VERKSAMHETSPLAN Godkänd av styrelsen den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015 Godkänd av styrelsen den

2 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INLEDNING BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN LINJEORGANISATIONEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AKUTKLINIKEN BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN BB-/GYN-KLINIKEN CHEFLÄKARENS ENHET REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN KIRURGIKLINIKEN LABORATORIEENHETEN LÄKEMEDELSCENTRALEN MEDICINKLINIKEN OPERATIONS-, ANESTESI- OCH IVA KLINIKEN PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN PSYKIATRISKA KLINIKEN RÖNTGENKLINIKEN TANDVÅRDSKLINIKEN ÖGONKLINIKEN ÖRON-, NÄS- OCH HALSKLINIKEN STABSORGANISATIONEN ADMINISTRATION OCH FÖRSÖRJNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRENS ENHET EKONOMISERVICE Ekonomienheten Upphandlings- och försörjningsenheten Tekniska enheten PERSONALSERVICE VÅRDSERVICE Vårdchefens enhet Sekreterarenheten Städenheten Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

3 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1.1. INLEDNING Den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet Åland handhas av Ålands hälso- och sjukvård (i fortsättningen ÅHS) som är underställd landskapsregeringen. Verksamheten regleras i LL om hälsooch sjukvård (2011:114). Den interna organisationen regleras i reglementet antaget av styrelsen den 26 juni Framtiden kräver effektivisering för att skapa utrymme för den utveckling som framtidens hälso- och sjukvård kommer att kräva. ÅHS ska fortsättningsvis präglas av patienten i centrum, det kräver samverkan, samarbete och samordning. ÅHS VERKSAMHETER Hälso- och sjukvården ses som en helhetsbetonad uppgift. Gränsen mellan den traditionella primärvården och den specialiserade sjukvården är därför flytande så att organisationens resurser nyttjas rationellt. ÅHS är organisatoriskt indelad i kliniker och enheter som kontinuerligt samarbetar på ett för resultatet och helheten ändamålsenligt sätt. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska tillse att verksamheten som helhet sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och är ansvarig för verksamheten inför styrelsen. Kliniker och enheter som har direkta hälso- och sjukvårdsuppgifter är följande i alfabetisk ordning: Akutkliniken Barn- och ungdomskliniken BB- och gynekologikliniken Rehabiliterings- och geriatrikliniken Kirurgikliniken Laboratorieenheten Läkemedelscentralen Medicinkliniken Operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken Primärvårdskliniken Psykiatriska kliniken Röntgenkliniken Tandvårdskliniken Ögonkliniken Öron-, näs och halskliniken De enheter som fungerar som lednings- och stödfunktioner till de ovannämnda är följande: Chefläkarens enhet Ekonomienheten Hälso- och sjukvårdsdirektörens enhet Personalenheten inkl. bostadservice Sekreterarenheten Städenheten Tekniska enheten Upphandlings- och försörjningsenheten Vårdchefens enhet ÅHS har utbildningsavtal för handledd praktik av vårdstuderanden på olika nivåer från Åland, övriga Finland och Sverige samt för medicinestuderanden under den praktiska perioden inom invärtes medicin och kirurgi (avtal med Helsingfors universitet) och under läkarnas AT-tjänstgöring (avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala) och den motsvarande finländska tjänstgöringen Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

4 (euroläkartjänstgöring) samt under en del av läkarnas specialisttjänstgöring inom övriga specialiteter. LEDNINGSSTRUKTUREN Den övergripande ledningen och verksamhetsplaneringen sköts av de ledande tjänstemännen: hälsooch sjukvårdsdirektören, chefläkaren, vårdchefen, ekonomichefen och personalchefen, som tillsammans bildar ÅHS ledningsgrupp. Ledningsgruppens medlemmar skall tillsammans leda, utveckla, samordna och ansvara för verksamheten samt optimera resursutnyttjandet utifrån de mål som styrelsen fastställt och de resurser lagtinget ställt till förfogande. Alla kliniker och enheter inom linjeorganisationen ska ha en klinik-/enhetsledning som är multiprofessionellt sammansatt. På klinikerna och enheterna är klinikchefen/enhetschefen ledare och ansvarig för klinikens verksamhet, ekonomi, patientbemötande, personal och trivsel. Klinik-/ enhetschefen ansvarar för att klinikledningen sammankommer regelbundet. Ärenden som gemensamt skall behandlas är beredning och uppföljning av budget och verksamhetsplaner, patientflödes- och personalresursplaneringen, strukturella förändringar samt utbildnings- och utvecklingsfrågor. Vårdarbetet är en integrerad del av hälso- och sjukvården och samverkar med den medicinska sakkunskapen. Inom ÅHS är verksamhetsuppföljning och den kontinuerliga budgetuppföljningen en del i ledningsfunktionerna inom de olika klinikerna och enheterna. Motsvarande gäller i tillämpliga delar stabsfunktionernas enheter. INRÄTTADE- OCH TILLFÄLLIGA TJÄNSTER, SAMT BUDGETERADE ÅRSARBETEN ÅHS Personal Tjänster Plan Årsarbeten Inrättade tjänster ,49 Extra ordinär sjukvård 6 6 6,00 ÅHS totalt ,49 Linjeorganisationen Personal Tjänster Plan Årsarbeten Inrättade tjänster Extra ordinär sjukvård 6 6 6,00 Linjeorganisationen totalt ,23 Stabsorganisationen Personal Tjänster Plan Årsarbeten Inrättade tjänster ,26 Stabsorganisationen totalt ,26 Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

5 euro 1.2. BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN 2015 Den av landskapsregeringen angivna budgetramen för år 2015 är enligt följande: Bokslut 2013 Budget 2014 Ram 2015 Budg öv -14 Budg totalt Intäkter Driftkostnader Investeringskostn Totalram netto Den angivna budgetramen innebär en procentuell ökning av driftkostnaderna med 2,46 %. Den beräknade lönekostnadsökningen är 0,75 %. Därtill innebär förlikningen med anledning av Tehys strejk under hösten 2014 en förhöjning av personalkostnaderna med euro, vilket finanserats med det förväntade underskridningen av driftkostnadsbudgeten år Av investeringsbudgeten på 5,9 milj euro finanseras 2,5 milj euro med PAF-medel. Dessa medel är styrda till tillbyggnad av rehabiliterings- och geriatrikliniken (2,0 milj) och utveckling av elektroniska systemstöd (0,5 milj). ÅHS hade ett budgetöverskott 2013 på 3,53 milj euro, varav euro kunde hänföras till år Av överskottet 2013 fördelades för att täcka upp för en sänkt budgetram, euro till extra friskvårdssatsning och förbättrad tillgänglighet till driftbudgeten samt 1,2 milj euro fördelades till investeringsbudgeten. ÅHS budget reserv för 2014 är därmed 1,72 milj euro. Det preliminära utfallet för år 2014 visar på intäkterna inte nått upp till den budgeterade nivån på 6,8 milj. Detta då såväl patientavgifter som ersättningarna antas bli lägre än budgeterat. Självfinansieringsgraden fortsätter således att falla ÅHS intäkter Prognos Budget Bokslut Kostnaderna totalt beräknas vara enligt budget, men den köpta externvården utanför Åland är den högsta någonsin. I samband med bokslutet kommer en analys göras såväl av 2014 års verksamhet som av de ekonomiska effekterna av Tehys strejk under Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

6 euro Miljontal senhösten Totalt kommer dock ett överskott att kunna presenteras då det finns en ekonomisk marginal från år 2013 som ÅHS kan räkna tillgodo Bokslut 2009 ÅHS bruttokostnader Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Kostnader totalt Personalkostnad Övr driftkostnader Externvård Tabell 1. ÅHS totala driftkostnader exklusive budgetöverskott från tidigare år Avvikande från budgetanvisningarna har påslaget för semesterpenningen inte beaktats till fullt belopp utan till 5 % vilket motsvarar kostnaderna i verkligheten. En del av personalen kan ta ut semesterpenningen i ledig tid. Noteras även att sjukförsäkringsersättningen har höjts med 0,9 % - enheter till 2,4 % som bättre motsvarar de verkliga ersättningsbeloppen. Åtgärden minskar personalkostnaderna med ca 0,3 milj. TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR Budgetförslaget innebär att 5 tjänster inrättas, åtta tjänster ombildas, fem tjänster dras in, fyra deltidstjänster utökas till heltid, samt en tjänst ombildas och utökas. Den budgeterade kostnaden under 2015 för åtgärderna uppgår till en ökning med euro. Den långsiktiga helårskostnaden uppgår till euro. Finansieringen av tjänsteförändringarna kan hänföras till omprioriteringar och att budgetramen ökat med 2,4 % medan de budgeterade löneökningarna uppgår till 0,75 % vilket skapar ett ekonomiskt utrymme. Därtill har den ökade budgeten för sjukförsäkringsersättningar samt det justerade påslaget för semesterpenningen skapat utrymme för ytterligare omprioriteringar. STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA Den prehospitala förordningen trädde ikraft , vilket innebär ökade kostnader för införande av sk vårdnivå (sjukskötarbemanning) vid prioriterade ambulanstransporter. Den praktiska implementeringen av förordningen är genomförd men däremot återstår en del åtgärder till följd av den prehospitala rapporten. Förordningen om skol- och studerandehälsovården träder i kraft den En satsning görs för att förbättra vården av personer med psykisk ohälsa. Arbetsoförmåga som beror på psykisk ohälsa har ökat betydligt. Var fjärde sjukpenningsdag och var tredje ny invalidpension beviljas på grund av psykisk ohälsa. Att investera i arbetet för psykisk hälsa har en samhällsekonomisk betydelse. Psykiska hälsans betydelse för folkhälsan får allt större betydelse och stora satsningar görs i våra närregioner. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

7 Styrelsen har beslutat om att utreda ett antal effektiveringsprojekt. Dessa kommer att bearbetas under I landskapsregeringens budget för 2014 så framgår det att landskapsregeringen avser att skapa servicehelheter för den administrativa verksamheten inom IT drift och utveckling samt e-kontoret, upphandlingsverksamheten, ekonomi- och personaladministration samt fastighetsförvaltning. Samordningen leds av en referensgrupp gällande fastighetsförvaltningen och en styrgrupp gällande de administrativa funktionerna. IT-samordningen har nu kommit så långt att ÅDA AB har bildats och ÅHS IT-verksamhet är överförd till ÅDA AB. ÅHS ledning har representation i båda grupper. Styrelsen välkomnar en grundlig utredning gällande samordning av fastighetsförvaltningen och upphandlingsverksamheten innan ÅHS fattar beslut om ett eventuellt samarbete. ÅHS och tredje sektorn samarbetar inom flera områden. Det frivilliga arbete som tredje sektorn utför i samarbete med ÅHS är ett komplement till ÅHS ordinarie verksamhet och kan i framtiden utökas. Inom den prehospitala vården har tredje sektorn en viktig roll där frivilliga första insatsenheter kan alarmeras ut vid t ex hjärtstopp. Ett samarbete med Sjöräddningen har påbörjats gällande persontransporter i skärgården och planeras fortsätta. FOKUSOMRÅDEN I år har ÅHS två gemensamma övergripande fokusområden som utgör grunden för målformuleringar inför Verksamhetsenheterna ska välja minst ett av de gemensamma fokusområdena att arbeta med men kan även välja båda. Verksamhetsenheten ska även ha ett eget fokusområde att arbeta med utgående från den egna verksamhetens behov. De gemensamma övergripande fokusområdena för år 2015 är: Bemötande Vård utom Åland FOKUSOMRÅDE: Bemötande Nulägesanalys: Ett viktigt led i patientvården är ett bra bemötande. Personalen inom ÅHS bemöter redan idag patienter på ett bra sätt. Dock har det framkommit i bl.a. patientombudsmannens rapport att det finns enskilda brister. För att eliminera så långt som möjligt dessa brister så beslöt styrelsen att ha ett fokusområde: ett bättre bemötande. Mål: Ett bättre bemötande Ledningens aktivitet: Fortbildning FOKUSOMRÅDE: Vård utom Åland Nulägesanalys: Klinikerna skickar idag patienter både till Finland och Sverige men det är svårt för ledningen att se om klinikerna har någon medveten strategi för beslut om vart och varför patienter skickas. Trenden att kostnaderna för vård utom Åland legat under 10 % har brutits. Mål: Få en inblick i klinikernas arbetssätt kring vård utom Åland och på sikt även få bättre processbeskrivningar för vård utom Åland. Ledningens aktivitet: Tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att analysera patientflödena för vård utom Åland och avge rekommendationer. Nytt regelverk gällande investeringar och finansiering av avskrivningar Tidigare har regelverket för anskaffningar och investeringar inneburit att inköp över 1000 euro och med mer än tre års livslängd aktiverats i balansräkningen och avskrivningar har gjorts på anläggningen. Anskaffningar över euro har varit finansierade med investeringsbudgeten. Avskrivningskostnaden har dock inte varit budgetfinansierad. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

8 Från och med år 2015 ändrades regelverket så att endast investeringar aktiveras i balansräkningen och därmed också avskrivs. Beloppsgränsen är satt till anskaffningar över euro. Avskrivningskostnaden ska budgetfinansieras men hänsyn har inte tagits till detta i budgetramen på euro. INVESTERINGAR Budgetramen för investeringar är 5,9 milj euro, varav 2,5 milj euro för ombyggnationer, 2,0 milj euro som en rat för om- och nybyggnation av rehabiliterings-och geriatriska klinikens utrymmen som är finansierade med PAF-medel. Därtill 1,4 milj euro för övriga investeringar varav 0,5 milj euro för elektroniska systemstöd som även de är finansierade med PAF-medel. BYGGNADSPROJEKT Enligt den framtagna om- och tillbyggnadsplanen så är det ombyggnation av barn- och ungdomsavdelningen samt ombyggnad av en operationssal så att den uppfyller renhetskraven för ortopedi som står först i prioritet. I samband med ombyggnaden av operationssalen så byts också operationsavdelningens kylsystem för ventilationen. Eventuellt finns det tid till att påbörja ombyggnation av gamla HC-korridoren. För ombyggnationer budgeteras 2,5 milj euro. Planeringskommittén för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken har utsett konstruktör men till följd av besvär över antagande av anbud för el-planering så har arbetet inte kommit igång. Total budget för byggnationen är 21,2 milj varav 13 milj har beviljats under åren För år 2015 erhålls en rat på 2 milj euro. ÖVRIGA INVESTERINGAR Den tekniska och särskilt den medicintekniska utvecklingen går snabbt. Förutom den tekniska utvecklingen kan utrustning behöva förnyas pga att service och reservdelar i allmänhet inte garanteras mer än 10 år från leverantören. Risken för patientfarlig felfunktion ökar därmed. Gemensam kardiologisk ultraljudsapparat till barn- och ungdomsavdelningen och hjärtmottagningen. Nuvarande apparat är över 10 år gammal. Beräknat pris ca euro. Nuvarande utrustning kan antingen säljas eller så ingås ett avtal om uppgradering av endast huvudenheten för att kunna behålla och fortsätta att använda nuvarande kringutrustning t.ex. ultraljudsprober. Gemensam urologisk/kirurgisk/ortopedisk ultraljudsapparat till kirurgiska polikliniken. Framförallt för ultraljudsundersökning av prostata, biopsiprover och inlägg. Detta sköts av röntgenenheten idag. Med egen ultraljudsapparat kan allt detta göras direkt av urolog i samband med mottagningsbesöket vilket avlastar röntgen och sparar tid för patienten. Apparaten kan även användas av kirurger för undersökning av kärl och av ortopeder för undersökning av axlar. Kostnad ca euro beroende på tilläggsutrustning och modell. Två anestesimaskiner; Det finns sex anestesimaskiner varav fyra bytts ut under senaste åren. De två återstående är mer än åtta år gamla och bör bytas inom två år och med fördel bör gällande option användas under år Kostnad ca Mobil röntgenapparat; Nuvarande är mera än 10 år gammal och går fortfarande att använda men servicen bygger på att man kan plocka gamla delar från motsvarande apparater som tagits ut bruk. Kostnad ca ÅHS utnyttjar nu en mobil MR-enhet som besöker sjukhuset var tredje veckoslut. Det bör utredas om ÅHS framöver bör ha en fast MR. Intill dess utreds behovet av att utöka nuvarande MR-frekvens. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

9 Öronmikroskop till operationsavdelningen; Nuvarande är mer än 20 år gammal och fungerar inte längre optimalt. Då nytt mikroskop anskaffas kan det gamla fortfarande användas på öron-, näs- och halsmottagningen. Kostnad ca Ögonmikroskop till operationsavdelningen. Nuvarande mikroskop inhandlades begagnat för tio år sedan används huvudsakligen för kataraktkirurgi men fungerar inte längre optimalt. Kostnad ca euro. Videotorn för endoskopiska undersökningar i HD kvalitet på operationsavdelningen. Analog teknik har successivt bytts ut mot digital utrustning som ger bättre undersökningskvalitet och är driftssäkrare. Endoskopen tas upp till operation från endoskopimottagningen och kan i och med investeringen kopplas till videotornet där. Detta gagnar vården för patienter med akuta blödningstillstånd i bl.a mag-tarmkanalen samt kan användas för undersökningar av luftvägarna. Kostnad ca euro. Under året kommer vi att behöva byta ut maskinparken för de 5 befintliga dialysmaskinerna. Den beräknade kostnaden för 5 platser uppskattas till ca euro. Byte av eltranformatorer planeras och omfattningen av projektet är ännu oklart bl.a. beroende på om elcentralen också måste byggas om. Kostnaderna beräknas till euro. Inköp av 3 personbilar och en minibuss för euro finns planerat. ELEKTRONISKA SYSTEMSTÖD FÖR VERKSAMHETERNA ÅHS har överfört sin IT-verksamhet till Åda Ab från den vilket innebär att IT-utvecklingen ska samordnas med övriga delägare. Finansieringen sker då som en köpt tjänst från Åda Ab och därmed som driftkostnad. Till den del utveckling sker av befintliga IT-system och tillhörande teknisk plattform kommer ÅHS att finansiera detta direkt mot systemleverantörerna och beroende på omfattningen av arbetet är det då fråga om en investering. AKTUELLA STÖRRE PROJEKT - Byte av personaladministrativt system; De två vanligast förekommande personaladministrativa systemen inom offentlig sektor på Åland kommer att läggas ner inom ett par år och supporten upphör. Åda har utsett en projektstyrgrupp med uppgift att samordna en upphandling av ett nytt personaladministrativt system för offentliga Åland. ÅHS bör implementera det nya personaladministrativa systemet som ett gemensamt projekt med landskapsregeringen. - Uppgradering av ekonomisystem; ÅHS har tagit i bruk en uppgraderad version av befintligt ekonomisystem den 1 november I praktiken innebär det en helt ny gemensam installation tillsammans med landskapsregeringen som driftstartat Arbetet med implementeringen kommer dock att fortsätta även under år Avsikten är bl a att uppgradera fakturahanteringsprogrammet DCE och införa e-faktura till kund. - System för upphandling inkl beställningar och avtalshantering; För att effektivisera upphandlingen och underlätta för såväl interna deltagare som anbudsgivarna bör ett upphandlingssystem inkl möjlighet till elektroniska beställningar och avtalshantering upphandlas och implementeras. I framtiden kan det även bli aktuellt med lagkrav på att upphandlingen måste ske elektroniskt. ÅDA har utsett en projektstyrgrupp med Mariehamns stad som projektägare för att ansvara för arbetet. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

10 - Byte av lagersystem; Det befintliga lagersystemet fungerar inte tillfredsställande, det börjar bli föråldrat, är komplicerat att uppdatera, har en enorm databas och är inte tillförlitligt. Revisorerna har gjort anmärkning i revisionsprotokollet angående programmets tillförlitlighet. Kompabilitet krävs med befintligt ekonomisystem och med det planerade upphandlingsprogrammet inkl beställnings- och avtalshantering. Projektet är initierat i Åda. - Byte av system för läkemedelslager; ÅHS är numera den enda kunden för nuvarande system för läkemedelslagret. Det innebär att systemet inte utvecklas längre och måste ersättas. Projektet är initierat i Åda. - Byte av intranät; ÅHS intranät bygger på en gammal teknik och är inte utvecklingsbart samtidigt som behovet av ny funktionalitet är mycket stort. Åda har utsett en projektstyrgrupp med ÅHS och Högskolan på Åland som projektägare. - Åtgärder gällande det patientadministrativa systemstödet; En revision har genomförts avseende nuvarande systemstöd för patientadministration inkl journalhantering. Revisionen pekar på ett antal brister i nuvarande systemstöd som behöver åtgärdas. Alternativt bör ett systembyte förberedas. Inför det strategiska beslut som behöver tas pågår ett arbete med att ta fram en första förstudie. - Digital diktering; Dikteringen av journaltexter sker i nuläge med analog teknik. Ett byte till digital diktering har varit aktuell under längre tid men för att ett införande ska vara möjligt behöver den IT-tekniska plattformen och arbetsstationerna moderniseras. En modern teknisk för diktering innebär att diktaten finns tillgängliga även om de inte har skrivits ut, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Det innebär även möjlighet att införa röstigenkänning och minska det manuella arbetet. - Uppgradering av tandvårdssystemet; Tandvårdssystemet behöver uppgraderas och möjlighet finns då även att införa nya serviceformer till kunderna såsom SMS-påminnelse, elektroniska avbokning av tider mm. En ökad kundservice med påminnelser förväntas minska antalet uteblivna besök vilket skulle vara positivt för serviceutbudet som helhet. E-tjänster; Utvecklingen av e-tjänster är ett prioriterat område inom Åda. Funktioner som diskuterats hittills är t ex förbättrad elektronisk sjukvårdsupplysning och e-recept. Arbetet med utvecklandet av e-tjänster är dock långsiktigt och säkerheten är en viktig komponent inom hälso- och sjukvården. - På längre sikt bör ÅHS ha ett generellt ärende- och dokumenthanteringssystem inkl elektronisk diarieföring. Likaså behöver planeringen av ett elektroniskt arkiv påbörjas inom de närmaste åren. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

11 Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

12 1.3. LINJEORGANISATIONEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AKUTKLINIKEN VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Den prehospitala förordningen är antagen och träder i kraft och en tjänst som sjukskötare har lagts till klinikens budget. Kostnaderna för sjuktransporter har höjts med euro i budgeten. I praktiken bemannas akuten i dag kontorstid med 3 läkare varav en är ST (chefläkarens budgetansvar) med placering på akuten. Denna lösning fungerar väl. Ledningsgruppen tar fram ett förslag på hur akutkliniken och operation-anestesi-iva kliniken kan slås samman i akutmottagningens lokaler. FOKUSOMRÅDEN GEMENSAMT FOKUSOMRÅDE: Bemötande Nulägesanalys: Akutkliniken har jobbat med bemötandefrågor i två år. Mål: Ett bättre bemötande. Klinikens/verksamhetens aktivitet: År 2015 planerar kliniken att göra enkätundersökningar om bemötande ur patientens perspektiv. Undersökning görs med enkäter och öppna frågor. Undersökningen genomförs under en vecka och kommer att upprepas två gånger under året. Avsikten är att lägga tyngdpunkt på bemötande och få ett svar på vad patienterna tycker är bra och var kliniken kan förbättra sig. Akuten har uttryckt önskemål om att ett examensarbete ska skrivas utgående från patientens upplevelse av kommunikation och bemötande i akutsjukvården och hur kliniken kan arbeta med kommunikation för att undvika missförstånd vid möten inom vården. KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Prehospital sjukvård Nulägesanalys: Mål: Förbättra den prehospitala sjukvården Aktivitet: Arbeta vidare med åtgärderna i den prehospitala rapporten. Ett avtal angående Alarmcentralens medicinska ledning ska framförhandlas. KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Samarbete med ÅUCS/Södersjukhuset avseende STutbildning. Nulägesanalys: Akutmedicin blev under 2013 en basspecialitet i Finland. Det finns i landet behov av utbildningsplatser. Akutens ordinarie läkare erhöll under 2013 formell specialistkompetens inom akutmedicin. Detta innebär eventuellt en möjlighet att erbjuda utbildningsplatser för ST-läkare i akutmedicin. Detta kunde innebära en förstärkning till ÅHS primärjourslinje. Mål: Få en rekryteringsbas. Aktiviteter: Att under 2015 diskutera möjligheten till samarbete med ÅUCS/Södersjukhuset avseende ST-utbildning i akutmedicin. Aktiviteter: Ansöka om utbildningsrättigheter inom akutmedicin. PERSONALFÖRÄNDRING 1 sjukskötare till följd av den prehospitala förordningen som träder ikraft Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

13 INRÄTTADE TJÄNSTER Akutkliniken Personal Tjänster Plan Årsarbeten Inrättade tjänster Överläkare 2 2 2,00 Avdelnings-/bitr.avd.skötare 2 2 2,00 Sjukskötare ,00 Sjukskötare (pool-tjänst) 3 3 4,00 Mottagningsbiträde 1 1 1,00 Akutkliniken totalt ,00 BUDGET 2015 Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

14 BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN FOKUSOMRÅDEN GEMENSAMT FOKUSOMRÅDE: Bemötande Nulägesanalys: Merparten av de klagomål som kliniken får grundar sig i brister i samarbete mellan klinikens medarbetare och/eller mellan kliniken och dess samarbetspartners (konsulter/primärvården/privata serviceproducenter och andra kliniker). Antalet remisser och kvaliteten på dessa från primärvården varierar påtagligt med aktörernas erfarenhet och deras seniorstöd. Remissflödet återspeglar sällan digniteten på problemen och kommunikationen mellan specialsjukvården och primärvården försvåras av olikheter i hur respektive klinik hanterar remisser och återbesök. När det är dags att återföra ansvaret från specialsjukvården till primärvården eller flytta vuxna ungdomar till primärvården uppstår problem p.g.a. oklarheter till vem vi skall rikta remisserna och vem som är ansvarig för fortsättningen. Mål: Ett bättre bemötande. Klinikens/verksamhetens aktivitet: Tillsättande av arbetsgrupper för att; - Sammanställa en värdegrund för intern kommunikation mellan medarbetare på kliniken - Sammanställa skriftliga riktlinjer för kommunikation med konsulter/privata serviceproducenter och andra kliniker (intern resp. extern remittering) - Sammanställa skriftliga riktlinjer och best practice för primärvårdens och klinikens samarbete (remisser, telefonkonsultationer, möten, utbildning) KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Barns Utveckling och Funktionshinder (BUF) Nulägesanalys: Barn- och Ungdomskliniken ansvarar för administrationen och budgeteringen för det kliniköverskridande samarbetet avseende utredning, planering och uppföljning av behandlingsinsatser som rör företrädesvis multihandikappade barn och ungdomar samt deras familjer. BUF-teamet består av representanter från Barnkliniken, BUP, Rehab och socialskötarna. BUF-teamet leds av habiliteringskoordinatorn som är medlem i Barnklinikens ledningsgrupp. Ett habiliteringsplansmöte (habplan) ordnas årligen för varje patient som har behov av det. För habplan-mötet finns minuter avsatt, och därefter minuter för läkaren att sammanfatta den samlade informationen till en skriftlig planering (i intyget Rehabiliteringsplan). Målet är att terapeuterna på mötet ska presentera resultatet av senaste periodens terapi och ge förslag på mätbara mål för kommande års terapi (om de rekommenderar fortsatt terapi). Det här kräver stora krav på gemensam förberedelse mellan terapeuter och föräldrar, och det ställer också stora krav på strukturen på habplan-mötena. I genomsnitt består ca % av arbetsdagen, för ordinarie barnläkare, av arbetsuppgifter som berör utredning samt planering och uppföljning av behandlingsinsatser för barn med flerfunktionshinder. Utredningen och inledande planering av behandling görs i samarbete med BUFteamets deltagare. En stor del av barnens behandling består av terapier som ges av privatpraktiserande terapeuter, och fortsatt planering och uppföljning sker därför tillsammans med dem på så kallade habplan-möten. I dagsläget är mötena för ostrukturerade, läkarna har svårt att få kort och adekvat information av terapeuterna som underlag till den skriftliga planeringen. Mötena drar ofta ut på tiden, och de upplevs troligtvis som stressiga av både föräldrar och terapeuter. Mål: - Att hälften av alla habiliteringsplaneringsmöten under det kommande året ska genomföras på 45 minuter. - Att informationen som ges av terapeuterna ska vara så kortfattad och tydlig att läkaren kan sammanfatta planeringen på ett bra sätt under 30 minuter. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

15 - Att terapeuterna upplever att de har fått möjlighet att framföra sina resultat och sina rekommendationer. - Att föräldrarna förstår syftet med och innehållet av planeringen, och att de inte upplever att mötena är alltför stressiga. Aktiviteter för att uppnå målen: - Kartläggning av barnläkarnas önskemål gällande hur informationen av terapeuterna ska presenteras. - Utvärdering av förarbetet till habiliteringsplaneringsmöten, kan utvecklas ytterligare. - Kartläggning av privata serviceproducenternas önskemål kring habiliteringsplaneringsmötena. - Minst ett gemensamt möte där läkare och privata serviceproducenter träffas för att diskutera respektive parters behov och förutsättningar gällande planering och uppföljning av terapier. - Genomgång av nuvarande mötesstruktur, vid behov revidering. - Utvärdering av föräldrarnas roll inför och på mötena. Ta ställning till om informationen kring förutsättningarna kan bli tydligare. KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Ätstörningsmottagningen Treat Nulägesanalys: Ätstörningsmottagningen Treat ansvarar för utredning och vård av ätstörda i ålderskategorin 7-25 år. Vården sker i nära samarbete med den drabbade och hens familj och innefattar mottagningsbesök hos behandlare, familjeterapi, dagvård med ätstöd och gruppträffar. Vården sker huvudsakligen i ÅHS egen verksamhet. Mål: undvika insjuknande samt skynda på tillfrisknandet Klinikens/verksamhetens aktivitet: - Utveckla supportiv vård utanför kliniken i hemmet, i skola och på arbetsplats. - Sammanställa och vägleda verksamhetens aktiviteter. - Ta i bruk den s.k. WINST-utbildningen som är en web-baserad utbildning framarbetad av KÄTS samt KI. Syftar till att lära sig känna igen tidiga tecken vid ätstörning och hur agera när något barn eller ungdom i din närhet insjuknat. - Riktad information om ätstörningar till skolor, arbetsplatser och primär-, och skolhälsovården. - Utveckla en modell för tidigt bemötande i hemmet. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

16 INRÄTTADE TJÄNSTER Barn- och ungdomskliniken Personal Tjänster Plan Årsarbeten Inrättade tjänster Överläkare 3 3 3,00 Avdelnings-/bitr.avd.skötare 2 2 2,00 Sjukskötare ,00 Sjukskötare (pool-tjänst) 2 2 2,00 Närvårdare/barnskötare 1 1 1,00 Närvårdare/barnskötare (pool-tjänst) 1 1 1,00 Habiliteringskoordinator 1 1 0,52 Barn- och ungdomskliniken totalt ,52 Budget 2015 Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

17 BB-/GYN-KLINIKEN VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR BB-/Gyn kliniken övertar mödragivningskontroller på gravida från graviditetsvecka 37. Ett patientrum på avdelningen är inrett som bb-mödravårdsrum. FOKUSOMRÅDEN FOKUSOMRÅDE: Bemötande Nulägesanalys: Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet. Bemötande handlar om ett samspel mellan olika individer och människor, inställningen som vi har till varandra och hur det tar sig uttryck i tal och handlingar. Bemötande handlar också om vilka budskap och bilder som vi vill förmedla till våra patienter, klienter eller kunder som kommer i kontakt med ÅHS. Alla kontakter med personer som söker vård ska bygga på respekt för människors lika värde. I sitt bemötande bör personalen visa lyhördhet och empati i alla möten människor emellan. Hela personalen har deltagit i bemötande fortbildning som ÅHS ordnade God kommunikation är en förutsättning för god vård. Kommunikation inte bara mellan vårdgivaren och patienterna utan även kollegialt. Mål: Ett bättre bemötande. Klinikens/verksamhetens aktivitet: - Ge redskap, kunskap och idéer till alla som jobbar inom kliniken. - Uppdatera informationsmaterial - Flexite anmärkning uppmanas att göras och saken tas upp till diskussion på avd.möten så att personalen får fundera över vad som gick fel och varför samt vad skulle ha kunnat göras annorlunda. För att detta inte skall upprepas. - Alla patienter som har en åsikt i att bemötande har varit bristfälligt informeras om möjligheten att ta saken vidare och göra en rapportering i form av anmärkning mot vården eller bemötandet eller ta detta till sjukhusledningen eller till patientombudsmannen. - Ett ökat samarbete inom enheten men också mellan olika enheter inom ÅHS FOKUSOMRÅDE: Vård utom Åland Nulägesanalys: I dagsläget skickas t.ex många gravida som väljer att göra fosterdiagnostik, KUB (=kombinerat ultraljud och blodprov) till Åbo, ÅUCS för utredning. Detta blir stora ekonomiska kostnader för ÅHS. I dagsläget då tex patienter som serievårdas i Åbo, gravida som inväntar förlossningsstart eller gravida med prematura sammandragningar som inte kan vara bosatta på Åland, under denna ovannämnda tid, för dem är boendet i Åbo ett bekymmer. Mål: Få en inblick i klinikernas arbetssätt kring vård utom Åland och på sikt även få bättre processbeskrivningar för vård utom Åland. Klinikens/verksamhetens aktivitet: - Utvärdera nuvarande system kring fosterdiagnostik KUB och utreda hur testerna ska utföras framöver - Utreda möjligheten till boende för pat. som inte direkt kräver vård på ÅUSC men uppsikt av dem tex gravida som planeras att förlösas i Åbo, men inväntar förlossningsstart eller gravida som inte behöver vara inskrivna på sjukhuset men är i behov av att vara i Åbo pga hotande prematur förlossning eller patienter som har serievård i Åbo och anser att pendlande blir för tungt. Blir dyrt att ha pat. inskriven på ÅUSC och dyrt att skicka pat. akut med t.ex helikopter för vård, i värsta fall upprepade ggr Åland->Åbo. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

18 KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Rekrytering av gynekolog Nulägesanalys: Kliniken har länge tampats med ett ständigt behov av kompetenta läkare och gynekologer. Enheten har för tillfället 4 gynekologtjänster. Men här bör påpekas att den 4.de tjänsten är en nyinrättad tjänst och att det sedan länge varit 3st tjänster, klinikchef + 2överläkare. För tillfället är tre bemannade med ordinarie personal och en fjärde hoppas vi kunna rekrytera. Redan i dagsläget är två av ordinarie gynekologerna i pensionsåldern. Kliniken är i stort behov av specialistläkare för att ett optimalt arbete skall kunna utföras, då en tjänst kräver mer än en läkare med tanke på administrativt arbete, semestrar, utbildningar, jourtjänstgöring och tjänstledigheter. Vårdpersonalen får ständigt extra arbete med att boka om och omfördela de få tider som finns tillgängliga och tjänstgörande gynekologer gör långa dagar då de är på plats. Mål: rekrytera en specialist inom gynekologi och obstetrik Aktivitet(er): Delta i utbildningar, mässor och läkarkonferenser, annonsera. Maj 2015 träff för gynekologer, obstetriker, barnläkare och vårdpersonal från resp. specialititet från Uppsala och Åbo på Åland. Föreläsningar och trevlig samvaro på agendan. Görs i rekryteringssyfte. INRÄTTADE TJÄNSTER BB- och gynekologikliniken Personal Tjänster Plan Årsarbeten Inrättade tjänster Överläkare 4 4 4,00 Avdelnings-/bitr.avd.skötare 2 2 2,00 Barnmorska ,52 Barnmorska (pool-tjänst) 2 2 2,00 Närvårdare/barnskötare 1 1 1,00 BB- och gynekologikliniken totalt ,52 Budget 2015 Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

19 CHEFLÄKARENS ENHET VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Socialkuratorerna som tidigare varit underställda chefläkaren överförs till den paramedicinska avdelningen inom rehabiliterings- och geriatrikliniken och administreras därifrån på samma sätt som ergo-, fysio och talterapeuterna. Socialkuratorsresurserna fördelas inom hela den somatiska sjukvården. Obduktionsverksamheten överförs till laboratorieenheten där ansvaret för övriga patologtjänster finns sedan tidigare. Utökad mottagning för polikliniska infektionspatienter planeras. Egna lokaler för infektionsmottagning saknas varför mottagningsverksamheten är lokaliserad på medicinska polikliniken under FOKUSOMRÅDEN FOKUSOMRÅDE: Bemötande Nulägesanalys: Ett viktigt led i patientvården är ett bra bemötande. Klagomål på bemötande framkommer även i patientombudsmannens rapport. Bemötandet kan och bör förbättras. Bemötandet handlar även om kunskap och bättre rutiner. Mål: Ett bättre bemötande. Ledningens aktivitet: Fortbildning. Klinikens/verksamhetens aktivitet: - För att kunna bemöta befolkningens frågeställningar om gränsöverskridande vård och rätten till vård på ett adekvat sätt behöver personalen utbildning och manualer. Patienterna har behov av en kontaktperson i dessa frågor. Projektet för gränsöverskridande vård fortsätter med 60 % projektanställning. - Medicinskt-etiskt råd ska tillsättas och ge stöd i beslutsfattandet gällande medicinskt etiska frågeställningar t.ex. gällande situationer där patienternas och/eller anhörigas önskemål överstiger de befintliga resurserna eller strider mot etiska principer, extremt kostsamma behandlingar eller andra val som behöver vägas mot hälsonyttan. - Hantering av anmärkningar mot vården eller bemötandet görs enligt anvisningar från Valvira och Social- och hälsovårdsministeriet. FOKUSOMRÅDE: Vård utom Åland Nulägesanalys: Klinikerna skickar i dag patienter både till Finland och Sverige men det är svårt för ledningen att se om klinikerna har någon medveten strategi för beslut om vart och varför patienter skickas. Mål: Få en inblick i klinikernas arbetssätt kring vård utom Åland och på sikt även få bättre processbeskrivningar för vård utom Åland. Ledningens aktivitet: Tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att analysera patientflödena för vård utom Åland och avge rekommendationer. Klinikens/verksamhetens aktivitet: Chefläkare och kvalitetssamordnare kommer att delta i arbetsgruppen Vård utom Åland. Enkäten till patienter som fått vård utom Åland kommer att redovisas i slutet av året. Screeningen av resistenta bakterier fortsätter på de patienter som fått vård utom Åland och kan vara bärare av dessa mikrober. KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Patientsäkerhet Nulägesanalys: Patientsäkerhetsarbete pågår på många kliniker med olika intensitet och metoder. Det finns behov av en gemensam grund och generellt ökad kunskapsnivå inom området. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

20 Mål: 80 % av vårdpersonalen och läkare ska ha gått en nätutbildning inom patientsäkerhet i slutet av Aktivitet(er): Enligt pilotprojektet som gett positiva resultat genomförs nätutbildning inom patientsäkerhet framtaget av Institutet för hälsa och välfärd. KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Översyn av jourlinjerna Nulägesanalys: Ålands geografiska läge förutsätter jourberedskap dygnet runt inom många olika specialiteter och det finns 10 olika jourlinjer idag. Akutmottagningen bemannas av en läkare utanför kontorstid. Akutläkaren är oftast en läkare under utbildning. Mål: Göra en översyn av jourlinjerna och bedöma om jourresurserna är optimalt fördelade. Aktivitet(er): Arbetsgrupp KLINIKENS/VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDE: Hygien-Infektion-Smittskydd Nulägesanalys: Läkare på deltidstjänst (60 %) under 2014 (8 månader). Hygienskötare. Mål: Verkställa ÅHS pandemiplan utgående från den nationella smittskyddslagens kriterier. Fortsatt övervakning av epidemier och antibiotikaresistenser. Aktivitet(er): Klinisk mottagning av infektionspatienter samt konsultation av inneliggande och öppenvårds patienter. Förebygga infektioner i vården och i samhället. Förmedla nya rön inom verksamheten och att kontinuerligt uppdatera personalens kunskaper i ämnet genom t.ex. föreläsningar. Uppdatera och revidera styrdokument för verksamheten angående multiresistenta bakterier. Regelbundna möten med olika arbetsgrupper, t.ex. laboratoriet, HIS-gruppen och STIgruppen (sexuellt överförbara infektioner). Utarbetat nytt antibiotika PM för behandling av genital klamydia, hålla föreläsningar i gymnasieskolorna om STI, då Åland har högsta förekomsten av genital klamydia hos unga i Finland. PERSONALFÖRÄNDRINGAR ST tjänst euro Socialkuratorerna överförs till rehabiliterings- och geriatrikliniken Tjänstebenämningen för förvaltningssekreteraren ändras till byråsekreterare i samband med pensionering. Verksamhetsplan för Ålands hälso- och sjukvård /62

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 29 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 67. Sammankallande och beslutsförhet. 68. Justering av protokoll. 69. Föredragningslistans

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 18 mars 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 25. Sammankallande och beslutsförhet. 26. Justering av protokoll. 27. Föredragningslistans

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Socialoch hälsovårdsberedskap på Åland Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Vad är Åland? Ett självstyrt landskap i Finland Demilitariserat och neutraliserat

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013. Godkänd av styrelsen den 25.1.2013 18

VERKSAMHETSPLAN 2013. Godkänd av styrelsen den 25.1.2013 18 VERKSAMHETSPLAN 2013 Godkänd av styrelsen den 25.1.2013 18 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO OCH SJUKVÅRD... 3 1.1. INLEDNING... 3 1.2. VERKSAMHETEN 2013... 4 1.2.1. ALLMÄNT... 5 1.3. LINJEORGANISATIONEN

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013 Styrelsen nr 13/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 13 december 2013 kl.10.45. Paragraf Ärende 113. Sammankallande och beslutsförhet. 114. Justering av protokoll. 115. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Christian Andersson specialist i geriatrik Geriatriska kliniken Ålands hälso- och sjukvård 24.10 2013 Vad är demens? En bestående försämring

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2013 NYTT PA SYSTEM Under de senaste åren har behovet av ett nytt och modernare löne och personaladministrativt system (PAsystem) blivit allt tydligare. Bristerna

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2011 HANDLINGSMODELL FÖR TIDIG INTERVENTION VID SJUKFRÅNVARO INOM ÅHS Under år 2011 har handlingsmodellen för tidig intervention av sjukfrånvaro börjat användas.

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall ÅLR 2011/1837

Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall ÅLR 2011/1837 Datum 2011-05-16 Vår referens Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall ÅLR 2011/1837 Mottagare Ålands landskapsregering Landskapsregeringens förslag till ny landskapslag om hälso- och sjukvård

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer

Infektionsambassadör. Vad är det?

Infektionsambassadör. Vad är det? Välkomna! Infektionsambassadör Vad är det? Infektionsambassadör Ni kan bidra till utveckling och god medicinsk kvalité 4 Värdegrund: Ständigt bättre patienten alltid först! Andra sjukdomar Undernäring/brister

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer