Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006"

Transkript

1 1 (9) Posten Finland Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Omvärlden Den ekonomiska tillväxten på koncernen Posten Finlands marknadsområde var fortsatt stark, vilket hade en gynnsam inverkan på efterfrågan på koncernens tjänster i Nordeuropa. De europeiska postföretagens affärsmiljö och affärsmodeller är i ett brytningsskede. Den traditionella brevtrafiken minskar i takt med den ökande elektroniska kommunikationen, och därför söker postverken tillväxt inom marknadskommunikation, logistik och nya affärsområden, exempelvis informationslogistik. När marknaden avregleras, öppnas värdekedjorna inom postbranschen och nya aktörer etablerar sig inom postutdelning. Å andra sidan siktar företagen på en ny, ännu djupare integration med kundernas värdekedjor. Utbudet av tjänster breddas, konkurrensen hårdnar och prispressen ökar. Regleringen av postbranschen kommer att reformeras. EU-kommissionen har lämnat ett direktivförslag som stipulerar att marknaden för posttjänster avregleras fullt ut i början av år I Finland avreglerades marknaden redan år Privatiseringen av nationella postverk har väckt debatt i flera europeiska länder. Logistikverksamhet blir affärsverksamhetens andra hörnsten i allt fler postföretag. Efterfrågan på logistiktjänster ökar i takt med tillväxten av godsflödena mellan Asien, Östeuropa och andra tillväxtcentra. Kunderna efterfrågar alltmer omfattande globala tjänster och lägger ut allt längre leveranskedjor. Samtidigt får ICT kontinuerligt större betydelse inom logistikbranschen. Omsättning och resultat Koncernen Posten Finlands omsättning ökade med 15 procent och var 1 550,6 miljoner euro år 2006 (år 2005: 1 348,2 miljoner euro). Av tillväxten härrörde 12 procentenheter från företagsförvärv. Koncernens tillväxt i Finland utgjorde 6 procent och i de övriga länderna 65 procent. Av den totala omsättningen genererades 23 (16) procent utanför Finland. Alla tre affärsgrupper växte. Koncernens rörelsevinst sjönk med 9 procent och utgjorde 89,0 (97,8) miljoner euro, motsvarande 6 (7) procent av omsättningen. I resultatet för år 2005 intäktsfördes sammanlagt 56,4 miljoner euro till följd av överlåtelsen av pensionsansvaret för Posten Finlands pensionsstiftelse. Samtidigt bokfördes en kostnadsreservering på 12,6 miljoner euro för överföring av medel till stiftelsen för personalens arbetshälsa. I resultatet för år 2005 bokfördes ytterligare en goodwillnedskrivning på 32,2 miljoner euro i anslutning till affärsverksamheterna i Tyskland och Skandinavien. Rörelsevinsten för år 2005 exklusive ovannämnda poster utgjorde 86,2 miljoner euro, motsvarande 6 procent av omsättningen. Till förbättringen av den jämförbara rörelsevinsten bidrog den gynnsamma utvecklingen av paketaffärsverksamheten i Finland. Posten Finland Abp Hemort: Helsingfors FO-nummer , MOMS reg

2 2 Resultatet efter finansiella poster var 94,4 (103,7) miljoner euro. Inkomstskatterna uppgick totalt till 26,7 miljoner euro och koncernens vinst för räkenskapsperioden till 67,7 (64,0) miljoner euro. Avkastningen på eget kapital utgjorde 10,1 (10,0) procent. Som primära segment i IFRS-rapporteringen definieras koncernen Posten Finlands affärsgrupper Mail Communication, Information Logistics och Logistics. I övriga verksamheter presenteras kostnader för koncernledningen och de centraliserade stödfunktionerna som inte har hänförts till segmenten. Koncernens nyckeltal Förändring Omsättning, mn euro 1 550, ,2 15 % Rörelsevinst, mn euro 89,0 97,8-9 % Rörelsemarginal, % 5,7 7,3 Jämförbara rörelsevinst, mn euro 89,0 86,2 3 % Vinst före skatt, mn euro 94,4 103,7-9 % Avkastning på eget kapital, % 10,1 10,0 Soliditet, % 65,1 63,5 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % -32,1-34,3 Antal anställda i medeltal % Bruttoinvesteringar, mn euro 69,5 143,0-51 % Mail Communication Omsättningen för affärsgruppen Mail Communication ökade med 2 procent och uppgick till 841,7 (825,7) miljoner euro. Tillväxten berodde främst på den gynnsamma utvecklingen inom tidningstjänster. Brevvolymerna minskade i en takt som blev allt snabbare mot slutet av året, och volymen av 1 och 2 klass brev minskade år 2006 med sammanlagt 2,4 procent. Även övergången från brev som delas ut över natten till långsammare transporthastigheter var kraftig. Portot på 1 och 2 klass frimärken samt portot på internationella Economy- och Priority-brev i de lägsta viktklasserna steg Som helhet steg medelpriset på alla brev något. Oadresserad direktmarknadsföring ökade med 4 procent från året innan. Till följd av den hårdnade konkurrensen på mediemarknaden sjönk medelpriset för oadresserad utdelning. Volymen av Mail Communications tidskriftsutdelning ökade med 1,7 procent. Utdelningspriserna för tidskrifter med liten upplaga höjdes eftersom utdelningskostnaderna beaktades i allt högre grad vid prissättningen. Resultatet påverkades negativt av svårigheterna vid införandet av det nya kollektivavtalet inom tidigutdelningen i Nyland. Efterfrågan på utdelningstjänster för stadstidningar var fortsatt stark, även om affärsgruppen förlorade några kundavtal under årets senare hälft. Affärsgruppen Mail Communications rörelsevinst uppgick till 104,3 (106,3) miljoner euro, vilket motsvarar 12 (13) procent av omsättningen. Lönsamheten försvagades av att en större andel av

3 3 efterfrågan riktades på produkter med lägre täckning och på elektronisk datakommunikation samt att produktionskostnaderna ökade kraftigt. Information Logistics Omsättningen för affärsgruppen Information Logistics ökade till 197,5 (186,0) miljoner euro, dvs. med 6 procent. Omsättningen utvecklades gynnsamt inom alla produktgrupper i samtliga länder med undantag av Tyskland. I synnerhet tjänsterna för dokumenthantering ökade genom nya avtal om utläggning av verksamhet. Affärsgruppens rörelsevinst utgjorde 1,2 ( 26,7) miljoner euro, vilket motsvarar 1 ( 14) procent av omsättningen. Rörelsevinsten påverkades negativt av omställningar inom verksamheterna i Tyskland samt av en goodwillnedskrivning på 2,0 miljoner euro gällande affärsverksamheterna i Skandinavien. Vid övergången till rapportering enligt IFRS gjordes i jämförelseuppgifterna för år 2005 en goodwillnedskrivning på 32,2 miljoner euro gällande affärsverksamheterna i Tyskland och Skandinavien. I Tyskland och Sverige påverkades resultatet negativt i synnerhet av priskonkurrensen och volymminskningen inom utskriftstjänster samt av satsningarna på lanseringen av elektroniska tjänster. Satsningarna på elektroniska tjänster har ökat avsevärt inom hela affärsgruppen. Resultatet påverkades positivt av den gynnsamma utvecklingen inom dokumenthanteringstjänsterna och den elektroniska affärsverksamheten i synnerhet i Finland och Estland. I Sverige slutfördes övertagandet av tjänsten ipost, som förvärvades i juni av Edita. Tjänsten ipost motsvarar ebrevet i Finland. Under årets senare hälft förvärvades även skanningsaffärsverksamhet av DigiDoc AB. Logistics Omsättningen för affärsgruppen Logistics ökade till 530,0 (354,7) miljoner euro, dvs. med 49 procent. Av tillväxten härrörde 44 procentenheter från företagsförvärv. Geografiskt var tillväxten starkast i Danmark, genom förvärvet av Combifragt Group A/S. Bolaget konsoliderades i Posten Finland från och med I Finland ökade omsättningen genom förvärven av Logia Moda Oy och AW-Store Oy i maj I februari förvärvade Posten Finland svenska Roadlink Spedition AB, som erbjuder transport- och speditionstjänster i Europa och distributionstjänster i Sverige. Roadlink Spedition upptogs i Posten Finlands rapportering Det norska logistikföretaget Universal Spedisjon AS förvärvades under det tredje kvartalet, och företaget konsoliderades i koncernen Posten Finland I början av september undertecknade DHL och Posten Finland ett avtal enligt vilket DHL inlöste Posten Finlands andel (49 procent) i det samägda företaget Kelpo Kuljetus Fi Oy. Samtidigt förvärvade Posten Finland Kelpo Kuljetus regiontransportverksamhet. Posten Finland undertecknade hösten 2006 ett hyreskontrakt om ett lagerhotell på kvadratmeter i Moskva i syfte att inleda affärsverksamheten i Ryssland våren Affärsgruppen Logistics rörelsevinst uppgick till 26,9 (14,4) miljoner euro, vilket motsvarar 5 (4) procent av omsättningen. Tillväxten av rörelsevinsten härrör från den gynnsamma utvecklingen av volymerna inom företagspakettjänster. Konkurrensläget inom pakettjänster i Finland håller klart på att bli hårdare.

4 4 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) Förändring Mail Communication Omsättning 841,7 825,7 2 % Rörelsevinst 104,3 106,3-2 % Rörelsemarginal 12 % 13 % Information Logistics Omsättning 197,5 186,0 6 % Rörelsevinst 1,2-26,7-104 % Rörelsemarginal 1 % -14 % Logistics Omsättning 530,0 354,7 49 % Rörelsevinst 26,9 14,4 87 % Rörelsemarginal 5 % 4 % Övriga verksamheter Omsättning 23,3 19,8 18 % Rörelsevinst -43,4 3, % Rörelsemarginal -186 % 19 % Försäljning mellan rörelsegrenarna -41,9-38,0 10 % Koncernen sammanlagt Omsättning 1 550, ,2 15 % Rörelsevinst 89,0 97,8-9 % Rörelsemarginal 6 % 7 % Risker inom affärsverksamheten Hösten 2006 utvärderade den interna revisionen koncernens riskhantering och utifrån detta utvecklas riskhanteringens systematik år 2007 som en del av koncernens lednings- och utvecklingsprocesser. Riskerna i omvärlden handlar bland annat om förändringar inom kommunikationstekniken. Ett betydande osäkerhetsmoment under de närmaste åren är att fysisk kommunikation ersätts med elektronisk kommunikation, vilket minskar volymerna inom brevkommunikation. Denna utveckling blir eventuellt allt snabbare. En betydande risk med inverkan på resultatet är de ökade kostnaderna för viktiga utgiftsposter, exempelvis bränsle, energi och arbetskraft.

5 5 Det nya postdirektivet, som enligt EU-kommissionens förslag träder i kraft år 2009, kan medföra ändringar i konkurrensläget och branschens struktur. Risker i anslutning till personalresurserna och kunnandet har stor betydelse för en smidig service och koncernens ekonomiska resultat. Posten Finland står i fortsättningen inför en ökande brist på arbetskraft och allt större krav på effektivisering. Ett av de närmaste årens mest betydande osäkerhetsmoment, som också kan ha en inverkan på resultatet, är möjligheten att flexibelt anpassa personalkostnaderna efter förändringarna i brevvolymerna. Riskerna i anslutning till arbetarskyddet hanteras genom förebyggande av olycksfall, fall av arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Posten Finland satsar på förebyggande verksamhet även inom företagshälsovården. Riskerna i anslutning till datasystem och IT gäller bl.a. datasystemens tillgänglighet, dataskyddet och tillgången till information. Finansiella risker och hanteringen av dem presenteras i punkt 31 i noterna till koncernbokslutet. Risker i anslutning till styrning av verksamheten och beslutsunderlag är exempelvis operativa utmaningar t.ex. inom prissättning, avtalshantering och uppföljning av prestationer. Dessa risker hanteras genom processledning och systematiskt kvalitetsarbete. Koncernen strävar efter att teckna försäkringar för risker alltid, då det av ekonomiska eller andra skäl är motiverat. Försäkringar i anslutning till personal, verksamhetens kontinuitet, tillgångar och ansvar administreras centralt på koncernnivå. I ansvarsriskerna ingår ansvar till följd av verksamheten och produkterna samt ledningens ansvar. Vid fastställandet av självriskandelar beaktas koncernens risktagningsförmåga. Ändringar i koncernstrukturen I mars införlivades det svenska transport- och speditionsbolaget Roadlink Spedition AB med koncernen. Bolaget har en årsomsättning på cirka 25 miljoner euro och 61 anställda. I början av september förvärvades det norska bolaget Universal Spedisjon AS, som erbjuder frakt-, speditions- och avtalslogistiktjänster. Företaget har en omsättning på cirka 44 miljoner euro och 86 anställda. I början av september genomfördes ett arrangemang, där DHL Express Finland Oy inlöste Posten Finland Abp:s andel (49 procent) av aktierna i det samägda transportföretaget Kelpo Kuljetus Fi Oy. Posten Finland förvärvade i sin tur Kelpo Kuljetus regiontransportverksamhet, som omfattar transporterna från postterminalerna till Postens utdelningskontor och kunderna. I anslutning till affären övergick 259 anställda inom Kelpo Kuljetus regiontransporter till Posten Finland. Under årets senare hälft fusionerades North Euroway Oy och Logia Moda Oy med Logia Oy, som fick namnet Itella Logistics Oy. I slutet av året fusionerades Elma Oyj Electronic Trading med Itella Finland Ab, som fick namnet Itella Information Logistics Oy. IT Optimo Ab, som producerat koncerninterna ITtjänster, fusionerades med Posten Finland Abp. Investeringar

6 6 Koncernen Posten Finlands investeringar i anläggningstillgångar utgjorde 69,5 (143,0) miljoner euro. De viktigaste investeringarna i anläggningstillgångar gällde maskiner och anläggningar samt byggnader. Till företagsförvärv användes 27,3 (76,5) miljoner euro. Forskning och utveckling År 2006 uppgick koncernen Posten Finlands utgifter för forskning och utveckling till 32,8 miljoner euro, vilket motsvarar 2,2 % av alla utgifter för koncernens affärsverksamhet. Koncernens viktigaste FoU-projekt år 2006 var SCM-programmet, som gällde styrning av leveranskedjan, och TAHA-programmet, som var inriktat på hantering av adress- och kontaktinformation. Båda projekten fortskred från specifikationsskedet till genomförande. Ett viktigt område inom SCM-projektet var produktions- och systemplattformarna inom servicelogistik. Ett annat område för utveckling var sorteringstekniken och nätverksstrukturen inom brevverksamheten. Styrningen av SCM-projektet, som inletts inom enheten för affärsutveckling, övertogs år 2006 av affärsgruppen Logistics. Inom TAHA-programmet färdigställdes ett nytt, avancerat system för hantering av adress- och kontaktinformation. Ansvaret för vidareutvecklingen av systemet överfördes på affärsgruppen Mail Communication. I syfte att utveckla nya affärsverksamheter bildade koncernen två nya enheter: affärsenheten Netposti-tjänster för konsumenter samt RDV-enheten (Research, Development & Venturing), som bildades genom att teknologicentrets arbetsfält utvidgades. Båda enheterna har i fortsättningen en viktig roll bl.a. vid utvecklingen av mervärdestjänster inom TAHA-programmet. Högprioriterade insatsområden inom teknisk utveckling är mobil-, lokaliserings-, sorteringsautomationsoch uppföljningsteknik. År 2006 genomfördes bland annat ett RFID-pilotprojekt i anslutning till rullpallslogistik. Posten Finland betraktar RFID och lokalisering som viktiga tekniska applikationer, som i fortsättningen utnyttjas vid utvecklingen av tjänsterna. Miljöeffektivitet I Finland är Posten Finlands verksamhet för ökad intern miljöeffektivitet inriktad särskilt på fyra delområden: fordonens bränsleförbrukning, fastigheternas energiförbrukning, återvinning och avfallshantering samt upphandling. Koncernen bidrar till ökad extern miljöeffektivitet genom att erbjuda kunderna logistiktjänster för återanvändning och återvinning av produkter och förpackningar samt tjänster inom stads- och regionlogistik. Mer information om miljöfrågor finns i koncernens rapport om samhällsansvar. Finansiering Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde 97,5 (197,1) miljoner euro. Koncernen hade inga räntebärande nettoskulder. Vid årets slut var koncernens räntebärande skulder

7 7 35,4 (40,2) miljoner euro och likvida tillgångar 253,7 (265,2) miljoner euro. Koncernens soliditetsgrad vid räkenskapsperiodens slut var 65,1 (63,5) procent. Nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 32,1 ( 34,3) procent. Aktiekapital och ägande Posten Finland Abp:s aktier ägs av finska staten. Bolagets aktiekapital utgörs av aktier som är sinsemellan lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inga kapitallån. Bolaget har inte beviljat personer som står bolaget nära lån eller gett ansvarsförbindelser till förmån för dem. Bolaget har inte genomfört emission av aktier eller emitterat optioner eller andra rättigheter som berättigar till aktier. Bolagets styrelse har inte befullmäktigande till emission av aktier eller emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Administration och revisorer Posten Finland Abp:s ordinarie bolagsstämma invalde i april 2006 följande medlemmar i styrelsen: rektor Eero Kasanen (ordförande), direktör Mikko Kosonen (vice ordförande), finansrådet Kalevi Alestalo, verkställande direktör Helene-Hannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi, kommerserådet Soili Suonoja och verkställande direktör Pirjo Tiiri. Som personalens representanter i styrelsen invaldes rikshuvudförtroendeman Antero Palmolahti och rikshuvudförtroendeman Mirja Sandberg. Till revisorer för Posten Finland Abp valdes KPMG Oy Ab (CGR-sammanslutning) och Jorma Heikkinen (CGR). Posten Finland Abp:s verkställande direktör år 2006 var diplomingenjör Jukka Alho. Riksdagsledamot Antero Kekkonen fungerar som förvaltningsrådets ordförande och riksdagsledamot Leena Harkimo som vice ordförande. Personal Koncernen hade i genomsnitt (24 624) anställda, och vid årets slut hade koncernen (24 408) anställda. När tidsbestämda anställningar omräknas till heltidsanställningar, hade koncernen i genomsnitt anställda år Antalet anställda ökade genom företagsförvärven inom affärsgruppen Logistics och förvärvet av regiontransportverksamheten. Antalet anställda i moderbolaget uppgick i genomsnitt till (21 378) personer och vid redovisningsperiodens slut till (21 453) personer. Antalet anställda ökade till följd av förvärvet av regiontransportverksamheten i september och fusioneringen av ett dotterbolag som producerade IT-tjänster med moderbolaget i slutet av året. I och med företagsförvärv utomlands ökade antalet anställda utanför Finland till (1 156) personer. Koncernens personal Löner och arvoden, mn euro 604,5 554,0 529,1 Personal i medeltal

8 8 Under våren genomfördes omställningsprojekt inom Mail Communication och stödtjänsterna för Produktion samt enheten Försäljning och marknadsföring. Genom detta minskade antalet arbetsplatser inom Posten med 89. Minskningen gällde främst chefs- och expertuppgifter. I anslutning till omorganiseringen av verksamheterna i Tyskland minskade antalet arbetsplatser med 69. Personalomsättningen bland fast anställd personal inom koncernen var cirka 14 procent. I resultatet för räkenskapsperioden ingår en kostnadsreservering på 4,2 (3,0) miljoner euro för personalens vinstpremiesystem. Mer information om personalfrågor finns i koncernens rapport om samhällsansvar. Övergång till redovisningsstandarden IFRS Posten Finland Abp övergick till rapporterings- och bokslutspraxis enligt de internationella IFRS-standarderna. Posten Finland upprättade sitt första fullständiga IFRS-bokslut för år Jämförelseuppgifter har beräknats för år I femårstabellen har uppgifterna för åren beräknats enligt finsk praxis. Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med gällande IFRS-standarder som är godkända för tillämpning inom EU. Övergången till bokslutspraxis enligt IFRS minskade Posten Finlands vinst för räkenskapsperioden 2005 med 31,2 miljoner euro jämfört med finsk bokslutspraxis. Rörelsevinsten minskade med 38,0 miljoner euro. De största förändringarna berodde på behandlingen av avskrivningar och nedskrivningar samt indelningen av hyresavtal i finansiell leasing och övriga hyresavtal. Införandet av IFRS-rapportering ökade koncernens ingående balansräkning med 75,8 miljoner euro. De största förändringarna gäller finansiella leasingtillgångar, som upptogs i balansräkningen som materiella tillgångar, och utvecklingskostnader, som aktiverades som immateriella tillgångar. Detaljerade jämförelser i anslutning till övergången till IFRS presenteras i not 33 till bokslutet. Händelser efter räkenskapsperioden Posten Finlands dotterbolag inom informationslogistik Itella Sweden förvärvade i januari bolaget Infologistics Scandinavia AB, som ingick i det svenska bolaget Bisnode. Infologistics Scandinavia AB är inriktat på e-fakturering, digitalisering av pappersflöden och kvalitetssäkring av verksamhetskritiska databaser. Bolagets omsättning år 2006 var 8,5 miljoner euro. I anslutning till förvärvet övergår 112 anställda till Itella Sweden. Koncernen Posten Finland bildade i början av år 2007 en ny affärsenhet (Netposti-tjänster), som svarar för e-tjänsterna för konsumenter. Till ansvarig för enheten utsågs Antero Sarèn från affärsgruppen Information Logistics. Till direktör för affärsgruppen Information Logistics från och med utsågs Heikki Länsisyrjä. Från början av år 2007 utgörs Posten Finlands ledningsgrupp (Executive Board) av den sammansättning som tidigare utgjort arbetsutskottet. I ledningsgruppen ingår verkställande direktören (Jukka Alho), och direktörerna för följande ansvarsområden: Mail Logistics (Kari Kivikoski), Information Logistics (Heikki Länsisyrjä fr.o.m ), Logistics (Vesa Vertanen), Försäljning och marknadsföring (Tarja Pääkkönen) samt Ekonomi och finansiering (Tuija Soanjärvi).

9 9 Den utvidgade ledningsgruppen (Management Board) omfattar i fortsättningen ledningsgruppen och följande ansvarsområden: Personal (Tuike Karppinen), Produktionstjänster (Seppo Salomaa), ICTtjänster (Lauri Vihonen), Affärsutveckling (Juhani Strömberg) och Netposti-tjänster (Antero Sarèn). Utsikter för 2007 De ekonomiska utsikterna är fortsatt gynnsamma på Posten Finlands verksamhetsområde i Nordeuropa. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och utrikeshandeln i Finland uppehåller efterfrågan på Posten Finlands tjänster särskilt inom logistik och direktmarknadsföring. Inom brevtrafiken väntas den elektroniska substitutionen öka år Produktionskostnadernas strukturella styvhet försvårar anpassningen till fluktuationerna i volymerna i Finland. En högkonjunktur kan försämra tillgången till produktionsresurser. Tillväxten av Posten Finlands omsättning väntas fortsätta år Inom produktionsstrukturen genomförs reformer, vilket kommer att öka investeringarna i anläggningstillgångar. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel Moderbolagets utdelningsbara medel i bokslutet uppgår till ,20 euro, varav vinsten för räkenskapsperioden 2006 utgör ,90 euro. Det har inte inträffat väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens slut och det solvenstest som avses i 13:2 i ABL inverkar inte heller på beloppet av de såsom vinst utdelningsbara medlen. Styrelsen föreslår bolagsstämman att de såsom vinst utdelningsbara medlen disponeras på följande sätt: - i utdelning utbetalas 0,675 euro per aktie, sammanlagt euro ,90 euro kvarlämnas i eget kapital.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 1 (9) 15.2.2008 Itella Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 Affärsmiljö Den ekonomiska konjunkturen var fortsatt stark på Itellakoncernens marknadsområden, vilket inverkade gynnsamt på efterfrågan

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Marknadsläge. Omsättning och resultat

Marknadsläge. Omsättning och resultat 1 (7) Itella Abp Delårsrapport januari juni 2009 Marknadsläge Den ekonomiska konjunkturutvecklingen har försvagat efterfrågan på Itellas tjänster märkbart. I Finland minskade logistik- och postvolymerna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer