Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006"

Transkript

1 1 (9) Posten Finland Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Omvärlden Den ekonomiska tillväxten på koncernen Posten Finlands marknadsområde var fortsatt stark, vilket hade en gynnsam inverkan på efterfrågan på koncernens tjänster i Nordeuropa. De europeiska postföretagens affärsmiljö och affärsmodeller är i ett brytningsskede. Den traditionella brevtrafiken minskar i takt med den ökande elektroniska kommunikationen, och därför söker postverken tillväxt inom marknadskommunikation, logistik och nya affärsområden, exempelvis informationslogistik. När marknaden avregleras, öppnas värdekedjorna inom postbranschen och nya aktörer etablerar sig inom postutdelning. Å andra sidan siktar företagen på en ny, ännu djupare integration med kundernas värdekedjor. Utbudet av tjänster breddas, konkurrensen hårdnar och prispressen ökar. Regleringen av postbranschen kommer att reformeras. EU-kommissionen har lämnat ett direktivförslag som stipulerar att marknaden för posttjänster avregleras fullt ut i början av år I Finland avreglerades marknaden redan år Privatiseringen av nationella postverk har väckt debatt i flera europeiska länder. Logistikverksamhet blir affärsverksamhetens andra hörnsten i allt fler postföretag. Efterfrågan på logistiktjänster ökar i takt med tillväxten av godsflödena mellan Asien, Östeuropa och andra tillväxtcentra. Kunderna efterfrågar alltmer omfattande globala tjänster och lägger ut allt längre leveranskedjor. Samtidigt får ICT kontinuerligt större betydelse inom logistikbranschen. Omsättning och resultat Koncernen Posten Finlands omsättning ökade med 15 procent och var 1 550,6 miljoner euro år 2006 (år 2005: 1 348,2 miljoner euro). Av tillväxten härrörde 12 procentenheter från företagsförvärv. Koncernens tillväxt i Finland utgjorde 6 procent och i de övriga länderna 65 procent. Av den totala omsättningen genererades 23 (16) procent utanför Finland. Alla tre affärsgrupper växte. Koncernens rörelsevinst sjönk med 9 procent och utgjorde 89,0 (97,8) miljoner euro, motsvarande 6 (7) procent av omsättningen. I resultatet för år 2005 intäktsfördes sammanlagt 56,4 miljoner euro till följd av överlåtelsen av pensionsansvaret för Posten Finlands pensionsstiftelse. Samtidigt bokfördes en kostnadsreservering på 12,6 miljoner euro för överföring av medel till stiftelsen för personalens arbetshälsa. I resultatet för år 2005 bokfördes ytterligare en goodwillnedskrivning på 32,2 miljoner euro i anslutning till affärsverksamheterna i Tyskland och Skandinavien. Rörelsevinsten för år 2005 exklusive ovannämnda poster utgjorde 86,2 miljoner euro, motsvarande 6 procent av omsättningen. Till förbättringen av den jämförbara rörelsevinsten bidrog den gynnsamma utvecklingen av paketaffärsverksamheten i Finland. Posten Finland Abp Hemort: Helsingfors FO-nummer , MOMS reg

2 2 Resultatet efter finansiella poster var 94,4 (103,7) miljoner euro. Inkomstskatterna uppgick totalt till 26,7 miljoner euro och koncernens vinst för räkenskapsperioden till 67,7 (64,0) miljoner euro. Avkastningen på eget kapital utgjorde 10,1 (10,0) procent. Som primära segment i IFRS-rapporteringen definieras koncernen Posten Finlands affärsgrupper Mail Communication, Information Logistics och Logistics. I övriga verksamheter presenteras kostnader för koncernledningen och de centraliserade stödfunktionerna som inte har hänförts till segmenten. Koncernens nyckeltal Förändring Omsättning, mn euro 1 550, ,2 15 % Rörelsevinst, mn euro 89,0 97,8-9 % Rörelsemarginal, % 5,7 7,3 Jämförbara rörelsevinst, mn euro 89,0 86,2 3 % Vinst före skatt, mn euro 94,4 103,7-9 % Avkastning på eget kapital, % 10,1 10,0 Soliditet, % 65,1 63,5 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % -32,1-34,3 Antal anställda i medeltal % Bruttoinvesteringar, mn euro 69,5 143,0-51 % Mail Communication Omsättningen för affärsgruppen Mail Communication ökade med 2 procent och uppgick till 841,7 (825,7) miljoner euro. Tillväxten berodde främst på den gynnsamma utvecklingen inom tidningstjänster. Brevvolymerna minskade i en takt som blev allt snabbare mot slutet av året, och volymen av 1 och 2 klass brev minskade år 2006 med sammanlagt 2,4 procent. Även övergången från brev som delas ut över natten till långsammare transporthastigheter var kraftig. Portot på 1 och 2 klass frimärken samt portot på internationella Economy- och Priority-brev i de lägsta viktklasserna steg Som helhet steg medelpriset på alla brev något. Oadresserad direktmarknadsföring ökade med 4 procent från året innan. Till följd av den hårdnade konkurrensen på mediemarknaden sjönk medelpriset för oadresserad utdelning. Volymen av Mail Communications tidskriftsutdelning ökade med 1,7 procent. Utdelningspriserna för tidskrifter med liten upplaga höjdes eftersom utdelningskostnaderna beaktades i allt högre grad vid prissättningen. Resultatet påverkades negativt av svårigheterna vid införandet av det nya kollektivavtalet inom tidigutdelningen i Nyland. Efterfrågan på utdelningstjänster för stadstidningar var fortsatt stark, även om affärsgruppen förlorade några kundavtal under årets senare hälft. Affärsgruppen Mail Communications rörelsevinst uppgick till 104,3 (106,3) miljoner euro, vilket motsvarar 12 (13) procent av omsättningen. Lönsamheten försvagades av att en större andel av

3 3 efterfrågan riktades på produkter med lägre täckning och på elektronisk datakommunikation samt att produktionskostnaderna ökade kraftigt. Information Logistics Omsättningen för affärsgruppen Information Logistics ökade till 197,5 (186,0) miljoner euro, dvs. med 6 procent. Omsättningen utvecklades gynnsamt inom alla produktgrupper i samtliga länder med undantag av Tyskland. I synnerhet tjänsterna för dokumenthantering ökade genom nya avtal om utläggning av verksamhet. Affärsgruppens rörelsevinst utgjorde 1,2 ( 26,7) miljoner euro, vilket motsvarar 1 ( 14) procent av omsättningen. Rörelsevinsten påverkades negativt av omställningar inom verksamheterna i Tyskland samt av en goodwillnedskrivning på 2,0 miljoner euro gällande affärsverksamheterna i Skandinavien. Vid övergången till rapportering enligt IFRS gjordes i jämförelseuppgifterna för år 2005 en goodwillnedskrivning på 32,2 miljoner euro gällande affärsverksamheterna i Tyskland och Skandinavien. I Tyskland och Sverige påverkades resultatet negativt i synnerhet av priskonkurrensen och volymminskningen inom utskriftstjänster samt av satsningarna på lanseringen av elektroniska tjänster. Satsningarna på elektroniska tjänster har ökat avsevärt inom hela affärsgruppen. Resultatet påverkades positivt av den gynnsamma utvecklingen inom dokumenthanteringstjänsterna och den elektroniska affärsverksamheten i synnerhet i Finland och Estland. I Sverige slutfördes övertagandet av tjänsten ipost, som förvärvades i juni av Edita. Tjänsten ipost motsvarar ebrevet i Finland. Under årets senare hälft förvärvades även skanningsaffärsverksamhet av DigiDoc AB. Logistics Omsättningen för affärsgruppen Logistics ökade till 530,0 (354,7) miljoner euro, dvs. med 49 procent. Av tillväxten härrörde 44 procentenheter från företagsförvärv. Geografiskt var tillväxten starkast i Danmark, genom förvärvet av Combifragt Group A/S. Bolaget konsoliderades i Posten Finland från och med I Finland ökade omsättningen genom förvärven av Logia Moda Oy och AW-Store Oy i maj I februari förvärvade Posten Finland svenska Roadlink Spedition AB, som erbjuder transport- och speditionstjänster i Europa och distributionstjänster i Sverige. Roadlink Spedition upptogs i Posten Finlands rapportering Det norska logistikföretaget Universal Spedisjon AS förvärvades under det tredje kvartalet, och företaget konsoliderades i koncernen Posten Finland I början av september undertecknade DHL och Posten Finland ett avtal enligt vilket DHL inlöste Posten Finlands andel (49 procent) i det samägda företaget Kelpo Kuljetus Fi Oy. Samtidigt förvärvade Posten Finland Kelpo Kuljetus regiontransportverksamhet. Posten Finland undertecknade hösten 2006 ett hyreskontrakt om ett lagerhotell på kvadratmeter i Moskva i syfte att inleda affärsverksamheten i Ryssland våren Affärsgruppen Logistics rörelsevinst uppgick till 26,9 (14,4) miljoner euro, vilket motsvarar 5 (4) procent av omsättningen. Tillväxten av rörelsevinsten härrör från den gynnsamma utvecklingen av volymerna inom företagspakettjänster. Konkurrensläget inom pakettjänster i Finland håller klart på att bli hårdare.

4 4 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) Förändring Mail Communication Omsättning 841,7 825,7 2 % Rörelsevinst 104,3 106,3-2 % Rörelsemarginal 12 % 13 % Information Logistics Omsättning 197,5 186,0 6 % Rörelsevinst 1,2-26,7-104 % Rörelsemarginal 1 % -14 % Logistics Omsättning 530,0 354,7 49 % Rörelsevinst 26,9 14,4 87 % Rörelsemarginal 5 % 4 % Övriga verksamheter Omsättning 23,3 19,8 18 % Rörelsevinst -43,4 3, % Rörelsemarginal -186 % 19 % Försäljning mellan rörelsegrenarna -41,9-38,0 10 % Koncernen sammanlagt Omsättning 1 550, ,2 15 % Rörelsevinst 89,0 97,8-9 % Rörelsemarginal 6 % 7 % Risker inom affärsverksamheten Hösten 2006 utvärderade den interna revisionen koncernens riskhantering och utifrån detta utvecklas riskhanteringens systematik år 2007 som en del av koncernens lednings- och utvecklingsprocesser. Riskerna i omvärlden handlar bland annat om förändringar inom kommunikationstekniken. Ett betydande osäkerhetsmoment under de närmaste åren är att fysisk kommunikation ersätts med elektronisk kommunikation, vilket minskar volymerna inom brevkommunikation. Denna utveckling blir eventuellt allt snabbare. En betydande risk med inverkan på resultatet är de ökade kostnaderna för viktiga utgiftsposter, exempelvis bränsle, energi och arbetskraft.

5 5 Det nya postdirektivet, som enligt EU-kommissionens förslag träder i kraft år 2009, kan medföra ändringar i konkurrensläget och branschens struktur. Risker i anslutning till personalresurserna och kunnandet har stor betydelse för en smidig service och koncernens ekonomiska resultat. Posten Finland står i fortsättningen inför en ökande brist på arbetskraft och allt större krav på effektivisering. Ett av de närmaste årens mest betydande osäkerhetsmoment, som också kan ha en inverkan på resultatet, är möjligheten att flexibelt anpassa personalkostnaderna efter förändringarna i brevvolymerna. Riskerna i anslutning till arbetarskyddet hanteras genom förebyggande av olycksfall, fall av arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Posten Finland satsar på förebyggande verksamhet även inom företagshälsovården. Riskerna i anslutning till datasystem och IT gäller bl.a. datasystemens tillgänglighet, dataskyddet och tillgången till information. Finansiella risker och hanteringen av dem presenteras i punkt 31 i noterna till koncernbokslutet. Risker i anslutning till styrning av verksamheten och beslutsunderlag är exempelvis operativa utmaningar t.ex. inom prissättning, avtalshantering och uppföljning av prestationer. Dessa risker hanteras genom processledning och systematiskt kvalitetsarbete. Koncernen strävar efter att teckna försäkringar för risker alltid, då det av ekonomiska eller andra skäl är motiverat. Försäkringar i anslutning till personal, verksamhetens kontinuitet, tillgångar och ansvar administreras centralt på koncernnivå. I ansvarsriskerna ingår ansvar till följd av verksamheten och produkterna samt ledningens ansvar. Vid fastställandet av självriskandelar beaktas koncernens risktagningsförmåga. Ändringar i koncernstrukturen I mars införlivades det svenska transport- och speditionsbolaget Roadlink Spedition AB med koncernen. Bolaget har en årsomsättning på cirka 25 miljoner euro och 61 anställda. I början av september förvärvades det norska bolaget Universal Spedisjon AS, som erbjuder frakt-, speditions- och avtalslogistiktjänster. Företaget har en omsättning på cirka 44 miljoner euro och 86 anställda. I början av september genomfördes ett arrangemang, där DHL Express Finland Oy inlöste Posten Finland Abp:s andel (49 procent) av aktierna i det samägda transportföretaget Kelpo Kuljetus Fi Oy. Posten Finland förvärvade i sin tur Kelpo Kuljetus regiontransportverksamhet, som omfattar transporterna från postterminalerna till Postens utdelningskontor och kunderna. I anslutning till affären övergick 259 anställda inom Kelpo Kuljetus regiontransporter till Posten Finland. Under årets senare hälft fusionerades North Euroway Oy och Logia Moda Oy med Logia Oy, som fick namnet Itella Logistics Oy. I slutet av året fusionerades Elma Oyj Electronic Trading med Itella Finland Ab, som fick namnet Itella Information Logistics Oy. IT Optimo Ab, som producerat koncerninterna ITtjänster, fusionerades med Posten Finland Abp. Investeringar

6 6 Koncernen Posten Finlands investeringar i anläggningstillgångar utgjorde 69,5 (143,0) miljoner euro. De viktigaste investeringarna i anläggningstillgångar gällde maskiner och anläggningar samt byggnader. Till företagsförvärv användes 27,3 (76,5) miljoner euro. Forskning och utveckling År 2006 uppgick koncernen Posten Finlands utgifter för forskning och utveckling till 32,8 miljoner euro, vilket motsvarar 2,2 % av alla utgifter för koncernens affärsverksamhet. Koncernens viktigaste FoU-projekt år 2006 var SCM-programmet, som gällde styrning av leveranskedjan, och TAHA-programmet, som var inriktat på hantering av adress- och kontaktinformation. Båda projekten fortskred från specifikationsskedet till genomförande. Ett viktigt område inom SCM-projektet var produktions- och systemplattformarna inom servicelogistik. Ett annat område för utveckling var sorteringstekniken och nätverksstrukturen inom brevverksamheten. Styrningen av SCM-projektet, som inletts inom enheten för affärsutveckling, övertogs år 2006 av affärsgruppen Logistics. Inom TAHA-programmet färdigställdes ett nytt, avancerat system för hantering av adress- och kontaktinformation. Ansvaret för vidareutvecklingen av systemet överfördes på affärsgruppen Mail Communication. I syfte att utveckla nya affärsverksamheter bildade koncernen två nya enheter: affärsenheten Netposti-tjänster för konsumenter samt RDV-enheten (Research, Development & Venturing), som bildades genom att teknologicentrets arbetsfält utvidgades. Båda enheterna har i fortsättningen en viktig roll bl.a. vid utvecklingen av mervärdestjänster inom TAHA-programmet. Högprioriterade insatsområden inom teknisk utveckling är mobil-, lokaliserings-, sorteringsautomationsoch uppföljningsteknik. År 2006 genomfördes bland annat ett RFID-pilotprojekt i anslutning till rullpallslogistik. Posten Finland betraktar RFID och lokalisering som viktiga tekniska applikationer, som i fortsättningen utnyttjas vid utvecklingen av tjänsterna. Miljöeffektivitet I Finland är Posten Finlands verksamhet för ökad intern miljöeffektivitet inriktad särskilt på fyra delområden: fordonens bränsleförbrukning, fastigheternas energiförbrukning, återvinning och avfallshantering samt upphandling. Koncernen bidrar till ökad extern miljöeffektivitet genom att erbjuda kunderna logistiktjänster för återanvändning och återvinning av produkter och förpackningar samt tjänster inom stads- och regionlogistik. Mer information om miljöfrågor finns i koncernens rapport om samhällsansvar. Finansiering Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde 97,5 (197,1) miljoner euro. Koncernen hade inga räntebärande nettoskulder. Vid årets slut var koncernens räntebärande skulder

7 7 35,4 (40,2) miljoner euro och likvida tillgångar 253,7 (265,2) miljoner euro. Koncernens soliditetsgrad vid räkenskapsperiodens slut var 65,1 (63,5) procent. Nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 32,1 ( 34,3) procent. Aktiekapital och ägande Posten Finland Abp:s aktier ägs av finska staten. Bolagets aktiekapital utgörs av aktier som är sinsemellan lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inga kapitallån. Bolaget har inte beviljat personer som står bolaget nära lån eller gett ansvarsförbindelser till förmån för dem. Bolaget har inte genomfört emission av aktier eller emitterat optioner eller andra rättigheter som berättigar till aktier. Bolagets styrelse har inte befullmäktigande till emission av aktier eller emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Administration och revisorer Posten Finland Abp:s ordinarie bolagsstämma invalde i april 2006 följande medlemmar i styrelsen: rektor Eero Kasanen (ordförande), direktör Mikko Kosonen (vice ordförande), finansrådet Kalevi Alestalo, verkställande direktör Helene-Hannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi, kommerserådet Soili Suonoja och verkställande direktör Pirjo Tiiri. Som personalens representanter i styrelsen invaldes rikshuvudförtroendeman Antero Palmolahti och rikshuvudförtroendeman Mirja Sandberg. Till revisorer för Posten Finland Abp valdes KPMG Oy Ab (CGR-sammanslutning) och Jorma Heikkinen (CGR). Posten Finland Abp:s verkställande direktör år 2006 var diplomingenjör Jukka Alho. Riksdagsledamot Antero Kekkonen fungerar som förvaltningsrådets ordförande och riksdagsledamot Leena Harkimo som vice ordförande. Personal Koncernen hade i genomsnitt (24 624) anställda, och vid årets slut hade koncernen (24 408) anställda. När tidsbestämda anställningar omräknas till heltidsanställningar, hade koncernen i genomsnitt anställda år Antalet anställda ökade genom företagsförvärven inom affärsgruppen Logistics och förvärvet av regiontransportverksamheten. Antalet anställda i moderbolaget uppgick i genomsnitt till (21 378) personer och vid redovisningsperiodens slut till (21 453) personer. Antalet anställda ökade till följd av förvärvet av regiontransportverksamheten i september och fusioneringen av ett dotterbolag som producerade IT-tjänster med moderbolaget i slutet av året. I och med företagsförvärv utomlands ökade antalet anställda utanför Finland till (1 156) personer. Koncernens personal Löner och arvoden, mn euro 604,5 554,0 529,1 Personal i medeltal

8 8 Under våren genomfördes omställningsprojekt inom Mail Communication och stödtjänsterna för Produktion samt enheten Försäljning och marknadsföring. Genom detta minskade antalet arbetsplatser inom Posten med 89. Minskningen gällde främst chefs- och expertuppgifter. I anslutning till omorganiseringen av verksamheterna i Tyskland minskade antalet arbetsplatser med 69. Personalomsättningen bland fast anställd personal inom koncernen var cirka 14 procent. I resultatet för räkenskapsperioden ingår en kostnadsreservering på 4,2 (3,0) miljoner euro för personalens vinstpremiesystem. Mer information om personalfrågor finns i koncernens rapport om samhällsansvar. Övergång till redovisningsstandarden IFRS Posten Finland Abp övergick till rapporterings- och bokslutspraxis enligt de internationella IFRS-standarderna. Posten Finland upprättade sitt första fullständiga IFRS-bokslut för år Jämförelseuppgifter har beräknats för år I femårstabellen har uppgifterna för åren beräknats enligt finsk praxis. Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med gällande IFRS-standarder som är godkända för tillämpning inom EU. Övergången till bokslutspraxis enligt IFRS minskade Posten Finlands vinst för räkenskapsperioden 2005 med 31,2 miljoner euro jämfört med finsk bokslutspraxis. Rörelsevinsten minskade med 38,0 miljoner euro. De största förändringarna berodde på behandlingen av avskrivningar och nedskrivningar samt indelningen av hyresavtal i finansiell leasing och övriga hyresavtal. Införandet av IFRS-rapportering ökade koncernens ingående balansräkning med 75,8 miljoner euro. De största förändringarna gäller finansiella leasingtillgångar, som upptogs i balansräkningen som materiella tillgångar, och utvecklingskostnader, som aktiverades som immateriella tillgångar. Detaljerade jämförelser i anslutning till övergången till IFRS presenteras i not 33 till bokslutet. Händelser efter räkenskapsperioden Posten Finlands dotterbolag inom informationslogistik Itella Sweden förvärvade i januari bolaget Infologistics Scandinavia AB, som ingick i det svenska bolaget Bisnode. Infologistics Scandinavia AB är inriktat på e-fakturering, digitalisering av pappersflöden och kvalitetssäkring av verksamhetskritiska databaser. Bolagets omsättning år 2006 var 8,5 miljoner euro. I anslutning till förvärvet övergår 112 anställda till Itella Sweden. Koncernen Posten Finland bildade i början av år 2007 en ny affärsenhet (Netposti-tjänster), som svarar för e-tjänsterna för konsumenter. Till ansvarig för enheten utsågs Antero Sarèn från affärsgruppen Information Logistics. Till direktör för affärsgruppen Information Logistics från och med utsågs Heikki Länsisyrjä. Från början av år 2007 utgörs Posten Finlands ledningsgrupp (Executive Board) av den sammansättning som tidigare utgjort arbetsutskottet. I ledningsgruppen ingår verkställande direktören (Jukka Alho), och direktörerna för följande ansvarsområden: Mail Logistics (Kari Kivikoski), Information Logistics (Heikki Länsisyrjä fr.o.m ), Logistics (Vesa Vertanen), Försäljning och marknadsföring (Tarja Pääkkönen) samt Ekonomi och finansiering (Tuija Soanjärvi).

9 9 Den utvidgade ledningsgruppen (Management Board) omfattar i fortsättningen ledningsgruppen och följande ansvarsområden: Personal (Tuike Karppinen), Produktionstjänster (Seppo Salomaa), ICTtjänster (Lauri Vihonen), Affärsutveckling (Juhani Strömberg) och Netposti-tjänster (Antero Sarèn). Utsikter för 2007 De ekonomiska utsikterna är fortsatt gynnsamma på Posten Finlands verksamhetsområde i Nordeuropa. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och utrikeshandeln i Finland uppehåller efterfrågan på Posten Finlands tjänster särskilt inom logistik och direktmarknadsföring. Inom brevtrafiken väntas den elektroniska substitutionen öka år Produktionskostnadernas strukturella styvhet försvårar anpassningen till fluktuationerna i volymerna i Finland. En högkonjunktur kan försämra tillgången till produktionsresurser. Tillväxten av Posten Finlands omsättning väntas fortsätta år Inom produktionsstrukturen genomförs reformer, vilket kommer att öka investeringarna i anläggningstillgångar. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel Moderbolagets utdelningsbara medel i bokslutet uppgår till ,20 euro, varav vinsten för räkenskapsperioden 2006 utgör ,90 euro. Det har inte inträffat väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens slut och det solvenstest som avses i 13:2 i ABL inverkar inte heller på beloppet av de såsom vinst utdelningsbara medlen. Styrelsen föreslår bolagsstämman att de såsom vinst utdelningsbara medlen disponeras på följande sätt: - i utdelning utbetalas 0,675 euro per aktie, sammanlagt euro ,90 euro kvarlämnas i eget kapital.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 1 (9) 15.2.2008 Itella Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 Affärsmiljö Den ekonomiska konjunkturen var fortsatt stark på Itellakoncernens marknadsområden, vilket inverkade gynnsamt på efterfrågan

Läs mer

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark.

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark. Itella Abp Delårsrapport för januari juni 2008 Marknadsläge Den allmänna konjunkturnedgången kan inte ännu utläsas i efterfrågan på Itellas tjänster, med undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum.

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Marknadsläge. Omsättning och resultat

Marknadsläge. Omsättning och resultat 1 (7) Itella Abp Delårsrapport januari juni 2009 Marknadsläge Den ekonomiska konjunkturutvecklingen har försvagat efterfrågan på Itellas tjänster märkbart. I Finland minskade logistik- och postvolymerna

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 13 procent och uppgick till 25,4 Mkr (22,4). Nettoomsättning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer