Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006"

Transkript

1 1 (9) Posten Finland Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Omvärlden Den ekonomiska tillväxten på koncernen Posten Finlands marknadsområde var fortsatt stark, vilket hade en gynnsam inverkan på efterfrågan på koncernens tjänster i Nordeuropa. De europeiska postföretagens affärsmiljö och affärsmodeller är i ett brytningsskede. Den traditionella brevtrafiken minskar i takt med den ökande elektroniska kommunikationen, och därför söker postverken tillväxt inom marknadskommunikation, logistik och nya affärsområden, exempelvis informationslogistik. När marknaden avregleras, öppnas värdekedjorna inom postbranschen och nya aktörer etablerar sig inom postutdelning. Å andra sidan siktar företagen på en ny, ännu djupare integration med kundernas värdekedjor. Utbudet av tjänster breddas, konkurrensen hårdnar och prispressen ökar. Regleringen av postbranschen kommer att reformeras. EU-kommissionen har lämnat ett direktivförslag som stipulerar att marknaden för posttjänster avregleras fullt ut i början av år I Finland avreglerades marknaden redan år Privatiseringen av nationella postverk har väckt debatt i flera europeiska länder. Logistikverksamhet blir affärsverksamhetens andra hörnsten i allt fler postföretag. Efterfrågan på logistiktjänster ökar i takt med tillväxten av godsflödena mellan Asien, Östeuropa och andra tillväxtcentra. Kunderna efterfrågar alltmer omfattande globala tjänster och lägger ut allt längre leveranskedjor. Samtidigt får ICT kontinuerligt större betydelse inom logistikbranschen. Omsättning och resultat Koncernen Posten Finlands omsättning ökade med 15 procent och var 1 550,6 miljoner euro år 2006 (år 2005: 1 348,2 miljoner euro). Av tillväxten härrörde 12 procentenheter från företagsförvärv. Koncernens tillväxt i Finland utgjorde 6 procent och i de övriga länderna 65 procent. Av den totala omsättningen genererades 23 (16) procent utanför Finland. Alla tre affärsgrupper växte. Koncernens rörelsevinst sjönk med 9 procent och utgjorde 89,0 (97,8) miljoner euro, motsvarande 6 (7) procent av omsättningen. I resultatet för år 2005 intäktsfördes sammanlagt 56,4 miljoner euro till följd av överlåtelsen av pensionsansvaret för Posten Finlands pensionsstiftelse. Samtidigt bokfördes en kostnadsreservering på 12,6 miljoner euro för överföring av medel till stiftelsen för personalens arbetshälsa. I resultatet för år 2005 bokfördes ytterligare en goodwillnedskrivning på 32,2 miljoner euro i anslutning till affärsverksamheterna i Tyskland och Skandinavien. Rörelsevinsten för år 2005 exklusive ovannämnda poster utgjorde 86,2 miljoner euro, motsvarande 6 procent av omsättningen. Till förbättringen av den jämförbara rörelsevinsten bidrog den gynnsamma utvecklingen av paketaffärsverksamheten i Finland. Posten Finland Abp Hemort: Helsingfors FO-nummer , MOMS reg

2 2 Resultatet efter finansiella poster var 94,4 (103,7) miljoner euro. Inkomstskatterna uppgick totalt till 26,7 miljoner euro och koncernens vinst för räkenskapsperioden till 67,7 (64,0) miljoner euro. Avkastningen på eget kapital utgjorde 10,1 (10,0) procent. Som primära segment i IFRS-rapporteringen definieras koncernen Posten Finlands affärsgrupper Mail Communication, Information Logistics och Logistics. I övriga verksamheter presenteras kostnader för koncernledningen och de centraliserade stödfunktionerna som inte har hänförts till segmenten. Koncernens nyckeltal Förändring Omsättning, mn euro 1 550, ,2 15 % Rörelsevinst, mn euro 89,0 97,8-9 % Rörelsemarginal, % 5,7 7,3 Jämförbara rörelsevinst, mn euro 89,0 86,2 3 % Vinst före skatt, mn euro 94,4 103,7-9 % Avkastning på eget kapital, % 10,1 10,0 Soliditet, % 65,1 63,5 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % -32,1-34,3 Antal anställda i medeltal % Bruttoinvesteringar, mn euro 69,5 143,0-51 % Mail Communication Omsättningen för affärsgruppen Mail Communication ökade med 2 procent och uppgick till 841,7 (825,7) miljoner euro. Tillväxten berodde främst på den gynnsamma utvecklingen inom tidningstjänster. Brevvolymerna minskade i en takt som blev allt snabbare mot slutet av året, och volymen av 1 och 2 klass brev minskade år 2006 med sammanlagt 2,4 procent. Även övergången från brev som delas ut över natten till långsammare transporthastigheter var kraftig. Portot på 1 och 2 klass frimärken samt portot på internationella Economy- och Priority-brev i de lägsta viktklasserna steg Som helhet steg medelpriset på alla brev något. Oadresserad direktmarknadsföring ökade med 4 procent från året innan. Till följd av den hårdnade konkurrensen på mediemarknaden sjönk medelpriset för oadresserad utdelning. Volymen av Mail Communications tidskriftsutdelning ökade med 1,7 procent. Utdelningspriserna för tidskrifter med liten upplaga höjdes eftersom utdelningskostnaderna beaktades i allt högre grad vid prissättningen. Resultatet påverkades negativt av svårigheterna vid införandet av det nya kollektivavtalet inom tidigutdelningen i Nyland. Efterfrågan på utdelningstjänster för stadstidningar var fortsatt stark, även om affärsgruppen förlorade några kundavtal under årets senare hälft. Affärsgruppen Mail Communications rörelsevinst uppgick till 104,3 (106,3) miljoner euro, vilket motsvarar 12 (13) procent av omsättningen. Lönsamheten försvagades av att en större andel av

3 3 efterfrågan riktades på produkter med lägre täckning och på elektronisk datakommunikation samt att produktionskostnaderna ökade kraftigt. Information Logistics Omsättningen för affärsgruppen Information Logistics ökade till 197,5 (186,0) miljoner euro, dvs. med 6 procent. Omsättningen utvecklades gynnsamt inom alla produktgrupper i samtliga länder med undantag av Tyskland. I synnerhet tjänsterna för dokumenthantering ökade genom nya avtal om utläggning av verksamhet. Affärsgruppens rörelsevinst utgjorde 1,2 ( 26,7) miljoner euro, vilket motsvarar 1 ( 14) procent av omsättningen. Rörelsevinsten påverkades negativt av omställningar inom verksamheterna i Tyskland samt av en goodwillnedskrivning på 2,0 miljoner euro gällande affärsverksamheterna i Skandinavien. Vid övergången till rapportering enligt IFRS gjordes i jämförelseuppgifterna för år 2005 en goodwillnedskrivning på 32,2 miljoner euro gällande affärsverksamheterna i Tyskland och Skandinavien. I Tyskland och Sverige påverkades resultatet negativt i synnerhet av priskonkurrensen och volymminskningen inom utskriftstjänster samt av satsningarna på lanseringen av elektroniska tjänster. Satsningarna på elektroniska tjänster har ökat avsevärt inom hela affärsgruppen. Resultatet påverkades positivt av den gynnsamma utvecklingen inom dokumenthanteringstjänsterna och den elektroniska affärsverksamheten i synnerhet i Finland och Estland. I Sverige slutfördes övertagandet av tjänsten ipost, som förvärvades i juni av Edita. Tjänsten ipost motsvarar ebrevet i Finland. Under årets senare hälft förvärvades även skanningsaffärsverksamhet av DigiDoc AB. Logistics Omsättningen för affärsgruppen Logistics ökade till 530,0 (354,7) miljoner euro, dvs. med 49 procent. Av tillväxten härrörde 44 procentenheter från företagsförvärv. Geografiskt var tillväxten starkast i Danmark, genom förvärvet av Combifragt Group A/S. Bolaget konsoliderades i Posten Finland från och med I Finland ökade omsättningen genom förvärven av Logia Moda Oy och AW-Store Oy i maj I februari förvärvade Posten Finland svenska Roadlink Spedition AB, som erbjuder transport- och speditionstjänster i Europa och distributionstjänster i Sverige. Roadlink Spedition upptogs i Posten Finlands rapportering Det norska logistikföretaget Universal Spedisjon AS förvärvades under det tredje kvartalet, och företaget konsoliderades i koncernen Posten Finland I början av september undertecknade DHL och Posten Finland ett avtal enligt vilket DHL inlöste Posten Finlands andel (49 procent) i det samägda företaget Kelpo Kuljetus Fi Oy. Samtidigt förvärvade Posten Finland Kelpo Kuljetus regiontransportverksamhet. Posten Finland undertecknade hösten 2006 ett hyreskontrakt om ett lagerhotell på kvadratmeter i Moskva i syfte att inleda affärsverksamheten i Ryssland våren Affärsgruppen Logistics rörelsevinst uppgick till 26,9 (14,4) miljoner euro, vilket motsvarar 5 (4) procent av omsättningen. Tillväxten av rörelsevinsten härrör från den gynnsamma utvecklingen av volymerna inom företagspakettjänster. Konkurrensläget inom pakettjänster i Finland håller klart på att bli hårdare.

4 4 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) Förändring Mail Communication Omsättning 841,7 825,7 2 % Rörelsevinst 104,3 106,3-2 % Rörelsemarginal 12 % 13 % Information Logistics Omsättning 197,5 186,0 6 % Rörelsevinst 1,2-26,7-104 % Rörelsemarginal 1 % -14 % Logistics Omsättning 530,0 354,7 49 % Rörelsevinst 26,9 14,4 87 % Rörelsemarginal 5 % 4 % Övriga verksamheter Omsättning 23,3 19,8 18 % Rörelsevinst -43,4 3, % Rörelsemarginal -186 % 19 % Försäljning mellan rörelsegrenarna -41,9-38,0 10 % Koncernen sammanlagt Omsättning 1 550, ,2 15 % Rörelsevinst 89,0 97,8-9 % Rörelsemarginal 6 % 7 % Risker inom affärsverksamheten Hösten 2006 utvärderade den interna revisionen koncernens riskhantering och utifrån detta utvecklas riskhanteringens systematik år 2007 som en del av koncernens lednings- och utvecklingsprocesser. Riskerna i omvärlden handlar bland annat om förändringar inom kommunikationstekniken. Ett betydande osäkerhetsmoment under de närmaste åren är att fysisk kommunikation ersätts med elektronisk kommunikation, vilket minskar volymerna inom brevkommunikation. Denna utveckling blir eventuellt allt snabbare. En betydande risk med inverkan på resultatet är de ökade kostnaderna för viktiga utgiftsposter, exempelvis bränsle, energi och arbetskraft.

5 5 Det nya postdirektivet, som enligt EU-kommissionens förslag träder i kraft år 2009, kan medföra ändringar i konkurrensläget och branschens struktur. Risker i anslutning till personalresurserna och kunnandet har stor betydelse för en smidig service och koncernens ekonomiska resultat. Posten Finland står i fortsättningen inför en ökande brist på arbetskraft och allt större krav på effektivisering. Ett av de närmaste årens mest betydande osäkerhetsmoment, som också kan ha en inverkan på resultatet, är möjligheten att flexibelt anpassa personalkostnaderna efter förändringarna i brevvolymerna. Riskerna i anslutning till arbetarskyddet hanteras genom förebyggande av olycksfall, fall av arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Posten Finland satsar på förebyggande verksamhet även inom företagshälsovården. Riskerna i anslutning till datasystem och IT gäller bl.a. datasystemens tillgänglighet, dataskyddet och tillgången till information. Finansiella risker och hanteringen av dem presenteras i punkt 31 i noterna till koncernbokslutet. Risker i anslutning till styrning av verksamheten och beslutsunderlag är exempelvis operativa utmaningar t.ex. inom prissättning, avtalshantering och uppföljning av prestationer. Dessa risker hanteras genom processledning och systematiskt kvalitetsarbete. Koncernen strävar efter att teckna försäkringar för risker alltid, då det av ekonomiska eller andra skäl är motiverat. Försäkringar i anslutning till personal, verksamhetens kontinuitet, tillgångar och ansvar administreras centralt på koncernnivå. I ansvarsriskerna ingår ansvar till följd av verksamheten och produkterna samt ledningens ansvar. Vid fastställandet av självriskandelar beaktas koncernens risktagningsförmåga. Ändringar i koncernstrukturen I mars införlivades det svenska transport- och speditionsbolaget Roadlink Spedition AB med koncernen. Bolaget har en årsomsättning på cirka 25 miljoner euro och 61 anställda. I början av september förvärvades det norska bolaget Universal Spedisjon AS, som erbjuder frakt-, speditions- och avtalslogistiktjänster. Företaget har en omsättning på cirka 44 miljoner euro och 86 anställda. I början av september genomfördes ett arrangemang, där DHL Express Finland Oy inlöste Posten Finland Abp:s andel (49 procent) av aktierna i det samägda transportföretaget Kelpo Kuljetus Fi Oy. Posten Finland förvärvade i sin tur Kelpo Kuljetus regiontransportverksamhet, som omfattar transporterna från postterminalerna till Postens utdelningskontor och kunderna. I anslutning till affären övergick 259 anställda inom Kelpo Kuljetus regiontransporter till Posten Finland. Under årets senare hälft fusionerades North Euroway Oy och Logia Moda Oy med Logia Oy, som fick namnet Itella Logistics Oy. I slutet av året fusionerades Elma Oyj Electronic Trading med Itella Finland Ab, som fick namnet Itella Information Logistics Oy. IT Optimo Ab, som producerat koncerninterna ITtjänster, fusionerades med Posten Finland Abp. Investeringar

6 6 Koncernen Posten Finlands investeringar i anläggningstillgångar utgjorde 69,5 (143,0) miljoner euro. De viktigaste investeringarna i anläggningstillgångar gällde maskiner och anläggningar samt byggnader. Till företagsförvärv användes 27,3 (76,5) miljoner euro. Forskning och utveckling År 2006 uppgick koncernen Posten Finlands utgifter för forskning och utveckling till 32,8 miljoner euro, vilket motsvarar 2,2 % av alla utgifter för koncernens affärsverksamhet. Koncernens viktigaste FoU-projekt år 2006 var SCM-programmet, som gällde styrning av leveranskedjan, och TAHA-programmet, som var inriktat på hantering av adress- och kontaktinformation. Båda projekten fortskred från specifikationsskedet till genomförande. Ett viktigt område inom SCM-projektet var produktions- och systemplattformarna inom servicelogistik. Ett annat område för utveckling var sorteringstekniken och nätverksstrukturen inom brevverksamheten. Styrningen av SCM-projektet, som inletts inom enheten för affärsutveckling, övertogs år 2006 av affärsgruppen Logistics. Inom TAHA-programmet färdigställdes ett nytt, avancerat system för hantering av adress- och kontaktinformation. Ansvaret för vidareutvecklingen av systemet överfördes på affärsgruppen Mail Communication. I syfte att utveckla nya affärsverksamheter bildade koncernen två nya enheter: affärsenheten Netposti-tjänster för konsumenter samt RDV-enheten (Research, Development & Venturing), som bildades genom att teknologicentrets arbetsfält utvidgades. Båda enheterna har i fortsättningen en viktig roll bl.a. vid utvecklingen av mervärdestjänster inom TAHA-programmet. Högprioriterade insatsområden inom teknisk utveckling är mobil-, lokaliserings-, sorteringsautomationsoch uppföljningsteknik. År 2006 genomfördes bland annat ett RFID-pilotprojekt i anslutning till rullpallslogistik. Posten Finland betraktar RFID och lokalisering som viktiga tekniska applikationer, som i fortsättningen utnyttjas vid utvecklingen av tjänsterna. Miljöeffektivitet I Finland är Posten Finlands verksamhet för ökad intern miljöeffektivitet inriktad särskilt på fyra delområden: fordonens bränsleförbrukning, fastigheternas energiförbrukning, återvinning och avfallshantering samt upphandling. Koncernen bidrar till ökad extern miljöeffektivitet genom att erbjuda kunderna logistiktjänster för återanvändning och återvinning av produkter och förpackningar samt tjänster inom stads- och regionlogistik. Mer information om miljöfrågor finns i koncernens rapport om samhällsansvar. Finansiering Kassaflödet från koncernens affärsverksamhet före investeringar utgjorde 97,5 (197,1) miljoner euro. Koncernen hade inga räntebärande nettoskulder. Vid årets slut var koncernens räntebärande skulder

7 7 35,4 (40,2) miljoner euro och likvida tillgångar 253,7 (265,2) miljoner euro. Koncernens soliditetsgrad vid räkenskapsperiodens slut var 65,1 (63,5) procent. Nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 32,1 ( 34,3) procent. Aktiekapital och ägande Posten Finland Abp:s aktier ägs av finska staten. Bolagets aktiekapital utgörs av aktier som är sinsemellan lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inga kapitallån. Bolaget har inte beviljat personer som står bolaget nära lån eller gett ansvarsförbindelser till förmån för dem. Bolaget har inte genomfört emission av aktier eller emitterat optioner eller andra rättigheter som berättigar till aktier. Bolagets styrelse har inte befullmäktigande till emission av aktier eller emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Administration och revisorer Posten Finland Abp:s ordinarie bolagsstämma invalde i april 2006 följande medlemmar i styrelsen: rektor Eero Kasanen (ordförande), direktör Mikko Kosonen (vice ordförande), finansrådet Kalevi Alestalo, verkställande direktör Helene-Hannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi, kommerserådet Soili Suonoja och verkställande direktör Pirjo Tiiri. Som personalens representanter i styrelsen invaldes rikshuvudförtroendeman Antero Palmolahti och rikshuvudförtroendeman Mirja Sandberg. Till revisorer för Posten Finland Abp valdes KPMG Oy Ab (CGR-sammanslutning) och Jorma Heikkinen (CGR). Posten Finland Abp:s verkställande direktör år 2006 var diplomingenjör Jukka Alho. Riksdagsledamot Antero Kekkonen fungerar som förvaltningsrådets ordförande och riksdagsledamot Leena Harkimo som vice ordförande. Personal Koncernen hade i genomsnitt (24 624) anställda, och vid årets slut hade koncernen (24 408) anställda. När tidsbestämda anställningar omräknas till heltidsanställningar, hade koncernen i genomsnitt anställda år Antalet anställda ökade genom företagsförvärven inom affärsgruppen Logistics och förvärvet av regiontransportverksamheten. Antalet anställda i moderbolaget uppgick i genomsnitt till (21 378) personer och vid redovisningsperiodens slut till (21 453) personer. Antalet anställda ökade till följd av förvärvet av regiontransportverksamheten i september och fusioneringen av ett dotterbolag som producerade IT-tjänster med moderbolaget i slutet av året. I och med företagsförvärv utomlands ökade antalet anställda utanför Finland till (1 156) personer. Koncernens personal Löner och arvoden, mn euro 604,5 554,0 529,1 Personal i medeltal

8 8 Under våren genomfördes omställningsprojekt inom Mail Communication och stödtjänsterna för Produktion samt enheten Försäljning och marknadsföring. Genom detta minskade antalet arbetsplatser inom Posten med 89. Minskningen gällde främst chefs- och expertuppgifter. I anslutning till omorganiseringen av verksamheterna i Tyskland minskade antalet arbetsplatser med 69. Personalomsättningen bland fast anställd personal inom koncernen var cirka 14 procent. I resultatet för räkenskapsperioden ingår en kostnadsreservering på 4,2 (3,0) miljoner euro för personalens vinstpremiesystem. Mer information om personalfrågor finns i koncernens rapport om samhällsansvar. Övergång till redovisningsstandarden IFRS Posten Finland Abp övergick till rapporterings- och bokslutspraxis enligt de internationella IFRS-standarderna. Posten Finland upprättade sitt första fullständiga IFRS-bokslut för år Jämförelseuppgifter har beräknats för år I femårstabellen har uppgifterna för åren beräknats enligt finsk praxis. Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med gällande IFRS-standarder som är godkända för tillämpning inom EU. Övergången till bokslutspraxis enligt IFRS minskade Posten Finlands vinst för räkenskapsperioden 2005 med 31,2 miljoner euro jämfört med finsk bokslutspraxis. Rörelsevinsten minskade med 38,0 miljoner euro. De största förändringarna berodde på behandlingen av avskrivningar och nedskrivningar samt indelningen av hyresavtal i finansiell leasing och övriga hyresavtal. Införandet av IFRS-rapportering ökade koncernens ingående balansräkning med 75,8 miljoner euro. De största förändringarna gäller finansiella leasingtillgångar, som upptogs i balansräkningen som materiella tillgångar, och utvecklingskostnader, som aktiverades som immateriella tillgångar. Detaljerade jämförelser i anslutning till övergången till IFRS presenteras i not 33 till bokslutet. Händelser efter räkenskapsperioden Posten Finlands dotterbolag inom informationslogistik Itella Sweden förvärvade i januari bolaget Infologistics Scandinavia AB, som ingick i det svenska bolaget Bisnode. Infologistics Scandinavia AB är inriktat på e-fakturering, digitalisering av pappersflöden och kvalitetssäkring av verksamhetskritiska databaser. Bolagets omsättning år 2006 var 8,5 miljoner euro. I anslutning till förvärvet övergår 112 anställda till Itella Sweden. Koncernen Posten Finland bildade i början av år 2007 en ny affärsenhet (Netposti-tjänster), som svarar för e-tjänsterna för konsumenter. Till ansvarig för enheten utsågs Antero Sarèn från affärsgruppen Information Logistics. Till direktör för affärsgruppen Information Logistics från och med utsågs Heikki Länsisyrjä. Från början av år 2007 utgörs Posten Finlands ledningsgrupp (Executive Board) av den sammansättning som tidigare utgjort arbetsutskottet. I ledningsgruppen ingår verkställande direktören (Jukka Alho), och direktörerna för följande ansvarsområden: Mail Logistics (Kari Kivikoski), Information Logistics (Heikki Länsisyrjä fr.o.m ), Logistics (Vesa Vertanen), Försäljning och marknadsföring (Tarja Pääkkönen) samt Ekonomi och finansiering (Tuija Soanjärvi).

9 9 Den utvidgade ledningsgruppen (Management Board) omfattar i fortsättningen ledningsgruppen och följande ansvarsområden: Personal (Tuike Karppinen), Produktionstjänster (Seppo Salomaa), ICTtjänster (Lauri Vihonen), Affärsutveckling (Juhani Strömberg) och Netposti-tjänster (Antero Sarèn). Utsikter för 2007 De ekonomiska utsikterna är fortsatt gynnsamma på Posten Finlands verksamhetsområde i Nordeuropa. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och utrikeshandeln i Finland uppehåller efterfrågan på Posten Finlands tjänster särskilt inom logistik och direktmarknadsföring. Inom brevtrafiken väntas den elektroniska substitutionen öka år Produktionskostnadernas strukturella styvhet försvårar anpassningen till fluktuationerna i volymerna i Finland. En högkonjunktur kan försämra tillgången till produktionsresurser. Tillväxten av Posten Finlands omsättning väntas fortsätta år Inom produktionsstrukturen genomförs reformer, vilket kommer att öka investeringarna i anläggningstillgångar. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel Moderbolagets utdelningsbara medel i bokslutet uppgår till ,20 euro, varav vinsten för räkenskapsperioden 2006 utgör ,90 euro. Det har inte inträffat väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens slut och det solvenstest som avses i 13:2 i ABL inverkar inte heller på beloppet av de såsom vinst utdelningsbara medlen. Styrelsen föreslår bolagsstämman att de såsom vinst utdelningsbara medlen disponeras på följande sätt: - i utdelning utbetalas 0,675 euro per aktie, sammanlagt euro ,90 euro kvarlämnas i eget kapital.

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för PostNord AB, namnändrat från Posten Norden AB den 17 maj 2011,

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

2011 å r s b e r ä t t e l s e

2011 å r s b e r ä t t e l s e 2011 årsberättelse 2 Snellmankoncernen årsberättelse 2011 3 SInnehåll SNellmankoncernen koncernorganisationen Översikt av koncernens verkställande direktör...4 Nyckeltal...8 Snellman i korthet...10 koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer