Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 33 dnr. KS 298/ Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige gav Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget var , då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommunfullmäktiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad Yrkanden Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Matte (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att belysa ärendets fortsatta handläggning och beslutsgång, där tjänstemännen och kommunstyrelsen har ansvaret för hur ärendet bereds inför antagande. Håkan Mörnstad (BP), Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. Även Sonia Larsson (C) yttrar sig i ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska avgöra ärendet idag. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 13 Nej-röster, samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Då det krävdes minst 14 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige kan bifalla liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande.'l n 1 --

2 [ill BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 21 Forts. Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik KF 33 KF Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen ska upp för beslut på fullmäktigesammanträdet Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Folkpartiet och Moderaterna. ~ KF Föreligger uppdragsbeskrivning: Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -'l"'>- ---

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (2) Datum: Handläggare: Magnus Sjeldrup Dnr: KS 298/ Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet ska expedieras till: Kommunfullmäktige, Olof Sellden (översiktsplanerare ), Magnus Sjeldrup (planstrateg), Lisa Rönnberg (samhällsbyggnadschef). Bilagor: Bilaga 1 Process för programskede Bilaga 2 Process för fördjupad översiktsplan Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Bilaga 4 Sammanträdesprotokoll Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Uppdragsbeskrivning - Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik Bakgrund I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav beredningen , 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en programhandling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av programmet. Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översiktsplan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap Uppdraget Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision utgör grunden för arbetet och programmets mål

4 2 (2) Tidplan Uppdragsbeskrivningen klar januari 2014 Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med uppstart av uppdraget, månatlig uppföljning har skett vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, kommunfullmäktige beslutade om programhandling Beslutande om programsamråd Av kommunfullmäktiges presidium utsedd tillfällig beredning sammankomst och Fastställande av program av kommunfullmäktige Medborgarperspektiv Medborgardialoger har genomförts av den tidigare beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, som ett led i framtagandet av programmet. Deltagande tjänstemän Personal på Samhällsbyggnad. Ekonomi Två mötestillfällen a fem timmar: cirka kr (inkl. beredningens arbetskostnader, arvoden, körersättning o.d.). Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beredningen får i uppdrag att sammanställa och slutföra program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i kommunfullmäktige Lisa Rönnberg Samhälls byggnads chef -304-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Till: Kommunfullmäktige Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Den fördjupade översiktsplanen skulle särskilt beakta de frågeställningar som Länsstyrelsen belyst i sitt granslmingsyttrande över den nuvarande planen. Kommunfullmäktige gav Bereqningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget var , då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommunfullmälctiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen bör godkännas på nästa fullmäldigemöte. Den tillfälliga beredningen kommer då att föreslås bestå av fem ledamöter och lika många ersättare, samt föreslås arbeta aktivt med uppdraget under perioden Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad översildsplan för Norrviken-Kattvik 2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen ska upp för beslut på föllmäktigesammanträdet Båstad. enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i KF Ann-Marie Johnsson (C) 1:e v.ordf. i KF Ann-Margret Kjellberg (S) 2:e v.ordf. i KF

6 ~ -v-' BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 av40 KS 123 Dnr KS / Uppdragsbeskrivning, sammaställning av program för ny fördjupad översiktplan Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för N orrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav be-redningen , 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en program-handling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade översiktsplanen N orrviken-kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av programmet. Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översikts-plan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. Underlag till beslutet Beslut Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och Lisa Rönnberg samhällsbyggnadschef daterad , bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet utgår från dagens sammanträde. )usterandes si aturer Utdra sbes rkande -306-

7 rn:l BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr.ks Val av tillfällig beredning för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Beslut Fullmäktige ska utse fem ledamöter och lika många ersättare till den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan N orrviken-kattvik. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande personer utses till den tillfälliga beredningen för tiden : Ordinarie: Ersättare: Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -~n1~

8 rill BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr. KS Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Beslut Fullmäktige ska utse en ordförande och en vice ordförande i den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande personer utses för tiden : I On!förand ' justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande - ~nq_ ---

9 Kommunstyrelsen BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 32 av40 KS 124 Dnr KS / Program för ny översiktsplan ~uppdrag till Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkande beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Skrivelse från fullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och beredningskoordinator Olof Sellden daterad med tillhörande bilagor. Thomas Andersson (FP): 1. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen. 11v ]usterandes si naturer Utdra sbes rkande -309-

10 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (3) Datum: Handläggare: Olof Sellden/Lisa Rönn berg Dnr: ts2ot//'1-315 Till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kommunfullmäktige, Carina Ericsson(Samhällsbyggnad) Bilagor till uppdragsbeskrivningen: Båstads kommuns översiktsplan KF , dnr KS 318/ Uppdragsbeskrivning - Program för ny översiktsplan KF , dnr KS 207 / Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr.1160/03-312). Programprocess för ny översiktsplan Bakgrund beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdrags beskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Uppdraget Programmet utgör den politiska visionen för kommunens fysiska utveckling för att Båstads kommun långsiktigt skall nå de mål som kommunfullmäktige beslutat "1. Båstads kommun skall vara attraktivt att leva, bo och verka i, 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig, 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans". Föreslag till programprocess och tidplan Arbetet med att ta fram program för ny översiktsplan har påbörjats med föreläsningar och workshops för politiker och tjänstemän. Den första workshopen genomfördes i Laholm, där diskussionerna fokuserade på kommunens målarbete, budgetarbete och vision. Den andra workshopen började med föreläsningar om Omvärld och Framtid utifrån regionala och delregionala planeringsunderlag samt enkäten som kommunens medborgare svarade på våren Workshopen avslutades med att deltagarna arbetade visionärt med kommunens egna verksamheter, dess nuläge och framtid \ 7ea\lw -310-

11 2 (3) Efter de nu genomförda workshopsen tar en tillfällig beredning vid, och ytterligare två sammanträffanden/workshops planeras med olika teman för kunskapsorientering och visionsformulering av en framtids bild för Båstad 2030 (planeras att genomföras maj-juni). En möjlig tematisk uppdelning kan vara: -Infrastruktur, näringsliv och service (vatten och avlopp/el/tel/bredband, planberedskap/efterfrågan, mötesplatser, verksamhetsmark, gång- och cykelvägar, vår fysiska miljö ur ålders- och jämställdhetsperspektiv) 20 maj Natur, kultur, rekreation och samhällsberedskap (riksintressen, naturreservat, grönstruktur, strandskydd, kust, hav, sårbarhet och risk, evenemang och föreningsliv). Den sista workshopen sammanfattar arbetet och uttrycker en samlad visionsformulering/framtidsbild som underlag för upprättande av programhandling, 2 juni Programsamrådshandling klar för beslut 23 september (lämnas 31 augusti till KS). -Programsamråd genomförs 1 oktober - 4 december. -Medborgardialoger genomförs under programsamrådet september - december med kommuninvånare - alla åldrar viktiga, föreningar, näringslivets representanter. -Bearbetning och antagande av program för Översiktsplanen 1:a kvartalet När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt i programmets ställningstaganden. Handlingen skall svara mot de krav som ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som lagen ställer krav på. Efter kommunens förslag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen. Medborgardialog förs i detta skede vid de två offentliga remisser som följer vid samråd och granskning. Uppdragets koppling till kommunens vision, regionala styrdokument och lagstiftning Hela arbetet med översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på nationella och regionala mål, Skåne nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens vision. Länsstyrelsen har dessutom i sitt yttrande över nuvarande översiktsplan påtalat att följande frågor behöver utvecklas i fortsatt planering på strategisk nivå. -Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa avses säkerstälfas vid kommande prövningar -Redovisning och ställningstaganden avseende havsområden -Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar -Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor -Redovisning och ställningstagande Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad samt kommunens verksamhetschefer. Ekonomi Två tillfällen med workshop samt medborgardialoger med kommunens invånare, föreningar och näringsliv. Beredningens arbetskostnad ( sammanträdesarvoden, ersättning för beredningens ordförande, mm) beräknas till kr. Övriga kostnader (kostnader för tryck, utskick, material vid dialoger) beräknas till kr

12 3 (3) Övervägande/framtid En tillfällig beredning genomför ovan redovisad process för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i Kommunfullmäktige O&i SJ/Jlc Olof Sellden Beredningskoordinator -312-

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS KF dnr. KS 318/ Båstads kommuns översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yttrande Förslag till beslut Kommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering ska enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhällsbyggnad. Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Varför en aktualisering ej kan bli aktuell utan att en ny översiktsplan behöver tas fram. Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell och ordförande i beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Claes Sundin, daterad , bilaga. Kristina Bell och Lisa Rönn berg föredrar ärendet. Torgny Brenton (KD) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. KF Beslut Kristina Bell föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Utskott/presidium Justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande -313-

14 [i1j BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskr~velse 1 (2) Datum: Handläggare: Kristina Bell Dnr: Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kristina Bell och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad Bilagor till tjänsteskrivelsen: Beslut om uppdragshandling för aktualisering av översiktsplanen (dnr. KS 318/12-315) Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr. 'JJ60/03-3J2) Bakgrund Ifommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering skall enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhäl1sbyggnad. Aktuellt Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Enligt PBL 3 kap 28 skall Länsstyrelsen redogöra för de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för den kommunövergripande översiktsplanens aktualitet. Förutom de synpunkter som Länsstyrelsen presenterade i sitt granskningsyttrande av ÖPOB ( ) konstaterar Länsstyrelsen att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Länsstyrelsen uttrycker särskilt att följande frågor behöver utvecklas: R, \;\,-; '1\1\-\ '\. o Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa av *AA}~f ".AIV\ ~t v-.tlc~ [: - t\-~\\vn\.~., ~ ses säkerställas vid kommande prövningar Redovisning och ställningstagande avseende havsområden, Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor Redovisning och ställningstaganden avseende dricksvattenförsörjning, dricksvattentäkter och dess skyddsområden Redovisning och ställningstagande avseende miljökvalitetsnormerna för vatten Lokalisering av utbyggnader i relation till nationella mål rörande tex. hållbara transporter och social hållbarhet Länsstyrelsen lyfter också nationella och regionala mål främst inom miljö och folkhälsa, syfte och genomförande av miljökonsekvensbeskrivning samt riksintressen och andra statliga intressen som naturreservat, biotopskydd, artskyddsförordningen, landskapsbildsskydd och kulturmiljövård där ställningstagande eller förtydligande efterfrågas. -0 ~4l \7dd\l:b 1/t,314-

15 2 (2) Eftersom det inom tidsramen för den planerade aktualiseringsprocessen inte finns utrymme att utöka arbetet med de punkter Länsstyrelsen anser en aktuell plan skall innehålla samt vikten av Länsstyrelsen som samrådsinstans under planprocessen, föreslår SamhäI!sbyggnad att det planerade begränsade aktualiseringsarbetet avbryts. Då varje kommun skall, enligt 3 kap 1 PBL, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen behövs omedelbar uppstart av arbete med en ny översiktsplan för kommunen. I detta arbete behövs resurser fokuseras på att ta fram planeringsunderlag. I flera av de områden som Länsstyrelsen lyfter har kommunen bristfälliga eller inga planeringsunqerlag alls. Övervåiganc:le/framtid I VISlOil. Översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på n~~ionella och regionala mål, Skåne Nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens I uppstartsskedet kommer SamhäI!sbyggnad i dialog med politiker, kommunens övriga verksamhetsområden, medborgare samt myndigheter identifiera de viktigaste frågorna att arbeta med avseende kommunens långsiktiga utveckling. Samhällsbyggnad ska också arbeta tillsammans med övriga verksamhetsområden för att identifiera behovet av planeringsunderlag. De identifierade frågorna tillsammans med de mål och riktlinjer som kommunen måste förhålla sig till utvecklas en bild av kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Vis- - föiiei~ ocfi-stråtegrer titclrb.et as tar attfire sente1:as 11a rs1agtnrover~dktsp1an~ ~ör det interna arbetet bör en arbetsgrupp tillsättas för att utgöra tjänstemannastöd till beredningen. Politiska beslut om projektets olika faser tas av kommunfui!mäktige. Projektbeskrivning med tidsplan kommer att tas fram efter beslut om att starta upp arbete med en ny översiktsplan. Barn!mnsekvensanalys Ja, enligt bilaga. förslag till beslut ::d.. översiktsplanen avlbiryts och ärendet avskrivs ( dnr. K 313/12-315) 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. / Båstad Kristina Bell Översiktsplanerare L aes Sundin Ordf. beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad "" ~5-

16 () BASlADS KOMMUN 1 (1) 1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? Ja:.Y Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan berör alla i kommunens befolkning då översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 2. flur påverkas barn ocll ungdomar av beslutet? Positivt:.Y Negativt: Motivering för beslutet: Barn och ungdomar får möjlighet att uttrycka åsikter och öiisknfrigär-cim koinim.i.nens arbete med översilctspfanen o-ch den långsik:tiga ut~e~kiingen av den fysiska miljön. 3.1-lar barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan är baserat på krav på aktuell och kommunomfattande översiktsplan i PBL 3 kap. 1 samt Länsstyrelsens yttrande inför kommunens ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. 4. Stl'ider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnlwnventionen? Ja: Nej:.Y Motivering för beslutet: Barn och ungdomar kommer under planprocessen att ges möjlighet att framföra sina synpunkter på kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Båstad, ~;i?,rffe// Kristina Bell Översiktsplanerai e \t:\planavdelnlngen\öpl\öp 2013\barnkonselcvensanalys.doc\ kb ~ 316-

17 fill BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Iff dnr. KS 207 / Uppdragsbeskrivning" Program för ny översimsplan Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommun-. fullmäktige beslutade om i mars 2012 s;'.\gs över efter Länsstyrelsens samman~ fattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansågs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualis eringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I programmet presenteq1s den politiska in.riktningen för översiktsplanen. Underlag till beslutet Yrkande Förslag tili beslut Skrivelse från rulhnäktigeordförande Benkt Ragnarsson och beredningsordförande Claes Sundin, bilaga. Thomas Andersson (FP): Bifall till beredningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäl~tige: Kommunfullmäktige beslutar: I. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fär i uppdrag att ta fram ett förslag till Ö\;ersiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen. KF Beslut Kommunful.lmäktige beslutar: I. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett program för ny översiktsplan i enlighet med uppclragsbeskrivningen. Utskott/presidium ]usterandes signaturer KS/nämnd lj rn KF 0 - d''-/ IL Si.. _,.. Utdragshes~~rkande -317-

18 rji1] BÅSTADS ~ KOMMUN l<ommunfu 11 mäktige 1 (2) Datum:.lC/ 'f r c~2 - O 5 Handläggare: Dnr: t(s J.o 1-/11 7 r Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, samtliga verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1. Proce;;sbild för översiktsplan Uppdragsbeskrivning - Program för ny översiktsplan Bakgrund Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige alt påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommunfullmäktige beslutade om i mars 20i2 sågs över efter Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansågs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualiseringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Uppdraget Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I pt'ogrammet presenteras den politiska inriktningen föi översiktsplanen. Bei'edningen för tillväxt och samhällsbyggnad har det politiska processansvaret för framtagandet av programmet. Samhällsbyggnad är ansvarigt verksamhetsområde, och saµwerkar med övriga verksamhetsområden. Arbetet med program för översiktsplanen kommer ske i form av föredrag varvat med workshops unde1~ våren och hösten Där kommet beredningen bland annat att fördjupa sig i processen kring översiktsplanen, kommun~ms vision, omvärldsanalysen och fokusom1;åden för översiktsplanen. Ben~dningen Icommer även att utföra medborgardialoger och politikerhearings. Antalet möten undei 2014 beräknas till 8 stycken, där samtliga ledamöter i beredningen harmöjlighet att närvara. Andra politiska organ, såsom kommunstyrelsen och beredningen för välfärd och kultur, kan.. komma att medverka vid vissa möten för att bredda perspektiven. När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar SamMllsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt från programmets ställningstagande11. Handlingen skall möta de krav soltl ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som detaljerats i lagstifö1ingei1. Efter kommunens för- -3 ~

19 2 (2) slag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen (processbild för översiktsplan, bilaga 1). Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision är viktig som grund för arbetet, tillsammans med omvärldsanalysen och nu antagna program, planer och policys. Tj}Jsammans vägleder dessa arbetet med kommunens översiktsplan, vilken skall styra den fysiska planeringen av mark och vatten i kommunen. Tidplan Uppdragsbesla'ivning klar januari 2014, Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med planering av uppdraget, Månatlig uppföljning sker vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, Uppföljning sker till kommunfullmäktige med uppdatering kring resultat, ekonomi och tidplan. Medborgarperspektiv Medborgardialoger ska genomföras som led i framtagandet av programmet. Ansvarig beredning Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad och personal på kommunkansliet Qmordinato1} Ekonomi Beredningarnas arbetskostnader (sammanträdesarvode, körersättning o.d.) beräknas till 90'000 kronor. Övriga kostnader beräknas till 20'000 kronor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: /.' I.. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag a,ttta fram ett program för ny översiktsplan i enlighet m.ed uppdragsbeskrivningen. // /./... / /// Båstad enligt ovan t~(_:_ Claes Sundin (M) Ordförande i Beredningen förtillväxt och samhällsbyggnad

20 Bilaga 1 Process för översiktsplan P.l~nprocess Upjlmftonde ov 11ninm1n1r1 rstng. llt~l. lopl1nd 11 sumrtirt l<f beslut om samråd Beredningen remissinstans Ullåtanda l<f beslut om utställning Beredningen remissinstans l<f beslut om antag<mde av FÖP/ÖP Till!:äilnagivande Källa: Boverket, redigerad av Båstads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun asdf YTTRANDE 1(11) 2008-02-05 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Göran Skoog 040/044-25 22 47 goran.skoog@m.lst.se Båstads kommun Planavdelningen 269 80 Båstad Samråd

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer