Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 33 dnr. KS 298/ Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige gav Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget var , då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommunfullmäktiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad Yrkanden Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Matte (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att belysa ärendets fortsatta handläggning och beslutsgång, där tjänstemännen och kommunstyrelsen har ansvaret för hur ärendet bereds inför antagande. Håkan Mörnstad (BP), Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. Även Sonia Larsson (C) yttrar sig i ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska avgöra ärendet idag. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 13 Nej-röster, samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Då det krävdes minst 14 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige kan bifalla liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande.'l n 1 --

2 [ill BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 21 Forts. Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik KF 33 KF Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen ska upp för beslut på fullmäktigesammanträdet Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Folkpartiet och Moderaterna. ~ KF Föreligger uppdragsbeskrivning: Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -'l"'>- ---

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (2) Datum: Handläggare: Magnus Sjeldrup Dnr: KS 298/ Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet ska expedieras till: Kommunfullmäktige, Olof Sellden (översiktsplanerare ), Magnus Sjeldrup (planstrateg), Lisa Rönnberg (samhällsbyggnadschef). Bilagor: Bilaga 1 Process för programskede Bilaga 2 Process för fördjupad översiktsplan Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Bilaga 4 Sammanträdesprotokoll Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Uppdragsbeskrivning - Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik Bakgrund I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav beredningen , 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en programhandling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av programmet. Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översiktsplan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap Uppdraget Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision utgör grunden för arbetet och programmets mål

4 2 (2) Tidplan Uppdragsbeskrivningen klar januari 2014 Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med uppstart av uppdraget, månatlig uppföljning har skett vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, kommunfullmäktige beslutade om programhandling Beslutande om programsamråd Av kommunfullmäktiges presidium utsedd tillfällig beredning sammankomst och Fastställande av program av kommunfullmäktige Medborgarperspektiv Medborgardialoger har genomförts av den tidigare beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, som ett led i framtagandet av programmet. Deltagande tjänstemän Personal på Samhällsbyggnad. Ekonomi Två mötestillfällen a fem timmar: cirka kr (inkl. beredningens arbetskostnader, arvoden, körersättning o.d.). Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beredningen får i uppdrag att sammanställa och slutföra program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i kommunfullmäktige Lisa Rönnberg Samhälls byggnads chef -304-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Till: Kommunfullmäktige Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Den fördjupade översiktsplanen skulle särskilt beakta de frågeställningar som Länsstyrelsen belyst i sitt granslmingsyttrande över den nuvarande planen. Kommunfullmäktige gav Bereqningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget var , då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommunfullmälctiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen bör godkännas på nästa fullmäldigemöte. Den tillfälliga beredningen kommer då att föreslås bestå av fem ledamöter och lika många ersättare, samt föreslås arbeta aktivt med uppdraget under perioden Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad översildsplan för Norrviken-Kattvik 2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen ska upp för beslut på föllmäktigesammanträdet Båstad. enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i KF Ann-Marie Johnsson (C) 1:e v.ordf. i KF Ann-Margret Kjellberg (S) 2:e v.ordf. i KF

6 ~ -v-' BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 av40 KS 123 Dnr KS / Uppdragsbeskrivning, sammaställning av program för ny fördjupad översiktplan Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för N orrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav be-redningen , 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en program-handling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade översiktsplanen N orrviken-kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av programmet. Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översikts-plan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. Underlag till beslutet Beslut Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och Lisa Rönnberg samhällsbyggnadschef daterad , bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet utgår från dagens sammanträde. )usterandes si aturer Utdra sbes rkande -306-

7 rn:l BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr.ks Val av tillfällig beredning för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Beslut Fullmäktige ska utse fem ledamöter och lika många ersättare till den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan N orrviken-kattvik. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande personer utses till den tillfälliga beredningen för tiden : Ordinarie: Ersättare: Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -~n1~

8 rill BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr. KS Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Beslut Fullmäktige ska utse en ordförande och en vice ordförande i den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande personer utses för tiden : I On!förand ' justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande - ~nq_ ---

9 Kommunstyrelsen BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 32 av40 KS 124 Dnr KS / Program för ny översiktsplan ~uppdrag till Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkande beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Skrivelse från fullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och beredningskoordinator Olof Sellden daterad med tillhörande bilagor. Thomas Andersson (FP): 1. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen. 11v ]usterandes si naturer Utdra sbes rkande -309-

10 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (3) Datum: Handläggare: Olof Sellden/Lisa Rönn berg Dnr: ts2ot//'1-315 Till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kommunfullmäktige, Carina Ericsson(Samhällsbyggnad) Bilagor till uppdragsbeskrivningen: Båstads kommuns översiktsplan KF , dnr KS 318/ Uppdragsbeskrivning - Program för ny översiktsplan KF , dnr KS 207 / Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr.1160/03-312). Programprocess för ny översiktsplan Bakgrund beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdrags beskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Uppdraget Programmet utgör den politiska visionen för kommunens fysiska utveckling för att Båstads kommun långsiktigt skall nå de mål som kommunfullmäktige beslutat "1. Båstads kommun skall vara attraktivt att leva, bo och verka i, 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig, 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans". Föreslag till programprocess och tidplan Arbetet med att ta fram program för ny översiktsplan har påbörjats med föreläsningar och workshops för politiker och tjänstemän. Den första workshopen genomfördes i Laholm, där diskussionerna fokuserade på kommunens målarbete, budgetarbete och vision. Den andra workshopen började med föreläsningar om Omvärld och Framtid utifrån regionala och delregionala planeringsunderlag samt enkäten som kommunens medborgare svarade på våren Workshopen avslutades med att deltagarna arbetade visionärt med kommunens egna verksamheter, dess nuläge och framtid \ 7ea\lw -310-

11 2 (3) Efter de nu genomförda workshopsen tar en tillfällig beredning vid, och ytterligare två sammanträffanden/workshops planeras med olika teman för kunskapsorientering och visionsformulering av en framtids bild för Båstad 2030 (planeras att genomföras maj-juni). En möjlig tematisk uppdelning kan vara: -Infrastruktur, näringsliv och service (vatten och avlopp/el/tel/bredband, planberedskap/efterfrågan, mötesplatser, verksamhetsmark, gång- och cykelvägar, vår fysiska miljö ur ålders- och jämställdhetsperspektiv) 20 maj Natur, kultur, rekreation och samhällsberedskap (riksintressen, naturreservat, grönstruktur, strandskydd, kust, hav, sårbarhet och risk, evenemang och föreningsliv). Den sista workshopen sammanfattar arbetet och uttrycker en samlad visionsformulering/framtidsbild som underlag för upprättande av programhandling, 2 juni Programsamrådshandling klar för beslut 23 september (lämnas 31 augusti till KS). -Programsamråd genomförs 1 oktober - 4 december. -Medborgardialoger genomförs under programsamrådet september - december med kommuninvånare - alla åldrar viktiga, föreningar, näringslivets representanter. -Bearbetning och antagande av program för Översiktsplanen 1:a kvartalet När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt i programmets ställningstaganden. Handlingen skall svara mot de krav som ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som lagen ställer krav på. Efter kommunens förslag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen. Medborgardialog förs i detta skede vid de två offentliga remisser som följer vid samråd och granskning. Uppdragets koppling till kommunens vision, regionala styrdokument och lagstiftning Hela arbetet med översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på nationella och regionala mål, Skåne nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens vision. Länsstyrelsen har dessutom i sitt yttrande över nuvarande översiktsplan påtalat att följande frågor behöver utvecklas i fortsatt planering på strategisk nivå. -Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa avses säkerstälfas vid kommande prövningar -Redovisning och ställningstaganden avseende havsområden -Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar -Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor -Redovisning och ställningstagande Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad samt kommunens verksamhetschefer. Ekonomi Två tillfällen med workshop samt medborgardialoger med kommunens invånare, föreningar och näringsliv. Beredningens arbetskostnad ( sammanträdesarvoden, ersättning för beredningens ordförande, mm) beräknas till kr. Övriga kostnader (kostnader för tryck, utskick, material vid dialoger) beräknas till kr

12 3 (3) Övervägande/framtid En tillfällig beredning genomför ovan redovisad process för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i Kommunfullmäktige O&i SJ/Jlc Olof Sellden Beredningskoordinator -312-

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS KF dnr. KS 318/ Båstads kommuns översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yttrande Förslag till beslut Kommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering ska enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhällsbyggnad. Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Varför en aktualisering ej kan bli aktuell utan att en ny översiktsplan behöver tas fram. Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell och ordförande i beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Claes Sundin, daterad , bilaga. Kristina Bell och Lisa Rönn berg föredrar ärendet. Torgny Brenton (KD) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. KF Beslut Kristina Bell föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Utskott/presidium Justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande -313-

14 [i1j BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskr~velse 1 (2) Datum: Handläggare: Kristina Bell Dnr: Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kristina Bell och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad Bilagor till tjänsteskrivelsen: Beslut om uppdragshandling för aktualisering av översiktsplanen (dnr. KS 318/12-315) Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr. 'JJ60/03-3J2) Bakgrund Ifommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering skall enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhäl1sbyggnad. Aktuellt Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Enligt PBL 3 kap 28 skall Länsstyrelsen redogöra för de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för den kommunövergripande översiktsplanens aktualitet. Förutom de synpunkter som Länsstyrelsen presenterade i sitt granskningsyttrande av ÖPOB ( ) konstaterar Länsstyrelsen att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Länsstyrelsen uttrycker särskilt att följande frågor behöver utvecklas: R, \;\,-; '1\1\-\ '\. o Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa av *AA}~f ".AIV\ ~t v-.tlc~ [: - t\-~\\vn\.~., ~ ses säkerställas vid kommande prövningar Redovisning och ställningstagande avseende havsområden, Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor Redovisning och ställningstaganden avseende dricksvattenförsörjning, dricksvattentäkter och dess skyddsområden Redovisning och ställningstagande avseende miljökvalitetsnormerna för vatten Lokalisering av utbyggnader i relation till nationella mål rörande tex. hållbara transporter och social hållbarhet Länsstyrelsen lyfter också nationella och regionala mål främst inom miljö och folkhälsa, syfte och genomförande av miljökonsekvensbeskrivning samt riksintressen och andra statliga intressen som naturreservat, biotopskydd, artskyddsförordningen, landskapsbildsskydd och kulturmiljövård där ställningstagande eller förtydligande efterfrågas. -0 ~4l \7dd\l:b 1/t,314-

15 2 (2) Eftersom det inom tidsramen för den planerade aktualiseringsprocessen inte finns utrymme att utöka arbetet med de punkter Länsstyrelsen anser en aktuell plan skall innehålla samt vikten av Länsstyrelsen som samrådsinstans under planprocessen, föreslår SamhäI!sbyggnad att det planerade begränsade aktualiseringsarbetet avbryts. Då varje kommun skall, enligt 3 kap 1 PBL, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen behövs omedelbar uppstart av arbete med en ny översiktsplan för kommunen. I detta arbete behövs resurser fokuseras på att ta fram planeringsunderlag. I flera av de områden som Länsstyrelsen lyfter har kommunen bristfälliga eller inga planeringsunqerlag alls. Övervåiganc:le/framtid I VISlOil. Översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på n~~ionella och regionala mål, Skåne Nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens I uppstartsskedet kommer SamhäI!sbyggnad i dialog med politiker, kommunens övriga verksamhetsområden, medborgare samt myndigheter identifiera de viktigaste frågorna att arbeta med avseende kommunens långsiktiga utveckling. Samhällsbyggnad ska också arbeta tillsammans med övriga verksamhetsområden för att identifiera behovet av planeringsunderlag. De identifierade frågorna tillsammans med de mål och riktlinjer som kommunen måste förhålla sig till utvecklas en bild av kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Vis- - föiiei~ ocfi-stråtegrer titclrb.et as tar attfire sente1:as 11a rs1agtnrover~dktsp1an~ ~ör det interna arbetet bör en arbetsgrupp tillsättas för att utgöra tjänstemannastöd till beredningen. Politiska beslut om projektets olika faser tas av kommunfui!mäktige. Projektbeskrivning med tidsplan kommer att tas fram efter beslut om att starta upp arbete med en ny översiktsplan. Barn!mnsekvensanalys Ja, enligt bilaga. förslag till beslut ::d.. översiktsplanen avlbiryts och ärendet avskrivs ( dnr. K 313/12-315) 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. / Båstad Kristina Bell Översiktsplanerare L aes Sundin Ordf. beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad "" ~5-

16 () BASlADS KOMMUN 1 (1) 1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? Ja:.Y Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan berör alla i kommunens befolkning då översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 2. flur påverkas barn ocll ungdomar av beslutet? Positivt:.Y Negativt: Motivering för beslutet: Barn och ungdomar får möjlighet att uttrycka åsikter och öiisknfrigär-cim koinim.i.nens arbete med översilctspfanen o-ch den långsik:tiga ut~e~kiingen av den fysiska miljön. 3.1-lar barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan är baserat på krav på aktuell och kommunomfattande översiktsplan i PBL 3 kap. 1 samt Länsstyrelsens yttrande inför kommunens ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. 4. Stl'ider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnlwnventionen? Ja: Nej:.Y Motivering för beslutet: Barn och ungdomar kommer under planprocessen att ges möjlighet att framföra sina synpunkter på kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Båstad, ~;i?,rffe// Kristina Bell Översiktsplanerai e \t:\planavdelnlngen\öpl\öp 2013\barnkonselcvensanalys.doc\ kb ~ 316-

17 fill BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Iff dnr. KS 207 / Uppdragsbeskrivning" Program för ny översimsplan Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommun-. fullmäktige beslutade om i mars 2012 s;'.\gs över efter Länsstyrelsens samman~ fattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansågs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualis eringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I programmet presenteq1s den politiska in.riktningen för översiktsplanen. Underlag till beslutet Yrkande Förslag tili beslut Skrivelse från rulhnäktigeordförande Benkt Ragnarsson och beredningsordförande Claes Sundin, bilaga. Thomas Andersson (FP): Bifall till beredningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäl~tige: Kommunfullmäktige beslutar: I. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fär i uppdrag att ta fram ett förslag till Ö\;ersiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen. KF Beslut Kommunful.lmäktige beslutar: I. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett program för ny översiktsplan i enlighet med uppclragsbeskrivningen. Utskott/presidium ]usterandes signaturer KS/nämnd lj rn KF 0 - d''-/ IL Si.. _,.. Utdragshes~~rkande -317-

18 rji1] BÅSTADS ~ KOMMUN l<ommunfu 11 mäktige 1 (2) Datum:.lC/ 'f r c~2 - O 5 Handläggare: Dnr: t(s J.o 1-/11 7 r Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, samtliga verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1. Proce;;sbild för översiktsplan Uppdragsbeskrivning - Program för ny översiktsplan Bakgrund Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige alt påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommunfullmäktige beslutade om i mars 20i2 sågs över efter Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansågs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualiseringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Uppdraget Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I pt'ogrammet presenteras den politiska inriktningen föi översiktsplanen. Bei'edningen för tillväxt och samhällsbyggnad har det politiska processansvaret för framtagandet av programmet. Samhällsbyggnad är ansvarigt verksamhetsområde, och saµwerkar med övriga verksamhetsområden. Arbetet med program för översiktsplanen kommer ske i form av föredrag varvat med workshops unde1~ våren och hösten Där kommet beredningen bland annat att fördjupa sig i processen kring översiktsplanen, kommun~ms vision, omvärldsanalysen och fokusom1;åden för översiktsplanen. Ben~dningen Icommer även att utföra medborgardialoger och politikerhearings. Antalet möten undei 2014 beräknas till 8 stycken, där samtliga ledamöter i beredningen harmöjlighet att närvara. Andra politiska organ, såsom kommunstyrelsen och beredningen för välfärd och kultur, kan.. komma att medverka vid vissa möten för att bredda perspektiven. När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar SamMllsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt från programmets ställningstagande11. Handlingen skall möta de krav soltl ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som detaljerats i lagstifö1ingei1. Efter kommunens för- -3 ~

19 2 (2) slag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen (processbild för översiktsplan, bilaga 1). Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision är viktig som grund för arbetet, tillsammans med omvärldsanalysen och nu antagna program, planer och policys. Tj}Jsammans vägleder dessa arbetet med kommunens översiktsplan, vilken skall styra den fysiska planeringen av mark och vatten i kommunen. Tidplan Uppdragsbesla'ivning klar januari 2014, Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med planering av uppdraget, Månatlig uppföljning sker vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, Uppföljning sker till kommunfullmäktige med uppdatering kring resultat, ekonomi och tidplan. Medborgarperspektiv Medborgardialoger ska genomföras som led i framtagandet av programmet. Ansvarig beredning Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad och personal på kommunkansliet Qmordinato1} Ekonomi Beredningarnas arbetskostnader (sammanträdesarvode, körersättning o.d.) beräknas till 90'000 kronor. Övriga kostnader beräknas till 20'000 kronor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: /.' I.. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag a,ttta fram ett program för ny översiktsplan i enlighet m.ed uppdragsbeskrivningen. // /./... / /// Båstad enligt ovan t~(_:_ Claes Sundin (M) Ordförande i Beredningen förtillväxt och samhällsbyggnad

20 Bilaga 1 Process för översiktsplan P.l~nprocess Upjlmftonde ov 11ninm1n1r1 rstng. llt~l. lopl1nd 11 sumrtirt l<f beslut om samråd Beredningen remissinstans Ullåtanda l<f beslut om utställning Beredningen remissinstans l<f beslut om antag<mde av FÖP/ÖP Till!:äilnagivande Källa: Boverket, redigerad av Båstads kommun

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 72 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun (KS 2013.259) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer