Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 33 dnr. KS 298/ Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige gav Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget var , då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommunfullmäktiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad Yrkanden Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Matte (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att belysa ärendets fortsatta handläggning och beslutsgång, där tjänstemännen och kommunstyrelsen har ansvaret för hur ärendet bereds inför antagande. Håkan Mörnstad (BP), Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. Även Sonia Larsson (C) yttrar sig i ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska avgöra ärendet idag. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 13 Nej-röster, samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Då det krävdes minst 14 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige kan bifalla liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande.'l n 1 --

2 [ill BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 21 Forts. Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik KF 33 KF Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen ska upp för beslut på fullmäktigesammanträdet Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Folkpartiet och Moderaterna. ~ KF Föreligger uppdragsbeskrivning: Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -'l"'>- ---

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (2) Datum: Handläggare: Magnus Sjeldrup Dnr: KS 298/ Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet ska expedieras till: Kommunfullmäktige, Olof Sellden (översiktsplanerare ), Magnus Sjeldrup (planstrateg), Lisa Rönnberg (samhällsbyggnadschef). Bilagor: Bilaga 1 Process för programskede Bilaga 2 Process för fördjupad översiktsplan Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Bilaga 4 Sammanträdesprotokoll Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik Uppdragsbeskrivning - Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik Bakgrund I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav beredningen , 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en programhandling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av programmet. Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översiktsplan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap Uppdraget Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision utgör grunden för arbetet och programmets mål

4 2 (2) Tidplan Uppdragsbeskrivningen klar januari 2014 Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med uppstart av uppdraget, månatlig uppföljning har skett vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, kommunfullmäktige beslutade om programhandling Beslutande om programsamråd Av kommunfullmäktiges presidium utsedd tillfällig beredning sammankomst och Fastställande av program av kommunfullmäktige Medborgarperspektiv Medborgardialoger har genomförts av den tidigare beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, som ett led i framtagandet av programmet. Deltagande tjänstemän Personal på Samhällsbyggnad. Ekonomi Två mötestillfällen a fem timmar: cirka kr (inkl. beredningens arbetskostnader, arvoden, körersättning o.d.). Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beredningen får i uppdrag att sammanställa och slutföra program för ny Fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i kommunfullmäktige Lisa Rönnberg Samhälls byggnads chef -304-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Till: Kommunfullmäktige Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Den fördjupade översiktsplanen skulle särskilt beakta de frågeställningar som Länsstyrelsen belyst i sitt granslmingsyttrande över den nuvarande planen. Kommunfullmäktige gav Bereqningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget var , då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommunfullmälctiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen bör godkännas på nästa fullmäldigemöte. Den tillfälliga beredningen kommer då att föreslås bestå av fem ledamöter och lika många ersättare, samt föreslås arbeta aktivt med uppdraget under perioden Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad översildsplan för Norrviken-Kattvik 2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen ska upp för beslut på föllmäktigesammanträdet Båstad. enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i KF Ann-Marie Johnsson (C) 1:e v.ordf. i KF Ann-Margret Kjellberg (S) 2:e v.ordf. i KF

6 ~ -v-' BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 av40 KS 123 Dnr KS / Uppdragsbeskrivning, sammaställning av program för ny fördjupad översiktplan Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för N orrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav be-redningen , 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en program-handling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade översiktsplanen N orrviken-kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av programmet. Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översikts-plan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. Underlag till beslutet Beslut Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och Lisa Rönnberg samhällsbyggnadschef daterad , bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet utgår från dagens sammanträde. )usterandes si aturer Utdra sbes rkande -306-

7 rn:l BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr.ks Val av tillfällig beredning för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Beslut Fullmäktige ska utse fem ledamöter och lika många ersättare till den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan N orrviken-kattvik. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande personer utses till den tillfälliga beredningen för tiden : Ordinarie: Ersättare: Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -~n1~

8 rill BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr. KS Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Beskrivning av ärendet Beslut Fullmäktige ska utse en ordförande och en vice ordförande i den tillfälliga beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande personer utses för tiden : I On!förand ' justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande - ~nq_ ---

9 Kommunstyrelsen BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 32 av40 KS 124 Dnr KS / Program för ny översiktsplan ~uppdrag till Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkande beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Skrivelse från fullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och beredningskoordinator Olof Sellden daterad med tillhörande bilagor. Thomas Andersson (FP): 1. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen. 11v ]usterandes si naturer Utdra sbes rkande -309-

10 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (3) Datum: Handläggare: Olof Sellden/Lisa Rönn berg Dnr: ts2ot//'1-315 Till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kommunfullmäktige, Carina Ericsson(Samhällsbyggnad) Bilagor till uppdragsbeskrivningen: Båstads kommuns översiktsplan KF , dnr KS 318/ Uppdragsbeskrivning - Program för ny översiktsplan KF , dnr KS 207 / Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr.1160/03-312). Programprocess för ny översiktsplan Bakgrund beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdrags beskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Uppdraget Programmet utgör den politiska visionen för kommunens fysiska utveckling för att Båstads kommun långsiktigt skall nå de mål som kommunfullmäktige beslutat "1. Båstads kommun skall vara attraktivt att leva, bo och verka i, 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig, 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans". Föreslag till programprocess och tidplan Arbetet med att ta fram program för ny översiktsplan har påbörjats med föreläsningar och workshops för politiker och tjänstemän. Den första workshopen genomfördes i Laholm, där diskussionerna fokuserade på kommunens målarbete, budgetarbete och vision. Den andra workshopen började med föreläsningar om Omvärld och Framtid utifrån regionala och delregionala planeringsunderlag samt enkäten som kommunens medborgare svarade på våren Workshopen avslutades med att deltagarna arbetade visionärt med kommunens egna verksamheter, dess nuläge och framtid \ 7ea\lw -310-

11 2 (3) Efter de nu genomförda workshopsen tar en tillfällig beredning vid, och ytterligare två sammanträffanden/workshops planeras med olika teman för kunskapsorientering och visionsformulering av en framtids bild för Båstad 2030 (planeras att genomföras maj-juni). En möjlig tematisk uppdelning kan vara: -Infrastruktur, näringsliv och service (vatten och avlopp/el/tel/bredband, planberedskap/efterfrågan, mötesplatser, verksamhetsmark, gång- och cykelvägar, vår fysiska miljö ur ålders- och jämställdhetsperspektiv) 20 maj Natur, kultur, rekreation och samhällsberedskap (riksintressen, naturreservat, grönstruktur, strandskydd, kust, hav, sårbarhet och risk, evenemang och föreningsliv). Den sista workshopen sammanfattar arbetet och uttrycker en samlad visionsformulering/framtidsbild som underlag för upprättande av programhandling, 2 juni Programsamrådshandling klar för beslut 23 september (lämnas 31 augusti till KS). -Programsamråd genomförs 1 oktober - 4 december. -Medborgardialoger genomförs under programsamrådet september - december med kommuninvånare - alla åldrar viktiga, föreningar, näringslivets representanter. -Bearbetning och antagande av program för Översiktsplanen 1:a kvartalet När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt i programmets ställningstaganden. Handlingen skall svara mot de krav som ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som lagen ställer krav på. Efter kommunens förslag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen. Medborgardialog förs i detta skede vid de två offentliga remisser som följer vid samråd och granskning. Uppdragets koppling till kommunens vision, regionala styrdokument och lagstiftning Hela arbetet med översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på nationella och regionala mål, Skåne nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens vision. Länsstyrelsen har dessutom i sitt yttrande över nuvarande översiktsplan påtalat att följande frågor behöver utvecklas i fortsatt planering på strategisk nivå. -Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa avses säkerstälfas vid kommande prövningar -Redovisning och ställningstaganden avseende havsområden -Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar -Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor -Redovisning och ställningstagande Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad samt kommunens verksamhetschefer. Ekonomi Två tillfällen med workshop samt medborgardialoger med kommunens invånare, föreningar och näringsliv. Beredningens arbetskostnad ( sammanträdesarvoden, ersättning för beredningens ordförande, mm) beräknas till kr. Övriga kostnader (kostnader för tryck, utskick, material vid dialoger) beräknas till kr

12 3 (3) Övervägande/framtid En tillfällig beredning genomför ovan redovisad process för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i Kommunfullmäktige O&i SJ/Jlc Olof Sellden Beredningskoordinator -312-

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS KF dnr. KS 318/ Båstads kommuns översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yttrande Förslag till beslut Kommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering ska enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhällsbyggnad. Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Varför en aktualisering ej kan bli aktuell utan att en ny översiktsplan behöver tas fram. Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell och ordförande i beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Claes Sundin, daterad , bilaga. Kristina Bell och Lisa Rönn berg föredrar ärendet. Torgny Brenton (KD) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. KF Beslut Kristina Bell föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Utskott/presidium Justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande -313-

14 [i1j BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskr~velse 1 (2) Datum: Handläggare: Kristina Bell Dnr: Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kristina Bell och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad Bilagor till tjänsteskrivelsen: Beslut om uppdragshandling för aktualisering av översiktsplanen (dnr. KS 318/12-315) Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr. 'JJ60/03-3J2) Bakgrund Ifommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering skall enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhäl1sbyggnad. Aktuellt Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Enligt PBL 3 kap 28 skall Länsstyrelsen redogöra för de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för den kommunövergripande översiktsplanens aktualitet. Förutom de synpunkter som Länsstyrelsen presenterade i sitt granskningsyttrande av ÖPOB ( ) konstaterar Länsstyrelsen att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Länsstyrelsen uttrycker särskilt att följande frågor behöver utvecklas: R, \;\,-; '1\1\-\ '\. o Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa av *AA}~f ".AIV\ ~t v-.tlc~ [: - t\-~\\vn\.~., ~ ses säkerställas vid kommande prövningar Redovisning och ställningstagande avseende havsområden, Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor Redovisning och ställningstaganden avseende dricksvattenförsörjning, dricksvattentäkter och dess skyddsområden Redovisning och ställningstagande avseende miljökvalitetsnormerna för vatten Lokalisering av utbyggnader i relation till nationella mål rörande tex. hållbara transporter och social hållbarhet Länsstyrelsen lyfter också nationella och regionala mål främst inom miljö och folkhälsa, syfte och genomförande av miljökonsekvensbeskrivning samt riksintressen och andra statliga intressen som naturreservat, biotopskydd, artskyddsförordningen, landskapsbildsskydd och kulturmiljövård där ställningstagande eller förtydligande efterfrågas. -0 ~4l \7dd\l:b 1/t,314-

15 2 (2) Eftersom det inom tidsramen för den planerade aktualiseringsprocessen inte finns utrymme att utöka arbetet med de punkter Länsstyrelsen anser en aktuell plan skall innehålla samt vikten av Länsstyrelsen som samrådsinstans under planprocessen, föreslår SamhäI!sbyggnad att det planerade begränsade aktualiseringsarbetet avbryts. Då varje kommun skall, enligt 3 kap 1 PBL, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen behövs omedelbar uppstart av arbete med en ny översiktsplan för kommunen. I detta arbete behövs resurser fokuseras på att ta fram planeringsunderlag. I flera av de områden som Länsstyrelsen lyfter har kommunen bristfälliga eller inga planeringsunqerlag alls. Övervåiganc:le/framtid I VISlOil. Översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på n~~ionella och regionala mål, Skåne Nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens I uppstartsskedet kommer SamhäI!sbyggnad i dialog med politiker, kommunens övriga verksamhetsområden, medborgare samt myndigheter identifiera de viktigaste frågorna att arbeta med avseende kommunens långsiktiga utveckling. Samhällsbyggnad ska också arbeta tillsammans med övriga verksamhetsområden för att identifiera behovet av planeringsunderlag. De identifierade frågorna tillsammans med de mål och riktlinjer som kommunen måste förhålla sig till utvecklas en bild av kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Vis- - föiiei~ ocfi-stråtegrer titclrb.et as tar attfire sente1:as 11a rs1agtnrover~dktsp1an~ ~ör det interna arbetet bör en arbetsgrupp tillsättas för att utgöra tjänstemannastöd till beredningen. Politiska beslut om projektets olika faser tas av kommunfui!mäktige. Projektbeskrivning med tidsplan kommer att tas fram efter beslut om att starta upp arbete med en ny översiktsplan. Barn!mnsekvensanalys Ja, enligt bilaga. förslag till beslut ::d.. översiktsplanen avlbiryts och ärendet avskrivs ( dnr. K 313/12-315) 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. / Båstad Kristina Bell Översiktsplanerare L aes Sundin Ordf. beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad "" ~5-

16 () BASlADS KOMMUN 1 (1) 1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? Ja:.Y Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan berör alla i kommunens befolkning då översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 2. flur påverkas barn ocll ungdomar av beslutet? Positivt:.Y Negativt: Motivering för beslutet: Barn och ungdomar får möjlighet att uttrycka åsikter och öiisknfrigär-cim koinim.i.nens arbete med översilctspfanen o-ch den långsik:tiga ut~e~kiingen av den fysiska miljön. 3.1-lar barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan är baserat på krav på aktuell och kommunomfattande översiktsplan i PBL 3 kap. 1 samt Länsstyrelsens yttrande inför kommunens ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. 4. Stl'ider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnlwnventionen? Ja: Nej:.Y Motivering för beslutet: Barn och ungdomar kommer under planprocessen att ges möjlighet att framföra sina synpunkter på kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Båstad, ~;i?,rffe// Kristina Bell Översiktsplanerai e \t:\planavdelnlngen\öpl\öp 2013\barnkonselcvensanalys.doc\ kb ~ 316-

17 fill BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Iff dnr. KS 207 / Uppdragsbeskrivning" Program för ny översimsplan Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommun-. fullmäktige beslutade om i mars 2012 s;'.\gs över efter Länsstyrelsens samman~ fattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansågs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualis eringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I programmet presenteq1s den politiska in.riktningen för översiktsplanen. Underlag till beslutet Yrkande Förslag tili beslut Skrivelse från rulhnäktigeordförande Benkt Ragnarsson och beredningsordförande Claes Sundin, bilaga. Thomas Andersson (FP): Bifall till beredningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäl~tige: Kommunfullmäktige beslutar: I. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fär i uppdrag att ta fram ett förslag till Ö\;ersiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen. KF Beslut Kommunful.lmäktige beslutar: I. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett program för ny översiktsplan i enlighet med uppclragsbeskrivningen. Utskott/presidium ]usterandes signaturer KS/nämnd lj rn KF 0 - d''-/ IL Si.. _,.. Utdragshes~~rkande -317-

18 rji1] BÅSTADS ~ KOMMUN l<ommunfu 11 mäktige 1 (2) Datum:.lC/ 'f r c~2 - O 5 Handläggare: Dnr: t(s J.o 1-/11 7 r Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, samtliga verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1. Proce;;sbild för översiktsplan Uppdragsbeskrivning - Program för ny översiktsplan Bakgrund Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige alt påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommunfullmäktige beslutade om i mars 20i2 sågs över efter Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansågs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualiseringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Uppdraget Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I pt'ogrammet presenteras den politiska inriktningen föi översiktsplanen. Bei'edningen för tillväxt och samhällsbyggnad har det politiska processansvaret för framtagandet av programmet. Samhällsbyggnad är ansvarigt verksamhetsområde, och saµwerkar med övriga verksamhetsområden. Arbetet med program för översiktsplanen kommer ske i form av föredrag varvat med workshops unde1~ våren och hösten Där kommet beredningen bland annat att fördjupa sig i processen kring översiktsplanen, kommun~ms vision, omvärldsanalysen och fokusom1;åden för översiktsplanen. Ben~dningen Icommer även att utföra medborgardialoger och politikerhearings. Antalet möten undei 2014 beräknas till 8 stycken, där samtliga ledamöter i beredningen harmöjlighet att närvara. Andra politiska organ, såsom kommunstyrelsen och beredningen för välfärd och kultur, kan.. komma att medverka vid vissa möten för att bredda perspektiven. När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar SamMllsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt från programmets ställningstagande11. Handlingen skall möta de krav soltl ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som detaljerats i lagstifö1ingei1. Efter kommunens för- -3 ~

19 2 (2) slag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen (processbild för översiktsplan, bilaga 1). Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision är viktig som grund för arbetet, tillsammans med omvärldsanalysen och nu antagna program, planer och policys. Tj}Jsammans vägleder dessa arbetet med kommunens översiktsplan, vilken skall styra den fysiska planeringen av mark och vatten i kommunen. Tidplan Uppdragsbesla'ivning klar januari 2014, Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med planering av uppdraget, Månatlig uppföljning sker vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, Uppföljning sker till kommunfullmäktige med uppdatering kring resultat, ekonomi och tidplan. Medborgarperspektiv Medborgardialoger ska genomföras som led i framtagandet av programmet. Ansvarig beredning Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad och personal på kommunkansliet Qmordinato1} Ekonomi Beredningarnas arbetskostnader (sammanträdesarvode, körersättning o.d.) beräknas till 90'000 kronor. Övriga kostnader beräknas till 20'000 kronor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: /.' I.. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag a,ttta fram ett program för ny översiktsplan i enlighet m.ed uppdragsbeskrivningen. // /./... / /// Båstad enligt ovan t~(_:_ Claes Sundin (M) Ordförande i Beredningen förtillväxt och samhällsbyggnad

20 Bilaga 1 Process för översiktsplan P.l~nprocess Upjlmftonde ov 11ninm1n1r1 rstng. llt~l. lopl1nd 11 sumrtirt l<f beslut om samråd Beredningen remissinstans Ullåtanda l<f beslut om utställning Beredningen remissinstans l<f beslut om antag<mde av FÖP/ÖP Till!:äilnagivande Källa: Boverket, redigerad av Båstads kommun

Programprocess för ny översiktsplan

Programprocess för ny översiktsplan BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2015-04-15 KS dnr:ks000207/2014-315 Programprocess för ny översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet 2013 06 26 beslutade kommunfullmäktige

Läs mer

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun GRANSKNINGSYTTRANDE 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsenheten Hanne Haas 040-252248 Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun, "Staden Ystad 2030"

Granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun, Staden Ystad 2030 YTTRANDE 1(9) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Elisabet Weber 010-224 16 89 elisabet.weber@lansstyrelsen.se Samhällsbyggnad Stadsbyggnadsavdelningen 271 80 Ystad Granskningsyttrande över fördjupning

Läs mer

Värnamo i framtiden. PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN. Dnr 12.2895.212

Värnamo i framtiden. PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN. Dnr 12.2895.212 Dnr 12.2895.212 Värnamo i framtiden PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN Godkänt av Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-15 2 PROGRAM- INNEHÅLL INLEDNING OCH BAKGRUND

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun l (6) Kontakt: Christian Forssell, planarkitekt christian.forssell@ lansstyrelsen.se 010-22 384 52 Borgholms kommun kommun@ borgholm.se Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun Rubricerat

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 av (5) MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV SVINABERGA 14:4 OCH SVINABERGA 14:13 I KIVIK, SIMRISHAMNS KOMMUN VARFÖR MILJÖBEDÖMNING & MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt 6 kap. miljöbalken och

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Miljöbedömningar av planer

Miljöbedömningar av planer www.m.lst.se Länsstyrelsen Skåne län 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar av planer Plan PM 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar Omslagsbild: Anne-Lie Mårtensson Förord Vad gäller vid planering? Vilka lagar ska

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008.

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Stadsarkitekt fram till 2006: Hans Folkeson Planförfattare: Per Iwansson, planchef

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 FÖLJ MED IN I FRAMTIDEN SAMRÅDSHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 FÖLJ MED IN I FRAMTIDEN SAMRÅDSHANDLING ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 FÖLJ MED IN I FRAMTIDEN SAMRÅDSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mapp Denna mapp innehåller översiktsplanen för Partille kommun 2035. Den består av tre textdokument (del 1, del

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7 STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN Samrådsunderlag, oktober 2008 BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer Oktober 2008 SBK 2008:7 } Bakgrund De formella kraven på översiktsplanen när det gäller att beakta risken

Läs mer

Politikerworkshop

Politikerworkshop Politikerworkshop 2016-10-27 inför Översiktsplan 2018 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 2016-11-09 INTRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Introduktion 2 Vision Stenungsund 2035 3 Erfarenheter & behov 4 Vision och

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer