Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys"

Transkript

1 Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt oss vid revisionen. Kommunens fullmäktige är de kommunala revisorernas uppdragsgivare. Det är därför befogat att vi skriftligt för fullmäktige redovisar vårt uppdrag och de bedömningar vi gjort. Syftet med den årliga granskningen av all verksamhet är att pröva om nämnderna fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. Revisionen skall också vara stödjande och framåtsyftande. I uppdraget ingår bl a att pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar uppdraget och operativt omvandlar detta så att verksamheten når de politiska målen. I nämndernas uppdrag ingår både uppbyggnad av system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning och kontroll, liksom att säkerställa att systemen och verktygen tillämpas på avsett sätt. Utgångspunkten är nämndernas och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och säker verksamhet genom aktivt beslutsfattande. En förutsättning för att kunna uttala oss i ansvarsfrågan är att ha förvissat oss om att Kommunstyrelsen och nämnderna aktivt visat att de tagit ansvar för att fullgöra fullmäktiges uppdrag. Nedan lämnas en redogörelse för de granskningar som genomförts under revisionsåret Kommunens verksamhet har dessutom följts kontinuerligt genom protokoll och andra handlingar från Kommunstyrelsen och nämnderna. Träffar har under verksamhetsåret ägt rum med representanter från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Väsentlighets- och riskanalys En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planeringen av revisionsinsatser. En utgångspunkt för revisionsplaneringen är bedömning av väsentlighet och risk inom verksamheterna. Revisionsarbetet skall inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning. har genomfört en väsentlighets- och riskanalys till grund för revisionsplaneringen.

2 2 Granskning av delårsrapport per den Vi bedömer att delårsrapporten ger en rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen per den Vidare anser vi att delårsrapporten uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen (KRL) och att upplysningar har lämnats om händelser av väsentlig betydelse. Det saknas dock en övergripande redovisning av nämndernas verksamhetsmål och måluppfyllelsen för dessa. Mot bakgrund av den förändrade lagstiftningen anser vi att delårsrapporten framgent behöver utvecklas till att tydligt redovisa mål och måluppfyllelse kring vad som utgör god ekonomisk hushållning även utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. För att möjliggöra detta krävs det att kommunen i budget för 2008 anger de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Granskning av årsredovisning år 2007 Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. God ekonomisk hushållning skall utifrån kommunallagen bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen skall avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges finansiella mål är att årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skattenetto och successivt öka till 2,0 %. Årets resultat om 19,6 mkr motsvarar 2 % av skattenettot och målet får därmed anses uppfyllt. Om det positiva resultatet i balansföretagen exkluderas är resultatet 1,3 % av skattenettot. Kommunfullmäktige har i november 2007 beslutat att det finansiella målet skall vara 1 % med en strävan att uppnå 1,5 %. I årsredovisning 2007 redovisas en sammanfattande uppföljning av inriktningsmål som fastställts av Kommunfullmäktige samt nämndernas mål i verksamhetsberättelsen. Dock framgår inte om samtliga mål har följts upp eller utvärderats under perioden. Flera av de mål som presenteras är inte mätbara, varför en bedömning av måluppfyllelsen inte är möjlig. Vi bedömer dock utifrån redovisningen att det verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt är förenligt med fullmäktiges fastställda mål. vill ånyo poängtera vikten av att kommunen i budget framgent tydligt anger de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och att en sammanhängande målstyrningskedja från fullmäktige visavi nämnderna åstadkommes.

3 3 Balanskravet Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts och att årets resultat uppgår till 19,6 mkr. Även om resultaten i balansföretagen exkluderas är resultatet i balans (13,3 mkr). Kommunen har inga tidigare underskott att återställa. I årets resultat ingår reavinster med 7 mkr. Dessa är till viss del hänförliga till exploateringsverksamheten (och klassificeras som omsättningstillgång) och får därmed räknas in i balanskravet. Av redovisningen framgår dock inte hur stor andel av reavinsten som avser mark och hur mycket som avser exploateringsverksamhet. Med anledning av detta anser vi återigen att kommunen bör se över rutinerna för exploateringsredovisning. Kommunens ekonomiska läge Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 19,8 mkr. Av årsredovisningen framgår att årets resultat för kommunen uppgick till 19,6 mkr vilket är 10,6 mkr bättre än budget. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett positivt resultat om 13,3 mkr medan den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar ett positivt resultat uppgående till 6,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar utgör 95,9 % av de totala skatteintäkterna inkl statsbidrag och utjämning vilket är en förbättring jämfört med 2006 då nyckeltalet uppgick till 96,6 %. Soliditeten inklusive avsättningar för pensioner uppgick vid utgången av 2007 till 26 % och har ökat något jämfört med föregående år. Den genomsnittliga soliditeten för kommunerna i Stockholms län uppgick 2007 till 55 %. Om justering görs för de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelse är soliditeten negativ, minus 20 %. Ekerö kommun har under året haft nettoinvesteringar uppgående till 43,9 mkr i inventarier och anläggningar. De långfristiga skulderna (inkl checkräkningskredit) har minskat med 44,4 mkr och uppgick vid årsskiftet till 473,5 mkr. Låneskulden är dock fortfarande relativt sett hög och kommunen har därför en extra känslighet mot ränteförändringar. Långfristiga skulder uppgick till kronor per invånare vilket kan jämföras med genomsnittet för kommunerna i Stockholms län som uppgick till kronor år Finansnettots andel av skatteintäkterna uppgår till 2,1 %. Av redovisningen framgår att Socialnämnden redovisar underskott mot budget med 11,0 mkr. Underskottet motsvarar 3,9 % av nämndens nettobudget för Barnoch ungdomsnämnden redovisar överskott med 4,9 mkr. Resultatenheterna under Kommunstyrelsen redovisar ett samlat underskott om 8,6 mkr (2006, -2,9 mkr). Granskningen har dokumenterats i en särskild rapport.

4 4 Särskilda granskningsinsatser Övergripande granskning av den interna kontrollen Inom ramen för revisionsuppdraget har revisorernas ambition varit att utgöra ett stöd för nämnderna i arbetet med att utveckla den interna kontrollen. För att möjliggöra detta krävs en nära dialog med granskad nämnd/styrelse. Under tidigare år har särskilda möten mellan revisorerna och Kommunstyrelsen och respektive nämnd ägt rum. Årets arbete har fokuserats mot nedanstående frågeställningar: Dialog med Kommunstyrelsens och nämndernas presidier kring intern kontroll, Fortsatt följa kommunledningens och nämndernas arbete med att utveckla målstyrningen i enlighet med kommunallagens intentioner kring god ekonomisk hushållning, Översiktlig bedömning av nämndernas styrning och uppföljning av verksamheten genom olika former av prestations-/volymtal, Granska och bedöma hur den interna kontrollen organiseras och genomförs inom Byggnadsnämnden, Översiktligt bedöma nämndernas interna kontroll med avseende på momshantering. Inom ramen för granskningsprojektet har även en översiktlig uppföljning skett av tidigare granskning avseende avgifter för VA-verksamheten samt en översiktlig granskning av hanteringen kring ej verkställda beslut inom Socialnämnden. Vid årets granskning har allvarliga brister i den interna kontrollen uppmärksammats inom Byggnadsnämnden och Socialnämnden. Enligt vår bedömning ligger det inom Kommunstyrelsens uppsiktsplikt att löpande följa nämndernas arbete med intern kontroll. Det är även rimligt att Kommunstyrelsen årligen förslagsvis i samband med årsredovisningen redovisar sin syn på det samlade kontrollsystemet i kommunen. Respektive nämnd bör även årligen behandla och ta ställning till om den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområde. Utvecklad målstyrning Vi anser att det skett en begränsad utveckling av kommunens övergripande målstyrning under det gångna året. Enligt vår bedömning är det svårt att skapa sig en bild av god ekonomisk hushållning eftersom nämndernas förslag är så olika strukturerade, att det är svårt att genomföra en jämförelse mellan de olika förslagen, samt att kopplingen är fortfarande otydlig mellan angivna ekonomiska ramar och angivna förväntningar på respektive verksamhet. Vi kan inte heller se någon större utveckling gällande nämndernas verksamhetsplaner. Det finns ingen enhetlighet gällande struktur och begrepp. Nämnderna har en mängd mål som försvårar en bedömning av hur målen relaterar till de av Kommunfullmäktige fastlagda inriktningsmålen samt vilka prioriteringar som nämnderna gör.

5 5 Vid genomförda intervjuer har dock framförts att en process med att ta fram mål och revidera de övergripande målen för Ekerö kommun har påbörjats. I samband med detta kommer de mål som finns i den politiska majoritetens överenskommelse att lyftas in i kommunens verksamhetsplanering. Detta arbete ska utföras under våren 2008 så att målen ingår i budgetdirektiven för budgetprocessen Samtidigt har Kommunstyrelsen bett nämnderna att se över och revidera sina mål. Under våren kommer Kommunstyrelsen och nämnderna träffas för att diskutera om målen är realistiska i förhållande till de ekonomiska ramar som finns. Utveckling av verksamhetsmått Vår bedömning är att nämnderna i begränsad omfattning, med några få undantag, styr och följer upp verksamheten utifrån verksamhetsmått som beskriver kvaliteten i verksamheten. Volymrelaterade nyckeltal används, men tillförlitligheten i underlaget behöver förbättras. Intern styrning och kontroll inom Byggnadsnämnden Vår sammanfattande bedömning är att det funnits brister i Byggnadsnämndens styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten. Nämndens löpande uppföljning av verksamheten framförallt med fokus på ärendebalansen har enligt vår bedömning varit otillräcklig. Den ärendebalans som finns inom nämnden är otillfredsställande och nämndens styrning, ledning och kontroll har i det avseendet varit oacceptabel. Det har bedrivits ett arbete inom nämnden i syfte att komma tillrätta med de problem som funnits. Nämnden har dock inte minskat ärendebalansen under året utan endast i stort bibehållit en oförändrad nivå. Nämndens styrning och uppföljning av det pågående förändringsarbetet är otydlig. Vi kan inte se att nämnden lämnat ett tydligt uppdrag till grund för det åtgärdsprogram som kontoret arbetat med under året. Mot bakgrund av det bekymmersamma läge som präglat och delvis fortfarande präglar nämndens verksamhet borde nämnden ha fattat beslut om en tydlig åtgärdsplan och krävt en löpande uppföljning av densamma. Nämnden har dock under året tagit ett antal andra initiativ i syfte att förbättra situationen inom sitt ansvarsområde. För att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten behöver nämnden snarast tillse att följande åtgärder vidtas Prioritera framtagandet av en verksamhetsplan för 2008 Säkerställa att alla mål i verksamhetsplanen följs upp i verksamhetsberättelsen. Utveckla den löpande uppföljningen av verksamhetsplanen under året. Tydliggöra hur en tillfredsställande intern kontroll skall upprätthållas inom verksamheten. Ej verkställda beslut inom Socialnämnden Nämnden har inte haft uppföljningssystem som säkerställt en tillfredsställande information om statusen kring verkställighet av gynnande biståndsbeslut.

6 6 Rapportering har inte skett i enlighet med gällande lagstiftning och Socialstyrelsens anvisningar. Vår sammanfattande bedömning är att nämndens styrning, kontroll och uppföljning av verkställigheten av gynnande beslut inom verksamheterna har varit oacceptabel. Nämnden måste snarast tillse att rutiner upprättas som säkerställer följsamhet till lagstiftningens krav och en tillräcklig intern kontroll. Bland annat behöver följande åtgärder vidtas. Det behöver tydliggöras när rapporter i tid ska lämnas till nämnden och fullmäktige. Angivande av vilket innehåll och utformning som rapporterna ska ha. Redovisa vilka alternativ åtgärder och insatser som har genomförts samt vilka erbjudanden den enskilde har fått. Formerna för anmälan av verkställighet för ett tidigare rapporterat ej verkställt beslut. Den övergripande granskningen av nämndernas interna kontroll har dokumenterats i en särskild rapport. Granskning av avtalshantering har under året genomfört en översiktlig granskning av kommunens rutiner för avtalshantering med avseende på: om avtalsförteckningar har upprättats bevakning av avtal om avtalen har undertecknats av behöriga personer förvaring av avtal utvärdering av avtal. bedömer att avtalsförteckningar finns inom de granskade områdena samt att bevakningen av de avtal som finns i e-avrop verkar fungera tillfredställande. Däremot behöver bevakningsrutinerna för tekniska kontorets avtal förbättras Utvärdering av avtalen sker främst i dialogform. Upphandlingsavdelningen medger att det inte förutom minnesanteckningar sker någon dokumentation vid utvärderingen. När det gäller de granskade städavtalen följer varje leverantör upp sin egen kvalitet i samverkan med avroparen. Vår bedömning är att makten över uppföljningsinstrumentet bör ligga hos beställaren och inte hos utförarna eftersom risken annars finns att de utformar uppföljningen så att den gynnar dem själva. Vi rekommenderar därför att kommunen initierar en betydligt mer formaliserad och strukturerad uppföljning än vad som är fallet idag. Det kan t ex ske genom att kommunen kompletterar sin avtalsstruktur med en uppföljningsbilaga. Rapporten har skickats till Kommunstyrelsen för besvarande.

7 7 Förstudie kring styrning av investeringsverksamheten Granskningen syftar till att i form av en förstudie översiktligt bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för styrning och uppföljning av investeringsverksamheten. Vår uppfattning är att det pågår ett arbete i kommunen med att utveckla och förbättra investeringsprocessen. Sammantaget är vår bedömning att kommunens processer avseende handläggning av investeringar inte fullt ut säkerställer ändamålsenliga beslutsunderlag och kan förbättras. En lokalförsörjningsplan behöver utarbetas. Dokumenterade regler och riktlinjer för handläggning av hela investeringsprocessen bör upprättas. Återkopplingen till Kommunfullmäktige kan förbättras inte minst mot bakgrund av att det kontinuerligt pågår ett arbete med att ompröva identifierade investeringsbehov i syfte att minska kommunens investeringsåtaganden Vår bedömning utifrån genomförd förstudie är att avseende investeringsverksamheten finns en god kunskap om LOU:s krav och kommunens riktlinjer. Vidare är vår bedömning utifrån den upphandlingsdokumentation som översiktligt granskats att genomförda upphandlingar synes ske i enlighet med LOU:s krav. Inom tekniska kontoret finns en projektstyrningsmodell framtagen. Modellen reglerar bl a att förstudie och program skall upprättas av verksamheten. Förstudier och program finns framtagna med varierande omfattning och kvalitet avseende de projekt vi granskat. Vår bedömning är att det i flera fall saknas dokumenterade underlag avseende ekonomiska konsekvenser inklusive underbyggda investeringskalkyler. Det saknas kommungemensamma styrdokument för detta ändamål. Inför varje investering bör redovisning av möjliga alternativ anges. Vi bedömer att den rapportering av pågående investeringar som sker till Kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig nämnd skulle behöva utvecklas för att stärka den interna kontrollen. Det saknas enligt uppgift fastställda instruktioner för slutredovisning av genomförda investeringsprojekt till ansvarig nämnd eller styrelse. Rapporten har skickats till Kommunstyrelsen för besvarande. Uppföljning av tidigare granskning av VA-taxan Under året har revisorerna även informerat sig om kommunens arbete med att se över redovisningsmodell och principer för VA-verksamheten. Avsikten har varit att detta arbete skulle ha slutförts inför årsredovisningen 2007 och redovisats för Kommunstyrelsen under hösten Enligt uppgift kommer ärendet att behandlas under våren ser det som angeläget att ärendet kring nya redovisningsprinciper föreläggs Kommunstyrelsen för beslut.

8 8 Granskning av ändamålsenlighet och intern kontroll i AB Ekerö Bostäder Lekmannarevisorerna i AB Ekerö Bostäder har genom särskilda insatser granskat om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. En översiktlig granskning har skett med avseende på väsentliga styrdokument såsom arbetsordning för styrelsen, instruktion för verkställande direktören samt för ställföreträdande VD, attestordning, upphandlingspolicy samt arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Lekmannarevisorerna har vid granskningen noterat att upphandlingspolicyn inte har fastställts av styrelsen i övrigt har granskningen inte föranlett några särskilda iakttagelser. Lekmannarevisorerna har avgivit särskild granskningsrapport. Ekerö den 16 april 2008 Gunilla Jerlinger Ordförande Kjell O Johansson Vice ordförande Jan-Edvin Henriksson Carl Erik Johansson Lars-Olof Laurén Mats Palmborg Tom Öhrström

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer