Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Universitetsvägen Stockholm E-post:

2 2 (55) Verksamhetsidé... 3 Universitetsförvaltningens organisation och ansvarsfördelning... 4 Gemensamma aktiviteter Nyckeltal... 7 Förvaltningsenheternas verksamhetsplaner... 7 Kommunikationsenheten (641)... 8 Ledningskansliet (600) Planeringsenheten (643) Avdelningen för externa kontakter (642) Avdelningen för IT och Media (647) Ekonomiavdelningen (655) Personalavdelningen (654) Studentavdelningen (670) Tekniska avdelningen (645) Kansligemensam verksamhetsplan Humanistiska fakultetskansliet (651) Juridiska fakultetskansliet (651) Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet (652) Naturvetenskapliga fakultetskansliet (653) Internrevisionen (657)... 55

3 3 (55) Verksamhetsidé Universitetets huvuduppgifter är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet samt att samverka med det omgivande samhället. Därtill kommer uppgifter som följer av att universitetet är en myndighet. Universitetets vision är att utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter år 2015 ska inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Universitetsförvaltningen ska dels verka för och bidra till att uppnå universitetets vision, dels säkerställa att universitetet uppfyller sin roll som myndighet. Förvaltningens övergripande uppgifter är att: skapa och upprätthålla de bästa förutsättningarna för utbildning och forskning, bland annat genom att underlätta för prefekter och dekaner att vara chefer och akademiska ledare, säkerställa rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande, för att därmed uppfylla universitetets roll som myndighet. Stockholms universitet är en stor organisation med relativt få men mycket stora fakulteter och ett relativt stort antal institutioner. Beslutsstrukturen är decentraliserad, och de flesta beslut fattas så nära kärnverksamheten som möjligt. En konsekvens av detta är att mycket administrativt arbete utförs på institutionerna. I den dagliga verksamheten är förvaltningens huvuduppgifter att ge stöd, service och hjälp åt institutionerna så att de kan agera på ett korrekt sätt och i enlighet med myndighetsrollen. Förvaltningen har också en viktig uppgift i att skapa enhetlighet och samordning i det administrativa arbetet på alla nivåer inom universitetet. Mycket av förvaltningsenheternas arbete utgör del av universitetets process för intern styrning och kontroll. Det gäller en rad arbetsuppgifter, t.ex. framtagandet av generella och av förvaltningschef/rektor beslutade regler för olika administrativa rutiner. Arbetet inom förvaltningen ska präglas av hög kompetens, effektivitet och kvalitet samt utföras på ett professionellt och serviceinriktat sätt. En viktig princip för arbetet inom förvaltningen är vidare att vid handläggning av ett ärende involvera berörda förvaltningsenheter för att förankra och få en allsidig belysning av frågan. Grundläggande är också att varje enhet inom sitt ansvarsområde bedriver omvärldsbevakning, tar egna initiativ och gör egna prioriteringar. Inom förvaltningen eftersträvas ett gott arbetsklimat. Ett sådant präglas av delaktighet, kreativitet, ett öppet diskussionsklimat och ett konstruktivt och lösningsinriktat förhållningssätt i arbetet och gentemot kollegor.

4 4 (55) Universitetsförvaltningens organisation och ansvarsfördelning Förvaltningen utgör en sammanhållen enhet. Organisatoriskt kan förvaltningen dock sägas vara indelad i tre delar utifrån funktion: 1. En stabsfunktion till ledningen bestående av Ledningskansliet, Planeringsenheten och Kommunikationsenheten. Hit räknas också Internrevisionen vars verksamhetsplan dock fastställs av universitetsstyrelsen. 2. Fakultetskanslierna som fungerar som staber åt fakultetsnämnderna och deras respektive ledning. I samband med införandet av områdesnämnder under 2012 förändras kansliorganisationen. Humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetskanslierna slås ihop till ett gemensamt kansli benämnt Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Det nuvarande Naturvetenskapliga fakultetskansliet och Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap ska ge stöd både till områdesnämnder och fakultetsnämnder. 3. Sex avdelningar som ansvarar för universitetets infrastruktur. I denna grupp finns Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen, Studentavdelningen, Tekniska avdelningen, Avdelningen för externa kontakter och Avdelningen för IT och media. Inom universitetet finns ytterligare tre viktiga stödfunktioner: Universitetspedagogiskt centrum, Forskningsservice och Stockholms universitetsbibliotek. Dessa är emellertid knutna till Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hör inte till universitetsförvaltningen. Nedan följer kortare beskrivningar av förvaltningens tre delar och dess uppgifter och ställning i organisationen. Stabsenheter Stabsenheterna arbetar på universitetsledningens uppdrag med den övergripande styrningen av universitetets verksamhet. Styrningen ska vara strategisk, väl samordnad och visa på en tydlighet internt såväl som externt. Den ska syfta till att föra universitetet framåt och hålla det samman som en myndighet. Stabsenheterna ska verka för att underlätta och utveckla den interna styrningen. Detta sker bland annat genom upprätthållande av universitetets regelverk, en tydlig struktur för kommunikation med gemensamma riktlinjer för visuell identitet, en gemensam kommunikationsstrategi, genomförande av riskanalys och gemensam medelsfördelning och verksamhetsplanering.

5 5 (55) Stabsenheterna arbetar i stor utsträckning som ett stöd till universitetsledning och universitetsstyrelse. Men de fungerar också som ett direkt stöd till institutioner och övriga enheter exempelvis gällande juridisk rådgivning, pressfrågor och särskilda utredningsuppdrag. Stabsenheterna agerar även externt för universitetets räkning, bland annat genom redovisningar till statsmakterna, extern kommunikation och i frågor som rör studenter och studentkåren. Områdes-/fakultetskanslier Universitetsstyrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2012 inrätta områdesnämnder som organisatoriskt och beslutsmässigt placeras mellan universitetsstyrelse och fakultetsnämnder. Det rör sig om en områdesnämnd för humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt en områdesnämnd för naturvetenskap. Områdesnämnderna leds av varsin vicerektor som ingår i universitetsledningen. Under områdesnämnderna ska finnas fakultetsnämnder ledda av dekaner. Vilka beslut som ska fattas i områdesnämnderna och vilka som ska delegeras till fakultetsnämnderna kommer att beslutas av områdesnämnderna under våren Förvaltningsstödet ska anpassas till dessa båda beslutande nivåer. Utgångspunkten är att inte bara fakultetsnämnderna utan även områdesnämnderna ska förses med adekvat administrativt stöd i form av områdeskanslier. Som en effekt av detta slås humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetskanslierna ihop till ett gemensamt kansli benämnt Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Naturvetenskapliga fakultetskansliet byter namn till Områdeskansliet för naturvetenskap. Dessa två kanslier ska ge stöd både till fakultetsnämnder och områdesnämnder. Fakultetskanslierna har historiskt ansvarat för forsknings- och utbildningsplanering inom sina respektive områden, ekonomisk och annan verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten. Dessutom har de svarat för handläggning av läraranställningsärenden, liksom intern och extern kommunikation inom respektive fakultetsnämnds verksamhetsområde. Kanslierna har också implementerat och verkställt beslut som fattas på olika nivåer inom statsförvaltningen. Kanslierna har också haft en viktig uppgift i att utgöra expertstöd till institutionerna rörande regelverk, lokala föreskrifter och beslutsordningar. Dessa uppgifter kvarstår i stor utsträckning för den nya kansliorganisationen. Nya uppgifter kan också tillkomma. Exakt hur arbetsuppgifterna fördelas mellan kanslinivåerna kommer alltså att avgöras av delegationen mellan områdesnämnder och fakultetsnämnder, vilken beslutas efter årsskiftet.

6 6 (55) Infrastrukturavdelningar Infrastrukturavdelningarna strävar efter ökad kvalitet i verksamheten genom hög kompetens, ett serviceinriktat bemötande och rättssäkerhet. Deras huvudsakliga uppgift är att kontinuerligt utveckla effektiva processer som stöd till verksamhetsföreträdarna så att dessa på ett optimalt sätt kan leda eller själva bedriva verksamhet. Detta ska prägla avdelningarnas arbete vid såväl konsultativ verksamhet i direktkontakt med exempelvis institutionerna som när det gäller att föreslå regler eller riktlinjer för hela eller för delar av universitetet. Avdelningarna agerar utifrån det faktum att besluten inom de administrativa områdena i flertalet fall ligger nära kärnverksamheten. I avdelningarnas årliga verksamhetsplaner och i det kontinuerliga arbetet är utgångspunkten att gemensamt skapa verksamhetsnytta. I kontakterna med verksamhetsföreträdare, universitetsledning eller styrelse, ska avdelningarnas företrädare tydligt klargöra och hävda krav från omvärlden som exempelvis lagar, förordningar, andra myndigheter eller avtal även om dessa kan komma att strida mot enskilda verksamheters intressen. Detta gäller särskilt i frågor som rör universitetet som myndighet. Synsätten gäller även blivande studenter och studenter vid universitetet. Gemensamma aktiviteter 2012 Förvaltningsenheternas ansvarsområden kräver ofta att arbete sker över enhetsgränserna och att enheterna samarbetar inom vissa projekt. För 2012 planeras ett antal aktiviteter gemensamma för två eller flera förvaltningsenheter. De viktigaste av dessa redovisas kort nedan. En rad av förvaltningens enheter kommer att involveras i arbetet med att hantera den nya områdesnämndsorganisationen. En ny organisation inom förvaltningen ska upprättas för detta ändamål (Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap), men en rad arbetsrutiner behöver förändras vilket påverkar arbetet på flera områden Översynsprojektet pågår sedan maj 2008 och har till syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i universitetets administration inom ett antal olika administrativa områden. Under 2012 fortsätter ett antal delprojekt som ännu inte är slutförda. Implementeringen av ett ledningsinformationsstöd (IVS) fortsätter under Universitetsförvaltningens miljöcertifieringsarbete pågår och ska vara avslutat i maj 2013.

7 7 (55) E-handelsprojektet, som handlar dels om att implementera ett IT-system för beställningar, dels om att hitta fungerande och effektiva rutiner för inköp i organisationen. Nyckeltal Nedan redovisas de nyckeltal som fastställdes för de olika förvaltningsenheterna för Nyckeltalen ska följas upp under våren Enhet Kommunikationsenheten Ledningskansliet Planeringsenheten Avdelningen för IT och media Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Studentavdelningen Tekniska avdelningen Fakultetskanslierna Nyckeltal Mätning av webbtrafik: Antal besökare i manualen för visuell identitet viss specifik månad årligen Mätning av webbtrafik: Antal besökare på medarbetarwebben (juridisk information) Träffprocent i prognosen för takbeloppet Enkät om IT-service EA-värdering Antal felaktigheter i lönehanteringen Handläggningstid för utfärdande av examen på grund- och avancerad nivå respektive forskarnivå Antal klagomål avseende städutförande Tidsåtgången för läraranställningsärenden Förvaltningsenheternas verksamhetsplaner Inledning Utifrån ovanstående gemensamma grund har verksamhetsplaner tagit fram för varje enskild förvaltningsenhet. Respektive verksamhetsplan fördelas på löpande uppgifter å ena sidan och särskilda projekt för det kommande året å den andra.

8 8 (55) Kommunikationsenheten (641) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Kommunikationsenheten är en stabsfunktion inom universitetsförvaltningen som ansvarar för att ge stöd till universitetsledningen och även till övriga institutioner och enheter vid universitetet i frågor om universitetsgemensam kommunikation. Löpande uppgifter Kommunikation ska bidra till bibehållet förtroende för Stockholms universitet. Kommunikation ska också bidra till att öka kännedom, påverka attityd och lojalitet samt leda till olika former av handlingar beroende på mål, aktivitet och målgrupp. Stockholms universitets målgrupper för kommunikation är medarbetare, intressenter samt svenska och internationella studenter. Prioriterade kanaler är internet, media och den personliga dialogen. Oavsett målgrupp eller kanal arbetar enheten löpande med att genomföra och samordna kommunikationsaktiviteter, utveckla universitetets kanaler, utveckla universitetsgemensamma riktlinjer för kommunikation och vara ett strategiskt stöd åt universitetsledning, institutioner och enheter. Stöd till institutioner ges främst inom mediekontakter, webb, visuell identitet och profilerande informationsmaterial. Nedan följer arbetsområden och ett urval av återkommande uppgifter. Strategi och regler rörande kommunikation Styrdokument i regelboken: kommunikationspolicy, kommunikationsplattform, riktlinjer för visuell identitet, webbregler Analys, strategi, planering och uppföljning Upphandling leverantörer av kommunikationstjänster Utbildning och erfarenhetsutbyte Presstjänst Information, erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser inom kommunikation (t.ex. mediekontakter, visuell identitet) för chefer, informatörer och webbredaktörer Stöd till journalister Stöd till forskare och chefer Mediebevakning

9 9 (55) Samordning kriskommunikation Profilerande information Identitet och visuell identitet Faktauppgifter och officiella informationstexter Profilerande informationsmaterial Redaktionen Redaktionellt arbete med personaltidning, webbplats för medarbetare, svensk extern webbplats, engelsk extern webbplats, digitalt svenskt nyhetsbrev, digitalt engelskt nyhetsbrev, digitalt nyhetsbrev för lärarutbildning, Twitter, Facebook, YouTube Systemförvaltning av webbplattformen Förvaltningsplan för universitetets gemensamma webbplattform och samordning av utvecklingsaktiviteter Intern kommunikation medarbetare Medarbetarwebben Personaltidningen Universitetsnytt Höstupptakten (tillsammans med Konferensservice, Personalavdelningen och Ledningskansliet) Chefsinformation via nyhetsbrevet Universitetsledningen informerar Universitetsstyrelseinformation Internkommunikation av specifika händelser såsom kris och organisationsförändringar Extern kommunikation presumtiva och befintliga studenter Svenska externa webbplatsen Mediebearbetning, traditionella och sociala medier Studenttidningen Gaudeamus, två sidor med information, 8 nr/år

10 10 (55) Forskardagarna och Forskarfredag Annonsering Specifika kommunikationsaktiviteter Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Extern kommunikation internationella presumtiva och befintliga studenter Engelska externa webbplatsen Sociala media (YouTube, Twitter, Svenska institutets webbplats för alumner) Digitalt engelskt nyhetsbrev, 4 nr/år Specifika kommunikationsaktiviteter på plats internationellt och hos andra universitet Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Extern kommunikation beslutsfattare inom privat och offentlig sektor, forskningsföreträdare inom högskolesektorn, alumner, filantroper och allmänhet Digitalt nyhetsbrev, 11 nr/år Digitalt nyhetsbrev lärarutbildningar, 8 nr /år Mediebearbetning, traditionella och sociala medier Öppna föreläsningar på Frescati och i staden Fast annonsplats i morgontidning, På gång! Specifika kommunikationsaktiviteter rörande Strindbergåret, Albano, universitetets lärarutbildningar, ledande forskningsområden Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Särskilda projekt 2012 Utbildning och dialog om universitetets historia, framväxt, kärnvärden, budskap och profilerande informationsmaterial, med syfte att fler forskare och lärare ska vilja bidra och vara mer aktiva ambassadörer vid konferenser och möten.

11 11 (55) Implementering av koncept i kommunikationsaktiviteter. Bland annat innebär det att lyfta mer fakta och profilerande information utifrån utnämnanden, ranking, utvärderingar, anslag, bibliometri. Inköp av en mängd bilder som görs tillgängliga och sökbara för organisationen. Upphandling PR-tjänster/strategiska kommunikationstjänster och upphandling av designbyråtjänster då tidigare avtal går ut. Stöd och utbildningsinsats genomförs rörande organisation av webbarbete och webbförvaltning för institutionernas huvudredaktörer i Polopoly. Detta är en följd av översynsprojektet. En sammanställning genomförs över behov kring webbpubliceringsverktyg och eventuella behov av undantag under 2012 till användandet av publiceringsverktyget Polopoly. Planera, genomföra och följa upp riktade aktiviteter för att öka kännedomen om lärarutbildningar bland intressenter. Planera, genomföra och följa upp riktade aktiviteter för att rekrytera betalande internationella studenter. Planera, genomföra och följa upp Crosstalks, ett tv-program som sänds över internet, med forskare från KI, KTH och universitetet, med internationella ledare och med publik. Syftet är att internationellt öka kännedomen om universiteten i Stockholm och Stockholm samt bidra till nya lösningar på mänskliga och globala frågor. Delta i arbete för att den nya service- och informationsplatsen i Studenthuset ska vara profilerande och också tillhandahålla informationsmaterial och profilprodukter. Arbetet leds av Studentavdelningen, deltar gör SU-butiken, sektionen för byggnadsplanering, Avdelningen för IT och media och Kommunikationsenheten.

12 12 (55) Ledningskansliet (600) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Ledningskansliet är en av stabsenheterna inom universitetsförvaltningen och utgör universitetets centrala juridiska funktion. Ledningskansliet har till uppgift att ge stöd till universitetsledningen och övriga enheter vid universitetet främst i juridiska och organisatoriska frågor. Ledningskansliet ansvarar även för att utveckla och förvalta universitetets beslutsstruktur och att upprätthålla universitetets regelverk. Löpande uppgifter Stöd till universitetsledningen Ledningskansliet handlägger en rad olika typer av ärenden kopplade till universitetsledningen. Ärendena rör främst frågor om universitetet som organisation, det interna regelverket samt vissa ekonomiska frågor, men även mer politiskt inriktade frågor. I stödet till ledningen ingår allt från sedvanliga sekreteraruppgifter till utredningsuppdrag och rådgivning. Kansliet ansvarar också för ledningens representation och administration av ledningens kostnader. Ledningskansliet ansvarar vidare för sekretariatsfunktionen för några av universitetets beslutande och rådgivande organ. I arbetet ingår att med ordföranden och andra berörda planera kommande möten, att föredra ärenden och att göra utredningar. I sekretariatsfunktionen igår även att administrera möten med kallelser, föredragningslistor, och protokoll. Ledningskansliet utgör sekretariat för universitetsstyrelsen, rektorskonseljen och rektors beslutssammanträden. Juridiska frågor Vid Ledningskansliet utreds frågor av varierande juridisk karaktär, i huvudsak förvaltningsrättsliga och studentjuridiska frågor men även frågor som rör avtalsrätt, upphovsrätt och disciplin- och avskiljandeärenden. Ledningskansliet ansvarar för juridiskt stöd och rådgivning inom ovan nämnda områden till universitetsledningen, fakulteter, institutioner och övriga enheter i såväl generella som enskilda ärenden. Kansliet har vidare ett ansvar för att upprätthålla universitetets regelverk och beslutsstruktur. I detta ingår att se till att besluts- och delegationsordningen är uppdaterad och att granska ärenden inför beslut av rektor och förvaltningschef. Kansliet är också huvudansvarigt för universitetets regelsamling och ansvarar för att den webbaserade regelboken hålls aktuell.

13 13 (55) Organisatoriska frågor Ledningskansliet ansvarar för val till rektor och prorektor, bistår i handläggning till val av institutionsstyrelser samt har ett samordningsansvar för val av vicerektorer och val till områdesnämnder och fakultetsnämnder. Vid kansliet handläggs även ärenden rörande ledamöter i interna respektive externa organ, stadgeändring för interna institut och centra samt institutionsstyrelsesammansättningar. Vidare ansvarar Ledningskansliet för den regionala samordningen av utseendet av elektorer till forskningsrådsvalen. Särskilda projekt 2012 Utöver de löpande arbetsuppgifterna som redovisats ovan kommer Ledningskansliet att fokusera på följande uppgifter/projekt under året. Processen rörande val av ny rektor kommer att pågå under hela Ledningskansliet fungerar som sekreterare i de olika grupperna som arbetar parallellt under processens gång. Arbetet sker till viss del i samarbete med Personalavdelningen. Fortsätta arbetet med att uppdatera regelverket utifrån den nya organisationen. Arbetet är på god väg men tar tid. Fortsatt utveckling av den juridiska informationen på medarbetarwebben. Personalutbildningsinsatser kommer att genomföras. Under våren kommer två frukostseminarier för medarbetare hållas inom områdena offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt. Under tidig höst kommer fördjupningsdagar i juridik för olika grupper av chefer som går chefsprogrammet att genomföras.

14 14 (55) Planeringsenheten (643) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Enheten ansvarar för handläggning av den övergripande verksamhetsstyrningen vid universitetet. Arbetet innefattar planering, budgetering och uppföljning av verksamhet och ekonomi på universitetsövergripande nivå. Vid enheten sammanställs ett antal universitetsgemensamma dokument till statsmakterna (årsredovisning, budgetunderlag m.m.), liksom interna analyser, uppföljningar och prognoser på övergripande nivå. Ärendeberedningen sker bland annat för universitetsstyrelsen, Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Många av enhetens ärenden hanteras i samverkan med övriga stabsfunktioner samt fakultetskanslierna och Ekonomiavdelningen. Löpande uppgifter Planering och budgetering Beredning av långsiktig plan och verksamhetsplan för universitetet Budgetfrågor, främst beredning av universitetsstyrelsens fördelningsbeslut Beredning av universitetsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive medelstilldelning till förvaltningsenheterna Kanslifunktion för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (särskilt budget för de verksamheter som är underställda nämnden) Kanslifunktion för samordningsgruppen för lärarutbildningarna och dess utskott (forskningsutskott, VFU-utskott m.fl.) Löpande samordning av lärarutbildningarna i samråd med berörda förvaltningsenheter Långtidsprognos för universitetets intäkter och kostnader Koordinering av Riksrevisionens granskningar av universitetet Uppföljning av verksamhet och ekonomi Hantering av universitetsstyrelsens årliga uppföljning av ekonomi och verksamhet utifrån anvisningar i verksamhetsplanen

15 15 (55) Löpande verksamhetsuppföljning genom särskilda utredningar och analyser (ex. undervisningstid per student, studenternas anställningsbarhet, nöjd student) Controllerfunktion: löpande uppföljning och analys av universitetets ekonomi på övergripande nivå (innefattar lärarutbildningarna som särskilt område) Regelbunden uppföljning av universitetsförvaltningens ekonomi och verksamhetsplan Sammanställande av årlig nyckeltalsrapport med jämförelse av de stora universiteten Universitetets process för intern styrning och kontroll Framtagande och revidering av universitetsövergripande riskanalys Uppföljning och redovisning av kontrollåtgärder i anslutning till vissa risker Fördjupad uppföljning av vissa brister/risker Framtagande av underlag om intern styrning och kontroll inför universitetsstyrelsens undertecknande av årsredovisningen Övergripande utbildnings- och forskningsfrågor Handläggning av övergripande kvalitetsfrågor, särskilt Högskoleverkets utvärderingar, och fullgörande av kanslifunktion för kvalitetsrådet Deltagande i och koordinering av ansökningar om större forskningsmiljöer (i de fall rektor är formell sökande) Vissa övergripande frågor rörande utbildning på forskarnivå (ex. regler för doktorandfinansiering) Löpande uppdatering av informationsbroschyr om utbildning och forskning gemensam med KI och KTH IT-frågor Systemansvar för universitetets IVS-verktyg Sammankallande i universitetsförvaltningens samordningsgrupp för IT-frågor Hantering av övergripande IT-frågor i samråd med Avdelningen för IT och media

16 16 (55) Rapportering utåt Utarbetande av budgetunderlag och årsredovisning Redovisning av utfall och prognoser för utfall på takbeloppet samt sammanställning av avgiftsprognos till budgetproposition och regleringsbrev Remisshantering (svar på statliga utredningar m.m. rörande resursfrågor, utbildning och forskning) Utarbetande av forsknings- och utbildningsstrategier Hantering av svar på revisionsrapporter m.m. från Riksrevisionen Särskilda projekt 2012 System för integrerat verksamhetsstöd (IVS) Projektet för införande av IT-system för integrerat verksamhetsstöd drivs vidare. Under våren 2012 ska det verktyg för verksamhetsstöd som universitetet köpt in (Cognos 10) sättas i skarp drift. Översynsprojektet Enheten ansvarar för övergripande samordning av översynsprojektet. Enheten ansvarar vidare för arbetet med vissa av delprojekten. Under 2012 kommer arbetet att fokusera på att delta i och driva delprojektet Gemensam administration, som avser administrativa samarbeten mellan institutionerna inom humanistiska fakulteten. Vissa förvaltningsfrågor Enheten kommer delta i arbetet med att förändra organisation, rutiner och arbetsformer inom förvaltningen med anledning av områdesnämndernas införande. En viktig del i detta arbete är etablerandet av en kansliorganisation för att stödja de nya nämnderna. Teckentolkning I samband med att en allt större del av lärarutbildningen förs över till Frescati ansvarar enheten för att se över organisationen av universitetets tolkservice. SU Holding Enheten ansvarar för att ta fram förslag till förändring av universitetets bolagsorganisation och kommersialiseringsstöd. Arbetet innefattar även förändringar i förvaltningsorganisationen med anledning av detta.

17 17 (55) Särskilda utredningar Enheten kommer under året utreda vilka de ekonomiska effekterna skulle bli av en övergång från utbildningsbidrag till doktorandanställning, samt följa upp studenternas anställningsbarhet. Kvalitetsarbete En särskild post som kvalitetssamordnare inrättas vid enheten. Samordnarens främsta uppgift är att implementera ett reviderat system för hantering av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar.

18 18 (55) Avdelningen för externa kontakter (642) Verksamhetsplan Avdelningens verksamhet Avdelningen för externa kontakter samlar de verksamheter som hanterar externa kontakter rörande alumnverksamhet, fundraising, förlagsverksamhet, uppdragsverksamhet och övrig samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer. Avdelningen är en helt ny avdelning som bildades den 1 januari Avdelningschef tillträdde den 15 augusti vilket betyder att fokus även under 2012 kommer att vara att fortsätta arbetet med att formera den nya avdelningen liksom att genomföra den nya organisationen och arbetsfördelningen inom avdelningen. Löpande uppgifter Huvudmålet för Avdelningen för externa kontakter är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till universitetets verksamhet. Avdelningen ska därför arbeta aktivt med att skapa strategiska kontakter och partnerskap med näringsliv, kommuner, statliga myndigheter, organisationer och privatpersoner. Avdelningen ska förmedla kontakter mellan dessa aktörer å ena sidan och universitetets institutioner å den andra. Avdelningen skapades med avsikten att de olika verksamheterna ska dra nytta av varandras kompetenser inom de olika områdena och tillsammans kunna utveckla universitetets externa kontakter. Nedan följer arbetsområden och ett urval av löpande eller återkommande uppgifter. De löpande uppgifterna presenteras efter den struktur som existerade fram till hösten 2011 eftersom den nya organisationen ännu inte har fått fullt genomslag. Alumn Utveckla databas och alumnportal Vidareutveckla och etablera nya kontakter inom universitetet (med bland andra institutioner) Planera och genomföra event Fundraising och omvärldskontakter Inventera universitetets existerande externa samarbeten Utveckla avdelningens interna arbetsprocesser i samverkan med universitetets kärnverksamhet

19 19 (55) Planera och genomföra event Driva befintliga projekt Vårda och utveckla existerande kontakter Uppdragsverksamhet Samordna större uppdrag där fler än en institution berörs Samordna och utveckla processer och ansvar för uppdragsutbildning i samarbete med institutioner/utbildningsledare Skapa förutsättningar för nya uppdrag genom omvärldsbevakning och behovsinventering Samordna nationella regeringsuppdrag och andra större satsningar, främst inom lärarutbildningsområdet Fortsatt aktivt medverkande i nationella nätverk Förlag Vid Avdelningen för externa kontakter finns Sveriges största universitets- och högskoleförlag, Stockholms universitets förlag. Förlaget bedriver en omfattande verksamhet och bidrar till att sprida och informera om forskning och utvecklingsarbete från högskole- och universitetsvärlden till det omgivande samhället. I juni 2006 beslutade rektor om ett policydokument som uppmanar forskare att i möjligaste mån deponera en kopia av varje vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv och rektor tog då även beslutet att underteckna Berlindeklarationen The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Detta i kombination med ett intresse från universitetets sida, inklusive Stockholms universitets förlag, att införa Print on Demand (beställningstryck utan lagerhållning) talar för att förlagets framtida arbetssätt bör utredas. Förvaltningschefen avser att i början av 2012 besluta om ett utredningsdirektiv för Stockholms universitets förlag. Utredningen ska bland annat ta upp värdet av ett eventuellt samarbete med KTH om förlagsverksamhet och frågan om införande av Print on Demand. Stockholms universitets förlag ska under 2012 fortsätta med sitt arbete att sprida och informera om forskning och utvecklingsarbete från högskole- och universitetsvärlden till det omgivande samhället. Förlaget ska även arbeta med vidgad marknadsföring via sociala medier.

20 20 (55) Särskilda projekt 2012 En ny verksamhet med ny organisation behöver formas och etableras samt förmedlas till övriga delar av universitetets organisation. Fokus kommer initialt att ligga på att se till att organisationen finns på plats och i samband med det kommer verksamhetsplanen att vidareutvecklas under året. Effektivisering Implementera ny organisation och definiera roller och ansvar för hela verksamheten Genomföra en kommunikationskampanj kring avdelningens verksamhet riktad till universitetets övriga institutioner, avdelningar och enheter Modernisera/datorisera fler rutiner IT-verktyg för bland annat processtöd, studiegångar utanför Studera.nu och planeringsverktyg, CRM-databas Utveckla och systematisera interna processer Definiera nyckeltal för uppföljning och utvärdering av kvalitet inom avdelningens verksamhetsområde Skapa förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Riktlinjer för ledarskap

Riktlinjer för ledarskap Riktlinjer för ledarskap på Karolinska Institutet Dnr 2948/09-200 Personalavdelningen Ulla-Britt Åstrand & Christina Björklund 2009-06-15 Sida 1 / 9 X Riktlinjer för ledarskap på Karolinska Institutet

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Framtidens SLU projektplanering

Framtidens SLU projektplanering Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer