Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Universitetsvägen Stockholm E-post:

2 2 (55) Verksamhetsidé... 3 Universitetsförvaltningens organisation och ansvarsfördelning... 4 Gemensamma aktiviteter Nyckeltal... 7 Förvaltningsenheternas verksamhetsplaner... 7 Kommunikationsenheten (641)... 8 Ledningskansliet (600) Planeringsenheten (643) Avdelningen för externa kontakter (642) Avdelningen för IT och Media (647) Ekonomiavdelningen (655) Personalavdelningen (654) Studentavdelningen (670) Tekniska avdelningen (645) Kansligemensam verksamhetsplan Humanistiska fakultetskansliet (651) Juridiska fakultetskansliet (651) Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet (652) Naturvetenskapliga fakultetskansliet (653) Internrevisionen (657)... 55

3 3 (55) Verksamhetsidé Universitetets huvuduppgifter är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet samt att samverka med det omgivande samhället. Därtill kommer uppgifter som följer av att universitetet är en myndighet. Universitetets vision är att utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter år 2015 ska inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Universitetsförvaltningen ska dels verka för och bidra till att uppnå universitetets vision, dels säkerställa att universitetet uppfyller sin roll som myndighet. Förvaltningens övergripande uppgifter är att: skapa och upprätthålla de bästa förutsättningarna för utbildning och forskning, bland annat genom att underlätta för prefekter och dekaner att vara chefer och akademiska ledare, säkerställa rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande, för att därmed uppfylla universitetets roll som myndighet. Stockholms universitet är en stor organisation med relativt få men mycket stora fakulteter och ett relativt stort antal institutioner. Beslutsstrukturen är decentraliserad, och de flesta beslut fattas så nära kärnverksamheten som möjligt. En konsekvens av detta är att mycket administrativt arbete utförs på institutionerna. I den dagliga verksamheten är förvaltningens huvuduppgifter att ge stöd, service och hjälp åt institutionerna så att de kan agera på ett korrekt sätt och i enlighet med myndighetsrollen. Förvaltningen har också en viktig uppgift i att skapa enhetlighet och samordning i det administrativa arbetet på alla nivåer inom universitetet. Mycket av förvaltningsenheternas arbete utgör del av universitetets process för intern styrning och kontroll. Det gäller en rad arbetsuppgifter, t.ex. framtagandet av generella och av förvaltningschef/rektor beslutade regler för olika administrativa rutiner. Arbetet inom förvaltningen ska präglas av hög kompetens, effektivitet och kvalitet samt utföras på ett professionellt och serviceinriktat sätt. En viktig princip för arbetet inom förvaltningen är vidare att vid handläggning av ett ärende involvera berörda förvaltningsenheter för att förankra och få en allsidig belysning av frågan. Grundläggande är också att varje enhet inom sitt ansvarsområde bedriver omvärldsbevakning, tar egna initiativ och gör egna prioriteringar. Inom förvaltningen eftersträvas ett gott arbetsklimat. Ett sådant präglas av delaktighet, kreativitet, ett öppet diskussionsklimat och ett konstruktivt och lösningsinriktat förhållningssätt i arbetet och gentemot kollegor.

4 4 (55) Universitetsförvaltningens organisation och ansvarsfördelning Förvaltningen utgör en sammanhållen enhet. Organisatoriskt kan förvaltningen dock sägas vara indelad i tre delar utifrån funktion: 1. En stabsfunktion till ledningen bestående av Ledningskansliet, Planeringsenheten och Kommunikationsenheten. Hit räknas också Internrevisionen vars verksamhetsplan dock fastställs av universitetsstyrelsen. 2. Fakultetskanslierna som fungerar som staber åt fakultetsnämnderna och deras respektive ledning. I samband med införandet av områdesnämnder under 2012 förändras kansliorganisationen. Humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetskanslierna slås ihop till ett gemensamt kansli benämnt Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Det nuvarande Naturvetenskapliga fakultetskansliet och Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap ska ge stöd både till områdesnämnder och fakultetsnämnder. 3. Sex avdelningar som ansvarar för universitetets infrastruktur. I denna grupp finns Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen, Studentavdelningen, Tekniska avdelningen, Avdelningen för externa kontakter och Avdelningen för IT och media. Inom universitetet finns ytterligare tre viktiga stödfunktioner: Universitetspedagogiskt centrum, Forskningsservice och Stockholms universitetsbibliotek. Dessa är emellertid knutna till Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hör inte till universitetsförvaltningen. Nedan följer kortare beskrivningar av förvaltningens tre delar och dess uppgifter och ställning i organisationen. Stabsenheter Stabsenheterna arbetar på universitetsledningens uppdrag med den övergripande styrningen av universitetets verksamhet. Styrningen ska vara strategisk, väl samordnad och visa på en tydlighet internt såväl som externt. Den ska syfta till att föra universitetet framåt och hålla det samman som en myndighet. Stabsenheterna ska verka för att underlätta och utveckla den interna styrningen. Detta sker bland annat genom upprätthållande av universitetets regelverk, en tydlig struktur för kommunikation med gemensamma riktlinjer för visuell identitet, en gemensam kommunikationsstrategi, genomförande av riskanalys och gemensam medelsfördelning och verksamhetsplanering.

5 5 (55) Stabsenheterna arbetar i stor utsträckning som ett stöd till universitetsledning och universitetsstyrelse. Men de fungerar också som ett direkt stöd till institutioner och övriga enheter exempelvis gällande juridisk rådgivning, pressfrågor och särskilda utredningsuppdrag. Stabsenheterna agerar även externt för universitetets räkning, bland annat genom redovisningar till statsmakterna, extern kommunikation och i frågor som rör studenter och studentkåren. Områdes-/fakultetskanslier Universitetsstyrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2012 inrätta områdesnämnder som organisatoriskt och beslutsmässigt placeras mellan universitetsstyrelse och fakultetsnämnder. Det rör sig om en områdesnämnd för humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt en områdesnämnd för naturvetenskap. Områdesnämnderna leds av varsin vicerektor som ingår i universitetsledningen. Under områdesnämnderna ska finnas fakultetsnämnder ledda av dekaner. Vilka beslut som ska fattas i områdesnämnderna och vilka som ska delegeras till fakultetsnämnderna kommer att beslutas av områdesnämnderna under våren Förvaltningsstödet ska anpassas till dessa båda beslutande nivåer. Utgångspunkten är att inte bara fakultetsnämnderna utan även områdesnämnderna ska förses med adekvat administrativt stöd i form av områdeskanslier. Som en effekt av detta slås humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetskanslierna ihop till ett gemensamt kansli benämnt Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Naturvetenskapliga fakultetskansliet byter namn till Områdeskansliet för naturvetenskap. Dessa två kanslier ska ge stöd både till fakultetsnämnder och områdesnämnder. Fakultetskanslierna har historiskt ansvarat för forsknings- och utbildningsplanering inom sina respektive områden, ekonomisk och annan verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten. Dessutom har de svarat för handläggning av läraranställningsärenden, liksom intern och extern kommunikation inom respektive fakultetsnämnds verksamhetsområde. Kanslierna har också implementerat och verkställt beslut som fattas på olika nivåer inom statsförvaltningen. Kanslierna har också haft en viktig uppgift i att utgöra expertstöd till institutionerna rörande regelverk, lokala föreskrifter och beslutsordningar. Dessa uppgifter kvarstår i stor utsträckning för den nya kansliorganisationen. Nya uppgifter kan också tillkomma. Exakt hur arbetsuppgifterna fördelas mellan kanslinivåerna kommer alltså att avgöras av delegationen mellan områdesnämnder och fakultetsnämnder, vilken beslutas efter årsskiftet.

6 6 (55) Infrastrukturavdelningar Infrastrukturavdelningarna strävar efter ökad kvalitet i verksamheten genom hög kompetens, ett serviceinriktat bemötande och rättssäkerhet. Deras huvudsakliga uppgift är att kontinuerligt utveckla effektiva processer som stöd till verksamhetsföreträdarna så att dessa på ett optimalt sätt kan leda eller själva bedriva verksamhet. Detta ska prägla avdelningarnas arbete vid såväl konsultativ verksamhet i direktkontakt med exempelvis institutionerna som när det gäller att föreslå regler eller riktlinjer för hela eller för delar av universitetet. Avdelningarna agerar utifrån det faktum att besluten inom de administrativa områdena i flertalet fall ligger nära kärnverksamheten. I avdelningarnas årliga verksamhetsplaner och i det kontinuerliga arbetet är utgångspunkten att gemensamt skapa verksamhetsnytta. I kontakterna med verksamhetsföreträdare, universitetsledning eller styrelse, ska avdelningarnas företrädare tydligt klargöra och hävda krav från omvärlden som exempelvis lagar, förordningar, andra myndigheter eller avtal även om dessa kan komma att strida mot enskilda verksamheters intressen. Detta gäller särskilt i frågor som rör universitetet som myndighet. Synsätten gäller även blivande studenter och studenter vid universitetet. Gemensamma aktiviteter 2012 Förvaltningsenheternas ansvarsområden kräver ofta att arbete sker över enhetsgränserna och att enheterna samarbetar inom vissa projekt. För 2012 planeras ett antal aktiviteter gemensamma för två eller flera förvaltningsenheter. De viktigaste av dessa redovisas kort nedan. En rad av förvaltningens enheter kommer att involveras i arbetet med att hantera den nya områdesnämndsorganisationen. En ny organisation inom förvaltningen ska upprättas för detta ändamål (Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap), men en rad arbetsrutiner behöver förändras vilket påverkar arbetet på flera områden Översynsprojektet pågår sedan maj 2008 och har till syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i universitetets administration inom ett antal olika administrativa områden. Under 2012 fortsätter ett antal delprojekt som ännu inte är slutförda. Implementeringen av ett ledningsinformationsstöd (IVS) fortsätter under Universitetsförvaltningens miljöcertifieringsarbete pågår och ska vara avslutat i maj 2013.

7 7 (55) E-handelsprojektet, som handlar dels om att implementera ett IT-system för beställningar, dels om att hitta fungerande och effektiva rutiner för inköp i organisationen. Nyckeltal Nedan redovisas de nyckeltal som fastställdes för de olika förvaltningsenheterna för Nyckeltalen ska följas upp under våren Enhet Kommunikationsenheten Ledningskansliet Planeringsenheten Avdelningen för IT och media Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Studentavdelningen Tekniska avdelningen Fakultetskanslierna Nyckeltal Mätning av webbtrafik: Antal besökare i manualen för visuell identitet viss specifik månad årligen Mätning av webbtrafik: Antal besökare på medarbetarwebben (juridisk information) Träffprocent i prognosen för takbeloppet Enkät om IT-service EA-värdering Antal felaktigheter i lönehanteringen Handläggningstid för utfärdande av examen på grund- och avancerad nivå respektive forskarnivå Antal klagomål avseende städutförande Tidsåtgången för läraranställningsärenden Förvaltningsenheternas verksamhetsplaner Inledning Utifrån ovanstående gemensamma grund har verksamhetsplaner tagit fram för varje enskild förvaltningsenhet. Respektive verksamhetsplan fördelas på löpande uppgifter å ena sidan och särskilda projekt för det kommande året å den andra.

8 8 (55) Kommunikationsenheten (641) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Kommunikationsenheten är en stabsfunktion inom universitetsförvaltningen som ansvarar för att ge stöd till universitetsledningen och även till övriga institutioner och enheter vid universitetet i frågor om universitetsgemensam kommunikation. Löpande uppgifter Kommunikation ska bidra till bibehållet förtroende för Stockholms universitet. Kommunikation ska också bidra till att öka kännedom, påverka attityd och lojalitet samt leda till olika former av handlingar beroende på mål, aktivitet och målgrupp. Stockholms universitets målgrupper för kommunikation är medarbetare, intressenter samt svenska och internationella studenter. Prioriterade kanaler är internet, media och den personliga dialogen. Oavsett målgrupp eller kanal arbetar enheten löpande med att genomföra och samordna kommunikationsaktiviteter, utveckla universitetets kanaler, utveckla universitetsgemensamma riktlinjer för kommunikation och vara ett strategiskt stöd åt universitetsledning, institutioner och enheter. Stöd till institutioner ges främst inom mediekontakter, webb, visuell identitet och profilerande informationsmaterial. Nedan följer arbetsområden och ett urval av återkommande uppgifter. Strategi och regler rörande kommunikation Styrdokument i regelboken: kommunikationspolicy, kommunikationsplattform, riktlinjer för visuell identitet, webbregler Analys, strategi, planering och uppföljning Upphandling leverantörer av kommunikationstjänster Utbildning och erfarenhetsutbyte Presstjänst Information, erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser inom kommunikation (t.ex. mediekontakter, visuell identitet) för chefer, informatörer och webbredaktörer Stöd till journalister Stöd till forskare och chefer Mediebevakning

9 9 (55) Samordning kriskommunikation Profilerande information Identitet och visuell identitet Faktauppgifter och officiella informationstexter Profilerande informationsmaterial Redaktionen Redaktionellt arbete med personaltidning, webbplats för medarbetare, svensk extern webbplats, engelsk extern webbplats, digitalt svenskt nyhetsbrev, digitalt engelskt nyhetsbrev, digitalt nyhetsbrev för lärarutbildning, Twitter, Facebook, YouTube Systemförvaltning av webbplattformen Förvaltningsplan för universitetets gemensamma webbplattform och samordning av utvecklingsaktiviteter Intern kommunikation medarbetare Medarbetarwebben Personaltidningen Universitetsnytt Höstupptakten (tillsammans med Konferensservice, Personalavdelningen och Ledningskansliet) Chefsinformation via nyhetsbrevet Universitetsledningen informerar Universitetsstyrelseinformation Internkommunikation av specifika händelser såsom kris och organisationsförändringar Extern kommunikation presumtiva och befintliga studenter Svenska externa webbplatsen Mediebearbetning, traditionella och sociala medier Studenttidningen Gaudeamus, två sidor med information, 8 nr/år

10 10 (55) Forskardagarna och Forskarfredag Annonsering Specifika kommunikationsaktiviteter Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Extern kommunikation internationella presumtiva och befintliga studenter Engelska externa webbplatsen Sociala media (YouTube, Twitter, Svenska institutets webbplats för alumner) Digitalt engelskt nyhetsbrev, 4 nr/år Specifika kommunikationsaktiviteter på plats internationellt och hos andra universitet Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Extern kommunikation beslutsfattare inom privat och offentlig sektor, forskningsföreträdare inom högskolesektorn, alumner, filantroper och allmänhet Digitalt nyhetsbrev, 11 nr/år Digitalt nyhetsbrev lärarutbildningar, 8 nr /år Mediebearbetning, traditionella och sociala medier Öppna föreläsningar på Frescati och i staden Fast annonsplats i morgontidning, På gång! Specifika kommunikationsaktiviteter rörande Strindbergåret, Albano, universitetets lärarutbildningar, ledande forskningsområden Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Särskilda projekt 2012 Utbildning och dialog om universitetets historia, framväxt, kärnvärden, budskap och profilerande informationsmaterial, med syfte att fler forskare och lärare ska vilja bidra och vara mer aktiva ambassadörer vid konferenser och möten.

11 11 (55) Implementering av koncept i kommunikationsaktiviteter. Bland annat innebär det att lyfta mer fakta och profilerande information utifrån utnämnanden, ranking, utvärderingar, anslag, bibliometri. Inköp av en mängd bilder som görs tillgängliga och sökbara för organisationen. Upphandling PR-tjänster/strategiska kommunikationstjänster och upphandling av designbyråtjänster då tidigare avtal går ut. Stöd och utbildningsinsats genomförs rörande organisation av webbarbete och webbförvaltning för institutionernas huvudredaktörer i Polopoly. Detta är en följd av översynsprojektet. En sammanställning genomförs över behov kring webbpubliceringsverktyg och eventuella behov av undantag under 2012 till användandet av publiceringsverktyget Polopoly. Planera, genomföra och följa upp riktade aktiviteter för att öka kännedomen om lärarutbildningar bland intressenter. Planera, genomföra och följa upp riktade aktiviteter för att rekrytera betalande internationella studenter. Planera, genomföra och följa upp Crosstalks, ett tv-program som sänds över internet, med forskare från KI, KTH och universitetet, med internationella ledare och med publik. Syftet är att internationellt öka kännedomen om universiteten i Stockholm och Stockholm samt bidra till nya lösningar på mänskliga och globala frågor. Delta i arbete för att den nya service- och informationsplatsen i Studenthuset ska vara profilerande och också tillhandahålla informationsmaterial och profilprodukter. Arbetet leds av Studentavdelningen, deltar gör SU-butiken, sektionen för byggnadsplanering, Avdelningen för IT och media och Kommunikationsenheten.

12 12 (55) Ledningskansliet (600) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Ledningskansliet är en av stabsenheterna inom universitetsförvaltningen och utgör universitetets centrala juridiska funktion. Ledningskansliet har till uppgift att ge stöd till universitetsledningen och övriga enheter vid universitetet främst i juridiska och organisatoriska frågor. Ledningskansliet ansvarar även för att utveckla och förvalta universitetets beslutsstruktur och att upprätthålla universitetets regelverk. Löpande uppgifter Stöd till universitetsledningen Ledningskansliet handlägger en rad olika typer av ärenden kopplade till universitetsledningen. Ärendena rör främst frågor om universitetet som organisation, det interna regelverket samt vissa ekonomiska frågor, men även mer politiskt inriktade frågor. I stödet till ledningen ingår allt från sedvanliga sekreteraruppgifter till utredningsuppdrag och rådgivning. Kansliet ansvarar också för ledningens representation och administration av ledningens kostnader. Ledningskansliet ansvarar vidare för sekretariatsfunktionen för några av universitetets beslutande och rådgivande organ. I arbetet ingår att med ordföranden och andra berörda planera kommande möten, att föredra ärenden och att göra utredningar. I sekretariatsfunktionen igår även att administrera möten med kallelser, föredragningslistor, och protokoll. Ledningskansliet utgör sekretariat för universitetsstyrelsen, rektorskonseljen och rektors beslutssammanträden. Juridiska frågor Vid Ledningskansliet utreds frågor av varierande juridisk karaktär, i huvudsak förvaltningsrättsliga och studentjuridiska frågor men även frågor som rör avtalsrätt, upphovsrätt och disciplin- och avskiljandeärenden. Ledningskansliet ansvarar för juridiskt stöd och rådgivning inom ovan nämnda områden till universitetsledningen, fakulteter, institutioner och övriga enheter i såväl generella som enskilda ärenden. Kansliet har vidare ett ansvar för att upprätthålla universitetets regelverk och beslutsstruktur. I detta ingår att se till att besluts- och delegationsordningen är uppdaterad och att granska ärenden inför beslut av rektor och förvaltningschef. Kansliet är också huvudansvarigt för universitetets regelsamling och ansvarar för att den webbaserade regelboken hålls aktuell.

13 13 (55) Organisatoriska frågor Ledningskansliet ansvarar för val till rektor och prorektor, bistår i handläggning till val av institutionsstyrelser samt har ett samordningsansvar för val av vicerektorer och val till områdesnämnder och fakultetsnämnder. Vid kansliet handläggs även ärenden rörande ledamöter i interna respektive externa organ, stadgeändring för interna institut och centra samt institutionsstyrelsesammansättningar. Vidare ansvarar Ledningskansliet för den regionala samordningen av utseendet av elektorer till forskningsrådsvalen. Särskilda projekt 2012 Utöver de löpande arbetsuppgifterna som redovisats ovan kommer Ledningskansliet att fokusera på följande uppgifter/projekt under året. Processen rörande val av ny rektor kommer att pågå under hela Ledningskansliet fungerar som sekreterare i de olika grupperna som arbetar parallellt under processens gång. Arbetet sker till viss del i samarbete med Personalavdelningen. Fortsätta arbetet med att uppdatera regelverket utifrån den nya organisationen. Arbetet är på god väg men tar tid. Fortsatt utveckling av den juridiska informationen på medarbetarwebben. Personalutbildningsinsatser kommer att genomföras. Under våren kommer två frukostseminarier för medarbetare hållas inom områdena offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt. Under tidig höst kommer fördjupningsdagar i juridik för olika grupper av chefer som går chefsprogrammet att genomföras.

14 14 (55) Planeringsenheten (643) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Enheten ansvarar för handläggning av den övergripande verksamhetsstyrningen vid universitetet. Arbetet innefattar planering, budgetering och uppföljning av verksamhet och ekonomi på universitetsövergripande nivå. Vid enheten sammanställs ett antal universitetsgemensamma dokument till statsmakterna (årsredovisning, budgetunderlag m.m.), liksom interna analyser, uppföljningar och prognoser på övergripande nivå. Ärendeberedningen sker bland annat för universitetsstyrelsen, Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Många av enhetens ärenden hanteras i samverkan med övriga stabsfunktioner samt fakultetskanslierna och Ekonomiavdelningen. Löpande uppgifter Planering och budgetering Beredning av långsiktig plan och verksamhetsplan för universitetet Budgetfrågor, främst beredning av universitetsstyrelsens fördelningsbeslut Beredning av universitetsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive medelstilldelning till förvaltningsenheterna Kanslifunktion för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (särskilt budget för de verksamheter som är underställda nämnden) Kanslifunktion för samordningsgruppen för lärarutbildningarna och dess utskott (forskningsutskott, VFU-utskott m.fl.) Löpande samordning av lärarutbildningarna i samråd med berörda förvaltningsenheter Långtidsprognos för universitetets intäkter och kostnader Koordinering av Riksrevisionens granskningar av universitetet Uppföljning av verksamhet och ekonomi Hantering av universitetsstyrelsens årliga uppföljning av ekonomi och verksamhet utifrån anvisningar i verksamhetsplanen

15 15 (55) Löpande verksamhetsuppföljning genom särskilda utredningar och analyser (ex. undervisningstid per student, studenternas anställningsbarhet, nöjd student) Controllerfunktion: löpande uppföljning och analys av universitetets ekonomi på övergripande nivå (innefattar lärarutbildningarna som särskilt område) Regelbunden uppföljning av universitetsförvaltningens ekonomi och verksamhetsplan Sammanställande av årlig nyckeltalsrapport med jämförelse av de stora universiteten Universitetets process för intern styrning och kontroll Framtagande och revidering av universitetsövergripande riskanalys Uppföljning och redovisning av kontrollåtgärder i anslutning till vissa risker Fördjupad uppföljning av vissa brister/risker Framtagande av underlag om intern styrning och kontroll inför universitetsstyrelsens undertecknande av årsredovisningen Övergripande utbildnings- och forskningsfrågor Handläggning av övergripande kvalitetsfrågor, särskilt Högskoleverkets utvärderingar, och fullgörande av kanslifunktion för kvalitetsrådet Deltagande i och koordinering av ansökningar om större forskningsmiljöer (i de fall rektor är formell sökande) Vissa övergripande frågor rörande utbildning på forskarnivå (ex. regler för doktorandfinansiering) Löpande uppdatering av informationsbroschyr om utbildning och forskning gemensam med KI och KTH IT-frågor Systemansvar för universitetets IVS-verktyg Sammankallande i universitetsförvaltningens samordningsgrupp för IT-frågor Hantering av övergripande IT-frågor i samråd med Avdelningen för IT och media

16 16 (55) Rapportering utåt Utarbetande av budgetunderlag och årsredovisning Redovisning av utfall och prognoser för utfall på takbeloppet samt sammanställning av avgiftsprognos till budgetproposition och regleringsbrev Remisshantering (svar på statliga utredningar m.m. rörande resursfrågor, utbildning och forskning) Utarbetande av forsknings- och utbildningsstrategier Hantering av svar på revisionsrapporter m.m. från Riksrevisionen Särskilda projekt 2012 System för integrerat verksamhetsstöd (IVS) Projektet för införande av IT-system för integrerat verksamhetsstöd drivs vidare. Under våren 2012 ska det verktyg för verksamhetsstöd som universitetet köpt in (Cognos 10) sättas i skarp drift. Översynsprojektet Enheten ansvarar för övergripande samordning av översynsprojektet. Enheten ansvarar vidare för arbetet med vissa av delprojekten. Under 2012 kommer arbetet att fokusera på att delta i och driva delprojektet Gemensam administration, som avser administrativa samarbeten mellan institutionerna inom humanistiska fakulteten. Vissa förvaltningsfrågor Enheten kommer delta i arbetet med att förändra organisation, rutiner och arbetsformer inom förvaltningen med anledning av områdesnämndernas införande. En viktig del i detta arbete är etablerandet av en kansliorganisation för att stödja de nya nämnderna. Teckentolkning I samband med att en allt större del av lärarutbildningen förs över till Frescati ansvarar enheten för att se över organisationen av universitetets tolkservice. SU Holding Enheten ansvarar för att ta fram förslag till förändring av universitetets bolagsorganisation och kommersialiseringsstöd. Arbetet innefattar även förändringar i förvaltningsorganisationen med anledning av detta.

17 17 (55) Särskilda utredningar Enheten kommer under året utreda vilka de ekonomiska effekterna skulle bli av en övergång från utbildningsbidrag till doktorandanställning, samt följa upp studenternas anställningsbarhet. Kvalitetsarbete En särskild post som kvalitetssamordnare inrättas vid enheten. Samordnarens främsta uppgift är att implementera ett reviderat system för hantering av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar.

18 18 (55) Avdelningen för externa kontakter (642) Verksamhetsplan Avdelningens verksamhet Avdelningen för externa kontakter samlar de verksamheter som hanterar externa kontakter rörande alumnverksamhet, fundraising, förlagsverksamhet, uppdragsverksamhet och övrig samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer. Avdelningen är en helt ny avdelning som bildades den 1 januari Avdelningschef tillträdde den 15 augusti vilket betyder att fokus även under 2012 kommer att vara att fortsätta arbetet med att formera den nya avdelningen liksom att genomföra den nya organisationen och arbetsfördelningen inom avdelningen. Löpande uppgifter Huvudmålet för Avdelningen för externa kontakter är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till universitetets verksamhet. Avdelningen ska därför arbeta aktivt med att skapa strategiska kontakter och partnerskap med näringsliv, kommuner, statliga myndigheter, organisationer och privatpersoner. Avdelningen ska förmedla kontakter mellan dessa aktörer å ena sidan och universitetets institutioner å den andra. Avdelningen skapades med avsikten att de olika verksamheterna ska dra nytta av varandras kompetenser inom de olika områdena och tillsammans kunna utveckla universitetets externa kontakter. Nedan följer arbetsområden och ett urval av löpande eller återkommande uppgifter. De löpande uppgifterna presenteras efter den struktur som existerade fram till hösten 2011 eftersom den nya organisationen ännu inte har fått fullt genomslag. Alumn Utveckla databas och alumnportal Vidareutveckla och etablera nya kontakter inom universitetet (med bland andra institutioner) Planera och genomföra event Fundraising och omvärldskontakter Inventera universitetets existerande externa samarbeten Utveckla avdelningens interna arbetsprocesser i samverkan med universitetets kärnverksamhet

19 19 (55) Planera och genomföra event Driva befintliga projekt Vårda och utveckla existerande kontakter Uppdragsverksamhet Samordna större uppdrag där fler än en institution berörs Samordna och utveckla processer och ansvar för uppdragsutbildning i samarbete med institutioner/utbildningsledare Skapa förutsättningar för nya uppdrag genom omvärldsbevakning och behovsinventering Samordna nationella regeringsuppdrag och andra större satsningar, främst inom lärarutbildningsområdet Fortsatt aktivt medverkande i nationella nätverk Förlag Vid Avdelningen för externa kontakter finns Sveriges största universitets- och högskoleförlag, Stockholms universitets förlag. Förlaget bedriver en omfattande verksamhet och bidrar till att sprida och informera om forskning och utvecklingsarbete från högskole- och universitetsvärlden till det omgivande samhället. I juni 2006 beslutade rektor om ett policydokument som uppmanar forskare att i möjligaste mån deponera en kopia av varje vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv och rektor tog då även beslutet att underteckna Berlindeklarationen The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Detta i kombination med ett intresse från universitetets sida, inklusive Stockholms universitets förlag, att införa Print on Demand (beställningstryck utan lagerhållning) talar för att förlagets framtida arbetssätt bör utredas. Förvaltningschefen avser att i början av 2012 besluta om ett utredningsdirektiv för Stockholms universitets förlag. Utredningen ska bland annat ta upp värdet av ett eventuellt samarbete med KTH om förlagsverksamhet och frågan om införande av Print on Demand. Stockholms universitets förlag ska under 2012 fortsätta med sitt arbete att sprida och informera om forskning och utvecklingsarbete från högskole- och universitetsvärlden till det omgivande samhället. Förlaget ska även arbeta med vidgad marknadsföring via sociala medier.

20 20 (55) Särskilda projekt 2012 En ny verksamhet med ny organisation behöver formas och etableras samt förmedlas till övriga delar av universitetets organisation. Fokus kommer initialt att ligga på att se till att organisationen finns på plats och i samband med det kommer verksamhetsplanen att vidareutvecklas under året. Effektivisering Implementera ny organisation och definiera roller och ansvar för hela verksamheten Genomföra en kommunikationskampanj kring avdelningens verksamhet riktad till universitetets övriga institutioner, avdelningar och enheter Modernisera/datorisera fler rutiner IT-verktyg för bland annat processtöd, studiegångar utanför Studera.nu och planeringsverktyg, CRM-databas Utveckla och systematisera interna processer Definiera nyckeltal för uppföljning och utvärdering av kvalitet inom avdelningens verksamhetsområde Skapa förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer