Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Universitetsvägen Stockholm E-post:

2 2 (55) Verksamhetsidé... 3 Universitetsförvaltningens organisation och ansvarsfördelning... 4 Gemensamma aktiviteter Nyckeltal... 7 Förvaltningsenheternas verksamhetsplaner... 7 Kommunikationsenheten (641)... 8 Ledningskansliet (600) Planeringsenheten (643) Avdelningen för externa kontakter (642) Avdelningen för IT och Media (647) Ekonomiavdelningen (655) Personalavdelningen (654) Studentavdelningen (670) Tekniska avdelningen (645) Kansligemensam verksamhetsplan Humanistiska fakultetskansliet (651) Juridiska fakultetskansliet (651) Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet (652) Naturvetenskapliga fakultetskansliet (653) Internrevisionen (657)... 55

3 3 (55) Verksamhetsidé Universitetets huvuduppgifter är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet samt att samverka med det omgivande samhället. Därtill kommer uppgifter som följer av att universitetet är en myndighet. Universitetets vision är att utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter år 2015 ska inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Universitetsförvaltningen ska dels verka för och bidra till att uppnå universitetets vision, dels säkerställa att universitetet uppfyller sin roll som myndighet. Förvaltningens övergripande uppgifter är att: skapa och upprätthålla de bästa förutsättningarna för utbildning och forskning, bland annat genom att underlätta för prefekter och dekaner att vara chefer och akademiska ledare, säkerställa rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande, för att därmed uppfylla universitetets roll som myndighet. Stockholms universitet är en stor organisation med relativt få men mycket stora fakulteter och ett relativt stort antal institutioner. Beslutsstrukturen är decentraliserad, och de flesta beslut fattas så nära kärnverksamheten som möjligt. En konsekvens av detta är att mycket administrativt arbete utförs på institutionerna. I den dagliga verksamheten är förvaltningens huvuduppgifter att ge stöd, service och hjälp åt institutionerna så att de kan agera på ett korrekt sätt och i enlighet med myndighetsrollen. Förvaltningen har också en viktig uppgift i att skapa enhetlighet och samordning i det administrativa arbetet på alla nivåer inom universitetet. Mycket av förvaltningsenheternas arbete utgör del av universitetets process för intern styrning och kontroll. Det gäller en rad arbetsuppgifter, t.ex. framtagandet av generella och av förvaltningschef/rektor beslutade regler för olika administrativa rutiner. Arbetet inom förvaltningen ska präglas av hög kompetens, effektivitet och kvalitet samt utföras på ett professionellt och serviceinriktat sätt. En viktig princip för arbetet inom förvaltningen är vidare att vid handläggning av ett ärende involvera berörda förvaltningsenheter för att förankra och få en allsidig belysning av frågan. Grundläggande är också att varje enhet inom sitt ansvarsområde bedriver omvärldsbevakning, tar egna initiativ och gör egna prioriteringar. Inom förvaltningen eftersträvas ett gott arbetsklimat. Ett sådant präglas av delaktighet, kreativitet, ett öppet diskussionsklimat och ett konstruktivt och lösningsinriktat förhållningssätt i arbetet och gentemot kollegor.

4 4 (55) Universitetsförvaltningens organisation och ansvarsfördelning Förvaltningen utgör en sammanhållen enhet. Organisatoriskt kan förvaltningen dock sägas vara indelad i tre delar utifrån funktion: 1. En stabsfunktion till ledningen bestående av Ledningskansliet, Planeringsenheten och Kommunikationsenheten. Hit räknas också Internrevisionen vars verksamhetsplan dock fastställs av universitetsstyrelsen. 2. Fakultetskanslierna som fungerar som staber åt fakultetsnämnderna och deras respektive ledning. I samband med införandet av områdesnämnder under 2012 förändras kansliorganisationen. Humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetskanslierna slås ihop till ett gemensamt kansli benämnt Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Det nuvarande Naturvetenskapliga fakultetskansliet och Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap ska ge stöd både till områdesnämnder och fakultetsnämnder. 3. Sex avdelningar som ansvarar för universitetets infrastruktur. I denna grupp finns Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen, Studentavdelningen, Tekniska avdelningen, Avdelningen för externa kontakter och Avdelningen för IT och media. Inom universitetet finns ytterligare tre viktiga stödfunktioner: Universitetspedagogiskt centrum, Forskningsservice och Stockholms universitetsbibliotek. Dessa är emellertid knutna till Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hör inte till universitetsförvaltningen. Nedan följer kortare beskrivningar av förvaltningens tre delar och dess uppgifter och ställning i organisationen. Stabsenheter Stabsenheterna arbetar på universitetsledningens uppdrag med den övergripande styrningen av universitetets verksamhet. Styrningen ska vara strategisk, väl samordnad och visa på en tydlighet internt såväl som externt. Den ska syfta till att föra universitetet framåt och hålla det samman som en myndighet. Stabsenheterna ska verka för att underlätta och utveckla den interna styrningen. Detta sker bland annat genom upprätthållande av universitetets regelverk, en tydlig struktur för kommunikation med gemensamma riktlinjer för visuell identitet, en gemensam kommunikationsstrategi, genomförande av riskanalys och gemensam medelsfördelning och verksamhetsplanering.

5 5 (55) Stabsenheterna arbetar i stor utsträckning som ett stöd till universitetsledning och universitetsstyrelse. Men de fungerar också som ett direkt stöd till institutioner och övriga enheter exempelvis gällande juridisk rådgivning, pressfrågor och särskilda utredningsuppdrag. Stabsenheterna agerar även externt för universitetets räkning, bland annat genom redovisningar till statsmakterna, extern kommunikation och i frågor som rör studenter och studentkåren. Områdes-/fakultetskanslier Universitetsstyrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2012 inrätta områdesnämnder som organisatoriskt och beslutsmässigt placeras mellan universitetsstyrelse och fakultetsnämnder. Det rör sig om en områdesnämnd för humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt en områdesnämnd för naturvetenskap. Områdesnämnderna leds av varsin vicerektor som ingår i universitetsledningen. Under områdesnämnderna ska finnas fakultetsnämnder ledda av dekaner. Vilka beslut som ska fattas i områdesnämnderna och vilka som ska delegeras till fakultetsnämnderna kommer att beslutas av områdesnämnderna under våren Förvaltningsstödet ska anpassas till dessa båda beslutande nivåer. Utgångspunkten är att inte bara fakultetsnämnderna utan även områdesnämnderna ska förses med adekvat administrativt stöd i form av områdeskanslier. Som en effekt av detta slås humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetskanslierna ihop till ett gemensamt kansli benämnt Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Naturvetenskapliga fakultetskansliet byter namn till Områdeskansliet för naturvetenskap. Dessa två kanslier ska ge stöd både till fakultetsnämnder och områdesnämnder. Fakultetskanslierna har historiskt ansvarat för forsknings- och utbildningsplanering inom sina respektive områden, ekonomisk och annan verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten. Dessutom har de svarat för handläggning av läraranställningsärenden, liksom intern och extern kommunikation inom respektive fakultetsnämnds verksamhetsområde. Kanslierna har också implementerat och verkställt beslut som fattas på olika nivåer inom statsförvaltningen. Kanslierna har också haft en viktig uppgift i att utgöra expertstöd till institutionerna rörande regelverk, lokala föreskrifter och beslutsordningar. Dessa uppgifter kvarstår i stor utsträckning för den nya kansliorganisationen. Nya uppgifter kan också tillkomma. Exakt hur arbetsuppgifterna fördelas mellan kanslinivåerna kommer alltså att avgöras av delegationen mellan områdesnämnder och fakultetsnämnder, vilken beslutas efter årsskiftet.

6 6 (55) Infrastrukturavdelningar Infrastrukturavdelningarna strävar efter ökad kvalitet i verksamheten genom hög kompetens, ett serviceinriktat bemötande och rättssäkerhet. Deras huvudsakliga uppgift är att kontinuerligt utveckla effektiva processer som stöd till verksamhetsföreträdarna så att dessa på ett optimalt sätt kan leda eller själva bedriva verksamhet. Detta ska prägla avdelningarnas arbete vid såväl konsultativ verksamhet i direktkontakt med exempelvis institutionerna som när det gäller att föreslå regler eller riktlinjer för hela eller för delar av universitetet. Avdelningarna agerar utifrån det faktum att besluten inom de administrativa områdena i flertalet fall ligger nära kärnverksamheten. I avdelningarnas årliga verksamhetsplaner och i det kontinuerliga arbetet är utgångspunkten att gemensamt skapa verksamhetsnytta. I kontakterna med verksamhetsföreträdare, universitetsledning eller styrelse, ska avdelningarnas företrädare tydligt klargöra och hävda krav från omvärlden som exempelvis lagar, förordningar, andra myndigheter eller avtal även om dessa kan komma att strida mot enskilda verksamheters intressen. Detta gäller särskilt i frågor som rör universitetet som myndighet. Synsätten gäller även blivande studenter och studenter vid universitetet. Gemensamma aktiviteter 2012 Förvaltningsenheternas ansvarsområden kräver ofta att arbete sker över enhetsgränserna och att enheterna samarbetar inom vissa projekt. För 2012 planeras ett antal aktiviteter gemensamma för två eller flera förvaltningsenheter. De viktigaste av dessa redovisas kort nedan. En rad av förvaltningens enheter kommer att involveras i arbetet med att hantera den nya områdesnämndsorganisationen. En ny organisation inom förvaltningen ska upprättas för detta ändamål (Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap), men en rad arbetsrutiner behöver förändras vilket påverkar arbetet på flera områden Översynsprojektet pågår sedan maj 2008 och har till syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i universitetets administration inom ett antal olika administrativa områden. Under 2012 fortsätter ett antal delprojekt som ännu inte är slutförda. Implementeringen av ett ledningsinformationsstöd (IVS) fortsätter under Universitetsförvaltningens miljöcertifieringsarbete pågår och ska vara avslutat i maj 2013.

7 7 (55) E-handelsprojektet, som handlar dels om att implementera ett IT-system för beställningar, dels om att hitta fungerande och effektiva rutiner för inköp i organisationen. Nyckeltal Nedan redovisas de nyckeltal som fastställdes för de olika förvaltningsenheterna för Nyckeltalen ska följas upp under våren Enhet Kommunikationsenheten Ledningskansliet Planeringsenheten Avdelningen för IT och media Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Studentavdelningen Tekniska avdelningen Fakultetskanslierna Nyckeltal Mätning av webbtrafik: Antal besökare i manualen för visuell identitet viss specifik månad årligen Mätning av webbtrafik: Antal besökare på medarbetarwebben (juridisk information) Träffprocent i prognosen för takbeloppet Enkät om IT-service EA-värdering Antal felaktigheter i lönehanteringen Handläggningstid för utfärdande av examen på grund- och avancerad nivå respektive forskarnivå Antal klagomål avseende städutförande Tidsåtgången för läraranställningsärenden Förvaltningsenheternas verksamhetsplaner Inledning Utifrån ovanstående gemensamma grund har verksamhetsplaner tagit fram för varje enskild förvaltningsenhet. Respektive verksamhetsplan fördelas på löpande uppgifter å ena sidan och särskilda projekt för det kommande året å den andra.

8 8 (55) Kommunikationsenheten (641) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Kommunikationsenheten är en stabsfunktion inom universitetsförvaltningen som ansvarar för att ge stöd till universitetsledningen och även till övriga institutioner och enheter vid universitetet i frågor om universitetsgemensam kommunikation. Löpande uppgifter Kommunikation ska bidra till bibehållet förtroende för Stockholms universitet. Kommunikation ska också bidra till att öka kännedom, påverka attityd och lojalitet samt leda till olika former av handlingar beroende på mål, aktivitet och målgrupp. Stockholms universitets målgrupper för kommunikation är medarbetare, intressenter samt svenska och internationella studenter. Prioriterade kanaler är internet, media och den personliga dialogen. Oavsett målgrupp eller kanal arbetar enheten löpande med att genomföra och samordna kommunikationsaktiviteter, utveckla universitetets kanaler, utveckla universitetsgemensamma riktlinjer för kommunikation och vara ett strategiskt stöd åt universitetsledning, institutioner och enheter. Stöd till institutioner ges främst inom mediekontakter, webb, visuell identitet och profilerande informationsmaterial. Nedan följer arbetsområden och ett urval av återkommande uppgifter. Strategi och regler rörande kommunikation Styrdokument i regelboken: kommunikationspolicy, kommunikationsplattform, riktlinjer för visuell identitet, webbregler Analys, strategi, planering och uppföljning Upphandling leverantörer av kommunikationstjänster Utbildning och erfarenhetsutbyte Presstjänst Information, erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser inom kommunikation (t.ex. mediekontakter, visuell identitet) för chefer, informatörer och webbredaktörer Stöd till journalister Stöd till forskare och chefer Mediebevakning

9 9 (55) Samordning kriskommunikation Profilerande information Identitet och visuell identitet Faktauppgifter och officiella informationstexter Profilerande informationsmaterial Redaktionen Redaktionellt arbete med personaltidning, webbplats för medarbetare, svensk extern webbplats, engelsk extern webbplats, digitalt svenskt nyhetsbrev, digitalt engelskt nyhetsbrev, digitalt nyhetsbrev för lärarutbildning, Twitter, Facebook, YouTube Systemförvaltning av webbplattformen Förvaltningsplan för universitetets gemensamma webbplattform och samordning av utvecklingsaktiviteter Intern kommunikation medarbetare Medarbetarwebben Personaltidningen Universitetsnytt Höstupptakten (tillsammans med Konferensservice, Personalavdelningen och Ledningskansliet) Chefsinformation via nyhetsbrevet Universitetsledningen informerar Universitetsstyrelseinformation Internkommunikation av specifika händelser såsom kris och organisationsförändringar Extern kommunikation presumtiva och befintliga studenter Svenska externa webbplatsen Mediebearbetning, traditionella och sociala medier Studenttidningen Gaudeamus, två sidor med information, 8 nr/år

10 10 (55) Forskardagarna och Forskarfredag Annonsering Specifika kommunikationsaktiviteter Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Extern kommunikation internationella presumtiva och befintliga studenter Engelska externa webbplatsen Sociala media (YouTube, Twitter, Svenska institutets webbplats för alumner) Digitalt engelskt nyhetsbrev, 4 nr/år Specifika kommunikationsaktiviteter på plats internationellt och hos andra universitet Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Extern kommunikation beslutsfattare inom privat och offentlig sektor, forskningsföreträdare inom högskolesektorn, alumner, filantroper och allmänhet Digitalt nyhetsbrev, 11 nr/år Digitalt nyhetsbrev lärarutbildningar, 8 nr /år Mediebearbetning, traditionella och sociala medier Öppna föreläsningar på Frescati och i staden Fast annonsplats i morgontidning, På gång! Specifika kommunikationsaktiviteter rörande Strindbergåret, Albano, universitetets lärarutbildningar, ledande forskningsområden Samordning av aktiviteter och kommunikationskoncept Särskilda projekt 2012 Utbildning och dialog om universitetets historia, framväxt, kärnvärden, budskap och profilerande informationsmaterial, med syfte att fler forskare och lärare ska vilja bidra och vara mer aktiva ambassadörer vid konferenser och möten.

11 11 (55) Implementering av koncept i kommunikationsaktiviteter. Bland annat innebär det att lyfta mer fakta och profilerande information utifrån utnämnanden, ranking, utvärderingar, anslag, bibliometri. Inköp av en mängd bilder som görs tillgängliga och sökbara för organisationen. Upphandling PR-tjänster/strategiska kommunikationstjänster och upphandling av designbyråtjänster då tidigare avtal går ut. Stöd och utbildningsinsats genomförs rörande organisation av webbarbete och webbförvaltning för institutionernas huvudredaktörer i Polopoly. Detta är en följd av översynsprojektet. En sammanställning genomförs över behov kring webbpubliceringsverktyg och eventuella behov av undantag under 2012 till användandet av publiceringsverktyget Polopoly. Planera, genomföra och följa upp riktade aktiviteter för att öka kännedomen om lärarutbildningar bland intressenter. Planera, genomföra och följa upp riktade aktiviteter för att rekrytera betalande internationella studenter. Planera, genomföra och följa upp Crosstalks, ett tv-program som sänds över internet, med forskare från KI, KTH och universitetet, med internationella ledare och med publik. Syftet är att internationellt öka kännedomen om universiteten i Stockholm och Stockholm samt bidra till nya lösningar på mänskliga och globala frågor. Delta i arbete för att den nya service- och informationsplatsen i Studenthuset ska vara profilerande och också tillhandahålla informationsmaterial och profilprodukter. Arbetet leds av Studentavdelningen, deltar gör SU-butiken, sektionen för byggnadsplanering, Avdelningen för IT och media och Kommunikationsenheten.

12 12 (55) Ledningskansliet (600) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Ledningskansliet är en av stabsenheterna inom universitetsförvaltningen och utgör universitetets centrala juridiska funktion. Ledningskansliet har till uppgift att ge stöd till universitetsledningen och övriga enheter vid universitetet främst i juridiska och organisatoriska frågor. Ledningskansliet ansvarar även för att utveckla och förvalta universitetets beslutsstruktur och att upprätthålla universitetets regelverk. Löpande uppgifter Stöd till universitetsledningen Ledningskansliet handlägger en rad olika typer av ärenden kopplade till universitetsledningen. Ärendena rör främst frågor om universitetet som organisation, det interna regelverket samt vissa ekonomiska frågor, men även mer politiskt inriktade frågor. I stödet till ledningen ingår allt från sedvanliga sekreteraruppgifter till utredningsuppdrag och rådgivning. Kansliet ansvarar också för ledningens representation och administration av ledningens kostnader. Ledningskansliet ansvarar vidare för sekretariatsfunktionen för några av universitetets beslutande och rådgivande organ. I arbetet ingår att med ordföranden och andra berörda planera kommande möten, att föredra ärenden och att göra utredningar. I sekretariatsfunktionen igår även att administrera möten med kallelser, föredragningslistor, och protokoll. Ledningskansliet utgör sekretariat för universitetsstyrelsen, rektorskonseljen och rektors beslutssammanträden. Juridiska frågor Vid Ledningskansliet utreds frågor av varierande juridisk karaktär, i huvudsak förvaltningsrättsliga och studentjuridiska frågor men även frågor som rör avtalsrätt, upphovsrätt och disciplin- och avskiljandeärenden. Ledningskansliet ansvarar för juridiskt stöd och rådgivning inom ovan nämnda områden till universitetsledningen, fakulteter, institutioner och övriga enheter i såväl generella som enskilda ärenden. Kansliet har vidare ett ansvar för att upprätthålla universitetets regelverk och beslutsstruktur. I detta ingår att se till att besluts- och delegationsordningen är uppdaterad och att granska ärenden inför beslut av rektor och förvaltningschef. Kansliet är också huvudansvarigt för universitetets regelsamling och ansvarar för att den webbaserade regelboken hålls aktuell.

13 13 (55) Organisatoriska frågor Ledningskansliet ansvarar för val till rektor och prorektor, bistår i handläggning till val av institutionsstyrelser samt har ett samordningsansvar för val av vicerektorer och val till områdesnämnder och fakultetsnämnder. Vid kansliet handläggs även ärenden rörande ledamöter i interna respektive externa organ, stadgeändring för interna institut och centra samt institutionsstyrelsesammansättningar. Vidare ansvarar Ledningskansliet för den regionala samordningen av utseendet av elektorer till forskningsrådsvalen. Särskilda projekt 2012 Utöver de löpande arbetsuppgifterna som redovisats ovan kommer Ledningskansliet att fokusera på följande uppgifter/projekt under året. Processen rörande val av ny rektor kommer att pågå under hela Ledningskansliet fungerar som sekreterare i de olika grupperna som arbetar parallellt under processens gång. Arbetet sker till viss del i samarbete med Personalavdelningen. Fortsätta arbetet med att uppdatera regelverket utifrån den nya organisationen. Arbetet är på god väg men tar tid. Fortsatt utveckling av den juridiska informationen på medarbetarwebben. Personalutbildningsinsatser kommer att genomföras. Under våren kommer två frukostseminarier för medarbetare hållas inom områdena offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt. Under tidig höst kommer fördjupningsdagar i juridik för olika grupper av chefer som går chefsprogrammet att genomföras.

14 14 (55) Planeringsenheten (643) Verksamhetsplan Enhetens verksamhet Enheten ansvarar för handläggning av den övergripande verksamhetsstyrningen vid universitetet. Arbetet innefattar planering, budgetering och uppföljning av verksamhet och ekonomi på universitetsövergripande nivå. Vid enheten sammanställs ett antal universitetsgemensamma dokument till statsmakterna (årsredovisning, budgetunderlag m.m.), liksom interna analyser, uppföljningar och prognoser på övergripande nivå. Ärendeberedningen sker bland annat för universitetsstyrelsen, Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Många av enhetens ärenden hanteras i samverkan med övriga stabsfunktioner samt fakultetskanslierna och Ekonomiavdelningen. Löpande uppgifter Planering och budgetering Beredning av långsiktig plan och verksamhetsplan för universitetet Budgetfrågor, främst beredning av universitetsstyrelsens fördelningsbeslut Beredning av universitetsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive medelstilldelning till förvaltningsenheterna Kanslifunktion för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (särskilt budget för de verksamheter som är underställda nämnden) Kanslifunktion för samordningsgruppen för lärarutbildningarna och dess utskott (forskningsutskott, VFU-utskott m.fl.) Löpande samordning av lärarutbildningarna i samråd med berörda förvaltningsenheter Långtidsprognos för universitetets intäkter och kostnader Koordinering av Riksrevisionens granskningar av universitetet Uppföljning av verksamhet och ekonomi Hantering av universitetsstyrelsens årliga uppföljning av ekonomi och verksamhet utifrån anvisningar i verksamhetsplanen

15 15 (55) Löpande verksamhetsuppföljning genom särskilda utredningar och analyser (ex. undervisningstid per student, studenternas anställningsbarhet, nöjd student) Controllerfunktion: löpande uppföljning och analys av universitetets ekonomi på övergripande nivå (innefattar lärarutbildningarna som särskilt område) Regelbunden uppföljning av universitetsförvaltningens ekonomi och verksamhetsplan Sammanställande av årlig nyckeltalsrapport med jämförelse av de stora universiteten Universitetets process för intern styrning och kontroll Framtagande och revidering av universitetsövergripande riskanalys Uppföljning och redovisning av kontrollåtgärder i anslutning till vissa risker Fördjupad uppföljning av vissa brister/risker Framtagande av underlag om intern styrning och kontroll inför universitetsstyrelsens undertecknande av årsredovisningen Övergripande utbildnings- och forskningsfrågor Handläggning av övergripande kvalitetsfrågor, särskilt Högskoleverkets utvärderingar, och fullgörande av kanslifunktion för kvalitetsrådet Deltagande i och koordinering av ansökningar om större forskningsmiljöer (i de fall rektor är formell sökande) Vissa övergripande frågor rörande utbildning på forskarnivå (ex. regler för doktorandfinansiering) Löpande uppdatering av informationsbroschyr om utbildning och forskning gemensam med KI och KTH IT-frågor Systemansvar för universitetets IVS-verktyg Sammankallande i universitetsförvaltningens samordningsgrupp för IT-frågor Hantering av övergripande IT-frågor i samråd med Avdelningen för IT och media

16 16 (55) Rapportering utåt Utarbetande av budgetunderlag och årsredovisning Redovisning av utfall och prognoser för utfall på takbeloppet samt sammanställning av avgiftsprognos till budgetproposition och regleringsbrev Remisshantering (svar på statliga utredningar m.m. rörande resursfrågor, utbildning och forskning) Utarbetande av forsknings- och utbildningsstrategier Hantering av svar på revisionsrapporter m.m. från Riksrevisionen Särskilda projekt 2012 System för integrerat verksamhetsstöd (IVS) Projektet för införande av IT-system för integrerat verksamhetsstöd drivs vidare. Under våren 2012 ska det verktyg för verksamhetsstöd som universitetet köpt in (Cognos 10) sättas i skarp drift. Översynsprojektet Enheten ansvarar för övergripande samordning av översynsprojektet. Enheten ansvarar vidare för arbetet med vissa av delprojekten. Under 2012 kommer arbetet att fokusera på att delta i och driva delprojektet Gemensam administration, som avser administrativa samarbeten mellan institutionerna inom humanistiska fakulteten. Vissa förvaltningsfrågor Enheten kommer delta i arbetet med att förändra organisation, rutiner och arbetsformer inom förvaltningen med anledning av områdesnämndernas införande. En viktig del i detta arbete är etablerandet av en kansliorganisation för att stödja de nya nämnderna. Teckentolkning I samband med att en allt större del av lärarutbildningen förs över till Frescati ansvarar enheten för att se över organisationen av universitetets tolkservice. SU Holding Enheten ansvarar för att ta fram förslag till förändring av universitetets bolagsorganisation och kommersialiseringsstöd. Arbetet innefattar även förändringar i förvaltningsorganisationen med anledning av detta.

17 17 (55) Särskilda utredningar Enheten kommer under året utreda vilka de ekonomiska effekterna skulle bli av en övergång från utbildningsbidrag till doktorandanställning, samt följa upp studenternas anställningsbarhet. Kvalitetsarbete En särskild post som kvalitetssamordnare inrättas vid enheten. Samordnarens främsta uppgift är att implementera ett reviderat system för hantering av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar.

18 18 (55) Avdelningen för externa kontakter (642) Verksamhetsplan Avdelningens verksamhet Avdelningen för externa kontakter samlar de verksamheter som hanterar externa kontakter rörande alumnverksamhet, fundraising, förlagsverksamhet, uppdragsverksamhet och övrig samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer. Avdelningen är en helt ny avdelning som bildades den 1 januari Avdelningschef tillträdde den 15 augusti vilket betyder att fokus även under 2012 kommer att vara att fortsätta arbetet med att formera den nya avdelningen liksom att genomföra den nya organisationen och arbetsfördelningen inom avdelningen. Löpande uppgifter Huvudmålet för Avdelningen för externa kontakter är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till universitetets verksamhet. Avdelningen ska därför arbeta aktivt med att skapa strategiska kontakter och partnerskap med näringsliv, kommuner, statliga myndigheter, organisationer och privatpersoner. Avdelningen ska förmedla kontakter mellan dessa aktörer å ena sidan och universitetets institutioner å den andra. Avdelningen skapades med avsikten att de olika verksamheterna ska dra nytta av varandras kompetenser inom de olika områdena och tillsammans kunna utveckla universitetets externa kontakter. Nedan följer arbetsområden och ett urval av löpande eller återkommande uppgifter. De löpande uppgifterna presenteras efter den struktur som existerade fram till hösten 2011 eftersom den nya organisationen ännu inte har fått fullt genomslag. Alumn Utveckla databas och alumnportal Vidareutveckla och etablera nya kontakter inom universitetet (med bland andra institutioner) Planera och genomföra event Fundraising och omvärldskontakter Inventera universitetets existerande externa samarbeten Utveckla avdelningens interna arbetsprocesser i samverkan med universitetets kärnverksamhet

19 19 (55) Planera och genomföra event Driva befintliga projekt Vårda och utveckla existerande kontakter Uppdragsverksamhet Samordna större uppdrag där fler än en institution berörs Samordna och utveckla processer och ansvar för uppdragsutbildning i samarbete med institutioner/utbildningsledare Skapa förutsättningar för nya uppdrag genom omvärldsbevakning och behovsinventering Samordna nationella regeringsuppdrag och andra större satsningar, främst inom lärarutbildningsområdet Fortsatt aktivt medverkande i nationella nätverk Förlag Vid Avdelningen för externa kontakter finns Sveriges största universitets- och högskoleförlag, Stockholms universitets förlag. Förlaget bedriver en omfattande verksamhet och bidrar till att sprida och informera om forskning och utvecklingsarbete från högskole- och universitetsvärlden till det omgivande samhället. I juni 2006 beslutade rektor om ett policydokument som uppmanar forskare att i möjligaste mån deponera en kopia av varje vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv och rektor tog då även beslutet att underteckna Berlindeklarationen The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Detta i kombination med ett intresse från universitetets sida, inklusive Stockholms universitets förlag, att införa Print on Demand (beställningstryck utan lagerhållning) talar för att förlagets framtida arbetssätt bör utredas. Förvaltningschefen avser att i början av 2012 besluta om ett utredningsdirektiv för Stockholms universitets förlag. Utredningen ska bland annat ta upp värdet av ett eventuellt samarbete med KTH om förlagsverksamhet och frågan om införande av Print on Demand. Stockholms universitets förlag ska under 2012 fortsätta med sitt arbete att sprida och informera om forskning och utvecklingsarbete från högskole- och universitetsvärlden till det omgivande samhället. Förlaget ska även arbeta med vidgad marknadsföring via sociala medier.

20 20 (55) Särskilda projekt 2012 En ny verksamhet med ny organisation behöver formas och etableras samt förmedlas till övriga delar av universitetets organisation. Fokus kommer initialt att ligga på att se till att organisationen finns på plats och i samband med det kommer verksamhetsplanen att vidareutvecklas under året. Effektivisering Implementera ny organisation och definiera roller och ansvar för hela verksamheten Genomföra en kommunikationskampanj kring avdelningens verksamhet riktad till universitetets övriga institutioner, avdelningar och enheter Modernisera/datorisera fler rutiner IT-verktyg för bland annat processtöd, studiegångar utanför Studera.nu och planeringsverktyg, CRM-databas Utveckla och systematisera interna processer Definiera nyckeltal för uppföljning och utvärdering av kvalitet inom avdelningens verksamhetsområde Skapa förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2011

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2011 : Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2011 Stockholms universitet 106 91 Stockholm Besöksadress: Universitetsvägen 16 Bloms hus, Frescati Telefon: 08-16 22 73 Telefax: 08-16 19 38 E-post: FC@adm.su.se

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant Snabbt, innovativt och relevant Godkänd av biblioteksstyrelsen 3 december 2015 www.sub.su.se 1 Inledning I universitetsledningens strategidokument står det att Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Planeringsavdelningen BESLUT SLU ua 2016.1.1.1-799 2016-03-01 Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Universitetets organisation. www.gu.se

Universitetets organisation. www.gu.se Universitetets organisation Universitetsstyrelse ska bland annat besluta om Universitetets organisation Årsredovisning, budget, intern styrning och kontroll Antagningsordning Arbetsordning Anställningsordning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2010/366 Intern styrning och kontroll Plan 2010 Fastställd av rektor 2010-03-09 UFV 2010/366 Innehållsförteckning Utgångspunkter för ISK-arbetet 2010 4 Slutsatser av ISK-arbetet 2009 4 Planerade aktiviteter

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet

Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2013-11-15 Innehållsförteckning Organisation och övergripande uppgifter 3 Arbetsformer 3 Avdelningarnas

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer