Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (26) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande.2 Taxa Eksjö Energi AB VA, renhållning och elnät...3 Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Anläggning av konstgräsplan på Ränneborg - motion...6 Ensamkommande flyktingbarn - avtal...8 Hulthallen kommunalt servicekontor, avtal...9 Konst & Kultur på landsbygden Barnfilmens hus Budgetuppföljning kommunlednings-kontoret och intern serviceavdelning fattade med stöd av delegation Marknadsföringsbidrag Diggiloo Ansökan om elitbidrag Eksjö Garnisons Adventure Racing Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommun-invest ekonomisk förening 17 Rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gata- parkverksamheten Attraktivitet, reviderad organisation näringsliv - turism Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsgivarärenden Ledningsutskottets protokoll Anmälningsärenden God Jul... 26

2 Sammanträdesdatum 2(26) Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl , ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Andreas Henning (S) Lars-Göran Lind (KD) Bo Bergvall (S) Övriga deltagande Mona Augustsson (MP) ej tjänstgörande ersättare Håkan Dufva (KD) ej tjänstgörande ersättare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör ViviAnn Åberg, ekonom 190 Per Karlsson, ekonom 190 Marie Brask, näringslivsutvecklare 188 Mårten Hermansson, VD Eksjö Energi AB 184 Anders Odin, personalchef 185 Utses att justera Andreas Henning Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Organ Ordförande... Lennart Bogren... Andreas Henning ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

3 Sammanträdesdatum 3(26) Lu 184 Dnr Taxa Eksjö Energi AB VA, renhållning och elnät Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisade taxor avseende vatten och avlopp, renhållning samt elnätverksamhet, samt att avgifterna ska gälla fr o m Förslag till reviderade avgifter avseende VA, renhållning samt elnätet har framtagits och redovisas vid dagens sammanträde. Styrelsen för Eksjö Energi AB har , 67, tillstyrkt redovisat förslag till taxa avseende vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan föreslås i princip vara oförändrad men den rörliga avgiften avseende brukningsavgifter per kbm levererat vatten föreslås öka med 25 öre till 17:75 kr. Renhållningstaxan är indexreglerad och där föreslås en höjning med 2 %. Eksjö Elit AB har , 30, godkänt förslag till taxa avseende nättariffer. Tariffpriserna på såväl hög- som lågspänningsnätet föreslås höjas med ca 2 %. sunderlag Förslag till taxa för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, renhållningstaxa för Eksjö kommun, samt tariffer låg- respektive högspänning 2011 Styrelsebeslut i AB Eksjö Energi , 67 i styrelsen för Eksjö Elnät AB , 30 Utdrag Ks

4 Sammanträdesdatum 4(26) Lu 185 Dnr Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till Jämställdhetsplan Kommunfullmäktige har , 208, beslutat att tidigare fastställt politiskt program Jämställdhet i Eksjö kommun, ramprogram för tiden ska upphöra att gälla , då något behov av programmet inte längre föreligger då befintlig lagstiftning tillgodoser programmets syfte. Kommunstyrelsen har vid beredning av ärendet, mot bakgrund av den jämställdhetsplan som kommunen som arbetsgivare är skyldig att upprätta, uppdragit till förvaltningen att revidera befintlig jämställdhetsplan med redovisning i kommunstyrelsen i mars månad. En lönekartläggning, vilken utgör underlag för en reviderad jämställdhetsplan, har dragit ut på tiden p g a personalförändringar vid personalavdelningen. Förslag till reviderad Jämställdhetsplan har redovisats vid kommunstyrelsen , varvid kommunstyrelsen beslutat att ändra redovisat kortsiktigt mål avseende medarbetarsamtal så att målet att aktivt verka för att öka andelen genomförda medarbetarsamtal ska vara att 100 % av de anställda ska ha medarbetarsamtal. Kommunstyrelsen har i övrigt återremitterat ärendet för upprättande av en mer kommunikativ plan, med redovisning av hur utvärdering respektive uppföljning ska ske. Vid dagens sammanträde redovisas reviderat förslag till Jämställdhetsplan, vari kommunstyrelsens beslut beaktats. Centrala Samverkansgruppen har , 46, tillstyrkt redovisat förslag till Jämställdhetsplan.

5 Sammanträdesdatum 5(26) sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 208 Ledningsutskottets beslut , 29 Ledningsutskottets beslut , 130 Kommunstyrelsens beslut , 298 Förslag till reviderad Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Överläggningar i Centrala Samverkansgruppen , 46 Utdrag Ks

6 Sammanträdesdatum 6(26) Lu 186 Dnr Anläggning av konstgräsplan på Ränneborg - motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet Budget 2011 och verksamhetsplan att uppdra till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering av konstgräsplan på Ränneborg år 2012, förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 15, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kjell Axell (S) med förslag att kommunen utreder förutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på Ränneborgsområdet, och att detta beaktas i budgetarbetet avseende budget Kommunstyrelsen har , 120, beslutat att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att kostnadsberäkna anläggandet av en konstgräsplan vid Ränneborg, samt att hänskjuta ärendet till budgetprocessen. Samhällsbyggnadsutskottet har vid sammanträde redovisat att investeringar för en konstgräsplan bedöms ligga i storleksordningen 4,0 mnkr och att detta objekt har tagits med i samhällsbyggnadsutskottets förslag till investeringsbudget Samhällsbyggnadsutskottet har vidare beslutat uttalat att anläggande av en konstgräsplan vid Ränneborg utgör ett värdefullt tillskott i syfte att stärka fotbollsutövandet i kommunen. Vid dagens sammanträde noteras att medel för anläggande av konstgräsplan för Ränneborg inte finns upptaget i den investeringsbudget som kommunfullmäktige , 17, fastställt. Kommunstyrelsen har dock, i anslutning till behandling av budgetärendet, uppdragit till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering av konstgräsplan på Ränneborg år 2012.

7 Sammanträdesdatum 7(26) sunderlag Motion från Kjell Axell (S) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 15 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 46 Kommunstyrelsens beslut , 120 Ledningsutskottets beslut , 154 Kommunstyrelsens beslut , 280 Utdrag Ks

8 Sammanträdesdatum 8(26) Lu 187 Dnr Ensamkommande flyktingbarn - avtal Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att snarast teckna avtal om mottagande med 6-8 platser för s k ensamkommande barn, pojkar över 15 år (steg 1) med Migrationsverket, att tidigast fr o m teckna avtal om direkt mottagande (steg 2), att uppdra till förvaltningen att ansvara för förhandlingar med Migrationsverket, samt att uppdra till förvaltningen att organisera mottagningsverksamheten. Behovet av att ta emot s k ensamkommande flyktingbarn är stort i Sverige. På Länsstyrelsens initiativ har kontakt tagits med Migrationsverket. Samtliga kommuner i länet har förklarat sig beredda att, efter överläggningar teckna avtal med Migrationsverket. Inom ramen för Höglandets Kommunalförbund har förutsättningar om möjlighet att ta emot ensamkommande barn utretts. Avtal om samverkan mellan dessa kommuner har framtagits. Efter överläggningar med representant från Migrationsverket föreslår kommundirektören att ett avtal tecknas avseende 6-8 platser för pojkar över 15 år. Migrationsverket är villiga att teckna avtal i två steg; - avtal tecknas som ger kommunen en grundersättning om ca 500 tkr per år. Grundersättningen kan bl a användas för kompetensutveckling, förhyrning av lokaler m m (steg 1) - avtal om direkt mottagande, vilket kan börja gälla 4-6 månader senare än grundavtalet (steg 2) sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören Utdrag Ks

9 Sammanträdesdatum 9(26) Lu 188 Dnr Hulthallen kommunalt servicekontor, avtal Ledningsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal avseende åtgärder för iordningställande av ett lokalt servicekontor 2010, samt att anmäla avtalet i kommunstyrelsen. Ledningsutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisat förslag till avtal gällande fr o m avseende utökad offentlig service i Hulthallens lokaler. Hulthallen har under några år brottats med sviktande omsättning, bl a på grund av fördyrad drift- och underhållskostnader och minskat kundunderlag, samt att kommunala medel om 70 tkr per år uteblivit i samband med att den s k lokala upphandlingen av livsmedel upphörde Samhällsborna, föreningar, kyrkor m fl har engagerat sig i frågan att få butiken mer lönsam. Emilkraften ekonomisk förening i Mariannelund har, också inom sitt verksamhetsområde offentlig service, beslutat att även innefatta en filial i Hult. Denna typ av landsbyggdssatsning omfattas av landsbygdsprogrammet. Fördelarna med att butiken finns kvar på orten är stora. Kommunstyrelsen har , 169, beslutat att Eksjö kommun fr o m 2010 förhyr lokalen i Hulthallen, där kommunal service såsom turistinformation, lokalt föreningsstöd, administrativt stöd samt viss samhällsservice ska förmedlas av Hultshallens ägare mot en ersättning om 75 tkr på årsbasis. För år 2010 har bidrag om 75 tkr anslagits ur anslag för marknadsföring. Vid dagens sammanträde redovisas dels avtal med Sture Stenbäcks Livs AB, ägare till Hulthallen, avseende iordningställande m m av Hulthallen år 2010

10 Sammanträdesdatum 10(26) innebärande att Sture Stenbäcks Livs AB mot 75 tkr, upparbetar ett lokalt servicekontor i Hulthallens lokaler genom att - omdisponera befintlig inredning - införskaffa och installera nödvändig inredning för uppbyggnad av caféhörna - införskaffa och installera internetdator som kan brukas av allmänheten, samt - införskaffa kompetens och material för att kunna förmedla av kommunal service såsom turistinformation, lokalt föreningsstöd, administrativa tjänster, samt viss övrig samhällsservice. Vidare redovisar kommundirektören upprättat förslag till avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäcks Livs AB, varvid bolaget fr o m ska svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler. Hulthallen ska förse allmänheten med turistinformation, föreningsstöd, administrativa tjänster, kopiering och förmedling av servicetjänster genom att - upplåta aktuell lokalyta - lokalerna ska fungera som träffpunkt för allmänheten genom t ex caféhörna och internetdator - inhämta och tillse att övrigt informations/broschyrmaterial i lokalen är uppdaterad - vid eventuella skador eller slitage på anläggningen/inventarier bekosta reparationer - tillse att öppettider för utökad offentlig service är densamma som affärens ordinarie öppettider, samt - endast ta ersättning med självkostnadspris av kund vid exempelvis kopiering, användning av internet eller andra administrativa tjänster. Avtalet gäller Parterna kan senast tre månader före avtalstidens utgång begära förlängning av avtalet, varvid detsamma förlängs med ytterligare ett år med oförändrade villkor. För ovanstående tjänster erlägger kommunen kr/månad, d v s 75 tkr/år. Ersättningen kan efter justeras med konsumentprisindex. sunderlag Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren, daterad Ledningsutskottets beslut , 169 Kommunstyrelsens beslut , 338 Upprättat avtal med Sture Stenbäcks Livs AB avseende år 2010 Förslag till avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäck Livs AB att gälla fr o m Utdrag Ks

11 Sammanträdesdatum 11(26) Lu 189 Dnr Konst & Kultur på landsbygden Barnfilmens hus Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad projektansökan avseende Barnfilmens hus, samt att notera att medel om 75 tkr beviljats projektet innevarande år, samt att medel finns upptagit i budget 2011 med 200 tkr och i verksamhetsplan för åren med 200 tkr respektive 100 tkr. Emilkraften ekonomiska förening ansöker om medfinansiering för rubricerade projekt om sammanlagt 575 tkr, fördelat på år tkr, år tkr och år tkr. Projektets totala omkostnader beräknas uppgår till tkr. Förutom hos Eksjö kommun söks bidrag hos Regionförbundet om totalt tkr och hos Astrid Lindgrens Hembygd med tkr. Medel söks även från landstinget med 1,1 mnkr, från Länsstyrelsen med 954 tkr, samt från Allmänna Arvsfonden om 1,0 mnkr. Ärendet har behandlats i anslutning till Budget 2011, verksamhetsplan , varvid kommunfullmäktige , 17, beslutat uppta 200 tkr i budget 2011 samt 200 tkr respektive 100 tkr i verksamhetsplanen för år 2012 och Kommunstyrelsen har vidare , 280, för innevarande år anslagit 75 tkr till projektet. Vid dagens sammanträde redovisas förstudien Barn-filmens Hus, samt idépresentationen Astrid Lindgrens Filmhus

12 Sammanträdesdatum 12(26) sunderlag Ansökan om medfinansiering, ankomststämplad Förstudie Barnfilmens Hus och idépresentation Astrid Lindsgrens Filmhus Kommunstyrelsens beslut , 280 Kommunfullmäktiges beslut , 17 Utdrag Ks

13 Sammanträdesdatum 13(26) Lu 190 Dnr Budgetuppföljning kommunledningskontoret och intern serviceavdelning Ledningsutskottet beslutar att godkänna rapporterna, samt att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning per från kommunledningskontoret och internserviceavdelningen. Av kommunledningskontorets rapport framgår att kontoret efter 11 månader redovisar en negativ avvikelse om 4,5 mnkr, varav ca 2,6 mnkr avser planerade resultatfondsnyttjande. Av kommunledningskontorets investeringsanslag på 3,5 mnkr beräknas 3,0 mnkr användas Extraanslaget för ombyggnaden av Tingshagen, d v s förvaltningshuset, överskrider budget med 1,3 mnkr. Internserviceavdelningen redovisar ett anspråktagande efter 11 månader om 26,0 mnkr mot budgeterat 29,7 mnkr. På helårsbasis redovisas en negativ avvikelse om 425 tkr. Av investeringsbudgeten om 3,476 tkr beräknas 594 tkr ianspråktas under året. sunderlag Kommunledningskontorets budgetuppföljning , daterad Interserviceavdelningens budgetuppföljning per Utdrag Ks

14 Sammanträdesdatum 14(26) Lu 191 Dnr fattade med stöd av delegation Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Följande beslut har fattats med stöd av delegation inom kommunledningskontoret och anmäls: Vuxenutbildningschefen om intagning av 11 st elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden om mottagning av sökande från annan kommun 11 st, med bifall och 0 st med avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden Internservicechefen Inköp, upphandlingar: Ramavtal avseende förbrukningsmaterial för perioden Ramavtal avseende sjuk- och förbandsmaterial för perioden Rabattavtal avseende terminalglasögon för perioden har tecknats med Optik och Form, Eksjö Avtal gällande avtalshantering för perioden med möjlighet till ett års förlängning har tecknats med OPIC Ramavtal med en andra konkurrensutsättning avseende kopiatorer och skrivare för perioden Utdrag Ks

15 Sammanträdesdatum 15(26) Lu 192 Dnr Marknadsföringsbidrag Diggiloo Ledningsutskottet beslutar att av 2011 års budgeterade evenemangsbudget avsätta 100 tkr för marknadsföring vid Diggiloo-konserten i Sjöängen 2011, samt att uppdra till förvaltningen att i samband med konserten genomföra lämpliga marknadsföringsinsatser. Diggiloo, sedan flera år en landsomfattande sommarkonsert, har efterhört möjligheten att förlägga en konsert till Eksjö i Sjöängen. Diggiloo kommer under 2011 endast att spelas på 13 platser i landet. Antal besökare beräknas till personer per konsert. Genomförandet av arrangemanget sker i samverkan med lokala aktörer som företag, föreningar m m. Eksjö kommun erbjuds att via ett marknadsföringsbidrag om 100 tkr erhålla möjlighet att vid arrangemanget i Eksjö genomföra marknadsföringsåtgärder i form av - medverka med logotype, affischer och annonser - reklamfilm på konsertområdet före konserten och i pauser, samt - ett upplåtet område för information/marknadsföring om kommunen Kommundirektören föreslår att 100 tkr avsätts för marknadsföring vid Diggilookonserten. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören Utdrag Ekavd

16 Sammanträdesdatum 16(26) Lu 193 Dnr Ansökan om elitbidrag Eksjö Garnisons Adventure Racing Ledningsutskottet beslutar att i sponsorbidrag till Eksjö Garnisons Adventure Racing anslå 5 tkr, vilket fiansieras med medel ur marknadsföringsanslaget. Eksjö Garnisons Adventure Racing ansöker om 20 tkr i elitbidrag inför säsongen Föreningen har under de senaste två åren tävlat i multisportens elitserie, d v s uthållighetsidrott med löpning, mountainbikecykling och paddling samt många gånger även orientering och med olika äventyrsmoment som klättring m m. Eksjö Garnison Adventure Racing tävlar i kläder med föreningens namn och garnisonens logga på. Eksjö Garnison syns alltså väl när man är ute och tävlar. Lagen deltar i genomförs på olika platser i Sverige. Under 2011 kommer man även att delta i internationella tävlingar. Föreningen erbjuder reklamplats på tävlingskläder och utrustning, samt åta sig föreläsningsuppdrag m m. sunderlag Ansökan om elitbidrag Utdrag Ekavd Eksjö Garnisons Adventure Racing

17 Sammanträdesdatum 17(26) Lu 194 Dnr Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening Ledningsutskottet beslutar att avstå från att nominera ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningens styrelse. Val av styrelse sker vid ordinarie föreningsstämma Styrelsen består f n av 15 ledamöter och 15 suppleanter. Eksjö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. sunderlag Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening, daterad november 2010

18 Sammanträdesdatum 18(26) Lu 195 Dnr Rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gataparkverksamheten Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad projektorganisation för rubricerad utredning, samt att utse Lennart Bogren (C) till ledningsutskottets representant i styrgruppen. Eksjös kommunaltekniska verksamhet, såsom gata och park, har omorganiserats. Resultatet har blivit att samhällsbyggnadssektorn är beställare av tjänster inom området gata. Utförare är kommunens energibolag. Energibolaget har i dag två personer som arbetar med gatufrågor, varför de flesta beställningar leder till att energibolaget upphandlar entreprenörer för utförandet. Hittills har beställning av verksamheten inte dokumenterats i någon tydlig uppdragsbeskrivning vilket behöver ske. Dessutom behöver kvalitetsoch skötselnivåer samt avgränsning mellan olika verksamheter klargöras. Vad gäller handhavandet av parkmark är samhällsbyggnadssektorn ägare och beställare medan enheten HIA (Hälsa integration och arbete) inom sociala sektorn är utförare och upphandlare av entreprenörer. Kommunen har även andra organisationer, som har angränsande verksamhet, t ex fritidsverksamheten (badplatser, angränsande vägar), kommunens fastighetsbolag som har gräsytor och lekplatser i anslutning till skolor, förskolor m fl. Samhällsbyggnadschefen föreslår att en utredning genomförs som redovisar - vad som ska beställas, - tydliggör hur beställningar (former och rutiner) ska ske, - vad som ska beställas hos vilken utförare, - tydliggör kriterier/underlag för beställning, d v s omfattning, periodicitet, kvalitet, uppföljning, samt - fastställer gränssnitten till andra verksamheter. Utredningen föreslås bedrivas i projektform med bl a en styrgrupp, bestående av två politiker från samhällsbyggnadsutskottet och en från ledningsutskottet samt samhällsbyggnadschefen. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom respektive område ska också utses.

19 Sammanträdesdatum 19(26) sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen om rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gata- parkverksamheten, daterad Utdrag SbS L Bogren

20 Sammanträdesdatum 20(26) Lu 196 Dnr Attraktivitet, reviderad organisation näringsliv - turism Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls. Kommunstyrelsen har , 246, beslutat att inom området attraktivitet ska förslag lämnas på hur resurserna kan samordnas för att nå största effekt. Särskilt fokus ska läggas på besöksnäring, för att stödja mer entreprenörsinriktad turistverksamhet. I bilaga till fastställt Näringslivspolitiskt program föreslås också - införliva besökarperspektivet i Eksjös kommunala planerings- och budgetprocess, - skapa förutsättningar för nya entreprenörer och besöksmål av hög kvalité att etablera sig genom att erbjuda kompetenshöjande aktiviteter och nätverk i form av träffar, seminarier m m. På så vis även underlätta för produktutveckling, t ex paketerbjudanden och för entreprenörer som vill höja standarden på befintliga boendeanläggningar, samt - kommunens turist/besöksverksamhet och näringslivsarbete bedrivs gemensamt. F d kommundirektören har redovisat utredning i ärendet, varav bl a framgår att syftet med kommunens attraktivitetsarbete är att attrahera fler människor att besöka och bosätta sig i kommunen, samt att ge förutsättningar för att vidareutveckla all form av näringsliv i Eksjö kommun. Inte minst den i Sverige snabbt växande besöksnäringen behöver få ett särskilt fokus även i Eksjö. Kommunstyrelsen har , 202, vidare beslutat att inrätta en ny enhet med inriktning att verksamheterna från dagens enheter för näringsliv, turism, marknadsföring, information samt inflyttarservice ingår, att uppdra till förvaltningen att - tydliggöra mål och inriktning för besöksnäringen med utgångspunkt i beslutad strategi för besöksnäringen - att upprätta en gemensam strategi för information, marknadsföring, näringslivsarbetet och besöksnäringen, samt

21 Sammanträdesdatum 21(26) att uppdra till näringslivsenheten att under 2011 prioritera stöd för utveckling av företag i besöksnäringen. Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören att efter bl a - intervjuer med politiker och näringsidkare inom besöksnäringen - genomgång av nuvarande turistverksamhets budget och verksamhetsplan, samt - överläggningar med Smålands Turism, har framkommit att en prioritering av utvecklingen av besöksnäringen är nödvändig. Detta bör ske genom en omfördelning av resurser inom turismverksamheten från marknadsföring till affärsutveckling av besöksnäringen. Kommundirektören redovisar att kompetenser och resurser ska tillskapas för att utveckla besöksnäringen. För att få större effekt av en sådan resurs bör denna samordnas med övrig näringslivsutveckling inom kommunen. Uppbyggnad av besöksnäringen ska ske i nära samverkan med handel, hotell och restaurang, campingplatser samt andra aktörer. Kommundirektören har, med stöd av gällande delegationsordning, beslutat att överföra resurser motsvarande en tjänst från turistbyråverksamheten till näringslivsenheten att en kompetens motsvarande 1,0 tjänst rekryteras till näringslivsenheten, samt att samordna kvarvarande resurser vid turismverksamheten med kommunens övriga resurser för information, marknadsföring och inflyttarservice. sunderlag F d kommundirektörens utredning Utveckling av Eksjö kommuns arbete med attraktivitet, daterad Ledningsutskottets beslut , 88 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 114 Kommunstyrelsens beslut , 202 Tjänsteskrivelse från kommundirektören

22 Sammanträdesdatum 22(26) Lu 197 Dnr Arbetsmarknadsåtgärder Ledningsutskottet beslutar att notera informationen, samt att uppdra till kommundirektören att i anslutning till utskick av ledningsutskottets kallelse maila ut aktuell statistik till ledamöter och ersättare. Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören från aktuell arbetsmarkandsstatistik, av bl a framgår att andelen arbetslösa i Eksjö vecka 47 var 2,4 %. Motsvarande siffra i Jönköpings län var 2,8 % för Sverige 3,5 %. Arbetslösa personer och personer i program var samma vecka totalt 3,8 % i Eksjö medan motsvarande siffra för länet uppgick till 5,6 % och för landet i helhet till 6,7 %. Av ovanstående uppgifter var andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år i Eksjö 4,4 %, mot länets 3,9 % och Sveriges 4,6 %.

23 Sammanträdesdatum 23(26) Lu 198 Dnr Arbetsgivarärenden Ledningsutskottet beslutar att vid kommunstyrelsens sammanträde i februari anslå 2 timmar i s k strategidiskussion för redovisning av värdegrundsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar personalchefen från det värdegrundsarbete som genomförts inom förvaltningen. Den gemensamma värdegrunden, som bl a bygger på Vision 2020, och som sammanställts i en skrift redovisas. Utdrag Ks 1/2

24 Sammanträdesdatum 24(26) Lu 199 Ledningsutskottets protokoll Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet

25 Sammanträdesdatum 25(26) Lu 200 Anmälningsärenden Tackkort från DHR, Eksjöavdelningen -- Tackbrev från Kungl. Hovstaterna ang uppvaktning vid Kronprinsessparets bröllop -- Delårsrapport januari september 2010, Länstrafiken Jönköpings län -- Politiskt ledarskap häfte från SKL -- Nationella minoriteter, rättigheter och möjligheter häfte från Länsstyrelsen Sthlm län, Sametinget och SKL -- Fusionsplanera Pacta KFS är avbrutna skrivelse från SKL -- Rättsfallsreferat från Regeringsrätten häfte fr Domstolsverket -- Aktuellt om skola och förskola 2010 bok fr SKL -- Protokoll styrelsen för Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB -- Protokoll TMn -- Dnr Kommunsamarbete med Botswana

26 Sammanträdesdatum 26(26) Lu 201 God Jul Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledningsutskottets ledamöter för innevarande mandatperiod och tillönskar samtliga En God Jul. Ledningsutskottets vice ordförande tackar ordföranden för en god ledning.

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning (20) LEDNINGSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 2007-08-14 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer