Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (26) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande.2 Taxa Eksjö Energi AB VA, renhållning och elnät...3 Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Anläggning av konstgräsplan på Ränneborg - motion...6 Ensamkommande flyktingbarn - avtal...8 Hulthallen kommunalt servicekontor, avtal...9 Konst & Kultur på landsbygden Barnfilmens hus Budgetuppföljning kommunlednings-kontoret och intern serviceavdelning fattade med stöd av delegation Marknadsföringsbidrag Diggiloo Ansökan om elitbidrag Eksjö Garnisons Adventure Racing Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommun-invest ekonomisk förening 17 Rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gata- parkverksamheten Attraktivitet, reviderad organisation näringsliv - turism Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsgivarärenden Ledningsutskottets protokoll Anmälningsärenden God Jul... 26

2 Sammanträdesdatum 2(26) Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl , ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Andreas Henning (S) Lars-Göran Lind (KD) Bo Bergvall (S) Övriga deltagande Mona Augustsson (MP) ej tjänstgörande ersättare Håkan Dufva (KD) ej tjänstgörande ersättare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör ViviAnn Åberg, ekonom 190 Per Karlsson, ekonom 190 Marie Brask, näringslivsutvecklare 188 Mårten Hermansson, VD Eksjö Energi AB 184 Anders Odin, personalchef 185 Utses att justera Andreas Henning Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Organ Ordförande... Lennart Bogren... Andreas Henning ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

3 Sammanträdesdatum 3(26) Lu 184 Dnr Taxa Eksjö Energi AB VA, renhållning och elnät Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisade taxor avseende vatten och avlopp, renhållning samt elnätverksamhet, samt att avgifterna ska gälla fr o m Förslag till reviderade avgifter avseende VA, renhållning samt elnätet har framtagits och redovisas vid dagens sammanträde. Styrelsen för Eksjö Energi AB har , 67, tillstyrkt redovisat förslag till taxa avseende vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan föreslås i princip vara oförändrad men den rörliga avgiften avseende brukningsavgifter per kbm levererat vatten föreslås öka med 25 öre till 17:75 kr. Renhållningstaxan är indexreglerad och där föreslås en höjning med 2 %. Eksjö Elit AB har , 30, godkänt förslag till taxa avseende nättariffer. Tariffpriserna på såväl hög- som lågspänningsnätet föreslås höjas med ca 2 %. sunderlag Förslag till taxa för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, renhållningstaxa för Eksjö kommun, samt tariffer låg- respektive högspänning 2011 Styrelsebeslut i AB Eksjö Energi , 67 i styrelsen för Eksjö Elnät AB , 30 Utdrag Ks

4 Sammanträdesdatum 4(26) Lu 185 Dnr Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till Jämställdhetsplan Kommunfullmäktige har , 208, beslutat att tidigare fastställt politiskt program Jämställdhet i Eksjö kommun, ramprogram för tiden ska upphöra att gälla , då något behov av programmet inte längre föreligger då befintlig lagstiftning tillgodoser programmets syfte. Kommunstyrelsen har vid beredning av ärendet, mot bakgrund av den jämställdhetsplan som kommunen som arbetsgivare är skyldig att upprätta, uppdragit till förvaltningen att revidera befintlig jämställdhetsplan med redovisning i kommunstyrelsen i mars månad. En lönekartläggning, vilken utgör underlag för en reviderad jämställdhetsplan, har dragit ut på tiden p g a personalförändringar vid personalavdelningen. Förslag till reviderad Jämställdhetsplan har redovisats vid kommunstyrelsen , varvid kommunstyrelsen beslutat att ändra redovisat kortsiktigt mål avseende medarbetarsamtal så att målet att aktivt verka för att öka andelen genomförda medarbetarsamtal ska vara att 100 % av de anställda ska ha medarbetarsamtal. Kommunstyrelsen har i övrigt återremitterat ärendet för upprättande av en mer kommunikativ plan, med redovisning av hur utvärdering respektive uppföljning ska ske. Vid dagens sammanträde redovisas reviderat förslag till Jämställdhetsplan, vari kommunstyrelsens beslut beaktats. Centrala Samverkansgruppen har , 46, tillstyrkt redovisat förslag till Jämställdhetsplan.

5 Sammanträdesdatum 5(26) sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 208 Ledningsutskottets beslut , 29 Ledningsutskottets beslut , 130 Kommunstyrelsens beslut , 298 Förslag till reviderad Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Överläggningar i Centrala Samverkansgruppen , 46 Utdrag Ks

6 Sammanträdesdatum 6(26) Lu 186 Dnr Anläggning av konstgräsplan på Ränneborg - motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet Budget 2011 och verksamhetsplan att uppdra till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering av konstgräsplan på Ränneborg år 2012, förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 15, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kjell Axell (S) med förslag att kommunen utreder förutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på Ränneborgsområdet, och att detta beaktas i budgetarbetet avseende budget Kommunstyrelsen har , 120, beslutat att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att kostnadsberäkna anläggandet av en konstgräsplan vid Ränneborg, samt att hänskjuta ärendet till budgetprocessen. Samhällsbyggnadsutskottet har vid sammanträde redovisat att investeringar för en konstgräsplan bedöms ligga i storleksordningen 4,0 mnkr och att detta objekt har tagits med i samhällsbyggnadsutskottets förslag till investeringsbudget Samhällsbyggnadsutskottet har vidare beslutat uttalat att anläggande av en konstgräsplan vid Ränneborg utgör ett värdefullt tillskott i syfte att stärka fotbollsutövandet i kommunen. Vid dagens sammanträde noteras att medel för anläggande av konstgräsplan för Ränneborg inte finns upptaget i den investeringsbudget som kommunfullmäktige , 17, fastställt. Kommunstyrelsen har dock, i anslutning till behandling av budgetärendet, uppdragit till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering av konstgräsplan på Ränneborg år 2012.

7 Sammanträdesdatum 7(26) sunderlag Motion från Kjell Axell (S) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 15 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 46 Kommunstyrelsens beslut , 120 Ledningsutskottets beslut , 154 Kommunstyrelsens beslut , 280 Utdrag Ks

8 Sammanträdesdatum 8(26) Lu 187 Dnr Ensamkommande flyktingbarn - avtal Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att snarast teckna avtal om mottagande med 6-8 platser för s k ensamkommande barn, pojkar över 15 år (steg 1) med Migrationsverket, att tidigast fr o m teckna avtal om direkt mottagande (steg 2), att uppdra till förvaltningen att ansvara för förhandlingar med Migrationsverket, samt att uppdra till förvaltningen att organisera mottagningsverksamheten. Behovet av att ta emot s k ensamkommande flyktingbarn är stort i Sverige. På Länsstyrelsens initiativ har kontakt tagits med Migrationsverket. Samtliga kommuner i länet har förklarat sig beredda att, efter överläggningar teckna avtal med Migrationsverket. Inom ramen för Höglandets Kommunalförbund har förutsättningar om möjlighet att ta emot ensamkommande barn utretts. Avtal om samverkan mellan dessa kommuner har framtagits. Efter överläggningar med representant från Migrationsverket föreslår kommundirektören att ett avtal tecknas avseende 6-8 platser för pojkar över 15 år. Migrationsverket är villiga att teckna avtal i två steg; - avtal tecknas som ger kommunen en grundersättning om ca 500 tkr per år. Grundersättningen kan bl a användas för kompetensutveckling, förhyrning av lokaler m m (steg 1) - avtal om direkt mottagande, vilket kan börja gälla 4-6 månader senare än grundavtalet (steg 2) sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören Utdrag Ks

9 Sammanträdesdatum 9(26) Lu 188 Dnr Hulthallen kommunalt servicekontor, avtal Ledningsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal avseende åtgärder för iordningställande av ett lokalt servicekontor 2010, samt att anmäla avtalet i kommunstyrelsen. Ledningsutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisat förslag till avtal gällande fr o m avseende utökad offentlig service i Hulthallens lokaler. Hulthallen har under några år brottats med sviktande omsättning, bl a på grund av fördyrad drift- och underhållskostnader och minskat kundunderlag, samt att kommunala medel om 70 tkr per år uteblivit i samband med att den s k lokala upphandlingen av livsmedel upphörde Samhällsborna, föreningar, kyrkor m fl har engagerat sig i frågan att få butiken mer lönsam. Emilkraften ekonomisk förening i Mariannelund har, också inom sitt verksamhetsområde offentlig service, beslutat att även innefatta en filial i Hult. Denna typ av landsbyggdssatsning omfattas av landsbygdsprogrammet. Fördelarna med att butiken finns kvar på orten är stora. Kommunstyrelsen har , 169, beslutat att Eksjö kommun fr o m 2010 förhyr lokalen i Hulthallen, där kommunal service såsom turistinformation, lokalt föreningsstöd, administrativt stöd samt viss samhällsservice ska förmedlas av Hultshallens ägare mot en ersättning om 75 tkr på årsbasis. För år 2010 har bidrag om 75 tkr anslagits ur anslag för marknadsföring. Vid dagens sammanträde redovisas dels avtal med Sture Stenbäcks Livs AB, ägare till Hulthallen, avseende iordningställande m m av Hulthallen år 2010

10 Sammanträdesdatum 10(26) innebärande att Sture Stenbäcks Livs AB mot 75 tkr, upparbetar ett lokalt servicekontor i Hulthallens lokaler genom att - omdisponera befintlig inredning - införskaffa och installera nödvändig inredning för uppbyggnad av caféhörna - införskaffa och installera internetdator som kan brukas av allmänheten, samt - införskaffa kompetens och material för att kunna förmedla av kommunal service såsom turistinformation, lokalt föreningsstöd, administrativa tjänster, samt viss övrig samhällsservice. Vidare redovisar kommundirektören upprättat förslag till avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäcks Livs AB, varvid bolaget fr o m ska svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler. Hulthallen ska förse allmänheten med turistinformation, föreningsstöd, administrativa tjänster, kopiering och förmedling av servicetjänster genom att - upplåta aktuell lokalyta - lokalerna ska fungera som träffpunkt för allmänheten genom t ex caféhörna och internetdator - inhämta och tillse att övrigt informations/broschyrmaterial i lokalen är uppdaterad - vid eventuella skador eller slitage på anläggningen/inventarier bekosta reparationer - tillse att öppettider för utökad offentlig service är densamma som affärens ordinarie öppettider, samt - endast ta ersättning med självkostnadspris av kund vid exempelvis kopiering, användning av internet eller andra administrativa tjänster. Avtalet gäller Parterna kan senast tre månader före avtalstidens utgång begära förlängning av avtalet, varvid detsamma förlängs med ytterligare ett år med oförändrade villkor. För ovanstående tjänster erlägger kommunen kr/månad, d v s 75 tkr/år. Ersättningen kan efter justeras med konsumentprisindex. sunderlag Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren, daterad Ledningsutskottets beslut , 169 Kommunstyrelsens beslut , 338 Upprättat avtal med Sture Stenbäcks Livs AB avseende år 2010 Förslag till avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäck Livs AB att gälla fr o m Utdrag Ks

11 Sammanträdesdatum 11(26) Lu 189 Dnr Konst & Kultur på landsbygden Barnfilmens hus Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad projektansökan avseende Barnfilmens hus, samt att notera att medel om 75 tkr beviljats projektet innevarande år, samt att medel finns upptagit i budget 2011 med 200 tkr och i verksamhetsplan för åren med 200 tkr respektive 100 tkr. Emilkraften ekonomiska förening ansöker om medfinansiering för rubricerade projekt om sammanlagt 575 tkr, fördelat på år tkr, år tkr och år tkr. Projektets totala omkostnader beräknas uppgår till tkr. Förutom hos Eksjö kommun söks bidrag hos Regionförbundet om totalt tkr och hos Astrid Lindgrens Hembygd med tkr. Medel söks även från landstinget med 1,1 mnkr, från Länsstyrelsen med 954 tkr, samt från Allmänna Arvsfonden om 1,0 mnkr. Ärendet har behandlats i anslutning till Budget 2011, verksamhetsplan , varvid kommunfullmäktige , 17, beslutat uppta 200 tkr i budget 2011 samt 200 tkr respektive 100 tkr i verksamhetsplanen för år 2012 och Kommunstyrelsen har vidare , 280, för innevarande år anslagit 75 tkr till projektet. Vid dagens sammanträde redovisas förstudien Barn-filmens Hus, samt idépresentationen Astrid Lindgrens Filmhus

12 Sammanträdesdatum 12(26) sunderlag Ansökan om medfinansiering, ankomststämplad Förstudie Barnfilmens Hus och idépresentation Astrid Lindsgrens Filmhus Kommunstyrelsens beslut , 280 Kommunfullmäktiges beslut , 17 Utdrag Ks

13 Sammanträdesdatum 13(26) Lu 190 Dnr Budgetuppföljning kommunledningskontoret och intern serviceavdelning Ledningsutskottet beslutar att godkänna rapporterna, samt att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning per från kommunledningskontoret och internserviceavdelningen. Av kommunledningskontorets rapport framgår att kontoret efter 11 månader redovisar en negativ avvikelse om 4,5 mnkr, varav ca 2,6 mnkr avser planerade resultatfondsnyttjande. Av kommunledningskontorets investeringsanslag på 3,5 mnkr beräknas 3,0 mnkr användas Extraanslaget för ombyggnaden av Tingshagen, d v s förvaltningshuset, överskrider budget med 1,3 mnkr. Internserviceavdelningen redovisar ett anspråktagande efter 11 månader om 26,0 mnkr mot budgeterat 29,7 mnkr. På helårsbasis redovisas en negativ avvikelse om 425 tkr. Av investeringsbudgeten om 3,476 tkr beräknas 594 tkr ianspråktas under året. sunderlag Kommunledningskontorets budgetuppföljning , daterad Interserviceavdelningens budgetuppföljning per Utdrag Ks

14 Sammanträdesdatum 14(26) Lu 191 Dnr fattade med stöd av delegation Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Följande beslut har fattats med stöd av delegation inom kommunledningskontoret och anmäls: Vuxenutbildningschefen om intagning av 11 st elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden om mottagning av sökande från annan kommun 11 st, med bifall och 0 st med avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden Internservicechefen Inköp, upphandlingar: Ramavtal avseende förbrukningsmaterial för perioden Ramavtal avseende sjuk- och förbandsmaterial för perioden Rabattavtal avseende terminalglasögon för perioden har tecknats med Optik och Form, Eksjö Avtal gällande avtalshantering för perioden med möjlighet till ett års förlängning har tecknats med OPIC Ramavtal med en andra konkurrensutsättning avseende kopiatorer och skrivare för perioden Utdrag Ks

15 Sammanträdesdatum 15(26) Lu 192 Dnr Marknadsföringsbidrag Diggiloo Ledningsutskottet beslutar att av 2011 års budgeterade evenemangsbudget avsätta 100 tkr för marknadsföring vid Diggiloo-konserten i Sjöängen 2011, samt att uppdra till förvaltningen att i samband med konserten genomföra lämpliga marknadsföringsinsatser. Diggiloo, sedan flera år en landsomfattande sommarkonsert, har efterhört möjligheten att förlägga en konsert till Eksjö i Sjöängen. Diggiloo kommer under 2011 endast att spelas på 13 platser i landet. Antal besökare beräknas till personer per konsert. Genomförandet av arrangemanget sker i samverkan med lokala aktörer som företag, föreningar m m. Eksjö kommun erbjuds att via ett marknadsföringsbidrag om 100 tkr erhålla möjlighet att vid arrangemanget i Eksjö genomföra marknadsföringsåtgärder i form av - medverka med logotype, affischer och annonser - reklamfilm på konsertområdet före konserten och i pauser, samt - ett upplåtet område för information/marknadsföring om kommunen Kommundirektören föreslår att 100 tkr avsätts för marknadsföring vid Diggilookonserten. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören Utdrag Ekavd

16 Sammanträdesdatum 16(26) Lu 193 Dnr Ansökan om elitbidrag Eksjö Garnisons Adventure Racing Ledningsutskottet beslutar att i sponsorbidrag till Eksjö Garnisons Adventure Racing anslå 5 tkr, vilket fiansieras med medel ur marknadsföringsanslaget. Eksjö Garnisons Adventure Racing ansöker om 20 tkr i elitbidrag inför säsongen Föreningen har under de senaste två åren tävlat i multisportens elitserie, d v s uthållighetsidrott med löpning, mountainbikecykling och paddling samt många gånger även orientering och med olika äventyrsmoment som klättring m m. Eksjö Garnison Adventure Racing tävlar i kläder med föreningens namn och garnisonens logga på. Eksjö Garnison syns alltså väl när man är ute och tävlar. Lagen deltar i genomförs på olika platser i Sverige. Under 2011 kommer man även att delta i internationella tävlingar. Föreningen erbjuder reklamplats på tävlingskläder och utrustning, samt åta sig föreläsningsuppdrag m m. sunderlag Ansökan om elitbidrag Utdrag Ekavd Eksjö Garnisons Adventure Racing

17 Sammanträdesdatum 17(26) Lu 194 Dnr Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening Ledningsutskottet beslutar att avstå från att nominera ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningens styrelse. Val av styrelse sker vid ordinarie föreningsstämma Styrelsen består f n av 15 ledamöter och 15 suppleanter. Eksjö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. sunderlag Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening, daterad november 2010

18 Sammanträdesdatum 18(26) Lu 195 Dnr Rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gataparkverksamheten Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad projektorganisation för rubricerad utredning, samt att utse Lennart Bogren (C) till ledningsutskottets representant i styrgruppen. Eksjös kommunaltekniska verksamhet, såsom gata och park, har omorganiserats. Resultatet har blivit att samhällsbyggnadssektorn är beställare av tjänster inom området gata. Utförare är kommunens energibolag. Energibolaget har i dag två personer som arbetar med gatufrågor, varför de flesta beställningar leder till att energibolaget upphandlar entreprenörer för utförandet. Hittills har beställning av verksamheten inte dokumenterats i någon tydlig uppdragsbeskrivning vilket behöver ske. Dessutom behöver kvalitetsoch skötselnivåer samt avgränsning mellan olika verksamheter klargöras. Vad gäller handhavandet av parkmark är samhällsbyggnadssektorn ägare och beställare medan enheten HIA (Hälsa integration och arbete) inom sociala sektorn är utförare och upphandlare av entreprenörer. Kommunen har även andra organisationer, som har angränsande verksamhet, t ex fritidsverksamheten (badplatser, angränsande vägar), kommunens fastighetsbolag som har gräsytor och lekplatser i anslutning till skolor, förskolor m fl. Samhällsbyggnadschefen föreslår att en utredning genomförs som redovisar - vad som ska beställas, - tydliggör hur beställningar (former och rutiner) ska ske, - vad som ska beställas hos vilken utförare, - tydliggör kriterier/underlag för beställning, d v s omfattning, periodicitet, kvalitet, uppföljning, samt - fastställer gränssnitten till andra verksamheter. Utredningen föreslås bedrivas i projektform med bl a en styrgrupp, bestående av två politiker från samhällsbyggnadsutskottet och en från ledningsutskottet samt samhällsbyggnadschefen. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom respektive område ska också utses.

19 Sammanträdesdatum 19(26) sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen om rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gata- parkverksamheten, daterad Utdrag SbS L Bogren

20 Sammanträdesdatum 20(26) Lu 196 Dnr Attraktivitet, reviderad organisation näringsliv - turism Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls. Kommunstyrelsen har , 246, beslutat att inom området attraktivitet ska förslag lämnas på hur resurserna kan samordnas för att nå största effekt. Särskilt fokus ska läggas på besöksnäring, för att stödja mer entreprenörsinriktad turistverksamhet. I bilaga till fastställt Näringslivspolitiskt program föreslås också - införliva besökarperspektivet i Eksjös kommunala planerings- och budgetprocess, - skapa förutsättningar för nya entreprenörer och besöksmål av hög kvalité att etablera sig genom att erbjuda kompetenshöjande aktiviteter och nätverk i form av träffar, seminarier m m. På så vis även underlätta för produktutveckling, t ex paketerbjudanden och för entreprenörer som vill höja standarden på befintliga boendeanläggningar, samt - kommunens turist/besöksverksamhet och näringslivsarbete bedrivs gemensamt. F d kommundirektören har redovisat utredning i ärendet, varav bl a framgår att syftet med kommunens attraktivitetsarbete är att attrahera fler människor att besöka och bosätta sig i kommunen, samt att ge förutsättningar för att vidareutveckla all form av näringsliv i Eksjö kommun. Inte minst den i Sverige snabbt växande besöksnäringen behöver få ett särskilt fokus även i Eksjö. Kommunstyrelsen har , 202, vidare beslutat att inrätta en ny enhet med inriktning att verksamheterna från dagens enheter för näringsliv, turism, marknadsföring, information samt inflyttarservice ingår, att uppdra till förvaltningen att - tydliggöra mål och inriktning för besöksnäringen med utgångspunkt i beslutad strategi för besöksnäringen - att upprätta en gemensam strategi för information, marknadsföring, näringslivsarbetet och besöksnäringen, samt

21 Sammanträdesdatum 21(26) att uppdra till näringslivsenheten att under 2011 prioritera stöd för utveckling av företag i besöksnäringen. Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören att efter bl a - intervjuer med politiker och näringsidkare inom besöksnäringen - genomgång av nuvarande turistverksamhets budget och verksamhetsplan, samt - överläggningar med Smålands Turism, har framkommit att en prioritering av utvecklingen av besöksnäringen är nödvändig. Detta bör ske genom en omfördelning av resurser inom turismverksamheten från marknadsföring till affärsutveckling av besöksnäringen. Kommundirektören redovisar att kompetenser och resurser ska tillskapas för att utveckla besöksnäringen. För att få större effekt av en sådan resurs bör denna samordnas med övrig näringslivsutveckling inom kommunen. Uppbyggnad av besöksnäringen ska ske i nära samverkan med handel, hotell och restaurang, campingplatser samt andra aktörer. Kommundirektören har, med stöd av gällande delegationsordning, beslutat att överföra resurser motsvarande en tjänst från turistbyråverksamheten till näringslivsenheten att en kompetens motsvarande 1,0 tjänst rekryteras till näringslivsenheten, samt att samordna kvarvarande resurser vid turismverksamheten med kommunens övriga resurser för information, marknadsföring och inflyttarservice. sunderlag F d kommundirektörens utredning Utveckling av Eksjö kommuns arbete med attraktivitet, daterad Ledningsutskottets beslut , 88 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 114 Kommunstyrelsens beslut , 202 Tjänsteskrivelse från kommundirektören

22 Sammanträdesdatum 22(26) Lu 197 Dnr Arbetsmarknadsåtgärder Ledningsutskottet beslutar att notera informationen, samt att uppdra till kommundirektören att i anslutning till utskick av ledningsutskottets kallelse maila ut aktuell statistik till ledamöter och ersättare. Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören från aktuell arbetsmarkandsstatistik, av bl a framgår att andelen arbetslösa i Eksjö vecka 47 var 2,4 %. Motsvarande siffra i Jönköpings län var 2,8 % för Sverige 3,5 %. Arbetslösa personer och personer i program var samma vecka totalt 3,8 % i Eksjö medan motsvarande siffra för länet uppgick till 5,6 % och för landet i helhet till 6,7 %. Av ovanstående uppgifter var andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år i Eksjö 4,4 %, mot länets 3,9 % och Sveriges 4,6 %.

23 Sammanträdesdatum 23(26) Lu 198 Dnr Arbetsgivarärenden Ledningsutskottet beslutar att vid kommunstyrelsens sammanträde i februari anslå 2 timmar i s k strategidiskussion för redovisning av värdegrundsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar personalchefen från det värdegrundsarbete som genomförts inom förvaltningen. Den gemensamma värdegrunden, som bl a bygger på Vision 2020, och som sammanställts i en skrift redovisas. Utdrag Ks 1/2

24 Sammanträdesdatum 24(26) Lu 199 Ledningsutskottets protokoll Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet

25 Sammanträdesdatum 25(26) Lu 200 Anmälningsärenden Tackkort från DHR, Eksjöavdelningen -- Tackbrev från Kungl. Hovstaterna ang uppvaktning vid Kronprinsessparets bröllop -- Delårsrapport januari september 2010, Länstrafiken Jönköpings län -- Politiskt ledarskap häfte från SKL -- Nationella minoriteter, rättigheter och möjligheter häfte från Länsstyrelsen Sthlm län, Sametinget och SKL -- Fusionsplanera Pacta KFS är avbrutna skrivelse från SKL -- Rättsfallsreferat från Regeringsrätten häfte fr Domstolsverket -- Aktuellt om skola och förskola 2010 bok fr SKL -- Protokoll styrelsen för Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB -- Protokoll TMn -- Dnr Kommunsamarbete med Botswana

26 Sammanträdesdatum 26(26) Lu 201 God Jul Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledningsutskottets ledamöter för innevarande mandatperiod och tillönskar samtliga En God Jul. Ledningsutskottets vice ordförande tackar ordföranden för en god ledning.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer