Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (26) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande.2 Taxa Eksjö Energi AB VA, renhållning och elnät...3 Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Anläggning av konstgräsplan på Ränneborg - motion...6 Ensamkommande flyktingbarn - avtal...8 Hulthallen kommunalt servicekontor, avtal...9 Konst & Kultur på landsbygden Barnfilmens hus Budgetuppföljning kommunlednings-kontoret och intern serviceavdelning fattade med stöd av delegation Marknadsföringsbidrag Diggiloo Ansökan om elitbidrag Eksjö Garnisons Adventure Racing Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommun-invest ekonomisk förening 17 Rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gata- parkverksamheten Attraktivitet, reviderad organisation näringsliv - turism Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsgivarärenden Ledningsutskottets protokoll Anmälningsärenden God Jul... 26

2 Sammanträdesdatum 2(26) Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl , ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Andreas Henning (S) Lars-Göran Lind (KD) Bo Bergvall (S) Övriga deltagande Mona Augustsson (MP) ej tjänstgörande ersättare Håkan Dufva (KD) ej tjänstgörande ersättare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör ViviAnn Åberg, ekonom 190 Per Karlsson, ekonom 190 Marie Brask, näringslivsutvecklare 188 Mårten Hermansson, VD Eksjö Energi AB 184 Anders Odin, personalchef 185 Utses att justera Andreas Henning Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Organ Ordförande... Lennart Bogren... Andreas Henning ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

3 Sammanträdesdatum 3(26) Lu 184 Dnr Taxa Eksjö Energi AB VA, renhållning och elnät Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisade taxor avseende vatten och avlopp, renhållning samt elnätverksamhet, samt att avgifterna ska gälla fr o m Förslag till reviderade avgifter avseende VA, renhållning samt elnätet har framtagits och redovisas vid dagens sammanträde. Styrelsen för Eksjö Energi AB har , 67, tillstyrkt redovisat förslag till taxa avseende vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan föreslås i princip vara oförändrad men den rörliga avgiften avseende brukningsavgifter per kbm levererat vatten föreslås öka med 25 öre till 17:75 kr. Renhållningstaxan är indexreglerad och där föreslås en höjning med 2 %. Eksjö Elit AB har , 30, godkänt förslag till taxa avseende nättariffer. Tariffpriserna på såväl hög- som lågspänningsnätet föreslås höjas med ca 2 %. sunderlag Förslag till taxa för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, renhållningstaxa för Eksjö kommun, samt tariffer låg- respektive högspänning 2011 Styrelsebeslut i AB Eksjö Energi , 67 i styrelsen för Eksjö Elnät AB , 30 Utdrag Ks

4 Sammanträdesdatum 4(26) Lu 185 Dnr Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till Jämställdhetsplan Kommunfullmäktige har , 208, beslutat att tidigare fastställt politiskt program Jämställdhet i Eksjö kommun, ramprogram för tiden ska upphöra att gälla , då något behov av programmet inte längre föreligger då befintlig lagstiftning tillgodoser programmets syfte. Kommunstyrelsen har vid beredning av ärendet, mot bakgrund av den jämställdhetsplan som kommunen som arbetsgivare är skyldig att upprätta, uppdragit till förvaltningen att revidera befintlig jämställdhetsplan med redovisning i kommunstyrelsen i mars månad. En lönekartläggning, vilken utgör underlag för en reviderad jämställdhetsplan, har dragit ut på tiden p g a personalförändringar vid personalavdelningen. Förslag till reviderad Jämställdhetsplan har redovisats vid kommunstyrelsen , varvid kommunstyrelsen beslutat att ändra redovisat kortsiktigt mål avseende medarbetarsamtal så att målet att aktivt verka för att öka andelen genomförda medarbetarsamtal ska vara att 100 % av de anställda ska ha medarbetarsamtal. Kommunstyrelsen har i övrigt återremitterat ärendet för upprättande av en mer kommunikativ plan, med redovisning av hur utvärdering respektive uppföljning ska ske. Vid dagens sammanträde redovisas reviderat förslag till Jämställdhetsplan, vari kommunstyrelsens beslut beaktats. Centrala Samverkansgruppen har , 46, tillstyrkt redovisat förslag till Jämställdhetsplan.

5 Sammanträdesdatum 5(26) sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 208 Ledningsutskottets beslut , 29 Ledningsutskottets beslut , 130 Kommunstyrelsens beslut , 298 Förslag till reviderad Jämställdhetsplan för Eksjö kommun Överläggningar i Centrala Samverkansgruppen , 46 Utdrag Ks

6 Sammanträdesdatum 6(26) Lu 186 Dnr Anläggning av konstgräsplan på Ränneborg - motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet Budget 2011 och verksamhetsplan att uppdra till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering av konstgräsplan på Ränneborg år 2012, förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 15, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kjell Axell (S) med förslag att kommunen utreder förutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på Ränneborgsområdet, och att detta beaktas i budgetarbetet avseende budget Kommunstyrelsen har , 120, beslutat att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att kostnadsberäkna anläggandet av en konstgräsplan vid Ränneborg, samt att hänskjuta ärendet till budgetprocessen. Samhällsbyggnadsutskottet har vid sammanträde redovisat att investeringar för en konstgräsplan bedöms ligga i storleksordningen 4,0 mnkr och att detta objekt har tagits med i samhällsbyggnadsutskottets förslag till investeringsbudget Samhällsbyggnadsutskottet har vidare beslutat uttalat att anläggande av en konstgräsplan vid Ränneborg utgör ett värdefullt tillskott i syfte att stärka fotbollsutövandet i kommunen. Vid dagens sammanträde noteras att medel för anläggande av konstgräsplan för Ränneborg inte finns upptaget i den investeringsbudget som kommunfullmäktige , 17, fastställt. Kommunstyrelsen har dock, i anslutning till behandling av budgetärendet, uppdragit till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för investering av konstgräsplan på Ränneborg år 2012.

7 Sammanträdesdatum 7(26) sunderlag Motion från Kjell Axell (S) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 15 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 46 Kommunstyrelsens beslut , 120 Ledningsutskottets beslut , 154 Kommunstyrelsens beslut , 280 Utdrag Ks

8 Sammanträdesdatum 8(26) Lu 187 Dnr Ensamkommande flyktingbarn - avtal Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att snarast teckna avtal om mottagande med 6-8 platser för s k ensamkommande barn, pojkar över 15 år (steg 1) med Migrationsverket, att tidigast fr o m teckna avtal om direkt mottagande (steg 2), att uppdra till förvaltningen att ansvara för förhandlingar med Migrationsverket, samt att uppdra till förvaltningen att organisera mottagningsverksamheten. Behovet av att ta emot s k ensamkommande flyktingbarn är stort i Sverige. På Länsstyrelsens initiativ har kontakt tagits med Migrationsverket. Samtliga kommuner i länet har förklarat sig beredda att, efter överläggningar teckna avtal med Migrationsverket. Inom ramen för Höglandets Kommunalförbund har förutsättningar om möjlighet att ta emot ensamkommande barn utretts. Avtal om samverkan mellan dessa kommuner har framtagits. Efter överläggningar med representant från Migrationsverket föreslår kommundirektören att ett avtal tecknas avseende 6-8 platser för pojkar över 15 år. Migrationsverket är villiga att teckna avtal i två steg; - avtal tecknas som ger kommunen en grundersättning om ca 500 tkr per år. Grundersättningen kan bl a användas för kompetensutveckling, förhyrning av lokaler m m (steg 1) - avtal om direkt mottagande, vilket kan börja gälla 4-6 månader senare än grundavtalet (steg 2) sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören Utdrag Ks

9 Sammanträdesdatum 9(26) Lu 188 Dnr Hulthallen kommunalt servicekontor, avtal Ledningsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal avseende åtgärder för iordningställande av ett lokalt servicekontor 2010, samt att anmäla avtalet i kommunstyrelsen. Ledningsutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisat förslag till avtal gällande fr o m avseende utökad offentlig service i Hulthallens lokaler. Hulthallen har under några år brottats med sviktande omsättning, bl a på grund av fördyrad drift- och underhållskostnader och minskat kundunderlag, samt att kommunala medel om 70 tkr per år uteblivit i samband med att den s k lokala upphandlingen av livsmedel upphörde Samhällsborna, föreningar, kyrkor m fl har engagerat sig i frågan att få butiken mer lönsam. Emilkraften ekonomisk förening i Mariannelund har, också inom sitt verksamhetsområde offentlig service, beslutat att även innefatta en filial i Hult. Denna typ av landsbyggdssatsning omfattas av landsbygdsprogrammet. Fördelarna med att butiken finns kvar på orten är stora. Kommunstyrelsen har , 169, beslutat att Eksjö kommun fr o m 2010 förhyr lokalen i Hulthallen, där kommunal service såsom turistinformation, lokalt föreningsstöd, administrativt stöd samt viss samhällsservice ska förmedlas av Hultshallens ägare mot en ersättning om 75 tkr på årsbasis. För år 2010 har bidrag om 75 tkr anslagits ur anslag för marknadsföring. Vid dagens sammanträde redovisas dels avtal med Sture Stenbäcks Livs AB, ägare till Hulthallen, avseende iordningställande m m av Hulthallen år 2010

10 Sammanträdesdatum 10(26) innebärande att Sture Stenbäcks Livs AB mot 75 tkr, upparbetar ett lokalt servicekontor i Hulthallens lokaler genom att - omdisponera befintlig inredning - införskaffa och installera nödvändig inredning för uppbyggnad av caféhörna - införskaffa och installera internetdator som kan brukas av allmänheten, samt - införskaffa kompetens och material för att kunna förmedla av kommunal service såsom turistinformation, lokalt föreningsstöd, administrativa tjänster, samt viss övrig samhällsservice. Vidare redovisar kommundirektören upprättat förslag till avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäcks Livs AB, varvid bolaget fr o m ska svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler. Hulthallen ska förse allmänheten med turistinformation, föreningsstöd, administrativa tjänster, kopiering och förmedling av servicetjänster genom att - upplåta aktuell lokalyta - lokalerna ska fungera som träffpunkt för allmänheten genom t ex caféhörna och internetdator - inhämta och tillse att övrigt informations/broschyrmaterial i lokalen är uppdaterad - vid eventuella skador eller slitage på anläggningen/inventarier bekosta reparationer - tillse att öppettider för utökad offentlig service är densamma som affärens ordinarie öppettider, samt - endast ta ersättning med självkostnadspris av kund vid exempelvis kopiering, användning av internet eller andra administrativa tjänster. Avtalet gäller Parterna kan senast tre månader före avtalstidens utgång begära förlängning av avtalet, varvid detsamma förlängs med ytterligare ett år med oförändrade villkor. För ovanstående tjänster erlägger kommunen kr/månad, d v s 75 tkr/år. Ersättningen kan efter justeras med konsumentprisindex. sunderlag Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren, daterad Ledningsutskottets beslut , 169 Kommunstyrelsens beslut , 338 Upprättat avtal med Sture Stenbäcks Livs AB avseende år 2010 Förslag till avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäck Livs AB att gälla fr o m Utdrag Ks

11 Sammanträdesdatum 11(26) Lu 189 Dnr Konst & Kultur på landsbygden Barnfilmens hus Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad projektansökan avseende Barnfilmens hus, samt att notera att medel om 75 tkr beviljats projektet innevarande år, samt att medel finns upptagit i budget 2011 med 200 tkr och i verksamhetsplan för åren med 200 tkr respektive 100 tkr. Emilkraften ekonomiska förening ansöker om medfinansiering för rubricerade projekt om sammanlagt 575 tkr, fördelat på år tkr, år tkr och år tkr. Projektets totala omkostnader beräknas uppgår till tkr. Förutom hos Eksjö kommun söks bidrag hos Regionförbundet om totalt tkr och hos Astrid Lindgrens Hembygd med tkr. Medel söks även från landstinget med 1,1 mnkr, från Länsstyrelsen med 954 tkr, samt från Allmänna Arvsfonden om 1,0 mnkr. Ärendet har behandlats i anslutning till Budget 2011, verksamhetsplan , varvid kommunfullmäktige , 17, beslutat uppta 200 tkr i budget 2011 samt 200 tkr respektive 100 tkr i verksamhetsplanen för år 2012 och Kommunstyrelsen har vidare , 280, för innevarande år anslagit 75 tkr till projektet. Vid dagens sammanträde redovisas förstudien Barn-filmens Hus, samt idépresentationen Astrid Lindgrens Filmhus

12 Sammanträdesdatum 12(26) sunderlag Ansökan om medfinansiering, ankomststämplad Förstudie Barnfilmens Hus och idépresentation Astrid Lindsgrens Filmhus Kommunstyrelsens beslut , 280 Kommunfullmäktiges beslut , 17 Utdrag Ks

13 Sammanträdesdatum 13(26) Lu 190 Dnr Budgetuppföljning kommunledningskontoret och intern serviceavdelning Ledningsutskottet beslutar att godkänna rapporterna, samt att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning per från kommunledningskontoret och internserviceavdelningen. Av kommunledningskontorets rapport framgår att kontoret efter 11 månader redovisar en negativ avvikelse om 4,5 mnkr, varav ca 2,6 mnkr avser planerade resultatfondsnyttjande. Av kommunledningskontorets investeringsanslag på 3,5 mnkr beräknas 3,0 mnkr användas Extraanslaget för ombyggnaden av Tingshagen, d v s förvaltningshuset, överskrider budget med 1,3 mnkr. Internserviceavdelningen redovisar ett anspråktagande efter 11 månader om 26,0 mnkr mot budgeterat 29,7 mnkr. På helårsbasis redovisas en negativ avvikelse om 425 tkr. Av investeringsbudgeten om 3,476 tkr beräknas 594 tkr ianspråktas under året. sunderlag Kommunledningskontorets budgetuppföljning , daterad Interserviceavdelningens budgetuppföljning per Utdrag Ks

14 Sammanträdesdatum 14(26) Lu 191 Dnr fattade med stöd av delegation Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Följande beslut har fattats med stöd av delegation inom kommunledningskontoret och anmäls: Vuxenutbildningschefen om intagning av 11 st elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden om mottagning av sökande från annan kommun 11 st, med bifall och 0 st med avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden Internservicechefen Inköp, upphandlingar: Ramavtal avseende förbrukningsmaterial för perioden Ramavtal avseende sjuk- och förbandsmaterial för perioden Rabattavtal avseende terminalglasögon för perioden har tecknats med Optik och Form, Eksjö Avtal gällande avtalshantering för perioden med möjlighet till ett års förlängning har tecknats med OPIC Ramavtal med en andra konkurrensutsättning avseende kopiatorer och skrivare för perioden Utdrag Ks

15 Sammanträdesdatum 15(26) Lu 192 Dnr Marknadsföringsbidrag Diggiloo Ledningsutskottet beslutar att av 2011 års budgeterade evenemangsbudget avsätta 100 tkr för marknadsföring vid Diggiloo-konserten i Sjöängen 2011, samt att uppdra till förvaltningen att i samband med konserten genomföra lämpliga marknadsföringsinsatser. Diggiloo, sedan flera år en landsomfattande sommarkonsert, har efterhört möjligheten att förlägga en konsert till Eksjö i Sjöängen. Diggiloo kommer under 2011 endast att spelas på 13 platser i landet. Antal besökare beräknas till personer per konsert. Genomförandet av arrangemanget sker i samverkan med lokala aktörer som företag, föreningar m m. Eksjö kommun erbjuds att via ett marknadsföringsbidrag om 100 tkr erhålla möjlighet att vid arrangemanget i Eksjö genomföra marknadsföringsåtgärder i form av - medverka med logotype, affischer och annonser - reklamfilm på konsertområdet före konserten och i pauser, samt - ett upplåtet område för information/marknadsföring om kommunen Kommundirektören föreslår att 100 tkr avsätts för marknadsföring vid Diggilookonserten. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören Utdrag Ekavd

16 Sammanträdesdatum 16(26) Lu 193 Dnr Ansökan om elitbidrag Eksjö Garnisons Adventure Racing Ledningsutskottet beslutar att i sponsorbidrag till Eksjö Garnisons Adventure Racing anslå 5 tkr, vilket fiansieras med medel ur marknadsföringsanslaget. Eksjö Garnisons Adventure Racing ansöker om 20 tkr i elitbidrag inför säsongen Föreningen har under de senaste två åren tävlat i multisportens elitserie, d v s uthållighetsidrott med löpning, mountainbikecykling och paddling samt många gånger även orientering och med olika äventyrsmoment som klättring m m. Eksjö Garnison Adventure Racing tävlar i kläder med föreningens namn och garnisonens logga på. Eksjö Garnison syns alltså väl när man är ute och tävlar. Lagen deltar i genomförs på olika platser i Sverige. Under 2011 kommer man även att delta i internationella tävlingar. Föreningen erbjuder reklamplats på tävlingskläder och utrustning, samt åta sig föreläsningsuppdrag m m. sunderlag Ansökan om elitbidrag Utdrag Ekavd Eksjö Garnisons Adventure Racing

17 Sammanträdesdatum 17(26) Lu 194 Dnr Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening Ledningsutskottet beslutar att avstå från att nominera ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningens styrelse. Val av styrelse sker vid ordinarie föreningsstämma Styrelsen består f n av 15 ledamöter och 15 suppleanter. Eksjö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. sunderlag Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening, daterad november 2010

18 Sammanträdesdatum 18(26) Lu 195 Dnr Rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gataparkverksamheten Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad projektorganisation för rubricerad utredning, samt att utse Lennart Bogren (C) till ledningsutskottets representant i styrgruppen. Eksjös kommunaltekniska verksamhet, såsom gata och park, har omorganiserats. Resultatet har blivit att samhällsbyggnadssektorn är beställare av tjänster inom området gata. Utförare är kommunens energibolag. Energibolaget har i dag två personer som arbetar med gatufrågor, varför de flesta beställningar leder till att energibolaget upphandlar entreprenörer för utförandet. Hittills har beställning av verksamheten inte dokumenterats i någon tydlig uppdragsbeskrivning vilket behöver ske. Dessutom behöver kvalitetsoch skötselnivåer samt avgränsning mellan olika verksamheter klargöras. Vad gäller handhavandet av parkmark är samhällsbyggnadssektorn ägare och beställare medan enheten HIA (Hälsa integration och arbete) inom sociala sektorn är utförare och upphandlare av entreprenörer. Kommunen har även andra organisationer, som har angränsande verksamhet, t ex fritidsverksamheten (badplatser, angränsande vägar), kommunens fastighetsbolag som har gräsytor och lekplatser i anslutning till skolor, förskolor m fl. Samhällsbyggnadschefen föreslår att en utredning genomförs som redovisar - vad som ska beställas, - tydliggör hur beställningar (former och rutiner) ska ske, - vad som ska beställas hos vilken utförare, - tydliggör kriterier/underlag för beställning, d v s omfattning, periodicitet, kvalitet, uppföljning, samt - fastställer gränssnitten till andra verksamheter. Utredningen föreslås bedrivas i projektform med bl a en styrgrupp, bestående av två politiker från samhällsbyggnadsutskottet och en från ledningsutskottet samt samhällsbyggnadschefen. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom respektive område ska också utses.

19 Sammanträdesdatum 19(26) sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen om rollfördelning, uppdrag och avgränsning för gata- parkverksamheten, daterad Utdrag SbS L Bogren

20 Sammanträdesdatum 20(26) Lu 196 Dnr Attraktivitet, reviderad organisation näringsliv - turism Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls. Kommunstyrelsen har , 246, beslutat att inom området attraktivitet ska förslag lämnas på hur resurserna kan samordnas för att nå största effekt. Särskilt fokus ska läggas på besöksnäring, för att stödja mer entreprenörsinriktad turistverksamhet. I bilaga till fastställt Näringslivspolitiskt program föreslås också - införliva besökarperspektivet i Eksjös kommunala planerings- och budgetprocess, - skapa förutsättningar för nya entreprenörer och besöksmål av hög kvalité att etablera sig genom att erbjuda kompetenshöjande aktiviteter och nätverk i form av träffar, seminarier m m. På så vis även underlätta för produktutveckling, t ex paketerbjudanden och för entreprenörer som vill höja standarden på befintliga boendeanläggningar, samt - kommunens turist/besöksverksamhet och näringslivsarbete bedrivs gemensamt. F d kommundirektören har redovisat utredning i ärendet, varav bl a framgår att syftet med kommunens attraktivitetsarbete är att attrahera fler människor att besöka och bosätta sig i kommunen, samt att ge förutsättningar för att vidareutveckla all form av näringsliv i Eksjö kommun. Inte minst den i Sverige snabbt växande besöksnäringen behöver få ett särskilt fokus även i Eksjö. Kommunstyrelsen har , 202, vidare beslutat att inrätta en ny enhet med inriktning att verksamheterna från dagens enheter för näringsliv, turism, marknadsföring, information samt inflyttarservice ingår, att uppdra till förvaltningen att - tydliggöra mål och inriktning för besöksnäringen med utgångspunkt i beslutad strategi för besöksnäringen - att upprätta en gemensam strategi för information, marknadsföring, näringslivsarbetet och besöksnäringen, samt

21 Sammanträdesdatum 21(26) att uppdra till näringslivsenheten att under 2011 prioritera stöd för utveckling av företag i besöksnäringen. Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören att efter bl a - intervjuer med politiker och näringsidkare inom besöksnäringen - genomgång av nuvarande turistverksamhets budget och verksamhetsplan, samt - överläggningar med Smålands Turism, har framkommit att en prioritering av utvecklingen av besöksnäringen är nödvändig. Detta bör ske genom en omfördelning av resurser inom turismverksamheten från marknadsföring till affärsutveckling av besöksnäringen. Kommundirektören redovisar att kompetenser och resurser ska tillskapas för att utveckla besöksnäringen. För att få större effekt av en sådan resurs bör denna samordnas med övrig näringslivsutveckling inom kommunen. Uppbyggnad av besöksnäringen ska ske i nära samverkan med handel, hotell och restaurang, campingplatser samt andra aktörer. Kommundirektören har, med stöd av gällande delegationsordning, beslutat att överföra resurser motsvarande en tjänst från turistbyråverksamheten till näringslivsenheten att en kompetens motsvarande 1,0 tjänst rekryteras till näringslivsenheten, samt att samordna kvarvarande resurser vid turismverksamheten med kommunens övriga resurser för information, marknadsföring och inflyttarservice. sunderlag F d kommundirektörens utredning Utveckling av Eksjö kommuns arbete med attraktivitet, daterad Ledningsutskottets beslut , 88 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 114 Kommunstyrelsens beslut , 202 Tjänsteskrivelse från kommundirektören

22 Sammanträdesdatum 22(26) Lu 197 Dnr Arbetsmarknadsåtgärder Ledningsutskottet beslutar att notera informationen, samt att uppdra till kommundirektören att i anslutning till utskick av ledningsutskottets kallelse maila ut aktuell statistik till ledamöter och ersättare. Vid dagens sammanträde redovisar kommundirektören från aktuell arbetsmarkandsstatistik, av bl a framgår att andelen arbetslösa i Eksjö vecka 47 var 2,4 %. Motsvarande siffra i Jönköpings län var 2,8 % för Sverige 3,5 %. Arbetslösa personer och personer i program var samma vecka totalt 3,8 % i Eksjö medan motsvarande siffra för länet uppgick till 5,6 % och för landet i helhet till 6,7 %. Av ovanstående uppgifter var andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år i Eksjö 4,4 %, mot länets 3,9 % och Sveriges 4,6 %.

23 Sammanträdesdatum 23(26) Lu 198 Dnr Arbetsgivarärenden Ledningsutskottet beslutar att vid kommunstyrelsens sammanträde i februari anslå 2 timmar i s k strategidiskussion för redovisning av värdegrundsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar personalchefen från det värdegrundsarbete som genomförts inom förvaltningen. Den gemensamma värdegrunden, som bl a bygger på Vision 2020, och som sammanställts i en skrift redovisas. Utdrag Ks 1/2

24 Sammanträdesdatum 24(26) Lu 199 Ledningsutskottets protokoll Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet

25 Sammanträdesdatum 25(26) Lu 200 Anmälningsärenden Tackkort från DHR, Eksjöavdelningen -- Tackbrev från Kungl. Hovstaterna ang uppvaktning vid Kronprinsessparets bröllop -- Delårsrapport januari september 2010, Länstrafiken Jönköpings län -- Politiskt ledarskap häfte från SKL -- Nationella minoriteter, rättigheter och möjligheter häfte från Länsstyrelsen Sthlm län, Sametinget och SKL -- Fusionsplanera Pacta KFS är avbrutna skrivelse från SKL -- Rättsfallsreferat från Regeringsrätten häfte fr Domstolsverket -- Aktuellt om skola och förskola 2010 bok fr SKL -- Protokoll styrelsen för Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB -- Protokoll TMn -- Dnr Kommunsamarbete med Botswana

26 Sammanträdesdatum 26(26) Lu 201 God Jul Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledningsutskottets ledamöter för innevarande mandatperiod och tillönskar samtliga En God Jul. Ledningsutskottets vice ordförande tackar ordföranden för en god ledning.

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2008-12-09 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2008-12-09 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-11-10

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-11-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2009-11-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-11-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2011-08-16 Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl 14.00 17.40 ande Lennart Bogren (C),

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (19) 2009-04-28 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-04-28 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-12-09 1 (24) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09 Innehåll Anmälan om uppräkning av taxorna för brandskyddskontroll och rengöring... 3 Modernisering och uppfräschning

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2013-12-10 1 (17) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10 Innehåll Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun 2014-2016.4 Budgetuppföljning

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (75) 2011-01-11 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2013-01-15 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15 ande...2 Budgetuppföljning lägesrapport...3 Kostpolicy för Eksjö

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-06-10 1 (18) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10 Innehåll Budgetuppföljning per 2014-05-31, KLK och kost- och städenheten... 3 Budget 2015, verksamhetsplan 2016-2017

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-08-18

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-08-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (22) 2009-08-18 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-08-18 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) Lena Hesselroth (c) i stället

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunala funktionshinder rådet, KFR

Kommunala funktionshinder rådet, KFR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (12) 2012-05-22 Sammanträdesprotokoll för Kommunala funktionshinder rådet, KFR Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-16.30 ande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-28, kl 1300-1430 ande Britta Tervaniemi, V Maria Lindmark Törmä, S Övriga deltagande Elin Niemi, Personalchef Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer