Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014

2 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar och våra prioriteringar 8-15 Nyckeltal för fastighetskontoret Våra mål sid Tekniska nämnden INNEHÅLL

3 FÖRORD Efter ett drygt halvår som fastighetsdirektör har jag kommit in i arbetet och kan påverka och lägga upp planerna för de närmsta åren, tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare. En central del i det arbetet är verksamhetsplanen. Vi har försökt att göra årets verksamhetsplan tydligare och mer mätbar. Eftersom den tidigare målstrukturen (inriktnings- och effektmål) ligger kvar så har vi koncentrerat oss på leveransmålen och de aktiviteter som är kopplade till dessa. En processkartläggning påbörjades under hösten och nu har vi en beslutad huvudprocesskarta. Under 2014 kommer vi att arbeta vidare med att kartlägga del- och stödprocesser. Det här blir en viktig grund för att strukturera upp våra arbetssätt samt arbeta effektivare tillsammans med övriga förvaltningar. Jag har också valt att fokusera på intern och extern kommunikation genom att samla och förstärka resurserna. Fastighetskontoret i Malmö ska bli synligare och bättre på att visa upp vår verksamhet och kompetens. Vi måste också bli mer aktiva gentemot marknaden. Vi har många viktiga frågor framför oss. Bostadsbyggandet måste öka och vi ska arbeta ännu mer aktivt tillsammans med marknadens aktörer för att hitta lösningar som gör att projekten kommer igång. Vi ska bl a fokusera på att förtäta i anslutning till områdesprogrammen, t ex Holmastaden, Lindängen centrum och Amiralsstaden. Vårt stora utbyggnadsområde är Hyllie och där räknar vi med att det byggstartas minst 350 lgh under Vi ska kraftsamla för att, tillsammans med övriga förvaltningar, se till att behovet av för- och grundskoleplatser uppfylls. Arbetet leds av vår Lokalförsörjningsavdelning men även Exploateringsavdelningen har en viktig uppgift. Hemlösheten är fortsatt hög och den verkar fortsätta öka. Därför måste vår lägenhetsenhet öka antalet övergångslägenheter ytterligare. Arbetslösheten är mycket hög i Malmö och delvis grunden till en del andra problem. Fastighetskontoret kommer därför att fokusera på etablering av nya företag. Vi kommer att arbeta mer med strategiska markförvärv som ska gynna kommunens utveckling på lång och kort sikt, både för bostäder och verksamheter. Norra Hamnen kommer de närmaste åren att utvecklas till ett verksamhetsområde med förhoppningsvis tusentals nya viktiga arbetstillfällen. Under 2014 hoppas vi att vi kommer att skriva de första avtalen om etableringar. Under året ska vi också ta fram en ny utvecklingsplan för Torup. Malmö stad behöver ta beslut om hur Torups slott och kringliggande verksamhet ska utvecklas. Vi ska också arbeta mer aktivt med markförvaltningen och både öka intäkterna och nyttan för Malmöborna. Om vi ska lyckas med att utveckla verksamheten och nå våra målsättningar så måste vi också fortsätta att utveckla chefer och medarbetare. Det ska finnas ett bra arbetsklimat med god arbetsmiljö som präglas av samverkan och delaktighet. Klas Johansson Fastighetsdirektör 3 INLEDNING 3

4 Tekniska nämndens direktiv till fastighetskontoret 2014 Fastighetskontoret......ska möjliggöra ett allsidigt utbud av bostäder. Detta gäller såväl inom nya exploateringsområden som för bebyggda områden där möjligheter till förtätning kan finnas....ska se till så att hyresrätter med en rimlig hyresnivå ska prioriteras vid marktilldelningar....ska tillgodose behovet av mark för näringslivet med prioritering av företag som ger fler arbetstillfällen i Malmö. Behovet ska tillgodoses för befintliga företag och nya företag som vill etablera sig i Malmö....ska vid tomtupplåtelser och planläggning av framtida verksamhetsområden styra lokaliseringarna med hänsyn till företagens inriktning, logistik och miljöpåverkan....ska prioritera arbetet med att få fram tomtmark och lokaler för den omfattande utbyggnaden av förskoleverksamheten.... ska genom strategiska förvärvsinsatser öka kommunens markinnehav för kommande behov av exploatering....ska se till så att kommunens lantegendomar och även skogsinnehavet utanför kommunens gränser, där så är lämpligt användas som rekreationsområden och komplettera Malmös parker och grönområden.... ska vid nyanställningar särskilt beakta kommunens mål om att öka antalet anställda med utländsk bakgrund. 4 4 INNEHÅLL Fastighetskontorets uppdrag utgår från kommunfullmäktiges reglemente för tekniska nämnden och fastighetskontoret samt från de mål kommunfullmäktige och tekniska nämnden har fastställt. //Vårt uppdrag Fastighetskontoret ska tillsammans med andra aktörer skapa en för alla attraktiv stad för arbete, boende och fritid. Vi gör det utifrån rollen som kommunens markägare. //Vår verksamhetsidé

5 Kommunfullmäktiges mål Ungdomsarbetslösheten ska minska. Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid. Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande. Den socialt betingade hemlösheten ska minska. Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver. Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid. I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen. Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Luftföroreningarna ska minska. Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier. Biologisk mångfald ska värnas. Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden. Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 5 INLEDNING 5

6 Fastighetskontoret Som kommunens juridiska markägare är det vi som ansvarar för köp och försäljning av mark. Vår uppgift är att förvalta marken och se till att den används till något som är bra för alla som bor i Malmö. Som exploatör ska vi se till att vi alltid har tillgänglig mark för tillväxt. Vi upplåter även en del av marken till andra företag och privatpersoner, genom tomträttsavtal och arrenden. Marken ska användas till något bra Ytterst handlar det om att trygga tillgången på mark för bostäder, arbete och andra verksamheter. Men också för rekreation och fritid. Ett bra exempel på det sistnämnda är Bokskogen i Torup. Ett annat är olika koloniområden. Målet är att Malmö ska vara en attraktiv stad för arbete, boende och fritid för alla. Tillsammans med andra När Malmö stad bygger ut staden på egen mark är det vi på fastighetskontoret som har ansvaret att ta fram byggklar mark. Vi gör det inte själva, utan samarbetar då med andra, t.ex. gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och byggherrar m fl. Vi hjälper också andra förvaltningar med lokalfrågor och förvaltar inhyrda lägenheter för socialt boende. Några mil mark i fyrkant Malmö stad är en mycket stor markägare. Vi ansvarar för cirka hektar mark, varav ca hektar är jordbruksmark och hektar är skog. En del av marken är reservmark för Malmös framtida utbyggnad. 85 medarbetare På fastighetskontoret är vi cirka 85 medarbetare, uppdelade på fyra avdelningar: Exploateringsavdelning Fastighetsjuridiskavdelning Lokalförsörjningsavdelning Förvaltningsavdelning ORGANISATION LOKALFÖRSÖRJNINGS- AVDELNING LiMa Lägenhetsenhet Stab FÖRVALTNINGS- AVDELNING Arrendeenhet Ekonomienhet Avd. gemensam Katrinetorp Lantbruk TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETS- DIREKTÖR FASTIGHETS- JURIDISK AVDELNING EXPLOATERINGS- AVDELNING Avdelningsstab Projektenhet Enhet för Näringsliv och Hyllie 6 6 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

7 Malmö stad som markägare Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen, ca 55%. Framför allt är det obebyggd mark det vi kallar markreserven, alltså kommunens reserv för framtida utbyggnad och utveckling av staden. Kommunen äger även fastigheter med byggnader t.ex. skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service. I vårt fastighetsägande ingår också allmän platsmark, t.ex. gator och parker. Malmö äger även markområden i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo. Köper, säljer och hyr ut Fastighetskontoret ansvarar för att köpa och sälja fastigheter. Vi ansvarar för exploatering, omvandling och förtätning av den egna marken. Genom tomträttsavtal eller arrenden upplåts stora delar av vårt markinnehav till andra, t.ex. företag och privatpersoner. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen, medan byggnader på arrendemark kan ingå i arrendet. Interna och externa avtal Även verksamheter inom Malmö stad, som använder kommunens mark, har avtal med fastighetskontoret, så kallade interna markavtal. Olika förvaltningar I stort sett all kommunägd obebyggd mark i Malmö, liksom kommunens markinnehav utanför kom- mungränsen, i Vomb, Torup, Karup och i Sturup, förvaltas av fastighetskontoret. Allmän platsmark, det vill säga gator, parker och torg, förvaltas av gatukontoret. Serviceförvaltningen/stadsfastigheter förvaltar merparten av kommunens byggnader t.ex. skolor, förskolor, fritidsanläggningar. Byggnader som tillhör lantegendomar eller ingår i koloniområden eller liknande ingår i fastighetskontorets ansvar. Samma sak gäller för en del byggnader inom centralt belägna fastigheter, vilka förvärvas i syfte att exploateras eller för att möjliggöra förändring av detaljplanen. När det gäller mark tillhörande hamnverksamheten ansvarar kommunstyrelsen för markupplåtelsen till CMP, Copenhagen Malmö Port AB. 7 INLEDNING 7

8 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHET OCH VÅRA PRIORITERINGAR 2014 STABEN Staben är en styr- och stödverksamhet för fastighetskontoret. Vi arbetar med utvecklingsfrågor och är ett allmänt stöd och en strategisresurs inom HR och kommunikation. Vår reception med extern och intern service ingår i staben. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Medverka-projektet löper på och planen är att fastighetskontoret och gatukontoret ska driftsstarta i kommunens gemensamma dokumenthanteringssystem Platina under våren Systemet kommer både att innehålla förvaltningens diarie och hantera tekniska nämndens beslutsprocesser. Processöversynen för fastighetskontorets verksamheter fortsätter med fokus på huvudprocesserna exploatering (tillgodose behovet av mark för bostäder, offentlig service och näringslivsutveckling) och lokalförsörjning (säkra ändamålsenliga lokaler/lägenheter för Malmö stad). Fastighetskontoret ska prioritera kompetensutveckling genom bl a kurser, seminarier, lära i arbete, studiebesök och mässor ska 95% av medarbetarna ha en utvecklingsplan. Vi ska utveckla våra interna och externa kommunikationskanaler så att de blir ett effektivt verktyg för medarbetarna och ge en ökad service åt malmöborna. Tillsammans med förvaltningar inom områdesprogrammet ska fastighetskontoret utveckla och driva arbetet med sociala investeringar i olika projekt. 8 8 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

9 FASTIGHETSJURIDISKA AVDELNINGEN Fastighetsjuridiska avdelningens uppgift är att företräda kommunen i frågor som ingår i kommunens roll som fastighetsägare. Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. I vårt uppdrag ingår bl a att: föra kommunens talan i domstol, genomföra överlåtelser och förvärv av fast egendom och tomträtter, upplåtelse av fastighet med tomträtt, omreglering av tomträttsavgälder, inskrivnings- och fastighetsbildnings åtgärder, anläggnings- och ledningsrättsärenden, rättighetsupplåtelser samt andra liknande ärenden. Vi hjälper även lokalförsörjningsavdelningen och övriga förvaltningar inom kommunen med hyresavtal, hyrestvister och utbildning. Tillsammans med exploateringsavdelningen bevakar vi möjligheter till förvärv av fastigheter för kommunens framtida behov. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Under 2014 ska avgäldsregleringar genomföras för samtliga avtal med en ny avgäldsperiod Arbetet med en ny dokumenthanteringsplan för fastighetskontoret pågår med målet att denna ska beslutas av tekniska nämnden i juni För kommande bostadsproduktion längs Hyllie Allé ska tecknas tomträtts- och köpeavtal. I projektet Öster om Strandhem ska ca 70 småhustomter förmedlas av Boplats Syd, för vilka avtal ska tecknas av fastighetskontoret. I övrigt biträda fastighetskontorets verksamheter i avtalsförhandlingar och andra juridiska frågor. 9 INLEDNING 9

10 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Exploateringsavdelningens uppgift är att ta fram byggklara tomter för nya bostäder, förskolor/skolor och verksamheter/företag. Det gör vi dels genom att utveckla Malmö stads egen mark, dels genom att medverka när privat mark exploateras. Arbetet med att ta fram byggklar mark omfattar insatser i hela exploateringsprocessen, från strategiska markförvärv och översiktliga studier via utredningar, planering, kalkylering och exploateringsarbeten till upplåtelse och försäljning av tomter. Fastighetskontoret ska medverka till att byggrätter på annans mark bidrar till den positiva utvecklingen av staden genom tecknande av exploateringsavtal. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Ikea tillträder i februari 2014, fastigheten Agunnaryd 1, enligt beslut i kommunfullmäktige. Då startar byggnationen av ett nytt kontor för globala huvudkontorsfunkioner och ett globalt mötescentrum för IKEA-anställda runt om i världen. Kontoret, som ska vara klart sommaren 2015 och får 800 arbetsplatser, planeras för att varje vecka kunna ta emot flera hundra IKEA-anställda till sitt mötescentrum. I Hyllie har bostadsbyggandet nu kommit igång med ca 300 bostäder i produktion, de första Hyllianerna flyttade in hösten 2013 i ett hyreshus med 50 lägenheter. Under 2014 kommer bostadsbyggandet fortsätta och ca 350 bostäder bedöms byggstarta dels utmed Hyllie allé och dels utmed Boulevarden i den s k Sportsbyn. I Norra hamnen kommer detaljplanen att antas under Arbeten med utfyllnader och åtgärder för att få bra stabilitet i området fortsätter. Projektering av gator och nödvändig infrastruktur kommer att starta liksom utredningen kring broförbindelsen till Norra Hamnen från Mellersta Hamnen. Arbetet med vattendomen fortsätter, som CMP driver på Malmö stads uppdrag, för ytterligare utfyllnad i nordväst av Norra Hamnen. Studier och ställningstagande kring vindkraftens etablering, som planeras inom den kommande utfyllnaden, kommer att pågå under året. 10 Detaljplanen för kvarteret Spårvägen vann laga kraft under För att möjliggöra byggstarter av bostäder under 2015, ska marken iordningställas under 2014 genom projektering och nybyggnad av allmän platsmark samt rivning av delar av bussgaraget. Därutöver skall sista handen läggas vid markanvisningsavtalen för att reglera byggherrarnas rättigheter och skyldigheter vid nybyggnationen. Under 2014 kommer kommunen påbörja byggandet av tre nya skolor på kommunal mark. Skoltomterna är belägna vid Hyllie allé, Västra Hamnen och Gottorp (Bunkeflostrand). Arbetet med att ta fram förutsättningar för dessa byggstarter har pågått under en längre tid och under 2014 kommer fastighetskontoret upplåta marken för skolorna till stadsfastigheter. Fastighetskontoret kommer under 2014 att vara engagerat i flera tidiga planeringsprocesser, t ex för Nyhamnen, kv Kuratorn, Holma- Kroksbäcks förtätning, Hyllie södra, Sege Park samt MKB-projektet Culture Cashbah. Vi ska på ett tidigt stadium i planeringsprocessen belysa och säkerställa genomförandefrågorna. Bla ska marksaneringsfrågorna få ett större fokus och komma in tidigare i processen. Vi ska fortsätta att ställa krav på Miljöbyggprogram Syd. Stoppar regeringen den möjligheten kommer vi att arbeta fram nya lösningar för ett fortsatt hållbart byggande i Malmö Stad. 10 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

11 PÅGÅENDE EXPLOATERING Större pågående utvecklingsområden A Hyllie B Västra Hamnen C Norra Sorgenfri D Norra Hamnen Pågående projekt 1 Agnesfridsvägen söder om 2 Annestad 2 3 Botildenborg 4 Bronssvärdet väster om 5 Bunkeflostrand 1:7 6 Carl Florman 7 Dragörkajen 8 Elinelunds gård 9 Elisedal 10 Flansbjer etapp 1 11 Forskaren 12 Fosie kyrkby 13 Fredriksberg 14 Fäladsmarken 15 Glasbruket 16 Gråsejen 17 Gyllins trädgård 18 Gädan 2,3,4 och 5, del av Hamnen 21: Holmastan 20 Kaninen 21 Kvarnby 22 Lien 23 Lockarp 24 Louisedalsvägen väster om 25 Malmö Live, konsert, kongress och hotellanläggning 26 Murteglet Lerteglet 27 Niagara 28 Nummertolvsvägen 29 Priorn Pildammsvägen 30 Sege Park 31 Slussplan 32 Sofia 33 Stensåkern 34 Strandhem öster om 35 Svenstorps gård Ängsövägen 36 Trevnaden 37 Tyfonen 38 Valdemarsro Östra 39 Vidar 40 Vintrie park 41 Västra Klagstorps station 42 World Village of Women Sport ( del av innerstaden 10:14) 43 Ön, Sundholmen 11 INLEDNING 11

12 LOKALFÖRSÖRJNINGAVDELNINGEN På lokalförsörjningsavdelningen har vi det övergripande ansvaret för Malmö stads försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler och förvaltningen av sociala boenden. Lokalförsörjningsavdelningen är betydelsefull i kommunens framtida utveckling. Den offentliga servicen blir allt viktigare för stadens attraktivitet och för att Malmös positiva befolkningsutveckling ska fortsätta. Lokalförsörjningsavdelningen indelas i två organisatoriska enheter som är anpassade efter uppdragen LiMa (Lokal i Malmö) ser till att det finns lokaler för den verksamhet stadens olika förvaltningar bedriver. Vi stöttar också förvaltningarna med rådgivning i olika frågor, t.ex. tekniska lokalfrågor. Lägenhetsenheten arbetar med anskaffning och förvaltning av enskilda lägenheter för sociala boenden i nära samverkan med stadsområdena. Vi anskaffar lägenheter från allmännyttan och privata hyresvärdar. Förvaltningen är av ekonomisk, juridisk och teknisk natur. Utgångspunkten är att båda enheterna är kostnadsfria internkonsulter för kommunens förvaltningar och ska stödja hyresgästerna/förvaltningarna. Prioriterade uppgifter för 2014 är: LiMa LiMa har tagit fram ett förslag till Malmö-modell för lokalanskaffningsprocessen från det att en kommunal förvaltning till inflyttning. Processen i sin helhet består att ett antal delprocesser med olika delprocessägare. Förslaget innebär att LiMa driver och samordnar lokalanskaffningsprocessen med en av delprocessägarna godkänd huvudtidplan som verktyg. Det huvudsakliga syftet är att kvalitetssäkra processen, framförallt vad gäller att leverera rätt lokal i rätt tid. Förankring av förslaget har gjorts hos kommunens övriga förvaltningar. Under året kommer ett intensivt arbete att bedrivas med att implementera processen i de olika förvaltningarnas organisationer. En ny instruktion för lokalförsörjningsplanen, som ska gälla från och med lokalförsörjningsplanen , ska tas fram av LiMa. Instruktionens främsta syfte är att lokal och för samt de olika förvaltningarnas lokalkostnadsplanering. Det innebär att de stora förvaltningarna som grundskola och förskola bör arbeta med sin lokalförsörjningsplan löpande under året, bl a för att ge stadsfastigheter möjlighet att sprida ut sitt kalkylarbete över året. Befolkningsprognosen visar på en kraftig ökning av såväl förskole- som grundskolebarn de fem närmaste åren. Förutom att det ställer stora krav på utbyggnad av lokaler, ställer det krav på effektiv användning av de befintliga förskolorna och grundskolorna. Under året ska det arbete som påbörjats med lokalkapacitetsutredning för de befintliga grundskolorna fortsätta och förfinas. Samma arbete ska genomföras vad gäller de befintliga förskolorna. Arbetet ska genomföras i samarbete med de tre skolförvaltningarnas avdelning för fysisk miljö samt stadsfastigheter och grunda sig på lokalyta, tekniska begränsningar, särskilda begränsande funktioner samt pedagogiska begränsningar kopplat till lokalerna. Fastighetskontoret skall ta fram en Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö Stads egna verksamheter ett förtydligande av Malmö stads avfallsplan FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

13 Lägenhetsenheten Utreda förslaget om att flytta tillsynen från stadsområdena till lägenhetsenheten. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda om den tekniska tillsynen ska flyttas från socialtjänsten och i stället läggas på lägenhetsenheten. Lägenhetsenheten är representerad i den grupp som utreder frågan. Det är av stor vikt att frågan utreds skyndsamt då enheten behöver nya lokaler av arbetsmiljöskäl. Om det beslutas att enheten ska utökas med tillsynspersonal kommer stora resurser att läggas på anställning, utbildning, anskaffning av lokal och dylikt. Under 2014 kommer lägenhetsenheten att arrangera saldomöten där representanter med rätt att fatta beslut kommer att bjudas in för diskussioner angående hyresfordringarna. Tanken är att samtliga äldre fordringar ska gås igenom och att en handlingsplan ska tas fram för varje enskild hyresgäst. Detta för att sätta fokus på hyresfordringarna med målet att de ska minska. 13 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 13

14 Förvaltningsavdelningen Vi förvaltar den mark som staden äger, och hyr ut det mesta med arrendeavtal. Tillsyn och skötsel avser både bebyggd och obebyggd mark. I förvaltningsavdelningen ingår tre olika verksamhetsområden som är organiserade i fyra olika enheter; Markförvaltningen som är fördelad på arrendeenheten och lantbruksenheten. Verksamheten på Katrinetorp, som är en samordning mellan olika enheter inom avdelningen. Fastighetskontorets ekonomienhet och enheten för IT. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Gemensamt: Utveckling av FK Kartan och JAFIR, digitalisering av förändringarna inom kommunens fastighetsägande, fortsätter. Samtliga fastighetskort är skannade för att bli tillgängliga i både FK Kartan och JAFIR under FK Kartan Mobil, appen ska spridas inom förvaltningen och utvecklas. Vi ska göra en översyn av rutinerna omkring avtals- och debiteringssystemet, HUSAR/Momentum PM och undersöka möjligheterna till bättre stöd och uppföljning av berörda verksamheter. Ett kvalitetsarbete omfattande: o Statistik för bättre uppföljning och information. o Hur systemet kan användas och utvecklas för att underlätta avtalsadministratio nen. o Intern kontroll, ta fram en rutin omfat - tande vilka löpande kontroller som bör ske i systemet. Ekonomienheten Genomföra och leverera beslutsunderlag till tekniska nämnden avseende: bokslut 2013 med årsanalys, budgetskrivelse med budgetförslag 2015, delårsrapporter och utfallsprognoser för Utveckla styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten, med fokus på redovisningsprinciper, kalkylering, driftkonsekvenser och objektsgodkännande. I samarbete med exploateringsavdelningen. Medverka i Effecto, det kommungemensamma samarbetet för effektivare ekonomiadministration inom Malmö stad. Löpande intern kontroll, se även ovan angående kvalitetsarbetet med HUSAR. Arrendeenheten: Odlingslotter: Under 2014 kommer det att färdigställas nya odlingslotter inom odlingsområdet Hyllierankan. Arbeten med enhetliga staket runt en del odlingsområden fortsätter, under 2014 utförs detta inom Almviksodlingsområde. Enheten arbetar också med att starta en ny tematrädgård, ambulerande odling, i Västra Hamnen. Byggnader och anläggningar: Upprustningen av enhetens byggnader fortsätter byts samtliga fönster på huvudbyggnaden på Almåsa. Vita huset på Mossängen kommer också att få nya fönster, fasadmålning och en taköversyn. Simrisbanvägen och Jörgen Kocksgatan får en ansiktslyftning genom översyn av asfaltslitlagret. Skötselytorna: Den genomförda ytinventeringen kommer att innebära att enheten under 14 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

15 2014 bör ta in fler arrendatorer och att skötselfördelning av kommunens samtliga reströda ytor kan fastställas så att de alltid sköts av antingen fastighetskontoret eller gatukontoret. arrangemang kommer att påverka inriktningen Utvecklingen av Katrinetorps trädgårdar och park fortsätter. Sweco arbetar på vårt uppdrag med att ta fram en långsiktig restaureringsplan för Frickska trädgården och Herrskapsträdgården. Planen ska vara klar våren Den stora trappan från huvudbyggnaden mot trädgården ska restaureras under Katrinetorp har kommunalt vatten men enskilt avlopp för vilket kapaciteten är begränsad. En utredning om behov och möjligheter att ansluta gården till kommunalt avlopp ska genomföras i dialog med VA SYD. Katrinetorp Stallet med den nya entrén till gården, lokaler för utställningar och konferenser samt personalens kontor är nu i full drift och ska hyras ut för möten och aktiviteter Programmet för verksamhetsåret 2014 ska vara klart i början av mars månad och kommer att omfatta ca 30 arrangemang. En analys av de ekonomiska förutsättningarna för respektive SÖDRA DELEN AV DET NYA ODLINGSOMRÅDET HYLLIERANKAN Lantbruksenheten Två nya ridanläggningar ska uppföras med målet att fritidsförvaltningen ska kunna starta verksamheter i dessa under Till följd av ökade miljökrav krävs standardförbättringar av ett flertal enskilda avloppsanläggningar inom enhetens förvaltning. Målet är att genomföra tio sådana under 2014 till en snittkostnad på 200 tkr. Arbetet med en ny utvecklingsplan för Torup ska starta med ett inriktningsbeslut i TN. Detta ska utgöra grunden för utvecklingsplanen som ska vara klart hösten Översynen av villkoren för jordbruksarrenden inom Malmö ska leda fram till ett underlag för beslut om vilka förutsättningar som ska gälla framöver. Behovet av ett underhållsplaneringssystem för byggnader och anläggningar ska dokumenteras i en kravspecifikation. 15 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 15

16 ETT MALMÖ MED BOSTÄDER FÖR ALLA BEHOV 1) Alla Malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Ett allsidigt bostadsbyggande i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper bidrar till en social hållbar utveckling. 2) Kommunens markägande används så att förutsättningarna skaps för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonimiskt hållbar utveckling. 3) Bostadsförsörjningen främjar ekologiskt hållbar utveckling. Exploateringsprojekt för nya bostäder ska drivas i alla stadsområden och ska omfatta olika boende- och upplåtelseformer. Nya övergångslägenheter ska anskaffas. Fastighetskontoret ska tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder. Minst 50% av bostäder som byggs på mark som tillhandahålls av Malmö stad ska vara hyresrätter. Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttssupplåtelse av mark för nya bostäder. MÅLUPPFYLLELSE När......pågående exploateringsprojekt med bostadsbyggande finns i alla stadsområden nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de lägenheter som anskaffas via markanvisningsavtal avtal av de anskaffade lägenheterna förvaltas åt Bostad Först....minst nya bostäder är möjliga att påbörja under minst 350 nya bostäder har påbörjats i Hyllie....minst 60% markanvisningsavtal tecknats för Kv Spårvägen....minst 50% av det som byggstartats på kommunal mark är hyreslägenheter....andelen ambitionskontrakt som anger nivå B eller A i Miljöbyggprogram Syd ökar FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

17 ETT MALMÖ MED VÄL UTBYGGD OFFENTLIG SERVICE 1) Lokalförsörjningsplanen är styrande för planering och utbyggnad av kommunals service. 2) Behoven av offentlig service tillgodoses i den blandade staden och lösningarna är flexibla för att garantera hållbarhet över tiden. Lokalförsörjningsplanen ska ha en tydlig koppling till kommunens investeringsplan. Under 2014 ska nya förskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. Under 2014 ska 550 nya grundskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. Alla exploateringsprojekt ska hantera de behov av offentlig service som projekten genererar. MÅLUPPFYLLELSE När......en ny instruktion för lokalförsörjningsplanen har tagits fram och används av alla förvaltningar nya förskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion/förhyrning av lokaler grundskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion av lokaler....bindande överenskommelse med exploatören finns och som säkrar behovet av kommunal service som genereras i projektet innan detaljplanen antas. 19 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 17

18 ETT MALMÖ MED TILLVÄXT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING 1) Malmö har ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. 2) Kommunens markägande används så att befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar för varierande typer av verksamheter möjliggörs. 3) Ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen i Malmö leder till ökad sysselsättningsgrad och bidrar till en socialt hållbar utveckling med minskat utanförskap. FK ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt vägledning vid etableringar. FK ska tillhandahålla mark avsedd för kontor vid attraktiva lägen. Lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter ska finnas. Lager av planlagd mark för småindustri, handel och service ska finnas. FK ska upplåta eller sälja mark som möjliggör nya arbetsplatser. MÅLUPPFYLLELSE När......vi har intressenter inom alla våra verksamhetsgrenar (kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet) som vill etablera sig i Malmö....vi upplåtit/sålt BTA för kontorsverksamheter....det finns lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter, ej Norra Hamnen, omfattande minst 12 ha....det finns lager av byggklar mark i Norra Hamnen, omfattande minst 20 ha....det finns lager av planlagd mark för småindustri, handel och service omfattande minst 20 ha....mark som möjliggör minst nya arbetsplatser har upplåtits eller sålts FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

19 ETT MALMÖ MED MÖTESPLATSER FÖR FRITID; REKREATION OCH EVENEMANG 1) Inom kommunens lantegendomar och skogar erbjuds malmöborna mötesplatser för fritidsverksamhet och rekreation. Här finns vandringsleder och motionsspår, ridanläggningar och ridstigar, golfbanor, småbåtshamnar m.m. 2) I Malmö finns ett stort utbud av trädgårdskolonier och odlingslotter på kommunens mark, som ger många malmöbor möjligheter till en aktiv och grön fritid. 3) Malmö är en attraktiv stad för besökare, evenemang och möten. Ett brett utbud av upplevelser ger staden puls och liv och har även en stor betydelse för tillväxt och sysselsättning. Katrinetorp ska utvecklas som mötesplats och erbjuda malmöborna ett väl förvaltat kulturarv. Verksamheten ska bygga på historisk trovärdighet, hållbar utveckling och bidra till integrationen. Torup ska utvecklas som rekreationsområde och mötesplats. Barns och ungdomars behov av kunskap om naturen och kulturarvet ska prioriteras. FK ska genomföra om- och tillbyggnad samt nybyggnation av ridanläggningar i enlighet med ridskoleutredningen FK ska tillgodose malmöbornas behov av attraktiva odlingslotter. Behovet av nya offentliga platser (torg, platser, parker mm) ska tillgodoses i samband med exploateringsprojekten. MÅLUPPFYLLELSE När......antalet uthyrningstillfällen och intäkterna av uthyrningen på Katrinetorp har ökat i jämförelse med ca 30 arrangemang med ett varierat utbud har hållits på Katrinetorp....restaureringsplanen för Katrinetorp är klar för att tas i bruk....utredning för Katrinetorp om anslutning till kommunalt avlopp har färdigställts....direktiven för utvecklingsplan för Torup är beslutade.... nybyggnationen av ridanläggningen vid Klagshamnsudden är slutförd....byggnationen av ridanläggningen vid Husie har påbörjats....de två rid-anläggningarna vid Hyllie Boställe och Skogholms åtgärdats enligt om- och tillbyggnadsplan....de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp I är uthyrda. 21 INLEDNING 19

20 MALMÖ - EN STAD MED STRATEGISKT MARKINNEHAV FÖR FRAMTIDEN 1) Kommunen äger mark som ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna. 2) Markinnehavet utökas för att underlätta genomförandet av översiktsplanens intentioner. 3) Fastighetskontoret förvaltar och upplåter kommunens mark så att den ger bästa möjliga avkastning för kommunen med hänsyn till naturintressen och miljö. De delar av markinnehavet som utgör resurs på lång sikt, upplåts med villkor som beaktar åtkomlighet för staden och möjliggör ett effektivt nyttjande. FK ska initiera förvärv och avyttring av mark med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling. Markreserven ska genom strategiska förvärv tillföras ny mark som ger möjlighet för exploatering i enlighet med ÖP Driftnettot från förvaltningen av stadens mark ska öka. Som juridisk ägare ska FK tillse att förvaltningsansvaret för stadens mark är väl dokumenterat. Stadens jordbruksmark ska upplåtas med villkor som beaktar såväl åtkomligheten för staden som ett effektivt nyttjande för arrendatorerna. MÅLUPPFYLLELSE När......en strategisk markinnehavsplan är framtagen. Mäts vid årsskiftet 2015/16....rutiner för bevakning av fastighetsmarknaden är framtagna. Mäts vid årsskiftet 2014/15....omfattningen av utarrenderad mark ökar (justerat m h t mark som avgår för exploatering). Mäts vid 2014/15....det inte finns några markområden med oklarheter vad gäller förvaltningsansvar. Mäts vid 2015/16....en utredning om upplåtelsevillkor för stadens jordbruksmark är klar. Mäts vid 2015/ FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

21 MALMÖ - EN STAD MED GOD EKONOMI 1) Fastighetskontorets målsättning är att uppnå långsiktigt god ekonomi vid förhandlingar, avtal och i förvaltningens arbete i övrigt. Kommunnyttan är ett honnörsord. 2) Genom ekonomistyrning och ekonomiskt medvetande utnyttjas förvaltningens resurser på bästa sätt. 3) Fastighetskontoret är en effektiv förvaltning genom att vi har tillgång till aktuell och relevant information,tydlig dokumentation och effektiva arbetsrutiner. Det ekonomiska resultatet av exploateringsverksamheten ska ge ett positivt netto, exploateringsvinst, för kommunen. Markpriserna ska vara marknadsmässiga utan att vara prisledande. Avgälderna för tomträtter med ny avgäldsperiod 2016 ska regleras. Byggnader och anläggningar som ska finnas kvar i kommunens ägande ska vara i gott skick. FK ska vidareutveckla styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten. FK ska medverka till att Malmö stad får effektivare ekonomiadministration. Antalet oreglerade hyresfordringar ska minska. Beslutunderlag för budget, redovisning och uppföljning ska levereras enligt tidplan. Samordning i ärende- och projekthantering ska öka och en sammanhållen digital ärendeprocess ska införas. Säker och strukturerad digital åtkomst till förvaltningens informationstillgångar ska finnas och användas effektivt av medarbetarna. FK ska ha effektiva rutiner för avtalshantering och debitering. En processorienterad dokumenthanteringsplan ska finnas. MÅLUPPFYLLELSE När......exploateringsvinster om minst 200 mkr har redovisats för kommunens priser ligger i nivå med externa värderingar och jämförbara köp....samtliga avtal med ny avgäldsperiod 2016 har reglerats....arrendeenhetens byggnader upprustats enligt v-plan Malmös nya modell för exploateringsredovisning är utvärderad och anpassad för att hålla över lång tid....fk genomför effektiviseringar i enlighet med Effectos mål. (Malmö stads mål avseende effektivare ekonomiadministration)...fk har rutiner för att kvalitetssäkra innehållet i Momentum PM....förvaltningens avtalssystem stödjer våra avtalsprocesser....den processorienterade dokumenthanteringsplanen är antagen av kommunstyrelsen. 23 INLEDNING 21

22 FASTIGHETSKONTORET - EN FÖRVALT- NING MED PROFESSIONALISM, ENGAGEMANG OCH ARBETSGLÄDJE 1) Fastighetskontoret är en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. 2) Genom respektfullt bemötande, tydlighet och bra kommunikation skapar vi förtroende för fastighetskontoret internt och externt. 3) Medarbetare och ledare är professionella och utvecklas genom lärande i vardagen och kompetensutveckling i olika former. Medarbetarna ska ha en utvecklingsplan. FK ska utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, friskvård och gott ledarskap så att en god arbetsmiljö säkerställs. FK ska ha med mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen Upplevelsen av FK:s bemötande externt och internt ska vara positiv. Fastighetskontoret ska arbeta för att finna lösningar utan rättsliga tvister. Våra interna och externa kommunikationskanaler ska leda till ett effektivt verktyg för medarbetarna och en ökad service åt malmöborna. Fastighetskontoret ska bidra med utbildningsinsatser inom kontorets kompetensområde såväl internt som till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Fastighetskontoret ska prioritera kompetensutveckling genom bl.a. kurser, seminarier, lära i arbetet, studiebesök och mässor. MÅLUPPFYLLELSE När % av medarbetarna har en utvecklingsplan....samtliga enheter har behandlat systematiskt arbetsmiljöarbete på ett APT-möte....en friskvårdsdag har hållits med 90 % deltagande....andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat....antalet rättsliga tvister har minskat med föregående års, jämförelse med antalet avtal som tecknas....besöksstatistiken för Komin ökat jämfört med tidigare mätningar....utbildning avseende sociala boenden för nya medarbetare inom socialtjänsten har hållits....studieresa har genomförts....två FK-dagar har genomförts....fk deltagit i minst ett arrangemang som anordnats av högskola....minst en praktikant tagits emot av FK....FK representerats vid två större branschmässor...fk har inlett ett samarbete eller utbyte med en stad eller externfinansierat projekt FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår Tekniska nämnden - Fastighetskontoret 1 Sammanfattning Fastighetskontoret följer här upp sin verksamhetsplan 2014. Innehållet i denna uppföljning

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Nämndsbudget 2015 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1-En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2-En

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014 BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag juni 2014 1 Bilaga 1. Effektmål De nedanstående punkterna är de effektmål som Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ämnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 31 Stadsplaneringsnämnden Summa: 15 795 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 15 795 2017: 20 954 2018:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015.

Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015. SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fastighetskontoret 1 (5) Datum 2015-09-15 Vår referens Susann Knutsson Utvecklingssekreterare Susann.Knutsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2015, delårsuppföljning

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer