Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014

2 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar och våra prioriteringar 8-15 Nyckeltal för fastighetskontoret Våra mål sid Tekniska nämnden INNEHÅLL

3 FÖRORD Efter ett drygt halvår som fastighetsdirektör har jag kommit in i arbetet och kan påverka och lägga upp planerna för de närmsta åren, tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare. En central del i det arbetet är verksamhetsplanen. Vi har försökt att göra årets verksamhetsplan tydligare och mer mätbar. Eftersom den tidigare målstrukturen (inriktnings- och effektmål) ligger kvar så har vi koncentrerat oss på leveransmålen och de aktiviteter som är kopplade till dessa. En processkartläggning påbörjades under hösten och nu har vi en beslutad huvudprocesskarta. Under 2014 kommer vi att arbeta vidare med att kartlägga del- och stödprocesser. Det här blir en viktig grund för att strukturera upp våra arbetssätt samt arbeta effektivare tillsammans med övriga förvaltningar. Jag har också valt att fokusera på intern och extern kommunikation genom att samla och förstärka resurserna. Fastighetskontoret i Malmö ska bli synligare och bättre på att visa upp vår verksamhet och kompetens. Vi måste också bli mer aktiva gentemot marknaden. Vi har många viktiga frågor framför oss. Bostadsbyggandet måste öka och vi ska arbeta ännu mer aktivt tillsammans med marknadens aktörer för att hitta lösningar som gör att projekten kommer igång. Vi ska bl a fokusera på att förtäta i anslutning till områdesprogrammen, t ex Holmastaden, Lindängen centrum och Amiralsstaden. Vårt stora utbyggnadsområde är Hyllie och där räknar vi med att det byggstartas minst 350 lgh under Vi ska kraftsamla för att, tillsammans med övriga förvaltningar, se till att behovet av för- och grundskoleplatser uppfylls. Arbetet leds av vår Lokalförsörjningsavdelning men även Exploateringsavdelningen har en viktig uppgift. Hemlösheten är fortsatt hög och den verkar fortsätta öka. Därför måste vår lägenhetsenhet öka antalet övergångslägenheter ytterligare. Arbetslösheten är mycket hög i Malmö och delvis grunden till en del andra problem. Fastighetskontoret kommer därför att fokusera på etablering av nya företag. Vi kommer att arbeta mer med strategiska markförvärv som ska gynna kommunens utveckling på lång och kort sikt, både för bostäder och verksamheter. Norra Hamnen kommer de närmaste åren att utvecklas till ett verksamhetsområde med förhoppningsvis tusentals nya viktiga arbetstillfällen. Under 2014 hoppas vi att vi kommer att skriva de första avtalen om etableringar. Under året ska vi också ta fram en ny utvecklingsplan för Torup. Malmö stad behöver ta beslut om hur Torups slott och kringliggande verksamhet ska utvecklas. Vi ska också arbeta mer aktivt med markförvaltningen och både öka intäkterna och nyttan för Malmöborna. Om vi ska lyckas med att utveckla verksamheten och nå våra målsättningar så måste vi också fortsätta att utveckla chefer och medarbetare. Det ska finnas ett bra arbetsklimat med god arbetsmiljö som präglas av samverkan och delaktighet. Klas Johansson Fastighetsdirektör 3 INLEDNING 3

4 Tekniska nämndens direktiv till fastighetskontoret 2014 Fastighetskontoret......ska möjliggöra ett allsidigt utbud av bostäder. Detta gäller såväl inom nya exploateringsområden som för bebyggda områden där möjligheter till förtätning kan finnas....ska se till så att hyresrätter med en rimlig hyresnivå ska prioriteras vid marktilldelningar....ska tillgodose behovet av mark för näringslivet med prioritering av företag som ger fler arbetstillfällen i Malmö. Behovet ska tillgodoses för befintliga företag och nya företag som vill etablera sig i Malmö....ska vid tomtupplåtelser och planläggning av framtida verksamhetsområden styra lokaliseringarna med hänsyn till företagens inriktning, logistik och miljöpåverkan....ska prioritera arbetet med att få fram tomtmark och lokaler för den omfattande utbyggnaden av förskoleverksamheten.... ska genom strategiska förvärvsinsatser öka kommunens markinnehav för kommande behov av exploatering....ska se till så att kommunens lantegendomar och även skogsinnehavet utanför kommunens gränser, där så är lämpligt användas som rekreationsområden och komplettera Malmös parker och grönområden.... ska vid nyanställningar särskilt beakta kommunens mål om att öka antalet anställda med utländsk bakgrund. 4 4 INNEHÅLL Fastighetskontorets uppdrag utgår från kommunfullmäktiges reglemente för tekniska nämnden och fastighetskontoret samt från de mål kommunfullmäktige och tekniska nämnden har fastställt. //Vårt uppdrag Fastighetskontoret ska tillsammans med andra aktörer skapa en för alla attraktiv stad för arbete, boende och fritid. Vi gör det utifrån rollen som kommunens markägare. //Vår verksamhetsidé

5 Kommunfullmäktiges mål Ungdomsarbetslösheten ska minska. Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid. Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande. Den socialt betingade hemlösheten ska minska. Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver. Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid. I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen. Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Luftföroreningarna ska minska. Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier. Biologisk mångfald ska värnas. Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden. Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 5 INLEDNING 5

6 Fastighetskontoret Som kommunens juridiska markägare är det vi som ansvarar för köp och försäljning av mark. Vår uppgift är att förvalta marken och se till att den används till något som är bra för alla som bor i Malmö. Som exploatör ska vi se till att vi alltid har tillgänglig mark för tillväxt. Vi upplåter även en del av marken till andra företag och privatpersoner, genom tomträttsavtal och arrenden. Marken ska användas till något bra Ytterst handlar det om att trygga tillgången på mark för bostäder, arbete och andra verksamheter. Men också för rekreation och fritid. Ett bra exempel på det sistnämnda är Bokskogen i Torup. Ett annat är olika koloniområden. Målet är att Malmö ska vara en attraktiv stad för arbete, boende och fritid för alla. Tillsammans med andra När Malmö stad bygger ut staden på egen mark är det vi på fastighetskontoret som har ansvaret att ta fram byggklar mark. Vi gör det inte själva, utan samarbetar då med andra, t.ex. gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och byggherrar m fl. Vi hjälper också andra förvaltningar med lokalfrågor och förvaltar inhyrda lägenheter för socialt boende. Några mil mark i fyrkant Malmö stad är en mycket stor markägare. Vi ansvarar för cirka hektar mark, varav ca hektar är jordbruksmark och hektar är skog. En del av marken är reservmark för Malmös framtida utbyggnad. 85 medarbetare På fastighetskontoret är vi cirka 85 medarbetare, uppdelade på fyra avdelningar: Exploateringsavdelning Fastighetsjuridiskavdelning Lokalförsörjningsavdelning Förvaltningsavdelning ORGANISATION LOKALFÖRSÖRJNINGS- AVDELNING LiMa Lägenhetsenhet Stab FÖRVALTNINGS- AVDELNING Arrendeenhet Ekonomienhet Avd. gemensam Katrinetorp Lantbruk TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETS- DIREKTÖR FASTIGHETS- JURIDISK AVDELNING EXPLOATERINGS- AVDELNING Avdelningsstab Projektenhet Enhet för Näringsliv och Hyllie 6 6 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

7 Malmö stad som markägare Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen, ca 55%. Framför allt är det obebyggd mark det vi kallar markreserven, alltså kommunens reserv för framtida utbyggnad och utveckling av staden. Kommunen äger även fastigheter med byggnader t.ex. skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service. I vårt fastighetsägande ingår också allmän platsmark, t.ex. gator och parker. Malmö äger även markområden i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo. Köper, säljer och hyr ut Fastighetskontoret ansvarar för att köpa och sälja fastigheter. Vi ansvarar för exploatering, omvandling och förtätning av den egna marken. Genom tomträttsavtal eller arrenden upplåts stora delar av vårt markinnehav till andra, t.ex. företag och privatpersoner. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen, medan byggnader på arrendemark kan ingå i arrendet. Interna och externa avtal Även verksamheter inom Malmö stad, som använder kommunens mark, har avtal med fastighetskontoret, så kallade interna markavtal. Olika förvaltningar I stort sett all kommunägd obebyggd mark i Malmö, liksom kommunens markinnehav utanför kom- mungränsen, i Vomb, Torup, Karup och i Sturup, förvaltas av fastighetskontoret. Allmän platsmark, det vill säga gator, parker och torg, förvaltas av gatukontoret. Serviceförvaltningen/stadsfastigheter förvaltar merparten av kommunens byggnader t.ex. skolor, förskolor, fritidsanläggningar. Byggnader som tillhör lantegendomar eller ingår i koloniområden eller liknande ingår i fastighetskontorets ansvar. Samma sak gäller för en del byggnader inom centralt belägna fastigheter, vilka förvärvas i syfte att exploateras eller för att möjliggöra förändring av detaljplanen. När det gäller mark tillhörande hamnverksamheten ansvarar kommunstyrelsen för markupplåtelsen till CMP, Copenhagen Malmö Port AB. 7 INLEDNING 7

8 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHET OCH VÅRA PRIORITERINGAR 2014 STABEN Staben är en styr- och stödverksamhet för fastighetskontoret. Vi arbetar med utvecklingsfrågor och är ett allmänt stöd och en strategisresurs inom HR och kommunikation. Vår reception med extern och intern service ingår i staben. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Medverka-projektet löper på och planen är att fastighetskontoret och gatukontoret ska driftsstarta i kommunens gemensamma dokumenthanteringssystem Platina under våren Systemet kommer både att innehålla förvaltningens diarie och hantera tekniska nämndens beslutsprocesser. Processöversynen för fastighetskontorets verksamheter fortsätter med fokus på huvudprocesserna exploatering (tillgodose behovet av mark för bostäder, offentlig service och näringslivsutveckling) och lokalförsörjning (säkra ändamålsenliga lokaler/lägenheter för Malmö stad). Fastighetskontoret ska prioritera kompetensutveckling genom bl a kurser, seminarier, lära i arbete, studiebesök och mässor ska 95% av medarbetarna ha en utvecklingsplan. Vi ska utveckla våra interna och externa kommunikationskanaler så att de blir ett effektivt verktyg för medarbetarna och ge en ökad service åt malmöborna. Tillsammans med förvaltningar inom områdesprogrammet ska fastighetskontoret utveckla och driva arbetet med sociala investeringar i olika projekt. 8 8 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

9 FASTIGHETSJURIDISKA AVDELNINGEN Fastighetsjuridiska avdelningens uppgift är att företräda kommunen i frågor som ingår i kommunens roll som fastighetsägare. Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. I vårt uppdrag ingår bl a att: föra kommunens talan i domstol, genomföra överlåtelser och förvärv av fast egendom och tomträtter, upplåtelse av fastighet med tomträtt, omreglering av tomträttsavgälder, inskrivnings- och fastighetsbildnings åtgärder, anläggnings- och ledningsrättsärenden, rättighetsupplåtelser samt andra liknande ärenden. Vi hjälper även lokalförsörjningsavdelningen och övriga förvaltningar inom kommunen med hyresavtal, hyrestvister och utbildning. Tillsammans med exploateringsavdelningen bevakar vi möjligheter till förvärv av fastigheter för kommunens framtida behov. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Under 2014 ska avgäldsregleringar genomföras för samtliga avtal med en ny avgäldsperiod Arbetet med en ny dokumenthanteringsplan för fastighetskontoret pågår med målet att denna ska beslutas av tekniska nämnden i juni För kommande bostadsproduktion längs Hyllie Allé ska tecknas tomträtts- och köpeavtal. I projektet Öster om Strandhem ska ca 70 småhustomter förmedlas av Boplats Syd, för vilka avtal ska tecknas av fastighetskontoret. I övrigt biträda fastighetskontorets verksamheter i avtalsförhandlingar och andra juridiska frågor. 9 INLEDNING 9

10 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Exploateringsavdelningens uppgift är att ta fram byggklara tomter för nya bostäder, förskolor/skolor och verksamheter/företag. Det gör vi dels genom att utveckla Malmö stads egen mark, dels genom att medverka när privat mark exploateras. Arbetet med att ta fram byggklar mark omfattar insatser i hela exploateringsprocessen, från strategiska markförvärv och översiktliga studier via utredningar, planering, kalkylering och exploateringsarbeten till upplåtelse och försäljning av tomter. Fastighetskontoret ska medverka till att byggrätter på annans mark bidrar till den positiva utvecklingen av staden genom tecknande av exploateringsavtal. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Ikea tillträder i februari 2014, fastigheten Agunnaryd 1, enligt beslut i kommunfullmäktige. Då startar byggnationen av ett nytt kontor för globala huvudkontorsfunkioner och ett globalt mötescentrum för IKEA-anställda runt om i världen. Kontoret, som ska vara klart sommaren 2015 och får 800 arbetsplatser, planeras för att varje vecka kunna ta emot flera hundra IKEA-anställda till sitt mötescentrum. I Hyllie har bostadsbyggandet nu kommit igång med ca 300 bostäder i produktion, de första Hyllianerna flyttade in hösten 2013 i ett hyreshus med 50 lägenheter. Under 2014 kommer bostadsbyggandet fortsätta och ca 350 bostäder bedöms byggstarta dels utmed Hyllie allé och dels utmed Boulevarden i den s k Sportsbyn. I Norra hamnen kommer detaljplanen att antas under Arbeten med utfyllnader och åtgärder för att få bra stabilitet i området fortsätter. Projektering av gator och nödvändig infrastruktur kommer att starta liksom utredningen kring broförbindelsen till Norra Hamnen från Mellersta Hamnen. Arbetet med vattendomen fortsätter, som CMP driver på Malmö stads uppdrag, för ytterligare utfyllnad i nordväst av Norra Hamnen. Studier och ställningstagande kring vindkraftens etablering, som planeras inom den kommande utfyllnaden, kommer att pågå under året. 10 Detaljplanen för kvarteret Spårvägen vann laga kraft under För att möjliggöra byggstarter av bostäder under 2015, ska marken iordningställas under 2014 genom projektering och nybyggnad av allmän platsmark samt rivning av delar av bussgaraget. Därutöver skall sista handen läggas vid markanvisningsavtalen för att reglera byggherrarnas rättigheter och skyldigheter vid nybyggnationen. Under 2014 kommer kommunen påbörja byggandet av tre nya skolor på kommunal mark. Skoltomterna är belägna vid Hyllie allé, Västra Hamnen och Gottorp (Bunkeflostrand). Arbetet med att ta fram förutsättningar för dessa byggstarter har pågått under en längre tid och under 2014 kommer fastighetskontoret upplåta marken för skolorna till stadsfastigheter. Fastighetskontoret kommer under 2014 att vara engagerat i flera tidiga planeringsprocesser, t ex för Nyhamnen, kv Kuratorn, Holma- Kroksbäcks förtätning, Hyllie södra, Sege Park samt MKB-projektet Culture Cashbah. Vi ska på ett tidigt stadium i planeringsprocessen belysa och säkerställa genomförandefrågorna. Bla ska marksaneringsfrågorna få ett större fokus och komma in tidigare i processen. Vi ska fortsätta att ställa krav på Miljöbyggprogram Syd. Stoppar regeringen den möjligheten kommer vi att arbeta fram nya lösningar för ett fortsatt hållbart byggande i Malmö Stad. 10 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

11 PÅGÅENDE EXPLOATERING Större pågående utvecklingsområden A Hyllie B Västra Hamnen C Norra Sorgenfri D Norra Hamnen Pågående projekt 1 Agnesfridsvägen söder om 2 Annestad 2 3 Botildenborg 4 Bronssvärdet väster om 5 Bunkeflostrand 1:7 6 Carl Florman 7 Dragörkajen 8 Elinelunds gård 9 Elisedal 10 Flansbjer etapp 1 11 Forskaren 12 Fosie kyrkby 13 Fredriksberg 14 Fäladsmarken 15 Glasbruket 16 Gråsejen 17 Gyllins trädgård 18 Gädan 2,3,4 och 5, del av Hamnen 21: Holmastan 20 Kaninen 21 Kvarnby 22 Lien 23 Lockarp 24 Louisedalsvägen väster om 25 Malmö Live, konsert, kongress och hotellanläggning 26 Murteglet Lerteglet 27 Niagara 28 Nummertolvsvägen 29 Priorn Pildammsvägen 30 Sege Park 31 Slussplan 32 Sofia 33 Stensåkern 34 Strandhem öster om 35 Svenstorps gård Ängsövägen 36 Trevnaden 37 Tyfonen 38 Valdemarsro Östra 39 Vidar 40 Vintrie park 41 Västra Klagstorps station 42 World Village of Women Sport ( del av innerstaden 10:14) 43 Ön, Sundholmen 11 INLEDNING 11

12 LOKALFÖRSÖRJNINGAVDELNINGEN På lokalförsörjningsavdelningen har vi det övergripande ansvaret för Malmö stads försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler och förvaltningen av sociala boenden. Lokalförsörjningsavdelningen är betydelsefull i kommunens framtida utveckling. Den offentliga servicen blir allt viktigare för stadens attraktivitet och för att Malmös positiva befolkningsutveckling ska fortsätta. Lokalförsörjningsavdelningen indelas i två organisatoriska enheter som är anpassade efter uppdragen LiMa (Lokal i Malmö) ser till att det finns lokaler för den verksamhet stadens olika förvaltningar bedriver. Vi stöttar också förvaltningarna med rådgivning i olika frågor, t.ex. tekniska lokalfrågor. Lägenhetsenheten arbetar med anskaffning och förvaltning av enskilda lägenheter för sociala boenden i nära samverkan med stadsområdena. Vi anskaffar lägenheter från allmännyttan och privata hyresvärdar. Förvaltningen är av ekonomisk, juridisk och teknisk natur. Utgångspunkten är att båda enheterna är kostnadsfria internkonsulter för kommunens förvaltningar och ska stödja hyresgästerna/förvaltningarna. Prioriterade uppgifter för 2014 är: LiMa LiMa har tagit fram ett förslag till Malmö-modell för lokalanskaffningsprocessen från det att en kommunal förvaltning till inflyttning. Processen i sin helhet består att ett antal delprocesser med olika delprocessägare. Förslaget innebär att LiMa driver och samordnar lokalanskaffningsprocessen med en av delprocessägarna godkänd huvudtidplan som verktyg. Det huvudsakliga syftet är att kvalitetssäkra processen, framförallt vad gäller att leverera rätt lokal i rätt tid. Förankring av förslaget har gjorts hos kommunens övriga förvaltningar. Under året kommer ett intensivt arbete att bedrivas med att implementera processen i de olika förvaltningarnas organisationer. En ny instruktion för lokalförsörjningsplanen, som ska gälla från och med lokalförsörjningsplanen , ska tas fram av LiMa. Instruktionens främsta syfte är att lokal och för samt de olika förvaltningarnas lokalkostnadsplanering. Det innebär att de stora förvaltningarna som grundskola och förskola bör arbeta med sin lokalförsörjningsplan löpande under året, bl a för att ge stadsfastigheter möjlighet att sprida ut sitt kalkylarbete över året. Befolkningsprognosen visar på en kraftig ökning av såväl förskole- som grundskolebarn de fem närmaste åren. Förutom att det ställer stora krav på utbyggnad av lokaler, ställer det krav på effektiv användning av de befintliga förskolorna och grundskolorna. Under året ska det arbete som påbörjats med lokalkapacitetsutredning för de befintliga grundskolorna fortsätta och förfinas. Samma arbete ska genomföras vad gäller de befintliga förskolorna. Arbetet ska genomföras i samarbete med de tre skolförvaltningarnas avdelning för fysisk miljö samt stadsfastigheter och grunda sig på lokalyta, tekniska begränsningar, särskilda begränsande funktioner samt pedagogiska begränsningar kopplat till lokalerna. Fastighetskontoret skall ta fram en Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö Stads egna verksamheter ett förtydligande av Malmö stads avfallsplan FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

13 Lägenhetsenheten Utreda förslaget om att flytta tillsynen från stadsområdena till lägenhetsenheten. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda om den tekniska tillsynen ska flyttas från socialtjänsten och i stället läggas på lägenhetsenheten. Lägenhetsenheten är representerad i den grupp som utreder frågan. Det är av stor vikt att frågan utreds skyndsamt då enheten behöver nya lokaler av arbetsmiljöskäl. Om det beslutas att enheten ska utökas med tillsynspersonal kommer stora resurser att läggas på anställning, utbildning, anskaffning av lokal och dylikt. Under 2014 kommer lägenhetsenheten att arrangera saldomöten där representanter med rätt att fatta beslut kommer att bjudas in för diskussioner angående hyresfordringarna. Tanken är att samtliga äldre fordringar ska gås igenom och att en handlingsplan ska tas fram för varje enskild hyresgäst. Detta för att sätta fokus på hyresfordringarna med målet att de ska minska. 13 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 13

14 Förvaltningsavdelningen Vi förvaltar den mark som staden äger, och hyr ut det mesta med arrendeavtal. Tillsyn och skötsel avser både bebyggd och obebyggd mark. I förvaltningsavdelningen ingår tre olika verksamhetsområden som är organiserade i fyra olika enheter; Markförvaltningen som är fördelad på arrendeenheten och lantbruksenheten. Verksamheten på Katrinetorp, som är en samordning mellan olika enheter inom avdelningen. Fastighetskontorets ekonomienhet och enheten för IT. Prioriterade uppgifter för 2014 är: Gemensamt: Utveckling av FK Kartan och JAFIR, digitalisering av förändringarna inom kommunens fastighetsägande, fortsätter. Samtliga fastighetskort är skannade för att bli tillgängliga i både FK Kartan och JAFIR under FK Kartan Mobil, appen ska spridas inom förvaltningen och utvecklas. Vi ska göra en översyn av rutinerna omkring avtals- och debiteringssystemet, HUSAR/Momentum PM och undersöka möjligheterna till bättre stöd och uppföljning av berörda verksamheter. Ett kvalitetsarbete omfattande: o Statistik för bättre uppföljning och information. o Hur systemet kan användas och utvecklas för att underlätta avtalsadministratio nen. o Intern kontroll, ta fram en rutin omfat - tande vilka löpande kontroller som bör ske i systemet. Ekonomienheten Genomföra och leverera beslutsunderlag till tekniska nämnden avseende: bokslut 2013 med årsanalys, budgetskrivelse med budgetförslag 2015, delårsrapporter och utfallsprognoser för Utveckla styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten, med fokus på redovisningsprinciper, kalkylering, driftkonsekvenser och objektsgodkännande. I samarbete med exploateringsavdelningen. Medverka i Effecto, det kommungemensamma samarbetet för effektivare ekonomiadministration inom Malmö stad. Löpande intern kontroll, se även ovan angående kvalitetsarbetet med HUSAR. Arrendeenheten: Odlingslotter: Under 2014 kommer det att färdigställas nya odlingslotter inom odlingsområdet Hyllierankan. Arbeten med enhetliga staket runt en del odlingsområden fortsätter, under 2014 utförs detta inom Almviksodlingsområde. Enheten arbetar också med att starta en ny tematrädgård, ambulerande odling, i Västra Hamnen. Byggnader och anläggningar: Upprustningen av enhetens byggnader fortsätter byts samtliga fönster på huvudbyggnaden på Almåsa. Vita huset på Mossängen kommer också att få nya fönster, fasadmålning och en taköversyn. Simrisbanvägen och Jörgen Kocksgatan får en ansiktslyftning genom översyn av asfaltslitlagret. Skötselytorna: Den genomförda ytinventeringen kommer att innebära att enheten under 14 FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

15 2014 bör ta in fler arrendatorer och att skötselfördelning av kommunens samtliga reströda ytor kan fastställas så att de alltid sköts av antingen fastighetskontoret eller gatukontoret. arrangemang kommer att påverka inriktningen Utvecklingen av Katrinetorps trädgårdar och park fortsätter. Sweco arbetar på vårt uppdrag med att ta fram en långsiktig restaureringsplan för Frickska trädgården och Herrskapsträdgården. Planen ska vara klar våren Den stora trappan från huvudbyggnaden mot trädgården ska restaureras under Katrinetorp har kommunalt vatten men enskilt avlopp för vilket kapaciteten är begränsad. En utredning om behov och möjligheter att ansluta gården till kommunalt avlopp ska genomföras i dialog med VA SYD. Katrinetorp Stallet med den nya entrén till gården, lokaler för utställningar och konferenser samt personalens kontor är nu i full drift och ska hyras ut för möten och aktiviteter Programmet för verksamhetsåret 2014 ska vara klart i början av mars månad och kommer att omfatta ca 30 arrangemang. En analys av de ekonomiska förutsättningarna för respektive SÖDRA DELEN AV DET NYA ODLINGSOMRÅDET HYLLIERANKAN Lantbruksenheten Två nya ridanläggningar ska uppföras med målet att fritidsförvaltningen ska kunna starta verksamheter i dessa under Till följd av ökade miljökrav krävs standardförbättringar av ett flertal enskilda avloppsanläggningar inom enhetens förvaltning. Målet är att genomföra tio sådana under 2014 till en snittkostnad på 200 tkr. Arbetet med en ny utvecklingsplan för Torup ska starta med ett inriktningsbeslut i TN. Detta ska utgöra grunden för utvecklingsplanen som ska vara klart hösten Översynen av villkoren för jordbruksarrenden inom Malmö ska leda fram till ett underlag för beslut om vilka förutsättningar som ska gälla framöver. Behovet av ett underhållsplaneringssystem för byggnader och anläggningar ska dokumenteras i en kravspecifikation. 15 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 15

16 ETT MALMÖ MED BOSTÄDER FÖR ALLA BEHOV 1) Alla Malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Ett allsidigt bostadsbyggande i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper bidrar till en social hållbar utveckling. 2) Kommunens markägande används så att förutsättningarna skaps för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonimiskt hållbar utveckling. 3) Bostadsförsörjningen främjar ekologiskt hållbar utveckling. Exploateringsprojekt för nya bostäder ska drivas i alla stadsområden och ska omfatta olika boende- och upplåtelseformer. Nya övergångslägenheter ska anskaffas. Fastighetskontoret ska tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder. Minst 50% av bostäder som byggs på mark som tillhandahålls av Malmö stad ska vara hyresrätter. Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttssupplåtelse av mark för nya bostäder. MÅLUPPFYLLELSE När......pågående exploateringsprojekt med bostadsbyggande finns i alla stadsområden nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de lägenheter som anskaffas via markanvisningsavtal avtal av de anskaffade lägenheterna förvaltas åt Bostad Först....minst nya bostäder är möjliga att påbörja under minst 350 nya bostäder har påbörjats i Hyllie....minst 60% markanvisningsavtal tecknats för Kv Spårvägen....minst 50% av det som byggstartats på kommunal mark är hyreslägenheter....andelen ambitionskontrakt som anger nivå B eller A i Miljöbyggprogram Syd ökar FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

17 ETT MALMÖ MED VÄL UTBYGGD OFFENTLIG SERVICE 1) Lokalförsörjningsplanen är styrande för planering och utbyggnad av kommunals service. 2) Behoven av offentlig service tillgodoses i den blandade staden och lösningarna är flexibla för att garantera hållbarhet över tiden. Lokalförsörjningsplanen ska ha en tydlig koppling till kommunens investeringsplan. Under 2014 ska nya förskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. Under 2014 ska 550 nya grundskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. Alla exploateringsprojekt ska hantera de behov av offentlig service som projekten genererar. MÅLUPPFYLLELSE När......en ny instruktion för lokalförsörjningsplanen har tagits fram och används av alla förvaltningar nya förskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion/förhyrning av lokaler grundskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion av lokaler....bindande överenskommelse med exploatören finns och som säkrar behovet av kommunal service som genereras i projektet innan detaljplanen antas. 19 EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 17

18 ETT MALMÖ MED TILLVÄXT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING 1) Malmö har ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. 2) Kommunens markägande används så att befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar för varierande typer av verksamheter möjliggörs. 3) Ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen i Malmö leder till ökad sysselsättningsgrad och bidrar till en socialt hållbar utveckling med minskat utanförskap. FK ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt vägledning vid etableringar. FK ska tillhandahålla mark avsedd för kontor vid attraktiva lägen. Lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter ska finnas. Lager av planlagd mark för småindustri, handel och service ska finnas. FK ska upplåta eller sälja mark som möjliggör nya arbetsplatser. MÅLUPPFYLLELSE När......vi har intressenter inom alla våra verksamhetsgrenar (kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet) som vill etablera sig i Malmö....vi upplåtit/sålt BTA för kontorsverksamheter....det finns lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter, ej Norra Hamnen, omfattande minst 12 ha....det finns lager av byggklar mark i Norra Hamnen, omfattande minst 20 ha....det finns lager av planlagd mark för småindustri, handel och service omfattande minst 20 ha....mark som möjliggör minst nya arbetsplatser har upplåtits eller sålts FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

19 ETT MALMÖ MED MÖTESPLATSER FÖR FRITID; REKREATION OCH EVENEMANG 1) Inom kommunens lantegendomar och skogar erbjuds malmöborna mötesplatser för fritidsverksamhet och rekreation. Här finns vandringsleder och motionsspår, ridanläggningar och ridstigar, golfbanor, småbåtshamnar m.m. 2) I Malmö finns ett stort utbud av trädgårdskolonier och odlingslotter på kommunens mark, som ger många malmöbor möjligheter till en aktiv och grön fritid. 3) Malmö är en attraktiv stad för besökare, evenemang och möten. Ett brett utbud av upplevelser ger staden puls och liv och har även en stor betydelse för tillväxt och sysselsättning. Katrinetorp ska utvecklas som mötesplats och erbjuda malmöborna ett väl förvaltat kulturarv. Verksamheten ska bygga på historisk trovärdighet, hållbar utveckling och bidra till integrationen. Torup ska utvecklas som rekreationsområde och mötesplats. Barns och ungdomars behov av kunskap om naturen och kulturarvet ska prioriteras. FK ska genomföra om- och tillbyggnad samt nybyggnation av ridanläggningar i enlighet med ridskoleutredningen FK ska tillgodose malmöbornas behov av attraktiva odlingslotter. Behovet av nya offentliga platser (torg, platser, parker mm) ska tillgodoses i samband med exploateringsprojekten. MÅLUPPFYLLELSE När......antalet uthyrningstillfällen och intäkterna av uthyrningen på Katrinetorp har ökat i jämförelse med ca 30 arrangemang med ett varierat utbud har hållits på Katrinetorp....restaureringsplanen för Katrinetorp är klar för att tas i bruk....utredning för Katrinetorp om anslutning till kommunalt avlopp har färdigställts....direktiven för utvecklingsplan för Torup är beslutade.... nybyggnationen av ridanläggningen vid Klagshamnsudden är slutförd....byggnationen av ridanläggningen vid Husie har påbörjats....de två rid-anläggningarna vid Hyllie Boställe och Skogholms åtgärdats enligt om- och tillbyggnadsplan....de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp I är uthyrda. 21 INLEDNING 19

20 MALMÖ - EN STAD MED STRATEGISKT MARKINNEHAV FÖR FRAMTIDEN 1) Kommunen äger mark som ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna. 2) Markinnehavet utökas för att underlätta genomförandet av översiktsplanens intentioner. 3) Fastighetskontoret förvaltar och upplåter kommunens mark så att den ger bästa möjliga avkastning för kommunen med hänsyn till naturintressen och miljö. De delar av markinnehavet som utgör resurs på lång sikt, upplåts med villkor som beaktar åtkomlighet för staden och möjliggör ett effektivt nyttjande. FK ska initiera förvärv och avyttring av mark med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling. Markreserven ska genom strategiska förvärv tillföras ny mark som ger möjlighet för exploatering i enlighet med ÖP Driftnettot från förvaltningen av stadens mark ska öka. Som juridisk ägare ska FK tillse att förvaltningsansvaret för stadens mark är väl dokumenterat. Stadens jordbruksmark ska upplåtas med villkor som beaktar såväl åtkomligheten för staden som ett effektivt nyttjande för arrendatorerna. MÅLUPPFYLLELSE När......en strategisk markinnehavsplan är framtagen. Mäts vid årsskiftet 2015/16....rutiner för bevakning av fastighetsmarknaden är framtagna. Mäts vid årsskiftet 2014/15....omfattningen av utarrenderad mark ökar (justerat m h t mark som avgår för exploatering). Mäts vid 2014/15....det inte finns några markområden med oklarheter vad gäller förvaltningsansvar. Mäts vid 2015/16....en utredning om upplåtelsevillkor för stadens jordbruksmark är klar. Mäts vid 2015/ FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

21 MALMÖ - EN STAD MED GOD EKONOMI 1) Fastighetskontorets målsättning är att uppnå långsiktigt god ekonomi vid förhandlingar, avtal och i förvaltningens arbete i övrigt. Kommunnyttan är ett honnörsord. 2) Genom ekonomistyrning och ekonomiskt medvetande utnyttjas förvaltningens resurser på bästa sätt. 3) Fastighetskontoret är en effektiv förvaltning genom att vi har tillgång till aktuell och relevant information,tydlig dokumentation och effektiva arbetsrutiner. Det ekonomiska resultatet av exploateringsverksamheten ska ge ett positivt netto, exploateringsvinst, för kommunen. Markpriserna ska vara marknadsmässiga utan att vara prisledande. Avgälderna för tomträtter med ny avgäldsperiod 2016 ska regleras. Byggnader och anläggningar som ska finnas kvar i kommunens ägande ska vara i gott skick. FK ska vidareutveckla styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten. FK ska medverka till att Malmö stad får effektivare ekonomiadministration. Antalet oreglerade hyresfordringar ska minska. Beslutunderlag för budget, redovisning och uppföljning ska levereras enligt tidplan. Samordning i ärende- och projekthantering ska öka och en sammanhållen digital ärendeprocess ska införas. Säker och strukturerad digital åtkomst till förvaltningens informationstillgångar ska finnas och användas effektivt av medarbetarna. FK ska ha effektiva rutiner för avtalshantering och debitering. En processorienterad dokumenthanteringsplan ska finnas. MÅLUPPFYLLELSE När......exploateringsvinster om minst 200 mkr har redovisats för kommunens priser ligger i nivå med externa värderingar och jämförbara köp....samtliga avtal med ny avgäldsperiod 2016 har reglerats....arrendeenhetens byggnader upprustats enligt v-plan Malmös nya modell för exploateringsredovisning är utvärderad och anpassad för att hålla över lång tid....fk genomför effektiviseringar i enlighet med Effectos mål. (Malmö stads mål avseende effektivare ekonomiadministration)...fk har rutiner för att kvalitetssäkra innehållet i Momentum PM....förvaltningens avtalssystem stödjer våra avtalsprocesser....den processorienterade dokumenthanteringsplanen är antagen av kommunstyrelsen. 23 INLEDNING 21

22 FASTIGHETSKONTORET - EN FÖRVALT- NING MED PROFESSIONALISM, ENGAGEMANG OCH ARBETSGLÄDJE 1) Fastighetskontoret är en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. 2) Genom respektfullt bemötande, tydlighet och bra kommunikation skapar vi förtroende för fastighetskontoret internt och externt. 3) Medarbetare och ledare är professionella och utvecklas genom lärande i vardagen och kompetensutveckling i olika former. Medarbetarna ska ha en utvecklingsplan. FK ska utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, friskvård och gott ledarskap så att en god arbetsmiljö säkerställs. FK ska ha med mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen Upplevelsen av FK:s bemötande externt och internt ska vara positiv. Fastighetskontoret ska arbeta för att finna lösningar utan rättsliga tvister. Våra interna och externa kommunikationskanaler ska leda till ett effektivt verktyg för medarbetarna och en ökad service åt malmöborna. Fastighetskontoret ska bidra med utbildningsinsatser inom kontorets kompetensområde såväl internt som till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Fastighetskontoret ska prioritera kompetensutveckling genom bl.a. kurser, seminarier, lära i arbetet, studiebesök och mässor. MÅLUPPFYLLELSE När % av medarbetarna har en utvecklingsplan....samtliga enheter har behandlat systematiskt arbetsmiljöarbete på ett APT-möte....en friskvårdsdag har hållits med 90 % deltagande....andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat....antalet rättsliga tvister har minskat med föregående års, jämförelse med antalet avtal som tecknas....besöksstatistiken för Komin ökat jämfört med tidigare mätningar....utbildning avseende sociala boenden för nya medarbetare inom socialtjänsten har hållits....studieresa har genomförts....två FK-dagar har genomförts....fk deltagit i minst ett arrangemang som anordnats av högskola....minst en praktikant tagits emot av FK....FK representerats vid två större branschmässor...fk har inlett ett samarbete eller utbyte med en stad eller externfinansierat projekt FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2014

Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov

Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Effektmål Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder.

Läs mer

Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår Tekniska nämnden - Fastighetskontoret 1 Sammanfattning Fastighetskontoret följer här upp sin verksamhetsplan 2014. Innehållet i denna uppföljning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark

Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-03-26, 47 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef

Läs mer

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Nämndsbudget 2015 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1-En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2-En

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-02-23. Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2011

Tekniska nämnden 2011-02-23. Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2011 Tekniska nämnden 2011-02-23 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2011 Innehåll sid Inledning 3 Vårt uppdrag 4 Vår verksamhetsidé 4 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges målområden 5 Malmö stad

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för markanvisning Ronneby kommun Antagen av KF 2016-06-16 265 Bakgrund Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta riktlinjer för dem. Riktlinjerna

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret. Bild

Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret. Bild Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret Bild Fastighetskontorets verksamhetsplan 2010 Innehåll Fastighetsdirektören inleder... 2 fastighetskontorets uppdrag... 4 malmö stad som markägare... 8 fastighetskontorets

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Riskanalys (Tekniska nämnden - Fastighetskontoret)

Riskanalys (Tekniska nämnden - Fastighetskontoret) Riskanalys - 2016 (Tekniska nämnden - Fastighetskontoret) Riskkategori Risk Sannolikhet Risker kopplade till mål och åtaganden Risk att gemensamt åtagande mellan SBK/FK att planlägga nya verksamhetsområden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2011-09-06 diarienummer 2010-00707 Dp 5178 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av kv. VÄNDROSTEN mm i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900

Läs mer

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014 BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag juni 2014 1 Bilaga 1. Effektmål De nedanstående punkterna är de effektmål som Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ämnar

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB.

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB. DNR 2011-513-00005 Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom fastigheterna

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

Policy för kommunens markinnehav

Policy för kommunens markinnehav 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik och samhällsbyggnad 2008-04-07 Dnr KS 2007.0773 Malin Cuclair Kommunstyrelsen Policy för kommunens markinnehav FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB.

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB. Anna Savås Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Årsanalys 2014. Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25

Årsanalys 2014. Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25 Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppföljning av målen... 5 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 5 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Markanvisning i Södertälje

Markanvisning i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret Markanvisning i Södertälje Populärversion av markanvisningspolicy Bakgrund Vi blir allt fler Södertäljebor och allt fler företag vill etablera sig i kommunen. I vår översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden Kontaktperson Sara Wiberg Innerstad Telefon: 08-508 270 54 sara.wiberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för förskola invid kv Stammen inom fastigheten Södermalm 10:7 och del av

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer