Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa"

Transkript

1 Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa Lundastudenter före, under och efter studierna vid Lunds universitet November 2012 Styrgruppen för Trackit projektet 1

2 Implementeringsplan (Trackit) för nya gemensamma rutiner för att följa Lundastudenter före, under och efter studierna vid Lunds universitet Introduktion Trackit! Lundaprojektet har genom en kartläggning av rutiner kring uppföljning av studenter vid fakulteterna och på den gemensamma förvaltningen skapat grunderna för en kunskapsbank vid Lunds Universitet för uppföljning av studenter och alumner. Vidare har rekommendationer utarbetats till hur man kan förbättra utbildningarna och studentstödet och samtidigt stärka universitetets identitet genom att skapa gemensamma rutiner för alla fakulteter. Syftet med projektet har varit att lära känna studentgruppen och grunda rekrytering, uppföljning och stöd på denna kunskap. Projektet har kartlagt existerande rutiner kring uppföljning av studenter som är kvalitetsfrämjande, stödjer breddad rekrytering och samtidigt ger alla studenter likvärdig service eller möjligheter oavsett vid vilken fakultet han/hon studerar vid. Projektets metodik var baserat på strukturerade intervjuer med representanter från den gemensamma förvaltningen, studenter och alla fakulteter (förutom den konstnärliga fakulteten). Intervjuerna syftade till att kartlägga existerande praxis och policy för att följa studenterna. Projektet har varit inspirerat av Tintos och Thomas teorier om retention som utgår från vikten av studenters både sociala och akademiska integration i universitetets värld. Resultatet av Lundaprojektets kartläggning ska användas som ett första steg mot att bygga upp och dela kunskap om best practice när det gäller insamling och användning av nyckeltal, rekrytering, uppföljning, stöd till studenter och uppföljning både när det gäller akademisk och social integration, men också för uppföljning och användning av kunskaper kring universitetets alumner. Fakultetsrepresentanterna identifierade fyra interna drivkrafter som ligger till grund för behovet av en kartläggning i relation till utvecklingen av utbildningsutbudet vid Lunds universitet: (1) demografiska förändringar, (2) ökat fokus på retention samt (3) utvecklingen av utbildningsmiljöer. Intervjuerna pekar dessutom på (4) ett ändrat förhållningssätt när det gäller universitetets engagemang för sina studenter och i studenternas hållning till universitetet. En rad externa drivkrafter identifierades genom intervjuerna för att etablera metoder och praxis för att bedöma genomströmning och framgång för studenterna under studietiden och alumner i arbetslivet: Bologna processen, med ökat fokus på kvalitetsarbete, den ändrade utbildningsstrukturen och ett ökat fokus på anställningsbarhet/användbarhet. De växande och mera heterogena grupperna av studenter Den ökade autonomin/ökad accountability HSVs nya kvalitetsutvärderingssystem 2

3 Slutsatsen av intervjuerna är att Lunds universitet ska bemöta utmaningarna genom: 1. Att generera ökad systematisk kunskap om studenter och alumner (genomströmning och framgång på arbetsmarknaden samt utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans). 2. Att generera nödvändig information för en ständig förbättring av innehåll och kvalitet i kurser, program och stödfunktioner (t.ex. studentinformation, studie och karriärvägledning, international desk). 3. Att uppföljningen av studenter som studerar i det Bolognafierade utbildningssystemet ska reflektera över: a. ökad konkurrens b. fokus på det livslånga lärandet c. förbättrad ledning/management d. kvalitetssäkring. Samsyn kring implementering av gemensam policy och rutiner Genom kartläggningen identifierades att det är nödvändigt att skapa gemensamma rutiner för: Hur man på fakultetsnivån och i den gemensamma förvaltningen följer upp studenter och alumner Att man koordinerar praxis kring uppföljning och studentstöd mellan fakulteterna och i samarbete med den gemensamma förvaltningen så att den bidrar till långsiktig och kvalitativ utveckling av utbildningar och lärandemiljöer vid Lunds universitet. Studenter gav stöd åt dessa konklusioner och pekade på att: Insamlingen av data ska vara riktad och tillgänglig (gärna årlig), och användas till att förbättra information om studierna och arbetslivet. Det bör finnas en miniminivå vad gäller stöd till studenterna oavsett vid vilket fakultet man studerar vid. Rekommendation till gemensam policy, rutiner och verktyg: Implementera en universitetsgemensam policy för insamling och användning av nyckeltal så att det åtminstone finns en miniminivå av studentstöd för att förebygga studiemisslyckanden för alla studenter vid Lunds Universitet. Utveckla gemensamma rutiner (med in/uppsamling och analys av nyckeltal kring studenter före, under och efter studierna med hjälp av KUBEN, och de nya verktygen: Survey & Report (S&R) och Customer Relationship Management (CRM)) med stöd av den gemensamma förvaltningen. Överföringen av datainformation från LADOK till KUBEN bör förbättras. Detta skulle leda till en förenkling av arbetet med att ta fram studentinformation på fakultets- och institutionsnivå eftersom de inte - som tidigare - behöver att söka och producera statistik själva direkt från LADOK. KUBEN har en stor potential att leverera målriktade uppgifter till universitets-, fakultets- och programnivå. 3

4 Gemensamma förvaltningen bör genom KUBEN utveckla en strukturerad gemensam studentuppföljning med regelbundna uppdateringar när det t ex gäller rekrytering, utbildning, studieframgång, genomströmning och retention till olika grupper (programansvariga, studierektorer, kanslichefer, prodekaner, dekaner och universitetsledning) med ansvar för studenter. Redan utvecklade verktyg bör presenteras för sina målgrupper eventuellt via arbetsgrupper eller seminarier. Nyckeltalen ska ta hänsyn till både gemensamma och specifika uppföljningsbehov för utbildningar på program/institutions-, fakultets- och universitetsnivå och skapa möjligheter till uppföljning över tid. Utvecklingen och sammansättningen av frågorna i nuvarande studentbarometrar har en bra balans mellan gemensamma, specifika och långsiktiga frågor och denna modell skulle kunna vara en modell även för utvecklingen av S&R och KUBEN eftersom det möjliggör jämförelser och jämförelser över tid. Det skulle därmed innebära en möjlighet att se mönster för utbildningar på program/institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Lunds universitet bör säkra att alla studenter kan erbjudas samma studentstöd (Early alert och early warning system, tillgång till kurator, studieplanering, SI, karriärplanering och vägledning etc.) oavsett vilken fakultet de läser vid. Informationen kan användas proaktivt i universitetets marknadsföring och information till studenterna. Introduktionen av ett LU CRM system gör det potentiellt möjligt att utveckla ett differentierat uppföljningssystem för olika grupper av studenter t.ex. internationella studenter, studenter med studieovan bakgrund, samt studenter som läser för livslångt lärande. Information insamlat genom rekrytering och nybörjarenkät kan eventuellt ligga till grund för detta. Ansvarsfördelningen mellan fakulteterna och gemensamma förvaltningen framgår av bilden på sid 6. Verktyg och underlag tas fram av den gemensamma förvaltningen till stöd för fakulteternas analyser och utveckling av utbildningen och studentstödet. Bra exempel på vad som kan underlätta studentuppföljningen? Utveckla ett gemensamt sätt att följa studenter på fristående kurser (särskilt det första året) och skapa möjligheter i LADOK och KUBEN att följa dem genom utbildningen. Detta möjliggör också att fakulteterna med höga andelar av studenter på fristående kurser kan jämföra (benchmark) sig sinsemellan. På fakulteterna är det i dag mycket manuellt arbete vid insamling och sammanställning av data från LADOK. Den tiden kunde istället läggas på analyser av nyckeltal, uppföljning av studenter och initiering av åtgärder. Arbetet kan underlättas genom en vidareutveckling av funktioner i KUBEN och genom att mer systematiskt lägga in information i KUBEN från LADOK. Ansvaret för att göra data tillgängligt och skapa rutiner i KUBEN för sammanställning av nyckeltal bör ligga på den gemensamma förvaltningen. Relevanta nyckeltal bör även användas i kvalitetsdialogerna. 4

5 Att dela med sig av goda erfarenheter utan att förlora säregenskaperna: Det finns för tillfället inte en tillräckligt systematisk uppsamling och utbyte av fakulteternas goda exempel på utvecklade metoder och resultat. Genom att dela med sig av goda exempel och arbetsformer skulle hela universitet kunna förflytta sig gemensamt mot de strategiska målen kring t ex retention, breddad rekrytering och internationalisering. Nätverk finns för studie- och karriärvägledare, alumnkoordinatorer och kvalitetssamordnare, deras erfarenheter bör dras in i utvecklingsarbetet. Ett exempel på var man kan använda ett proaktivt uppföljningssätt: uttagning av examensbevis Det är viktigt att såväl nationella som internationella studenter får med sig ett examensbevis efter fullföljd utbildning. Det är därför viktigt: o Att fästa uppmärksamhet kring vikten av att ta ut examensbevis och etablera snabbare rutiner för uttagning av beviset. Studenternas uppmärksamhet kan ökas bland annat genom att systemet skickar ut ett automatiskt mejl med information till alla studenter som har fått sitt självständigt arbete/examensarbete godkänt (LADOK) och genom att skriva om det i Lundagård och LUM. I detta sammanhang är det viktigt att handläggningstiden är kort. o Att undersöka hur KUBEN kan användas som underlag för information om hur man tar ut examensbevis. Ett mejl kan formuleras som en information och det ska göras tydligt att alla krav måste vara uppfyllda innan ansökningen skickas. o Introduktion av en livslång LU mejladress som kan stödja kontinuerlig kontakt. 5

6 Rekommendation till Utbildningsnämnden Att Lunds universitet bygger upp och implementerar ett universitetsgemensamt system för att följa studenter innan (breddad rekrytering) under (retention och genomströmning) och efter (stöd vid utslussning och alumnuppföljning), med en miniminivå av studentstödsaktiviteter, i likhet med andra internationella universitet med en stark identitet. Förslag till fakultetsgemensamma aktiviteter för uppföljning av studenter och alumner Fakultetsnivå Student stöd (SI, mentorsver ksamskap) Early alert/ warning Uppföljning retention och genomströmning Student och karriärvägledning Kompetens portföljer PDP Hjälp till utveckling av CV, mentorsver ksamhet Inskrivning i alumndata bas Utveckling av utbildningarna Alumnaktiviteter Nybörjare Examen Rekrytering/an tagning CRM Nybörjar enkät S&R Tidig uppföljning /retention (Early Alert) KUBEN Uppföljning efter 1 termin (Early warning) KUBEN Student och dotorand studier Nyckeltal - nya rutiner för uppföljning av retention och genomströmning Exit Poll S&R Examen: nya rutiner för uttagning av examen Alumn barometer KUBEN Gemensamma förvaltningen International Student Barometer ISB FÖRSLAG till projektimplementering hösten Förutsättning för att kunna utveckla uppföljning av studenter vid Lunds universitet före, under och efter sina studier är: 1. Att en styrgrupp med representanter från både fakultetsnivå och förvaltningen etableras. Gruppen ska ansvara för att etablera fora/arbetsgrupper som kan förmedla sin bästa praxis till olika grupper inom universitetet som arbetar med att följa och följa upp studenter samt följa implementeringen av Trackit implementeringsplan. 6

7 a. Medlemmar: Peter Ahlm, Förvaltningsstaben, Leif Bryngfors, LTH, Bo-Anders Jönsson, N-fak; Richard Stenelo, Externa Relationer; Margareta Nordstrand, Externa relationer; Tarmo Haavisto, S & U; Hans Persson, S & U; Kristina Eneroth, EHL; Tim Ekberg, Planering; Kristina Josefson, Utvärdering och Hanne Smidt, Utvärdering. Gruppens medlemmar ska bidra med sina erfarenheter inom studentuppföljning. 2. Att existerande nätverk också bidrar till att utveckla uppföljningen av studenter. Tvärgående nätverk utvecklas (i fall detta anses nödvändigt) som kan stödja utvecklingen och användningen av de resultat som framkommer. 3. Att kvalitetsdialogerna också omfattar hur fakulteterna utvecklar uppföljningsarbetet och deras erfarenheter av de nya verktyg som utvecklas för uppföljning. 4. Alla studenter får en mejladress som kan användas livet ut. All relevant information under studietiden ska skickas ut via denna adress. 5. Introduktionen av nya verktyg kommuniceras till såväl utbildningsnämnden som studenter, lärare och administratörer. Fas 1 - augusti 2012 januari 2013: Kartläggning av hur man kan utveckla student och alumnuppföljning i den gemensamma förvaltningen: Styrgruppen identifierar hur man på Externa relationer, Utvärdering samt Student och Utbildning kan bidra till att utveckla nya verktyg och rutiner. Externa relationer: Externa Relationer kommer att upphandla ett CRM-system som gradvis kommer att införas under våren Intentionen var ursprungligen att skapa ett system enbart för internationella studenter och alumner, men med implementeringen av Trackit bestämdes det att upphandla ett system som kan användas för alla studenter vid Lunds universitet. Lunds universitet har ett behov av ett sammanhållet system för att kommunicera med presumtiva studenter, nuvarande studenter, alumner och andra personer i universitetets närhet. I dag har universitetet flera olika system för att sköta denna kommunikation men en samordning och en effektivisering är angelägen. Utöver kommunikationsbehovet har universitetet även ett uppdrag att sköta ett antal administrativa processer, såsom utbytesstudier, uppdragsutbildning, stipendiehantering etc. och systemet bör även kunna hantera dessa. Vissa moduler (studentmobiliteten och alumnnätverk) kommer i utvecklingsfasen att prioriteras. Det CRM system som Lunds universitet upphandlar avser ett modulbaserat system och i en första fas är det följande moduler som efterfrågas: Modul för alumnhantering samt kommunikation med alumner Registrering av alumner, möjlighet att sätta upp program- institutions-fakultets-eller universitetsgemensamma grupper där en alumn kan ingå i flera grupper. Modul för uppdragsutbildning och kommunikation med kunder 7

8 Hantering av kundkommunikation, avtal och ekonomisk uppföljning gällande uppdragsutbildning, anmälan till kurser och generell kursadministration samt stöd för antagningsprocessen. Modul för fundraising och kommunikation med donatorer Hantering av känsliga data gällande potentiella donatorer, uppföljning av donatorer och relationshantering. Modul för kommunikation med presumtiva studenter och anmälan Hantering av intresseanmälningar från studenter som fångas upp via webben, e-post, telefonsamtal eller personligt möte på t ex mässor. Systemet ska kunna hantera standardiserade svar som kan personifieras. Modulen ska även kunna stödja en lokal antagningsprocess Modul för kommunikation med nuvarande studenter Hantering av e-postutskick till samtliga eller delar av studentpopulationen vid LU. Modulen kommer att integreras med universitetets studentportal där studenten bland annat ska kunna söka utbytesstudier. Modulen ska även kunna hantera administration av studieavgifter. Modulerna ska stödja följande verksamheter: Studentmobilitet för både inresande och utresande studenter Bland annat hantering av avtalshantering, uppföljning av balans, möjligheter att hantera utresande- och inresandeprocessen för utbytesstudenter i form av bland annat ansökningar, nomineringar, granskning av behörighet samt kommunikation med berörda studenter. Utvärdering av utlandsstudier (studentmobiliteteten) Bland annat hantering av studenternas erfarenheter genom enkäter, dokumentation och utvärdering. Stipendiehantering Bland annat stöd till utbetalningar av stipendier, ekonomisk redovisning och uppföljning. Universitetet önskar ett modulbaserat system då det speglar universitetets organisation och att respektive modul ska kunna utvecklas utan att det påverkar övriga delar av systemet. I samtliga moduler ska man kunna integrera t.ex kursanmälan och evenemangshantering. Integrationsmöjligheter i systemet är mycket viktigt, systemet ska vara så flexibelt att Lunds universitets befintliga katalogtjänst (LDAP/AD) och andra kringsystem ska kunna kommunicera, hämta och lämna information, såsom LADOK, NyA, SPAR/NAVNET. Användarna förväntas kunna tillföra information om sig själva, exempelvis redigera sin egen profil, prenumerera på tjänster och boka in sig på evenemang. Förutom traditionella 8

9 kontaktvägar, som telefon och e-post, måste systemet kunna tillhandahålla stöd och applikationer för sociala medier. Alla de moduler som finns upptagna i denna lista ska vara igång under 2013 och det finns planer för moduler som ska utvecklas framöver. Student och Utbildning Följande aktiviteter kan sektionen Student och utbildning bidra med rörande implementering av Trackit projektet under I LADOK finns vissa rutiner som redan är färdigutvecklade för uppföljning av individer eller för kohort. Det finns en rutin för resultatuppföljning på kurs, UT34, där man kan följa studenter som inte har några avklarade poäng på en kurs vid viss tidpunkt. Rutinen, UT10, visar studentuppgifter, t.ex. personer som tenterat och fått underkänt eller personer som inte alls har tenterat. Genom denna rutin kan man också få information om samtliga resultat för en student. Uppgift om resultat kan man få genom rutin, UT46. Man kan få information om avklarade poäng för varje person på programmet och man kan se vilka som har klarat ett fåtal poäng eller inga alls. Rutinen, UT48, visar om villkoren för uppflyttning är uppfyllda inom program där sådana villkor tillämpas. För kohortuppföljning finns rutinenen Kohortuppföljning LW01, som är användbar i detta sammanhang. Där finns information om registeringar, uppehåll, avbrott och examen för en kohort av studenter baserat på starttermin. Poängproduktion på program, kohort LW04 innhåller information om aktivitetsgrad, uppnådda resultat, andel fullpresterande och andel avbrott i kohort baserat på antagningstermin på utbildningen. Tid att klara kurs LW06, visar antal studenter som avklarat utbildningsmomentet efter olika många kurstillfällen. Uppföljning av doktorander LW10 tjänsten följer upp olika aspekter av utbildningen på forskarnivå. Allt detta finns tillgängligt i dagens LADOK, men används i ganska begränsad omfattning utan någon större systematik. Sektionen kan bidra till aktiviteter som syftar att utvidga 9

10 användningen och öka systematiken genom utbildning och information. I den skrivelse som nätverket för studievägledarna arbetade fram 2010 betonades att LADOK-rutiner för uppföljning måste vara kopplade till olika aktiviteter som motverkar onödiga avbrott och främjar genomströmningen. I skrivelsen Att förebygga Studiemisslyckanden lyfter man fram olika åtgärder och goda exempel som ska ingå i det systematiska arbetet för bättre stöd och bättre möjligheter för uppföljning. Det finns också ett behov av att utveckla rutiner och stödsystem för uppföljningen. Detta bör rimligen göras som utvecklingsprojekt inom KUBEN med särskild finansiering. För tillfället pågår ett utvecklingsprojekt som i viss mån kan underlätta det arbete som omfattas av Trackit implementeringen. Projektet är dock inriktat på teknisk utveckling baserat huvudsakligen på det som krävs för rapportering till universitetsledningen, budgetarbete, utbildningsplanering och statistikuppföljning. Resultatet av det pågående projektet kan användas i ett kommande projekt med inriktning mot Trackit implementering. Om det finns finansiella medel för sådant projekt så kan projektet startas med en inventering och kartläggning under senare delen av våren Det finns också ett förslag om ett elektroniskt mejl om uttagning av examensbevis till student som genomfört sitt examensarbete. En sådan rutin kan genomföras utan extra medelstillskott. Implementering av rutinen kan ske i början av Resurstillskott för behovskartläggning och utveckling av visst systemstöd äskas i särskild ordning. Utvärdering Avdelningen utvärdering kommer under 2013 att ta fram nya rutiner för och implementering av kvantitativa digitala enkätundersökningar som följer studenter in i utbildningen, genom utbildningen och ut i arbetslivet. Det innebär en omprioritering av uppdraget från de studentbarometerundersökningar som sedan många år har genomförts vid Lunds universitet till en utveckling av universitetsgemensamma enkäter som: Rekryteringsenkät, nybörjarenkät, exit poll och alumnbarometer. Enkäterna kommer att skickas ut digitalt med det upphandlade enkätverktyget S&R (Survey and report) och det kommer ett finnas en koppling mellan enkätutskicken och det CRM-system som för närvarande upphandlas av Externa relationer. Resultatredovisningar publiceras på webben. Utvecklingen av de nya enkäterna, samt anpassningen av Survey and Report, sker under 2013 och bör inte behöva innebära extra resurser utöver det uppdrag som avdelningen har, så till vida att en omprioritering kan ske. 10

11 Vid sidan om de mer automatiserade enkäterna som nämns ovan kommer avdelningen även att utveckla metoderna och genomföra tematiska student- och doktorandstudier. Dessa studier kommer att publiceras och följas upp i både Utbildningsnämnden och kvalitetsdialogerna. Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan LUS och avdelningen utvärdering. Det första mötet var den 31 oktober Kvalitetsdialoger och tillhörande nyckeltal ska vidareutvecklas under för uppföljning av resultaten av de olika undersökningarna. En utvärdering av de nya rutinerna ska göras hösten 2014 och då ska även en diskussion om studentbarometrarnas framtid diskuteras. Kick-off seminarium 13 december 2012 Deltagare: Representanter som berörs av ändrade rutiner för att följa och följa upp studenter från fakulteterna och den gemensamma förvaltningen. Arbetsgrupper som ska jobba med att identifiera krav och best practice etableras här. Fas 2 - januari januari 2014: Utveckling av verktygen för nya rutiner för uppföljning på LU i den gemensamma förvaltningen och på fakulteterna Implementeringen och utvecklingen av de gemensamma verktygen är ett gemensamt eller delat ansvar mellan den gemensamma förvaltningen och fakulteterna. Dessa är: 1. Introduktion av LU livslångt mejladress 2. Nybörjarenkät 3. Early Alert/CRM 4. Early Warning 1.semester 5. Nyckeltal 6. Student och doktorand studier (kvantitativa och kvalitativa) 7. Verktyg för kursvärdering 8. Exit poll 9. Uttagning av examen 10. Alumnbarometer 11

12 Rekryt ering/ antag ning CRM/ S & U/ ER Nybör jar enkät S&R/ Utvär dering Early Alert/ CRM KUBEN S & U/ Förvaltnin gsstaben Fakulteter na Early Warning 1.semeste r KUBEN S & U/ Förvaltnin gsstaben Fakulteter na Nyckeltal KUBEN S & U/ Förvaltnin gsstaben Fakulteter na Student och dokto rand studier Utvär dering Kurs värdering S&R /Instituti onerna Uttagni ng av examen alumn ansvarig / S & U/fakult eterna Exit Poll S&R/ Utvär dering Alumn barom eter Utvär dering Early alert student kontakt SI Student stöd Early warning Studievägledning Karriervägledning Utslussning/ CV/ kompetens profiler Alumn aktitiviteter/ inskrivning i alumn databasen Alumn Baromter? Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Den gemensamma förvaltningen ansvarar för att implementera verktygen och fakulteterna ansvarar för att använda de insamlade data som verktygen ackumulerar till uppföljning av sina studenter. Uppföljningen av presumtiva, studenter och alumner bygger på ett nära samarbete mellan den gemensamma förvaltningen som levererar stöd och information och fakulteterna som använder den till olika typer av uppföljning och studentstödsaktiviteter. Det är en förutsättning att en LU livslång mejl introduceras: Presumtiva studenter och studenter: 1. Använda information från nybörjarenkäten till kontakt till nästa generation av presumtiva studenter/doktorander 2. Early alert student kontakt/uppföljning 3. SI Student stöd 4. Early warning använda Kuben till att utvärdera progressionen och följa upp studenter som inte är aktiva eller ser ut som om att kunna behöva stöd genom 5. Studievägledning Studenter i slutfasen av sina studier och alumner: 1. Karriärvägledning 2. Utslussning/CV/ kompetensprofiler 12

13 3. Information om att ta ut examen, gäller även övergången mellan kandidat och avancerat nivå 4. Alumn aktiviteter/inskrivning i alumn databasen 5. Alumnbarometer Implementering bygger på peer learning genom en etablering av nätvärk, seminarier och arbetsgrupper och på en aktiv och löpande kommunikation kring projektet i olika organ såväl som genom intern kommunikation pappers och webbaserat. Fas 3 - januari 2014 december 2014: Introduktion och utvärdering av gemensamma uppföljningsverktyg på Lunds universitet I fas 3 förväntas alla nya verktyg att vara färdigutvecklade och introduceras för studenter som påbörjar sina studier vårterminen Verktygen förväntas att utvecklas och introduceras successivt, men måste vara klara senast till början på denna termin. Höstterminen 2014 kommer Styrgruppen att kartlägga och utvärdera hur implementering av Trackit fungerar både på fakulteterna och i den gemensamma förvaltningen. Kartläggningen och utvärderingen kommer att bygga på de erfarenheter som har byggts upp genom arbetet med att implementera verktygen i den gemensamma förvaltningen och på fakultets- och programnivå, på hur uppföljningen har bidragit till kvalitetsdialogerna och på den expertis och erfarenheter som kommer från nätverk och arbetsgrupper som har varit involverade i Trackit. Gruppen ska också utvärdera hur väl resultaten av uppföljningen har kommuniceras på olika nivåer. 13

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna

Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt Magnus Lindqvist Lindha Makne Förord Malmö högskolas övergripande

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m SAMFAK 011/70 Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut 011-05-6 Innehållsförteckning Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m 3 Mottagande av nya studenter

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Anvisningar. för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter

Anvisningar. för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter Anvisningar för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter Läsårsrapport för UNX/PLY läsåret 20YY/ZZ 1 Sammanfattning Sammanfattningen ska vara en eekutiv sammanfattning

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Avdelningen för externa kontakter Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Huvudmålet för verksamheten är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

Arbetslivsanknytning= praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet

Arbetslivsanknytning= praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet Arbetslivsanknytning= praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet 2 Innehåll Om Studentrådet... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och definitioner... 5 Etablering... 6 Problemformulering

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-

Läs mer

Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet

Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet Version 2012 02 06 Inledning Organisationsöversynen har hittills fokuserat den akademiska verksamheten, det vill säga hur utbildnings och forskningsverksamheten

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Studieavgifter. Undantag

Studieavgifter. Undantag Studieavgifter Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Uppsala 2011-05-09 Torgny Persson Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Planen har utformats av: Jan, skyddsombud Anne-Maj Gustafsson, skyddsombud Andreas Eriksson, studentrepresentant

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad maria.gruvstad@lnu.se 073-906 93 99 Eva Edlund eva.edlund@lnu.se 073-025

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet.

2014-12-11. professor, medicinska fakulteten. Beslut: att utse Tomas Brage att tillsammans med ordförande justera protokollet. Sammanträdesprotokoll 2014-12-11 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson Per Ahlberg Tomas Brage Fredrik Ekwurtzel Hans Isaksson Marielle Johansson Carin Jarl-Sunesson Hanna Karlsson Ulrik Mårtensson

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer