Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa"

Transkript

1 Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa Lundastudenter före, under och efter studierna vid Lunds universitet November 2012 Styrgruppen för Trackit projektet 1

2 Implementeringsplan (Trackit) för nya gemensamma rutiner för att följa Lundastudenter före, under och efter studierna vid Lunds universitet Introduktion Trackit! Lundaprojektet har genom en kartläggning av rutiner kring uppföljning av studenter vid fakulteterna och på den gemensamma förvaltningen skapat grunderna för en kunskapsbank vid Lunds Universitet för uppföljning av studenter och alumner. Vidare har rekommendationer utarbetats till hur man kan förbättra utbildningarna och studentstödet och samtidigt stärka universitetets identitet genom att skapa gemensamma rutiner för alla fakulteter. Syftet med projektet har varit att lära känna studentgruppen och grunda rekrytering, uppföljning och stöd på denna kunskap. Projektet har kartlagt existerande rutiner kring uppföljning av studenter som är kvalitetsfrämjande, stödjer breddad rekrytering och samtidigt ger alla studenter likvärdig service eller möjligheter oavsett vid vilken fakultet han/hon studerar vid. Projektets metodik var baserat på strukturerade intervjuer med representanter från den gemensamma förvaltningen, studenter och alla fakulteter (förutom den konstnärliga fakulteten). Intervjuerna syftade till att kartlägga existerande praxis och policy för att följa studenterna. Projektet har varit inspirerat av Tintos och Thomas teorier om retention som utgår från vikten av studenters både sociala och akademiska integration i universitetets värld. Resultatet av Lundaprojektets kartläggning ska användas som ett första steg mot att bygga upp och dela kunskap om best practice när det gäller insamling och användning av nyckeltal, rekrytering, uppföljning, stöd till studenter och uppföljning både när det gäller akademisk och social integration, men också för uppföljning och användning av kunskaper kring universitetets alumner. Fakultetsrepresentanterna identifierade fyra interna drivkrafter som ligger till grund för behovet av en kartläggning i relation till utvecklingen av utbildningsutbudet vid Lunds universitet: (1) demografiska förändringar, (2) ökat fokus på retention samt (3) utvecklingen av utbildningsmiljöer. Intervjuerna pekar dessutom på (4) ett ändrat förhållningssätt när det gäller universitetets engagemang för sina studenter och i studenternas hållning till universitetet. En rad externa drivkrafter identifierades genom intervjuerna för att etablera metoder och praxis för att bedöma genomströmning och framgång för studenterna under studietiden och alumner i arbetslivet: Bologna processen, med ökat fokus på kvalitetsarbete, den ändrade utbildningsstrukturen och ett ökat fokus på anställningsbarhet/användbarhet. De växande och mera heterogena grupperna av studenter Den ökade autonomin/ökad accountability HSVs nya kvalitetsutvärderingssystem 2

3 Slutsatsen av intervjuerna är att Lunds universitet ska bemöta utmaningarna genom: 1. Att generera ökad systematisk kunskap om studenter och alumner (genomströmning och framgång på arbetsmarknaden samt utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans). 2. Att generera nödvändig information för en ständig förbättring av innehåll och kvalitet i kurser, program och stödfunktioner (t.ex. studentinformation, studie och karriärvägledning, international desk). 3. Att uppföljningen av studenter som studerar i det Bolognafierade utbildningssystemet ska reflektera över: a. ökad konkurrens b. fokus på det livslånga lärandet c. förbättrad ledning/management d. kvalitetssäkring. Samsyn kring implementering av gemensam policy och rutiner Genom kartläggningen identifierades att det är nödvändigt att skapa gemensamma rutiner för: Hur man på fakultetsnivån och i den gemensamma förvaltningen följer upp studenter och alumner Att man koordinerar praxis kring uppföljning och studentstöd mellan fakulteterna och i samarbete med den gemensamma förvaltningen så att den bidrar till långsiktig och kvalitativ utveckling av utbildningar och lärandemiljöer vid Lunds universitet. Studenter gav stöd åt dessa konklusioner och pekade på att: Insamlingen av data ska vara riktad och tillgänglig (gärna årlig), och användas till att förbättra information om studierna och arbetslivet. Det bör finnas en miniminivå vad gäller stöd till studenterna oavsett vid vilket fakultet man studerar vid. Rekommendation till gemensam policy, rutiner och verktyg: Implementera en universitetsgemensam policy för insamling och användning av nyckeltal så att det åtminstone finns en miniminivå av studentstöd för att förebygga studiemisslyckanden för alla studenter vid Lunds Universitet. Utveckla gemensamma rutiner (med in/uppsamling och analys av nyckeltal kring studenter före, under och efter studierna med hjälp av KUBEN, och de nya verktygen: Survey & Report (S&R) och Customer Relationship Management (CRM)) med stöd av den gemensamma förvaltningen. Överföringen av datainformation från LADOK till KUBEN bör förbättras. Detta skulle leda till en förenkling av arbetet med att ta fram studentinformation på fakultets- och institutionsnivå eftersom de inte - som tidigare - behöver att söka och producera statistik själva direkt från LADOK. KUBEN har en stor potential att leverera målriktade uppgifter till universitets-, fakultets- och programnivå. 3

4 Gemensamma förvaltningen bör genom KUBEN utveckla en strukturerad gemensam studentuppföljning med regelbundna uppdateringar när det t ex gäller rekrytering, utbildning, studieframgång, genomströmning och retention till olika grupper (programansvariga, studierektorer, kanslichefer, prodekaner, dekaner och universitetsledning) med ansvar för studenter. Redan utvecklade verktyg bör presenteras för sina målgrupper eventuellt via arbetsgrupper eller seminarier. Nyckeltalen ska ta hänsyn till både gemensamma och specifika uppföljningsbehov för utbildningar på program/institutions-, fakultets- och universitetsnivå och skapa möjligheter till uppföljning över tid. Utvecklingen och sammansättningen av frågorna i nuvarande studentbarometrar har en bra balans mellan gemensamma, specifika och långsiktiga frågor och denna modell skulle kunna vara en modell även för utvecklingen av S&R och KUBEN eftersom det möjliggör jämförelser och jämförelser över tid. Det skulle därmed innebära en möjlighet att se mönster för utbildningar på program/institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Lunds universitet bör säkra att alla studenter kan erbjudas samma studentstöd (Early alert och early warning system, tillgång till kurator, studieplanering, SI, karriärplanering och vägledning etc.) oavsett vilken fakultet de läser vid. Informationen kan användas proaktivt i universitetets marknadsföring och information till studenterna. Introduktionen av ett LU CRM system gör det potentiellt möjligt att utveckla ett differentierat uppföljningssystem för olika grupper av studenter t.ex. internationella studenter, studenter med studieovan bakgrund, samt studenter som läser för livslångt lärande. Information insamlat genom rekrytering och nybörjarenkät kan eventuellt ligga till grund för detta. Ansvarsfördelningen mellan fakulteterna och gemensamma förvaltningen framgår av bilden på sid 6. Verktyg och underlag tas fram av den gemensamma förvaltningen till stöd för fakulteternas analyser och utveckling av utbildningen och studentstödet. Bra exempel på vad som kan underlätta studentuppföljningen? Utveckla ett gemensamt sätt att följa studenter på fristående kurser (särskilt det första året) och skapa möjligheter i LADOK och KUBEN att följa dem genom utbildningen. Detta möjliggör också att fakulteterna med höga andelar av studenter på fristående kurser kan jämföra (benchmark) sig sinsemellan. På fakulteterna är det i dag mycket manuellt arbete vid insamling och sammanställning av data från LADOK. Den tiden kunde istället läggas på analyser av nyckeltal, uppföljning av studenter och initiering av åtgärder. Arbetet kan underlättas genom en vidareutveckling av funktioner i KUBEN och genom att mer systematiskt lägga in information i KUBEN från LADOK. Ansvaret för att göra data tillgängligt och skapa rutiner i KUBEN för sammanställning av nyckeltal bör ligga på den gemensamma förvaltningen. Relevanta nyckeltal bör även användas i kvalitetsdialogerna. 4

5 Att dela med sig av goda erfarenheter utan att förlora säregenskaperna: Det finns för tillfället inte en tillräckligt systematisk uppsamling och utbyte av fakulteternas goda exempel på utvecklade metoder och resultat. Genom att dela med sig av goda exempel och arbetsformer skulle hela universitet kunna förflytta sig gemensamt mot de strategiska målen kring t ex retention, breddad rekrytering och internationalisering. Nätverk finns för studie- och karriärvägledare, alumnkoordinatorer och kvalitetssamordnare, deras erfarenheter bör dras in i utvecklingsarbetet. Ett exempel på var man kan använda ett proaktivt uppföljningssätt: uttagning av examensbevis Det är viktigt att såväl nationella som internationella studenter får med sig ett examensbevis efter fullföljd utbildning. Det är därför viktigt: o Att fästa uppmärksamhet kring vikten av att ta ut examensbevis och etablera snabbare rutiner för uttagning av beviset. Studenternas uppmärksamhet kan ökas bland annat genom att systemet skickar ut ett automatiskt mejl med information till alla studenter som har fått sitt självständigt arbete/examensarbete godkänt (LADOK) och genom att skriva om det i Lundagård och LUM. I detta sammanhang är det viktigt att handläggningstiden är kort. o Att undersöka hur KUBEN kan användas som underlag för information om hur man tar ut examensbevis. Ett mejl kan formuleras som en information och det ska göras tydligt att alla krav måste vara uppfyllda innan ansökningen skickas. o Introduktion av en livslång LU mejladress som kan stödja kontinuerlig kontakt. 5

6 Rekommendation till Utbildningsnämnden Att Lunds universitet bygger upp och implementerar ett universitetsgemensamt system för att följa studenter innan (breddad rekrytering) under (retention och genomströmning) och efter (stöd vid utslussning och alumnuppföljning), med en miniminivå av studentstödsaktiviteter, i likhet med andra internationella universitet med en stark identitet. Förslag till fakultetsgemensamma aktiviteter för uppföljning av studenter och alumner Fakultetsnivå Student stöd (SI, mentorsver ksamskap) Early alert/ warning Uppföljning retention och genomströmning Student och karriärvägledning Kompetens portföljer PDP Hjälp till utveckling av CV, mentorsver ksamhet Inskrivning i alumndata bas Utveckling av utbildningarna Alumnaktiviteter Nybörjare Examen Rekrytering/an tagning CRM Nybörjar enkät S&R Tidig uppföljning /retention (Early Alert) KUBEN Uppföljning efter 1 termin (Early warning) KUBEN Student och dotorand studier Nyckeltal - nya rutiner för uppföljning av retention och genomströmning Exit Poll S&R Examen: nya rutiner för uttagning av examen Alumn barometer KUBEN Gemensamma förvaltningen International Student Barometer ISB FÖRSLAG till projektimplementering hösten Förutsättning för att kunna utveckla uppföljning av studenter vid Lunds universitet före, under och efter sina studier är: 1. Att en styrgrupp med representanter från både fakultetsnivå och förvaltningen etableras. Gruppen ska ansvara för att etablera fora/arbetsgrupper som kan förmedla sin bästa praxis till olika grupper inom universitetet som arbetar med att följa och följa upp studenter samt följa implementeringen av Trackit implementeringsplan. 6

7 a. Medlemmar: Peter Ahlm, Förvaltningsstaben, Leif Bryngfors, LTH, Bo-Anders Jönsson, N-fak; Richard Stenelo, Externa Relationer; Margareta Nordstrand, Externa relationer; Tarmo Haavisto, S & U; Hans Persson, S & U; Kristina Eneroth, EHL; Tim Ekberg, Planering; Kristina Josefson, Utvärdering och Hanne Smidt, Utvärdering. Gruppens medlemmar ska bidra med sina erfarenheter inom studentuppföljning. 2. Att existerande nätverk också bidrar till att utveckla uppföljningen av studenter. Tvärgående nätverk utvecklas (i fall detta anses nödvändigt) som kan stödja utvecklingen och användningen av de resultat som framkommer. 3. Att kvalitetsdialogerna också omfattar hur fakulteterna utvecklar uppföljningsarbetet och deras erfarenheter av de nya verktyg som utvecklas för uppföljning. 4. Alla studenter får en mejladress som kan användas livet ut. All relevant information under studietiden ska skickas ut via denna adress. 5. Introduktionen av nya verktyg kommuniceras till såväl utbildningsnämnden som studenter, lärare och administratörer. Fas 1 - augusti 2012 januari 2013: Kartläggning av hur man kan utveckla student och alumnuppföljning i den gemensamma förvaltningen: Styrgruppen identifierar hur man på Externa relationer, Utvärdering samt Student och Utbildning kan bidra till att utveckla nya verktyg och rutiner. Externa relationer: Externa Relationer kommer att upphandla ett CRM-system som gradvis kommer att införas under våren Intentionen var ursprungligen att skapa ett system enbart för internationella studenter och alumner, men med implementeringen av Trackit bestämdes det att upphandla ett system som kan användas för alla studenter vid Lunds universitet. Lunds universitet har ett behov av ett sammanhållet system för att kommunicera med presumtiva studenter, nuvarande studenter, alumner och andra personer i universitetets närhet. I dag har universitetet flera olika system för att sköta denna kommunikation men en samordning och en effektivisering är angelägen. Utöver kommunikationsbehovet har universitetet även ett uppdrag att sköta ett antal administrativa processer, såsom utbytesstudier, uppdragsutbildning, stipendiehantering etc. och systemet bör även kunna hantera dessa. Vissa moduler (studentmobiliteten och alumnnätverk) kommer i utvecklingsfasen att prioriteras. Det CRM system som Lunds universitet upphandlar avser ett modulbaserat system och i en första fas är det följande moduler som efterfrågas: Modul för alumnhantering samt kommunikation med alumner Registrering av alumner, möjlighet att sätta upp program- institutions-fakultets-eller universitetsgemensamma grupper där en alumn kan ingå i flera grupper. Modul för uppdragsutbildning och kommunikation med kunder 7

8 Hantering av kundkommunikation, avtal och ekonomisk uppföljning gällande uppdragsutbildning, anmälan till kurser och generell kursadministration samt stöd för antagningsprocessen. Modul för fundraising och kommunikation med donatorer Hantering av känsliga data gällande potentiella donatorer, uppföljning av donatorer och relationshantering. Modul för kommunikation med presumtiva studenter och anmälan Hantering av intresseanmälningar från studenter som fångas upp via webben, e-post, telefonsamtal eller personligt möte på t ex mässor. Systemet ska kunna hantera standardiserade svar som kan personifieras. Modulen ska även kunna stödja en lokal antagningsprocess Modul för kommunikation med nuvarande studenter Hantering av e-postutskick till samtliga eller delar av studentpopulationen vid LU. Modulen kommer att integreras med universitetets studentportal där studenten bland annat ska kunna söka utbytesstudier. Modulen ska även kunna hantera administration av studieavgifter. Modulerna ska stödja följande verksamheter: Studentmobilitet för både inresande och utresande studenter Bland annat hantering av avtalshantering, uppföljning av balans, möjligheter att hantera utresande- och inresandeprocessen för utbytesstudenter i form av bland annat ansökningar, nomineringar, granskning av behörighet samt kommunikation med berörda studenter. Utvärdering av utlandsstudier (studentmobiliteteten) Bland annat hantering av studenternas erfarenheter genom enkäter, dokumentation och utvärdering. Stipendiehantering Bland annat stöd till utbetalningar av stipendier, ekonomisk redovisning och uppföljning. Universitetet önskar ett modulbaserat system då det speglar universitetets organisation och att respektive modul ska kunna utvecklas utan att det påverkar övriga delar av systemet. I samtliga moduler ska man kunna integrera t.ex kursanmälan och evenemangshantering. Integrationsmöjligheter i systemet är mycket viktigt, systemet ska vara så flexibelt att Lunds universitets befintliga katalogtjänst (LDAP/AD) och andra kringsystem ska kunna kommunicera, hämta och lämna information, såsom LADOK, NyA, SPAR/NAVNET. Användarna förväntas kunna tillföra information om sig själva, exempelvis redigera sin egen profil, prenumerera på tjänster och boka in sig på evenemang. Förutom traditionella 8

9 kontaktvägar, som telefon och e-post, måste systemet kunna tillhandahålla stöd och applikationer för sociala medier. Alla de moduler som finns upptagna i denna lista ska vara igång under 2013 och det finns planer för moduler som ska utvecklas framöver. Student och Utbildning Följande aktiviteter kan sektionen Student och utbildning bidra med rörande implementering av Trackit projektet under I LADOK finns vissa rutiner som redan är färdigutvecklade för uppföljning av individer eller för kohort. Det finns en rutin för resultatuppföljning på kurs, UT34, där man kan följa studenter som inte har några avklarade poäng på en kurs vid viss tidpunkt. Rutinen, UT10, visar studentuppgifter, t.ex. personer som tenterat och fått underkänt eller personer som inte alls har tenterat. Genom denna rutin kan man också få information om samtliga resultat för en student. Uppgift om resultat kan man få genom rutin, UT46. Man kan få information om avklarade poäng för varje person på programmet och man kan se vilka som har klarat ett fåtal poäng eller inga alls. Rutinen, UT48, visar om villkoren för uppflyttning är uppfyllda inom program där sådana villkor tillämpas. För kohortuppföljning finns rutinenen Kohortuppföljning LW01, som är användbar i detta sammanhang. Där finns information om registeringar, uppehåll, avbrott och examen för en kohort av studenter baserat på starttermin. Poängproduktion på program, kohort LW04 innhåller information om aktivitetsgrad, uppnådda resultat, andel fullpresterande och andel avbrott i kohort baserat på antagningstermin på utbildningen. Tid att klara kurs LW06, visar antal studenter som avklarat utbildningsmomentet efter olika många kurstillfällen. Uppföljning av doktorander LW10 tjänsten följer upp olika aspekter av utbildningen på forskarnivå. Allt detta finns tillgängligt i dagens LADOK, men används i ganska begränsad omfattning utan någon större systematik. Sektionen kan bidra till aktiviteter som syftar att utvidga 9

10 användningen och öka systematiken genom utbildning och information. I den skrivelse som nätverket för studievägledarna arbetade fram 2010 betonades att LADOK-rutiner för uppföljning måste vara kopplade till olika aktiviteter som motverkar onödiga avbrott och främjar genomströmningen. I skrivelsen Att förebygga Studiemisslyckanden lyfter man fram olika åtgärder och goda exempel som ska ingå i det systematiska arbetet för bättre stöd och bättre möjligheter för uppföljning. Det finns också ett behov av att utveckla rutiner och stödsystem för uppföljningen. Detta bör rimligen göras som utvecklingsprojekt inom KUBEN med särskild finansiering. För tillfället pågår ett utvecklingsprojekt som i viss mån kan underlätta det arbete som omfattas av Trackit implementeringen. Projektet är dock inriktat på teknisk utveckling baserat huvudsakligen på det som krävs för rapportering till universitetsledningen, budgetarbete, utbildningsplanering och statistikuppföljning. Resultatet av det pågående projektet kan användas i ett kommande projekt med inriktning mot Trackit implementering. Om det finns finansiella medel för sådant projekt så kan projektet startas med en inventering och kartläggning under senare delen av våren Det finns också ett förslag om ett elektroniskt mejl om uttagning av examensbevis till student som genomfört sitt examensarbete. En sådan rutin kan genomföras utan extra medelstillskott. Implementering av rutinen kan ske i början av Resurstillskott för behovskartläggning och utveckling av visst systemstöd äskas i särskild ordning. Utvärdering Avdelningen utvärdering kommer under 2013 att ta fram nya rutiner för och implementering av kvantitativa digitala enkätundersökningar som följer studenter in i utbildningen, genom utbildningen och ut i arbetslivet. Det innebär en omprioritering av uppdraget från de studentbarometerundersökningar som sedan många år har genomförts vid Lunds universitet till en utveckling av universitetsgemensamma enkäter som: Rekryteringsenkät, nybörjarenkät, exit poll och alumnbarometer. Enkäterna kommer att skickas ut digitalt med det upphandlade enkätverktyget S&R (Survey and report) och det kommer ett finnas en koppling mellan enkätutskicken och det CRM-system som för närvarande upphandlas av Externa relationer. Resultatredovisningar publiceras på webben. Utvecklingen av de nya enkäterna, samt anpassningen av Survey and Report, sker under 2013 och bör inte behöva innebära extra resurser utöver det uppdrag som avdelningen har, så till vida att en omprioritering kan ske. 10

11 Vid sidan om de mer automatiserade enkäterna som nämns ovan kommer avdelningen även att utveckla metoderna och genomföra tematiska student- och doktorandstudier. Dessa studier kommer att publiceras och följas upp i både Utbildningsnämnden och kvalitetsdialogerna. Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan LUS och avdelningen utvärdering. Det första mötet var den 31 oktober Kvalitetsdialoger och tillhörande nyckeltal ska vidareutvecklas under för uppföljning av resultaten av de olika undersökningarna. En utvärdering av de nya rutinerna ska göras hösten 2014 och då ska även en diskussion om studentbarometrarnas framtid diskuteras. Kick-off seminarium 13 december 2012 Deltagare: Representanter som berörs av ändrade rutiner för att följa och följa upp studenter från fakulteterna och den gemensamma förvaltningen. Arbetsgrupper som ska jobba med att identifiera krav och best practice etableras här. Fas 2 - januari januari 2014: Utveckling av verktygen för nya rutiner för uppföljning på LU i den gemensamma förvaltningen och på fakulteterna Implementeringen och utvecklingen av de gemensamma verktygen är ett gemensamt eller delat ansvar mellan den gemensamma förvaltningen och fakulteterna. Dessa är: 1. Introduktion av LU livslångt mejladress 2. Nybörjarenkät 3. Early Alert/CRM 4. Early Warning 1.semester 5. Nyckeltal 6. Student och doktorand studier (kvantitativa och kvalitativa) 7. Verktyg för kursvärdering 8. Exit poll 9. Uttagning av examen 10. Alumnbarometer 11

12 Rekryt ering/ antag ning CRM/ S & U/ ER Nybör jar enkät S&R/ Utvär dering Early Alert/ CRM KUBEN S & U/ Förvaltnin gsstaben Fakulteter na Early Warning 1.semeste r KUBEN S & U/ Förvaltnin gsstaben Fakulteter na Nyckeltal KUBEN S & U/ Förvaltnin gsstaben Fakulteter na Student och dokto rand studier Utvär dering Kurs värdering S&R /Instituti onerna Uttagni ng av examen alumn ansvarig / S & U/fakult eterna Exit Poll S&R/ Utvär dering Alumn barom eter Utvär dering Early alert student kontakt SI Student stöd Early warning Studievägledning Karriervägledning Utslussning/ CV/ kompetens profiler Alumn aktitiviteter/ inskrivning i alumn databasen Alumn Baromter? Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Fakulterna Den gemensamma förvaltningen ansvarar för att implementera verktygen och fakulteterna ansvarar för att använda de insamlade data som verktygen ackumulerar till uppföljning av sina studenter. Uppföljningen av presumtiva, studenter och alumner bygger på ett nära samarbete mellan den gemensamma förvaltningen som levererar stöd och information och fakulteterna som använder den till olika typer av uppföljning och studentstödsaktiviteter. Det är en förutsättning att en LU livslång mejl introduceras: Presumtiva studenter och studenter: 1. Använda information från nybörjarenkäten till kontakt till nästa generation av presumtiva studenter/doktorander 2. Early alert student kontakt/uppföljning 3. SI Student stöd 4. Early warning använda Kuben till att utvärdera progressionen och följa upp studenter som inte är aktiva eller ser ut som om att kunna behöva stöd genom 5. Studievägledning Studenter i slutfasen av sina studier och alumner: 1. Karriärvägledning 2. Utslussning/CV/ kompetensprofiler 12

13 3. Information om att ta ut examen, gäller även övergången mellan kandidat och avancerat nivå 4. Alumn aktiviteter/inskrivning i alumn databasen 5. Alumnbarometer Implementering bygger på peer learning genom en etablering av nätvärk, seminarier och arbetsgrupper och på en aktiv och löpande kommunikation kring projektet i olika organ såväl som genom intern kommunikation pappers och webbaserat. Fas 3 - januari 2014 december 2014: Introduktion och utvärdering av gemensamma uppföljningsverktyg på Lunds universitet I fas 3 förväntas alla nya verktyg att vara färdigutvecklade och introduceras för studenter som påbörjar sina studier vårterminen Verktygen förväntas att utvecklas och introduceras successivt, men måste vara klara senast till början på denna termin. Höstterminen 2014 kommer Styrgruppen att kartlägga och utvärdera hur implementering av Trackit fungerar både på fakulteterna och i den gemensamma förvaltningen. Kartläggningen och utvärderingen kommer att bygga på de erfarenheter som har byggts upp genom arbetet med att implementera verktygen i den gemensamma förvaltningen och på fakultets- och programnivå, på hur uppföljningen har bidragit till kvalitetsdialogerna och på den expertis och erfarenheter som kommer från nätverk och arbetsgrupper som har varit involverade i Trackit. Gruppen ska också utvärdera hur väl resultaten av uppföljningen har kommuniceras på olika nivåer. 13

TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION

TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION NÄTVERKSTRÄFF FÖR STUDIEVÄGLEDARE 11 DECEMBER 2015 KATARINA BORNE ANALYS & UTVÄRDERING, FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET Upplägg Några europeiska trender

Läs mer

Trackit! En rapport om Lunds universitets rutiner för att följa sina studenter före, under och efter studierna

Trackit! En rapport om Lunds universitets rutiner för att följa sina studenter före, under och efter studierna Rapport 23 mars 2012 Trackit! En rapport om Lunds universitets rutiner för att följa sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt & Kristina Josefson Trackit! 2 Innehållsförteckning 1. Introduktion...

Läs mer

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning 1 Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning Lunds universitet arbetar sedan 2008 med systematisk kvalitetssäkring av all ny examensgrundande utbildning på grundnivå

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna

Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt Magnus Lindqvist Lindha Makne Förord Malmö högskolas övergripande

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid IT-universitetets fakultet

Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid IT-universitetets fakultet Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid IT-universitetets fakultet Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid ITuniversitetets fakultet Vid sammanträde 2008-10-13 beslutade rektor

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Trackit. Koppling till kvalitet och. kvalitetssäkring av utbildning. Liselott Lycke

Trackit. Koppling till kvalitet och. kvalitetssäkring av utbildning. Liselott Lycke Trackit Koppling till kvalitet och kvalitetssäkring av utbildning Liselott Lycke 2017-05-30 Vad är kvalitet i vår verksamhet? Minimikrav när det gäller all utbildning: Att vi uppfyller Högskolelagen Att

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering 1 Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering Malmö högskolas övergripande mål är att vara en öppen och inkluderande högskola där studenter och medarbetare aktivt deltar i utvecklingen av lärosätets utbildningar.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m SAMFAK 011/70 Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut 011-05-6 Innehållsförteckning Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m 3 Mottagande av nya studenter

Läs mer

Fokus: Rapporter, exempel. kvalitetssystem för utbildningar. Fredrik Georgsson

Fokus: Rapporter, exempel. kvalitetssystem för utbildningar. Fredrik Georgsson Fokus: Rapporter, exempel Med Fokus på fakultetens kvalitetssystem för utbildningar Fredrik Georgsson www.fokus.umu.se Beslutstödssystem som hämtar data från Ladok, Raindance och Diva, Genererar rapporter

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet 1 (3) BESLUT 2016-03-23 Dnr SU FV-1.1.2-3503-15 Dok. nr 1 Mia Svanqvist Sektionsledare Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet Inledning Enligt förordning om redovisning av studier m.m.

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER DATUM: 2013-12-10 AVSÄNDARE: Institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh, prefekt FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

BLUE 11, Tema I. Studentrekrytering och uppföljning

BLUE 11, Tema I. Studentrekrytering och uppföljning BLUE 11, Tema I. Studentrekrytering och uppföljning Avdelningen för analys och utvärdering tillsammans med Studentavdelningen Val vid framtagning av data, övergripande information om begränsningar i uppgifterna

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-04-20 Annika Ghafoori Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar Projektets

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 1 Innehåll Innehåll... 2 1. Förord... 3 2. Ansvar... 3 3. Det flexibla lärandet vid Mittuniversitetet Studentens lärande i en flexibel miljö...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Trackit Högskolan Väst

Trackit Högskolan Väst Trackit Högskolan Väst En kartläggning av hur Högskolan Väst följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt Det är viktigt att känna sig sedd som student Trackit Högskolan

Läs mer

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Projektplan 1 UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Upprättad av: Åsa Lindberg-Sand Datum: 2013-06-14 med ändringar 2013-10-17 Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress CED, Sölvegatan 16 Växel 046-222 39

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade )

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade ) 1 (6) Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet 2013-2015 (Reviderade 2013-03-07) Rektor beslutade 2009-05-14 om Riktlinjer för studie- och karriärvägledning. Enligt dessa

Läs mer

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015 Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 7, september 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Nu är höstterminen igång för fullt och campus har åter igen fyllts med studenter. Såväl Orientation

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Pedagogisk handlingsplan

Pedagogisk handlingsplan TEKNAT 2017/123 Pedagogisk handlingsplan 2017-2020 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 30 maj 2017 Till minne av Staffan Andersson Innehållsförteckning

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Information den 19/10 2012 CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Skall vara på 20 veckor heltid inklusive rapportskrivning Skall vara en fördjupning på er specialisering

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Bäst på utbildning! -hur når vi det målet? Eric Lindesjöö, Tfk - Vårt stöd i kvalitetsarbetet - Och vad ÄR kvalitetsarbete? - De utmaningar

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING STYRDOKUMENT V 2014/476 UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING 2014-2016 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

HUR MÖTER VI HETEROGENA STUDENTGRUPPER?

HUR MÖTER VI HETEROGENA STUDENTGRUPPER? NUAK 2017-09-18 HUR MÖTER VI HETEROGENA STUDENTGRUPPER? Charlotte Kipowsky, chef Studentcentrum, Mah Patricia Staaf, föreståndare Centrum för akademiskt lärarskap, Mah FRÅN BREDDAD REKRYTERING TILL BREDDAT

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU xx 06 (Hbg), 11 (Lund), 13 (Malmö)

Ladok3 kickoff på LU xx 06 (Hbg), 11 (Lund), 13 (Malmö) Ladok3 kickoff på LU 2014-02-xx 06 (Hbg), 11 (Lund), 13 (Malmö) Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i Studiedokumentationsförordning

Läs mer

nsvarig enligt GUs. genomgå et. Ladokgruppen. eller utom 1 (6)

nsvarig enligt GUs. genomgå et. Ladokgruppen. eller utom 1 (6) Sektionen för studieadministrativa system Ladokgruppen Ansökan om användarbehörighet i Ladok (studiedokumentationssystemet) En ansökan om behörighet fylls i. i Ansökan lämnas för påskrift till behörighetsansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer