Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur"

Transkript

1 Stadsarkivet DNR /14 Sida 1 (8) Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av verksamheten (7 kap. 4 ). Stadsarkivet godkänner bifogad klassificeringsstruktur för. Datum för beslut Stockholm den 15 december 2014 På Kulturnämndens vägnar Lennart Ploom Stadsarkivarie

2 Sida 2 (8) s klassificeringsstruktur 1. Styra, planera och följa upp verksamheten 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete 1.2 Planera och följa upp verksamheten 1.3 Utföra internt ledningsarbete 1.4 Hantera revision och granskning 1.5 Utveckla verksamheten 1.6 Avge yttranden Avser nämndens, arkivutskottets och dess råds styrande arbete. Reglemente samt lagar, förordningar och regler som styr verksamheten. Även förtroendemannafrågor. Planering och uppföljning avseende ekonomi bl.a. verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, budget, bokslut och investeringar, samt strategisk verksamhetsplanering bl.a., upprättande av handlingsplaner, program och strategier. Även internkontroll. Övergripande personalfrågor avseende bl.a. ledarskap, medarbetarskap, mångfald och kompetens. Avser förvaltningsledningens styrande arbete. Även förvaltningsövergripande råd och grupper, samverkansarbete och APT. Extern granskning av verksamheten t.ex. av stadens revisorer. Projekt som leder till utveckling av såväl den övergripande verksamheten som av stöd- och kärnfunktioner. För utvecklingsprojekt rörande informationshantering inom staden, se 5.3 Hantering av remisser/motioner som inkommer via kommunstyrelsen eller direkt från andra myndigheter.

3 Sida 3 (8) 2. Ge verksamhetsstöd 2.1 Administrera anställning och löner 2.2 Hantera personalfrågor 2.3 Administrera ekonomi 2.4 Upphandla, köpa in och förvalta avtal 2.5 Kommunicera och informera Från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst. Även tillfälligt anställda. Hantering av frågor knutna till en pågående anställning. Även uppsägningar och entlediganden. För personalsociala frågor, se 2.2. Administration av löner, pensioner och andra ersättningar. Interna utbildningsinsatser på gruppoch individnivå. Även utvecklingssamtal. Avser arbetsskador, omplacering, rehabilitering och disciplinåtgärder. Omfattar friskvård och arbetsmiljöarbete bl.a. skyddsronder. Även trivselaktiviteter för personalen. Driftverksamhet bl.a. kundfakturor och kundinbetalningar. Driftverksamhet, bl.a. leverantörsfakturor. Bokföring och hantering av kontoplan. Redovisning och betalning av moms, skattedeklarationer etc. Omfattar direktupphandling och avrop från ramavtal. Från upprättande av förfrågningsunderlag och annonsering till hantering och bedömning av anbud samt upprättande av upphandlingsavtal. Handlingar som rör uppföljning, avstämning, förlängning och uppsägning av avtal, samt tvister i avtalsförhållanden. Även kontroll och uppföljning av pågående entreprenader/entreprenörer. Dokumenthanteringsrutiner, registrerings- och arkivfrågor, gallring, redovisning av handlingar i den egna verksamheten/ämbetsarkivet. Även begäran om utlämnande av allmänna

4 Sida 4 (8) 2.6 Samverka och omvärldsbevaka 2.7 Hantera IT och telefoni 2.8 Hantera lokaler och säkerhet handlingar och sekretessfrågor kopplade till ämbetsarkivet. Utlämnande av material ur övrigt arkivmaterial hanteras under verksamhetsområde. Extern och intern kommunikation avseende verksamhet och pågående projekt och arbeten. Extern information om förvaltningen som arbetsgivare för att attrahera nya medarbetare. Förmedling av information via intranät, webbplatser, massmedia, broschyrer och andra publikationer. Även synpunkter och klagomål hanteras här. Deltagande i nätverk, mottagande av praktikanter, tillhandahållande av lokaler/material till andra institutioner/aktörer etc. Även stödja och delta i forskningsprojekt, samt studiebesök och -resor vars huvudsakliga syfte är omvärldsbevakning. Innefattar drift och förvaltning av Stadsarkivets egna systemstöd och det stadsgemensamma IT-stödet. Även samverkan med externa aktörer rörande IT. Under denna process ingår administration av behörigheter och åtkomster, larmbevakning samt drift och skötsel av lokaler och maskiner. Även ny- och ombyggnationer, samt tillhandahållande av möteslokaler.

5 Sida 5 (8) 3. Ta emot och vårda 3.1 Ta emot arkivleveranser 3.2 Genomföra arkivvårdande insatser 3.3 Hantera lån och överlämningar av arkivmaterial Omfattar analoga och digitala leveranser. I arbetet med analoga leveranser ingår planering och beräkning av utrymmesåtgång, granskning av arkivförteckningar, inspektioner av materialet inför leverans, leveranskontroll, registrering samt avtalshantering. I samband med digitala leveranser förekommer administration av anslutningsplanen, genomförande av anslutningsprojekt, mottagande och testning av digitalt material. Kartongläggning och -byte, konservering och restaurering (analogt material), konvertering och migrering (digitalt material), samt gallring. E-arkivets process för arkivvård och administration omfattas av denna process. Utgående leveranser av arkivmaterial som ska överlämnas till andra institutioner. Även ut- och inlån av arkivinformation.

6 Sida 6 (8) 4. Tillhandahålla och tillgängliggöra 4.1 Tillhandahålla arkivinformation Bemanning av läsesalarna på Kungsklippan. Framtagning och återställning av material, från Kungsklippans magasin och från Frihamnen. Även forskarservice och besökare till Frihamnen. Utlämnande av arkivinformation, så som kopior på betygshandlingar, servitut eller bouppteckningar. Även släktforskning och utredningar, samt sekretessprövningar. Också e- arkivets utfåendeprocess omfattas av denna process. Även bearbetningar av arkivinformation som görs på extern beställning av kund, så som exempelvis arkitektfirmor. 4.2 Tillgängliggöra arkivinformation Kartlägga och registrera arkivmaterial Inventeringar, ordnings- och förteckningsarbete och registrering i förteckningsprogram och register Digitalisera arkivmaterial Urval och digitalisering av ömtåligt och/eller mycket efterfrågat material, samt kvalitetskontroll och återställande Publicera arkivinformation Urval, viss bearbetning och paketering av databaser, bilder och metadata för publicering på webben, i e-arkivet, i Riksarkivets plattformar, på andra medier eller som öppen data. Paketering omfattar även formgivning, teknisk konstruktion, författande av hjälptexter samt återkoppling med konsulter och brukare.

7 Sida 7 (8) 4.3 Bedriva pedagogisk verksamhet Bedriva programverksamhet Planering och utformning av programpunkter för Stadsarkivets publika verksamhet. Utformning och genomförande av visningar för olika besökande grupper, så som exempelvis skolklasser eller studiebesök Producera och genomföra utställningar Sammanställa och presentera information om stadens historia och stadsarkivets verksamhet Bedriva biblioteksverksamhet Utformning och framtagning av material till utställningar. Publicering av böcker, broschyrer, CD-rom, etc. Även försäljning. Föredrag och konferenser, både de som ingår i och som ligger utanför programverksamheten. Även mottagande av studiebesök som inte är kopplade till specifika program. Stadsarkivets medverkan i konferens, mässor eller event som är externt anordnade, av staden eller annan aktör, där syftet är att informera om stadens historia eller Stadsarkivets verksamhet. Planera och hantera inköp, administrera utlån, samt vård av biblioteksbeståndet.

8 Sida 8 (8) 5. Främja informationshantering 5.1 Bedriva tillsyn 5.2 Erbjuda konsultstöd inom informationshantering 5.3 Utveckla informationshantering Utarbeta regler och riktlinjer samt bedriva tillsyn. Planering av tillsynsverksamheten, genomförande samt uppföljning av inspektioner (utfärdande av föreläggande och rekommendationer). Fatta beslut och utfärda dispenser. Administration av uppdragsplanen, utförande av tidsbegränsade och abonnemangsuppdrag ute i stadens verksamheter. Arbete med att sprida vikten av och medvetenhet kring en effektiv och ändamålsenlig informationshantering i nära relation med t.ex. informationssäkerhet i Stockholms stad. Ge råd och stöd till stadens verksamheter. Samverkan med stadens arkivarier och registratorer, i form av möten och träffar, samt rådgivning. Processen innefattar även att ta fram vägledningar inom informationshantering.

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV

NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV NATIONALMUSEUM Verksamhetsplan OMMV Innehåll O P Q S T U V NM NN NQ NS NT ON OO OQ OR OT OU PO PQ Nationalmuseums verksamhetsplan för OMMV Styrdokument Utifrån kommande mål Vision Organisationsplan Överintendentens

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer