Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring. Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring. Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5"

Transkript

1 Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5

2 Programdagar för högskolan 2012, Internationalisering i tider av förändring Arken, Göteborg maj Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5 Den 15 maj anordnades 5 workshops med olika tema och ett informationspass med information om IPKs program. Dokumentationen innehåller sammanfattningar från de 5 workshoparna: Hantering av avtal och Learning Agreements för att uppnå bättre kvalitet i studentutbytet, s.2 Hur kan vi underlätta för studenter att delta i utlandspraktik? Erasmus for All, vilka nya möjligheter ger det och hur kan vi förbereda oss inför den nya programperioden? s.5 Informationsutmaningar Hur samverkar vi för att få fler studenter och lärare att delta i internationellt utbyte? s.7 Hur kan ditt internationella samarbete/projekt bidra till lärande för hållbar utveckling? s.9

3 Hantering av avtal och Learning Agreements för att uppnå bättre kvalitet i studentutbytet Presentation av Anna Lauritz, tidigare SLU Under denna workshop fick deltagarna chansen att diskutera arbetssätt för att förbättra arbetsformerna för hantering av Learning Agreement och avtal för att förbättra kvaliteten i utbytet och tillgodoräknandet. Anna Lauritz från Sveriges lantbruksuniversitet inledde med att berätta hur de har arbetat med kvalitetssäkring av avtal. Tidigare fanns inställningen på SLU att ju fler utbytesavtal desto bättre. Detta innebar dock att kontakten mellan lärosätena och kunskapen om varandras utbildningar var bristfällig vilket påverkade kvaliteten för studenten. Nu tänker lärosätet annorlunda och har tagit fram kriterier för avtal för att se till att deras avtal är relevanta och bidrar till kvalitet. År 2006 var Anna med och skapade stöddokument för kvalitetssäkring av avtalsprocessen. Detta behandlar områden som: definitioner, formalia, tillvägagångssätt och faktorer att beakta. Det finns även en checklista som de olika inblandade (jurist, central nivå, dekan) kan följa. Valet av samarbetspartner är viktigt. Lärosätet profilerar sig genom vilka partners det har. Man behöver till exempel ta ställning till om man ska behålla de avtal där inga utgående studenter finns och vilka partners som är viktiga för att skapa en bra internationalisering på hemmaplan. SLU har arbetat fram kriterier för förlängning/avslut av avtal. Enligt dessa ska lärosätet visa på fördelar, skyldigheter, rättigheter, förankring internt och kostnader. Om studenterna inte tar poäng under sitt utbyte blir det kostsamt för lärosätet. Det ska också göras en riskvärdering där man tar i beaktande huruvida det finns passande kurser att tillgodoräkna på engelska, är administrationen krånglig eller inte m.m. Studenternas utvärdering efter hemkomst och annan uppföljning är också viktig. SLU har också skapat en rutin med möte med inblandade aktörer för de avtal som går ut kommande läsår. Vid slutande av nya avtal finns ett uttalat önskemål om lärarutbyte. Någon bör ha besökt partnerlärosätet så man vet vad som väntar studenterna man skickar. Det finns även krav på genomgång av kurser och lärandemål och godkännande av dokumentet kvalitetssäkring av avtalsprocessen. Avslutningsvis berättade Anna att det har varit ett stort arbete att driva processen och genomförandet är beroende av ett stöd från hela ledningen. Resultatet hittills är att inga avtal har avslutats men man har undvikit att förnya vissa när de gått ut. 120 Erasmusavtal har blivit 80 och nya avtal har tecknats som fungerar väl. Det är tydligt att arbetet har gett effekt. Man kan även se att det är bättre spridning på lärarna som reser ut. Det kan vara lämpligt se över alla avtal när Erasmus tar slut Efter Annas presentation diskuterade deltagarna avtalshanteringen på sina lärosäten i två grupper Grupp 1a Workshopledare: Jan-Erik Lundquist Frågeställningar Vad händer på hemmaplan? Vad lär vi oss? Fritt utbyte av idéer av tankar. Flera universitet gav sina bilder av svårigheter inom temat:

4 Ekvivaleringen är det svåra, det är svårt att exakt ersätta de kurser som studenterna skulle ha läst på hemmaplan, vilket innebär att de kan behöva läsa extra hp när man kommer hem. Beslutet att inte ekvivalera tas av dem som är ämnesansvariga. Tillgodoräknandefrågorna är det som är det svåra. Ett annat universitet gav bilden att det är lärarna som bromsar ekvivaleringen. Ett universitet har byggt in en utlandstermin i programmet och påpekade att man måste vara generös med tillgodoräknandet, man kan inte hitta exakt samma kurser utomlands som hemma. Det ska inte vara A-kurser, måste vara fördjupning eller C-kurser. Universitetet är också flexibla med studenter som kommer. Workshopledaren påpekade att det är Learning agreement som är det bindande dokumentet och att studietiden inte får förlängas när studenten kommer hem igen. En högskola berättade att de har en handbok för studenter och för lärare för de studentoch lärarutbyten som de har med utvecklingsländer. Åtta internationellt programansvariga ser till att det finns överenskommelser innan, så tillgodoräknandet är klart. Workshopledaren pekade på vikten av att ha en mutual trust med partnern i det andra landet, annars får man avveckla den partnern. Det liberala synsättet måste vara utgångspunkten för samarbetet. Workshopledaren menade vidare att vilken ämne man än tar, så kan man inte ge all kunskap till studenten; läraren gör ett urval ur kunskapsmassan och där kan urvalet skilja sig mellan t ex Sverige och ett annat land. Man måste vara trygg i att det urval man gjort är så bra som möjligt, men det behöver inte betyda att kollegans urval är sämre. Grupp 1b Workshopledare: Anders Ahlstrand Förvaltningshögskolan i Göteborg känner av en obalans i utbyte då lärare har svårare att komma till Sverige än att åka ut. Har tre aspekter som måste uppfyllas. Triangelsamarbete inom joint master programs. Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet har satt kriterier liknande SLU. I efterhand har man insett att kriterierna är väl högt satta: partners ska vara högt rankade, triple credited och utbyte ska ske på flera nivåer: studenter, lärare och forskare. Det är svårt att uppfylla kriterierna och de kommer därför ses över. Även om höga krav kan bli en hävstång är det viktigt för mångfaldens skull att man inte blir för snäv. På Mälardalens högskola ser man det som viktigt att ha ett förslag på baspaket att erbjuda studenter även om de inte till slut väljer det. Ibland har studenterna upptäckt när de anländer att det inte finns kurser på engelska, detta måste undvikas. Högskolan i Gävle gick igenom alla avtal för ett år sedan. Man har upptäckt att Italien och Spanien erbjuder få kurser på engelska då de vill attrahera programstudenter som ska lära sig det inhemska språket och sedan gå ordinarie kurser på italienska eller spanska. BTH som har genomfört ett stort arbete för att få en ECTS-label tipsar om att lärandemål och inte kursnamn kan vara bra att titta på för att jämföra innehåll i kurser inför att studenter åker ut. Det görs ännu inte när avtalet sluts. Programansvarig gör jämförelsen. Anders hakar på med att utbytena bör uppfylla programmets lärandemål. Avtalet kan motiveras på så sätt då det visar vad man vill med samarbetet.

5 Stockholms universitet ber institutionerna motivera varför det är viktigt med utbyte, vad man vill uppnå med det men upplever att det är svårt att få svar. BTH har märkt att ovana vid annorlunda pedagogik är en fråga som inte visar sig i lärandemål osv. ECTS-label innebär att beskriva arbetsbelastning, andel lärarkontakt m.m. vilket ger studenten indikationer om hur undervisningen bedrivs. På både Södertörns Högskola och Stockholms universitet ser man utmaningar med centrala avtal kontra institutionella avtal. Man har tittat på hur många poäng studenterna som åker på centrala avtal tar, ca 200st/år, och de tar i princip alla poäng de ska. Det kan skilja sig mellan nationaliteter, tex tar japanska studenter ofta få poäng på hösten men desto fler på våren. Den centrala nivån på lärosätet skulle kunna erbjuda institutionen att se över avtalen, dock utan krav på samma kriterier rakt över, istället ser man hellre en diskussion mellan central och institutionell nivå. Det kan finnas en konflikt mellan administrationen och professorer som vill göra på sitt sätt och inte alltid efterlever fattade kriterier. Juridiska institutionen på Stockholms universitet är i begrepp att se över sina avtal, man har upptäckt att det inte finns mycket nedskrivet. På Mittuniversitetet är alla överens om att dra ned på antalet avtal men det finns argument för att behålla alla vilket skapar ett låst läge. Alla måste vara beredda att kill your darlings. Många deltagare vill se krav på att partners har tydlig information på sin hemsida. Det kan annars vara svårt att hjälpa studenterna välja kurser då man inte alltid vet vilka som ges. Transparens och att hålla tider är viktigt för att det ska fungera. Det diskuterades också när man ska lägga ned arbetet för att se till att studenten får gå relevanta kurser. Trots learning agreement finns det risk att kurserna studenten vill gå inte ges. En del lärosäten gör paket för sina inresande och försöker förmå sina partners att göra samma sak. Man efterfrågar bättre digitalt stöd. Arbetet skulle underlättas om partners följer ECTS-label. Flera deltagare på workshopen passar på att se över avtal inför att tiden löper ut. Generellt ser vi att lärosätena går mer mot strategiska partnerskap och minskar ned antalet avtal till skillnad mot förr då man hellre såg många avtal. Nu lägger man mer fokus på kvalitet än kvantitet. Färre men välfungerande avtal lägger dessutom ribban för nya avtal. Kriterier, rutiner och checklista underlättar beslut och gör det lättare att motivera både ett positivt och negativt beslut.

6 Hur kan vi underlätta för studenter att delta i utlandspraktik? Diskussionsledare: Anna Angerman, IPK. Anteckningar: Carola Barhammar, IPK. I nya Erasmus for all talar man om att prel. ska studenter ha en praktikperiod. Leonardo PLM sök gärna! För nyexade. Kortare prerioder än Erasmusmobiliteten och bättre finansiering än för Erasmuspraktik. T ex i andra länder kan studentkåren söka platserna. Man måste vara On the Labour market", d v s nyligen ha tagit ut examen. Lärare kan åka både via Comenius och Erasmus. Olika vägar presenterades, via IPK och andra som t ex Leo-net, AIESEC, IAESTE, LEO- NET. LEO-NET är en portal där man lägger upp praktikplatser lärosäten och företag kan vara medlemmar. Vilka är hindren? För lärosätena är detta en ny arena som man jobbar med man är van att arbeta med lärosäten men inte med företag och praktik. Erasmuspraktik studenten måste hitta platsen själv. Från lärosätens sida säger man till studenterna: leta på nätet, skicka ett mejl. Utländska studenter vill jobba i Sverige forskarna tar gärna emot. Studenterna måste vara aktiva själva. Kan lärosätet underlätta? Informerar om själva möjligheten, men nu är det så populärt att pengarna inte räcker till. Svårt att få in praktik i programmen. Att det ska vara minst tre månader när det gäller Erasmus anses som ett hinder. Svårt att få rum med detta i utbildningen. Textilhögskolans studenter åker på praktik efter studierna och gör det gärna. Svårigheten att få tillgodoräkna sig praktiken i studierna är det ett problem? Kursplanen är lite av en konsekvens av företagens ovilja att ta emot praktikanter. Språket kan vara ett hinder. Hur kan vi överkomma dessa hinder? Många utländska lärosäten har en tillgång till praktikplatser för sina inkommande studenter. Lund: det verkar vara lättare för utländska studenter att få praktikplatser i Sverige än för de svenska. Tvärtom på annat universitet. En del kan vara rädda att ta emot p.g.a. att man tycker sig inte kunna behärska språket ( engelskan ). Tips: kanske kan lärosätet samarbeta med karriärcenter? I och med att man tar emot betalande studenter så måste man nog ge mer service. Man kan också ta emot studenter som kan jobba på internationella sekretariatet. Några lärosäten har Erasmuspraktikanter byta praktikplatser med varandra. Något lärosäte i annat land brukar skicka ett fint officiellt tackbrev till företagen när de har tagit emot en praktikant. (exempel från Anna). Obligatorisk praktik bör nog införas En mental motvilja finns på institutionerna mot praktik. Måste fundera över var man placerar praktiken kandiatprogrammen kan ibland bli utkonkurrerade av mastersprogrammen. Sammanfattningsvis så verkar praktik vara rätt så främmande för många, i alla fall där det inte är en naturlig del av utbildningen. Det verkar också kännas främmande för lärpsätena att ha kontakter med t ex karriärcenter på det egna lärosätet och med det lokala näringslivet och det verkade som om det skulle kunna bli någon fart på det hela när det gäller praktik så måste regeringen införa den obligatoriska praktiken igen. Men i och med att det nu finns internationella studenter som betalar för sina studier i Sverige så kommer de också att kräva mera av lärosätet och då också möjligheter till praktik och då måste kanske lärosätena fundera över hur de ska hantera detta. Det är också en stor vinst för alla studenter att ha möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet under sin utbildning och ett plus i CV:t när de sen söker jobb.

7 Erasmus för alla, vilka nya möjligheter ger det och hur kan vi förbereda oss inför den nya programperioden? Ledare: Jari Rusanen, Kate Sevón, Natascha Sander Sekreterare: Jacob Dygéus Question 1, Third country cooperation Many universities considered themselves already working in third country co-operations. Many of them discussed if, and how, additional source of funding can assist develop these co-operations. In one group-discussion the issues of visa for third country students were discussed and came to the conclusion that these issues are solved on a case by case basis. However perhaps there can be solutions that can be more unified. Also the issue of transferring money and having access to a bank sometimes creates a problem, although it seemed as if the Commission is working on this issue. Many universities draw a parallel between the Erasmus program and the Sida financed Linneaus Palme program. If it is possible, perhaps the LP program can be compared with Erasmus in how to deal with incoming as well as outgoing students and teachers. The LP program is considered to be a well functioning program, benefiting many universities in Sweden and abroad in terms of teacher and student exchange, and it was discussed it solutions can be found within this program to solve issues within Erasmus for future development. Almost everyone agreed that there were both difficulties as well as opportunities in entering other countries, as well as new countries. Countries with existing partnerships become a good start in order to develop new possibilities. Some topics discussed were the possibility for staff exchange within Erasmus, which is another comparison with the LP program mentioned previously. Usually larger universities are better in handling ECTS credit transfer, and hence smaller universities need to become better in this area. A unified thought was that the amount of grants may be changed depending on the country in question. Many universities would like to see a policy on how they should prioritize countries in order for the Erasmus program to develop to its fullest potential. Question 2, Strategic partnership Many questions arise when discussing this topic. How many agreements should be signed? How does one prolong a partnership? Intense programs need more funding, but also a simplified application process. However on the question if less projects with more funding, or more projects with less funding were desired it was difficult to come to a unified opinion. It is clear that the total funding from the Commission always will be the same however the universities would like to see that the administrative burden can be reduced. In order to utilize all resources in the best way one thought was to let the number of partners free, as well as allowing more flexibility in long term projects, regarding both funding as well as administrative issues. It was also mentioned a desire for flexibility in using the annual budget, and perhaps work out a solution how to be able to transfer grants between different years. In order to have long term, well functioning, projects in some countries there need to be stability within the Erasmus program. Program criteria cannot change on a short term basis, instead one need to show long term stability, in both guidelines and administration. The demand for co-financing is not always possible, even if the project is classified as very good. Since the discussion during the two-day seminar I Gothenburg concentrated a lot around excellence in studies and exchange, it was mentioned that perhaps excellence could become a criteria in evaluating projects, instead of co-financing and other criteria, at least initially, to get projects starting.

8 Informationsutmaningar Hur samverkar vi för att få fler studenter och lärare att delta i internationellt utbyte? Workshopen leddes av Cecilia Parkert, informationsstrateg på Internationella programkontoret. Sammanlagt var det 32 deltagare från olika lärosäten som deltog. I princip samtliga arbetade som internationell samordnare eller motsvarande på sina lärosäten. Tre stycken arbetade med, eller hade bakgrund inom, kommunikation och marknadsföring. Cecilia Parkert inledde workshopen med att ställa en fråga till samtliga: Information om utbytesprogram till lärare och studenter vad tänker du på då? En del svarade webb, informationsmöten, ansökningsinformation, medan någon tänkte på processer. Ofta tänker man helt enkelt i slutprodukter istället för i strategier kring mål och budskap med sin kommunikation. En snabb koll visade också att ingen av de medverkande hade erfarenhet att arbeta efter en särskild checklista för strategisk kommunikation när man planerade informationsinsatser kring möjligheterna i utbytesprogrammen. Deltagarna fick därför i ett par övningar, utifrån ett fiktivt kommunikationsmål, testa att tänka och planera strategiskt kring kommunikation. Övning 1 definiera målgruppen och dess behov Den första övningen gick ut på att definiera den tilltänkta målgruppen för den planerade kommunikationsinsatsen. Detta genom att föreställa sig en faktisk eller påhittad person. Tre grupper fick i uppgift att tänka på en student och tre grupper på en lärare. Grupperna fick sedan, utifrån sina påhittade personer, fundera kring de största hindren för dem att delta i utbyte. Resultatet blev följande: Studenter: Attityd (det är för jobbigt, ser inget värde i det, är för hemmakär), det finns inget utrymme i det program de läser, det är strul med partneruniversiteten, bristande språkkunskaper, tidsmässigt fel, familjesituationen, problem med tillgodoräknande. Det fanns också en könsaspekt på det hela, enligt vissa: killar har större motstånd än tjejer. Lärare: Tid (arbetstid och tid borta från familjen), språkrädsla (bristande kunskaper eller självförtroende), ingen som täcker upp för en på hemmaplan, hamnar utanpå tjänsten istället för inuti, prioriterar annat, det finns ingen ersättare för mig, att delta i utbyte ger inga karriärmeriter (varken lönemässigt eller forskningsmässigt). Övning 2 budskap Med sin fiktiva målgruppsperson i åtanke fick sedan grupperna försöka sig på att formulera ett budskap som de trodde skulle kunna nå fram till läraren eller studenten. Och som skulle kunna överbrygga något eller några av de hinder som fanns för att delta i utbyte. Utgångspunkten var de budskapskluster som identifierats vid en workshop Internationella programkontoret höll i höstas, för Linnaeus-Palme- och MFS-handläggare. Det viktiga var inte att hitta den perfekta formuleringen, men att ändå börja tänka på hur man formulerar budskap. Grupp 1, student Ville rikta sig till den hemmakära, trygghetssökande studenten med budskapet: Gör världen till din hemmaplan Grupp 2, student Ville uppmana till att se bortanför hindren och anta utmaningen: Rise above it (ta hindren med en klackspark, rör dig uppåt och framåt) Grupp 3, student Ta steget ut i världen och nå nya höjder på hemmaplan Grupp 1, lärare

9 Såg sitt budskap riktad till en arbetstyngd manlig lärare. För att få nya kunskaper och färdigheter måste du utmana dig själv: Är du man eller mus Grupp 2, lärare Riktade in sig på tidsproblematiken. Ge 5 timmar och få 25 tillbaka, Erövra Europa på fem timmar Övning 3 kanaler En bred diskussion i storgrupp om vilka kanaler man använder idag. Framför allt visade det sig att personliga möten är den främsta kanalen och därefter webben. Sociala medier utnyttjas i liten utsträckning. En genomgång av vilka kanaler som idag används visade på följande: Lärosätenas webbplatser Informationsmöten Broschyrer Mässor Flyers Personliga samtal/möten Facebook Talespersoner/ambassadörer Annonser Affischer Hur ser informationen ut idag och vad kan Internationella programkontoret bidra med? Efter de praktiska övningarna fanns det lite tid över för en kort diskussion kring hur Internationella programkontoret kan stötta lärosätena i deras informationsarbete. Vilka behov finns? Vem gör vad? Var går ansvarsgränserna? Bland det deltagarna önskade från programkontoret kan nämnas: Möjlighet att kontakta oss för att få feedback och strategisk rådgivning kring insatser. Att vi publicerar kort information på vår webb om vad som har förändrats i de olika programmen det senaste året. Samla alla studentbloggare från hela landet Bättre synk om Internationella programkontoret också fokuserar på att marknadsföra erbjudandet och inte programmen (namnen) i första hand.

10 Hur kan ditt projekt bidra till lärande för hållbar utveckling? Ingrid Gustafsson, Internationella programkontoret, Mårten Almerud, Umeå universitet Malin Tengdahl, Den Globala Skolan FN har utlyst åren som årtiondet om lärande för hållbar utveckling. Målet med dekaden, som leds av UNESCO, är att bland annat integrera principer och värden för hållbar utveckling i alla aspekter av utbildning och lärande. Följande punkter kan sägas vara kännetecknande för en högre utbildning för hållbar utveckling av hög kvalitet; den bör vara: - Tvärvetenskaplig: syfta till att integrera lärande för hållbar utveckling i samtliga vetenskapsområden och discipliner och inte som ett separat ämne. - Värdegrundad: syfta till att vara baserad på sådana värderingar som efter kritiskt övervägande kan sägas ligga till grund för en hållbar utveckling; - Kritisk och problemlösande: leda till handlingsberedskap att ta sig an de utmaningar som arbetet mot en hållbar utveckling innebär; - Pluralistisk: innehålla undervisning med varierade metoder: traditionella föreläsningar, konstnärliga uttryck, dramatisering, debatt, tyst kunskap och erfarenhet, med flera. - Studentdriven: innehålla undervisning där studenter deltar i hur deras lärande organiseras och vad deras lärande fokuserar - Lokal relevans: fokus på såväl lokala som globala frågor. citat från wwfs skrift HÅLLBAR UTVECKLING OCH LÄRANDE en inspirationsskrift, Utbildning för hållbar utveckling handlar om kunskaper, värderingar och handlingskompetens. Genom internationella utbyten och erfarenheter, samt god handledning, kan studenter få motivation och vilja att verka för ett mer hållbart samhälle i framtiden. Workshopen syftade till att ge exempel på några aktiva undervisningsmetoder, som i sig kan främja egenskaper hos studenter, som UNESCO menar är kännetecknande för ESD. Inspirerande metoder och övningar finner du bland annat här: "Aktiva metoder - en handbok i att leda lärande", Sida Aktsam 2009, finns att ladda ner som pdf HÄR. Simuleringar och rollspel är övningar som kräver tid, men som kan få ner komplexa globala skeenden till en undervisningssituation som berör. Ett sätt att komma åt tankar och värderingar hos de som deltar. Internationella utbyten kan vara hjälp till för att få ökad global kunskap inom svensk utbildning och i dess partnerländer. Vad är hållbar utveckling? (Åsikter från gruppen ) Tänker på miljön, ekologiska aspekter Någon hade tänkt mer på kort sikt, hur ska vi göra LP projekt hållbara? Finns det något vi kan lära av internationella utbyten som vi inte kan lära på hemmaplan, utanför det akademiska? Handlingsberedskap, att klara sig i en ny kontext. Behöver nästan få en viss erfarenhet av det för att känna sig trygg i detta. Lära något mer utanför ämnet är jätteviktigt men att studenterna inte alltid förstår det innan de åker men som blir väldigt klart för dem när de kommer hem och då är det mest det som diskuteras. Detta måste ju ses som ett lärande för en hållbar utveckling. Fördomar. Förebygga detta med förberedelser och efterarbete när vi kommer hem. Det avsedda lärandet är ofta det som blir det bestående. Sociokulturellt lärande.

11 Många blir ofta varse om sin egen kultur först då under ett utbyte. Att ha kvar det livslånga lärandet, nyfikenheten är en avsikt med Dekaden (FN:s Dekad för Lärande för Hållbar Utveckling ). Vi lägger stort ansvar på kommande generationer, de unga, att de ska göra klokare val än vad vi gjort. Får man det av ett internationellt utbyte? Det är inte alltid den svenska modellen är den bästa, att förstå detta är en insikt man kan få av ett internationellt utbyte. Tycker att det är bra och väldigt intressant att LP har bytt lite inriktning med betoning på att det ska vara ett demokratiskt och jämlikt utbyte. Detta innebär att man får utmana sina egna föreställningar när det gäller utbytet in aktion. En liknelse skulle kunna vara: I Indien har man svårt att ta sig upp från golvet medan vi har svårt att ta oss ner till golvet. De är för mjuka och vi för stela. Vi har olika svårigheter pga livsstil. Alla studenter kommer inte tillbaka och har fått en fördjupad förståelse utan stannat med en hemsk upplevelse. Förstärker deras dåliga bild. Medan andra utvecklas mycket. Förberedelser och efterarbete blir den stora utmaningen Idag har lärarutbildningen minst antal utbyten med andra länder otroligt nog med tanke på att studenterna sen ska arbeta i skolvärlden med barn från olika kulturer som de ska förstå och integrera med varandra. Att byta metoder är det som främjar lärande för hållbar utveckling och som dessutom främjar inlärningen dvs fler redskap och metoder vid sidan om PP-presentationer. Det är viktigt att förstå världen rätt. Ibland är problemen närmare än man tror. Är barnadödligheten större i USA än i Serbien, i Estland eller i Singapore? Boken Blir världen bättre? framtagen av UNDP i samarbete med Den Globala Skolan delades ut till deltagarna och togs upp till diskussion. Idag börjar 9 av 10 elever skolan i världen vilken är en förbättring sen tidigare år 90% har tillgång till rent vatten Men bara ca 20% av världens ledare är kvinnor. Så det råder stor ojämställdhet i världen och är därför det milleniummål som vi är längst ifrån att nå idag. Att titta på sin världsbild, Gapminder. Blir världen bättre? (UNDP) kan beställas gratis. Visar på ett enkelt sätt var världen är på väg och att det inom flera områden blivit bättre än förut samtidigt som det blivit sämre inom andra t ex att inkomstklyftorna ökat inom flera länder. Det är lätt att hänga upp sig på vissa saker t ex fattigdomen så att man inte ser annat. Föreställningen man fått tidigare styr ibland det man ser. Diskussion/kommentarer inom gruppen: Betydelsen av för- och efterarbete med studenterna t ex med hjälp av olika simuleringsövningar för att de ska få en större förståelse och vara bättre förberedda innan de åker. Många studenter (ibland även lärare) upplever en omvänd kulturkrock när de kommer hem till den svenska välfärden. Hur gör vi för att få hemkomna studenter att komma till förberedelsemöten och berätta för de nya innan de. Hur får vi dem att prioritera detta? Förslag gavs på att studenterna skulle få skriva på ett kontrakt att de förbinder sig att berätta om sina erfarenheter efter hemkomst för nya utresestudenter. MFS studenter kan göra en presentation om sin fältstudie på bibliotek när de kommer hem Vilket ansvar har vi att diskutera hållbar utveckling med partneruniversitetet? Varför inte bjuda in partnerpersoner som befinner sig i landet till programdagarna? Behöver programmet vara på svenska? De skulle kunna ha mycket nytta av detta. Ömsesidighet! "Aktiva metoder - en handbok i att leda lärande", Sida Aktsam 2009, finns att ladda ner som pdf HÄR.

12 Boken "Blir världen bättre?" finns som webbvariant på samt som pdf HÄR. Den går även att beställa från WWFs skrift "Lärande på hållbar väg" finns HÄR. Un decade of Education for Sustainable Development kan man läsa mer om hos UNESCO. Mårten Almerud berättade att man på Umeå Universitets hemsida kan ta del av LPstudenternas slutrapporter. Ni hittar dem HÄR.

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Workshops. Strategisk internationalisering Programdagar för högskolan 2013 7 maj

Workshops. Strategisk internationalisering Programdagar för högskolan 2013 7 maj Workshops Strategisk internationalisering Programdagar för högskolan 2013 7 maj Under Programdagar för högskolan 2013 erbjuder vi tio parallella workshops som ges två gånger. Som deltagare har du alltså

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand EU-finansierat program Programmet inrättades 2004 Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval,

Läs mer

Dokumentation från workshop, måndagen den 14/5 Nya strategier i ett nytt internationaliseringslandskap?

Dokumentation från workshop, måndagen den 14/5 Nya strategier i ett nytt internationaliseringslandskap? Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring Dokumentation från workshop, måndagen den 14/5 Nya strategier i ett nytt internationaliseringslandskap? Programdagar för högskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer