Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats."

Transkript

1 1 (5) Under projekt Barnintroduktions gång har föräldrastödsverksamhet genomförts i Strömsunds och Bergs kommuner, dessutom har projektet tagit del av arbetet med den föräldragrupp som Familjecentralen i Strömsund har genomfört med en grupp nyanlända föräldrar. I Strömsund genomförde ABF studiecirkeln Att vara förälder vid åtta tillfällen à 1,5 timma hösten Deltagarna var afghanska mammor och syftet var att ge dem stöd i deras nya föräldraroll. Gruppverksamheten utgick från Folkbildningsperspektivet, där deltagaren med sina erfarenheter, sitt aktiva deltagande och sina önskemål om innehåll står i fokus. Både en manlig och en kvinnlig ledare fanns med vid träffarna. I Svenstavik leddes föräldragruppen av en nypensionerad distrikts- och BVC sköterska och temat var Att leva med barn i Sverige Även här var det afghanska mammor som deltog och det skedde inom ramen för deras SFI-verksamhet. De åtta tillfällena var innan start planerade gällande både struktur och innehåll och genomfördes med korta temaföreläsningar som bearbetades i dialog med deltagarna. Ett stående inslag var att ha med dagstidningen och använda den för att läsa/prata om någon aktuell händelse. Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats. Familjecentralen i Strömsund arrangerade ett antal träffar med en uzbekisk föräldragrupp under senhösten Syftet var att föra dialog med föräldrarna kring barn och barns hälsa. BVC-sköterskan hade huvudansvaret och träffarna kom att handla kost, barnsjukdomar, egenvård och om dagis/förskolans betydelse för den svenska språkutvecklingen. Det blev även praktiska inslag som att laga till smakportioner. Familjecentralen har därefter sökt och fått medel för utveckla en föräldrastödsmodell för nyanlända föräldrar. Erfarenheterna från dessa föräldrastödsgrupper har utgjort underlag för utformandet av den här föräldrastödscirkeln Att leva med barn i Sverige.

2 2 (5) Att leva med barn i Sverige - föräldrastöd för nyanlända föräldrar Det är inte helt enkelt att som flykting skapa ett nytt liv i ett främmande land, långt från släkt och vänner och på helt andra premisser än tidigare, samtidigt som man kanske kämpar med minnet av svåra traumatiska upplevelser. Man förväntas att snabbt att lära sig ett nytt språk, förstå ett nytt samhällssystem och en ny skolkultur, hitta ett arbete och samtidigt hitta sin roll som förälder. Många nyanlända föräldrar vittnar om svårigheten att känna sig trygg i sin föräldraroll i sitt nya land och man känner osäkerhet kring vad som förväntas och vilka rättigheter man har. Det är angeläget att dessa föräldrar får det stöd de behöver för att kunna ge sina barn en så trygg och begriplig tillvaro som möjligt. Syftet är att stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll och deras förutsättningar att bli delaktiga i samhället. Information/Inbjudan ges muntligt med tolk och med skriftlig översättning. Värdefullt om det är gruppledarna själva som informerar, detta kan underlätta för de som är tveksamma att ta steget att delta i kursen. Be till exempel om att få komma till SFI, svenska för invandrare, och ge information vid lämpligt tillfälle. Arrangör kan vara studieförbund, kyrkan eller andra aktörer. Om olika aktörer samverkar är det viktigt att dela upp ansvaret och se till att alla känner till sin roll. Deltagarna träffas i grupp, samtalar kring olika teman/ämnen som berör barn och föräldrars rättigheter och skyldigheter här i Sverige. De ska få möjlighet att dela med sig av erfarenheter, funderingar och diskutera det som känns angeläget som förälder. Ha gärna grupper med blandade nationaliteter för att ge ytterligare perspektiv. Ledarskapet underlättas om det är två ledare som håller i träffarna tillsammans, då kan båda bidra med frågor, följa upp det som sägs och uppmuntra till att alla bidrar till samtalen. Det är mycket värdefullt om ledarna sedan tidigare har erfarenheter från mångkulturellt arbete, en pedagogisk utbildning och/eller gruppledarvana. Material som kan användas är förslagsvis Barnkonventionen, Barnen i våra hjärtan, Vilket imorgon kommer jag att välja?, dagstidningar, film, foton, bilder, UR-program, information från aktuella förskolor/skolor och kommunens hemsida och annat lämpligt material. Bjud gärna in personer som kan informera/berätta om olika saker till exempel skolsköterskan, fritidsledaren och polisen dessutom kan praktiska övningar och studiebesök vara ett bra komplement. Tolk behöver bokas i god tid och bör helst vara samma person vid alla kurstillfällen. Utgå från att tolk behövs vid varje träff och tänk på att prattiden blir dubbelt så lång när man arbetar med tolk än annars, vilket får betydelse för planeringen. Bra att prata med tolken innan start och ta upp hur man förväntar sig att hon/han ska agera. Se information om Tolk i handboken.

3 3 (5) Antal träffar kan variera men det kan vara lämpligt att träffas minst gånger som sedan kompletteras med 2-4 uppföljningsträffar efter några månader, då nya saker som man känner behov av att diskutera/reflektera kring kan ha dykt upp. Det kan vara lagom att gruppen träffas en gång per vecka, då hinner man fortfarande hålla diskussionerna i minnet samtidigt som man hinner få lite distans mellan gångerna. Träfftiden bör vara cirka 2 timmar per tillfälle och då är inte fikatiden inräknad. Dokumentera gärna träffarnas innehåll, då detta har många fördelar. Du får som ledare en bra utgångspunkt för din planering inför nästa träff, automatiskt en sammanfattning som du kan använda i samband med utvärderingen och dessutom ett kursupplägg som du kan använda dig av vid andra tillfällen. Innehållet bör till viss del vara förberett samtidigt öppet för deltagarnas förslag. Vid första träffen ges gott om tid för deltagarna att presentera sig, smått bekanta sig med varandra och dela med sig av önskemål och förväntningar. Man gör tillsammans en planering av träffarnas innehåll, åtminstone för några träffar framåt. Planeringen kan sedan kompletteras allt eftersom olika önskemål dyker upp. Vissa teman/ämnen kanske når över flera träffar, andra berörs i mindre omfattning allt i relation till gruppens behov och önskemål och här behöver du som ledare vara lyhörd. Inled varje träff med att hälsa välkommen, konstatera vilka som är närvarande och vilka som saknas. Därefter en kort sammanfattning av föregående träff, ge sen alla möjlighet att dela med sig genom en runda; det kan vara något man funderat på sedan sist, någon fråga som dykt upp, något om sig själv ge deltagarna möjlighet att dela med sig av eventuella reflektioner innan man går in på dagens tema/ämne. Avsluta även träffarna med en runda då man kort kommenterar dagens träff innan man säger tack och adjö för idag. Barnperspektivet bör löpa som en röd tråd genom alla träffar även om föräldrarollen är huvudtemat. Att få jämföra sitt hemlands kultur med det nya landets kan ge värdefulla perspektiv för deltagarna men även för ledarna. Utvärdering görs vid sista träffen. Gör då en muntlig sammanfattning som en inledning på själva utvärderingen, se träff 12. Ta vara på de synpunkter som kommer fram. De kan vara värdefulla utifrån flera perspektiv; man kan lära något nytt om sitt eget ledarskap, hur innehållet passade gruppen, hur upplägget fungerade och därmed vad du bör tänka på inför nästa grupp. Som tidigare nämnts så är det viktigt att utgå från deltagarnas önskemål om innehåll samtidigt som man som deltagare kan behöva få tips och idéer på vilka ämnen som kan vara intressanta och viktiga att ta upp. På nästa sida lämnas förslag på teman för träffarna.

4 4 (5) Träff 1 Presentation ledare, deltagare Kursens mål, syfte och exempel på innehåll Önskemål och förväntningar Gör en gemensam planering Bestäm praktiska saker, till exempel hur frånvaro meddelas Det tar tid att skapa trygghet/förtroende i gruppen. Ta vid första träffen upp regeln om att det deltagarna pratar om på gruppträffarna inte får föras vidare till någon utanför gruppen. Träff 2 11 förslag utan inbördes ordning Föräldrarollen hur upplever jag att vara förälder i Sverige jämfört med där jag levde tidigare? Svårigheter möjligheter? Allmänt att bo i Sverige kultur natur levnadsvillkor lagar regler. Att växa upp i ett annat land hur ska man göra för att ens barn inte ska bli för svenskt? Vad är egentligen svenskt? Hur kan du få din tonåring att hålla på sin ursprungskultur? Nackdelar/fördelar med att växa upp i två eller fler kulturer? Barnkonventionen artikel 1 Ett barn är varje människa under 18 år. Vad ger det för konsekvenser för mig som förälder? Barnkonventionen artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras vad innebär det? Barns olika behov ska vara utgångspunkt för artikeln. Hur kan vi se det i Sverige? Hur ser det ut i andra länder? Vilka barn kan vara i behov av särskilt stöd? Hur ser jag som förälder på detta? Att vara tonårsförälder pröva gränser, alkohol och droger, ifrågasättande av föräldrarna. Vad oroar du dig för när det gäller ditt barn eller tonåring? Vad tror du svenska föräldrar oroar sig för? Myndig vid 18 år vad innebär det? ansvar före och efter, ekonomi, socialtjänstlagar, kostnad sjukvård/tandvård, straff före och efter 18 år? Diskrimineringslagen arbetsmiljö, etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, sexuell läggning, ålder, språk, funktionshinder, kön. Vad händer om inte lagen följs? Barnkonventionen artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vilka beslut kan det handla om? Psykisk/fysisk hälsa, rutiner, lag mot aga/misshandel, vuxenstöd, vuxnas behov. Barnkonventionen artikel 4 - Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där det behövs ska man samarbeta internationellt. Rätt till bostad/kultur/utbildning/kläder/lek. Familj, kärlek och sexualitet hur ser vi på det i Sverige jämfört med andra länder? Vad betyder familj för dig? Vad tror du familj betyder för de svenskar som du känner? Roller i familjen hur ser de ut? Synen på kärlek och äktenskap? Synen på sexualitet?

5 5 (5) Förskola skola fritids gymnasiet högskola - Vad innebär skolplikten enligt lagen Åldrar/pedagogik/tider Kläder/ombyte/ute och inne lek - Föräldraansvar lämna och hämta/meddela frånvaro Utvecklingssamtal Allmänt/passa tider/ språkbruk Betyg Hälsosamtal - Idrott, pojkar/flickor/bad Läger/övernattning - Sex- och samlevnadsundervisning Mat/olika kulturer Hälso- och sjukvård Barnhälsovård - Vaccinationer och sjukdomar - Övre luftvägssjukdomar; öron, näsa, hals Urinvägsinfektion Hosta/lungor Feber/virus/bakterier - Hud/ utslag/allergier Maginfektioner Läkare/när? Distriktssköterska/när? Behandling/när?/hur? - Receptfria läkemedel Tandvård Sjukvårdsrådgivningen Traditioner Helgdagar/vilka/hur påverkar dessa arbetstider/skolgång? Kristendomshelger - Sommar/vintertid Födelsedagar/ kalas Namnsdagar Valborg/eldar Sommarlov/höstlov/jullov/sportlov/påsklov Flaggdagar - Deltagarna berättar om sina traditioner Kultur/ge och ta emot/skapa nytt. Träff 12 Muntlig och skriftlig (enkel svenska) sammanfattning av de tidigare träffarna. Exempelvis tema/ämne + nyckelord. Introducera utvärderingen genom att muntligt gå igen varje träffs innehåll, koppla till den skriftliga sammanställningen. Be gärna deltagarna beskriva något som de själva kommer ihåg från respektive träff. Gå igenom frågorna - låt sen deltagarna först individuellt, skriftligt om möjligt, besvara utvärderingsfrågorna och därefter muntlig i grupp. Förslag på frågor bifogas. Lämna skriftlig och muntlig information om datum, tid och plats för de kommande uppföljningsträffarna och namn + telefon nummer till kontaktperson, ev. e-postadress. Återträff 1 4 Hur har det varit sedan senast? Min roll som förälder idag? Har något förändrats? Vad fungerar bra? Vad är svårt? Något jag vill diskutera med gruppen? Önskemål om samtals teman? Planera därefter kommande träffar. Litteratur: Med barnen i våra hjärtan; Rädda barnen. ISBN X Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter - Unicef Vilket imorgon kommer jag att välja? - om uppväxt och föräldraskap mellan kulturer Lidholm, Merike och Folkbildningsförbundet, ISBN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp Föräldrastöd i grupp Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 2 Definition av föräldrastöd enligt SOU 2008:131 Mål, syfte och grundprinciper... 3 Folkhälsomål... 3 Barnkonventionen..... 3 Manualen...

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer