Goodwill. Företagsekonomi 1. Uppgiftsbok. Sanoma Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goodwill. Företagsekonomi 1. Uppgiftsbok. Sanoma Utbildning"

Transkript

1 Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok Bo Egervall Eva Blomkvist Sanoma Utbildning

2 Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon: Telefax: Projektledare/Redaktör: Inger Cleland Grafisk form: Anders Wikberg Layout & illustrationer: Bånges Grafiska Form AB Omslag: Anders Wikberg Goodwill Företagsekonomi 1, Uppgiftsbok ISBN Bo Egervall, Eva Blomkvist och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tredje tryckningen Innehåll projektmetodik 4 entrepenörskap & företagande Entreprenörer gör livet lättare 2. Affärsidén viktigast för företaget 3. Att starta eget 4. Företagsformer och mer om företag 5. Leda och organisera Uppdrag ekonomi i siffror Ekonomiska grundbegrepp 7. Nollpunkten en varningssignal 8. Konsten att göra bra inköp 9. Pris och moms 10. Budget ekonomisk planering Uppdrag marknadsföring Marknad, målgrupp och mål 12. Produkt, pris, plats och påverkan vilken mix! 13. Marknadsför rätt 14. Undersök och analysera Uppdrag bokföring och bokslut Bokföring och balans 16. Aktivitet ger resultat 17. Kontera verifikationer 18. Att bokföra med moms 19. Att göra bokslut Uppdrag Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lagen om upphovsrätt. Printed by Livonia Print, Lettland 2012 bilagor 272 bildförteckning 276 kontoplan 277 kortfacit 278

3 projektmetodik Projektmetodik Förberedelser Ett enkelt företagsekonomiskt projekt kan vara att driva ett företag för en dag eller att undersöka ett företag på orten på något sätt. Eller att göra en reklamfilm. Eller någon annat inom det företagsekonomiska området. Oavsett vad du väljer att göra så behöver du förbereda så att du gör saker i rätt ordning. I skolans värld har du som elev troligen blivit van vid att läraren går igenom viktiga avsnitt, talar om vilka sidor i en lärobok som du ska läsa och vilka uppgifter som eventuellt ska göras. Detta lärarstyrda arbetssätt har sin givna plats i skolan och fungerar ofta bra för att du ska tillgodogöra dig olika kunskaper. Ju högre upp i klasserna du kommer, desto större krav kommer dock att ställas på att du ska kunna arbeta självständigt och själv söka information och kunskap. Detta görs lämpligen i form av projektarbeten där du själv bestämmer vad som ska göras, genomför projekten och kommer fram till ett resultat. Att jobba självständigt i projektform är vanligt både på högskolan och i arbetslivet, därför är det viktigt att träna på detta redan i gymnasieskolan. Idéer och brainstorming Ibland bestämmer läraren vilket projektarbete du och dina klasskamrater ska göra men ofta förväntas du komma med egna idéer. Då gäller det att tänka till och vara kreativ. Ett tips kan vara att välja något som verkligen intresserar just dig. Då ökar troligen motivationen att arbeta vidare. Om ni är flera som arbetar tillsammans kan ni prova med brainstorming. Det innebär att ni okritiskt bollar med idéer, skriver ner alla uppslag som ni kommer på och sedan lite mer kritiskt går igenom uppslagen och väljer något som ni tror är möjligt att genomföra. Enskilt eller i grupp Ganska tidigt måste du bestämma om du vill arbeta själv eller tillsammans med andra. Båda arbetssätten har sina fördelar. Om du arbetar ensam så slipper du kompromissa med andra och kan göra arbetet helt efter eget huvud. Samtidigt kan det bli tråkigt i längden att arbeta ensam, särskilt om du ska arbeta med projekt som sträcker sig över en längre period. Visst kan det bli konflikter när flera ska vara med och tycka, men det kan också vara bra. En fördel är att vi människor ser saker på olika sätt och flera synsätt gynnar ofta projektet - flera personer tänker ofta bättre än en. Det kan också vara bra att arbeta i grupp och träna sig på att lösa de konflikter som kan uppstå. Något som du troligen kommer att ha nytta av såväl i skolan som senare i arbetslivet. I Skolverkets kursplaner anges vilka centrala innehåll olika kurser ska innehålla. Centralt innehåll i kursplanen för Företagsekonomi 1 n Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. n Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. n Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. n Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. n Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. n Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt. Om ni är två eller flera personer som bestämmer er för att arbeta tillsammans är det klokt att ni redan i början diskuterar hur ni ska arbeta, vilken ambitionsnivå ni har med arbetet och vilka olika roller ni ska ha i arbetet. På så sätt så undviker ni troligen konflikter senare under arbetet. Skriv ner vad ni har kommit överens om vad gäller rollfördelning och annat så att ni kan se tillbaka på detta senare om diskussioner uppstår om vem som ska göra vad. I Goodwills faktabok och uppgiftsbok behandlas innehållet i de fem första punkterna. Den sista punkten, som handlar om grundläggande projektmetodik, är dock annorlunda. Här ska du lära sig att driva projekt och endast använda läraren som handledare. Ett projekt kan enkelt beskrivas som en arbetsuppgift som har ett tydligt mål, som sker inom en viss tidsram och som kräver specifika arbetsinsatser och resurser. När du arbetar på detta sätt förväntas du oftast själv ta ett stort ansvar för att välja ämne, lägga upp arbetet och genomföra det. Det är också viktigt att presentera arbetet på ett bra och intressant sätt. 4 PROJEKTMETODIK PROJEKTMETODIK 5

4 Projektplan När du eller ni har bestämt vad projektarbetet ska handla om är det dags att sätta samman en projektplan. I en sådan beskriver man bland annat vad man tänker undersöka, hur man tänker undersöka det och upprättar en tidsplan för projektarbetet. Bakgrund Det kan vara svårt för den som läser en skriftlig redovisning av ett projektarbete att förstå vad det handlar om och varför arbetet gjorts. Den skriftliga redovisningen kan därför lämpligen börja med en kort beskrivning av bakgrunden för att ge en bild av vad arbetet kommer att handla om för att fånga läsarens intresse. Anta att man vill jämföra löner mellan kvinnor och män i ett företag i din hemort. Då kan det vara lämpligt att på ett intressant sätt beskriva eventuella ojämlikheter i samhället i stora drag så att problemet som man senare presenterar blir något som läsaren blir nyfiken på och vill veta mer om. Problem I detta sammanhang betyder problem en intressant uppgift som du vill veta mer om. Problemet kan vara att du inte vet hur lönerna på ett företag på orten är. Vilka löner har de anställda? Har män och kvinnor samma lön för liknande arbetsuppgifter? Detta problem vill du lösa genom att ta reda på fakta. Dessutom kan det vara lämpligt att beskriva företaget, vad det gör, hur många män och kvinnor som arbetar där och vilka arbetsuppgifter de har. Formulera problemet så att det blir möjligt att arbeta vidare med i syftet. Det kan du göra i en beskrivande text och eller som frågor. Avgränsning Det är också viktigt att göra en avgränsning så att syftet med projektarbetet är möjligt att uppnå. Dessutom visar man den som läser projektplanen vad man inte tänker undersöka. Om man undersöker löner kan man exempelvis begränsa sig till en viss avdelning eller en viss yrkesgrupp inom företaget. Metod Metoden visar hur du ska gå tillväga för att besvara frågeställningarna i syftet. Alltså hur du ska göra för att samla in den information som du behöver. Det kan vara att använda internet, att använda offentliga register eller att använda material som producerats av företagen själva. Finns inte färdig information att hämta på nätet eller någon annanstans så får man skaffa den själv genom att intervjua personer eller genomföra skriftliga enkätundersökningar. Mer om detta finns att läsa i kap 14 i faktaboken. Tidsplan En viktig del av projektplanen är också att skriva en tidsplan, för alla projekt är ju tidsbegränsade och det är viktigt att arbetet blir klart i tid. Er lärare kommer troligen i början av arbetet att ange tidsramar så att ni vet hur många timmar ni har till ert förfogande. I en enkel tidsplan skriver ni vad som måste göras och i vilken ordning. Därefter gör ni ett schema för vad ni ska göra varje vecka eller varje dag beroende på arbetets längd. Det kan också vara bra att i schemat skriva vem som ska göra vad vid olika tillfällen. Genomförande Efter att ni har bestämt syftet med ert projekt och gjort en projektplan återstår själva genomförandet. Det är troligen den största delen av ert arbete, som dock blir lättare om ni har en grundligt genomarbetad projektplan. Det underlättar om ni skaffar er goda bakgrundskunskaper om ämnesområdet som ni arbetar med. Därför kommer ni säkert att behöva börja med att söka och inhämta information. Alla projekt är unika Vad man sedan behöver göra för att genomföra projektarbetet beror helt och hållet på vad man valt att göra. Det kan handla om att leta fakta, tänka, fråga, intervjua, resa, filma och skriva, allt beroende på projektets natur. Syfte Ibland finns den information du behöver på nätet, i databaser eller i uppslagsverk eller andra böcker. Ofta måste man dock själv skaffa den information som man behöver. Då kanske ni måste genomföra enkätundersökningar eller intervjua en eller flera personer för att få svar på era frågeställningar. I syftet formulerar du mer exakt vad du ska göra i ditt projektarbete. Det kan man lämpligen göra med att ställa upp en eller flera frågor som du och din grupp tänker besvara. Om ni vill jämföra löneskillnader kan man exempelvis ställa följande frågor som syfte: n Vad tjänar kvinnor och män inom olika yrkesgrupper i företaget? n Går det att hitta någon rimlig förklaring till vad eventuella skillnader beror på? 6 PROJEKTMETODIK PROJEKTMETODIK 7

5 Ett exempel entreprenörer förr och nu Ett populärt företagsekonomiskt projektarbete är att jämföra historiska entreprenörer med nutida. På hemsidan kan du hitta beskrivningar av historiska entreprenörer och många länkar till andra hemsidor. Om du väljer en person inom ett område så kan du läsa in dig på denne. Sedan kan du försöka hitta en nutida entreprenör som verkar inom samma område och göra jämförelser. Dessa jämförelser kan handla om exempelvis arbetsmiljö, produktionsmetod, organisation och marknadsföring, Informationen om den historiske entreprenören finns som färdig information, även om fakta kanske måste samlas in från olika håll. För att skaffa information om en nutida entreprenör krävs dock troligen mer aktivitet än att bara sitta vid datorn. Då måste du troligen kontakta entreprenören på något sätt och intervjua denne för att få svar på dina frågor. Loggbok Det är viktigt att du hela tiden reflekterar över arbetsprocessen, så att du har klart för sig vad du gjort, hur det har gått och hur du går vidare. Ett bra hjälpmedel för detta är att skriva loggbok. Genom att regelbundet anteckna vad du har gjort så kan du lättare analysera ditt arbete. Frågor som du kan besvara i loggboken kan exempelvis vara, vad du har gjort, när du gjorde det, hur det har gått och varför och hur gruppsamarbetet har fungerat. Du bör också skriva vad du ska göra framöver och om du behöver göra ändringar i projektplanen. Loggboken är förstås också ett viktigt hjälpmedel vid bedömningen av projektarbetet. Enligt betygskriterierna för Företagsekonomi 1, ska eleven, tillsammans med handledaren utvärdera arbetsprocessen och resultatet. Handledarens roll När du arbetar med projektarbetet ska du ha en handledare Det är oftast en lärare i skolan, men kan i andra sammanhang vara en chef på en arbetsplats eller liknande. Det står i betygskriterierna för Företagsekonomi 1 att: "projektplanen för arbetet ska genomföras i eller efter samråd med handledaren. Eleven ska sedan genomföra projektet självständigt och dessutom inom givna tidsramar om denne siktar på högre betyg" Med det menas att en handledare ska fungera som hjälp och stöd under olika delar av arbetet och inte i första hand vara en kontrollant för att se till att du har gjort vad du ska. Redovisning Ett projektarbete måste självklart presenteras på något sätt. Hur redovisningen går till beror på vad projektet handlar om och vilka ni ska presentera projektet för. Tänk på att välja en presentationsform som passar för just ert projekt. Det kan vara en skriftlig redovisning, en powerpoint-presentation, en tidning, en föreställning, en utställning eller en videofilm. Det är också vanligt att exempelvis en föreställning eller en film kompletteras med en kortare skriftlig redovisning, men detta får er lärare avgöra. Arbetsprocessen är viktig för att ge nya kunskaper och färdigheter, men det är oftast redovisningen som visar kvaliteten på själva arbetet. Det kan också vara bra att träna särskilt mycket på skriftliga redovisningar med tanke på eventuella framtida högskolestudier. Betygskriterier för projektmetodik i Företagsekonomi 1 Betyg E Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med enkla omdömen. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyg C Eleven upprättar efter samråd med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med tillfredsställande resultat. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyg A Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med gott resultat. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 8 PROJEKTMETODIK PROJEKTMETODIK 9

6 entrepenörskap & företagande 1. Entreprenörer gör livet lättare 1:2 Förklara följande viktiga begrepp 1. Företag 1:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel 2. Entreprenör Rätt Fel 1. Ordet entreprenör kommer från franska språket och kan översättas till den som får något gjort. 3. Näringslivet 2. Begreppet entreprenör kan ha flera olika betydelser. 3. Vanliga drag hos entreprenörer anses vara nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. 4. Entreprenör är samma sak som uppfinnare. 4. Innovation 5. Produkt 5. En ny lösning som leder till en ny verksamhet brukar benämnas innovation. 6. Finansiera 6. De flesta egna företagare är också entreprenörer. 7. Alfred Nobel som uppfann kylskåpet och skapade ett framgångsrikt företag av detta är en typisk entreprenör. 7. Riskkapitalist 8. Personer som är förnyare inom ett befintligt företag brukar kallas intraprenörer. 9. En riskkapitalist är en penningplacerare som är beredd att satsa pengar på mindre företag som har möjlighet att göra stora vinster i framtiden. 8. Intraprenör 10. Entreprenörer som startar nya företag utifrån en idé behöver ofta pengar i början för att utveckla verksamheten. 11. Alla entreprenörer kan sägas vara nyttiga för samhället. 12. Entreprenörer kan finnas på alla områden i samhället, inte bara inom företag. 13. Entreprenörskap gynnas troligen av tydliga lagar och regler som skyddar seriösa företag från osund konkurrens. 14. En livsmedelshandlare är ett typiskt exempel på en entreprenör. 10 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE

7 1:3 Vilka är innovationerna? a) I rutan på sidan 6 i faktaboken nämns ett antal innovationer som förändrat tillvaron för många människor. Vilka innovationer kan du hitta i texten? 1:4 Vilka är innovationerna i företagen? De flesta stora företag i Sverige och övriga världen har startat utifrån en idé som varit en uppfinning eller någon annan lösning som haft stor betydelse. Försök komma på vilken denna idé varit i nedanstående företag. Om du inte känner igen ett företag kan du använda internet som hjälp. a) Ericsson b) Försök komma på på fem viktiga innovationer som kommit fram de tio senaste åren? Motivera ditt svar. b) Electrolux c) Tetra Pak d) Ikea e) Autoliv c) Försök att komma på någon produkt som skulle kunna bli bättre. Förklara på vilket sätt du tänker dig att den ska bli bättre. f) Securitas g) Microsoft h) Google i) Ford 12 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE 13

8 1:5 Kreativitetsövning Slumpordsteknik kan användas för att öva upp sin kreativitet och lära sig tänka i nya banor. När man slumpvis kombinera två ord så kan man få nya idéer. Och en del goda idéer kan, med en entreprenörs hjälp, leda till att en ny produkt kommer fram. Här nedanför räknas ett antal ord upp. De är numrerade. Välj slumpvis två siffror mellan 1 och 30 utan att titta på orden. Fundera på de två orden. Finns det något i dem som kan kombineras? Skriv ner alla tankar och idéer som ni kommer, på utan att värdera dem. Välj slutligen ut de tre idéer ni anser vara möjliga och mest lämpliga att genomföra. 1:7 Studera historiska och nutida entreprenörer Gå in på webbsidan Under fliken Entreprenörer finns beskrivningar av olika personer. a) Välj två historiska entreprenörer, en kvinnlig och en manlig, och försök att ta fram fakta om följande: n När levde personen och när var denne verksam? n Vad bestod entreprenörskapet av? n Vad är det som gjorde att personen kan kallas entreprenör? 1. Glas 11. Glasögon 21. Penna 2. Pokal 12. Pärm 22. Fest 3. Handske 13. Bok 23. Äpple 4. Plånbok 14. Papperspåse 24. Portfölj 5. Plast 15. Måttband 25. Mobiltelefon 6. Regn 16. Tidning 26. Surfplatta 7. Datormus 17. Golfboll 27. Hår 8. Papper 18. Örngott 28. Trä 9. Glödlampa 19. Visitkort 29. Lås 10. Fisk 20. Sko 30. Plåster b) Välj ytterligare två personer, en kvinnlig och en manlig, som är entreprenörer idag. Försök att ta fram fakta om följande: n Hur gammal är personen? n Vad består entreprenörskapet av? n Vad är det som gör att personen kan kallas entreprenör? 1:6 Smarta idéer i skolan Tänk efter om du kan komma på något bra sätt att förbättra studieresultaten för dig och alla andra. Behövs det något nytt? Vad kan man förbättra med de befintliga resurserna som skolan har? Vad kan du förändra i ditt eget sätt att arbeta? c) Gör en jämförelse mellan olika entrepenörer exempelvis dåtida/nutida och kvinnliga/manliga. n Vilka likheter och skillnader tycker du att det finns? Motivera ditt svar. 14 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ENTREPRENÖRER GÖR LIVET LÄTTARE 15

9 2. Affärsidén viktigast för företaget 2:2 Förklara följande viktiga begrepp 1. Affärsidé 2:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel 2. Primära behov Rätt Fel 1. Ett företags affärsidé måste tillfredsställa ett behov för att lyckas. 3. Sekundära behov 2. Smink, semesterresor och godis är exempel på människans primära behov. 3. Affärsidén är ett företags innersta kärna och grundläggande idé. 4. Produkt 4. Den yttre affärsidén vänder sig till köparna och visar vad företaget vill göra för att tillfredsställa deras behov. 5. Yttre affärsidé 5. Den inre affärsidén handlar om att göra rätt saker för köparna. 6. Ett företag har större möjlighet att lyckas om affärsidén är förankrad hos alla inom företaget. 6. Inre affärsidé 7. En bra affärsidé håller oftast för all framtid och behöver inte förnyas. 7. Franchising 8. Franchising innebär att man hyr en redan etablerad affärsidé. 9. En affärsplan hjälper företagaren att se styrkor och svagheter i det planerade företaget. 8. Företagare 10. Många egna företagare brukar mjukstarta genom att behålla sin anställning och driva företaget på sin fritid. 9. Näringsfrihet 11. För att starta ett företag i Sverige krävs att du har fyllt 20 år och är bosatt i landet. 12. Det är inget hinder att vara försatt i konkurs om du vill starta ett nytt företag. 10. Affärsplan 13. Egna företagare som misslyckas och förlorar pengar får som regel räkna med att även privatekonomin drabbas. 14. Samhället tillåter att vem som helst startar vilken typ av företag som helst. 16 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET 17

10 2:3 Vilka behov har unga människor? 2:4 Reklam riktar sig ibland till ungdomar mellan 15 och 25 år eftersom de anses vara en köpstark grupp med många behov. a) Försök att komma på fem behov som är typiska för denna målgrupp. Vilka är behoven? Vilka behov ligger bakom affärsidén för följande verksamheter? a) En hamburgerbar som ligger längs E4:an b) Tidningen Veckorevyn c) Tv-kanalen Viasat sport b) Vilka varor eller tjänster kan tänkas uppfylla dessa behov? d) En bokhandel som endast säljer pocketböcker e) Ett kafé, strategiskt beläget vid en av stadens gågator f) Ett internetkafé g) En stormarknad utanför staden 18 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET 19

11 2:5 Vilket företag ligger bakom affärsidén? Vilka företag har nedanstående affärsidéer? Försök att koppla samman affärsidéerna med rätt företag. 1. Telia ( ) 5. SonyEricsson ( ) 2. H&M ( ) 6. McDonald s ( ) G Vi är en av världens ledande producenter inom hushållsapparater och maskiner för professionell användning. Varje år säljer företaget över 40 miljoner produkter i 150 länder. Vi fokuserar på innovationer som är omsorgsfullt utformade, baserat på en djupgående kundinsikt, för att uppfylla reella behov hos konsumenter och professionella användare. Våra produkter omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. 3. SEB ( ) 7. Electrolux ( ) 4. Friskis&Svettis ( ) A Vår affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt att hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning och att banken ses som en god samhällsmedborgare. B Vi kombinerar styrka inom mobilitet med expertis inom konsumentelektronik. Allt med syftet att förse dig med de bästa tänkbara mobila lösningarna. Vår vision är att skapa intuitiva, lättillgängliga mobila multimediaprodukter som ger dig möjlighet att fånga stunden genom kommunikation, realtidsinformation och underhållning. C Vår verksamhet är att tillhandahålla telekommunikationstjänster av hög kvalitet, paketera och överföra innehåll som ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. Vi erbjuder tjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vår främsta uppgift är att på bästa sätt tjäna våra kunder och skapa värde för våra aktieägare genom goda resultat och kassaflöden. D Vår affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Vår design- och inköpsavdelning skapar klädkollektionerna och svarar för att vi kan erbjuda det bästa modet. Bästa pris på vårt mode kan vi hålla genom: n få mellanhänder n att köpa stora volymer n ett djupt och brett kunnande inom design, mode och textil n att köpa rätt vara från rätt marknad, att vara kostnadsmedvetna i alla led n en effektiv distribution. För att säkerställa en god kvalitet på varorna genomförs kontinuerliga kvalitetskontroller. I kvalitetsbegreppet ingår förutom god kvalitet, även att varorna ska framställas med minsta möjliga miljöpåverkan och under goda arbetsförhållanden. 2:6 Undersök företags affärsidéer Gå in på följande företags hemsidor och ta reda på deras affärsidé: a) Vingresor b) AstraZeneca c) Skanska d) Lindex E F Vår målsättning är att leverera god mat med snabb och vänlig service i rena, trevliga lokaler till ett lågt pris. Våra tre affärsmål Nöjdare medarbetare, Nöjdare gäster och Bättre ekonomi hjälper oss att nå dit. Vi är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta bollen i och ingen motståndare att knäcka. Här är målet ett leende. Leendet vi eftersträvar snarare känns än syns. Ändå är det kraftfullt nog att vinna över alla de negativa sidorna av träningen: andfåddheten, de värkande musklerna och den förlamande, förbannade mjölksyran. Framför allt så ska det där speciella leendet vinna över all jag-bordeångest. Träning driven av dåligt samvete blir sällan särskilt kul, regelbunden eller långvarig. Det är därför som vi bygger hela verksamheten på idén om att träning ska vara styrd av lusten. e) TV4 20 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET 21

12 2:7 Alla företag har en affärsidé Inget företag är för litet för att formulera en affärsidé. Det är snarare ännu viktigare för små företag att definiera en affärsidé så att köparna vet vad företaget står för. Försök formulera en kortfattad men passande affärsidé för nedanstående företag. e) Hamra krog på södra Gotland är en riktig guldkrog som ligger långt ifrån storstaden. Restaurangen specialiserar sig på gotländska delikatesser. Trots att priserna är höga är det många som reser några extra mil för att njuta av de vackra omgivningarna och den goda maten. a) Opal är en liten biograf som ligger utanför city och de stora biopalatsen. Opal visar inte de senaste storfilmerna, utan kör i stället gamla klassiker från 1940-talet och framåt. Trivseln, charmen och priset (biljetterna är ovanligt billiga) gör att många kommer från när och fjärran och biografen har hög beläggning i sin enda salong. 2:8 Franchising Gå in på Svenska Franchiseföreningens hemsida (www.svenskafranchiseforeningen.se) och besvara följande frågor: b) Ica-butiken i kvarteret håller öppet varje dag mellan 8 och 22. Den har mat och de flesta andra dagligvaror som man kan tänkas behöva och säljer dessutom ofta exklusiva delikatesser som till exempel färsk hummer för festliga tillfällen. a) Hur många fullvärdiga medlemmar finns det i Svenska Franchiseföreningen? b) Vilka för- och nackdelar medför det att vara franchisetagare? c) Olivias resebyrå har specialiserat sig på nöjesresor för ungdomar mellan 18 och 25 år. Resmålen är semesterorter i Grekland och Spanien som erbjuder roliga aktiviteter på dagarna och ett rikt nattliv. Reseledarna på företaget är också på plats och ser till att resenärerna inte har en tråkig minut. Sova kan man göra hemma. 2:9 Dina egna idéer Kanske har du någon företagsidé som du drömmer om att förverkliga? Oftast är de bästa affärsidéerna enkla lösningar på behov som du har upptäckt i vardagen. a) Försök att komma på några idéer och verksamheter som du skulle vilja arbeta med. d) Cykel-Kalle lagar punkteringar och gör enklare reparationer och service på cyklarna. Kunderna är oftast stressade stadsbor i området som inte har tid att laga cyklarna själva. Kalles motto är att det ska gå snabbt och vara billigt. b) Formulera en affärsidé för den verksamhet som du tycker verkar bäst. 22 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE AFFÄRSIDÉN VIKTIGAST FÖR FÖRETAGET 23

13 3. Att starta eget 3:2 Förklara följande viktiga begrepp 1. Affärsplan 3:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel 2. Kvalitativa mål Rätt Fel 3. Kvantitativa mål 1. Många företagare mjukstartar genom att behålla sin anställning och driva företaget vid sidan om. 2. Att misslyckas med ett företag kan påverka privatekonomin. 4. Finansiering 3. En affärsplan visar företagets svaga och starka sidor. 5. Kapitalbehov 4. Det enda sättet att få pengar till ett företag är att satsa dem själv. 5. Pengar som långivare satsar i företaget kallas eget kapital. 6. Eget kapital 6. Du kan alltid få ett lån utan säkerhet. 7. Borgen 7. En affärsplan är ett bra underlag att visa upp för en långivare. 8. En pant kan exempelvis vara en värdefull tavla. 8. Borgensman 9. Du kan registrera ditt företag hos Bolagsverket. 9. Företagsinteckning 10. Som företagare behöver man ett F-skattebevis. 11. I princip alla över 18 år kan starta företag i Sverige. 10. Pant 11. F-skattebevis 12. Näringsfrihet 24 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ATT STARTA EGET 25

14 3:3 Tips för affärsplanen 3:4 På nätet finns det många tips på hur man kan göra en affärsplan. Besök och ta reda på vilka huvudrubriker som en affärsplan ska innehålla enligt denna hemsida. Starta företag tänk efter före Du ska tillsammans med två andra personer starta ett företag. Ni ska sälja brandsläckare med färger och mönster som kunderna själva kan välja. Därmed hoppas ni att kunderna vill placera brandsläckarna på de, ur brandskyddssynpunkt, mest lämpliga platserna i bostaden istället för att försöka dölja dem. Vad bör ni tänka på innan ni bestämmer er för att starta företaget? 3:5 Affärsplan för brandsläckare Gör en enkel affärsplan för företaget i uppgift 3:4. Följande punkter bör finnas med: n Affärsidé. n Beskrivning av produkten. n Vilka är kunderna? n Konkurrenter. n Företagets mål på kort sikt (cirka ett år framåt) och på lite längre sikt. 26 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ATT STARTA EGET 27

15 3:6 Gustafs El kapitalbehov 3:7 Gustaf som gick ut gymnasiets Elprogram för några år sedan tänker starta eget. Han har valt enskild firma som företagsform. a) Gustaf undrar om myndigheterna kräver något minsta startkapital för att kunna registrera företaget. Vad gäller för enskild firma? Bens hundshop Ben vill starta en hundshop där han ska sälja allt från koppel, leksaker och godis till hundkläder. Målgruppen är hundägare. Ben behöver beräkna kapitalbehovet. Han har börjat göra två kalkyler och behöver hjälp. Gör båda kalkylerna på samma kalkylblad. a) Komplettera tabellen nedan eller skapa en tabell i Excel. Om du arbetar i Excel: n skriv in alla uppgifter utom f n i rutan med f skapar du en formel för det totala kapitalbehovet b) Gustaf får hjälp av sin sambo, Jonna, att ställa upp en lista över allt han behöver för att komma igång Gustaf kommer inte att ta ut någon lön förrän den tredje månaden. De första två månaderna får han leva på Jonnas lön. De kommer fram till följande: Skåpbil (begagnad) Verktyg Material Kontorsmaterial Dator och datorprogram Diverse löpande utgifter (avser de första två månaderna) Hur stort kapital behöver Gustaf? Fyll i kalkylen nedan. Investeringar + Inköp av material + Löpande utgifter + Totalt kapitalbehov = kr kr kr kr kr kr c) Gustaf har sparat ihop kronor som han tänker satsa i företaget. Hur mycket behöver Gustaf låna? Fyll i kalkylen nedan. f = formel Kapitalbehov för Bens hundshop Investeringar Inköp av varor Löpande utgifter Totalt kapitalbehov f b) Hur mycket behöver pengar behöver Ben för att komma igång med sin verksamhet? c) Komplettera tabellen nedan eller skapa en tabell i Excel. Om du arbetar i Excel: n skriv in alla uppgifter utom f n Formeln för kapitalbehovet skapar du så här: skriv = klicka på den cell för kapitalbehov i tabellen du gjorde i a) tryck Enter n i cellen med f skapar du en formel för lånebehovet Lånebehov för Bens hundshop Kapitalbehov Eget kapital Bidrag 0 Lånebehov f f Kapitalbehov + d) Hur mycket pengar behöver Ben låna? Eget kapital Bidrag 0 e) Hur stort blir kapitalbehovet om Ben kan minska utgifterna för inköp av varor till kronor? (Ändra beloppet i den kalkyl du gjort i Excel, så visas svaret automatiskt). Lånebehov = f) Hur stort blir Bens lånebehov om utgifterna för inköp av varor är kronor och han får ett bidrag på kronor? (Lös uppgiften i dina Excelkalkyler). 28 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ATT STARTA EGET 29

16 3:8 Fårprodukter HB kapitalbehov 3:9 Kina har tillsammans med sin man köpt en gård på landet. Hon tänker driva en fårfarm. Det finns en ladugård och gott om betesmark för djuren. Hon vill föda upp djuren och ta vara på skinn och kött. När hon har förädlat produkterna, det vill säga bland annat gjort korv och rökt kött, har hon tänkt sälja dem. Efter noggranna överväganden väljer hon att starta ett handelsbolag där hennes man blir den andra delägaren. Kina kommer att köpa in både äldre och yngre djur men trots det räknar hon med att det ska ta tre månader innan hon har fullt sortiment av skinn och köttvaror. Till dess ska även de lokaler hon ska göra charkuterier i vara utrustade och godkända för livsmedelstillverkning. För att komma igång räknar hon med att behöva följande (belopp i kronor): Lån till Felicias galleri Felicia har alltid varit konstintresserad och ska nu förverkliga sin dröm och starta ett eget galleri. Allt är klart utom ett lån som måste godkännas av banken. Felicias bankman ringer dock upp henne och meddelar att banken behöver en säkerhet för kunna bevilja lånet. Efter att ha funderat ett tag frågar Felicia sin mamma om hon vill gå i borgen för lånet. Anta att Felicias mamma går i borgen för sin dotter. Vad innebär det för mamman respektive Felicia, om Felicia inte kan betala tillbaka lånet? Djur Frys Spis Diverse köksutrustning Foder med mera till djuren Diverse avgifter (bland annat slakt) Förpackningar Reklam Löpande utgifter inklusive lön till Kina i tre månader a) Ställ upp en kalkyl som visar Kinas kapitalbehov (djur räknas som material). Arbeta gärna i Excel. b) Kina kommer att satsa kronor och hennes man kronor. Dessutom har hon fått ett EU-bidrag på kronor. Ställ upp en kalkyl som visar Kinas lånebehov. Arbeta gärna i Excel. 30 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ATT STARTA EGET 31

17 3:10 Uppgifter vid företagsregistrering Gå in på bolagsverkets hemsida, och ta reda på följande. a) Hur mycket kostar det att registrera en enskild firma? b) Vilka ger bidrag till nystartade företag? c) Vilka ställer upp med rådgivning? b) Vilka dokument måste ett aktiebolag, en gång per år, skicka in till Bolagsverket? d) Vilken annan hjälp ställer de upp med? c) Hur mycket kostar det att registrera ett aktiebolag? e) Vilka andra organisationer som hjälper nystartade företag kan du hitta på internet? d) Vad krävs det för att kunna registrera ett företag via internet? 3:12 Blivande företagare? 3:11 Vilken hjälp finns att få? Några organisationer som hjälper företagare att starta eget är: n Almi Företagspartner AB, almi.se. n Tillväxtverket, tillvaxtverket.se. n Nyföretagarcentrum, nyforetagarcentrum.se. n Internationella företagarorganisationen i Sverige (IFS), ifs.a.se. Almi företagspartner kan hjälpa blivande företagare vid start av ett nytt företag. Gå in på och ta reda på följande: a) Kan Almi bidra med pengar till ett nytt företag? b) Kan du med hjälp av Almis hemsida testa om du passar som företagare och om din affärsidé verkar bra? Gå in på organisationernas hemsidor och besvara följande frågor: a) Vilka lånar ut pengar? c) Almi kan erbjuda mentorskap till nya företag. Vad innebär det? 32 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE ATT STARTA EGET 33

18 4. Företagsformer och mer om företag 4:2 Förklara följande viktiga begrepp 1. Obegränsat ekonomiskt ansvar 4:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel 2. Juridisk person Rätt Fel 3. Kommanditdelägare 1. Ett företag som bara ska ha en ägare måste välja företagsformen enskild firma. 2. För att starta ett privat aktiebolag krävs en insats på minst kronor. 4. Komplementär 3. I ett handelsbolag har ägarna obegränsat och solidariskt ansvar. 5. Intressenter 4. Kommanditbolag är en form av aktiebolag. 5. En ekonomisk förening ägs av dess medlemmar. 6. Corporate Social Responsibility 6. En intressent ger företaget något och får något tillbaka. 7. Tjänsteproducerande företag 7. Konkurrenter är aldrig intressenter till ett företag. 8. Intressekonflikter kan uppstå i företag, exempelvis vid vinstfördelning. 8. Handelsföretag 9. När ett företag har internationella kontakter är det värdefullt att ha kunskap om berörda länders kultur. 10. Företag förväntas motverka all form av diskriminering. 9. Tillverkande företag 11. De flesta svenskägda företag är tillverkande. 10. Privatägda företag 12. I Sverige är statliga företag vanligast. 11. Kooperativa företag 12. Offentliga företag 34 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE FÖRETAGSFORMER OCH MER OM FÖRETAG 35

19 4:3 Företagsformernas förkortningar 4:5 Många företagsformer kan skrivas som förkortningar. Vilken företagsform har följande öretag? a) Grävfirma P Jansson KB b) Konditori Fågelsången AB c) ICA Träff-köp HB Konditoriet ett handelsbolag Johanna och Adam driver ett litet konditori. Det är ett handelsbolag. Johanna har satsat kronor i företaget och Adam kronor. Konditoriet går inte så bra. Lönsamheten är dålig och för tillfället har de inga pengar i företaget. De har köpt sina ingredienser från en leverantör som de är skyldiga kronor. Skulden skulle ha varit betald för en månad sedan. Leverantören träffar på Johanna en dag och kräver henne på hela skulden. a) Kan leverantören kräva Johanna på hela skulden? 4:4 Företagsform för snowboardbutiken Hanna och Hannu ska starta ett företag tillsammans. De ska öppna en affär och vintertid sälja snowboards och sommartid longboards. Dessutom ska de sälja kläder. Efter att ha funderat ett tag tycker Hannu att de ska bilda ett handelsbolag. Hanna är inte lika säker, och undrar vilka risker det finns. Hanna och Hannu kan få hyra en lokal där de kan ha sin butik. Hyran per månad är kronor. För att komma igång behöver de köpa varor för kronor som ska betalas kontant. Hannus mamma kan tänka sig att satsa kronor i företaget. a) Vilka företagsformer kan de välja mellan? b) Hur mycket av skulden ska Johanna respektive Adam betala? b) Vilka risker finns det om de väljer att bilda ett handelsbolag? 4:6 Biografen en ekonomisk förening Fyra personer driver en bio tillsammans. De visar film varje helg. Biografen drivs som en ekonomisk förening. Beskriv företagsformen. c) Vilken företagsform rekommenderar du Hanna och Hannu? Motivera ditt svar. 36 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE

20 4:7 Klockbutikens intressenter 4:10 Affärer med andra länder En klockbutik har flera intressenter. Några av dem finns med i tabellen nedan. Komplettera tabellen med vad intressenterna får respektive ger klockbutiken. Intressenter Får Ger Kunder Vaktbolag Banker Klockleverantörer När ett företag gör affärer med andra länder kan det vara bra att samla fakta om dessa och hur man bedriver affärer där. På Exportrådets hemsida kan man bland annat läsa om företagskulturer i olika länder och regioner. Arbeta gruppvis. Varje grupp väljer ett av de länder som finns på Exportrådets hemsida. Ta exempelvis reda på följande fakta om landet: n antal invånare n religion n statskick n storlek till ytan 4:8 Ägare Skolans intressenter Rita en enkel intressentmodell som visar din skolas intressenter. Skolan placeras i mitten med intressenterna runt om. Vid pilarna skriver du vad intressenten ger respektive får. Se figur på sidan 30 i faktaboken. Sök även information som har betydelse vid affärer med landet, exempelvis: n kultur n näringsliv n språk n valuta Gör en presentation av era resultat i Powerpoint. 4:9 Utländska intressenter Ett svenskt företag funderar på att börja sälja sina produkter i ytterligare ett EU-land. Ge några exempel på vad företaget behöver ta reda på innan de startar sin försäljning. Motivera ditt svar. 38 ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE FÖRETAGSFORMER OCH MER OM FÖRETAG 39

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att förbereda ett lönsamt företag

Att förbereda ett lönsamt företag 1. FÖRETAGET Introduktion Att förbereda ett lönsamt företag 3 Bli företagare genom att köpa företag 10 Bli företagare med franchising 12 När kommun eller landsting är kund 13 Fördjupning Kundfokus i ditt

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

Finanisering för alla

Finanisering för alla 2003:121 SHU EXAMENSARBETE Finanisering för alla Vilken betydelse har företagarens ålder och valet av bolagsform? ERIC STENLUND NILS SANDSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer