N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby."

Transkript

1 gymn.1är. Lola Smidtslund. Deltagarantalet var 15. Under kursen instruerades både teoretiskt och praktiskt i alla de idrottsgrenar, som är upptagna i friidrottsprogrammet för damer. På Solvalla hölls den maj rådplägningsdagar för nyländska föreningsledare och föreningsfunktionärer. Möjligheterna tili instruktion hade hörsammats av 17 ledare och dessutom deltog från förbundsstyrelsen fru Gertrud Wichmann och gymn.dir. Thyra MontelI, vilka tjänstgjorde som kursledare, samt frk. Ingeborg Jung och fru Märta Lindholm. Programmet upptog gydl11astik- och tamburininstruktion, ledd av gymn. lär. Carita Lund, samt diskussioner och filmförevisningar. Dessutom fick deltagarna även göra sig bekanta med Solvalia-bygget under fru Runa Lindfors ledning. För Norra distriktet hölis en gymnastikkurs för föreningsledare och motionsgymnaster juni på Kuortane idl'ottsinstitut. Kursledare var gymn.lär. Marita Fremleson och gymn.stud. Hjördis yström. Kursdeltagarna var tili antalet 14, och dessutom gästades kursen en dag av distriktsordföranden gymn.lär. Stelia Holm jämte några gymnaster från Jakobstads kvinnliga gymnastikförening. Frk. Holm höll ett föredrag om förbundets organisation och verksamhet. Den andra distriktskursen var gymnastik- oeh simledarkursen i Mariehamn 5-15 augusti, som leddes av gymn.dir. Thyra Monteli och gymn.lär. Asa Widlund. I kursen de1tog 23 gymnaster, därav ett stort antal folkskollärarinnor, varför kursprogrammet även upptog skol- och hållningsgymnastik. På Solvalla idrottsinstitut hölls under samma tid 5-15 augusti en gymnastikledarkurs med 16 deltagare, i främsta rummet avsedd för dem, som hade för avsikt att söka in tili Universitetets gymnastikinrättning. Som kursledare fungerade gymn.1är:na Carita Aström och Ghita Schauman, samt som piallist fru Elisabeth Mellenius. I idrottsutskottets regi anordnades i Helsingfors de årligen återkommande bobollsmästerskapstävlingarna för skolor från Helsingfors med omnejd om Helsingfors Sparbanks vandringspokal. I tävlingarna deltog 10 skolor med 12 lag och finalen spelades mellan Aggelby Svenska Samskola mot Svenska Flicklyceet, varvid den förstnärnnda vann med spelresultatet På Bergvik soll11narhem leddes simkursen t, av gymn._ l~r : na Margareta Jakobsson och Gunvor Marander. I kursen de1tog 31 flickor, och densamma avslutades med simpromotion, varvid fru Gertrud Wichmann fungerade som promotor. S imkursen på Pörtö 'leddes av gymn.lär. Gunvor Edgren och i densamma deltog t,.3 elever, medan simkursen i Västlax, Kimito, leddes av gymn.1är. Margareta Karlson med ett deltagarantal om Förbundets simutskott har fönlledlat ledare och uppgjort program tili 23 kurser i lek, idrott oeh simning ute på landsbygden. I kurserna har deltagit 70 vuxna, t,.23 flickor och 387 gossar och 18 av förbundets medlemmar har fungerat som ledare för desamma. Ledarna har även bistått med r åd och anvisningar, då det gällt att uppföra simanläggningar på de olika orterna. För instruktion av det olympiska massprogrammet har de deltagande föreningarna inom de nyländska distrikten kallats tili gemensamma instruktionstillfällen i H elsingfors, varvid ledare har varit gymn.lär:na Margareta Jakobsson och Märta Lindholm. Gymnastikföreningen V äpplingen i Hommansby har genom förbundets försorg erhållit instruktion 3 gånger under vårterminen, varvid ledare har varit gymn.lär. Eir Gylling. I nstruktion i volley-boll har 3 ggr hållits för Gräsa gymnastikflickor i november- december under ledning av gymn.stud. Marianne Trygge. Inom Gymnastikföreningens senioravde1ning»glada gymnaster» har ett flertal programaftnar h ållits under året med föredrag och diskussioner under ledning av fru H ellen Tallqvist och fru Maja Lindfors. A vdelningen, som arbet at under t,. års tid, har tili uppgift att upprätth ålla kontakten och kamratskapet mellan de äldre gymnasterna inom föreningen, och i programmet för sammankomsterna har beaktats både den etiska och den fysiska sidan av de åldrandes vård. Detta år har instruktion i gymnastik givits vid varje mötestillfälle, och instruktris har varit fru Maja Hulden. I nstruktion i hemgymnastik har h ållits av gymn.1är:na Gunhild Grönroos och Maja Hulden för kretsarna inom Helsingfors Svenska Marthaförening. Antalet instruktionstillfällen har varit 5 st. Förbundsordföranden har besökt Borgå kvinnliga gymnastiklörening vid dess fest den 4 febr. och h ållit ett föredrag med skioptikonbilder om»gymnastikens utveckling inom förbundeb>. Vid samma tillfälle höll en grupp gymnaster från Gymnastikföreningen en demonstration av det olympiska programmet. Vid Nona distriktets årsmöte oeh gymnastikdag den 6 nov. i Jakobstad gästades distriktet av förbundsordföranden, som gay information i aktuella frågor. Gymnastikdemonstrationer hölls av gymn.1är. Marita Fremleson, och vid mötet närvar ett femtiotal m edlemmar från dist.riktet. F örbundets deltagande i Olympiaden. Förbundets insats i Olympiaden 1952 utgjordes som tidigare nämnts av medverkan i de kvinnliga gymnastikuppvisningarna på Stadion den 31 juli och elituppvisningarna på Kansallisteatteri 25 och 26 juli, samt i arrangerandet av tävlingsgymnastl1cen för damer i Mässhallen II. 297

2 Som förbundets representanter i de kvinnliga förbundens samarbetskommitte för gyrnnastikuppvisningarna medverkade under äret fruar Gertrud Wichmann och Märta Lindholm med fru Ruth Grahn som suppleant. I kommitten för tävlingsgyrnnastiken var förbundets representanter gyrnn. instr. Astrid Schnitt och gyrnn.1är. Stina Hahnsson. Gymnastikuppvisningarna på Stadion upptog en uppvisning med bollar, en i frigyrnnastik, samt en uppvisning av fru Hilma ]alkanens nuvarande och tidigare elever frän Universitetets gyrnnastikinrättning. Boligyrnnastikprogrammet, i vilket deltog 200 gyrnnaster, därav 32 frän värt förbund (Gyrnnastikföreningen), hade komponerats och leddes av fru Brita Jansson och fru Taimi Hirvonen frän TUL, pianist var fru Sylvia Lehtoranta-Pietilä. Den stora massuppvisningen med 4.00 deltagare leddes av fruar Unelma Melkko och E lna Kopponen frän S TLL, vilka också komponerat programmet, pianist var fru Marja Tarasti. 1 uppvisningen deltog 5? gyrnnaster frän värt förbund, fördelade p å följande föreningar : Gyrnnastikföreningen 14. st.; Ekenäs kvinnliga gymna~t~örening 6; Gyrnn. & Idrottsföreningen Spänst, Ekenäs 4.; Borgå kvll1nliga gyrnnastikförening 19; Blåklint, Malmgärd 1; Gymn. & idrottsföreningen Tors dam ektion, Lovisa 1; Lovisa kvinnliga gyrnnastikförening 3; Karis kvinnliga gyrnnaster 5; och ]akobstads kvinnliga gym_ n astikförening 4 st. Båda uppvisningarna vann publikens bevågenhet för sin storartade massverkan och gyrnnasternas välövade samspelthet. F ru Jalkanens massuppvisning m ed c. 80 gyrnnastiklärarinnor utmärktes av den högsta gyrnnastiknivä och rörelseskicklighet och i densamma deltog 14. av förbundets medlemmar. Planmästare för Stadion-uppvisningarna var gyrnn.1är. Siri Andersen, medan fru Gunvor Lundin omhänderhade förbundet s andel av propagandan för desamma. På Kansallisteatteri hade anordnats 4 st. uppvisningar under tvä dagar 25 och 26 juli, och för dessa festarrangemang svarade en underkommitte, i vilken förbundet representerades av fru Runa Lindfors. Under festerna uppträdde med uppvisningar föreningar från de arrangerande förbunden, både frän H elsingfors och frän landsorten. Dessutom hade inbjudits de två förnämsta inhemska trupperna av internationelit r ykte, fru Jalkanens elittrupp och Gripenberg-skolan, och nägra utländska trupper, Dansk Kvindegyrnnastikförening, Sporthochschule Köln och Medauchule. Från förbundet uppträdde Gyrnnastikföreningens i H elsingfors ei ittrupp, ledare Ruth Grahn och en trupp frän Garnlakarleby kvinnliga gyrnnastikförening Jordan, ledare Agnes Slotte. nder damgymnastiktävlingarna i Mässhallen juli medverkade som fnnktionärer följande förbundsmedlemmar: frk. Astrid Schnitt fru Eija Francke, frk. Julia Rönebolm, frk. Ingeborg Jung, frn Märt ~ 298 N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby. Lindholm, frk. Gerda Lindholm, frk. Marita Fremleson och frk. Asa Widlund. Nägra av förbundets föreningar de1tog ä~en i hög~idlighet~rna med anledning av den olympiska fackeleldens bnngande bll Stadion. Från Nordan i Garnlakarleby stod gyrnnasterna Gretel Nygård och Berit Bäck som hedersvakt vid facklans emottagande, medan i Kronoby vid motsvarande högtidlighet i sarnlingshuset frk. Marianne Amil111e erhöll det hedrande uppdraget att h älla facklan, medan Birgitta ~~a~ o.ch Solveig Andtbacka stod som vakter. Förrän facklan förd~s hli illvlgnmgsfesten pä Stadion frän det olympiska lägret i Kottby utgjordes hedersvakten av tvä gyrnnaster frän vart och ett av de kvinl1liga förbunden, och de från värt förbund utvalda blev gyrnnast erna i Olympia-masstruppen Saga Bäckström och Helena Österholm. Som blomsterflicka under Olympiaden tjänstgjorde gyrun. ~ är. Inga Grönroos. Olympiaden medförde att ett samarbete mellan ~e. inhemska kvillnliga gyrnnastikförbunden koln tili ständ, och en poslbv erfarenhet var, att alla svärigheter m ed god vilja kunde överbyggas och att samarbet et fördes till ett lyckat slutresultat. 299

3 ;1 g Förbundets tidskrift. o Förbundets tidskrift Liv och Spänst har tk. aret och textsidornas antal ha t. u omnut med 5 nululller i fru Gertrud Wichmann, medan rre~ag~~i~n:: st.!luvudredakt~r har varit lemmarna fru Ulla-Stina Storskr bb H 1. omnutt~n har bestatt av med Lovisa, och gymn lär HeI' dl' ROoOo u, e smgfors, fll.mag. Dagny Sandell '. oosgrel1, Jakobstad. ' Kansliet. Förbundets kansli Nylandsg 21 H 1. dagar kl samt lörda ar kj 1<i e sl11gfor~, har öppenhållits varoo av fru Ulla-Stina Storskrubbgoch f' c-~2'skan~lipersonalen har utgjorts 10 juni-16 juli har tjänstgjort f:: E~rr.n V ch~dt. Som t. f. sekreterare under juli gymn.lär Inga G 00 esa a och som kanslistvikarie. ronroos Pa grund av d t t" di ar b etet har extra kanslipersonal tid~is anlitats e s an gt växande Genom att kanslilokalen i slutet av rum till, har förbundet fått stör... s~l1aste ar kunnat utokas med ett och bibliotek. Dessutom har k::s~~~~:~~ter "a:t uppbevara sitt arkiv större trivsel för de organisationer G nma ~ar~gen?m kunnat bereda och dess underavdelning Gl d G (y stikforenmgen i Helsingfors klubben, Nordiskt förbundaf'~ k~llaster, Svenska Gynmastiklärarinne_ calo'v111nasters foo. ). or vmllogynmastik ' sam t Finl ands MediöJ ~. orerung vllka an "d d möteslokal. ' van er ensamma som kansli- eiler Solvalla-Hemmet. Styrelsen för Solvalla Donationsjond ilk.. besörja förvaltniugell av förbulld t kr' v. en har tlll uppglft att omo e s re ea t lonshem S 1 II H under aret haft fool' d 0 va a- emmet har ojan e sammansättllin. 0 df f ' sekr. fru Anita Ingvall kassör fru R g'l' rdf' ru Gertrud Wichmal1l1, Hilja Jahnsson och frk.' Tyyne Hellen~~ U; orhs samt me:nemmar ftk. trätt 2 gånger.. yre sen ar under aret samman~ Under året har Solvalla-Hemmet ästat Olympiaden var förbundet i tillfälle att g h - s av 180. personer. Under. konma därstädes, varvid fru W'chm älsa flere utlandska gäster välmatioll om Elli Björkstens ärn~ an~ och frk. Schnitt givit en infor Under flere av förbundets ~ g o:h forbundets nuvarande verksamhet. beretts plats i Hemmet lik ~rhser d Pa Solvalla Idrottsinstitut har ledarna, asa ar etsamma gäst t 11 Förbundet har för SoI 11 H a s avaa kursdeltagare. va a- emmets räknin ytt l' 0 taga en gåva från avlidna frk. 01 a 00 er ~~ar~ fatt em9tm ålning av P. Halonen g Arts testamente, narnligen en olje- 300 Utländsk kontakt..gynm.instr. Astrid Schnitt har i tre månaders tid under vårterminen stuaerat gyll1l1astik m. m. vid olika högskolor i Förenta Staterna på ett stipendium från Amfin Cultural Foundation inc. Ekenäs kvinnliga gymnastikförening var inbjuden att gästa Danmark 25/6-9/? med en trupp om 19 gymnaster. Uppvisningsturnens Iedarinna varo gyll1l1.lär. Gerda Lindholm, fru Aina Homen ledde folkdanserna m~dan fru Dagny Griinn medföljde som pianist. Föreuingen var inbjudell av herr Niels Bach-Jensen, som med sin trupp senaste år gästat Västra Nyland och Borgå-festen. Truppen hann göra 11 uppvisuingar på 10 dagar, varvid två av uppvisuingarna gavs under gyll1l1astikf-::sterna i Aarhus och Roskilde, tre vid olika danska gynmastikinstitut, medan de övriga hölls i nllndre lantbyar, där ortens gyll1l1astikföreningar stod som värdar. Gymn.lär. Thua H eikkinen hade av Nordiskt förbund för Kvinnogymnastik kallats att leda gymnastik- och rytmikundervisningen vid förbundets nordiska kurs i Viborg i Danmark 2 veckor i juli. Vid Internationella jörbundets för modern gymnastik kongress och gym- 11astikfest i Tammerfors (L. 1. Gyll1l1. M.) juli deltog fru Gertrud Wichmann som förbundets officiella representant samt därjämte 10 st. andra medlemmar från vårt förbund. Under Olympiaden hade förbundet glädjen att som sina gäster se värdarna från besöket i Göttingen regeringsrådet dr. P. Henze och frk. Friedgunn Cherubin. Fruar Runa Lindfors och M arta Lin(iholm har av Centralidrottsförbundet erhållit ett resestipendium. Fru Lindfors studerade i oktober gynmastik-, idrotts- och hälsovårdsundervisuingen vid skolor i Stockholm, samt lekplansverksamhet och spädbarnsgymnastik. Fru Lindholm besökte tillsammans med'fru Margareta Carlberg för studier Medauskolan i 'Flensburg i slutet på oktober och början av november, samt studera~e kontors- och industrigymnastik i Stockllolm. Uppvaktningar. Förbundet har uppvaktat vid följande jubileer och fester: Finlands GYll1l1astikIärarförbunds 40-årsjubileum, GYll1l1astikföreuingens i Hel.singfors 75-årsjubileum, Valborg Steads 70-årsdag, Erik Aströms 50-årsdag, Hilja Jahnssons 70-årsdag, Liisa Orkos 50-årsdag, Olga Elers 70- årsdag, Gymnastikinrättuingens 70-årsjubileum, Dagny Sandells 50-årsdag,.Anna Gripenbergs 75-årsdag samt Svenska FinIands Idrottsförbunds 40-årsjubileum. Dessutom har förbundet uppvaktat gymn. dir. Thyra Montell vid hennes avgång från Universitetets Gymnastikinrättning samt skolr.ldet Anni ColJan i samband med Idr.ottsmärkets 40-årsjubileu11l. 3('1

4 .. Förbundets jörtjänsttecken. Vid förbundets årsfest den 17 februari utdelades förbundets förtjänsttecken från Olga Arts Minnesjond tili två förbundsmedlemmar. Frk. Thyra MontelI erhöll förtjänsttecknet i guld, och fru E lisabeth MelIenius förtjänsttecknet i silver. Finlands 1 drotts jörtjänsttecl/en. Undervisningsministeriet förlänade på Ivar Wilskmans födelsedag den 28 februari Finlands Idrotts förtjänsttecken åt följande av förbundets medlemmar: Silvermedaljen med förgyllt kors till gymn.lär:na Alice Eriksson och Astrid Schnitt, Helsingfors, silvermedaljen tili fru Fanny Söderström, Borg, samt bronsmedaljen till frk. Irene Qvist, Ekenäs. tipendier och anslag. Förbundsstyrelsen har tilldelat frk. Margareta Arppe ett stipendium om mk : - för deltagande i skidinstruktörskurs i Sverige. Vidare har fru Runa Lindfors erhållit ett resestipendium om mk 5,000: - och fru Märta Lindholm ett om mk : _. Till förbundets distrikt har sammanlagt anslag om mk 120,000: utdelats. Dessutom har Ekenäs kvinnliga gynmastikförening erhållit ett anslag om mk : - för Danmarks-turnen, medan Gymnastikföreningens i Helsingfors elittrupp, som representerade förbundet vid Internationel1a kongressens festligheter i Tammerfors, erh llit ett understöd om mk : -, och Gamlakarleby kv. gymnastikförening Nordan ett anslag för dräkttyg om mk : _. Likaså har förbundet såsom förut understött deltagare i gymnastikdagar och andra kurser med stipendier stigande till sammanlagt mk : -. Förbundets idrottsmärken. Det gångna året är ett märkesår i vår kvinnliga idrottsmärkeshistoria. Det är nämligen 4.0 år sedan det första idrottsmärket för kvinnor och barn togs i bruk i vårt land, en banbrytare i sitt slag för den kvinnliga idrotten. På initiativ av kolrådet Anni Collan utarbetades märkesfordringarna år 1912, och när det gällt FSKG har gymn.lär. Anna Qvist varit den drivande kraften, som ända till detta år omhänderhaft skötseln av förbundets märken. nder de gångna 40 åren har märken utdelats inom förbundet till ett antal av ca st. Under året utdelade märken stiger till följande: Idrottsmärken 662 st, skid- och skridskomärken 220 st. Dessutom har vid de simkurser för- 302 Bollgymtlastiken vid Olympiaden. bundet anordnat eiler deltagit i arrangemangen för, avlagts prov för 420 simmärken samt 84 st. simmagister- och 37 st. kandidatdiplom. Skidutskottet har utarbetat nya fordringar för skidmärket för barn, flickor och damer. Förbundets medlemsantal. Förbundet har under år 1952 omfattat 60 medlemsföreningar, av vilka en inskrivits under året, nämligen Tenala Idrottsförenings kvinnliga gymnaster. Medlemsantalet har utgjort personer, därav under 18 år. Frå n distriktens och medlemsjöreni ngarnas verksamhet. Distriktens verksamhet, som de första åren efter det förbundet återinfört en egen distriktsorganisation var rä tt så svag och i en ~:l distr~t låg alldeles nere, synes speciellt under det sen aste året ha stabiliserat Slg. Årsmöten med program har hållits under vårterminen, under ~ommaren flere gymnastikfester, och under hösten har t. ex. V~str.a oc~ ~stra Nylands distrikt samt Norra distriktet sammankomnut hll distriktsdagar med program. Den största gymnastikfestligheten inom förbundets egen krets under året blev Pedersörenejdens gymnastikjörbunds lest i Östensö söndagen den 15 juni. Det var en vacker och värdig fest, i vilken delto.g c. 20? g:=aster, därav hälften kvinnliga. De två kvinnliga gymnastikuppvls11ll1garna var b åda av god kvalitet. Frk. Vasti Nyman ledde för första gången den kvinntiga massuppvisningen, vilken blev en framgång för b åde ledari~na och trupp, medan fru Helga Kunnas såsom tidigare hade fått den.trevhga skolflicksuppvisnillgell på sin lotto Festen bevistades bl. a. av forbundsordföranden fru Gertrud Wichmann. 303

5 1 V ästra Nylands distrikt hade gylllll.lär. Gtmvor Lundin amlat skolflickorna till en stor ut fest i Karis i slutet av maj, en efterföljansvärd tradition. Flickorna från olika klasser i Karis amskola uppträdde i ~ uppvisningar, vackra och fartfyllda program, som utvisade både ledarinnans och flickornas stora gyrnnasti~tresse. Gymnastikjöreningen i H elsingfors firade detta r sitt 75-årsjubileul1l med en stor gymnastikfest på Svenska Teatern den 17 februari, varvid föreningens nya fana, en exakt kopia av den gamla, för första gången togs i användning. Av föreningens egna avdelningar uppträdde småflickorna under Carita Åströms ledning, skolflickorna med redskapsgymnastik och lekar under Stina Hahnssons ledning, medan de äldre tonåringarna, flickeliten, leddes av Gunvor Marander, en god propaganda för återväxten inom föreningen. Elituppvisningen, festens avslutningsnummer, leddes framgångsrikt av Ruth Grahn. Musiken till samtliga program hade komponerats och utfördes av fru Beatrice Harvey. Gästuppträdanden hölls av Ekenäs kvinnliga gymnastikförenings elittrupp och H elsingfors gymnastikklubb. Föreningen fick emottaga m ånga hyllningar och gåvor, och till allra sist följde en festlighet för medlemmarna p å Övre Royal, där föreningens förtjänsttecken samt 10- rs- och 20-årsmärket tillde1ades förtjänta medlemmar och förbundets ordförande kallades tili föreningens hedersledamot. Gymnastikföreningens elittrupp representerade förbundet und r ledning av Brita Jansson vid Internatione1la förbundets för modem gym_ nastikfest i Tammerfors den 16 juh. Dessutom har truppen uppträtt vid Svenska dagens fest i Mässhallen den 6 nov. under ledning av Gunvor Marander. M ariehamns kvinnliga gymnastikjörening slog åter ett stort slag för gyrnnastiken genom att pingstdagen anordna en stor gyrnnastikfest i Mariehamn till vilken trupper från Sverige inbjudits, en manlig och en kvinnlig från Husqvama gymnastikförening. En trupp skolflickor uppträdde under Lisa ommarströms ledning, likas föreningens egna flickor med ett tul1l1bandsgymnastikprogram. En publik p C personer hade lockats till festplatsen och utvisar att föreningen lyckats i målet för sitt arbete, att skapa intresse för gyrnnastiken i sin hembygd. Ekenäs kvinnliga gymnastikförening och Nordan i Gamlakarleby har h ållit ett stort antal uppvisningar och fe ter för att bekosta sina gym_ nastikresor, till respektive Danmark och Olympiaden, medan Vasa kvinnliga gymnastikförening hållit sm traditionsenliga vårfest på Vasa teater den 10 maj med ett uppskattat he1aftonsprogram.. tom ovannämnda uppvisningar har ett stort antal av förbtmdets 304 Gerda Lindholm nleuan två kända Finlands-vännel', ledal'innorna jör Snoghei gymnastikfolkhögskola ] ergine A bilgaard oel! Anna Krogh under Ekenäs-gymnastel'l1aS Danmarkstul'ne. föreningar anordnat egna fester, eller deltagit med gymnastikuppvisningar i fester som andra organisationer anordnat. Inom förbundets medlemsföreningar har följande antal övningsavde1- ningar varit i verksamhet: 8 elitavdelningar, 50 motionsgymnastikavdelningar, 26 flickavdelningar, 7 barngyrnnastikavd~gar, 7. bollspelsoch idrottsavdelningar, och inom dessa har meddelats 1l1struktlOn 1 eller 2 gänger per vecka. Ä ven under sommarmånaderna har flere föreningar varit vetksamma med gymnastik, bollspel eller sirnning på programmet. 20 Prenumerera på LIV OCH SPÄNST! Pren umera tion s av g iften mk 300:- 305

6 Slutord. Varje årsslut föranleder en självrannsakan hos dem, vilka har sig anförtrodda en organisations verksamhet. Fyller organisationen sin uppgift? Hur ställer den i dag sina m ål? En blick tillbaka låter oss särskilja två linjer i förbundets verksamhet: Den ena att bevara och i handling hålla det levande, som utvunnits ur Ulånga års rika erfarenheter och det som är värdefullt i tradition, den andra åter att i arbetet uppta n ågot av det nya, som rör sig i tiden, och vilket särskilt de unga känner sig besläktade m ed. Det gäller härvidlag att de1s utrensa det, som med åren förlorat sitt innehåll och sin aktualitet och dels sovra bland allt det nya, som vili tränga sig fram. Ett sådant program omsatt i handling ställer krav p å en mångsidigt inriktad verksamhet, liksom på ledarna. Såväl de yttre som inre förutsättningarna bör skapas för att alla de, som är anslutna tili förbundet eller nås av dess verksamhet, skall finna trivsel och utbyte, samt kunna tillgodogöra sig också den andliga tillgång, som gymnastik och ett sunt friluftsliv skänker. Varje enskild ledares och förenings insats är härvidlag av betydelse. Uppgiften är stor och ledarskap förpliktar. Om krafterna icke räcker till, m å vi erkänna det och nöja oss med de m åhända utåt mindre synliga resultaten. Men vår strävan m ä alltid vara besjälad av god vilja, idealism och ansvar. H ela värt arbete bör vara ett uppbyggande och kulturbetonat arbete. H elsingfors, den 20 december '1952. Gertrud Wichmann ordjörande Ulla-Stina Storskrubb sekreterare SORSAKOSKI nysilver SEGR A REN S LÖN Låt tävlingsprisen bestå av Sorsakoski nysilverskedar, -knivar och gafflar ur den vqckra Chippendaleserien. De skänker pristagaren bestående glädje. HACKMAN & Co SORSA KO SKI BRUK 306

7 TO B AKSFA BRI KE FE I A H ELS I GFORS Köp ekonomiskt Köp kvalitetsvara Köp från STÄM PE LFAB R I K & GRAVYRAN ST ALT SKOMAGASIN AL EXANDERSGATAN 19 - TELEFON Tidningarnas Annonsbyrå HELSI N GF O RS Alexa ndersgalan 48 Telelon & Förmedlar annonser tili alla tidningar. Vi leverera bl.a. MASKINER VERKTYG FÖRNÖOENHETER För e n sportsman ä r endast det bästa g 0 t t no g. D ä r f ö r köper han sina SPORTSI{ OR, Oy Karl Winqvist Ab BYGGNADSBYRA HELSINGFORS N. Esplanadg Tel Oy. Göran Sundelin Ab. Hande/strädgård Granku lla - Telefon Världens äldsta Väl'ldens hästa i - den välförsedda affären

8 Härliga hemmakvällar med familjen... AGA RADIO Fås i alla völförsedda afförer i i branschen i parti 0' AGA- [jj~~i! rc.. Helsingfors - Telefon PRIMO Oy MALM Sp i k. järntråd, byggnadsbeslag VALU Oy KORSO Gjutna avloppsrör. Järng j ute CENTRALGJUTERIET AB. HELSINGFORS BORGÅ järngjute Stål - OC h JarngJute.... A.B. LARS KROGIUS & C:o O.Y. G rundat 1872 SPEDITÖRER - SKEPPSMÄKLARE - KOLIMPORTÖRER HELSINGFORS Kotka, Hangö, Åbo, Raumo, Björneborg, Mäntyluoto, Räfsö ALLT I FOTOVÄG Vå r 24-timmars-service fö r amatörarbeten ö r kö n d Mannerheimvägen 20 Tel Samla loppnoleringarna i en RINGBOK fås i specialaffärer HANS KORKMAN Grankulla tel Kolonialvaruhandel REKOMMENDERAS Landet törsta sängklädes- HENRY NIELSEN AS/ OY s pecialaffär ÅboVadd ÅBo, HELSINGFORS, SALO HELSINGF.ORS FABIANSG. 6 TEL FILlAL: HANGÖ & ÅBO

9 relite den populära lölöreslaurangen hesperiagalan 22 på eliles malsedlar finner ni alltid någol nyll. alllid någol goll,. J "Smörgåsen - alla tiders mat" Länsi-Suomen Urheilu kauppa 0, Humalistonkatu 7 Puh. : Konttori H 790, MyymCiICi 1 B 279 URHEILUTARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE TUKKU- JA VÄHITTÄISLlIKE Horn och grammofoner repareras. Skivor och grammofoner uthyras. Begagnade samt nya horn tili salu..4.mirsrh Helsingfors, Bulevarden Dickursby Elektriska och Värmelednings Ab. Utför elektriska, värme och san i tetsan lägg ni ngar Tel & ~ OrtuJn cyklar f i svensk! utförande KO S MOS cyklar i färg. med svenska slyrlager och Fauber lager Sommarsportartiklar Fotbollar m,m, S PORTBE K LÄDNAD HaD~~T~ N ESPLANADGATAN 25 TEL ' LÖNNROTSGATAN 25 " om brödet och smöret är från Jordbrukarnas Mjöfkeen!raf Ab Oy Enroth Ab Sped ition - Befra.ktn ing Fartygsklarerlng Helsingfors - Filialer i Abo, Hangö, Kotka och Fredrikshamn Dottorbolag: Oy Enroth Stevedoring Ltd, Fredrikshamn SJUNDEÄ MEKANISKA VERKSTAD SJUNDEA Tel Bil-, traktor- och motorreparationer Cylinder- och vevaxelslipningar Reservdelar, ringar, bensin och oljor Kranvagn dygnet om CZ/usi C:Xulfaseppii 81/ HELSINGFORS AIexandersgatan 19 TeIefon (""),~a- klubbor tillverkar -t,~ ~ BRÖOERNA LILLQUIST KilO Telefon

10 jl,- Tidningen VÄSTRA NYLAND följer aktivt med idrollen i byg. den. I Vdstnyland har V N sålun da instiftat en guldmedalj som varje år skall utdelas för frdmsta idrollsbragd på finlandssvenskt håll i Västnyland. Tili Mellersta Nylands idrolls distrikt har VN donera! eli ståt ligt vandringspris, det s.k. Femsockenpriset, om vilket dislriktets (ö reningar årligen tövlat i fem ol iko idrottsgrena r. Prenumerera på Pälsberederi Ab KALLBY Telefon 85 * H. HAGMANS MÖBELAFFÄR BORGÅ tel. 191 LOVISA tel. 329 HELMER KARLSSON AB. Telefon 27 0 Y. BORGÅ Mannerheimgatan 9 KRUT och DYNAMIT VAPEN och SKJUTFÖRNÖDEN. HETER - FISKEREDSKAP SPORTARTIKLAR m. m. VÄSTRA NYLAND Sydfinlands ledande :Rekommenderas ~ygdetidning Original rikssvensk skidvalla! Uppfinnaren är den kända svenska storlöparen Husum-Jonsson. Vallan är prisbelönt i, Sverige. Framställer även fjällförpackningar och som nyhet det för skidlöparna så oumbärliga borttagningsmedlet för vallor. BORGABLADET Svensk-Finlands mest spridda tredagars tidnina: Upplaga 8050 ex. Modern' och leveranskraftigt ei... vil!ryckeri och bokbinderi med moderna maskiner Tryckeri och Tidnings Ab i Borgå AB HELMER BORGÅ Mannerheimgatan 9 Telefon 27 Rekommenderas! KARLSSON OY KRUT och DYNAMIT. VAPEN och SKJUTFÖRNÖDENHETER. FISKE REDSKAP. SPORTARTIKLAR m. m. Ensamti/lverkare i Finland : Olavi Liisanantti Vojakkala. telefon 39 Erhålles fron sportaffärerna landet VI KHRAN D KVARN & SÅG Telefoner: kontoret Tenala 7 sågen 26 Köper' stock på rot och leverans Säljer sågade trävaror och ribbved Östermans Automobil & Sportaffär LOVISA - Telefon 282

11 "JOUPER" snabbkokplattan har konstruerats enligt en helt ny ide. Den sparar ytterligare bränsle och Ni kokar otroligt snabbt på den. "JOUPER"-plattan finns i alla storlekar. T illverk are OY JOUPER AB Nykarleby - Tel. 80 & 66." Av mästarskidlöpare producerad och använd skidvalla Glider - Håller - Varar Om Ni ej erhåller V-valio från närmaste sportaffär, beställ då direkt från oss. Suksivoide Oy. Salmela Telefon Jyväskylä 2637 eiler Tiainen 2281 Ab. Nyslads Slip & Mekaniska Yerkslad Fartygsreparationer Mekaniska arbeten Gjuteri Upphalningsslip för fartyg t.o.m ton d.w. Telefon Nystad: Marieham: 1180 Telegram:.. 5 Ii P e n" Antsko;;' Ii.lädesfabI~iks Aktiebolag F:ma Frans Lundelin Nylandsgatan 19 A. Tel ÅBO SPRÄNGÄMNEN OCH SKJUTFÖRNÖDENHETER LAHTIS GLASBRUK Borup & C : o Finska Guldsmeder Ab. Åbo, Helsingfors och Tammerfors * Vi förfärdiga alla slag av idrottsmärken efter kundens egen önskan

12 AB HUD & SKINNCOMPANIET GAMLAKARLEBY Tel. egen central 3341 interurb. A. 10 Spänst och välbefjnnande ger användning av PATENTTI 9 u m m i m a ss a 9 e r u lie n. Medan Ni masserar kan Ni tippa! SONCK & SONCK BYGGNADSBYRÄ VR- & GULDCENTRALEN E. BACKMA Mariehamn, Torggatan 9. Telefon 1226 Vr, optik- och guldsmedsvaror. SOlwenirer Tillverkar: Inköp och försäljning av alla slags beredda och oberedda skinn. Qj,jö c2iljamo LAPPO Brottningsmattor, brottn i ng se a nvaser, mad rasser m.m. HANGÖ NORRA Villa Karin Telefon 2332 Dip.i ng. Fjalar Sonck privat 2332 Nya Sportaffären Inneh.: BERNDT jura - MARIEHAMN Societetshuset - Telefon 1474 Sportartiklar - Vapen o. ammunition Cyklar o. cykeldelar - Radioapparater - Elektr. armatur - Symaskiner m. m. ALFRED FORSS & Co. TRÄVARUEXPORTÖRER JAKOBSTAD STORGATAN 4 Uppköper gruvprops, pappersved m.m. Telegramadress : Alfors, jakobstad Tele(oner: Kommerserådet Forss 994 " priv. 172 Skogschefen Skeppning Rederi Ab. Asta Mariehamn L. S. FINNBERG K ö t t- & M a t y a r u a f f ä r HANGÖ A N G B A T S A. B. ALAN D o./l!;.o. förmedlar dagligen trafik ABO-MARIEHAM Telegramaddress: ANGALA D Tel.: Åbo kontor 13004, fartyg 13873, dir Mariehamns kontor 1405, fartyg 1742 OY SÖRNÄS AB JOKELA Telefoll & Jokela 332 Ständigt lager av ugnstorkade, sågade och hyvlade trävaror för byggnadsändamål. Såg- och kutterspån

13 L & H - spelkorten åtnjuta sedan årtionden tillbaka i vida kretsar ett gott anseende tack vare sin höga kvalitet. Tilgmanns Lyxkort med sitt eleganta och smakfulla yttre uppfylla även den mest kräsna spelares fordringar. Patiencekorten utförda i mindre format med tanke på sitt speciella ändamål äro också mycket populära. äro tillverkade av förstklassig hellumpkartong och därför synnerligen slitstarka. Lägg därför namnen på minnet, när Ni härnäst behöver spelkort. De finnas att köpa i alla bok-, pappers- och tobaksaffärer.

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

3. Kast med litell bali (vikt 80 gr.). 4. Kttrirsta!ett SX60 meter. Simning:

3. Kast med litell bali (vikt 80 gr.). 4. Kttrirsta!ett SX60 meter. Simning: S. Kulstötning (vikt 4,S kg.). 6. Diskuskas/ning (vikt 1,5 kg.). 7. Sta!ettlöP~ling 4X 80 meter. 3. Höjdhopp. 4. Sllt/lgkast (vikt 700 gr.). S. Sta!ettlöp1ling SX60 meter. Pojkar. D. (14 år). 1. Löplling

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

FSG INFORMERAR AUGUSTI 2015 Bästa FSG:are!

FSG INFORMERAR AUGUSTI 2015 Bästa FSG:are! FSG INFORMERAR AUGUSTI 2015 Bästa FSG:are! Sommaren börjar närma sig sitt slut och det är dags att börja tänka på höstens händelser. I detta infobrev finns information om kurser och idédagar som ordnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Balansräkning 31.12.2009

Balansräkning 31.12.2009 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Balansräkning 31.12.2009 2009 2008 A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 JUMIJÄRVI TOMT 647,52 647,52 1120 JUMIJÄRVI BYGGNADER 19

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Stadgar för Eskilstuna OL

Stadgar för Eskilstuna OL Stadgar för Eskilstuna OL Eskilstuna OL, tidigare Eskilstunafors OL har bildats genom ett samgående mellan Eskilstuna Orienteringsklubb och Tunafors orienteringssektion. Samgåendet har föregåtts av ett

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

wco 2011 WCO har egen hemsida. VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSEMÖTFN OCH ÄRSMÖTE MEDLEMSANTALET AKTIVITETER Vårmöte

wco 2011 WCO har egen hemsida. VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSEMÖTFN OCH ÄRSMÖTE MEDLEMSANTALET AKTIVITETER Vårmöte VERKSAMHETSBERÄTTELSE wco 2011 Stvrelsens sammansättninq Sven-Erik Emmoth Bengtgöran Ellerstedt Eva Lindström-Björn Birgitta Hellberg Carl-Ake Utterström Ordförande Vice ordforande Kassör Sekreterare Ledamot

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2013-08-16 Handläggare FS Versionsnr 0 1 Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation...

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Deltagare Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg, Helene Andersson, Nina Olsson,Patrick Edgren, Albin Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer