N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby."

Transkript

1 gymn.1är. Lola Smidtslund. Deltagarantalet var 15. Under kursen instruerades både teoretiskt och praktiskt i alla de idrottsgrenar, som är upptagna i friidrottsprogrammet för damer. På Solvalla hölls den maj rådplägningsdagar för nyländska föreningsledare och föreningsfunktionärer. Möjligheterna tili instruktion hade hörsammats av 17 ledare och dessutom deltog från förbundsstyrelsen fru Gertrud Wichmann och gymn.dir. Thyra MontelI, vilka tjänstgjorde som kursledare, samt frk. Ingeborg Jung och fru Märta Lindholm. Programmet upptog gydl11astik- och tamburininstruktion, ledd av gymn. lär. Carita Lund, samt diskussioner och filmförevisningar. Dessutom fick deltagarna även göra sig bekanta med Solvalia-bygget under fru Runa Lindfors ledning. För Norra distriktet hölis en gymnastikkurs för föreningsledare och motionsgymnaster juni på Kuortane idl'ottsinstitut. Kursledare var gymn.lär. Marita Fremleson och gymn.stud. Hjördis yström. Kursdeltagarna var tili antalet 14, och dessutom gästades kursen en dag av distriktsordföranden gymn.lär. Stelia Holm jämte några gymnaster från Jakobstads kvinnliga gymnastikförening. Frk. Holm höll ett föredrag om förbundets organisation och verksamhet. Den andra distriktskursen var gymnastik- oeh simledarkursen i Mariehamn 5-15 augusti, som leddes av gymn.dir. Thyra Monteli och gymn.lär. Asa Widlund. I kursen de1tog 23 gymnaster, därav ett stort antal folkskollärarinnor, varför kursprogrammet även upptog skol- och hållningsgymnastik. På Solvalla idrottsinstitut hölls under samma tid 5-15 augusti en gymnastikledarkurs med 16 deltagare, i främsta rummet avsedd för dem, som hade för avsikt att söka in tili Universitetets gymnastikinrättning. Som kursledare fungerade gymn.1är:na Carita Aström och Ghita Schauman, samt som piallist fru Elisabeth Mellenius. I idrottsutskottets regi anordnades i Helsingfors de årligen återkommande bobollsmästerskapstävlingarna för skolor från Helsingfors med omnejd om Helsingfors Sparbanks vandringspokal. I tävlingarna deltog 10 skolor med 12 lag och finalen spelades mellan Aggelby Svenska Samskola mot Svenska Flicklyceet, varvid den förstnärnnda vann med spelresultatet På Bergvik soll11narhem leddes simkursen t, av gymn._ l~r : na Margareta Jakobsson och Gunvor Marander. I kursen de1tog 31 flickor, och densamma avslutades med simpromotion, varvid fru Gertrud Wichmann fungerade som promotor. S imkursen på Pörtö 'leddes av gymn.lär. Gunvor Edgren och i densamma deltog t,.3 elever, medan simkursen i Västlax, Kimito, leddes av gymn.1är. Margareta Karlson med ett deltagarantal om Förbundets simutskott har fönlledlat ledare och uppgjort program tili 23 kurser i lek, idrott oeh simning ute på landsbygden. I kurserna har deltagit 70 vuxna, t,.23 flickor och 387 gossar och 18 av förbundets medlemmar har fungerat som ledare för desamma. Ledarna har även bistått med r åd och anvisningar, då det gällt att uppföra simanläggningar på de olika orterna. För instruktion av det olympiska massprogrammet har de deltagande föreningarna inom de nyländska distrikten kallats tili gemensamma instruktionstillfällen i H elsingfors, varvid ledare har varit gymn.lär:na Margareta Jakobsson och Märta Lindholm. Gymnastikföreningen V äpplingen i Hommansby har genom förbundets försorg erhållit instruktion 3 gånger under vårterminen, varvid ledare har varit gymn.lär. Eir Gylling. I nstruktion i volley-boll har 3 ggr hållits för Gräsa gymnastikflickor i november- december under ledning av gymn.stud. Marianne Trygge. Inom Gymnastikföreningens senioravde1ning»glada gymnaster» har ett flertal programaftnar h ållits under året med föredrag och diskussioner under ledning av fru H ellen Tallqvist och fru Maja Lindfors. A vdelningen, som arbet at under t,. års tid, har tili uppgift att upprätth ålla kontakten och kamratskapet mellan de äldre gymnasterna inom föreningen, och i programmet för sammankomsterna har beaktats både den etiska och den fysiska sidan av de åldrandes vård. Detta år har instruktion i gymnastik givits vid varje mötestillfälle, och instruktris har varit fru Maja Hulden. I nstruktion i hemgymnastik har h ållits av gymn.1är:na Gunhild Grönroos och Maja Hulden för kretsarna inom Helsingfors Svenska Marthaförening. Antalet instruktionstillfällen har varit 5 st. Förbundsordföranden har besökt Borgå kvinnliga gymnastiklörening vid dess fest den 4 febr. och h ållit ett föredrag med skioptikonbilder om»gymnastikens utveckling inom förbundeb>. Vid samma tillfälle höll en grupp gymnaster från Gymnastikföreningen en demonstration av det olympiska programmet. Vid Nona distriktets årsmöte oeh gymnastikdag den 6 nov. i Jakobstad gästades distriktet av förbundsordföranden, som gay information i aktuella frågor. Gymnastikdemonstrationer hölls av gymn.1är. Marita Fremleson, och vid mötet närvar ett femtiotal m edlemmar från dist.riktet. F örbundets deltagande i Olympiaden. Förbundets insats i Olympiaden 1952 utgjordes som tidigare nämnts av medverkan i de kvinnliga gymnastikuppvisningarna på Stadion den 31 juli och elituppvisningarna på Kansallisteatteri 25 och 26 juli, samt i arrangerandet av tävlingsgymnastl1cen för damer i Mässhallen II. 297

2 Som förbundets representanter i de kvinnliga förbundens samarbetskommitte för gyrnnastikuppvisningarna medverkade under äret fruar Gertrud Wichmann och Märta Lindholm med fru Ruth Grahn som suppleant. I kommitten för tävlingsgyrnnastiken var förbundets representanter gyrnn. instr. Astrid Schnitt och gyrnn.1är. Stina Hahnsson. Gymnastikuppvisningarna på Stadion upptog en uppvisning med bollar, en i frigyrnnastik, samt en uppvisning av fru Hilma ]alkanens nuvarande och tidigare elever frän Universitetets gyrnnastikinrättning. Boligyrnnastikprogrammet, i vilket deltog 200 gyrnnaster, därav 32 frän värt förbund (Gyrnnastikföreningen), hade komponerats och leddes av fru Brita Jansson och fru Taimi Hirvonen frän TUL, pianist var fru Sylvia Lehtoranta-Pietilä. Den stora massuppvisningen med 4.00 deltagare leddes av fruar Unelma Melkko och E lna Kopponen frän S TLL, vilka också komponerat programmet, pianist var fru Marja Tarasti. 1 uppvisningen deltog 5? gyrnnaster frän värt förbund, fördelade p å följande föreningar : Gyrnnastikföreningen 14. st.; Ekenäs kvinnliga gymna~t~örening 6; Gyrnn. & Idrottsföreningen Spänst, Ekenäs 4.; Borgå kvll1nliga gyrnnastikförening 19; Blåklint, Malmgärd 1; Gymn. & idrottsföreningen Tors dam ektion, Lovisa 1; Lovisa kvinnliga gyrnnastikförening 3; Karis kvinnliga gyrnnaster 5; och ]akobstads kvinnliga gym_ n astikförening 4 st. Båda uppvisningarna vann publikens bevågenhet för sin storartade massverkan och gyrnnasternas välövade samspelthet. F ru Jalkanens massuppvisning m ed c. 80 gyrnnastiklärarinnor utmärktes av den högsta gyrnnastiknivä och rörelseskicklighet och i densamma deltog 14. av förbundets medlemmar. Planmästare för Stadion-uppvisningarna var gyrnn.1är. Siri Andersen, medan fru Gunvor Lundin omhänderhade förbundet s andel av propagandan för desamma. På Kansallisteatteri hade anordnats 4 st. uppvisningar under tvä dagar 25 och 26 juli, och för dessa festarrangemang svarade en underkommitte, i vilken förbundet representerades av fru Runa Lindfors. Under festerna uppträdde med uppvisningar föreningar från de arrangerande förbunden, både frän H elsingfors och frän landsorten. Dessutom hade inbjudits de två förnämsta inhemska trupperna av internationelit r ykte, fru Jalkanens elittrupp och Gripenberg-skolan, och nägra utländska trupper, Dansk Kvindegyrnnastikförening, Sporthochschule Köln och Medauchule. Från förbundet uppträdde Gyrnnastikföreningens i H elsingfors ei ittrupp, ledare Ruth Grahn och en trupp frän Garnlakarleby kvinnliga gyrnnastikförening Jordan, ledare Agnes Slotte. nder damgymnastiktävlingarna i Mässhallen juli medverkade som fnnktionärer följande förbundsmedlemmar: frk. Astrid Schnitt fru Eija Francke, frk. Julia Rönebolm, frk. Ingeborg Jung, frn Märt ~ 298 N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby. Lindholm, frk. Gerda Lindholm, frk. Marita Fremleson och frk. Asa Widlund. Nägra av förbundets föreningar de1tog ä~en i hög~idlighet~rna med anledning av den olympiska fackeleldens bnngande bll Stadion. Från Nordan i Garnlakarleby stod gyrnnasterna Gretel Nygård och Berit Bäck som hedersvakt vid facklans emottagande, medan i Kronoby vid motsvarande högtidlighet i sarnlingshuset frk. Marianne Amil111e erhöll det hedrande uppdraget att h älla facklan, medan Birgitta ~~a~ o.ch Solveig Andtbacka stod som vakter. Förrän facklan förd~s hli illvlgnmgsfesten pä Stadion frän det olympiska lägret i Kottby utgjordes hedersvakten av tvä gyrnnaster frän vart och ett av de kvinl1liga förbunden, och de från värt förbund utvalda blev gyrnnast erna i Olympia-masstruppen Saga Bäckström och Helena Österholm. Som blomsterflicka under Olympiaden tjänstgjorde gyrun. ~ är. Inga Grönroos. Olympiaden medförde att ett samarbete mellan ~e. inhemska kvillnliga gyrnnastikförbunden koln tili ständ, och en poslbv erfarenhet var, att alla svärigheter m ed god vilja kunde överbyggas och att samarbet et fördes till ett lyckat slutresultat. 299

3 ;1 g Förbundets tidskrift. o Förbundets tidskrift Liv och Spänst har tk. aret och textsidornas antal ha t. u omnut med 5 nululller i fru Gertrud Wichmann, medan rre~ag~~i~n:: st.!luvudredakt~r har varit lemmarna fru Ulla-Stina Storskr bb H 1. omnutt~n har bestatt av med Lovisa, och gymn lär HeI' dl' ROoOo u, e smgfors, fll.mag. Dagny Sandell '. oosgrel1, Jakobstad. ' Kansliet. Förbundets kansli Nylandsg 21 H 1. dagar kl samt lörda ar kj 1<i e sl11gfor~, har öppenhållits varoo av fru Ulla-Stina Storskrubbgoch f' c-~2'skan~lipersonalen har utgjorts 10 juni-16 juli har tjänstgjort f:: E~rr.n V ch~dt. Som t. f. sekreterare under juli gymn.lär Inga G 00 esa a och som kanslistvikarie. ronroos Pa grund av d t t" di ar b etet har extra kanslipersonal tid~is anlitats e s an gt växande Genom att kanslilokalen i slutet av rum till, har förbundet fått stör... s~l1aste ar kunnat utokas med ett och bibliotek. Dessutom har k::s~~~~:~~ter "a:t uppbevara sitt arkiv större trivsel för de organisationer G nma ~ar~gen?m kunnat bereda och dess underavdelning Gl d G (y stikforenmgen i Helsingfors klubben, Nordiskt förbundaf'~ k~llaster, Svenska Gynmastiklärarinne_ calo'v111nasters foo. ). or vmllogynmastik ' sam t Finl ands MediöJ ~. orerung vllka an "d d möteslokal. ' van er ensamma som kansli- eiler Solvalla-Hemmet. Styrelsen för Solvalla Donationsjond ilk.. besörja förvaltniugell av förbulld t kr' v. en har tlll uppglft att omo e s re ea t lonshem S 1 II H under aret haft fool' d 0 va a- emmet har ojan e sammansättllin. 0 df f ' sekr. fru Anita Ingvall kassör fru R g'l' rdf' ru Gertrud Wichmal1l1, Hilja Jahnsson och frk.' Tyyne Hellen~~ U; orhs samt me:nemmar ftk. trätt 2 gånger.. yre sen ar under aret samman~ Under året har Solvalla-Hemmet ästat Olympiaden var förbundet i tillfälle att g h - s av 180. personer. Under. konma därstädes, varvid fru W'chm älsa flere utlandska gäster välmatioll om Elli Björkstens ärn~ an~ och frk. Schnitt givit en infor Under flere av förbundets ~ g o:h forbundets nuvarande verksamhet. beretts plats i Hemmet lik ~rhser d Pa Solvalla Idrottsinstitut har ledarna, asa ar etsamma gäst t 11 Förbundet har för SoI 11 H a s avaa kursdeltagare. va a- emmets räknin ytt l' 0 taga en gåva från avlidna frk. 01 a 00 er ~~ar~ fatt em9tm ålning av P. Halonen g Arts testamente, narnligen en olje- 300 Utländsk kontakt..gynm.instr. Astrid Schnitt har i tre månaders tid under vårterminen stuaerat gyll1l1astik m. m. vid olika högskolor i Förenta Staterna på ett stipendium från Amfin Cultural Foundation inc. Ekenäs kvinnliga gymnastikförening var inbjuden att gästa Danmark 25/6-9/? med en trupp om 19 gymnaster. Uppvisningsturnens Iedarinna varo gyll1l1.lär. Gerda Lindholm, fru Aina Homen ledde folkdanserna m~dan fru Dagny Griinn medföljde som pianist. Föreuingen var inbjudell av herr Niels Bach-Jensen, som med sin trupp senaste år gästat Västra Nyland och Borgå-festen. Truppen hann göra 11 uppvisuingar på 10 dagar, varvid två av uppvisuingarna gavs under gyll1l1astikf-::sterna i Aarhus och Roskilde, tre vid olika danska gynmastikinstitut, medan de övriga hölls i nllndre lantbyar, där ortens gyll1l1astikföreningar stod som värdar. Gymn.lär. Thua H eikkinen hade av Nordiskt förbund för Kvinnogymnastik kallats att leda gymnastik- och rytmikundervisningen vid förbundets nordiska kurs i Viborg i Danmark 2 veckor i juli. Vid Internationella jörbundets för modern gymnastik kongress och gym- 11astikfest i Tammerfors (L. 1. Gyll1l1. M.) juli deltog fru Gertrud Wichmann som förbundets officiella representant samt därjämte 10 st. andra medlemmar från vårt förbund. Under Olympiaden hade förbundet glädjen att som sina gäster se värdarna från besöket i Göttingen regeringsrådet dr. P. Henze och frk. Friedgunn Cherubin. Fruar Runa Lindfors och M arta Lin(iholm har av Centralidrottsförbundet erhållit ett resestipendium. Fru Lindfors studerade i oktober gynmastik-, idrotts- och hälsovårdsundervisuingen vid skolor i Stockholm, samt lekplansverksamhet och spädbarnsgymnastik. Fru Lindholm besökte tillsammans med'fru Margareta Carlberg för studier Medauskolan i 'Flensburg i slutet på oktober och början av november, samt studera~e kontors- och industrigymnastik i Stockllolm. Uppvaktningar. Förbundet har uppvaktat vid följande jubileer och fester: Finlands GYll1l1astikIärarförbunds 40-årsjubileum, GYll1l1astikföreuingens i Hel.singfors 75-årsjubileum, Valborg Steads 70-årsdag, Erik Aströms 50-årsdag, Hilja Jahnssons 70-årsdag, Liisa Orkos 50-årsdag, Olga Elers 70- årsdag, Gymnastikinrättuingens 70-årsjubileum, Dagny Sandells 50-årsdag,.Anna Gripenbergs 75-årsdag samt Svenska FinIands Idrottsförbunds 40-årsjubileum. Dessutom har förbundet uppvaktat gymn. dir. Thyra Montell vid hennes avgång från Universitetets Gymnastikinrättning samt skolr.ldet Anni ColJan i samband med Idr.ottsmärkets 40-årsjubileu11l. 3('1

4 .. Förbundets jörtjänsttecken. Vid förbundets årsfest den 17 februari utdelades förbundets förtjänsttecken från Olga Arts Minnesjond tili två förbundsmedlemmar. Frk. Thyra MontelI erhöll förtjänsttecknet i guld, och fru E lisabeth MelIenius förtjänsttecknet i silver. Finlands 1 drotts jörtjänsttecl/en. Undervisningsministeriet förlänade på Ivar Wilskmans födelsedag den 28 februari Finlands Idrotts förtjänsttecken åt följande av förbundets medlemmar: Silvermedaljen med förgyllt kors till gymn.lär:na Alice Eriksson och Astrid Schnitt, Helsingfors, silvermedaljen tili fru Fanny Söderström, Borg, samt bronsmedaljen till frk. Irene Qvist, Ekenäs. tipendier och anslag. Förbundsstyrelsen har tilldelat frk. Margareta Arppe ett stipendium om mk : - för deltagande i skidinstruktörskurs i Sverige. Vidare har fru Runa Lindfors erhållit ett resestipendium om mk 5,000: - och fru Märta Lindholm ett om mk : _. Till förbundets distrikt har sammanlagt anslag om mk 120,000: utdelats. Dessutom har Ekenäs kvinnliga gynmastikförening erhållit ett anslag om mk : - för Danmarks-turnen, medan Gymnastikföreningens i Helsingfors elittrupp, som representerade förbundet vid Internationel1a kongressens festligheter i Tammerfors, erh llit ett understöd om mk : -, och Gamlakarleby kv. gymnastikförening Nordan ett anslag för dräkttyg om mk : _. Likaså har förbundet såsom förut understött deltagare i gymnastikdagar och andra kurser med stipendier stigande till sammanlagt mk : -. Förbundets idrottsmärken. Det gångna året är ett märkesår i vår kvinnliga idrottsmärkeshistoria. Det är nämligen 4.0 år sedan det första idrottsmärket för kvinnor och barn togs i bruk i vårt land, en banbrytare i sitt slag för den kvinnliga idrotten. På initiativ av kolrådet Anni Collan utarbetades märkesfordringarna år 1912, och när det gällt FSKG har gymn.lär. Anna Qvist varit den drivande kraften, som ända till detta år omhänderhaft skötseln av förbundets märken. nder de gångna 40 åren har märken utdelats inom förbundet till ett antal av ca st. Under året utdelade märken stiger till följande: Idrottsmärken 662 st, skid- och skridskomärken 220 st. Dessutom har vid de simkurser för- 302 Bollgymtlastiken vid Olympiaden. bundet anordnat eiler deltagit i arrangemangen för, avlagts prov för 420 simmärken samt 84 st. simmagister- och 37 st. kandidatdiplom. Skidutskottet har utarbetat nya fordringar för skidmärket för barn, flickor och damer. Förbundets medlemsantal. Förbundet har under år 1952 omfattat 60 medlemsföreningar, av vilka en inskrivits under året, nämligen Tenala Idrottsförenings kvinnliga gymnaster. Medlemsantalet har utgjort personer, därav under 18 år. Frå n distriktens och medlemsjöreni ngarnas verksamhet. Distriktens verksamhet, som de första åren efter det förbundet återinfört en egen distriktsorganisation var rä tt så svag och i en ~:l distr~t låg alldeles nere, synes speciellt under det sen aste året ha stabiliserat Slg. Årsmöten med program har hållits under vårterminen, under ~ommaren flere gymnastikfester, och under hösten har t. ex. V~str.a oc~ ~stra Nylands distrikt samt Norra distriktet sammankomnut hll distriktsdagar med program. Den största gymnastikfestligheten inom förbundets egen krets under året blev Pedersörenejdens gymnastikjörbunds lest i Östensö söndagen den 15 juni. Det var en vacker och värdig fest, i vilken delto.g c. 20? g:=aster, därav hälften kvinnliga. De två kvinnliga gymnastikuppvls11ll1garna var b åda av god kvalitet. Frk. Vasti Nyman ledde för första gången den kvinntiga massuppvisningen, vilken blev en framgång för b åde ledari~na och trupp, medan fru Helga Kunnas såsom tidigare hade fått den.trevhga skolflicksuppvisnillgell på sin lotto Festen bevistades bl. a. av forbundsordföranden fru Gertrud Wichmann. 303

5 1 V ästra Nylands distrikt hade gylllll.lär. Gtmvor Lundin amlat skolflickorna till en stor ut fest i Karis i slutet av maj, en efterföljansvärd tradition. Flickorna från olika klasser i Karis amskola uppträdde i ~ uppvisningar, vackra och fartfyllda program, som utvisade både ledarinnans och flickornas stora gyrnnasti~tresse. Gymnastikjöreningen i H elsingfors firade detta r sitt 75-årsjubileul1l med en stor gymnastikfest på Svenska Teatern den 17 februari, varvid föreningens nya fana, en exakt kopia av den gamla, för första gången togs i användning. Av föreningens egna avdelningar uppträdde småflickorna under Carita Åströms ledning, skolflickorna med redskapsgymnastik och lekar under Stina Hahnssons ledning, medan de äldre tonåringarna, flickeliten, leddes av Gunvor Marander, en god propaganda för återväxten inom föreningen. Elituppvisningen, festens avslutningsnummer, leddes framgångsrikt av Ruth Grahn. Musiken till samtliga program hade komponerats och utfördes av fru Beatrice Harvey. Gästuppträdanden hölls av Ekenäs kvinnliga gymnastikförenings elittrupp och H elsingfors gymnastikklubb. Föreningen fick emottaga m ånga hyllningar och gåvor, och till allra sist följde en festlighet för medlemmarna p å Övre Royal, där föreningens förtjänsttecken samt 10- rs- och 20-årsmärket tillde1ades förtjänta medlemmar och förbundets ordförande kallades tili föreningens hedersledamot. Gymnastikföreningens elittrupp representerade förbundet und r ledning av Brita Jansson vid Internatione1la förbundets för modem gym_ nastikfest i Tammerfors den 16 juh. Dessutom har truppen uppträtt vid Svenska dagens fest i Mässhallen den 6 nov. under ledning av Gunvor Marander. M ariehamns kvinnliga gymnastikjörening slog åter ett stort slag för gyrnnastiken genom att pingstdagen anordna en stor gyrnnastikfest i Mariehamn till vilken trupper från Sverige inbjudits, en manlig och en kvinnlig från Husqvama gymnastikförening. En trupp skolflickor uppträdde under Lisa ommarströms ledning, likas föreningens egna flickor med ett tul1l1bandsgymnastikprogram. En publik p C personer hade lockats till festplatsen och utvisar att föreningen lyckats i målet för sitt arbete, att skapa intresse för gyrnnastiken i sin hembygd. Ekenäs kvinnliga gymnastikförening och Nordan i Gamlakarleby har h ållit ett stort antal uppvisningar och fe ter för att bekosta sina gym_ nastikresor, till respektive Danmark och Olympiaden, medan Vasa kvinnliga gymnastikförening hållit sm traditionsenliga vårfest på Vasa teater den 10 maj med ett uppskattat he1aftonsprogram.. tom ovannämnda uppvisningar har ett stort antal av förbtmdets 304 Gerda Lindholm nleuan två kända Finlands-vännel', ledal'innorna jör Snoghei gymnastikfolkhögskola ] ergine A bilgaard oel! Anna Krogh under Ekenäs-gymnastel'l1aS Danmarkstul'ne. föreningar anordnat egna fester, eller deltagit med gymnastikuppvisningar i fester som andra organisationer anordnat. Inom förbundets medlemsföreningar har följande antal övningsavde1- ningar varit i verksamhet: 8 elitavdelningar, 50 motionsgymnastikavdelningar, 26 flickavdelningar, 7 barngyrnnastikavd~gar, 7. bollspelsoch idrottsavdelningar, och inom dessa har meddelats 1l1struktlOn 1 eller 2 gänger per vecka. Ä ven under sommarmånaderna har flere föreningar varit vetksamma med gymnastik, bollspel eller sirnning på programmet. 20 Prenumerera på LIV OCH SPÄNST! Pren umera tion s av g iften mk 300:- 305

6 Slutord. Varje årsslut föranleder en självrannsakan hos dem, vilka har sig anförtrodda en organisations verksamhet. Fyller organisationen sin uppgift? Hur ställer den i dag sina m ål? En blick tillbaka låter oss särskilja två linjer i förbundets verksamhet: Den ena att bevara och i handling hålla det levande, som utvunnits ur Ulånga års rika erfarenheter och det som är värdefullt i tradition, den andra åter att i arbetet uppta n ågot av det nya, som rör sig i tiden, och vilket särskilt de unga känner sig besläktade m ed. Det gäller härvidlag att de1s utrensa det, som med åren förlorat sitt innehåll och sin aktualitet och dels sovra bland allt det nya, som vili tränga sig fram. Ett sådant program omsatt i handling ställer krav p å en mångsidigt inriktad verksamhet, liksom på ledarna. Såväl de yttre som inre förutsättningarna bör skapas för att alla de, som är anslutna tili förbundet eller nås av dess verksamhet, skall finna trivsel och utbyte, samt kunna tillgodogöra sig också den andliga tillgång, som gymnastik och ett sunt friluftsliv skänker. Varje enskild ledares och förenings insats är härvidlag av betydelse. Uppgiften är stor och ledarskap förpliktar. Om krafterna icke räcker till, m å vi erkänna det och nöja oss med de m åhända utåt mindre synliga resultaten. Men vår strävan m ä alltid vara besjälad av god vilja, idealism och ansvar. H ela värt arbete bör vara ett uppbyggande och kulturbetonat arbete. H elsingfors, den 20 december '1952. Gertrud Wichmann ordjörande Ulla-Stina Storskrubb sekreterare SORSAKOSKI nysilver SEGR A REN S LÖN Låt tävlingsprisen bestå av Sorsakoski nysilverskedar, -knivar och gafflar ur den vqckra Chippendaleserien. De skänker pristagaren bestående glädje. HACKMAN & Co SORSA KO SKI BRUK 306

7 TO B AKSFA BRI KE FE I A H ELS I GFORS Köp ekonomiskt Köp kvalitetsvara Köp från STÄM PE LFAB R I K & GRAVYRAN ST ALT SKOMAGASIN AL EXANDERSGATAN 19 - TELEFON Tidningarnas Annonsbyrå HELSI N GF O RS Alexa ndersgalan 48 Telelon & Förmedlar annonser tili alla tidningar. Vi leverera bl.a. MASKINER VERKTYG FÖRNÖOENHETER För e n sportsman ä r endast det bästa g 0 t t no g. D ä r f ö r köper han sina SPORTSI{ OR, Oy Karl Winqvist Ab BYGGNADSBYRA HELSINGFORS N. Esplanadg Tel Oy. Göran Sundelin Ab. Hande/strädgård Granku lla - Telefon Världens äldsta Väl'ldens hästa i - den välförsedda affären

8 Härliga hemmakvällar med familjen... AGA RADIO Fås i alla völförsedda afförer i i branschen i parti 0' AGA- [jj~~i! rc.. Helsingfors - Telefon PRIMO Oy MALM Sp i k. järntråd, byggnadsbeslag VALU Oy KORSO Gjutna avloppsrör. Järng j ute CENTRALGJUTERIET AB. HELSINGFORS BORGÅ järngjute Stål - OC h JarngJute.... A.B. LARS KROGIUS & C:o O.Y. G rundat 1872 SPEDITÖRER - SKEPPSMÄKLARE - KOLIMPORTÖRER HELSINGFORS Kotka, Hangö, Åbo, Raumo, Björneborg, Mäntyluoto, Räfsö ALLT I FOTOVÄG Vå r 24-timmars-service fö r amatörarbeten ö r kö n d Mannerheimvägen 20 Tel Samla loppnoleringarna i en RINGBOK fås i specialaffärer HANS KORKMAN Grankulla tel Kolonialvaruhandel REKOMMENDERAS Landet törsta sängklädes- HENRY NIELSEN AS/ OY s pecialaffär ÅboVadd ÅBo, HELSINGFORS, SALO HELSINGF.ORS FABIANSG. 6 TEL FILlAL: HANGÖ & ÅBO

9 relite den populära lölöreslaurangen hesperiagalan 22 på eliles malsedlar finner ni alltid någol nyll. alllid någol goll,. J "Smörgåsen - alla tiders mat" Länsi-Suomen Urheilu kauppa 0, Humalistonkatu 7 Puh. : Konttori H 790, MyymCiICi 1 B 279 URHEILUTARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE TUKKU- JA VÄHITTÄISLlIKE Horn och grammofoner repareras. Skivor och grammofoner uthyras. Begagnade samt nya horn tili salu..4.mirsrh Helsingfors, Bulevarden Dickursby Elektriska och Värmelednings Ab. Utför elektriska, värme och san i tetsan lägg ni ngar Tel & ~ OrtuJn cyklar f i svensk! utförande KO S MOS cyklar i färg. med svenska slyrlager och Fauber lager Sommarsportartiklar Fotbollar m,m, S PORTBE K LÄDNAD HaD~~T~ N ESPLANADGATAN 25 TEL ' LÖNNROTSGATAN 25 " om brödet och smöret är från Jordbrukarnas Mjöfkeen!raf Ab Oy Enroth Ab Sped ition - Befra.ktn ing Fartygsklarerlng Helsingfors - Filialer i Abo, Hangö, Kotka och Fredrikshamn Dottorbolag: Oy Enroth Stevedoring Ltd, Fredrikshamn SJUNDEÄ MEKANISKA VERKSTAD SJUNDEA Tel Bil-, traktor- och motorreparationer Cylinder- och vevaxelslipningar Reservdelar, ringar, bensin och oljor Kranvagn dygnet om CZ/usi C:Xulfaseppii 81/ HELSINGFORS AIexandersgatan 19 TeIefon (""),~a- klubbor tillverkar -t,~ ~ BRÖOERNA LILLQUIST KilO Telefon

10 jl,- Tidningen VÄSTRA NYLAND följer aktivt med idrollen i byg. den. I Vdstnyland har V N sålun da instiftat en guldmedalj som varje år skall utdelas för frdmsta idrollsbragd på finlandssvenskt håll i Västnyland. Tili Mellersta Nylands idrolls distrikt har VN donera! eli ståt ligt vandringspris, det s.k. Femsockenpriset, om vilket dislriktets (ö reningar årligen tövlat i fem ol iko idrottsgrena r. Prenumerera på Pälsberederi Ab KALLBY Telefon 85 * H. HAGMANS MÖBELAFFÄR BORGÅ tel. 191 LOVISA tel. 329 HELMER KARLSSON AB. Telefon 27 0 Y. BORGÅ Mannerheimgatan 9 KRUT och DYNAMIT VAPEN och SKJUTFÖRNÖDEN. HETER - FISKEREDSKAP SPORTARTIKLAR m. m. VÄSTRA NYLAND Sydfinlands ledande :Rekommenderas ~ygdetidning Original rikssvensk skidvalla! Uppfinnaren är den kända svenska storlöparen Husum-Jonsson. Vallan är prisbelönt i, Sverige. Framställer även fjällförpackningar och som nyhet det för skidlöparna så oumbärliga borttagningsmedlet för vallor. BORGABLADET Svensk-Finlands mest spridda tredagars tidnina: Upplaga 8050 ex. Modern' och leveranskraftigt ei... vil!ryckeri och bokbinderi med moderna maskiner Tryckeri och Tidnings Ab i Borgå AB HELMER BORGÅ Mannerheimgatan 9 Telefon 27 Rekommenderas! KARLSSON OY KRUT och DYNAMIT. VAPEN och SKJUTFÖRNÖDENHETER. FISKE REDSKAP. SPORTARTIKLAR m. m. Ensamti/lverkare i Finland : Olavi Liisanantti Vojakkala. telefon 39 Erhålles fron sportaffärerna landet VI KHRAN D KVARN & SÅG Telefoner: kontoret Tenala 7 sågen 26 Köper' stock på rot och leverans Säljer sågade trävaror och ribbved Östermans Automobil & Sportaffär LOVISA - Telefon 282

11 "JOUPER" snabbkokplattan har konstruerats enligt en helt ny ide. Den sparar ytterligare bränsle och Ni kokar otroligt snabbt på den. "JOUPER"-plattan finns i alla storlekar. T illverk are OY JOUPER AB Nykarleby - Tel. 80 & 66." Av mästarskidlöpare producerad och använd skidvalla Glider - Håller - Varar Om Ni ej erhåller V-valio från närmaste sportaffär, beställ då direkt från oss. Suksivoide Oy. Salmela Telefon Jyväskylä 2637 eiler Tiainen 2281 Ab. Nyslads Slip & Mekaniska Yerkslad Fartygsreparationer Mekaniska arbeten Gjuteri Upphalningsslip för fartyg t.o.m ton d.w. Telefon Nystad: Marieham: 1180 Telegram:.. 5 Ii P e n" Antsko;;' Ii.lädesfabI~iks Aktiebolag F:ma Frans Lundelin Nylandsgatan 19 A. Tel ÅBO SPRÄNGÄMNEN OCH SKJUTFÖRNÖDENHETER LAHTIS GLASBRUK Borup & C : o Finska Guldsmeder Ab. Åbo, Helsingfors och Tammerfors * Vi förfärdiga alla slag av idrottsmärken efter kundens egen önskan

12 AB HUD & SKINNCOMPANIET GAMLAKARLEBY Tel. egen central 3341 interurb. A. 10 Spänst och välbefjnnande ger användning av PATENTTI 9 u m m i m a ss a 9 e r u lie n. Medan Ni masserar kan Ni tippa! SONCK & SONCK BYGGNADSBYRÄ VR- & GULDCENTRALEN E. BACKMA Mariehamn, Torggatan 9. Telefon 1226 Vr, optik- och guldsmedsvaror. SOlwenirer Tillverkar: Inköp och försäljning av alla slags beredda och oberedda skinn. Qj,jö c2iljamo LAPPO Brottningsmattor, brottn i ng se a nvaser, mad rasser m.m. HANGÖ NORRA Villa Karin Telefon 2332 Dip.i ng. Fjalar Sonck privat 2332 Nya Sportaffären Inneh.: BERNDT jura - MARIEHAMN Societetshuset - Telefon 1474 Sportartiklar - Vapen o. ammunition Cyklar o. cykeldelar - Radioapparater - Elektr. armatur - Symaskiner m. m. ALFRED FORSS & Co. TRÄVARUEXPORTÖRER JAKOBSTAD STORGATAN 4 Uppköper gruvprops, pappersved m.m. Telegramadress : Alfors, jakobstad Tele(oner: Kommerserådet Forss 994 " priv. 172 Skogschefen Skeppning Rederi Ab. Asta Mariehamn L. S. FINNBERG K ö t t- & M a t y a r u a f f ä r HANGÖ A N G B A T S A. B. ALAN D o./l!;.o. förmedlar dagligen trafik ABO-MARIEHAM Telegramaddress: ANGALA D Tel.: Åbo kontor 13004, fartyg 13873, dir Mariehamns kontor 1405, fartyg 1742 OY SÖRNÄS AB JOKELA Telefoll & Jokela 332 Ständigt lager av ugnstorkade, sågade och hyvlade trävaror för byggnadsändamål. Såg- och kutterspån

13 L & H - spelkorten åtnjuta sedan årtionden tillbaka i vida kretsar ett gott anseende tack vare sin höga kvalitet. Tilgmanns Lyxkort med sitt eleganta och smakfulla yttre uppfylla även den mest kräsna spelares fordringar. Patiencekorten utförda i mindre format med tanke på sitt speciella ändamål äro också mycket populära. äro tillverkade av förstklassig hellumpkartong och därför synnerligen slitstarka. Lägg därför namnen på minnet, när Ni härnäst behöver spelkort. De finnas att köpa i alla bok-, pappers- och tobaksaffärer.

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

Svenska Gymnastikförbundets historia

Svenska Gymnastikförbundets historia Svenska Gymnastikförbundets historia Fakta om Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 232 000 medlemmar i 1200 föreningar över hela landet. Vårt motto,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

Lions Club Ekenäs. 50 år

Lions Club Ekenäs. 50 år Lions Club Ekenäs 50 år Lions Club Ekenäs Tryckplats: Ekenäs Tryckeri 2008 Presidentens förord Lions Club Ekenäs firar 50-årsjubileum i oktober 2008. Björn Björkvall, lektor i religion och filosofi vid

Läs mer

30 år Seniordans i Finland

30 år Seniordans i Finland Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979 2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 2 3 Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979-2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 4 Författare: Margareta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE lad för ationsb Inform 2 2008 er Numm -KFUM KFUK Centrals mmar medle ntrals M Ce -KFU r KFUK lad fö ationsb Inform 1 2008 er Numm mmar

Läs mer

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till!

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till! Onsdagen den 7 januari 2009 Wiborgs Nyheter Redaktionsbyrån var fordomsdags: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 36 Redaktionstid kl. 8 12, 7 12. Kontor och expedition: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 24 kl. 9 14.

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Får FFF en större uppgift?

Får FFF en större uppgift? Juni 1961 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 10 J{ommunreformen: Får FFF en större uppgift? När de nu~ar~nde kom~unerna o~ innebör~en härav.?et. beför knappt to ar sedan bldades, hover dock

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28 JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002 Nr 1 Mars Årgång 28 Hej alla läsare... och välkommen till ett nytt år med Järle Byalag och Järle Byablad. Årets första nummer har mycket att berätta, både om byalaget,

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Sveriges största skyttetidning. Stort mästerskapsnummer!

Sveriges största skyttetidning. Stort mästerskapsnummer! Sveriges största skyttetidning Nr 3 2011 Stort mästerskapsnummer! Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning Allt för Jakt & Skytte! JSB Världsrekord ammunition USP Elite Sickinger hölster DGJ 20x Smith

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Birger Johansson Magda Nilsson Blädinge.

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer