N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby."

Transkript

1 gymn.1är. Lola Smidtslund. Deltagarantalet var 15. Under kursen instruerades både teoretiskt och praktiskt i alla de idrottsgrenar, som är upptagna i friidrottsprogrammet för damer. På Solvalla hölls den maj rådplägningsdagar för nyländska föreningsledare och föreningsfunktionärer. Möjligheterna tili instruktion hade hörsammats av 17 ledare och dessutom deltog från förbundsstyrelsen fru Gertrud Wichmann och gymn.dir. Thyra MontelI, vilka tjänstgjorde som kursledare, samt frk. Ingeborg Jung och fru Märta Lindholm. Programmet upptog gydl11astik- och tamburininstruktion, ledd av gymn. lär. Carita Lund, samt diskussioner och filmförevisningar. Dessutom fick deltagarna även göra sig bekanta med Solvalia-bygget under fru Runa Lindfors ledning. För Norra distriktet hölis en gymnastikkurs för föreningsledare och motionsgymnaster juni på Kuortane idl'ottsinstitut. Kursledare var gymn.lär. Marita Fremleson och gymn.stud. Hjördis yström. Kursdeltagarna var tili antalet 14, och dessutom gästades kursen en dag av distriktsordföranden gymn.lär. Stelia Holm jämte några gymnaster från Jakobstads kvinnliga gymnastikförening. Frk. Holm höll ett föredrag om förbundets organisation och verksamhet. Den andra distriktskursen var gymnastik- oeh simledarkursen i Mariehamn 5-15 augusti, som leddes av gymn.dir. Thyra Monteli och gymn.lär. Asa Widlund. I kursen de1tog 23 gymnaster, därav ett stort antal folkskollärarinnor, varför kursprogrammet även upptog skol- och hållningsgymnastik. På Solvalla idrottsinstitut hölls under samma tid 5-15 augusti en gymnastikledarkurs med 16 deltagare, i främsta rummet avsedd för dem, som hade för avsikt att söka in tili Universitetets gymnastikinrättning. Som kursledare fungerade gymn.1är:na Carita Aström och Ghita Schauman, samt som piallist fru Elisabeth Mellenius. I idrottsutskottets regi anordnades i Helsingfors de årligen återkommande bobollsmästerskapstävlingarna för skolor från Helsingfors med omnejd om Helsingfors Sparbanks vandringspokal. I tävlingarna deltog 10 skolor med 12 lag och finalen spelades mellan Aggelby Svenska Samskola mot Svenska Flicklyceet, varvid den förstnärnnda vann med spelresultatet På Bergvik soll11narhem leddes simkursen t, av gymn._ l~r : na Margareta Jakobsson och Gunvor Marander. I kursen de1tog 31 flickor, och densamma avslutades med simpromotion, varvid fru Gertrud Wichmann fungerade som promotor. S imkursen på Pörtö 'leddes av gymn.lär. Gunvor Edgren och i densamma deltog t,.3 elever, medan simkursen i Västlax, Kimito, leddes av gymn.1är. Margareta Karlson med ett deltagarantal om Förbundets simutskott har fönlledlat ledare och uppgjort program tili 23 kurser i lek, idrott oeh simning ute på landsbygden. I kurserna har deltagit 70 vuxna, t,.23 flickor och 387 gossar och 18 av förbundets medlemmar har fungerat som ledare för desamma. Ledarna har även bistått med r åd och anvisningar, då det gällt att uppföra simanläggningar på de olika orterna. För instruktion av det olympiska massprogrammet har de deltagande föreningarna inom de nyländska distrikten kallats tili gemensamma instruktionstillfällen i H elsingfors, varvid ledare har varit gymn.lär:na Margareta Jakobsson och Märta Lindholm. Gymnastikföreningen V äpplingen i Hommansby har genom förbundets försorg erhållit instruktion 3 gånger under vårterminen, varvid ledare har varit gymn.lär. Eir Gylling. I nstruktion i volley-boll har 3 ggr hållits för Gräsa gymnastikflickor i november- december under ledning av gymn.stud. Marianne Trygge. Inom Gymnastikföreningens senioravde1ning»glada gymnaster» har ett flertal programaftnar h ållits under året med föredrag och diskussioner under ledning av fru H ellen Tallqvist och fru Maja Lindfors. A vdelningen, som arbet at under t,. års tid, har tili uppgift att upprätth ålla kontakten och kamratskapet mellan de äldre gymnasterna inom föreningen, och i programmet för sammankomsterna har beaktats både den etiska och den fysiska sidan av de åldrandes vård. Detta år har instruktion i gymnastik givits vid varje mötestillfälle, och instruktris har varit fru Maja Hulden. I nstruktion i hemgymnastik har h ållits av gymn.1är:na Gunhild Grönroos och Maja Hulden för kretsarna inom Helsingfors Svenska Marthaförening. Antalet instruktionstillfällen har varit 5 st. Förbundsordföranden har besökt Borgå kvinnliga gymnastiklörening vid dess fest den 4 febr. och h ållit ett föredrag med skioptikonbilder om»gymnastikens utveckling inom förbundeb>. Vid samma tillfälle höll en grupp gymnaster från Gymnastikföreningen en demonstration av det olympiska programmet. Vid Nona distriktets årsmöte oeh gymnastikdag den 6 nov. i Jakobstad gästades distriktet av förbundsordföranden, som gay information i aktuella frågor. Gymnastikdemonstrationer hölls av gymn.1är. Marita Fremleson, och vid mötet närvar ett femtiotal m edlemmar från dist.riktet. F örbundets deltagande i Olympiaden. Förbundets insats i Olympiaden 1952 utgjordes som tidigare nämnts av medverkan i de kvinnliga gymnastikuppvisningarna på Stadion den 31 juli och elituppvisningarna på Kansallisteatteri 25 och 26 juli, samt i arrangerandet av tävlingsgymnastl1cen för damer i Mässhallen II. 297

2 Som förbundets representanter i de kvinnliga förbundens samarbetskommitte för gyrnnastikuppvisningarna medverkade under äret fruar Gertrud Wichmann och Märta Lindholm med fru Ruth Grahn som suppleant. I kommitten för tävlingsgyrnnastiken var förbundets representanter gyrnn. instr. Astrid Schnitt och gyrnn.1är. Stina Hahnsson. Gymnastikuppvisningarna på Stadion upptog en uppvisning med bollar, en i frigyrnnastik, samt en uppvisning av fru Hilma ]alkanens nuvarande och tidigare elever frän Universitetets gyrnnastikinrättning. Boligyrnnastikprogrammet, i vilket deltog 200 gyrnnaster, därav 32 frän värt förbund (Gyrnnastikföreningen), hade komponerats och leddes av fru Brita Jansson och fru Taimi Hirvonen frän TUL, pianist var fru Sylvia Lehtoranta-Pietilä. Den stora massuppvisningen med 4.00 deltagare leddes av fruar Unelma Melkko och E lna Kopponen frän S TLL, vilka också komponerat programmet, pianist var fru Marja Tarasti. 1 uppvisningen deltog 5? gyrnnaster frän värt förbund, fördelade p å följande föreningar : Gyrnnastikföreningen 14. st.; Ekenäs kvinnliga gymna~t~örening 6; Gyrnn. & Idrottsföreningen Spänst, Ekenäs 4.; Borgå kvll1nliga gyrnnastikförening 19; Blåklint, Malmgärd 1; Gymn. & idrottsföreningen Tors dam ektion, Lovisa 1; Lovisa kvinnliga gyrnnastikförening 3; Karis kvinnliga gyrnnaster 5; och ]akobstads kvinnliga gym_ n astikförening 4 st. Båda uppvisningarna vann publikens bevågenhet för sin storartade massverkan och gyrnnasternas välövade samspelthet. F ru Jalkanens massuppvisning m ed c. 80 gyrnnastiklärarinnor utmärktes av den högsta gyrnnastiknivä och rörelseskicklighet och i densamma deltog 14. av förbundets medlemmar. Planmästare för Stadion-uppvisningarna var gyrnn.1är. Siri Andersen, medan fru Gunvor Lundin omhänderhade förbundet s andel av propagandan för desamma. På Kansallisteatteri hade anordnats 4 st. uppvisningar under tvä dagar 25 och 26 juli, och för dessa festarrangemang svarade en underkommitte, i vilken förbundet representerades av fru Runa Lindfors. Under festerna uppträdde med uppvisningar föreningar från de arrangerande förbunden, både frän H elsingfors och frän landsorten. Dessutom hade inbjudits de två förnämsta inhemska trupperna av internationelit r ykte, fru Jalkanens elittrupp och Gripenberg-skolan, och nägra utländska trupper, Dansk Kvindegyrnnastikförening, Sporthochschule Köln och Medauchule. Från förbundet uppträdde Gyrnnastikföreningens i H elsingfors ei ittrupp, ledare Ruth Grahn och en trupp frän Garnlakarleby kvinnliga gyrnnastikförening Jordan, ledare Agnes Slotte. nder damgymnastiktävlingarna i Mässhallen juli medverkade som fnnktionärer följande förbundsmedlemmar: frk. Astrid Schnitt fru Eija Francke, frk. Julia Rönebolm, frk. Ingeborg Jung, frn Märt ~ 298 N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby. Lindholm, frk. Gerda Lindholm, frk. Marita Fremleson och frk. Asa Widlund. Nägra av förbundets föreningar de1tog ä~en i hög~idlighet~rna med anledning av den olympiska fackeleldens bnngande bll Stadion. Från Nordan i Garnlakarleby stod gyrnnasterna Gretel Nygård och Berit Bäck som hedersvakt vid facklans emottagande, medan i Kronoby vid motsvarande högtidlighet i sarnlingshuset frk. Marianne Amil111e erhöll det hedrande uppdraget att h älla facklan, medan Birgitta ~~a~ o.ch Solveig Andtbacka stod som vakter. Förrän facklan förd~s hli illvlgnmgsfesten pä Stadion frän det olympiska lägret i Kottby utgjordes hedersvakten av tvä gyrnnaster frän vart och ett av de kvinl1liga förbunden, och de från värt förbund utvalda blev gyrnnast erna i Olympia-masstruppen Saga Bäckström och Helena Österholm. Som blomsterflicka under Olympiaden tjänstgjorde gyrun. ~ är. Inga Grönroos. Olympiaden medförde att ett samarbete mellan ~e. inhemska kvillnliga gyrnnastikförbunden koln tili ständ, och en poslbv erfarenhet var, att alla svärigheter m ed god vilja kunde överbyggas och att samarbet et fördes till ett lyckat slutresultat. 299

3 ;1 g Förbundets tidskrift. o Förbundets tidskrift Liv och Spänst har tk. aret och textsidornas antal ha t. u omnut med 5 nululller i fru Gertrud Wichmann, medan rre~ag~~i~n:: st.!luvudredakt~r har varit lemmarna fru Ulla-Stina Storskr bb H 1. omnutt~n har bestatt av med Lovisa, och gymn lär HeI' dl' ROoOo u, e smgfors, fll.mag. Dagny Sandell '. oosgrel1, Jakobstad. ' Kansliet. Förbundets kansli Nylandsg 21 H 1. dagar kl samt lörda ar kj 1<i e sl11gfor~, har öppenhållits varoo av fru Ulla-Stina Storskrubbgoch f' c-~2'skan~lipersonalen har utgjorts 10 juni-16 juli har tjänstgjort f:: E~rr.n V ch~dt. Som t. f. sekreterare under juli gymn.lär Inga G 00 esa a och som kanslistvikarie. ronroos Pa grund av d t t" di ar b etet har extra kanslipersonal tid~is anlitats e s an gt växande Genom att kanslilokalen i slutet av rum till, har förbundet fått stör... s~l1aste ar kunnat utokas med ett och bibliotek. Dessutom har k::s~~~~:~~ter "a:t uppbevara sitt arkiv större trivsel för de organisationer G nma ~ar~gen?m kunnat bereda och dess underavdelning Gl d G (y stikforenmgen i Helsingfors klubben, Nordiskt förbundaf'~ k~llaster, Svenska Gynmastiklärarinne_ calo'v111nasters foo. ). or vmllogynmastik ' sam t Finl ands MediöJ ~. orerung vllka an "d d möteslokal. ' van er ensamma som kansli- eiler Solvalla-Hemmet. Styrelsen för Solvalla Donationsjond ilk.. besörja förvaltniugell av förbulld t kr' v. en har tlll uppglft att omo e s re ea t lonshem S 1 II H under aret haft fool' d 0 va a- emmet har ojan e sammansättllin. 0 df f ' sekr. fru Anita Ingvall kassör fru R g'l' rdf' ru Gertrud Wichmal1l1, Hilja Jahnsson och frk.' Tyyne Hellen~~ U; orhs samt me:nemmar ftk. trätt 2 gånger.. yre sen ar under aret samman~ Under året har Solvalla-Hemmet ästat Olympiaden var förbundet i tillfälle att g h - s av 180. personer. Under. konma därstädes, varvid fru W'chm älsa flere utlandska gäster välmatioll om Elli Björkstens ärn~ an~ och frk. Schnitt givit en infor Under flere av förbundets ~ g o:h forbundets nuvarande verksamhet. beretts plats i Hemmet lik ~rhser d Pa Solvalla Idrottsinstitut har ledarna, asa ar etsamma gäst t 11 Förbundet har för SoI 11 H a s avaa kursdeltagare. va a- emmets räknin ytt l' 0 taga en gåva från avlidna frk. 01 a 00 er ~~ar~ fatt em9tm ålning av P. Halonen g Arts testamente, narnligen en olje- 300 Utländsk kontakt..gynm.instr. Astrid Schnitt har i tre månaders tid under vårterminen stuaerat gyll1l1astik m. m. vid olika högskolor i Förenta Staterna på ett stipendium från Amfin Cultural Foundation inc. Ekenäs kvinnliga gymnastikförening var inbjuden att gästa Danmark 25/6-9/? med en trupp om 19 gymnaster. Uppvisningsturnens Iedarinna varo gyll1l1.lär. Gerda Lindholm, fru Aina Homen ledde folkdanserna m~dan fru Dagny Griinn medföljde som pianist. Föreuingen var inbjudell av herr Niels Bach-Jensen, som med sin trupp senaste år gästat Västra Nyland och Borgå-festen. Truppen hann göra 11 uppvisuingar på 10 dagar, varvid två av uppvisuingarna gavs under gyll1l1astikf-::sterna i Aarhus och Roskilde, tre vid olika danska gynmastikinstitut, medan de övriga hölls i nllndre lantbyar, där ortens gyll1l1astikföreningar stod som värdar. Gymn.lär. Thua H eikkinen hade av Nordiskt förbund för Kvinnogymnastik kallats att leda gymnastik- och rytmikundervisningen vid förbundets nordiska kurs i Viborg i Danmark 2 veckor i juli. Vid Internationella jörbundets för modern gymnastik kongress och gym- 11astikfest i Tammerfors (L. 1. Gyll1l1. M.) juli deltog fru Gertrud Wichmann som förbundets officiella representant samt därjämte 10 st. andra medlemmar från vårt förbund. Under Olympiaden hade förbundet glädjen att som sina gäster se värdarna från besöket i Göttingen regeringsrådet dr. P. Henze och frk. Friedgunn Cherubin. Fruar Runa Lindfors och M arta Lin(iholm har av Centralidrottsförbundet erhållit ett resestipendium. Fru Lindfors studerade i oktober gynmastik-, idrotts- och hälsovårdsundervisuingen vid skolor i Stockholm, samt lekplansverksamhet och spädbarnsgymnastik. Fru Lindholm besökte tillsammans med'fru Margareta Carlberg för studier Medauskolan i 'Flensburg i slutet på oktober och början av november, samt studera~e kontors- och industrigymnastik i Stockllolm. Uppvaktningar. Förbundet har uppvaktat vid följande jubileer och fester: Finlands GYll1l1astikIärarförbunds 40-årsjubileum, GYll1l1astikföreuingens i Hel.singfors 75-årsjubileum, Valborg Steads 70-årsdag, Erik Aströms 50-årsdag, Hilja Jahnssons 70-årsdag, Liisa Orkos 50-årsdag, Olga Elers 70- årsdag, Gymnastikinrättuingens 70-årsjubileum, Dagny Sandells 50-årsdag,.Anna Gripenbergs 75-årsdag samt Svenska FinIands Idrottsförbunds 40-årsjubileum. Dessutom har förbundet uppvaktat gymn. dir. Thyra Montell vid hennes avgång från Universitetets Gymnastikinrättning samt skolr.ldet Anni ColJan i samband med Idr.ottsmärkets 40-årsjubileu11l. 3('1

4 .. Förbundets jörtjänsttecken. Vid förbundets årsfest den 17 februari utdelades förbundets förtjänsttecken från Olga Arts Minnesjond tili två förbundsmedlemmar. Frk. Thyra MontelI erhöll förtjänsttecknet i guld, och fru E lisabeth MelIenius förtjänsttecknet i silver. Finlands 1 drotts jörtjänsttecl/en. Undervisningsministeriet förlänade på Ivar Wilskmans födelsedag den 28 februari Finlands Idrotts förtjänsttecken åt följande av förbundets medlemmar: Silvermedaljen med förgyllt kors till gymn.lär:na Alice Eriksson och Astrid Schnitt, Helsingfors, silvermedaljen tili fru Fanny Söderström, Borg, samt bronsmedaljen till frk. Irene Qvist, Ekenäs. tipendier och anslag. Förbundsstyrelsen har tilldelat frk. Margareta Arppe ett stipendium om mk : - för deltagande i skidinstruktörskurs i Sverige. Vidare har fru Runa Lindfors erhållit ett resestipendium om mk 5,000: - och fru Märta Lindholm ett om mk : _. Till förbundets distrikt har sammanlagt anslag om mk 120,000: utdelats. Dessutom har Ekenäs kvinnliga gynmastikförening erhållit ett anslag om mk : - för Danmarks-turnen, medan Gymnastikföreningens i Helsingfors elittrupp, som representerade förbundet vid Internationel1a kongressens festligheter i Tammerfors, erh llit ett understöd om mk : -, och Gamlakarleby kv. gymnastikförening Nordan ett anslag för dräkttyg om mk : _. Likaså har förbundet såsom förut understött deltagare i gymnastikdagar och andra kurser med stipendier stigande till sammanlagt mk : -. Förbundets idrottsmärken. Det gångna året är ett märkesår i vår kvinnliga idrottsmärkeshistoria. Det är nämligen 4.0 år sedan det första idrottsmärket för kvinnor och barn togs i bruk i vårt land, en banbrytare i sitt slag för den kvinnliga idrotten. På initiativ av kolrådet Anni Collan utarbetades märkesfordringarna år 1912, och när det gällt FSKG har gymn.lär. Anna Qvist varit den drivande kraften, som ända till detta år omhänderhaft skötseln av förbundets märken. nder de gångna 40 åren har märken utdelats inom förbundet till ett antal av ca st. Under året utdelade märken stiger till följande: Idrottsmärken 662 st, skid- och skridskomärken 220 st. Dessutom har vid de simkurser för- 302 Bollgymtlastiken vid Olympiaden. bundet anordnat eiler deltagit i arrangemangen för, avlagts prov för 420 simmärken samt 84 st. simmagister- och 37 st. kandidatdiplom. Skidutskottet har utarbetat nya fordringar för skidmärket för barn, flickor och damer. Förbundets medlemsantal. Förbundet har under år 1952 omfattat 60 medlemsföreningar, av vilka en inskrivits under året, nämligen Tenala Idrottsförenings kvinnliga gymnaster. Medlemsantalet har utgjort personer, därav under 18 år. Frå n distriktens och medlemsjöreni ngarnas verksamhet. Distriktens verksamhet, som de första åren efter det förbundet återinfört en egen distriktsorganisation var rä tt så svag och i en ~:l distr~t låg alldeles nere, synes speciellt under det sen aste året ha stabiliserat Slg. Årsmöten med program har hållits under vårterminen, under ~ommaren flere gymnastikfester, och under hösten har t. ex. V~str.a oc~ ~stra Nylands distrikt samt Norra distriktet sammankomnut hll distriktsdagar med program. Den största gymnastikfestligheten inom förbundets egen krets under året blev Pedersörenejdens gymnastikjörbunds lest i Östensö söndagen den 15 juni. Det var en vacker och värdig fest, i vilken delto.g c. 20? g:=aster, därav hälften kvinnliga. De två kvinnliga gymnastikuppvls11ll1garna var b åda av god kvalitet. Frk. Vasti Nyman ledde för första gången den kvinntiga massuppvisningen, vilken blev en framgång för b åde ledari~na och trupp, medan fru Helga Kunnas såsom tidigare hade fått den.trevhga skolflicksuppvisnillgell på sin lotto Festen bevistades bl. a. av forbundsordföranden fru Gertrud Wichmann. 303

5 1 V ästra Nylands distrikt hade gylllll.lär. Gtmvor Lundin amlat skolflickorna till en stor ut fest i Karis i slutet av maj, en efterföljansvärd tradition. Flickorna från olika klasser i Karis amskola uppträdde i ~ uppvisningar, vackra och fartfyllda program, som utvisade både ledarinnans och flickornas stora gyrnnasti~tresse. Gymnastikjöreningen i H elsingfors firade detta r sitt 75-årsjubileul1l med en stor gymnastikfest på Svenska Teatern den 17 februari, varvid föreningens nya fana, en exakt kopia av den gamla, för första gången togs i användning. Av föreningens egna avdelningar uppträdde småflickorna under Carita Åströms ledning, skolflickorna med redskapsgymnastik och lekar under Stina Hahnssons ledning, medan de äldre tonåringarna, flickeliten, leddes av Gunvor Marander, en god propaganda för återväxten inom föreningen. Elituppvisningen, festens avslutningsnummer, leddes framgångsrikt av Ruth Grahn. Musiken till samtliga program hade komponerats och utfördes av fru Beatrice Harvey. Gästuppträdanden hölls av Ekenäs kvinnliga gymnastikförenings elittrupp och H elsingfors gymnastikklubb. Föreningen fick emottaga m ånga hyllningar och gåvor, och till allra sist följde en festlighet för medlemmarna p å Övre Royal, där föreningens förtjänsttecken samt 10- rs- och 20-årsmärket tillde1ades förtjänta medlemmar och förbundets ordförande kallades tili föreningens hedersledamot. Gymnastikföreningens elittrupp representerade förbundet und r ledning av Brita Jansson vid Internatione1la förbundets för modem gym_ nastikfest i Tammerfors den 16 juh. Dessutom har truppen uppträtt vid Svenska dagens fest i Mässhallen den 6 nov. under ledning av Gunvor Marander. M ariehamns kvinnliga gymnastikjörening slog åter ett stort slag för gyrnnastiken genom att pingstdagen anordna en stor gyrnnastikfest i Mariehamn till vilken trupper från Sverige inbjudits, en manlig och en kvinnlig från Husqvama gymnastikförening. En trupp skolflickor uppträdde under Lisa ommarströms ledning, likas föreningens egna flickor med ett tul1l1bandsgymnastikprogram. En publik p C personer hade lockats till festplatsen och utvisar att föreningen lyckats i målet för sitt arbete, att skapa intresse för gyrnnastiken i sin hembygd. Ekenäs kvinnliga gymnastikförening och Nordan i Gamlakarleby har h ållit ett stort antal uppvisningar och fe ter för att bekosta sina gym_ nastikresor, till respektive Danmark och Olympiaden, medan Vasa kvinnliga gymnastikförening hållit sm traditionsenliga vårfest på Vasa teater den 10 maj med ett uppskattat he1aftonsprogram.. tom ovannämnda uppvisningar har ett stort antal av förbtmdets 304 Gerda Lindholm nleuan två kända Finlands-vännel', ledal'innorna jör Snoghei gymnastikfolkhögskola ] ergine A bilgaard oel! Anna Krogh under Ekenäs-gymnastel'l1aS Danmarkstul'ne. föreningar anordnat egna fester, eller deltagit med gymnastikuppvisningar i fester som andra organisationer anordnat. Inom förbundets medlemsföreningar har följande antal övningsavde1- ningar varit i verksamhet: 8 elitavdelningar, 50 motionsgymnastikavdelningar, 26 flickavdelningar, 7 barngyrnnastikavd~gar, 7. bollspelsoch idrottsavdelningar, och inom dessa har meddelats 1l1struktlOn 1 eller 2 gänger per vecka. Ä ven under sommarmånaderna har flere föreningar varit vetksamma med gymnastik, bollspel eller sirnning på programmet. 20 Prenumerera på LIV OCH SPÄNST! Pren umera tion s av g iften mk 300:- 305

6 Slutord. Varje årsslut föranleder en självrannsakan hos dem, vilka har sig anförtrodda en organisations verksamhet. Fyller organisationen sin uppgift? Hur ställer den i dag sina m ål? En blick tillbaka låter oss särskilja två linjer i förbundets verksamhet: Den ena att bevara och i handling hålla det levande, som utvunnits ur Ulånga års rika erfarenheter och det som är värdefullt i tradition, den andra åter att i arbetet uppta n ågot av det nya, som rör sig i tiden, och vilket särskilt de unga känner sig besläktade m ed. Det gäller härvidlag att de1s utrensa det, som med åren förlorat sitt innehåll och sin aktualitet och dels sovra bland allt det nya, som vili tränga sig fram. Ett sådant program omsatt i handling ställer krav p å en mångsidigt inriktad verksamhet, liksom på ledarna. Såväl de yttre som inre förutsättningarna bör skapas för att alla de, som är anslutna tili förbundet eller nås av dess verksamhet, skall finna trivsel och utbyte, samt kunna tillgodogöra sig också den andliga tillgång, som gymnastik och ett sunt friluftsliv skänker. Varje enskild ledares och förenings insats är härvidlag av betydelse. Uppgiften är stor och ledarskap förpliktar. Om krafterna icke räcker till, m å vi erkänna det och nöja oss med de m åhända utåt mindre synliga resultaten. Men vår strävan m ä alltid vara besjälad av god vilja, idealism och ansvar. H ela värt arbete bör vara ett uppbyggande och kulturbetonat arbete. H elsingfors, den 20 december '1952. Gertrud Wichmann ordjörande Ulla-Stina Storskrubb sekreterare SORSAKOSKI nysilver SEGR A REN S LÖN Låt tävlingsprisen bestå av Sorsakoski nysilverskedar, -knivar och gafflar ur den vqckra Chippendaleserien. De skänker pristagaren bestående glädje. HACKMAN & Co SORSA KO SKI BRUK 306

7 TO B AKSFA BRI KE FE I A H ELS I GFORS Köp ekonomiskt Köp kvalitetsvara Köp från STÄM PE LFAB R I K & GRAVYRAN ST ALT SKOMAGASIN AL EXANDERSGATAN 19 - TELEFON Tidningarnas Annonsbyrå HELSI N GF O RS Alexa ndersgalan 48 Telelon & Förmedlar annonser tili alla tidningar. Vi leverera bl.a. MASKINER VERKTYG FÖRNÖOENHETER För e n sportsman ä r endast det bästa g 0 t t no g. D ä r f ö r köper han sina SPORTSI{ OR, Oy Karl Winqvist Ab BYGGNADSBYRA HELSINGFORS N. Esplanadg Tel Oy. Göran Sundelin Ab. Hande/strädgård Granku lla - Telefon Världens äldsta Väl'ldens hästa i - den välförsedda affären

8 Härliga hemmakvällar med familjen... AGA RADIO Fås i alla völförsedda afförer i i branschen i parti 0' AGA- [jj~~i! rc.. Helsingfors - Telefon PRIMO Oy MALM Sp i k. järntråd, byggnadsbeslag VALU Oy KORSO Gjutna avloppsrör. Järng j ute CENTRALGJUTERIET AB. HELSINGFORS BORGÅ järngjute Stål - OC h JarngJute.... A.B. LARS KROGIUS & C:o O.Y. G rundat 1872 SPEDITÖRER - SKEPPSMÄKLARE - KOLIMPORTÖRER HELSINGFORS Kotka, Hangö, Åbo, Raumo, Björneborg, Mäntyluoto, Räfsö ALLT I FOTOVÄG Vå r 24-timmars-service fö r amatörarbeten ö r kö n d Mannerheimvägen 20 Tel Samla loppnoleringarna i en RINGBOK fås i specialaffärer HANS KORKMAN Grankulla tel Kolonialvaruhandel REKOMMENDERAS Landet törsta sängklädes- HENRY NIELSEN AS/ OY s pecialaffär ÅboVadd ÅBo, HELSINGFORS, SALO HELSINGF.ORS FABIANSG. 6 TEL FILlAL: HANGÖ & ÅBO

9 relite den populära lölöreslaurangen hesperiagalan 22 på eliles malsedlar finner ni alltid någol nyll. alllid någol goll,. J "Smörgåsen - alla tiders mat" Länsi-Suomen Urheilu kauppa 0, Humalistonkatu 7 Puh. : Konttori H 790, MyymCiICi 1 B 279 URHEILUTARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE TUKKU- JA VÄHITTÄISLlIKE Horn och grammofoner repareras. Skivor och grammofoner uthyras. Begagnade samt nya horn tili salu..4.mirsrh Helsingfors, Bulevarden Dickursby Elektriska och Värmelednings Ab. Utför elektriska, värme och san i tetsan lägg ni ngar Tel & ~ OrtuJn cyklar f i svensk! utförande KO S MOS cyklar i färg. med svenska slyrlager och Fauber lager Sommarsportartiklar Fotbollar m,m, S PORTBE K LÄDNAD HaD~~T~ N ESPLANADGATAN 25 TEL ' LÖNNROTSGATAN 25 " om brödet och smöret är från Jordbrukarnas Mjöfkeen!raf Ab Oy Enroth Ab Sped ition - Befra.ktn ing Fartygsklarerlng Helsingfors - Filialer i Abo, Hangö, Kotka och Fredrikshamn Dottorbolag: Oy Enroth Stevedoring Ltd, Fredrikshamn SJUNDEÄ MEKANISKA VERKSTAD SJUNDEA Tel Bil-, traktor- och motorreparationer Cylinder- och vevaxelslipningar Reservdelar, ringar, bensin och oljor Kranvagn dygnet om CZ/usi C:Xulfaseppii 81/ HELSINGFORS AIexandersgatan 19 TeIefon (""),~a- klubbor tillverkar -t,~ ~ BRÖOERNA LILLQUIST KilO Telefon

10 jl,- Tidningen VÄSTRA NYLAND följer aktivt med idrollen i byg. den. I Vdstnyland har V N sålun da instiftat en guldmedalj som varje år skall utdelas för frdmsta idrollsbragd på finlandssvenskt håll i Västnyland. Tili Mellersta Nylands idrolls distrikt har VN donera! eli ståt ligt vandringspris, det s.k. Femsockenpriset, om vilket dislriktets (ö reningar årligen tövlat i fem ol iko idrottsgrena r. Prenumerera på Pälsberederi Ab KALLBY Telefon 85 * H. HAGMANS MÖBELAFFÄR BORGÅ tel. 191 LOVISA tel. 329 HELMER KARLSSON AB. Telefon 27 0 Y. BORGÅ Mannerheimgatan 9 KRUT och DYNAMIT VAPEN och SKJUTFÖRNÖDEN. HETER - FISKEREDSKAP SPORTARTIKLAR m. m. VÄSTRA NYLAND Sydfinlands ledande :Rekommenderas ~ygdetidning Original rikssvensk skidvalla! Uppfinnaren är den kända svenska storlöparen Husum-Jonsson. Vallan är prisbelönt i, Sverige. Framställer även fjällförpackningar och som nyhet det för skidlöparna så oumbärliga borttagningsmedlet för vallor. BORGABLADET Svensk-Finlands mest spridda tredagars tidnina: Upplaga 8050 ex. Modern' och leveranskraftigt ei... vil!ryckeri och bokbinderi med moderna maskiner Tryckeri och Tidnings Ab i Borgå AB HELMER BORGÅ Mannerheimgatan 9 Telefon 27 Rekommenderas! KARLSSON OY KRUT och DYNAMIT. VAPEN och SKJUTFÖRNÖDENHETER. FISKE REDSKAP. SPORTARTIKLAR m. m. Ensamti/lverkare i Finland : Olavi Liisanantti Vojakkala. telefon 39 Erhålles fron sportaffärerna landet VI KHRAN D KVARN & SÅG Telefoner: kontoret Tenala 7 sågen 26 Köper' stock på rot och leverans Säljer sågade trävaror och ribbved Östermans Automobil & Sportaffär LOVISA - Telefon 282

11 "JOUPER" snabbkokplattan har konstruerats enligt en helt ny ide. Den sparar ytterligare bränsle och Ni kokar otroligt snabbt på den. "JOUPER"-plattan finns i alla storlekar. T illverk are OY JOUPER AB Nykarleby - Tel. 80 & 66." Av mästarskidlöpare producerad och använd skidvalla Glider - Håller - Varar Om Ni ej erhåller V-valio från närmaste sportaffär, beställ då direkt från oss. Suksivoide Oy. Salmela Telefon Jyväskylä 2637 eiler Tiainen 2281 Ab. Nyslads Slip & Mekaniska Yerkslad Fartygsreparationer Mekaniska arbeten Gjuteri Upphalningsslip för fartyg t.o.m ton d.w. Telefon Nystad: Marieham: 1180 Telegram:.. 5 Ii P e n" Antsko;;' Ii.lädesfabI~iks Aktiebolag F:ma Frans Lundelin Nylandsgatan 19 A. Tel ÅBO SPRÄNGÄMNEN OCH SKJUTFÖRNÖDENHETER LAHTIS GLASBRUK Borup & C : o Finska Guldsmeder Ab. Åbo, Helsingfors och Tammerfors * Vi förfärdiga alla slag av idrottsmärken efter kundens egen önskan

12 AB HUD & SKINNCOMPANIET GAMLAKARLEBY Tel. egen central 3341 interurb. A. 10 Spänst och välbefjnnande ger användning av PATENTTI 9 u m m i m a ss a 9 e r u lie n. Medan Ni masserar kan Ni tippa! SONCK & SONCK BYGGNADSBYRÄ VR- & GULDCENTRALEN E. BACKMA Mariehamn, Torggatan 9. Telefon 1226 Vr, optik- och guldsmedsvaror. SOlwenirer Tillverkar: Inköp och försäljning av alla slags beredda och oberedda skinn. Qj,jö c2iljamo LAPPO Brottningsmattor, brottn i ng se a nvaser, mad rasser m.m. HANGÖ NORRA Villa Karin Telefon 2332 Dip.i ng. Fjalar Sonck privat 2332 Nya Sportaffären Inneh.: BERNDT jura - MARIEHAMN Societetshuset - Telefon 1474 Sportartiklar - Vapen o. ammunition Cyklar o. cykeldelar - Radioapparater - Elektr. armatur - Symaskiner m. m. ALFRED FORSS & Co. TRÄVARUEXPORTÖRER JAKOBSTAD STORGATAN 4 Uppköper gruvprops, pappersved m.m. Telegramadress : Alfors, jakobstad Tele(oner: Kommerserådet Forss 994 " priv. 172 Skogschefen Skeppning Rederi Ab. Asta Mariehamn L. S. FINNBERG K ö t t- & M a t y a r u a f f ä r HANGÖ A N G B A T S A. B. ALAN D o./l!;.o. förmedlar dagligen trafik ABO-MARIEHAM Telegramaddress: ANGALA D Tel.: Åbo kontor 13004, fartyg 13873, dir Mariehamns kontor 1405, fartyg 1742 OY SÖRNÄS AB JOKELA Telefoll & Jokela 332 Ständigt lager av ugnstorkade, sågade och hyvlade trävaror för byggnadsändamål. Såg- och kutterspån

13 L & H - spelkorten åtnjuta sedan årtionden tillbaka i vida kretsar ett gott anseende tack vare sin höga kvalitet. Tilgmanns Lyxkort med sitt eleganta och smakfulla yttre uppfylla även den mest kräsna spelares fordringar. Patiencekorten utförda i mindre format med tanke på sitt speciella ändamål äro också mycket populära. äro tillverkade av förstklassig hellumpkartong och därför synnerligen slitstarka. Lägg därför namnen på minnet, när Ni härnäst behöver spelkort. De finnas att köpa i alla bok-, pappers- och tobaksaffärer.

GymnaslikfesteJl i Mariehamn. Usa Sommarstöm's elitf/ickor.

GymnaslikfesteJl i Mariehamn. Usa Sommarstöm's elitf/ickor. antalet och de senare 3. Kursledare var fru Gertrud Wichmann och instruktör i Medaugymnastiken var gymn.1är. Carita Aström, vilken även instruerat ett antal danser, lämpliga som program vid gymnastik-

Läs mer

FSG INFORMERAR MAJ 2017

FSG INFORMERAR MAJ 2017 FSG INFORMERAR MAJ 2017 En varm och avkopplande sommar önskas alla gymnastikvänner! I detta brev hittar du bl.a.: Sommarens och höstens händelser VM i estetisk truppgymnastik i Helsingfors 26-28.5 FSG-dagen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Olympiska Spelen 1896-1948

Olympiska Spelen 1896-1948 Olympiska Spelen 1896-1948 Stort Jormat, 20x28 cm 500 sido" 850 bilder Huvudredaktör ERIK BERGVALL Förord av Presldenten i internationella Olympiska Kommltten, direktör J. S. E dström " De olympiska spelen

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2013 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Robert

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENING

ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENING ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Inom föreningen men även i stora delar av Åland kan året kallas för ett märkesår i

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2010 23.1.2011

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2010 23.1.2011 JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2010 23.1.2011 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (1): Silver (1): Axel Kola Brons (5): André Backlund, Jakob Nordman, Jonas Palmroos, Kaj Smeds,

Läs mer

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv 1 T5 NYLAND Arbetsförhållanden 1996-2002 Befolkningsfrågor -emigration 1996-2003 Bostadsfrågor 1996-2004 Brandväsendet 1996-2001 Folkliv och historia 1996-2004 Föreningar 1996-2004 Hemslöjd och hobby 1997

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Sida 2 (5) Verksamhetsberättelse för Brunflo Gymnastikförening 2009 Brunflo gymnastikförenings årsmöte 2009 hölls i kvarterslokalen i Brunflo båthamn den 3 mars. Vid mötet deltog

Läs mer

FSG INFORMERAR DECEMBER 2016

FSG INFORMERAR DECEMBER 2016 FSG INFORMERAR DECEMBER 2016 Nu har vi snart julen här, och det är dags att summera ihop året som gått och se fram mot år 2017. I detta brev hittar du information om: Datum för vinterns och vårens händelser

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Finlandssvenska fysikdagar, Silja Symphony 13.11.2009 1 Bakgrund Att studera fysik och naturvetenskaper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2007 15.1.2008 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (0): --- Silver (2): och Nina Gunell Brons (2): Järn (6): 1 B. SIMHOPPSMÄRKEN (0): --- och

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2011 29.1.2012 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (1): Jakob Nordman Silver (3): Jakob Nordman, Kaj Smeds, Robin Thodin Brons (2): Markus Perä,

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD 2013-2014:2 Syds tävlingsbestämmelser kräver följande komplement: Gymnastikförbundets Bestämmelser och Reglementen Trupp (Tävlingsbestämmelser, Bedömningsreglemente

Läs mer

Tiina Lempinen, Jannika Ruohonen, Aurora Uusitupa. Simplatsen vid Landsbro

Tiina Lempinen, Jannika Ruohonen, Aurora Uusitupa. Simplatsen vid Landsbro Tiina Lempinen, Jannika Ruohonen, Aurora Uusitupa Simplatsen vid Landsbro KARIS SIMSÄLLSKAP (KSS) Tanken om att grunda ett simsällskap i Karis kom upp första gången redan hösten 1934 i samband med köpingsstyrelsens

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

Introduktion. Didaktisk ämnesteori i gymnastik. Mål. Innehåll. Barn och fysisk aktivitet i samhället. Idrott i samhället =?

Introduktion. Didaktisk ämnesteori i gymnastik. Mål. Innehåll. Barn och fysisk aktivitet i samhället. Idrott i samhället =? Introduktion Didaktisk ämnesteori i gymnastik Barn och fysisk aktivitet i samhället Idrott i samhället =? Skolgymnastik jan-erik romar Gymnastik / grundsk, gymn, PF http://www.vasa.abo.fi/users/jromar/nyland/nylandsinfo.

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013 Styrelsen Styrelsen under 2013 bestod av ordförande Carl-Gustav Molander, fyra ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Suppleanterna har också kallats till styrelsemötena.

Läs mer

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad )

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad ) MEDALJREGLEMENTE (Reviderad 040419) omfattande bestämmelser för nedanstående medaljer, märken diplom m.m. Medalj i guld (förgyllt silver) Medalj i silver Medalj i brons Förtjänsttecken i guld (förgyllt

Läs mer

XII OLYMPISKA SPELEN I HELSINGFORS 20. 7. 8. 1940 DAGSPROGRAM OCH BILJETTPRIS

XII OLYMPISKA SPELEN I HELSINGFORS 20. 7. 8. 1940 DAGSPROGRAM OCH BILJETTPRIS 4. XII OLYMPISKA SPELEN I HELSINGFORS 20. 7. 8. 1940 DAGSPROGRAM OCH BILJETTPRIS höjdhopp diskuskastning spjutkastning kuletötning fotbollsplan => f = g a stavhopp släggkustning «= b tunneln = c h = längdhopp,

Läs mer

3. Kast med litell bali (vikt 80 gr.). 4. Kttrirsta!ett SX60 meter. Simning:

3. Kast med litell bali (vikt 80 gr.). 4. Kttrirsta!ett SX60 meter. Simning: S. Kulstötning (vikt 4,S kg.). 6. Diskuskas/ning (vikt 1,5 kg.). 7. Sta!ettlöP~ling 4X 80 meter. 3. Höjdhopp. 4. Sllt/lgkast (vikt 700 gr.). S. Sta!ettlöp1ling SX60 meter. Pojkar. D. (14 år). 1. Löplling

Läs mer

Sveriges äldsta Golfskatt?

Sveriges äldsta Golfskatt? Sveriges äldsta Golfskatt? Vandringspokal i Golf från 1906 Efter tredje inteckningen på fyra år togs denna vandringspokal för alltid av Tor Törnsten 1909. Sannolikt Sveriges äldsta Golfpokal. En klenod!

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2012 20.1.2013

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2012 20.1.2013 JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2012 20.1.2013 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): Mästarklass (0): Guld (1): Kaj Smeds Silver (2): André Backlund, Fanny Renvall Brons (3): Robin Johansson, Fanny Renvall,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Följande bestämmelser är fastställda av Hallands Försvarsförbunds styrelse den xxxx och ersätter tidigare bestämmelser från 1983-06-28

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Mål satta till 2017 1. Utbilda instruktörer som aktivt instruerar och vägleder aktiva och kommande lyftare med utvecklande och resultatförbättrande metodik. 2. Ambitionen

Läs mer

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS STADGAR För Smålands Brevduvesport förbund SBS Stadgar gäller för följande klubbar: 16,25,88,94 1 Ändamål Smålands Brevduveförbundet (förkortat SBS),

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen Belöningsreglemente Antaget av styrelsen 2014-11-16 SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET FEDERATION SUEDOISE D ESCRIME Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A. SE-114 73 Stockholm, Suède Tel: +46 (0)8 699 65 40. Fax: +46(0)8

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

På en rullande sten växer ingen mossa

På en rullande sten växer ingen mossa På en rullande sten växer ingen mossa Jag värdesätter PCF som pensionstagarnas egen intresseorganisation och för att den försvarar pensionstagare Det bästa med PCF är att där finns många aktiviteter och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Några höjdpunkter under året: Invigning av hoppgropsanläggning, föreningens största investering någonsin Föreningen växer och räknar numera med över 500 medlemmar Linn Nilsson

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger!

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger! Cirkulär 1/2015 Bästa kolleger! Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar! För det första vill jag tacka alla som ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

FSG INFORMERAR OKTOBER 2014

FSG INFORMERAR OKTOBER 2014 FSG INFORMERAR OKTOBER 2014 Bästa FSG:are! I detta infobrev finns information om vad som hände på FSG höstmöte och FSG-dagarna inbjudan till idédagar och domarkurs inbjudan till FSGM redskap special information

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2010 Brunflo Gymnastikförening Sida 2 (6) Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Gruppernas Verksamhetsberättelser 5 Barn och Ungdomssektionen 5 Barngymnastik 4-6

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hudiksvall ju-jutsu klubb Görel Groos och Christian Carlsson 1:a dan Ju-jutsu Kai

Verksamhetsberättelse. Hudiksvall ju-jutsu klubb Görel Groos och Christian Carlsson 1:a dan Ju-jutsu Kai Verksamhetsberättelse Hudiksvall ju-jutsu klubb 2010 Görel Groos och Christian Carlsson 1:a dan Ju-jutsu Kai Ludde kastar seoi nage på Lukas under sommarlägrets tävling Hudiksvall ju-jutsu klubbs styrelse

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Vendelsö Gymnastikförening

Verksamhetsberättelse 2013. Vendelsö Gymnastikförening Verksamhetsberättelse 2013 Vendelsö Gymnastikförening TRÄNINGSVERKSAMHETEN VGF har under året haft verksamhet med totalt 442 gymnaster och ledare. Basen i verksamheten är barngymnastiken med ca 165 barn

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 [Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Innehållsförteckning: Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsidé... 4 Verksamheten 2015... 4 Bas... 5 Trupp/Tävling... 5 Kvinnlig Artistisk

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 1 Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 2. Interimsstyrelsen fick. följande sammansättning: Ordförande, Göran Engström,

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Cykelaffärer och verkstäder i Umeå - området

Cykelaffärer och verkstäder i Umeå - området 1 Cykelaffärer och verkstäder i Umeå - området Ahlqvists Eftr., E. A. Kungsgatan 35 Tel. 373 1948 -- I. Grenholm Försäljer: cyklarna, Rex - Fram - Rambler - Vega och reservdelar Andersson & Hellman Cykelverkstad

Läs mer

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln.

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Ordförande slutord Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Vi börjar väl med några korta reflektioner kring 2014 och då starta med det bästa. I september månad fick

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2014 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSE Ordförande Robert Smith (till 2015) Kassör Tomas Ström

Läs mer

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet INS Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004 Projektet initierades av Nordiska kulturfonden december 2001 Projektet administrerades av Norsk språkråd Projektledning:

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR BUTIKEN I FABRIKEN. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR BUTIKEN I FABRIKEN. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR Butiken i Fabriken A handmade piece of Sweden 12 maj 31 oktober 2007 Är du slöjdare eller konsthantverkare som vill testa nya idéer och nå ut till nya kunder? Då kanske sommarens

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2006 16.1.2007 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (1): Silver (2): och Brons (2): och Järn (5):,, Jakob Nordman, och Johanna Kannisto 1 B. SIMHOPPSMÄRKEN

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3.

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3. Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: 2. Månadsmöten/händelser: 3. Fortsättning månadsmöten/händelser: 4. Aktiviteter: 5. Statistik:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2012-08-17 Handläggare FS Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer