Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten"

Transkript

1 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008.

2

3 MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR /306 ERT DATUM ER BETECKNING Fi2007/8517, regeringsbeslut 22 Regeringen Finansdepartementet STOCKHOLM Uppdrag att ta fram förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Regeringen har genom sitt beslut 6 december 2007 uppdragit åt Verva att i en förstudie redovisa förslag till hur ett karriärutvecklingsprogram för kvinnor i staten kan utformas. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars Syftet med programmet ska vara att andelen kvinnor på chefs- och expertfunktioner ska öka samtidigt som löneskillnaderna totalt sätt mellan män och kvinnor ska minska. Utvecklingsprogrammet ska utformas för en period av längst tre år och innehålla satsningar som både vänder sig till statliga myndigheter och statligt anställda. Utvecklingsarbetets inriktning ska vara strukturorienterade insatser för att utveckla såväl förutsättningar som beredskap på organisatorisk nivå för att rekrytera kvinnor till mer kvalificerade uppgifter och chefsbefattningar. Förstudien ska redovisa förslag på uppläggning, innehåll och organisation samt översiktlig tidplan för planerade aktiviteter. Frågor avseende myndigheternas medverkan liksom utvecklingsprogrammets finansiering ska övervägas. Verva ska även förslå hur programmet ska följas upp och utvärderas samt hur erfarenheter och resultat kan tas tillvara och spridas i hela statsförvaltningen. Erfarenheter från liknande arbeten ska tas tillvara i framtagande av förslag till utvecklingsprogram. I föreliggande rapport presenteras förslag till uppläggning av ett utvecklingsprogram för att säkerställa kvinnors utvecklingsmöjligheter till kvalificerade uppgifter och chefsbefattningar i statsförvaltningen. Postadress: Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon växel: E-post: Fax:

4 MISSIV 2 (2) DATUM DIARIENR /306 ERT DATUM ER BETECKNING Fi2007/8517, regeringsbeslut 22 Verva har inom ramen för förstudien genomfört en övergripande kartläggning av aktuella satsningar för att säkerställa kvinnor och mäns lika möjligheter till karriärutveckling. Härmed överlämnar Verket för förvaltningsutveckling, Verva, förslaget till regeringen. Lena Jönsson Generaldirektör Margaretha Dahlin Blohm Enhetschef

5 I N N E H Å L L 1 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG 7 2 UPPDRAGET Bakgrund till uppdraget Uppdragets innehåll Förstudiens arbetssätt och förankring 11 3 LÄRDOMAR FRÅN TIDIGARE GENOMFÖRDA JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT Jämställdhetsprojekt och genusforskning Jämställdhet - en verksamhetsfråga Ledarskap och chefsförsörjning i staten Ledningens engagemang en nyckel till framgångsrikt förändringsarbete 17 4 FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE UPPLÄGGNING Förutsättningar Programmets målformulering och ansats Målformulering Ansats Programmets innehåll och genomförande Programmets organisation Programgrupp Referensgrupp I och II Myndigheternas medverkan Utvecklingsarbete hos respektive myndighet Individinriktande insatser Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte Översiktlig tidplan för planerade aktiviteter 28 5 UPPFÖLJNING OCH EFFEKTUTVÄRDERING 31 6 FINANSIERING 33 7 STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN Framgångsfaktorer Särskilda omständigheter och risker 35 5

6 6

7 1 Sammanfattning och förslag Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig faktor för tillväxt. För att staten ska kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot medborgarna är det av största vikt att, som arbetsgivare, ta tillvara arbetskraftens samlade kompetens oavsett kön, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. På så sätt skapas bättre arbetsgrupper, bättre beslutsunderlag och därmed bättre resultat. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Regeringens effektmål är att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka hos de statliga arbetsgivarna, från dagens 34 % till den eftersträvade nivån 50 % kvinnor och 50 % män, samt att löneskillnaderna inom staten mellan kvinnor och män ska minska. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Verva betonar mervärdet i kopplingen mellan verksamhetsutveckling och jämställdhet. Verva har i programmets utformning lagt en större tyngdpunkt på kvinnor till ledande befattning. Övervägandet är baserat på att begreppet ledande tolkas som att omfatta både chefer och experter. Ledande befattning är de befattningar med beslutsfattande och/eller makt att forma och påverka en myndighet eller samhälle. Ett gott ledarskap är en kritisk framgångsfaktor för att staten ska vara en attraktiv arbetsplats och därmed kunna attrahera kompetenta medarbetare. Ett systematiskt arbete med att identifiera, följa upp och bedöma chefer och andra nyckelpersoner ger även förutsättningar för att arbeta med planerade insatser som ger kvinnor och män lika möjligheter till karriärutveckling. Ett systematiskt arbetssätt där genusperspektivet integreras skapar vidare bättre förutsättningar att upptäcka de strukturella hinder som finns, sätta realistiska målsättningar för jämställdhetsarbetet och vidta åtgärder. För att uppnå detta föreslås Verva få uppdraget att leda och samordna ett treårigt program som syftar till att skapa förutsättningar och stödja myndigheterna i förändringsarbetet för att: Öka andelen kvinnor till ledande befattning i staten Öka andelen kvinnor till befattningar med högre svårighetsgrad 7

8 Minska löneskillnader mellan kvinnor och män Utveckla synsätt kring chefs- och expertförsörjning som bidrar till att utveckla den kompetens och kapacitet som är nödvändig för långsiktig verksamhetsutveckling. Programmet föreslås ha följande ansats: 1. Ett jämställdhetsintegreringsperspektiv med en tydlig koppling mellan verksamhetsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. 2. Ett konkret genomförandeprogram med ca 20 myndigheter med fokus på att öka andelen kvinnor till ledande befattning. 3. Att tillsammans med deltagande myndigheter utveckla individinriktade insatser som främjar kvinnors karriärutveckling. 4. Att initiera ett utvecklingsarbete kring chefs- och expertförsörjning inom statsförvaltningen med målet att denna integreras i myndigheternas verksamhet. 5. Att identifiera och använda gemensamma indikatorer för uppföljning och utvärdering som möjliggör jämförelser både inom och mellan myndigheter. För att åstadkomma detta föreslås insatser på tre olika nivåer: 1. Insatser som bidrar till departementens och generaldirektörernas kunskap, förståelse och vilja till engagemang och ägarskap. 2. Insatser som bidrar till myndigheternas förändringsarbete som främjar jämställdhetsintegrering, kompetensförsörjning och utvecklar en samsyn kring chefskap inom statsförvaltningen. 3. Insatser som riktar sig till enskilda individer i syfte att stärka och utveckla de kompetenser som krävs för ledande befattningar och komplexa situationer. Programmets kärna utgörs av det arbete som bedrivs av ett antal myndigheter som bjuds in att delta. De deltagande myndigheterna kommer att genomföra ett konkret förändringsarbete vilket tar sin utgångspunkt i att ge kunskaper och förståelse för varför jämställdhet och genus är en strategiskt viktig fråga. Verva föreslår att programstart sker hösten 2008 med målsättning att arbetet ska vara införlivat i myndigheternas verksamheter år Verva föreslår att en annan stabsmyndighet ges i uppdrag att utvärdera effekterna två år efter programmets avslut. Den uppskattade budgeten uppgår totalt till 19,9 miljoner kronor för genomförandet av ett treårigt program med målet att öka antalet kvinnor till ledande befattningar och minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 8

9 2 Uppdraget 2.1 Bakgrund till uppdraget En statsförvaltning som speglar samhällets befolkning har stor betydelse för legitimitet och allmänhetens förtroende. Det är viktigt att staten har den kompetens som behövs, dels för att vara konkurrenskraftiga genom innovation och utveckling, dels för att kunna tillhandahålla service till samhällets alla medborgare. Medborgarnas behov är centrala för utformningen av myndigheternas verksamhet. I budgetpropositionen för år 2008 anger regeringen att det statliga ledarskapet ska utmärkas av en god förmåga att genomföra verksamheten med hänsyn till krav på effektivitet och kvalitet. Regeringen kommer även fortsättningsvis att noga följa hur myndigheterna tar sitt arbetsgivarpolitiska ansvar och säkerställer sin kompetensförsörjning. Enligt regeringen är det av största vikt att som arbetsgivare ta tillvara arbetskraftens samlade kompetens oavsett kön, etnisk ursprung, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Staten ska vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare. Regeringen konstaterar att ett område där situationen inte är tillfredställande är den skeva fördelningen mellan kvinnor och män på ledande befattningar inom staten. År 2006 var hälften av de statsanställda kvinnor och hälften var män. Inom gruppen ledningskompetens var andelen kvinnor 34 %, männen 66 %. Dubbelt så hög andel av männen var klassade i de två högsta svårighetsgraderna enligt det s.k. BESTA-systemet, 18 % jämfört med 9 %. Att kvinnor och män befinner sig på olika befattningsnivåer inom myndigheterna bidrar bl. a till löneskillnader mellan könen på total nivå. År 2006 var de statsanställda kvinnornas genomsnittslön totalt sett 14,4 % lägre än de statsanställda männens genomsnittslön. Regeringens mål för de statliga arbetsgivarna är att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka och att löneskillnaderna i staten mellan kvinnor och män ska minska. Idag strävar regeringen efter 50 % kvinnor och 50 % män 1. I syfte att ytterligare driva på utvecklingen aviserade regeringen i budgetpropositionen för år 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 2, avsnitt 6) ett uppdrag till Verva att utforma och genomföra ett längre utvecklingsarbete för att säkerställa kvinnors lika möjlighet till karriärutveckling i staten. Utvecklingsarbetets inriktning ska vara strukturorienterade insatser för att utveckla 1 På tal om kvinnor och män, Statistiska centralbyrån,

10 förutsättningar på organisatorisk nivå för att rekrytera kvinnor till mer kvalificerade uppgifter och chefsbefattningar. Den 6 december 2007 gav regeringen i uppdrag till Verva att i en förstudie redovisa hur ett karriärutvecklingsprogram för kvinnor i staten kan utformas. 2.2 Uppdragets innehåll Syftet med förstudien är att beskriva de nödvändiga förutsättningar som krävs för att nå målet med att öka andelen kvinnor på chefs- och expertfunktioner och därigenom minska löneskillnader totalt sett mellan kvinnor och män. Ett program av denna omfattning kräver en grundläggande kartläggning av pågående arbeten inom området, identifiering av kompetensstöd samt att organisera och säkerställa programmets finansiering. Förslaget ska utformas med utgångspunkt från erfarenheter av liknande arbeten. Som underlag genomförs en övergripande kartläggning av aktuella satsningar för att säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter till karriärutveckling. Kartläggningen ska i första hand omfatta statsförvaltningen men även insatser inom kommuner, landsting samt näringslivet. Verva ska även på lämpligt sätt fånga upp myndigheternas efterfrågan och behov av stöd i frågor relaterade till programmet. Vidare ska Verva inför framtagandet av förslaget samråda med JämO, Arbetsgivarverket, de statsanställdas huvudorganisationer och Regeringskansliet (Finansdepartementet). Förstudien ska ge förslag på ett program som löper över en period av högst tre år och innehålla satsningar som vänder sig till statliga myndigheter och till statligt anställda. De myndighetsinriktade satsningarna kan avse stöd till att analysera arbetsmiljö och arbetsförhållanden samt befordringsvägar och förutsättningar att rekrytera kvinnor till mer kvalificerade befattningar. De individinriktade satsningarna kan avse chefsutvecklingsprogram, mentorprogram och stöd till nätverksbyggande. Myndigheternas efterfrågan och behov av stöd i frågor relaterade till programmet ska på lämpligt sätt fångas upp. Målet är att utarbeta ett beslutsunderlag för ett program för karriärutveckling för kvinnor i staten. Förslaget ska innehålla följande delar: Programmets uppläggning, innehåll och organisation samt en översiktlig tidplan för planerade aktiviteter, myndigheternas medverkan, finansiering av programmet, uppföljning respektive utvärdering, erfarenheter och spridning av resultat under programmets genomförande, strategiska vägval eller särskilda omständigheter i övrigt som kan komma att påverka genomförandet ska också uppmärksammas. 10

11 2.3 Förstudiens arbetssätt och förankring Under senare år har flera projekt och utvecklingsprogram genomförts inom jämställdhetsområdet. Nyvunnen kunskap, erfarenheter och metodutveckling har uppnåtts genom dessa arbeten. Förstudiens ansats har varit att ta tillvara dessa lärdomar för att formulera förslag på angreppssätt och metoder samt projektets organisation. I bilaga 1 återfinns en övergripande kartläggning av kunskapsutveckling och aktuella satsningar inom området de senaste fem åren. Kartläggningen har genomförts med en kombination av olika typer av datainsamling; sökning i databaser och webbsidor, tidigare rapporter samt utredningar inom området. För att inhämta erfarenheter har Verva genomfört ett antal intervjuer med de projektledare som har drivit några av de större utvecklingsprojekten på jämställdhetsområdet de senaste åren. Erfarenheter från Vervas regionala mångfaldsprojekt ingår i förstudien. Verva har även intervjuat andra intressenter på området såsom JämO, Arbetsgivarverket och SKL. En fokusgrupp har genomförts med ett antal större myndigheter för att ta del av deras erfarenheter och behov av stöd. Under förstudiens gång har förslaget förankrats i en referensgrupp. En förteckning över de personer som medverkat i detta återfinns i bilaga 2. Avstämningar har även gjorts med Vervas råd och Vervas samrådsgrupp samt med Finansdepartementet under arbetets gång. 11

12 12

13 3 Lärdomar från tidigare genomförda jämställdhetsprojekt 3.1 Jämställdhetsprojekt och genusforskning Våra föreställningar om kön fungerar konstruerande för individ, organisation och samhälle. Med ett genusperspektiv synliggörs medvetna och omedvetna föreställningar om olika köns handlingsutrymme. Trots att Sverige är ett av världen mest jämställda länder kan vi konstatera att den svenska arbetsmarknaden fortfarande är könssegregerad, både horisontellt och vertikalt. Forskning med fokus på kön och ledarskap är omfattande. Varför ser könsfördelningen ut som den gör? Svaret på frågan har diskuterats länge. Ofta förklaras det antingen på strukturnivå eller på individnivå. Vanliga förklaringar eller myter till att det finns färre kvinnor på ledande befattning brukar vara: Kvinnor motsvarar inte de krav som ställs på befattningen. Det beror på en eftersläpning det finns helt enkelt inte tillräckligt med kompetenta kvinnor. För att tala i nationalekonomiska termer: utbudet av kvinnor är begränsat. Kvinnor vill inte ta de jobb som erbjuds. De tackar nej av olika skäl. De har därmed ett könsstyrt beteende som avhåller dem att satsa på karriären. Kvinnor värdesätter inte karriär. Föräldraskapet prioriteras på bekostnad av karriär, eller kvinnor har inte tillräckligt med ambitioner, brukar vara vanliga förklaringar. Även detta leder till en begränsning av utbudet. Kvinnor får inte samma chans som män. De uppmärksammas inte i samma utsträckning som män uppmärksammas. Därmed ses de inte lika ofta i olika rekryteringsprocesser. Det innebär att efterfrågan är svag. De senaste åren har det genomförts ett antal projekt inom olika sektorer och branscher till syfte att öka antalet kvinnor till ledande befattningar. I tabellen nedan redovisas exempel på insatser som genomförts av statliga aktörer. 13

14 Exempel på inomstatliga insatser för att öka antalet kvinnor till ledande befattning: JämStöd, Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt (Regeringskansliet) Chefsprogram för kvinnor på mellanchefsnivå (Verva) Women to the Top (JämO) Lika möjligheter för kvinnor och män, Jämställdhetsagenterna (Utvecklingsrådet) Womentor (Post- och Telestyrelsen) Kvinnliga ledare inom polisen (Polisen) VINNMER (Vinnova) IDAS (Högskolor och universitet) Fler kvinnor till IT (KTH) NTG Argus (Högskolan i Halmstad) Balans på toppen (Länsstyrelsen i Västernorrlands län) Genderforce (Försvarsmakten, Räddningsverket, Polisen m.fl.) Tabell 1, Exempel på genomförda insatser inom staten 3.2 Jämställdhet - en verksamhetsfråga Jämställdhet är ytterst en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Men jämställdhet är också en fråga som kopplar till verksamhetens resultat. Under senare tid har statliga myndigheters arbete för jämställdhet beskrivits som jämställdhetsintegrering (eng. gender mainstreaming), vilket innebär tydligt fokus på verksamheten. Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisation, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet 2. Flera av de projekt som har genomförts har haft ambitionen att förändra verksamheten och integrera jämställdhetsarbetet. Genom att ta tillvara den samlade kompetensen i arbetskraften skapas bättre arbetsgrupper, bättre beslutsunderlag och därmed bättre resultat. När fokus sätts på en jämställdhetsintegrerad verksamhet synliggörs kvinnor som kompetensbärare. Chefer, rekryteringsansvariga och arbetstagarnas representanter förväntas vara pålästa om lagstiftning och jämställdhetsfrågor. Grundläggande genuskunskap är viktigt för att utveckla jämställdhetsarbetet. Utbildning i sakfrågor är därför också centralt i flera av de in- 2 Definitionen är formulerad av Europarådet och används även inom Europeiska Unionen 14

15 satser som presenterats. Kunskap om den verkliga situationen framhävs också i flera rapporter. Vikten av att kartlägga och analysera de brister som förekommer i organisationen och sätta upp mål för att åtgärda brister, betonas. Flera av projekten har använt en palett av verktyg för att åstadkomma förändringar i de organisationer de riktat sig mot. Skälen är att det behövs ett antal olika insatser för hållbar och långsiktig utveckling. Organisationernas verksamhet och produktion är olika. Arbetet med jämställdhet har även kommit olika långt och behovet av stödjande insatser ser således olika ut. Projektledarna betonar vikten av att arbeta med att förändra processerna med de verktyg som redan har utvecklats och tillämpats, såsom rekryteringsprocessen, ledarutveckling, chefsförsörjning, olika mätmetoder och verksamhetens resultat. 3.3 Ledarskap och chefsförsörjning i staten Statsförvaltningen med dess myndigheter är regeringens instrument för att genomföra regeringens politik. Statlig förvaltning behöver professionella chefer och experter som har förmåga att hantera och möta de stora utmaningar som väntar. Det är av avgörande betydelse att den statliga förvaltningen har chefer och engagerade medarbetare med rätt kompetens. Sveriges medlemskap i EU innebär ett skifte både i det politiska arbetet och för myndigheternas ledningar från ett systematiskt förbättringsarbete till att fokusera på innovation och utveckling. Uppgiften är att skapa ett mervärde för framtiden, dvs. att översätta samhällsvärden till ett värde eller nytta för medborgare och företag. Ett sådant perspektiv och förändringsarbete ställer krav på att ledare på den exekutiva nivån kan balansera mellan krav från den egna organisationen och krav från den politiska nivån eller styrelsen. Ledningens uppgift är att avväga och balansera de olika intressenternas krav och förväntningar på organisationen. Det är uppenbart att detta ledarskap ställer höga krav på förmåga till överblick och abstraktioner liksom omfattande kunskaper om politik och statsförvaltning 3. Inom ramen för Lissabonstrategin, vars syfte är att skapa tillväxt och sysselsättning samt konkurrenskraft på en global marknad, har nödvändigheten att fokusera på chefsförsörjning uppmärksammats. Statsrådet Mats Odell konstaterar i ett linjetal till myndighetscheferna att det finns en stark koppling mellan kvaliteten på ett lands förvaltning och landets konkurrenskraft 4. Regeringen anser att chefsförsörjningen är av vital betydelse för statsförvaltningen och den bör i ökad grad uppmärksammas på alla nivåer i förvaltningen. 3 Gerry Larsson & Kjell Kallenberg (Red), Direkt ledarskap, Statsrådet Mats Odell, En slagkraftigare förvaltning, Stockholm 24 maj

16 Chefsförsörjning innebär således att förse organisationen med de chefer och strategiska experter den behöver på alla nivåer. Chefsförsörjning omfattar ett antal parallella processer, vars syfte är att förse organisationen med professionella chefer och nyckelpersoner, kompetenta att leda och styra verksamheten och dess medarbetare. De processer som ses som viktiga för försörjningen av denna kompetens är att definiera de kunskaper och erfarenheter som krävs för chefer och ledare på olika nivåer, att ha strategier för försörjning av rätt typ av ledare och expert, att utveckla en policy och modell för identifiering av individer med kapacitet att utvecklas till större uppgifter, samt att ha planer och strukturer för bedömning och kontinuerlig utveckling av chefer och experter. En god chefsförsörjning för statsförvaltningen och dess myndigheter är ett systematiskt arbete med att bedöma befintliga chefer och andra nyckelpersoner samt identifiera potentiella ledare. Det är ett systematiskt utvecklingsarbete baserat på de kunskaper och erfarenheter som chefer och experter behöver för att över tid meritera sig i sina befintliga uppgifter samt för, i framtiden, större och komplexare uppgifter. Forskning visar att uppgiftens komplexitet och arbetsnivåer kan kopplas till successivt högre nivåer av kognitiv abstraktionsförmåga. En urvalssituation handlar därför om att identifiera de individer som har relevant abstraktionsförmåga för en viss nivå av arbete i organisationen. Forskningen visar även att denna förmåga fördelas lika oavsett kön eller etnicitet. 5 Figur 1, Chefsförsörjning 5 Elliot Jaques, A General Theory of Bureaucracy, 1976, Gillian Stamp, Longitudinal Research into Methods of Assessing Managerial Potential, 1993, En god chefsförsörjning, Verva,

17 De företag och organisationer som framgångsrikt arbetar med chefs- och expertförsörjning utarbetar och förankrar baskriterier som tydliggör de krav och förväntningar som ställs på ledande befattningar. Många myndigheter har formulerat en ledningsfilosofi och kriterier för vad ett gott chefskap innebär för myndigheten. Flera av de projekt som Verva har tagit del av har resulterat i ett chefsförsörjningsperspektiv och frågeställningar om vad som är ett gott ledarskap för den framtida organisationens behov. Förstudiens referensgrupp anser att det vore gynnsamt om ett genomförandeprogram behandlade frågan Hur vill vi att den framtida chefsrollen i statsförvaltningen ska se ut? Under åren beräknas närmare 30 % av de statsanställda gå i pension. 6 I takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar blir det allt mer viktigt att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Ett systematiskt chefsförsörjningsarbete som tillvaratar och utvecklar den samlade kompetensen kan även komma att stimulera staten som attraktiv arbetsgivare. 3.4 Ledningens engagemang en nyckel till framgångsrikt förändringsarbete Trots ett ökat fokus på kvinnor till högre positioner, inom forskning och genomförandeprojekt, i olika branscher, inom privat och offentlig sektor, är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken långt från uppnått. Könsfördelningen varierar kraftigt mellan olika sektorer och typer av befattningar. Regeringens ambition med detta program är att ytterligare driva på utvecklingen mot en jämn könsfördelning inom statsförvaltningen. Jämställdhet är en verksamhetsfråga såtillvida att verksamhetens utveckling och strategiska kompetensförsörjning ligger inom ramen för myndighetschefens ansvar. Statsförvaltningen som koncern, dvs. regeringskansliet och myndighetschefer med deras ledningar, ska således leda och driva ett förändringsarbete. Liksom i allt annat förändringsarbete är ledningens engagemang avgörande för implementering av det som ska åstadkommas. Ledningar med jämställdhet på agendan, som kommunicerar och prioriterar insatser och resurser, har också haft framgång. Där jämställdhet prioriteras, finns möjlighet att experimentera med olika metoder samtidigt som misslyckanden inte har resulterat i att frågan har försvunnit från dagordningen. Förändringsarbete innebär att skapa engagemang hos chefer och medarbetare. Ledningens engagemang innebär att de visar vägen så att hela organisationen, dvs. chefer och medarbetare, förstår och vill vara delaktiga i utvecklingsarbetet. En viktig del i programmet är att planera för hur detta engage- 6 Staten och inget annat än staten, Arbetsgivarverket,

18 mang kan skapas och bibehållas. Programmet ska stödja myndigheternas ledningar i att skapa förståelse för att genus och jämställdhet är en viktig del i myndigheternas verksamhetsutveckling och i deras strategiska kompetensförsörjning. I utvärderingar av flera av de tidigare projekten konstateras att det finns svårigheter med att bedöma de långsiktiga resultaten av projekten. Just det faktum att det är ett projekt innebär att det finns en början och slut. Därefter hålls ingen ansvarig för resultatet och eldsjälarna har oftast inte mandat att driva arbetet vidare. Verva vill betona vikten och symbolvärdet av att benämna det kommande arbetet som ett program. Med utgångspunkt från att detta är ett förändringsarbete med målsättning att ingå i myndigheternas löpande utvecklingsarbete väljer Verva att genomgående i förslaget använda begreppet program och insatser, istället för projekt. Projekt, per definition, har en förutbestämd början och sluttidpunkt. 18

19 4 Förslag till övergripande uppläggning 4.1 Förutsättningar I Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) uttrycks kvinnors och mäns lika rätt vad gäller arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det är varje arbetsgivares skyldighet att bedriva ett målinriktat och aktivt jämställdhetsarbete i fråga om arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Den 1 januari 2008 trädde en ny myndighetsförordning i kraft (SFS 2007:515). Regeringens avsikt är att tydliggöra vilket ansvar myndighetens ledning har inför regeringen. Myndigheten ska fortlöpande utveckla verksamheten samt se till att skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. I budgetpropositionen 2008 tydliggör regeringen att myndigheterna har en betydande frihet att själva utforma sin organisation och kompetensförsörjning genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen. Detta uppdrag kan formuleras och inriktas på en mängd olika sätt. Verva har valt att betona att kopplingen mellan verksamhetsutveckling och jämställdhet är det som kommer att ge just detta program ett särskilt mervärde. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig faktor för tillväxt. För att nå resultat ska jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens politik. I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Denna strategi har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter. 7 Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För det program som Verva föreslår är framförallt två av de fyra delmålen av speciell betydelse: Jämn fördelning av makt och inflytande o Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 7 Jämställdhet och jämställdhetsintegrering, 19

20 Ekonomisk jämställdhet o Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Verva har i programmets utformning lagt en större tyngdpunkt på kvinnor till ledande befattning än på formuleringen kvinnors karriärutveckling. Vervas övervägande är baserat på att begreppet ledande tolkas som att omfatta både chefer och experter. Ledande befattning är de befattningar med beslutsfattande och/eller makt att forma och påverka en myndighet eller samhälle. Det innebär ett beslutsfattande i komplexa uppgifter. Beslut som bidrar med ett mervärde för framtiden och till innovation och utveckling. Då utgångspunkten är att öka andelen kvinnor till uppgifter med högst svårighetsgrad förväntas detta på sikt jämna ut löneskillnaden mellan kvinnor och män. Det internationella intresset för Sveriges jämställdhetspolitik är stort och har gett Sverige en stark internationell position inom jämställdhetsarbetet. Med utgångspunkt från det internationella intresset och ovan resonemang har Vervas arbetsgrupp under förstudien använt arbetsnamnet Equal Work Advancement. 4.2 Programmets målformulering och ansats Målformulering Regeringens effektmål är att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka hos de statliga arbetsgivarna från dagens 34 % till den eftersträvade nivån 50 % kvinnor och 50 % män, samt att löneskillnaderna inom staten mellan kvinnor och män ska minska. Programmets mål är att genom insatser på olika nivåer skapa förutsättningar för förändring genom att: Öka andelen kvinnor till ledande befattning i staten. Öka andelen kvinnor till befattningar med högre svårighetsgrad. Minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Utveckla synsätt kring chefs- och expertförsörjning som bidrar till att utveckla den kompetens och kapacitet som är nödvändig för långsiktig verksamhetsutveckling. För att uppnå detta föreslår denna förstudie att Verva får i uppdrag att leda och samordna ett treårigt program som syftar till att skapa förutsättningar och stödja myndigheternas förändringsarbete. Programmet föreslås ha följande ansats: 20

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola MAH / Förvaltning Personalavdelningen Jan Persson Personalexpert Dnr Mahr 18-2007/158 1(8) 2007-01-24 Dnr PA 48-2007/45 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola 2007 2(8) Jämställdhet och mångfald

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer