Solidaritets- fonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritets- fonden"

Transkript

1 s t e t i r Solida fonden

2 Innehåll Akademikerförbundet SSRs solidaritetsfond Förbundets projekt Socialarbetare i Kirgizistan Fackliga barfotajournalister Hiv och aids är en demokratifråga Praktikantprogram för kvinnliga ledare Social-psykologisk mottagning vid muren Katastrofbistånd Ni kan söka pengar 2012 Akademikerförbundet SSR, Palmecentret och respektive fotograf. Tryckt i Kalmar av KST Infoservice. Foto: Birgitta Silén (omslag och sidorna 2-3, 6-7, 11, 13 och 18), Sara Holmgren (sidorna 4-5, 14, 15 och 19), Titti Fränkel (sidorna 8-9), Maria Östberg Svanelind (sidan 16) och Palmecentret (sidan 17)

3

4 t e d n u b r ö f r Akademike solidaritetsfond daritetsfonds syfte är Akademikerförbundet SSRs soli solidaritet med fackliga att genom ekonomiskt stöd visa egor i yrkes- och profeskollegor i andra länder, med koll bistånd för humanitär sionsfrågor och att ge ekonomiskt a slag. hjälp och vid katastrofer av olik är demokrati, yttrandessr För Akademikerförbundet ell solidaritet och kamp frihet, föreningsfrihet, internation i hela världen en viktig för fackliga fri- och rättigheter sfond är en del av det del av vårt arbete. Vår Solidaritet ställningstagandet. historia. Den tillkom Solidaritetsfonden har en lång 1990 och förbunds styrelsen efter en motion till kongressen er Redan från beslutade inrätta fonden i novemb stödja upprättande och början var det ett uttalat mål att igheter och facklig orgaupprätthållande av fackliga rätt fessionell utveckling och nisering, men också att stödja pro e av kollegors mänskliga upprättande och upprätthålland med 1 krona per månad. rättigheter. Varje medlem bidrar illig men redan 1994 Denna avgift var från början friv itetsavgift på 12 kronor per beslutades att införa en solidar gressen 2000 permanenmedlem under fem år och på kon tades avgiften. styrelse som ansvarar Solidaritetsfonden har en egen lutar om vilka projekt för fondens verksamhet. Den bes a initiativ och efter ansösom ska få stöd både genom egn under en lång period kan från medlemmar. Fonden har et att årligen stödja olika byggts upp och idag finns möjligh fyller de kriterier som verksamheter och projekt som upp fastställts av kongressen. 4

5 SSRs 5

6 6 Ett långsiktigt samarbete har inletts med Olof Palmes Internationella Center i syfte att på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt stödja utvecklingen. Förbundet har valt ut projekt i tre regioner och ingått avtal i treårsperioder om stöd. I södra Afrika har vi två projekt, i Burma/Thailand har vi ett projekt och ett i Palestina. De projekten utgör tillsammans med vårt utvecklingsprojekt i Kirgizistan stommen i Solidaritetsfondens verksamhet. Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar. Detta görs på bg , ange Gåva Solidaritetsfonden.

7 Förbundets projekt 7

8 e r a t e b r a l a i c So i Kirgizistan I Kirgizistan driver Akademikerförbundet SSR sedan år 2000 projekt tillsammans med vår danska syster organisation Dansk Socialradgiverforening, DS. Projektet syftar till att stödja och stärka den Kirgiziska socialarbetarorganisationen ASWKR, The Association of Social Workers of the Kyrgyz Republic. Ursprungligen utgick stödet som ett rent administrationsstöd men sedan 2006 ger vi också stöd till produktion och distribution av ett nyhetsbrev, Herald Social Worker, som är den enda tidskriften för professionen i regionen. Från 2012 stöder vi också uppbyggnaden av en webbplats. ASWKR arbetar brett i hela landet med professionsfrågor kring socialt arbete. De arbetar för att stärka det sociala arbetets ställning i samhället och att stärka utbildningen. ASWKR arbetar också med att stärka sin egen organisation som facklig företrädare. De försöker på olika sätt stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden. Förbundet har i det sammanhanget också hjälpt dem med dokumentation runt löne- och villkorsfrågor. n 8

9 Projektfakta SAMARBETSPARTNER Association of Social Wo rkers of the Kyrgyz Republic, ASW KR, och Dansk Socialradgiverforen ing, DS. PLATS Kirgizistan MÅLGRUPP Socialarbetare i hela Kirgiz ista n DETTA VILL VI UPPNÅ En stark och självständig nationell facklig yrkesorganisation för socialarbetare. 9

10 Fackliga barfotajournalister Fattigdom, aids, motsättningar och krig. Men också tillväxt, utveckling, framtidstro och ett stort behov av kunskap om hur man tar sig ur fattigdom till ett bättre liv. Bilden av Afrika är komplex, men långt ifrån dyster. Jobb är en nyckelfråga. Schyssta jobb. Syftet med det här projektet är att stödja fackföreningsrörelsen att nå ut så brett som möjligt med information om rättigheterna i arbetslivet, säger Nivin Yosef, som är Afrikahandläggare på Palmecentret. Många anställda utnyttjas hänsynslöst av oseriösa arbetsgivare. Det finns ett enormt behov av kunskap om vilka rättigheter man har i jobbet, inklusive de fackliga rättigheterna. Men facken har inte de resurser som behövs för att sprida den här informationen på bred front och engagera medlemmarna fackligt och politiskt. Fackliga barfotajournalister är svaret. Det vill säga att fackliga aktivister och funktionärer får en grundläggande medieträning och stöd att producera engagerade och intressanta radio- och tv-program om arbetslivsfrågor. Den tre veckor långa utbildningen genomförs av den sydafrikanska organisationen Workers World Media, WWM, som har lång erfarenhet av sådana kurser. Fackliga huvudorganisationer från tio länder med engelska som ett av de officiella språken ingår i projektet: Sydafrika, Malawi, Tanzania, Lesotho, Zambia, Kenya, Zimbabwe, Uganda, Ghana och Nigeria. Efter utbildningen får deltagarna stöd att producera både nationella programinslag och gemensamma program för hela regionen. Sändningarna når ut till miljontals lyssnare. Även personer som inte har råd att köpa en tidning eller inte är bra på att läsa lyssnar på radio och ser på tv, konstaterar Nivin Yosef. Därför är det här projektet så effektivt. Med ganska små resurser når vi ut till en jättepublik tack vare projektmetoden. Jämställdhet är ett självklart och viktigt delmål. Hälften av de som går kursen är kvinnor och alla får utbildning i genusfrågor. Även hiv och aids finns på schemat. n 10

11 Projektfakta SAMARBETSPARTNER M och Workers World Media, WW t tre Palmecen PLATS Sydafrika MÅLGRUPP ansvariga i Media/kommunikations ner i Sydafrika, atio fackliga huvudorganis Zambia, Kenya, o, oth Les ia, Malawi, Tanzan och Nigeria. Zimbabwe, Uganda, Ghana DETTA VILL I UPPNÅ och det civila Stärka arbetarrörelsens lsdebatten genom samhällets röst i samhäl nde radio- och nna spä att utveckla bra och etslivet. arb på us fok d TV-program me 11

12 H iv oc h a id s är en d emokratifråga Ingen sydafrikan kan glömma valet 1994, då sydafrikanerna med fredliga medel avskaffade den avskyvärda apartheidregimen och valde Nelson Mandela till president. I dag är Sydafrika en fungerande demokrati, i en region med många instabila stater. Det som kan hota stabiliteten är inte politiska motsättningar, utan fattigdom, hiv och aids. Hela 20 procent av landets befolkning, eller 5,5 miljoner personer, är hivsmittade. Det är en helt avgörande demokratifråga att stoppa spridningen av hiv och aids, säger Nivin Yosef som är Afrikahandläggare på Palmecentret. Även om många fler får bromsmediciner i dag så innebär sjukdomen att människor förlorar sin framtidstro och att den ekonomiska utvecklingen som behövs så väl stannar upp. Palmecentret samarbetar i det här projektet med en välkänd sydafrikansk organisation som står fackföreningsrörelsen nära, Labour Research Service, LRS, och med de största sydafrikanska fackförbunden. Via LRS får fackförbunden hjälp att ta fram handlingsplaner mot hiv och aids som ska tillämpas ute på arbetsplatserna. Utgångspunkten är den nationella handlingsplanen mot hiv och aids, NSP, som den sydafrikanska regeringen antog Trots att öppenheten om sjukdomen har blivit större är det fortfarande ett mycket stort steg att prata om hur man skyddar sig mot att bli smittad och att ta steget att låta testa sig. Det gäller särskilt för yngre män, konstaterar Nivin Yosef. Machokulturen som råder här är ett stort hinder. Därför vänder vi oss särskilt till fackföreningar inom traditionellt manliga yrken, som gruv- metall- och byggindustrin. Och vi försöker aktivt engagera män som föreläsare och aktivister. I Sydafrika är det flest kvinnor som är engagerade i arbetet mot hiv och aids, men det finns ett stort behov av manliga förebilder också. Fackföreningsrörelsen är en mycket effektiv kanal för att informera om hiv och aids. Fackföreningarna är respekterade och når ut brett i det sydafrikanska samhället, till de anställda, deras anhöriga och lokalsamhället. Arbete mot hiv och aids är ofta svårt, men i det här projektet vet vi att varje satsad krona verkligen gör nytta. Människor får chansen att samtala om hiv och aids på jobbet kanske för första gången någonsin. Vi arbetar på flera nivåer. Det kan vara ett avgörande steg i kampen mot sjukdomen. n 12

13 Projektfakta SAMARBETSPARTNER Labour Research Service, LRS, en välkänd tankesmedja i Sydafrika som arbetar med research och analys av arb etstagarnas situation och Palmecentre t. PLATS Sydafrika MÅLGRUPP Fackliga funktionärer, fac kligt aktiva och medlemmar DETTA VILL VI UPPNÅ Minska spridningen av hiv och aids genom att stärka och effektivise ra fackförbundens roll i arbetet mot sjukdo men i samarbete med de största fackförbu nden i Sydafrika. Utgångsp unkten är den nationella hand lings planen mot hiv och aids, NSP. 13

14 Praktikantprogram för kvinnliga ledare Att stärka kvinnorna så att de kan ta sin självklara plats i civilsamhället och den underjordiska burmesiska demokratirörelsen är målet för Palmecentrets stöd till ett ledarskapsprogram för burmesiska kvinnor. Kurserna vänder sig till kvinnor som tagit steget att engagera sig i demokratirörelsen. Genom det här programmet får de lära sig hur man organiserar, rekryterar medlemmar, planerar verksamhet och så vidare. Och på köpet får de självförtroende, säger Paula Rasmusson, handläggare för bland annat Burma på Palmecentret. De burmesiska kvinnorna har en mycket svår situation eftersom de både drabbas av militärjuntas grymma förtryck och av en månghundraårig patriarkal tradition. Även inom den burmesiska demokratirörelsen har kvinnorna en underordnad ställning. Vi hinner inte med jämställdheten, vi måste först jobba för demokrati har varit ett vanligt argument från manliga aktivister. Men så fungerar det ju inte! Utan kvinnornas medverkan blir det ingen demokrati, understryker Paula Rasmussson. Och det har blivit bättre. I dag finns många lokala kvinnliga ledare, bland annat tack vare vårt stöd. Många av kursdeltagarna tillhör etniska minoriteter. Omkring 30 procent av Burmas befolkning är minoritetsfolk, och särskilt utsatta av regimen som domineras av majoritetsfolket burmaner. 14

15 Projektfakta Samarbetspartner Alternative Asian Netwo rk on Burma, ALTSEAN, och Palmecentret. Även mellan de olika minoritetsfolken finns det motsättningar. Men på kurserna lär kvinplats norna känna varandra över etniska gränser, och Burma och Thailand de samarbetar även när de återvänder till sina Målgrupp hembyar. Detta är också mycket viktigt för att Burmesiska kvinnor stärka demokratin! DETTA VILL VI UPPNÅ Det finns längre och kortare kurser i Öka utrymmet för kvinno ri programmet. De längre kurserna är på sex det burmesiska civilsamh älle t, månader och genomförs i Thailand. Kvinnorna utveckla och stärka den burmesiska demokratiröre har ofta en strapatsrik resa bakom sig innan lsen sam t öka samförstånd och de lyckats ta sig över gränsen. Till grannar och förståelse över etniska grä nser. vänner säger de att de ska resa iväg för att arbeta. Kortare kurser på några dagar hålls inne i Burma. Palmecentret samarbetar i det här projektet med Alternative Asean Network on Burma, ALTSEAN, en organisation med säte i Bangkok som arbetar för ett fritt och demokratiskt Burma bland annat genom utbildning av demokratiaktivister. ALTSEAN har stöd av flera internationella givare, men Palmecentret är ensamt om att stödja denna praktikantutbildning. n 15

16 Social-psykologisk mottagning vid muren Muren som delar Israel och Palestina går rakt igenom förorten Abu Dis. Här finns Al Marfa, en social-psykologisk mottagning som drivs med stöd av Palmecentret. Våld i hemmet är ett vanligt skäl att söka hjälp, men också trauman på grund av den utsatta livssituationen i Palestina. Tungt beväpnade israeliska soldater vid vägspärrarna, den tjocka betong muren, palestinska hus som demoleras i gryningen. I det ockuperade Palestina finns våldet alltid närvarande. Men att våld också förekommer i hemmen och särskilt drabbar kvinnor och barn talas det sällan om i Palestina liksom i de flesta länder är ämnet tabu. Att många kvinnor enligt urgamla sedvänjor lever isolerade i hemmen bidrar till tystnaden. Al Marfa-mottagningen i Abu Dis, en sliten förort till Östra Jerusalem, är en fristad. Grinden är rostig, putsen flagnar från husväggen men stämningen i de enkla lokalerna är varm och välkomnande. Här finns kunniga psykologer som orkar lyssna, trösta och ge råd. Varje vecka tar man emot omkring 100 människor, de flesta kvinnor, i grupp eller för enskilda samtal. Ofta är det första gången 16

17 någonsin som kvinnorna berättar om vad de har varit med om när det gäller våld och andra trauman och lär sig om sina rättigheter. Psykologerna har också ungdomsgrupper i skolorna i området, bland annat för ungdomar som avtjänat fängelsestraff i Israel och på grund av upplevelserna i fängelset drabbats psykiska besvär. Israels åtta meter höga separationsmur ringlar grå och tung tvärs igenom Abu Dis och syns mycket väl från mottagningen. Det är klart att muren och ockupationen också påverkar den mentala statusen hos människorna här, säger Musa Najib som arbetar som psykolog på centret. Al Marfa Mental Health är en ideell organisation och mottagningen drivs med hjälp av både anställda och volontärer. Genom att skapa en vänlig miljö för psykologisk behandling och utbildning i traumahantering vill man bidra till att minska våldsbeteenden både i familjen och i samhället. Palmecentret har varit enda bidragsgivare sedan n Projektfakta Samarbetspartner Al Marfa Mental Health och Palmecentret PLATS Abu Dis, en förort till Öst ra Jerusalem MÅLGRUPP Invånare i Östra Jerusalem s förorter, med fokus på kvi nnor och barn DETTA VILL VI UPPNÅ Bidra till bättre psykosoci ala förhållanden och en me r fredlig miljö för vuxna och barn. 17

18 Katastrofbistånd Solidaritetsfonden ger också stöd vid humanitära katastrofer. De senaste åren har vi gett stöd till Gaza efter bombningarna i december 2009 genom Rädda Barnen, till Röda Korsets arbete på Haiti efter jordbävningskatastrofen 2010 och i Pakistan efter översvämningarna sommaren Sommaren 2011 gav vi stöd till flera organisationers arbete mot svält katastrofen på Afrikas horn. Sedan många år ger vi också bidrag till den nationella insamlingen Världens Barn. n Ni kan söka pengar projekt som ryms ar kan söka stöd för Enskilda medlemm sökan om medel ns verksamhet. An de fon för en m ra inom skriftlig genom att skicka en rs gö n de on tsf ite ur Solidar ska motsvara villktbeskrivning (som ansökan med proje et. Styrelsen ttning) till förbund sä ål m ns de fon för koren dkännande. t om eventuellt go fattar därefter beslu h fortbildning dieresor, praktik oc Ansökningar om stu damål och men för fondens än ra om in ga lig te anses in lmässigt. avslås därför rege anelind, l Maria Östberg Sv n Skicka ansöka til en maria.ostberg-svan 18

19 19

20 Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Vårdförbundet har ett stort internationellt engagemang. Vi vill utveckla och stärka våra yrkesgrupper, påverka samhällsfrågor och utvecklingen av hälso- och

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

tre sätt att förändra världen

tre sätt att förändra världen tre sätt att förändra världen Jämställdhet / facklig-politiskt Samarbete / Folkbildning Tre sätt att förändra världen / Olof Palmes Internationella Center 1 kort om Palmecentret Palmecentret är den svenska

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Afrika en kontinent i förändring

Afrika en kontinent i förändring Stockholms FN-förening Afrika en kontinent i förändring inledning Afrika går framåt Medan den övriga världen bytt massfattigdom mot ekonomisk utveckling tycks de afrikanska länderna ha kört fast. Tillväxten

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN! MÖT FACKLIGT AKTIVA SOM TROTSAR FÖRTRYCK

ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN! MÖT FACKLIGT AKTIVA SOM TROTSAR FÖRTRYCK ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN! MÖT FACKLIGT AKTIVA SOM TROTSAR FÖRTRYCK DE KÄMPAR FÖR FACKLIGA RÄTTIGHETER I den här broschyren kan du läsa om hur den fackliga situationen ser ut i några länder i världen.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Köp årets julklappar från Oxfam

Köp årets julklappar från Oxfam Köp årets julklappar från Oxfam Från Oxford till världen Oxfam grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker. Idag arbetar vi över hela världen genom långsiktiga projekt, aktivt påverkansarbete och akuta

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer