Solidaritets- fonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritets- fonden"

Transkript

1 s t e t i r Solida fonden

2 Innehåll Akademikerförbundet SSRs solidaritetsfond Förbundets projekt Socialarbetare i Kirgizistan Fackliga barfotajournalister Hiv och aids är en demokratifråga Praktikantprogram för kvinnliga ledare Social-psykologisk mottagning vid muren Katastrofbistånd Ni kan söka pengar 2012 Akademikerförbundet SSR, Palmecentret och respektive fotograf. Tryckt i Kalmar av KST Infoservice. Foto: Birgitta Silén (omslag och sidorna 2-3, 6-7, 11, 13 och 18), Sara Holmgren (sidorna 4-5, 14, 15 och 19), Titti Fränkel (sidorna 8-9), Maria Östberg Svanelind (sidan 16) och Palmecentret (sidan 17)

3

4 t e d n u b r ö f r Akademike solidaritetsfond daritetsfonds syfte är Akademikerförbundet SSRs soli solidaritet med fackliga att genom ekonomiskt stöd visa egor i yrkes- och profeskollegor i andra länder, med koll bistånd för humanitär sionsfrågor och att ge ekonomiskt a slag. hjälp och vid katastrofer av olik är demokrati, yttrandessr För Akademikerförbundet ell solidaritet och kamp frihet, föreningsfrihet, internation i hela världen en viktig för fackliga fri- och rättigheter sfond är en del av det del av vårt arbete. Vår Solidaritet ställningstagandet. historia. Den tillkom Solidaritetsfonden har en lång 1990 och förbunds styrelsen efter en motion till kongressen er Redan från beslutade inrätta fonden i novemb stödja upprättande och början var det ett uttalat mål att igheter och facklig orgaupprätthållande av fackliga rätt fessionell utveckling och nisering, men också att stödja pro e av kollegors mänskliga upprättande och upprätthålland med 1 krona per månad. rättigheter. Varje medlem bidrar illig men redan 1994 Denna avgift var från början friv itetsavgift på 12 kronor per beslutades att införa en solidar gressen 2000 permanenmedlem under fem år och på kon tades avgiften. styrelse som ansvarar Solidaritetsfonden har en egen lutar om vilka projekt för fondens verksamhet. Den bes a initiativ och efter ansösom ska få stöd både genom egn under en lång period kan från medlemmar. Fonden har et att årligen stödja olika byggts upp och idag finns möjligh fyller de kriterier som verksamheter och projekt som upp fastställts av kongressen. 4

5 SSRs 5

6 6 Ett långsiktigt samarbete har inletts med Olof Palmes Internationella Center i syfte att på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt stödja utvecklingen. Förbundet har valt ut projekt i tre regioner och ingått avtal i treårsperioder om stöd. I södra Afrika har vi två projekt, i Burma/Thailand har vi ett projekt och ett i Palestina. De projekten utgör tillsammans med vårt utvecklingsprojekt i Kirgizistan stommen i Solidaritetsfondens verksamhet. Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar. Detta görs på bg , ange Gåva Solidaritetsfonden.

7 Förbundets projekt 7

8 e r a t e b r a l a i c So i Kirgizistan I Kirgizistan driver Akademikerförbundet SSR sedan år 2000 projekt tillsammans med vår danska syster organisation Dansk Socialradgiverforening, DS. Projektet syftar till att stödja och stärka den Kirgiziska socialarbetarorganisationen ASWKR, The Association of Social Workers of the Kyrgyz Republic. Ursprungligen utgick stödet som ett rent administrationsstöd men sedan 2006 ger vi också stöd till produktion och distribution av ett nyhetsbrev, Herald Social Worker, som är den enda tidskriften för professionen i regionen. Från 2012 stöder vi också uppbyggnaden av en webbplats. ASWKR arbetar brett i hela landet med professionsfrågor kring socialt arbete. De arbetar för att stärka det sociala arbetets ställning i samhället och att stärka utbildningen. ASWKR arbetar också med att stärka sin egen organisation som facklig företrädare. De försöker på olika sätt stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden. Förbundet har i det sammanhanget också hjälpt dem med dokumentation runt löne- och villkorsfrågor. n 8

9 Projektfakta SAMARBETSPARTNER Association of Social Wo rkers of the Kyrgyz Republic, ASW KR, och Dansk Socialradgiverforen ing, DS. PLATS Kirgizistan MÅLGRUPP Socialarbetare i hela Kirgiz ista n DETTA VILL VI UPPNÅ En stark och självständig nationell facklig yrkesorganisation för socialarbetare. 9

10 Fackliga barfotajournalister Fattigdom, aids, motsättningar och krig. Men också tillväxt, utveckling, framtidstro och ett stort behov av kunskap om hur man tar sig ur fattigdom till ett bättre liv. Bilden av Afrika är komplex, men långt ifrån dyster. Jobb är en nyckelfråga. Schyssta jobb. Syftet med det här projektet är att stödja fackföreningsrörelsen att nå ut så brett som möjligt med information om rättigheterna i arbetslivet, säger Nivin Yosef, som är Afrikahandläggare på Palmecentret. Många anställda utnyttjas hänsynslöst av oseriösa arbetsgivare. Det finns ett enormt behov av kunskap om vilka rättigheter man har i jobbet, inklusive de fackliga rättigheterna. Men facken har inte de resurser som behövs för att sprida den här informationen på bred front och engagera medlemmarna fackligt och politiskt. Fackliga barfotajournalister är svaret. Det vill säga att fackliga aktivister och funktionärer får en grundläggande medieträning och stöd att producera engagerade och intressanta radio- och tv-program om arbetslivsfrågor. Den tre veckor långa utbildningen genomförs av den sydafrikanska organisationen Workers World Media, WWM, som har lång erfarenhet av sådana kurser. Fackliga huvudorganisationer från tio länder med engelska som ett av de officiella språken ingår i projektet: Sydafrika, Malawi, Tanzania, Lesotho, Zambia, Kenya, Zimbabwe, Uganda, Ghana och Nigeria. Efter utbildningen får deltagarna stöd att producera både nationella programinslag och gemensamma program för hela regionen. Sändningarna når ut till miljontals lyssnare. Även personer som inte har råd att köpa en tidning eller inte är bra på att läsa lyssnar på radio och ser på tv, konstaterar Nivin Yosef. Därför är det här projektet så effektivt. Med ganska små resurser når vi ut till en jättepublik tack vare projektmetoden. Jämställdhet är ett självklart och viktigt delmål. Hälften av de som går kursen är kvinnor och alla får utbildning i genusfrågor. Även hiv och aids finns på schemat. n 10

11 Projektfakta SAMARBETSPARTNER M och Workers World Media, WW t tre Palmecen PLATS Sydafrika MÅLGRUPP ansvariga i Media/kommunikations ner i Sydafrika, atio fackliga huvudorganis Zambia, Kenya, o, oth Les ia, Malawi, Tanzan och Nigeria. Zimbabwe, Uganda, Ghana DETTA VILL I UPPNÅ och det civila Stärka arbetarrörelsens lsdebatten genom samhällets röst i samhäl nde radio- och nna spä att utveckla bra och etslivet. arb på us fok d TV-program me 11

12 H iv oc h a id s är en d emokratifråga Ingen sydafrikan kan glömma valet 1994, då sydafrikanerna med fredliga medel avskaffade den avskyvärda apartheidregimen och valde Nelson Mandela till president. I dag är Sydafrika en fungerande demokrati, i en region med många instabila stater. Det som kan hota stabiliteten är inte politiska motsättningar, utan fattigdom, hiv och aids. Hela 20 procent av landets befolkning, eller 5,5 miljoner personer, är hivsmittade. Det är en helt avgörande demokratifråga att stoppa spridningen av hiv och aids, säger Nivin Yosef som är Afrikahandläggare på Palmecentret. Även om många fler får bromsmediciner i dag så innebär sjukdomen att människor förlorar sin framtidstro och att den ekonomiska utvecklingen som behövs så väl stannar upp. Palmecentret samarbetar i det här projektet med en välkänd sydafrikansk organisation som står fackföreningsrörelsen nära, Labour Research Service, LRS, och med de största sydafrikanska fackförbunden. Via LRS får fackförbunden hjälp att ta fram handlingsplaner mot hiv och aids som ska tillämpas ute på arbetsplatserna. Utgångspunkten är den nationella handlingsplanen mot hiv och aids, NSP, som den sydafrikanska regeringen antog Trots att öppenheten om sjukdomen har blivit större är det fortfarande ett mycket stort steg att prata om hur man skyddar sig mot att bli smittad och att ta steget att låta testa sig. Det gäller särskilt för yngre män, konstaterar Nivin Yosef. Machokulturen som råder här är ett stort hinder. Därför vänder vi oss särskilt till fackföreningar inom traditionellt manliga yrken, som gruv- metall- och byggindustrin. Och vi försöker aktivt engagera män som föreläsare och aktivister. I Sydafrika är det flest kvinnor som är engagerade i arbetet mot hiv och aids, men det finns ett stort behov av manliga förebilder också. Fackföreningsrörelsen är en mycket effektiv kanal för att informera om hiv och aids. Fackföreningarna är respekterade och når ut brett i det sydafrikanska samhället, till de anställda, deras anhöriga och lokalsamhället. Arbete mot hiv och aids är ofta svårt, men i det här projektet vet vi att varje satsad krona verkligen gör nytta. Människor får chansen att samtala om hiv och aids på jobbet kanske för första gången någonsin. Vi arbetar på flera nivåer. Det kan vara ett avgörande steg i kampen mot sjukdomen. n 12

13 Projektfakta SAMARBETSPARTNER Labour Research Service, LRS, en välkänd tankesmedja i Sydafrika som arbetar med research och analys av arb etstagarnas situation och Palmecentre t. PLATS Sydafrika MÅLGRUPP Fackliga funktionärer, fac kligt aktiva och medlemmar DETTA VILL VI UPPNÅ Minska spridningen av hiv och aids genom att stärka och effektivise ra fackförbundens roll i arbetet mot sjukdo men i samarbete med de största fackförbu nden i Sydafrika. Utgångsp unkten är den nationella hand lings planen mot hiv och aids, NSP. 13

14 Praktikantprogram för kvinnliga ledare Att stärka kvinnorna så att de kan ta sin självklara plats i civilsamhället och den underjordiska burmesiska demokratirörelsen är målet för Palmecentrets stöd till ett ledarskapsprogram för burmesiska kvinnor. Kurserna vänder sig till kvinnor som tagit steget att engagera sig i demokratirörelsen. Genom det här programmet får de lära sig hur man organiserar, rekryterar medlemmar, planerar verksamhet och så vidare. Och på köpet får de självförtroende, säger Paula Rasmusson, handläggare för bland annat Burma på Palmecentret. De burmesiska kvinnorna har en mycket svår situation eftersom de både drabbas av militärjuntas grymma förtryck och av en månghundraårig patriarkal tradition. Även inom den burmesiska demokratirörelsen har kvinnorna en underordnad ställning. Vi hinner inte med jämställdheten, vi måste först jobba för demokrati har varit ett vanligt argument från manliga aktivister. Men så fungerar det ju inte! Utan kvinnornas medverkan blir det ingen demokrati, understryker Paula Rasmussson. Och det har blivit bättre. I dag finns många lokala kvinnliga ledare, bland annat tack vare vårt stöd. Många av kursdeltagarna tillhör etniska minoriteter. Omkring 30 procent av Burmas befolkning är minoritetsfolk, och särskilt utsatta av regimen som domineras av majoritetsfolket burmaner. 14

15 Projektfakta Samarbetspartner Alternative Asian Netwo rk on Burma, ALTSEAN, och Palmecentret. Även mellan de olika minoritetsfolken finns det motsättningar. Men på kurserna lär kvinplats norna känna varandra över etniska gränser, och Burma och Thailand de samarbetar även när de återvänder till sina Målgrupp hembyar. Detta är också mycket viktigt för att Burmesiska kvinnor stärka demokratin! DETTA VILL VI UPPNÅ Det finns längre och kortare kurser i Öka utrymmet för kvinno ri programmet. De längre kurserna är på sex det burmesiska civilsamh älle t, månader och genomförs i Thailand. Kvinnorna utveckla och stärka den burmesiska demokratiröre har ofta en strapatsrik resa bakom sig innan lsen sam t öka samförstånd och de lyckats ta sig över gränsen. Till grannar och förståelse över etniska grä nser. vänner säger de att de ska resa iväg för att arbeta. Kortare kurser på några dagar hålls inne i Burma. Palmecentret samarbetar i det här projektet med Alternative Asean Network on Burma, ALTSEAN, en organisation med säte i Bangkok som arbetar för ett fritt och demokratiskt Burma bland annat genom utbildning av demokratiaktivister. ALTSEAN har stöd av flera internationella givare, men Palmecentret är ensamt om att stödja denna praktikantutbildning. n 15

16 Social-psykologisk mottagning vid muren Muren som delar Israel och Palestina går rakt igenom förorten Abu Dis. Här finns Al Marfa, en social-psykologisk mottagning som drivs med stöd av Palmecentret. Våld i hemmet är ett vanligt skäl att söka hjälp, men också trauman på grund av den utsatta livssituationen i Palestina. Tungt beväpnade israeliska soldater vid vägspärrarna, den tjocka betong muren, palestinska hus som demoleras i gryningen. I det ockuperade Palestina finns våldet alltid närvarande. Men att våld också förekommer i hemmen och särskilt drabbar kvinnor och barn talas det sällan om i Palestina liksom i de flesta länder är ämnet tabu. Att många kvinnor enligt urgamla sedvänjor lever isolerade i hemmen bidrar till tystnaden. Al Marfa-mottagningen i Abu Dis, en sliten förort till Östra Jerusalem, är en fristad. Grinden är rostig, putsen flagnar från husväggen men stämningen i de enkla lokalerna är varm och välkomnande. Här finns kunniga psykologer som orkar lyssna, trösta och ge råd. Varje vecka tar man emot omkring 100 människor, de flesta kvinnor, i grupp eller för enskilda samtal. Ofta är det första gången 16

17 någonsin som kvinnorna berättar om vad de har varit med om när det gäller våld och andra trauman och lär sig om sina rättigheter. Psykologerna har också ungdomsgrupper i skolorna i området, bland annat för ungdomar som avtjänat fängelsestraff i Israel och på grund av upplevelserna i fängelset drabbats psykiska besvär. Israels åtta meter höga separationsmur ringlar grå och tung tvärs igenom Abu Dis och syns mycket väl från mottagningen. Det är klart att muren och ockupationen också påverkar den mentala statusen hos människorna här, säger Musa Najib som arbetar som psykolog på centret. Al Marfa Mental Health är en ideell organisation och mottagningen drivs med hjälp av både anställda och volontärer. Genom att skapa en vänlig miljö för psykologisk behandling och utbildning i traumahantering vill man bidra till att minska våldsbeteenden både i familjen och i samhället. Palmecentret har varit enda bidragsgivare sedan n Projektfakta Samarbetspartner Al Marfa Mental Health och Palmecentret PLATS Abu Dis, en förort till Öst ra Jerusalem MÅLGRUPP Invånare i Östra Jerusalem s förorter, med fokus på kvi nnor och barn DETTA VILL VI UPPNÅ Bidra till bättre psykosoci ala förhållanden och en me r fredlig miljö för vuxna och barn. 17

18 Katastrofbistånd Solidaritetsfonden ger också stöd vid humanitära katastrofer. De senaste åren har vi gett stöd till Gaza efter bombningarna i december 2009 genom Rädda Barnen, till Röda Korsets arbete på Haiti efter jordbävningskatastrofen 2010 och i Pakistan efter översvämningarna sommaren Sommaren 2011 gav vi stöd till flera organisationers arbete mot svält katastrofen på Afrikas horn. Sedan många år ger vi också bidrag till den nationella insamlingen Världens Barn. n Ni kan söka pengar projekt som ryms ar kan söka stöd för Enskilda medlemm sökan om medel ns verksamhet. An de fon för en m ra inom skriftlig genom att skicka en rs gö n de on tsf ite ur Solidar ska motsvara villktbeskrivning (som ansökan med proje et. Styrelsen ttning) till förbund sä ål m ns de fon för koren dkännande. t om eventuellt go fattar därefter beslu h fortbildning dieresor, praktik oc Ansökningar om stu damål och men för fondens än ra om in ga lig te anses in lmässigt. avslås därför rege anelind, l Maria Östberg Sv n Skicka ansöka til en maria.ostberg-svan 18

19 19

20 Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer