Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang"

Transkript

1 Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang

2 ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. nr 29 nr 87 nr 98 nr 100 nr 105 nr 111 nr 138 nr 182 Förbud mot tvångs- och straffarbete Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt Lika lön för lika arbete, oavsett kön Avskaffande av tvångsarbete Diskriminering vid anställning och yrkesutövning Minimiålder för arbete Mot de värsta formerna av barnarbete Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 23: Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. Foto: Maria Wallstam

3 Innehåll 5 För en jämställd värld 6 Organisering 9 Klädindustrin i Kambodja 10 Lärare i Colombia 12 Globaliseringens effekter 15 Säkerhetsbranschen i Indien 16 Mänskliga rättigheter 18 Journalister i Turkiet 20 Ökad jämställdhet 23 Världens vanligaste yrke 24 Arbetsmiljö, hiv och aids 27 Asbest ökar i Indien 29 Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har dåliga villkor 30 Våra projekt i världen För en jämställd värld Starka fackföreningar är ett av de allra viktigaste instrumenten för att förbättra människors livsvillkor och arbetsförhållanden. Enligt Världsbanken har arbetstagare som är medlemmar i facket både högre löner och kortare arbetstid än de som inte är organiserade. De har dessutom bättre utbildning. En fast anställning, en stabil inkomst och en säker arbetsmiljö är arbetsförhållanden som skapar bättre livsvillkor också utanför arbetsplatsen. Familjer kan leva tryggare, hälsosammare och barnen får chans till längre skolgång. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer uppbyggnaden av fria och demokratiska fackliga organisationer i världen med målet att skapa en demokratisk och jämställd värld. En värld där fackliga och andra mänskliga rättigheter respekteras och där fördelningen av makt och resurser sker på ett rättvist sätt. Under perioden har vi finansierat 155 utvecklingsprojekt i mer än 90 länder. Projekten handlar i hög grad om att ge en grundläggande facklig utbildning där arbetstagare får lära sig om sina rättigheter i arbetslivet och får redskap för att kunna leda organisationer, ställa krav och förhandla med arbetsgivare. Projekten arbetar också med arbetsmiljöfrågor, hiv och aids, jämställdhet och globaliseringens effekter. All verksamhet inom LO-TCO Biståndsnämnd utgår ifrån ILO:s Decent Work Agenda. I den ses sysselsättning och anständiga arbetsvillkor som centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Agendan innehåller fyra arbetsområden: respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet, social dialog, sysselsättning och social trygghet och är i sin tur en del av FN:s millenniemål om att halvera fattigdomen till år ISBN: LO-TCO Biståndsnämnd, Grafisk design och produktion: Bob Reklambyrå. Tryck: Eskils Tryckeri. Foto, omslag: LO-TCO Biståndsnämnd. Skriften är framtagen med stöd av Sida. Sida svarar ej för innehållet. 5

4 Ju fler vi blir, desto starkare står vi Grunden för allt fackligt arbete är organisering. Ju fler kunniga, aktiva och engagerade medlemmar en fackförening har, desto större är dess möjligheter att påverka genom förhandling och påverkansarbete. Ett enat fack med kunskap om lagar och regler har, till skillnad från en ensam löntagare, helt andra chanser att sätta press på arbetsgivare och beslutsfattare. En central uppgift för LO-TCO Biståndsnämnd är därför att på lokal nivå, stödja fackföreningar att bygga upp en stor, stark och självständig verksamhet. Utbildning är en viktig faktor i det arbetet. Samarbete är en annan. På många håll konkurrerar små fackföreningar med varandra. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer deras arbete att närma sig varandra, att göra gemensam sak för allas bästa. Ju fler kunniga, aktiva och engagerade medlemmar en fackförening har desto större är dess möjligheter att påverka genom påtryckningar och regelrätta förhandlingar. Det gäller också alla de miljontals arbetstagare som idag arbetar inom den informella ekonomin. Att se till att alla de som arbetar under osäkra eller otydliga anställningsformer också inkluderas i samhället och arbetslivet är en svår, men grundläggande, uppgift för facket. Foto: Ville Klemens

5 Organisering Klädindustrin i Kambodja Kvinnorna tar för sig och visar vägen En ensam löntagare som försöker förhandla med en arbetsgivare, som vet att det står hundratals på kö för jobbet, kommer inte långt. I Kambodja arbetar närmare en halv miljon människor i klädindustrin, men få tjänar en lön som går att leva på. Efter en av de största strejkerna i Kambodjas historia, där textilarbetare år 2011 krävde en lön på 93 US dollar i månaden, höjdes minimilönen till 66 US dollar i månaden. För att öka arbetarnas hälsa, proklamerade den kambodjanska regeringen. En höjning av lönen visst, men fortfarande saknas nästan trettio dollar i månaden för att arbetarna ska kunna leva ett anständigt liv på sin lön. Det är inte bara lönen som är låg. Arbetsmiljön är dålig och arbetsvillkoren hårda med långa arbetsdagar, obetald övertid, dåliga arbetslokaler, bristande säkerhet och otrygga anställningsförhållanden. I Kambodja är det officiellt inte förbjudet med fackföreningar. Problemet är istället att olika fackföreningar konkurrerar med varandra. Bara inom textilområdet slåss sju olika fackföreningar om medlemmarna och makten. Dessutom finns flera så kallade gula fack, fack som är kopplade till arbetsgivarna och som motarbetar andra fackliga initiativ med hot och våld. Ett projekt som stöds av svenska IF Metall och det globala facket IndustriALL har därför haft, som ett av flera mål, att stötta enandet av fackföreningsrörelsen. De allra flesta upp emot 90 procent av de anställda i klädföretagen är kvinnor, med låg utbildning. Många av dem är unga kvinnor från landsbygden som inte känner till vilka rättigheter de faktiskt har, i alla fall på pappret. Trots att den överväldigande majoriteten av dem som arbetar inom klädföretagen är kvinnor, har de fackliga ledarna nästan uteslutande varit män. Ett annat viktigt mål för projektet har därför varit att få in fler kvinnor i den fackliga ledningen. Projektet bygger på utbildning i studiecirkelform. Många av kvinnorna som deltagit i cirklarna har, stärkta av det självförtroende som den nya kunskapen gett, gått vidare till andra studier. Många har också fortsatt som studiecirkelledare. En av dem är Snon Sokunthea: Jag har arbetat länge på fabriken och vet hur svårt det är. Därför kände jag att jag ville göra något för alla dessa unga från landsbygden som annars så lätt blir utnyttjade, berättar hon. Flera kvinnliga studiecirkelledare har också blivit valda till fackliga företrädare. En av de viktigaste frågorna som facket har att driva är den om förbättring av de dåliga anställningsvillkoren. Anställningsavtal på ett halvår i taget eller ännu kortare skapar stor otrygghet hos de anställda. Allra mest påverkar de osäkra villkoren kvinnor i samband med barnafödande. NIFTUC som är den fackförening som Shon Sokunthea tillhör, är det enda textilarbetarfack som har en kvinnlig ledare. Hon har varit en viktig inspiration för mig, säger Shon Sokunthea. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer fackens arbete att närma sig varandra, samarbeta, enas och göra gemensam sak för allas bästa. Fackföreningsrörelsen globalt arbetar också för att organisera alla de miljontals arbetstagare som idag arbetar inom den informella ekonomin. Alla som arbetar under osäkra eller otydliga anställningsformer ska också inkluderas i samhället och arbetslivet. Det är en svår men grundläggande uppgift för facket! % Levnadslön Minimilön Minimilön Den lagstadgade minimilönen motsvarar sällan levnadslönen. I många länder ligger den på ungefär 30% av levnadslönen. Beräkningar som Asia Floor Wage Alliance gjort visar att levnadslönen i Kambodja är 283 US dollar/månad, vilket är fyra gånger minimilönen. Enligt nätverket Rena Kläder ska en levnadslön räcka till mat, hyra, rent vatten, kläder, resa till jobbet, barnens skolavgifter, sjukvård samt lite extra för oförutsedda utgifter. 9 Foto: LO-TCO Biståndsnämnd

6 Lärare i Colombia Riskfylld kamp för utbildning Colombia är världens farligaste land att vara fackligt aktiv i, särskilt för lärare. Bara under åren mördades minst 39 lärare i Colombia. Utpressning, våld och dödshot tillhör de colombianska lärarnas skrämmande vardag. Berättelser om hur städernas gatugäng kräver beskyddaravgifter, hur lärare pressas på pengar eller tvingas att sätta högre betyg på vissa elever är långt ifrån ovanliga. På landsbygden utgör lärarens ställning mellan regeringen och gerillan ett hot i sig och det gör deras relativt starka status också. Hoten, våldet och dödandet har lett till en negativ spiral. De colombianska lärarförbunden har svårt att rekrytera nya medlemmar och de som redan är medlemmar har legat lågt och inte vågat engagera sig i arbetet. Samtidigt som det faktiskt är väldigt riskfyllt att engagera sig fackligt är en stark fackförening med aktiva medlemmar det mest effektiva och kanske det enda sättet att påverka och förbättra de colombianska lärarnas situation. Därför stödjer LO-TCO Biståndsnämnd det svenska Lärarförbundets samarbetsprojekt med Colombias största lärarfack Fecode, i arbetet med att utbilda medlemmar och att rekrytera nya. Utbildningen ger centrala kunskaper i hur man driver en effektiv fackförening och stärker omgivningens tilltro till verksamheten. I ett land genomsyrat av korruption är kunskap om goda administrativa rutiner viktiga. Att försvåra fusk och mutor genom tydliga och transparenta system skapar förtroende både hos medlemmarna och bland människor som står utanför. Ledare inom Fecode lär sig också konkret förhandlingsteknik och 2012 lyckades organisationen förhandla fram en överenskommelse med det colombianska utbildningsministeriet. Överenskommelsen har inneburit en tydlig förbättring av lärarnas villkor, inte minst när det gäller deras säkerhet. Eftersom majoriteten av lärarna i Colombia är kvinnor har fackförbundet särskilt satsat på att förbättra just kvinnors arbets- och levnadsvillkor. På så vis innebär den fackliga utvecklingen också ett steg framåt för alla colombianska kvinnor. 10 Organisering Då majoriteten av lärarna i Colombia är kvinnor har fackförbundet särskilt satsat på att förbättra just kvinnors arbetsoch levnadsvillkor. På så vis innebär den fackliga utvecklingen också ett steg framåt för alla colombianska kvinnor. Foto: Fecode

7 Globaliseringens effekter Vår tids nya rörlighet över nationsgränser och mellan världsdelar har skapat arbetstillfällen och ökat möjligheten för många människor att ta sig ur fattigdom. Men utvecklingen har inte enbart varit av godo. Globaliseringen har också fört med sig nya problem och svårigheter. Många företag skapar sig konkurrensfördelar genom låga löner och dåliga arbetsvillkor. Samtidigt har den förbättrade kommunikationen mellan länder medfört att den internationella fackföreningsrörelsen har kunnat stärkas i sitt arbete. Idag förhandlas många avtal på global nivå. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer den internationella fackföreningsrörelsens arbete för att bli en erkänd diskussions- och förhandlingspart på arbetsmarknaden och i politiken. Foto: LO-TCO Biståndsnämnd

8 Säkerhetsbranschen i Indien Facket förhandlar fram nya avtal Sedan 2007 har över indiska väktare fått anställningsbevis. I Indien sysselsätter säkerhetsbranschen en miljon människor. De flesta är män och deras levnadsvillkor och arbetsvillkor är eländiga. Säkerhetsvakterna är extremt lågavlönade, samtidigt som deras försörjningsbörda är stor. Många skickar den större delen av sin redan knappa och otillräckliga lön till sina familjer på landsbygden. Jag har träffat ungdomar som bott stycken i samma rum, med en öppen spis på golvet och en enda toalett på 200 personer. En del har inte kunnat åka hem på flera år eftersom de jobbar sju dagar i veckan, 365 dagar om året, berättar Stefan Andreasson, koordinator för svenska fackförbundet Transports projekt i Indien. Projektet går framför allt ut på att förbättra arbetsvillkoren inom väktarbranschen och att få de allra största säkerhetsföretagen i Indien att fastställa en lägsta lönenivå och en reglerad arbetstid för sina anställda. Tillsammans med det globala facket UNI stödjer Transport den indiska fackföreningen India Security Workers Organising Initiative. För att värva nya medlemmar utbildar facket sina medlemmar och informerar väktare om deras rättigheter. Ett stort framsteg gjordes när facket under 2012 lyckades förhandla fram ett avtal med de två största säkerhetsföretagen i Indien, G4S och svenska Securitas. Avtalet som ska fasas in stegvis ger arbetstagarna rätt till minimilön, pension, övertidsersättning samt sjuk- och semesterlön. Sedan 2007 har över indiska väktare fått anställningsbevis, lönespecifikationer och rätt till pension, säger Stefan Andreasson. Han berättar entusiastiskt hur kulturen har förändrats sedan han först besökte Indien. Nu säger arbetstagare att de inte vill jobba på företag som inte har papper. Det framgångsrika projektet har uppmärksammats av UNI som bästa internationella organiseringskampanj. Många företag antar en uppförandekod för att reglera arbetsvillkoren hos underleverantörer och dotterbolag i världen. Fackföreningsrörelsen förordar istället globala ramavtal. Medan en uppförandekod är en ensidigt antagen policy, är ramavtalet en juridisk bindande överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Ett slags globalt kollektivavtal som ger facket möjlighet att ställa arbetsgivare som kränker arbetstagarnas rättigheter till svars. Hittills har 95 globala ramavtal slutits mellan globala fack och multinationella företag. 15 Foto: Stefan Andreasson

9 Mänskliga rättigheter Två tredjedelar av jordens befolkning, det vill säga närmare 4,7 miljarder människor, saknar mänskliga rättigheter på sin arbetsplats. Barn tvingas till tungt och farligt arbete. Hushållsarbetare hålls som slavar. Gruvarbetare riskerar livet varje dag. Mänskliga rättigheter är själva förutsättningen för demokrati och för att orättvisor och fattigdom ska kunna upphöra. Men enligt ILO saknar två tredjedelar av jordens befolkning fortfarande mänskliga rättigheter på sin arbetsplats. Barn tvingas till tungt och farligt arbete, hushållsarbetare hålls som slavar, gruvarbetare riskerar livet, textilarbetare saknar säkerhetsutrustning och så vidare i all oändlighet. De fackliga rättigheterna anses vara mänskliga rättigheter just för att de är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. De behövs för att arbetstagare ska kunna ställa krav på rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor och för att kunna opponera sig mot orimliga förhållanden. Rätten att sluta sig samman i fria och oberoende fackföreningar, teckna kollektivavtal och strejka vid konflikter är det viktigaste för all facklig verksamhet. Foto: Denny Lorentzen

10 18 Foto: EFJ/TGS Journalister i Turkiet Ett starkt fack ökar pressfriheten Medias roll att sprida information och nyheter går knappast att överskatta. Journalisternas rapportering fungerar som vittnesmål och ögonöppnare för vad som händer i världen. Därför är journalistens yrke också ett av de mest utsatta och farliga i världen. Dagligen hotas, misshandlas, fängslas och till och med mördas journalister för att de vågat förmedla, för makthavare, obekväma uppgifter. Starka fack ger journalister större möjligheter att arbeta säkert och därmed stärka pressfriheten. Svenska Journalistförbundet och det globala journalistfacket IFJ driver projekt i flera länder där situationen för journalister är extra svår, såsom Irak och Palestina. Ett viktigt projekt är det i Turkiet där det nationella facket förutom att informera om lagar och regler har arbetat med att dokumentera och kartlägga övergrepp mot journalister. I Turkiet sparkas journalister när de skriver regimkritiska artiklar eller ännu värre åtalas och fängslas på falska grunder. Pressfriheten, liksom yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Turkiet har flest fängslade journalister i världen. Landets regering förklarar det med att de är terrorister. Projektets dokumentation och spridning av information om journalisternas situation har försämrat Turkiets rykte i världen. Med fakta i hand och med hjälp av påtryckningar från andra länder är det lättare att pressa Turkiets makthavare att fatta beslut som ökar journalisternas säkerhet och därmed yttrandefriheten. Genom att facket har stärkt sin position ser journalister som tidigare inte vågat ansluta sig, istället det fackliga medlemskapet som en garanti för sin personliga säkerhet. Under förra året tillkom 172 nya medlemmar vilket är mycket i ett land där journalister arbetar under ett ständigt fängelsehot. Det turkiska facket har också blivit bättre på att hjälpa fängslade journalister. Dels genom att besöka dem i fängelset och ge deras familjer stöd. Dels genom att ge rättshjälp och sprida information om det som sker. Även om utvecklingen på vissa plan har varit positiv är situationen fortfarande svår för landets journalister som arresteras och anklagas för allt ifrån förtal till terrorverksamhet. En av dem är journalisten Bariş Pehlivan som fängslades för att ha skrivit saker som den turkiska regeringen ville hålla tyst om. Vi drar fram känsliga frågor i ljuset, och då fängslar regeringen oss budbärare, berättar han. Efter 20 månader i fängelset släpptes han, men känner sig fortfarande avlyssnad och förföljd. Jag kan när som helst bli fängslad igen, säger han. Farligaste länderna att arbeta som journalist i Antal mördade journalister Syrien Egypten Pakistan Brasilien Somalien Ryssland Turkiet Bangladesh Det blir allt farligare att vara journalist i världen. Sedan 1992 har journaliser dödats. På senare år har andelen journalister som dött i strid ökat, men ser man till hela tidsperioden blev hela 67 procent av de dödade journalisterna kallblodigt mördade. Bara var femte dödad journalist dog under eldstrid. 2/3 Enligt ILO saknar fortfarande mer än två tredjedelar av alla arbetstagare i världen skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet

11 Ökad jämställdhet Jämställdhet mellan män och kvinnor är en fråga om demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Visst har kvinnors möjligheter att försörja sig och leva ett självständigt liv ökat, men ännu har inget land i världen lyckats. När fackförbund lyckas medvetandegöra sina medlemmar, när de lyckats förändra och förbättra kvinnors förhållanden på arbetsplatsen och inte minst öka den kvinnliga representationen i sina egna organisationer, börjar jämställdhetsspiralen snurra uppåt. I många av de projekt som finansieras av LO-TCO Biståndsnämnd, strävar de lokala facken efter att öka jämställdheten både på arbetsplatsen och i de egna fackliga leden. Kvinnliga arbetstagare som får en högre position på arbetsplatsen eller blir utsedda att leda sina fackliga medlemmar får ökat självförtroende och fungerar i sin tur som förebilder både för kollegor och i samhället. Foto: Mats Wingborg

12 22 Hushållsarbete Världens vanligaste yrke 10% Världens vanligaste yrke är att utföra hushållsarbete i någon annans hem. I hushållen arbetar de fattigaste och mest utsatta, oftast kvinnor och migranter, under svåra förhållanden. Hushållsarbete har aldrig riktigt räknats som ett riktigt arbete. Det har snarare betraktats som en del av den informella ekonomin utan lagar eller regler och med låg facklig organisering. Men den 16 juni 2011 fick världens alla hundra miljoner hushållsanställda rätt till reglerade arbetsförhållanden och lön på landets miniminivå. Allt enligt ILO:s konvention 189. Tillsammans med fackligt aktiva hushållsarbetare från Sydafrika, Karibien och Filippinerna lyckades IUF, det globala facket för lant- och livsmedelsarbetare, häromåret efter hårda förhandlingar få 61 regeringar att godkänna den nya konventionen. Det är ett historiskt beslut som lyfter fram en hel yrkesgrupp ur skuggorna. Nu jämställs arbetet med andra yrken och anställningar. För att konventionen ska träda i kraft krävs att åtminstone två länder ratificerar, alltså skriver under konventionen. Det har varken Sverige eller övriga EU-länder gjort ännu, trots att många av världens migrerande hushållsarbetarna arbetar just i Europa. Det blev istället Uruguay och Filippinerna som gjorde att konventionen trädde i kraft. Nu gäller det att alla de miljoner människor, som arbetar i hushåll runt om i världen, och som ofta lämnat sitt eget land och sin egen familj för att försörja dem och sig, får kunskap om sina nya rättigheter. Att sprida kunskap om konventionens existens och innehåll är en fortsatt viktig uppgift för fackföreningar i hela världen. IUF har också framgångsrikt organiserat hushållsarbetare inom sin projektverksamhet som får stöd av LO-TCO Biståndsnämnd. Projektet genomför aktiviteter som utbildningar och politisk påverkan. 16 fack för hushållsarbetare har anslutit sig till IUF:s regionala nätverk, och över hushållsarbetare har organiserat sig i projektländerna. I bara 14 av världens länder är den fackliga organisationsgraden över 50% av den totala arbetskraften. Dessa länder återfinns i huvudsak i Västeuropa och i Skandinavien. I utvecklingsländerna är organisationsgraden oftast kring 10%. ILOs konvention 189 innebär ett antagande av lagar som erkänner grundläggande rättigheter som rätten för hushållsarbetare att organisera sig fackligt, rätten till en minimilön, rätt till en ledig dag i veckan, rätt att slippa våld och kränkningar, rätt att få lönen utbetald åtminstone en gång per månad och rätt att behålla sina resehandlingar. Jämställdhet är en fråga om demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. 23 Foto: Mats Wingborg

13 Arbetsmiljö, hiv och aids Arbetsmiljön är ett område som berör och ofta engagerar alla arbetstagare och ett område där facket kan visa påtaglig nytta för sina medlemmar. Facket arbetar för att arbetsplatser ska vara säkra, hälsosamma och inte belasta miljön mer än nödvändigt. På varje arbetsplats ska finnas skyddsutrustning och säkerhetsrutiner. En trygg arbetsplats ska också vara fri från diskriminering. De som jobbar där ska inte behöva vara rädda för att påtala missförhållanden. Arbetsgivare ska ta ansvar för de arbetstagare som blivit sjuka eller har skadats på arbetsplatsen. Fackets arbete omfattar också att bekämpa spridningen av hiv och aids, att försvara rättigheterna för redan smittade och deras familjer och att minska stigmatiseringen av smittade på arbetsplatsen. Foto: LO-TCO Biståndsnämnd

14 26 Asbest ökar i Indien Insatser för att öka medvetenheten Många fattiga använder kasserade bitar av asbest som takläggning på sina egna skjul. I Sverige förbjöds asbest Totalt är det starkt hälsofarliga byggmaterialet förbjudet i ett femtiotal länder, men i Indien har användandet i stället ökat. Där används asbest som byggmaterial och som isolering i alla möjliga sorters byggnader. Bostadshus, järnvägsstationer, skolor och fabriker kan ha både tak och väggar klädda med asbest. Dessutom använder många fattiga indiska arbetare kasserade bitar som takläggning på sina egna skjul. Varje år används över ton asbest i Indien, berättar Margite Fransson, journalist på Byggnadsarbetaren. När hon för några år sedan besökte Indien för att undersöka de indiska byggnadsarbetarnas arbetsmiljö träffade hon Naran Mehra. Han brukade arbeta med att isolera rör med asbest. Han berättade hur dammet yrde när han och hans kollega blandade ut asbestmjölet i vatten, hur de trampade runt med nakna fötter för att få en jämn smet och hur de sedan med händerna formade bollar som de sedan smetade ut på rören. Ibland skojade de och kastade bollarna på varandra istället. Ingen hade berättat för dem att de hanterade livsfarligt material, att asbest består av små mineralfibrer som är så tunna och vassa att de tränger igenom huden och följer med luften ner i lungorna när man andas. Naran Mehra fick för ett par år sedan diagnosen asbetos. Han har svårt att andas eftersom fibrerna har skurit små hål i hans lungor. Det är ett öde han redan delar med tusentals andra byggjobbare, elektriker, golvläggare och städare. Och fler kommer det att bli. Många kommer också att drabbas av malignt mesoteliom en sorts cancer som kan uppstå i lungsäcken, bukhinnan eller hjärtsäcken. Den annars ovanliga cancerformen orsakas så gott som alltid av asbest och hälften av dem som drabbas dör inom ett år från att de fått symptom. Indien har runt trettio miljoner byggnadsarbetare. Majoriteten av dem kan varken läsa eller skriva och vet ingenting om vilka risker de utsätter sig för i sitt arbete med asbest. Tiden mellan exponering och uppkomsten av symptom kan vara lång. Det gör det enklare för skrupelfria producenter och byggarbetsgivare att bortse från de verkliga sambanden och fortsätta sin hänsynslösa verksamhet. De utnyttjar okunskapen och exporterar asbest som aldrig förr. Det är få som är fackligt anslutna. Flera mindre organisationer konkurrerar dessutom med varandra om de tio procent av byggnadsarbetarna som är det. Det globala facket för bygg- och träarbetare, BWI, har därför i ett särskilt projekt i delstaten Tamil Nadu, arbetat för att få den splittrade fackföreningsrörelsen att enas. Enade är möjligheten att driva fram en överenskommelse med byggarbetsgivarna om en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö betydligt större. Även om de indiska byggarbetarfacken är små och splittrade är det ändå de som står bakom en sakta ökande medvetenhet både hos arbetstagare och hos arbetsgivare. Sedan de började informera om asbestens risker i delstaten Tamil Nadu, har arbetet med att byta ut asbesten påbörjats i staden Chennai. I ett bostadsområde har hustaken bytts ut mot alternativa material, bland annat flätade blad från kokospalmen. Ett första steg på vägen mot förbättringar i den indiska arbetsmiljön. BWI driver samtidigt en global kampanj för att sätta press på världens regeringar, att förbjuda all användning av asbest i alla länder människor dör varje dag i arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar runt om i världen. Det är 4-5 personer i minuten. Många arbeten har kusligt dåliga arbetsförhållanden där personer riskerar livet varje dag. Återigen är det de fattigaste som saknar utbildning de mest utsatta. 27 Foto: Margite Fransson

15 Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har dåliga villkor Förändring bygger på engagemang, och engagemang bygger på kunskap. Därför finansierar LO-TCO Biståndsnämnd även kommunikationsaktiviteter i Sverige, inom fackförbund, Fairtrade och Schyst resande. Genom att synliggöra arbetsförhållanden i världen och vad facken gör för att förändra. Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har dåliga villkor, var hen än befinner sig i världen. Alla ska ha bra arbetsvillkor och respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet ska gälla alla. Att samarbeta med fackliga organisationer i världen är därför en del i vårt fackliga solidaritetsarbete. Ökad kunskap om hur andra har det på jobbet, under vilka villkor och förhållanden våra kollegor runt om i världen arbetar, ökar vår förståelse och vår solidaritet. Men inte bara det. Kunskap ökar också våra möjligheter att från vår hemmaarena konkret påverka och förbättra andras arbetssituation, att väcka frågor, ta upp samtal och sätta press på företag och regeringar. I den globaliserade värld vi lever spelar det också roll vad vi här i Sverige har för vanor, vilka val vi gör och hur vi ser på vårt ansvar. När svenska industriarbetare står upp för rätten till kollektivavtal inom sitt multinationella företag, svenska journalister värnar yttrandefriheten, svenska lärare kämpar för allas rätt till utbildning och vårdanställda slåss för allas rätt till sjukvård då handlar det inte bara om vårt eget land, vår arbetsmiljö, vår natur och våra mänskliga rättigheter utan om alla människors. Foto: LO-TCO Biståndsnämnd Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. LO äger bolaget Fairtrade tillsammans med Svenska Kyrkan. Dessutom är 15 fackförbund medlemmar i föreningen för Fairtrade. Schyst resande är ett nätverk som belyser de sociala och ekonomiska baksidorna av resandet. Förutom Unionen, HRF och Fair Tade Center är IOGT-NTO och Svenska kyrkan medlemmar i nätverket. Nätverket arrangerar utbildningar och ger ut olika rapporter. 29

16 Fackliga utvecklingsprojekt 2013 Vi samarbetar med Just nu pågår 138 utvecklingsprojekt i 88 länder. Vissa projekt genomförs i flera länder. Läs mer om varje enskilt projekt på Land antal projekt Argentina 9 Bolivia 3 Brasilien 12 Chile 9 Colombia 5 Ecuador 2 Mexico 5 Paraguay 7 Peru 7 Uruguay 7 Venezuela 5 Algeriet 2 Angola 1 Benin 1 Botswana 3 Burkina Faso 2 Burundi 1 Djibouti 1 Egypten 1 Elfenbenskusten 2 Etiopien 2 Gambia 1 Ghana 1 Guinea 1 Kamerun 2 Kenya 6 Kongo, Brazzaville 1 Kongo, Dem Rep 2 Lesotho 2 Liberia 2 Malawi 9 Mali 1 Marocko 1 Moçambique 1 Namibia 2 Niger 1 Nigeria 3 Senegal 2 Sierra Leone 2 Swaziland 2 Sydafrika 7 Tanzania 4 Tchad 1 Togo 2 Uganda 5 Zambia 1 Zimbabwe 2 Albanien 1 Armenien 1 Azerbadjan 1 Bosnien Hercegovinia 1 Georgien 2 Kazakstan 3 Kroatien 1 Montenegro 1 Moldavien 1 Serbien 1 Turkiet 4 Ukraina 4 Uzbekistan 1 Vitryssland 1 Bangladesh 2 Indien 10 Indonesien 6 Irak 1 Kambodja 4 Kina 1 Malaysia 5 Mongoliet 1 Nepal 8 Pakistan 3 Sri Lanka 3 Thailand 4 Vietnam 4 Svenska fackliga organisationer: LO lo.se TCO tco.se LO-förbund: Fastighetsanställdas förbund fastighets.se GS gsfacket.se Handelsanställdas Förbund handels.se Hotell- och Restaurangfacket hrf.net IF Metall ifmetall.se Livs livs.se SEKO seko.se Byggnads byggnads.se Elektrikerförbundet sef.se Kommunal kommunal.se Musikerförbundet musikerforbundet.se Målareförbundet malareforbundet.se Pappers pappers.se Transport transport.se TCO-förbund: Fackförbundet ST st.org Farmaciförbundet farmaciforbundet.se Finansförbundet finansforbundet.se Försvarsförbundet forsvarsforbundet.se FTF ftf.se Lärarförbundet lararforbundet.se Polisförbundet polisforbundet.se SLF slf.se Journalistförbundet sjf.se Symf symf.se Teaterförbundet teaterforbundet.se Tull-Kust tullkust.se Unionen unionen.se Vision vision.se Vårdförbundet vardforbundet.se Globala fack: BWI - Building and Wood Workers International bwint.org EI - Education International ei-ie.org FIA - International Federation of Actors fia-actors.com FIM - International Federation of Musicians fim-musicians.org ICN - International Council of Nurses icn.ch IFJ - International Federation of Journalists ifj.org IndustriALL - Global Union industriall-union.org ITF - International Transport Workers Federation itfglobal.org ITUC - International Trade Union Confederation ituc-csi.org IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations iuf.org PSI - Public Services International world-psi.org UNI- Union Network International uniglobalunion.org

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD Bättre arbetsvillkor för alla världens hushållsanställda FAKTA: HUSHÅLLSANSTÄLLDA En hushållsanställd är en person

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Vision är en Fair Union

Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision vill ha ett schyst arbetsliv. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Det är därför

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Bygger på Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (2012-3-16) Smittskydd Halland och Halland, december 2013 Screening

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Genomsni ttlig handläggn instid. varav övriga *2. varav dublin *1. of which others *2. of which dublin *1. Average handling time

Genomsni ttlig handläggn instid. varav övriga *2. varav dublin *1. of which others *2. of which dublin *1. Average handling time Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2015 Senast körd 2016-01-01 07.28 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Besökt yrkeskategori 2008

Besökt yrkeskategori 2008 Statistik över Läkare i världens klinik för papperslösa 28 Under 28 hade läkarkliniken totalt 1187 besök. En del besök har varit till fler yrkeskategorier, t ex en person besöker både läkare och sjukgymnast

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer