Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang"

Transkript

1 Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang

2 ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. nr 29 nr 87 nr 98 nr 100 nr 105 nr 111 nr 138 nr 182 Förbud mot tvångs- och straffarbete Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt Lika lön för lika arbete, oavsett kön Avskaffande av tvångsarbete Diskriminering vid anställning och yrkesutövning Minimiålder för arbete Mot de värsta formerna av barnarbete Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 23: Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. Foto: Maria Wallstam

3 Innehåll 5 För en jämställd värld 6 Organisering 9 Klädindustrin i Kambodja 10 Lärare i Colombia 12 Globaliseringens effekter 15 Säkerhetsbranschen i Indien 16 Mänskliga rättigheter 18 Journalister i Turkiet 20 Ökad jämställdhet 23 Världens vanligaste yrke 24 Arbetsmiljö, hiv och aids 27 Asbest ökar i Indien 29 Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har dåliga villkor 30 Våra projekt i världen För en jämställd värld Starka fackföreningar är ett av de allra viktigaste instrumenten för att förbättra människors livsvillkor och arbetsförhållanden. Enligt Världsbanken har arbetstagare som är medlemmar i facket både högre löner och kortare arbetstid än de som inte är organiserade. De har dessutom bättre utbildning. En fast anställning, en stabil inkomst och en säker arbetsmiljö är arbetsförhållanden som skapar bättre livsvillkor också utanför arbetsplatsen. Familjer kan leva tryggare, hälsosammare och barnen får chans till längre skolgång. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer uppbyggnaden av fria och demokratiska fackliga organisationer i världen med målet att skapa en demokratisk och jämställd värld. En värld där fackliga och andra mänskliga rättigheter respekteras och där fördelningen av makt och resurser sker på ett rättvist sätt. Under perioden har vi finansierat 155 utvecklingsprojekt i mer än 90 länder. Projekten handlar i hög grad om att ge en grundläggande facklig utbildning där arbetstagare får lära sig om sina rättigheter i arbetslivet och får redskap för att kunna leda organisationer, ställa krav och förhandla med arbetsgivare. Projekten arbetar också med arbetsmiljöfrågor, hiv och aids, jämställdhet och globaliseringens effekter. All verksamhet inom LO-TCO Biståndsnämnd utgår ifrån ILO:s Decent Work Agenda. I den ses sysselsättning och anständiga arbetsvillkor som centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Agendan innehåller fyra arbetsområden: respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet, social dialog, sysselsättning och social trygghet och är i sin tur en del av FN:s millenniemål om att halvera fattigdomen till år ISBN: LO-TCO Biståndsnämnd, Grafisk design och produktion: Bob Reklambyrå. Tryck: Eskils Tryckeri. Foto, omslag: LO-TCO Biståndsnämnd. Skriften är framtagen med stöd av Sida. Sida svarar ej för innehållet. 5

4 Ju fler vi blir, desto starkare står vi Grunden för allt fackligt arbete är organisering. Ju fler kunniga, aktiva och engagerade medlemmar en fackförening har, desto större är dess möjligheter att påverka genom förhandling och påverkansarbete. Ett enat fack med kunskap om lagar och regler har, till skillnad från en ensam löntagare, helt andra chanser att sätta press på arbetsgivare och beslutsfattare. En central uppgift för LO-TCO Biståndsnämnd är därför att på lokal nivå, stödja fackföreningar att bygga upp en stor, stark och självständig verksamhet. Utbildning är en viktig faktor i det arbetet. Samarbete är en annan. På många håll konkurrerar små fackföreningar med varandra. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer deras arbete att närma sig varandra, att göra gemensam sak för allas bästa. Ju fler kunniga, aktiva och engagerade medlemmar en fackförening har desto större är dess möjligheter att påverka genom påtryckningar och regelrätta förhandlingar. Det gäller också alla de miljontals arbetstagare som idag arbetar inom den informella ekonomin. Att se till att alla de som arbetar under osäkra eller otydliga anställningsformer också inkluderas i samhället och arbetslivet är en svår, men grundläggande, uppgift för facket. Foto: Ville Klemens

5 Organisering Klädindustrin i Kambodja Kvinnorna tar för sig och visar vägen En ensam löntagare som försöker förhandla med en arbetsgivare, som vet att det står hundratals på kö för jobbet, kommer inte långt. I Kambodja arbetar närmare en halv miljon människor i klädindustrin, men få tjänar en lön som går att leva på. Efter en av de största strejkerna i Kambodjas historia, där textilarbetare år 2011 krävde en lön på 93 US dollar i månaden, höjdes minimilönen till 66 US dollar i månaden. För att öka arbetarnas hälsa, proklamerade den kambodjanska regeringen. En höjning av lönen visst, men fortfarande saknas nästan trettio dollar i månaden för att arbetarna ska kunna leva ett anständigt liv på sin lön. Det är inte bara lönen som är låg. Arbetsmiljön är dålig och arbetsvillkoren hårda med långa arbetsdagar, obetald övertid, dåliga arbetslokaler, bristande säkerhet och otrygga anställningsförhållanden. I Kambodja är det officiellt inte förbjudet med fackföreningar. Problemet är istället att olika fackföreningar konkurrerar med varandra. Bara inom textilområdet slåss sju olika fackföreningar om medlemmarna och makten. Dessutom finns flera så kallade gula fack, fack som är kopplade till arbetsgivarna och som motarbetar andra fackliga initiativ med hot och våld. Ett projekt som stöds av svenska IF Metall och det globala facket IndustriALL har därför haft, som ett av flera mål, att stötta enandet av fackföreningsrörelsen. De allra flesta upp emot 90 procent av de anställda i klädföretagen är kvinnor, med låg utbildning. Många av dem är unga kvinnor från landsbygden som inte känner till vilka rättigheter de faktiskt har, i alla fall på pappret. Trots att den överväldigande majoriteten av dem som arbetar inom klädföretagen är kvinnor, har de fackliga ledarna nästan uteslutande varit män. Ett annat viktigt mål för projektet har därför varit att få in fler kvinnor i den fackliga ledningen. Projektet bygger på utbildning i studiecirkelform. Många av kvinnorna som deltagit i cirklarna har, stärkta av det självförtroende som den nya kunskapen gett, gått vidare till andra studier. Många har också fortsatt som studiecirkelledare. En av dem är Snon Sokunthea: Jag har arbetat länge på fabriken och vet hur svårt det är. Därför kände jag att jag ville göra något för alla dessa unga från landsbygden som annars så lätt blir utnyttjade, berättar hon. Flera kvinnliga studiecirkelledare har också blivit valda till fackliga företrädare. En av de viktigaste frågorna som facket har att driva är den om förbättring av de dåliga anställningsvillkoren. Anställningsavtal på ett halvår i taget eller ännu kortare skapar stor otrygghet hos de anställda. Allra mest påverkar de osäkra villkoren kvinnor i samband med barnafödande. NIFTUC som är den fackförening som Shon Sokunthea tillhör, är det enda textilarbetarfack som har en kvinnlig ledare. Hon har varit en viktig inspiration för mig, säger Shon Sokunthea. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer fackens arbete att närma sig varandra, samarbeta, enas och göra gemensam sak för allas bästa. Fackföreningsrörelsen globalt arbetar också för att organisera alla de miljontals arbetstagare som idag arbetar inom den informella ekonomin. Alla som arbetar under osäkra eller otydliga anställningsformer ska också inkluderas i samhället och arbetslivet. Det är en svår men grundläggande uppgift för facket! % Levnadslön Minimilön Minimilön Den lagstadgade minimilönen motsvarar sällan levnadslönen. I många länder ligger den på ungefär 30% av levnadslönen. Beräkningar som Asia Floor Wage Alliance gjort visar att levnadslönen i Kambodja är 283 US dollar/månad, vilket är fyra gånger minimilönen. Enligt nätverket Rena Kläder ska en levnadslön räcka till mat, hyra, rent vatten, kläder, resa till jobbet, barnens skolavgifter, sjukvård samt lite extra för oförutsedda utgifter. 9 Foto: LO-TCO Biståndsnämnd

6 Lärare i Colombia Riskfylld kamp för utbildning Colombia är världens farligaste land att vara fackligt aktiv i, särskilt för lärare. Bara under åren mördades minst 39 lärare i Colombia. Utpressning, våld och dödshot tillhör de colombianska lärarnas skrämmande vardag. Berättelser om hur städernas gatugäng kräver beskyddaravgifter, hur lärare pressas på pengar eller tvingas att sätta högre betyg på vissa elever är långt ifrån ovanliga. På landsbygden utgör lärarens ställning mellan regeringen och gerillan ett hot i sig och det gör deras relativt starka status också. Hoten, våldet och dödandet har lett till en negativ spiral. De colombianska lärarförbunden har svårt att rekrytera nya medlemmar och de som redan är medlemmar har legat lågt och inte vågat engagera sig i arbetet. Samtidigt som det faktiskt är väldigt riskfyllt att engagera sig fackligt är en stark fackförening med aktiva medlemmar det mest effektiva och kanske det enda sättet att påverka och förbättra de colombianska lärarnas situation. Därför stödjer LO-TCO Biståndsnämnd det svenska Lärarförbundets samarbetsprojekt med Colombias största lärarfack Fecode, i arbetet med att utbilda medlemmar och att rekrytera nya. Utbildningen ger centrala kunskaper i hur man driver en effektiv fackförening och stärker omgivningens tilltro till verksamheten. I ett land genomsyrat av korruption är kunskap om goda administrativa rutiner viktiga. Att försvåra fusk och mutor genom tydliga och transparenta system skapar förtroende både hos medlemmarna och bland människor som står utanför. Ledare inom Fecode lär sig också konkret förhandlingsteknik och 2012 lyckades organisationen förhandla fram en överenskommelse med det colombianska utbildningsministeriet. Överenskommelsen har inneburit en tydlig förbättring av lärarnas villkor, inte minst när det gäller deras säkerhet. Eftersom majoriteten av lärarna i Colombia är kvinnor har fackförbundet särskilt satsat på att förbättra just kvinnors arbets- och levnadsvillkor. På så vis innebär den fackliga utvecklingen också ett steg framåt för alla colombianska kvinnor. 10 Organisering Då majoriteten av lärarna i Colombia är kvinnor har fackförbundet särskilt satsat på att förbättra just kvinnors arbetsoch levnadsvillkor. På så vis innebär den fackliga utvecklingen också ett steg framåt för alla colombianska kvinnor. Foto: Fecode

7 Globaliseringens effekter Vår tids nya rörlighet över nationsgränser och mellan världsdelar har skapat arbetstillfällen och ökat möjligheten för många människor att ta sig ur fattigdom. Men utvecklingen har inte enbart varit av godo. Globaliseringen har också fört med sig nya problem och svårigheter. Många företag skapar sig konkurrensfördelar genom låga löner och dåliga arbetsvillkor. Samtidigt har den förbättrade kommunikationen mellan länder medfört att den internationella fackföreningsrörelsen har kunnat stärkas i sitt arbete. Idag förhandlas många avtal på global nivå. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer den internationella fackföreningsrörelsens arbete för att bli en erkänd diskussions- och förhandlingspart på arbetsmarknaden och i politiken. Foto: LO-TCO Biståndsnämnd

8 Säkerhetsbranschen i Indien Facket förhandlar fram nya avtal Sedan 2007 har över indiska väktare fått anställningsbevis. I Indien sysselsätter säkerhetsbranschen en miljon människor. De flesta är män och deras levnadsvillkor och arbetsvillkor är eländiga. Säkerhetsvakterna är extremt lågavlönade, samtidigt som deras försörjningsbörda är stor. Många skickar den större delen av sin redan knappa och otillräckliga lön till sina familjer på landsbygden. Jag har träffat ungdomar som bott stycken i samma rum, med en öppen spis på golvet och en enda toalett på 200 personer. En del har inte kunnat åka hem på flera år eftersom de jobbar sju dagar i veckan, 365 dagar om året, berättar Stefan Andreasson, koordinator för svenska fackförbundet Transports projekt i Indien. Projektet går framför allt ut på att förbättra arbetsvillkoren inom väktarbranschen och att få de allra största säkerhetsföretagen i Indien att fastställa en lägsta lönenivå och en reglerad arbetstid för sina anställda. Tillsammans med det globala facket UNI stödjer Transport den indiska fackföreningen India Security Workers Organising Initiative. För att värva nya medlemmar utbildar facket sina medlemmar och informerar väktare om deras rättigheter. Ett stort framsteg gjordes när facket under 2012 lyckades förhandla fram ett avtal med de två största säkerhetsföretagen i Indien, G4S och svenska Securitas. Avtalet som ska fasas in stegvis ger arbetstagarna rätt till minimilön, pension, övertidsersättning samt sjuk- och semesterlön. Sedan 2007 har över indiska väktare fått anställningsbevis, lönespecifikationer och rätt till pension, säger Stefan Andreasson. Han berättar entusiastiskt hur kulturen har förändrats sedan han först besökte Indien. Nu säger arbetstagare att de inte vill jobba på företag som inte har papper. Det framgångsrika projektet har uppmärksammats av UNI som bästa internationella organiseringskampanj. Många företag antar en uppförandekod för att reglera arbetsvillkoren hos underleverantörer och dotterbolag i världen. Fackföreningsrörelsen förordar istället globala ramavtal. Medan en uppförandekod är en ensidigt antagen policy, är ramavtalet en juridisk bindande överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Ett slags globalt kollektivavtal som ger facket möjlighet att ställa arbetsgivare som kränker arbetstagarnas rättigheter till svars. Hittills har 95 globala ramavtal slutits mellan globala fack och multinationella företag. 15 Foto: Stefan Andreasson

9 Mänskliga rättigheter Två tredjedelar av jordens befolkning, det vill säga närmare 4,7 miljarder människor, saknar mänskliga rättigheter på sin arbetsplats. Barn tvingas till tungt och farligt arbete. Hushållsarbetare hålls som slavar. Gruvarbetare riskerar livet varje dag. Mänskliga rättigheter är själva förutsättningen för demokrati och för att orättvisor och fattigdom ska kunna upphöra. Men enligt ILO saknar två tredjedelar av jordens befolkning fortfarande mänskliga rättigheter på sin arbetsplats. Barn tvingas till tungt och farligt arbete, hushållsarbetare hålls som slavar, gruvarbetare riskerar livet, textilarbetare saknar säkerhetsutrustning och så vidare i all oändlighet. De fackliga rättigheterna anses vara mänskliga rättigheter just för att de är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. De behövs för att arbetstagare ska kunna ställa krav på rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor och för att kunna opponera sig mot orimliga förhållanden. Rätten att sluta sig samman i fria och oberoende fackföreningar, teckna kollektivavtal och strejka vid konflikter är det viktigaste för all facklig verksamhet. Foto: Denny Lorentzen

10 18 Foto: EFJ/TGS Journalister i Turkiet Ett starkt fack ökar pressfriheten Medias roll att sprida information och nyheter går knappast att överskatta. Journalisternas rapportering fungerar som vittnesmål och ögonöppnare för vad som händer i världen. Därför är journalistens yrke också ett av de mest utsatta och farliga i världen. Dagligen hotas, misshandlas, fängslas och till och med mördas journalister för att de vågat förmedla, för makthavare, obekväma uppgifter. Starka fack ger journalister större möjligheter att arbeta säkert och därmed stärka pressfriheten. Svenska Journalistförbundet och det globala journalistfacket IFJ driver projekt i flera länder där situationen för journalister är extra svår, såsom Irak och Palestina. Ett viktigt projekt är det i Turkiet där det nationella facket förutom att informera om lagar och regler har arbetat med att dokumentera och kartlägga övergrepp mot journalister. I Turkiet sparkas journalister när de skriver regimkritiska artiklar eller ännu värre åtalas och fängslas på falska grunder. Pressfriheten, liksom yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Turkiet har flest fängslade journalister i världen. Landets regering förklarar det med att de är terrorister. Projektets dokumentation och spridning av information om journalisternas situation har försämrat Turkiets rykte i världen. Med fakta i hand och med hjälp av påtryckningar från andra länder är det lättare att pressa Turkiets makthavare att fatta beslut som ökar journalisternas säkerhet och därmed yttrandefriheten. Genom att facket har stärkt sin position ser journalister som tidigare inte vågat ansluta sig, istället det fackliga medlemskapet som en garanti för sin personliga säkerhet. Under förra året tillkom 172 nya medlemmar vilket är mycket i ett land där journalister arbetar under ett ständigt fängelsehot. Det turkiska facket har också blivit bättre på att hjälpa fängslade journalister. Dels genom att besöka dem i fängelset och ge deras familjer stöd. Dels genom att ge rättshjälp och sprida information om det som sker. Även om utvecklingen på vissa plan har varit positiv är situationen fortfarande svår för landets journalister som arresteras och anklagas för allt ifrån förtal till terrorverksamhet. En av dem är journalisten Bariş Pehlivan som fängslades för att ha skrivit saker som den turkiska regeringen ville hålla tyst om. Vi drar fram känsliga frågor i ljuset, och då fängslar regeringen oss budbärare, berättar han. Efter 20 månader i fängelset släpptes han, men känner sig fortfarande avlyssnad och förföljd. Jag kan när som helst bli fängslad igen, säger han. Farligaste länderna att arbeta som journalist i Antal mördade journalister Syrien Egypten Pakistan Brasilien Somalien Ryssland Turkiet Bangladesh Det blir allt farligare att vara journalist i världen. Sedan 1992 har journaliser dödats. På senare år har andelen journalister som dött i strid ökat, men ser man till hela tidsperioden blev hela 67 procent av de dödade journalisterna kallblodigt mördade. Bara var femte dödad journalist dog under eldstrid. 2/3 Enligt ILO saknar fortfarande mer än två tredjedelar av alla arbetstagare i världen skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet

11 Ökad jämställdhet Jämställdhet mellan män och kvinnor är en fråga om demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Visst har kvinnors möjligheter att försörja sig och leva ett självständigt liv ökat, men ännu har inget land i världen lyckats. När fackförbund lyckas medvetandegöra sina medlemmar, när de lyckats förändra och förbättra kvinnors förhållanden på arbetsplatsen och inte minst öka den kvinnliga representationen i sina egna organisationer, börjar jämställdhetsspiralen snurra uppåt. I många av de projekt som finansieras av LO-TCO Biståndsnämnd, strävar de lokala facken efter att öka jämställdheten både på arbetsplatsen och i de egna fackliga leden. Kvinnliga arbetstagare som får en högre position på arbetsplatsen eller blir utsedda att leda sina fackliga medlemmar får ökat självförtroende och fungerar i sin tur som förebilder både för kollegor och i samhället. Foto: Mats Wingborg

12 22 Hushållsarbete Världens vanligaste yrke 10% Världens vanligaste yrke är att utföra hushållsarbete i någon annans hem. I hushållen arbetar de fattigaste och mest utsatta, oftast kvinnor och migranter, under svåra förhållanden. Hushållsarbete har aldrig riktigt räknats som ett riktigt arbete. Det har snarare betraktats som en del av den informella ekonomin utan lagar eller regler och med låg facklig organisering. Men den 16 juni 2011 fick världens alla hundra miljoner hushållsanställda rätt till reglerade arbetsförhållanden och lön på landets miniminivå. Allt enligt ILO:s konvention 189. Tillsammans med fackligt aktiva hushållsarbetare från Sydafrika, Karibien och Filippinerna lyckades IUF, det globala facket för lant- och livsmedelsarbetare, häromåret efter hårda förhandlingar få 61 regeringar att godkänna den nya konventionen. Det är ett historiskt beslut som lyfter fram en hel yrkesgrupp ur skuggorna. Nu jämställs arbetet med andra yrken och anställningar. För att konventionen ska träda i kraft krävs att åtminstone två länder ratificerar, alltså skriver under konventionen. Det har varken Sverige eller övriga EU-länder gjort ännu, trots att många av världens migrerande hushållsarbetarna arbetar just i Europa. Det blev istället Uruguay och Filippinerna som gjorde att konventionen trädde i kraft. Nu gäller det att alla de miljoner människor, som arbetar i hushåll runt om i världen, och som ofta lämnat sitt eget land och sin egen familj för att försörja dem och sig, får kunskap om sina nya rättigheter. Att sprida kunskap om konventionens existens och innehåll är en fortsatt viktig uppgift för fackföreningar i hela världen. IUF har också framgångsrikt organiserat hushållsarbetare inom sin projektverksamhet som får stöd av LO-TCO Biståndsnämnd. Projektet genomför aktiviteter som utbildningar och politisk påverkan. 16 fack för hushållsarbetare har anslutit sig till IUF:s regionala nätverk, och över hushållsarbetare har organiserat sig i projektländerna. I bara 14 av världens länder är den fackliga organisationsgraden över 50% av den totala arbetskraften. Dessa länder återfinns i huvudsak i Västeuropa och i Skandinavien. I utvecklingsländerna är organisationsgraden oftast kring 10%. ILOs konvention 189 innebär ett antagande av lagar som erkänner grundläggande rättigheter som rätten för hushållsarbetare att organisera sig fackligt, rätten till en minimilön, rätt till en ledig dag i veckan, rätt att slippa våld och kränkningar, rätt att få lönen utbetald åtminstone en gång per månad och rätt att behålla sina resehandlingar. Jämställdhet är en fråga om demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. 23 Foto: Mats Wingborg

13 Arbetsmiljö, hiv och aids Arbetsmiljön är ett område som berör och ofta engagerar alla arbetstagare och ett område där facket kan visa påtaglig nytta för sina medlemmar. Facket arbetar för att arbetsplatser ska vara säkra, hälsosamma och inte belasta miljön mer än nödvändigt. På varje arbetsplats ska finnas skyddsutrustning och säkerhetsrutiner. En trygg arbetsplats ska också vara fri från diskriminering. De som jobbar där ska inte behöva vara rädda för att påtala missförhållanden. Arbetsgivare ska ta ansvar för de arbetstagare som blivit sjuka eller har skadats på arbetsplatsen. Fackets arbete omfattar också att bekämpa spridningen av hiv och aids, att försvara rättigheterna för redan smittade och deras familjer och att minska stigmatiseringen av smittade på arbetsplatsen. Foto: LO-TCO Biståndsnämnd

14 26 Asbest ökar i Indien Insatser för att öka medvetenheten Många fattiga använder kasserade bitar av asbest som takläggning på sina egna skjul. I Sverige förbjöds asbest Totalt är det starkt hälsofarliga byggmaterialet förbjudet i ett femtiotal länder, men i Indien har användandet i stället ökat. Där används asbest som byggmaterial och som isolering i alla möjliga sorters byggnader. Bostadshus, järnvägsstationer, skolor och fabriker kan ha både tak och väggar klädda med asbest. Dessutom använder många fattiga indiska arbetare kasserade bitar som takläggning på sina egna skjul. Varje år används över ton asbest i Indien, berättar Margite Fransson, journalist på Byggnadsarbetaren. När hon för några år sedan besökte Indien för att undersöka de indiska byggnadsarbetarnas arbetsmiljö träffade hon Naran Mehra. Han brukade arbeta med att isolera rör med asbest. Han berättade hur dammet yrde när han och hans kollega blandade ut asbestmjölet i vatten, hur de trampade runt med nakna fötter för att få en jämn smet och hur de sedan med händerna formade bollar som de sedan smetade ut på rören. Ibland skojade de och kastade bollarna på varandra istället. Ingen hade berättat för dem att de hanterade livsfarligt material, att asbest består av små mineralfibrer som är så tunna och vassa att de tränger igenom huden och följer med luften ner i lungorna när man andas. Naran Mehra fick för ett par år sedan diagnosen asbetos. Han har svårt att andas eftersom fibrerna har skurit små hål i hans lungor. Det är ett öde han redan delar med tusentals andra byggjobbare, elektriker, golvläggare och städare. Och fler kommer det att bli. Många kommer också att drabbas av malignt mesoteliom en sorts cancer som kan uppstå i lungsäcken, bukhinnan eller hjärtsäcken. Den annars ovanliga cancerformen orsakas så gott som alltid av asbest och hälften av dem som drabbas dör inom ett år från att de fått symptom. Indien har runt trettio miljoner byggnadsarbetare. Majoriteten av dem kan varken läsa eller skriva och vet ingenting om vilka risker de utsätter sig för i sitt arbete med asbest. Tiden mellan exponering och uppkomsten av symptom kan vara lång. Det gör det enklare för skrupelfria producenter och byggarbetsgivare att bortse från de verkliga sambanden och fortsätta sin hänsynslösa verksamhet. De utnyttjar okunskapen och exporterar asbest som aldrig förr. Det är få som är fackligt anslutna. Flera mindre organisationer konkurrerar dessutom med varandra om de tio procent av byggnadsarbetarna som är det. Det globala facket för bygg- och träarbetare, BWI, har därför i ett särskilt projekt i delstaten Tamil Nadu, arbetat för att få den splittrade fackföreningsrörelsen att enas. Enade är möjligheten att driva fram en överenskommelse med byggarbetsgivarna om en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö betydligt större. Även om de indiska byggarbetarfacken är små och splittrade är det ändå de som står bakom en sakta ökande medvetenhet både hos arbetstagare och hos arbetsgivare. Sedan de började informera om asbestens risker i delstaten Tamil Nadu, har arbetet med att byta ut asbesten påbörjats i staden Chennai. I ett bostadsområde har hustaken bytts ut mot alternativa material, bland annat flätade blad från kokospalmen. Ett första steg på vägen mot förbättringar i den indiska arbetsmiljön. BWI driver samtidigt en global kampanj för att sätta press på världens regeringar, att förbjuda all användning av asbest i alla länder människor dör varje dag i arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar runt om i världen. Det är 4-5 personer i minuten. Många arbeten har kusligt dåliga arbetsförhållanden där personer riskerar livet varje dag. Återigen är det de fattigaste som saknar utbildning de mest utsatta. 27 Foto: Margite Fransson

15 Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har dåliga villkor Förändring bygger på engagemang, och engagemang bygger på kunskap. Därför finansierar LO-TCO Biståndsnämnd även kommunikationsaktiviteter i Sverige, inom fackförbund, Fairtrade och Schyst resande. Genom att synliggöra arbetsförhållanden i världen och vad facken gör för att förändra. Ingen arbetstagare tjänar på att någon annan har dåliga villkor, var hen än befinner sig i världen. Alla ska ha bra arbetsvillkor och respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet ska gälla alla. Att samarbeta med fackliga organisationer i världen är därför en del i vårt fackliga solidaritetsarbete. Ökad kunskap om hur andra har det på jobbet, under vilka villkor och förhållanden våra kollegor runt om i världen arbetar, ökar vår förståelse och vår solidaritet. Men inte bara det. Kunskap ökar också våra möjligheter att från vår hemmaarena konkret påverka och förbättra andras arbetssituation, att väcka frågor, ta upp samtal och sätta press på företag och regeringar. I den globaliserade värld vi lever spelar det också roll vad vi här i Sverige har för vanor, vilka val vi gör och hur vi ser på vårt ansvar. När svenska industriarbetare står upp för rätten till kollektivavtal inom sitt multinationella företag, svenska journalister värnar yttrandefriheten, svenska lärare kämpar för allas rätt till utbildning och vårdanställda slåss för allas rätt till sjukvård då handlar det inte bara om vårt eget land, vår arbetsmiljö, vår natur och våra mänskliga rättigheter utan om alla människors. Foto: LO-TCO Biståndsnämnd Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. LO äger bolaget Fairtrade tillsammans med Svenska Kyrkan. Dessutom är 15 fackförbund medlemmar i föreningen för Fairtrade. Schyst resande är ett nätverk som belyser de sociala och ekonomiska baksidorna av resandet. Förutom Unionen, HRF och Fair Tade Center är IOGT-NTO och Svenska kyrkan medlemmar i nätverket. Nätverket arrangerar utbildningar och ger ut olika rapporter. 29

16 Fackliga utvecklingsprojekt 2013 Vi samarbetar med Just nu pågår 138 utvecklingsprojekt i 88 länder. Vissa projekt genomförs i flera länder. Läs mer om varje enskilt projekt på Land antal projekt Argentina 9 Bolivia 3 Brasilien 12 Chile 9 Colombia 5 Ecuador 2 Mexico 5 Paraguay 7 Peru 7 Uruguay 7 Venezuela 5 Algeriet 2 Angola 1 Benin 1 Botswana 3 Burkina Faso 2 Burundi 1 Djibouti 1 Egypten 1 Elfenbenskusten 2 Etiopien 2 Gambia 1 Ghana 1 Guinea 1 Kamerun 2 Kenya 6 Kongo, Brazzaville 1 Kongo, Dem Rep 2 Lesotho 2 Liberia 2 Malawi 9 Mali 1 Marocko 1 Moçambique 1 Namibia 2 Niger 1 Nigeria 3 Senegal 2 Sierra Leone 2 Swaziland 2 Sydafrika 7 Tanzania 4 Tchad 1 Togo 2 Uganda 5 Zambia 1 Zimbabwe 2 Albanien 1 Armenien 1 Azerbadjan 1 Bosnien Hercegovinia 1 Georgien 2 Kazakstan 3 Kroatien 1 Montenegro 1 Moldavien 1 Serbien 1 Turkiet 4 Ukraina 4 Uzbekistan 1 Vitryssland 1 Bangladesh 2 Indien 10 Indonesien 6 Irak 1 Kambodja 4 Kina 1 Malaysia 5 Mongoliet 1 Nepal 8 Pakistan 3 Sri Lanka 3 Thailand 4 Vietnam 4 Svenska fackliga organisationer: LO lo.se TCO tco.se LO-förbund: Fastighetsanställdas förbund fastighets.se GS gsfacket.se Handelsanställdas Förbund handels.se Hotell- och Restaurangfacket hrf.net IF Metall ifmetall.se Livs livs.se SEKO seko.se Byggnads byggnads.se Elektrikerförbundet sef.se Kommunal kommunal.se Musikerförbundet musikerforbundet.se Målareförbundet malareforbundet.se Pappers pappers.se Transport transport.se TCO-förbund: Fackförbundet ST st.org Farmaciförbundet farmaciforbundet.se Finansförbundet finansforbundet.se Försvarsförbundet forsvarsforbundet.se FTF ftf.se Lärarförbundet lararforbundet.se Polisförbundet polisforbundet.se SLF slf.se Journalistförbundet sjf.se Symf symf.se Teaterförbundet teaterforbundet.se Tull-Kust tullkust.se Unionen unionen.se Vision vision.se Vårdförbundet vardforbundet.se Globala fack: BWI - Building and Wood Workers International bwint.org EI - Education International ei-ie.org FIA - International Federation of Actors fia-actors.com FIM - International Federation of Musicians fim-musicians.org ICN - International Council of Nurses icn.ch IFJ - International Federation of Journalists ifj.org IndustriALL - Global Union industriall-union.org ITF - International Transport Workers Federation itfglobal.org ITUC - International Trade Union Confederation ituc-csi.org IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations iuf.org PSI - Public Services International world-psi.org UNI- Union Network International uniglobalunion.org

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

På sikt är målet att bilda en global facklig allians.

På sikt är målet att bilda en global facklig allians. Seko i världen 1 Seko stöder ett projekt för facklig organisering på TeliaSoneras dotterbolag Moldcell med säte i Moldaviens huvudstad Chisinau. Företaget håller till i moderna lokaler och arbetsvillkoren

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

3.2 Globaliseringens effekter

3.2 Globaliseringens effekter 3.2 Globaliseringens effekter UNI: Banka vett i bankerna Finansförbundet jobbar tillsammans med det globala facket UNI för bättre villkor för kollegor i Latinamerika. Under en resa för ett år sedan gjorde

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

STOPPA BARNARBETE. Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild

STOPPA BARNARBETE. Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild STOPPA BARNARBETE STOPPA BARNARBETE Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild Titta på handen här ovanför. Den tillhör en ung pakistansk mattpojke. Bilden togs i början av det nya millenniet i samband

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 36 VERKSAMHETSFÖRSLAG I världen Stark tillsammans i världen 1. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 37 1.2 Facklig organisering en väg ut ur fattigdom 38 1.3 Fackliga

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Latinamerika

Fackföreningsrörelsen Latinamerika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Östeuropa och. Centralasien

Fackföreningsrörelsen Östeuropa och. Centralasien Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon Policy paper Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon República Argentina har en hög utbildningsstandard för både kvinnor och män, jämställdheten mellan män och kvinnor håller också

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

3.4 Arbetsrätt och mänskliga rättigheter

3.4 Arbetsrätt och mänskliga rättigheter Turkiet: ett fängelse för journalister I februari 2013 arresterades mer än 167 fackliga aktivister i Turkiet. Arresteringarna var ett i en lång rad exempel på hur den turkiska staten trakasserar fackliga

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids Arbetsmiljö ett möte för anställda och arbetsgivare I provinsen Mpumalanga, Sydafrika, har arbetsplatsolyckorna på plantagerna sjunkit från fem om året till endast en. Men bakom dagens arbetssätt, att

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Nr Förbund Projektnamn 8200 LO Gotland Gute Syfte: Öka kännedomen om levnadsförhållandena i de länder LO-distriktet arbetar med och kunskap om fackligt

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad 3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad Informell ekonomi en utmaning för facket Indiska järnvägen är den största statliga arbetsgivaren i Indien med 1,4 millioner fastanställda med en hög facklig anslutning.

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Svensk fackföreningsrörelse verkar gränslöst

Svensk fackföreningsrörelse verkar gränslöst En rättvisare värld Svensk fackföreningsrörelse verkar gränslöst LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan mellan de fackliga centralorganisationerna LO och TCO. Genom fackligt internationellt solidaritetsarbete

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar GUIDE T RÄ - VIS!!! T HANDEL Och företags sociala ansvar Hej! Det finns inga gratisluncher Idag kan nästan alla i Sverige unna sig något lite extra då och då. Nya skor, lite fredagsmys eller en platt-tv.

Läs mer

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer