Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl"

Transkript

1 Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA Sweco Architects AB 1

2 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr Övergripande MKB har utarbetats av: Bygg och miljö, Svedala kommun Kommunhuset Svedala Tel: I samverkan med Sweco Architects AB genom Ingvar Svensson, landskapsarkitekt Anne-Lie Mårtensson, landskapsarkitekt Caroline Ranelycke, miljökonsult, Sweco Environment Pia Transe Pedersen, stadsarkitekt Svedala kommun Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt Svedala kommun Christel Strömsholm Trulsson, miljöinspektör Svedala kommun Medverkande: Illustrationer: FOJAB arkitekter AB, SWECO Architects AB samt Tyréns AB 2

3 I N N E H Å L L 1 sammanfattning inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Utbyggnadsförslag och alternativ Om alternativen Sammanfattande konsekvenser av alternativen Området idag Utbyggnadsförslaget - illustrationer och visualiseringar uppföljning Kommande utredningar, tillståndsfrågor m.m Uppföljning av betydande miljöpåverkan samråd Avgränsningsmöte Referenser planer Genomförda underlagsutredningar Översikstplan och detaljplan Planprocessen landskapsanalys miljökonsekvenser Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Mark Vatten Hälsa och säkerhet Påverkan under byggskedet uppfyllelse av miljömål och miljökvalitetsnormer Skånes 15 miljömål Miljökvalitetsnormer samlad bedömning

4 1 s a m m a n fat t n i n g Inom Svedala kommun pågår ett planarbete för ett område söder om Bara, Bara Söder i anslutning till golfanläggningen PGA. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att redovisa de övergripande konsekvenserna av planprogrammet för Bara Söder. Planprogrammet kommer under våren att följas av en detaljplan, Bara Söder, etapp 1. Denna upprättas för bad- och hotellanläggningen samt för bostadsgrupperna Backahusen i öster, Skogshusen och stugområdet Retreat i sydöst. I en andra etapp upprättas detaljplan för bostadsgruppen Sjöhusen i sydväst. Bad- och hotellanläggningen förväntas få ca 1 milj besökare per år och placeras vid Spångholmsgården söder om Bara. Tre bebyggelsegrupper med bostäder föreslås; Backahusen i nordost, Sjöhusen i söder samt Skogshusen i sydöst. För det senare har flera utformningsalternativ studerats. Strax öster om Skogshusen planeras även en mindre grupp av uthyrningsstugor, Retreat. Totalt planeras ca 700 bostäder och hotellanläggningen kommer innehålla ca 400 rum. Bad- och hotellanläggningen utformas som två halvcirkelformade byggnader, ca 350 m i diameter med sluttande tak, som omsluter den nuvarande Spångholmsgården. Utbyggnaden enligt nu aktuellt planprogram med bad- och hotellanläggning samt föreslagna bebyggelsegrupper förstärker utvecklingen mot ett fritids- och rekreationslandskap intill befintlig golfbana samt Torups rekreationsområde. För att klara trafikförsörjningen till området föreslås en ombyggnad av väg 841 västerut mot Malmö, en omdragning av busslinje 142 ner genom planområdet samt en bana för lätt spårtrafik mellan Malmö-Klågerup, Klågerupsbanan. Hållplatslägen planeras vid Bara samt strax norr om bad- och hotellanläggningen. Särskilt placeringen av hållplatslägena vid Bara centrum kommer att få stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av Bara tätort. Utbyggnaden av Bara Söder ökar reseunderlaget för att banan skall kunna byggas, men en förutsättning är också att befolkningsunderlaget i Bara och Klågerup fördubblas. För att klara kollektivtrafikförsörjningen på kort sikt behöver därför busslinjetrafiken byggas ut. Utbyggnaden av Bara Söder medför att en stor del av åkermarken/jordbruksdriften försvinner och ersätts av bebyggelse. Kommunens intentioner är att Spångholmsgårdens kvarvarande byggnader huvudsakligen skall bevaras och integreras i bad- och hotellanläggningen. Genom utbyggnaden av bad- och hotellanläggningen kommer dock det kulturhistoriska och visuella sambandet mellan Spångholmen och Värby att försvagas. Bad- och hotellanläggningen kommer istället att bli det nya landmärket i landskapet. Virängarna i sydöst är ett sumpskogs- och fuktängsområde och här redovisas flera alternativa utbyggnadsförslag för bostadsområdet Skogshusen. De olika alternativen tar mer eller mindre i anspråk Virängarnas naturvärden. Ur helhetssynpunkt är alternativet med bebyggelse på sluttningen öster om Virängarna att föredra, dels ur grundläggningssynpunkt, dels för att kunna bibehålla naturområdet. De övriga alternativen för utformning av Skogshusen är olämpliga genom att de påverkar naturvärdena inom Virängarna negativt samt för att grundläggningsförhållandena är sämre. Här finns artesiskt vatten under ett relativt tunt lerskikt. Punktering av detta lerlager medför problem genom att grundvatten trycks upp. Genom området rinner Spångholmsbäcken som är ett biflöde till Sege å. I anslutning till denna och tillhörande sidodiken kommer ett antal dagvattendammar/fördröjningsmagasin att byggas vilka kommer att integreras i gestaltningen av bebyggelsen och området som helhet. 4

5 s a m m a n fat t n i n g Genom naturlig trafikökning och till följd av utbyggnaden av Bara Söder förväntas trafiken mer än fördubblas från dagens ca fordon/ årsmedeldygn till omkring år Sammantaget bedöms de samlade konsekvenserna inte lägga några hinder i vägen för en utbyggnad av Bara Söder enligt föreslaget planprogram. Flera befintliga fastigheter utmed väg 841 kommer på grund av de ökade trafikmängderna, att få bullernivåer som överstiger gällande riktvärden utomhus för ny bebyggelse, om inga bullerskyddsåtgärder utförs. Klågerupsbanan som inom vissa avsnitt kommer att ligga parallellt med väg 841 kommer även att bidra till en viss ökning av buller och förstärkning av barriäreffekten mellan Bara Söder och Bara tätort. En konsekvens av den nya infrastrukturen är också att området blir mer fragmenterat, främst i den norra delen. En översiktlig riskanalys har utförts inom Svedala kommun i samband med planprogrammet. Denna pekar särskilt på Räddningstjänstens insatstider vid en eventuell olycka. Bad- och hotellanläggningen blir styrande, vilket innebär en insatstid på 10 min. För att klara detta diskuteras att skapa en så kallad framskjuten enhet. Bemanningen av denna bör delvis kunna samordnas med annan personal inom bad- och hotellanläggningen. Det ska även undersökas om vilka byggnadstekniska åtgärder som kan utföras i anläggningen. Flera utredningar kommer att genomföras under planprocessen. Bl.a kommer rödlistade arter att inventeras och grundvattenmodelleringar utföras för att klargöra förutsättningarna för att använda geotermisk energi. Eventuella markföroreningar planeras även att undersökas inom Tjustorps industriområde och befintlig deponi vid Sjöhusen. Kompletterande geotekniska undersökningar kommer att genomföras inom områdena för ny planerad bebyggelse. Andra frågor som kommer att belysas är buller från bad- och hotellanläggningen, arkeologi och skicket på Spångholmens byggnader. 5

6 2 i n l e d n i n g 2.1 Bakgrund I anslutning till golfanläggningen Professional Golfers Association, PGA, har det en längre tid funnits ett intresse att utveckla området för boende och hotellverksamhet med äventyrsbad, spa och konferens. Det aktuella området ligger naturskönt och gränsar till Torups bokskog i söder. PGA, som anlades för ett par år sedan, är av världsklass och utgörs av två 18-hålsbanor varav en uppfyller kraven för att arrangera internationella golftävlingar på PGA touren. PGA innehåller även en 9-hålsbana samt ett klubbhus med restaurang och 16 sviter. För att öka möjligheterna att utnyttja kollektivtrafik till området föreslås på sikt även en lätt spårväg på sträckan Malmö-Bara- Klågerup Klågerupsbanan. Denna kommer också att ge förutsättningar för en större utbyggnad i Bara. På kort sikt krävs dock att busslinjetrafiken byggs ut. 2.2 Syfte Denna övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att på planprogramnivå beskriva konsekvenserna av en utbyggnad av en hotellanläggning med äventyrsbad och bostäder söder om Bara. MKB:n syftar även till att föreslå åtgärder i det fortsatta planarbetet för att begränsa negativ miljöpåverkan. Detaljplan som medger att området tas i anspråk för hotell utanför sammanhållen bebyggelse enligt Plan-och bygglagen (PBL) 4 kap 34, omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken (MB) 6 kap 6-7. Dessutom berörs två riksintressen med natur- och kulturvärden. Bygg och miljö inom Svedala kommun bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljötillsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför i en miljöbedömning enligt 6 kap MB. 2.3 Avgränsningar Miljöbedömningarna avgränsas enligt följande: Rum Avgränsningen av den fysiska miljön utgörs av utredningsområdet där Malmövägen i norr och Tjustorpsvägen i väster bildar tydliga gränser. Öster om utredningsområdet ligger golfbanor tillhörande PGA samt Värby by med sammanhållen småskalig äldre bebyggelse. I söder ligger öppen odlingsmark som gränsar till Torups bokskogsområde. Tid I en första etapp ska detaljplan upprättas för bad- och hotellanläggningen samt bostadsgrupperna Backahusen i öster, Skogshusen i sydost samt stugområdet Retreat. I en andra etapp upprättas detaljplan för bostadsgruppen Sjöhusen. För Tjustorps industri, som idag används som lagerbyggnad, finns önskemål från fastighetsägaren att riva byggnaden och istället bygga bostäder inom området (del av bostadsgruppen Sjöhusen). Bad- och hotellanläggningen beräknas bli färdigställd år Sak Avgränsning av miljöaspekter avser de miljöområden som kan ge betydande miljöpåverkan, såsom: Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Naturresurser och markanvändning Vatten Hälsa och säkerhet 6

7 i n l e d n i n g Konsekvensbedömningar av alternativen I kapitel 6 redovisas konsekvenserna av utbyggnadsalternativet som även inkluderar alternativa utformningar av Skogshusen. Det tidigare alternativet som var aktuellt år 2008, Holiday Club samt tidigare studerat alternativ för utformning av bad- och hotellanläggning (Förslag 1 och 2, Sweco Architects) redovisas samlat i kapitel 3, Utbyggnadsförslag och alternativ. Eftersom de inte längre är aktuella genom någon intressent, kan de heller inte betraktas som genomförbara alternativ i dagsläget. I kapitel 3 redovisas även samlat konsekvenserna av nollalternativet. Avgränsningsområde för MKBn. 7

8 3 U t b y g g n a d s f ö r s l a g o c h a lt e r n at i v 3.1 Om alternativen Planprogrammets förslag till utveckling av området har föregåtts av andra tidigare utbyggnadsförslag. Här redovisas bl.a det tidigare aktuella förslaget med Holiday Club. För att kunna sätta planprogrammets konsekvenser i ett perspektiv, görs en översiktlig samlad jämförelse med dessa tidigare utbyggnadsförslag. Planprogrammet jämförs även med ett noll-alternativ, d.v.s. den utveckling som troligen kommer att ske om planen inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till innehållet. Nollalternativet Om detaljplanläggningen inte genomförs antas befintlig markanvändning fortgå, dvs jordbruk. Översiktsplanens förslag om hotell, konferens och badanläggning samt bostäder genomförs därmed inte. Bostadsbehovet får tillgodoses genom annan exploatering i kommunen. Nollalternativet medför inget behov av nya väg- eller spårdragningar genom området. Banan för lätt spårtrafik mellan Malmö och Klågerup följer troligen då istället Malmövägen, väg 841. Då planprogrammet främst syftar till att lägga fast övergripande strukturer beskrivs här främst de konsekvenser som är av principiell karaktär för de olika alternativen. I den fortsatta planläggningen kommer utbyggnadsförslaget att göras alltmer konkret. JORDBRUKSMARK PGA GOLFBANA jordbruksmark goflbana 8

9 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A l t er n at iv Utbyggnadsalternativet Vid Spångholmsgården byggs en bad- och hotellanläggning. Badanläggningen föreslås inrymma äventyrsbad, spa och simbassänger, och den kommer att ligga innanför två halvcirkelformade byggnader med hotell och lägenheter. Spångholmsgården bevaras huvudsakligen och integreras i anläggningen. Bruttoarean (för samtliga 5-6 våningar) blir ca m2. Inom planområdet föreslås tre bostadsområden; Backahusen, Skogshusen och Sjöhusen, samt ett område med uthyrningsstugor, Retreat. I utbyggnadsalternativet föreslås även en bana för lätt spårtrafik MalmöKlågerup som leds söderut genom planområdet med en hållplats direkt norr om badanläggningen. Backahusen bostäder Badanlägg- Hotell ca 300 rum ning bostäder Sjöhusen 300 bostäder bostäder hotell Skogshusen bostäder badanläggning I huvudalternativet för Skogshusen grundläggs bebyggelsen på pålar, stolphus. Sumpskogen och fuktängen bibehålls i den centrala delen. Tidigare aktuellt utbyggnadsförslag, Holiday Club I ett tidigare skede inom det sk Holiday Club projektet, studerades även andra utformningar av hotell- och bostadsbebyggelsen. Hotellanläggningen föreslogs då ligga direkt söder om Spångholmsgården och bostäderna låg mer utspridda i öst-västlig riktning i den södra delen, jämfört med den nu aktuella utformningen. Det dåvarande hotellet var utformat i 6 våningar och spa-anläggningen omfattade ca 6-10 bastuavdelningar, 4-5 inomhuspooler och 2-4 utomhuspooler. Totalt skulle anläggningen ha en bruttoarea av ca m2. I detta alternativ planerades ca 300 andelslägenheter. I det då aktuella alternativet föreslogs ingen spårdragning genom området. Ytterligare utbyggnadsalternativ har studerats för Skogshusen, där våtmarken dikas ut och en damm anläggs i den centrala delen. Retreat 14 stugor Därutöver diskuteras inom kommunen ännu ett alternativ där bebyggelsen istället förläggs till den högre liggande östra delen och att sumpskogen/fuktängen bevaras i sin helhet. GOLFOMRÅDE bostäder parkering hotell 9

10 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v 3.2 Sammanfattande konsekvenser av alternativen Nollalternativet Nollalternativet innebär fortsatt brukande av åkermarken och bevarande av öppet landskap. Ingen exploatering möjliggörs i området och därmed begränsas utvidgningen av Bara samhälle söderut. Då bad- och hotellanläggningen inte byggs går regionen miste om en attraktiv rekreationsanläggning. Det erbjuds heller inte goda övernattningsmöjligheter till mer långväga besökare till PGA-banan. De samhällsekonomiska vinster med ökad turism och nya arbetstillfällen som utbyggnaden skulle ha inneburit för kommunen, uteblir. Bostadsbehovet får tillgodoses genom utbyggnad på annan plats i kommunen. Enligt kommunens översiktsplan planeras befolkningen i Bara tätort öka från drygt 3400 till 5000 invånare fram till år Detta innebär ett behov av 760 nya bostäder i tätorten, vilka enligt översiktsplanen ska byggas ut väster och söder om Bara och i Bara centrum. Utbyggnad norrut och österut bedöms av olika skäl som olämplig. Att enbart växa västerut skulle ge orten en långsträckt utbredning och mindre koncentration kring centrum, vilket kommunen vill undvika. Troligen kommer därför inte invånarantalet i Bara öka så mycket som planerat, om området söder om Bara inte byggs. Därmed blir underlaget för serviceutbyggnad mindre. Framförallt innebär nollalternativet att det inte finns tillräckligt underlag för realiserandet av en spårväg mellan Malmö och Klågerup. Denna kräver en fördubbling av invånarantalet i Bara. Den uteblivna bebyggelsen kan dock innebära vissa samhällsekonomiska vinster genom ett mindre behov av utbyggnad av teknisk infrastruktur och service i tätorten. Samtidigt finns en klar risk för en försämrad/utebliven förbättring av det serviceutbud som boende i Bara har idag. Då inte någon ny bebyggelse föreslås i området bibehålls jordbruksmarken, de kulturhistoriska strukturerna och backlandskapets naturkaraktär. Fortsatt jordbruksrationalisering och andra grödor är på sikt de mest troliga förändringarna av landskapet. Sumpskog/fuktängsområdet Virängarna exploateras inte, vilket innebär att naturvärdena inte påverkas negativt i nollalternativet. I nollalternativet görs inga insatser för att öka tillgängligheten i landskapet, utan de huvudsakliga stråken genom området är cykelvägen mot Torup samt Skåneleden. Nollalternativet innehåller ingen förändring av vattenförhållandena i området. Inga nya dagvattendammar eller fördröjningsmagasin anordnas, men vattensamlingar kommer att bildas i lågpunkterna vid kraftiga långvariga regn. Inga ingrepp i befintliga vattendrag och diken kommer heller utföras, utan markavvattningen kommer fortsätta ske till befintliga diken och vattendrag. Nollalternativet innebär fortsatt jordbruksdrift i området, vilket medför risk för fortsatt belastning på vattendragen vad gäller läckage av näringsämnen, vilket i sin tur kommer att ha fortsatt negativ påverkan på Spångholmsbäcken och Sege ås vattenkvalitet. Detta bidrar heller inte till att förbättra ytvattenförekomsternas kemiska och ekologiska status. Utbyggnadsalternativet - planförslaget Planförslaget innebär att området intill PGA-golfanläggning exploateras med bad- och hotellanläggning samt bostäder. Anläggningen kommer ha god kollektivtrafikförsörjning med busslinje 142 som får en hållplats i anslutning till bad- och hotellanläggningen. I framtiden planeras även spårburen trafik. Spårvägens sträckning diskuteras, men ett förslag är att dra ner spåret genom planområdet med en hållplats i den norra delen av badanläggningen. På lång sikt kan området norr respektive väster om bad- och hotellanläggningen mot Bara tätort komma att exploateras ytterligare med bostadsbebyggelse. Spårvägen kommer ge bad- och hotellanläggningen 10

11 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v en god kollektivtrafikförsörjning och därigenom minska dess trafikbelastning med biltrafik. Bilberoendet kommer även att minska för boende i området som helhet. I planförslaget anges ambitionen att hela anläggningen ska värmas upp med hjälp av geotermisk energi från grundvattnet, vilket innebär att användningen av fossila bränslen kan minimeras. Bad- och hotellanläggningen är av stort regionalt intresse och förväntas attrahera besökare från stora delar av Öresundsregionen och övriga Skåne. De samhällsekonomiska vinsterna med en stor samlad satsning på rekreationsanläggningar i anslutning till Torups rekreationsområde bedöms som stora för Svedala kommun genom ökade intäkter från turismnäring och nya arbetsplatser. De geologiska/geotekniska förutsättningarna i området gör att bad- och hotellanläggningen bör placeras i anslutning till Spångholmsgården, där grundläggningsförhållandena och förutsättningarna för utnyttjande av geotermisk energi är bäst. Bad- och hotellanläggningen kommer tillsammans med en större lägenhetsetablering att omgärda Spångholmsgården. Gårdsbebyggelsen avses bevaras i sin helhet, medan mangårdsbyggnadens trädgård kommer att exploateras. Det tydliga kulturhistoriska och visuella sambandet mellan Spångholmsgården och Värby försvagas. Samtidigt innebär den cirkulära anläggningen i sig ett tydligt nytt landmärke i rekreationslandskap. Badanläggningens utformning med rundade byggnader syftar till att samspela med backlandskapets karaktär. Planförslaget innebär utbyggnad av fyra från varandra väl avskilda bebyggelseområden med olika karaktär utifrån deras läge i landskapet: Backahusen, Sjöhusen, Skogshusen samt stugområdet Retreat, vilket ger dem tydliga egna identiteter. Totalt planeras ca 700 bostäder. Sjöhusen är den största bebyggelsegruppen med ca 300 bostäder. Dessutom planeras ett flertal bostäder i anslutning till hotell- och badanläggningen i den västra delen av den cirkulära anläggningen. De utspridda bebyggelseenheterna innebär att mer mark tas ur jordbruksdrift än vad som hade varit fallet med en mer samlad enhet. Samtidigt kan de bedömas vara mer anpassade till landskapets skala, då de snarare blir moderna mindre byar än en ny stor etablering. Bostädernas karaktär leder till att de snarare kommer uppfattas som egna enheter än som en del av Bara tätort. Med en framtida utbyggnad av Bara norr om badanläggningen kan bebyggelsen tydligare komma att knytas samman med tätorten. Malmövägen, väg 841, som avgränsar planområdet norrut har redan idag en för låg standard i förhållande till mängden trafik. Vägen behöver därför byggas om. Den ökande trafiken tillsammans med ny spårväg leder till att barriärverkan ökar mot Bara. Planförslaget innebär att det anläggningsbaserade rekreationslandskapet kring PGA-golfbanan utökas. Tillgängligheten till landskapet ökar genom att mindre vägar kommer att anläggas för att kunna nå bebyggelsen. Planprogrammet andas en ambition om att ta tillvara landskapets potential för rekreation samt att hålla det tillgängligt för allmänheten och inte enbart för dem som bor och besöker anläggningarna. Det är då viktigt att rörelsestråken genom området inte upplevs som för privata. Jordbruksmark kommer att tas ur drift. Samtidigt som exploateringen medför att ytan undantas från intensiv jordbruksgödsling och spridning av bekämpningsmedel, innebär hårdgörandet av marken ökade dagvattenmängder med snabbare avrinning. Fördröjande och renande åtgärder föreslås därför i planen genom lokalt omhändertagande av dagvattnet. Samhällsekonomiskt innebär planförslaget ett ökat behov av utbyggnad av VA-nätet och andra tekniska system. Samtidigt ger utbyggnaden med det ökade antalet invånare ökade skatteintäkter och ökat kundunderlag som kan finansiera och motivera ytterligare serviceutbyggnad. 11

12 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A l t er n at iv Alternativa utformningar av bostadsområdet Skogshusen Skogshusen vid/inom Virängarna utgör ett av de föreslagna nya bostadsområdena. Virängarna består huvudsakligen av en alsumpskog och fuktäng, som bedöms ha höga naturvärden. Skogshusen huvudalternativ FOJAB arkitekt er. Stolphus i sumpskogen. Det finns tre olika förslag till hur bostadsbebyggelsen kan utformas: I huvudförslaget behålls sumpskogen och fuktängen i den centrala delen. Husen placeras på pålar för att så långt möjligt behålla underliggande fuktängskaraktär och övrig vegetation i området. Tanken är att skapa en unik boendekaraktär genom ett boende i naturmiljö. Sannolikt är den fuktiga marken gynnsam för mygg sommartid, varför det kan ifrågasättas om boendekvaliteten blir så hög som avsett i huvudalternativet. I det andra alternativet dikas sumpskogen ut och därmed försvinner den karaktär som idag finns i området. En damm på 1,5-2 meter skapas i den centrala delen. Bostäderna placeras kring denna vattenspegel. Skogshusen alternativ 2. Tyrens. Utdikning med central damm eller bäckfåra. I ett tredje alternativ förläggs istället bostäderna öster om sumpskogen på lite högre liggande mark. Något färre bostäder ryms då inom området, även om mer mark norr om skogen tas i anspråk. Sumpskogen förses med spänger, blir närrekreationsområde och naturvärdena bevaras. Skillnaden mellan alternativen är att man i huvudförslaget försöker utnyttja naturvärdena till att skapa en unik boendekaraktär. I det andra alternativet för Skogshusen tar man bort befintliga naturvärden och anlägger ny parkmark för de närboende. Troligen är den vattensjuka marken känslig för markbearbetning. Alskogen bedöms ha ett värde för fågellivet i området. I det tredje alternativet bevarar man istället naturvärdena och utvecklar dessa till ett närrekreationsområde för boende. I övrigt innebär de olika utformningarna av Skogshusen ingen skillnad i miljöpåverkan vad gäller kulturmiljö etc. 12 Skogshusen alt 3. Bevarad sump skog och våt mark. Bygg na derna placeras på sluttningen öster om Virängarna.

13 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v Tidigare aktuellt utbyggnadsförslag; Holiday Club Det utbyggnadsförslag som togs fram då den sk. Holiday Clubanläggningen var aktuell innebar totalt sett en mindre exploaterad yta jämfört med det nu aktuella förslaget. Då fanns inte området närmast Tjustorps industriområde (delar av Sjöhusen i nu aktuellt förslag) samt området i nordost som nu kallas Backahusen med som utbyggnadsområden. Därmed togs en mindre andel jordbruksmark i anspråk och karaktären av öppet landskap förändrades i mindre utsträckning. Samtidigt låg de föreslagna ca 300 bostäderna mer utspridda än de drygt 700 bostäderna i nuvarande förslag. Bad- och hotellanläggningen skulle tagit åkermarken kring Spångholmsgården i anspråk i ungefär samma omfattning som nu. Anläggningen hade en mer utspridd karaktär utmed Spångholmsvägen. Hotellet skulle byggas i ca sju våningar, medan övriga byggnader skulle få en mer traditionell utformning som långa längor. Det diskuterades då även andra utformningar av hotellet, bland annat en 12 våningar hög monolit och bebyggelse i 2,5-3,5 våningsplan. Förutom den höga monoliten tog förslagen utgångspunkt i befintliga byggnader och anpassade sig till dessa snarare än att skapa ett nytt modernt intryck. Liksom i nuvarande förslag skulle den äldre bebyggelsen vid Spångholmsgården bevaras i sin helhet. Det kulturhistoriska och visuella sambandet med Värby skulle blivit mer bibehållet än i nuvarande utbyggnadsförslag, då ingen bebyggelse föreslogs mellan de två enheterna. Trädgården kring Spångholmsgårdens mangårdsbyggnad skulle dock sannolikt ha tagits i anspråk för parkeringsplatser mm i denna tidigare utformning. I likhet med nuvarande förslag så skulle de planerade bostäderna ha påverkat fuktängs- och sumpskogen inom Virängarna i den sydöstra delen av planområdet, dock i något mindre omfattning än i nu aktuellt förslag. Den sydvästra delen av naturområdet skulle inte ha berörts i samma omfattning som med nuvarande utformning. Holiday Club innebar ingen större skillnad vad avser konsekvenser för rörligt friluftsliv och rekreationsintressen jämfört med nuvarande planförslag. Den innehöll inget förslag om spårburen kollektivtrafik med hållplats vid bad- och hotellanläggningen. Anläggningen och bostäderna skulle därför varit mer bilberoende än i nu aktuellt förslag. Samtidigt skulle utebliven spårdragning och färre antal förslag till nya vägar innebära en mindre fragmentering av landskapet. Ur ett dagvattenperspektiv bedöms skillnaden på miljöpåverkan som liten mellan Utbyggnadsalternativet och tidigare aktuellt alternativ Holiday Club. Holiday Club, innebär totalt sett mindre exploaterad yta med mindre hårdgjorda ytor varför dagvattenflödet blev mindre än i utbyggnadsalternativet. Behovet av fördröjning av dagvatten till utjämningsmagasin från de exploaterade områdena kvarstod, däremot var behovet av antal och/eller storlek på fördröjningsdammarna mindre. I det tidigare alternativet Holiday Club finns inget uttalat dagvattenförslag, men det förutsätts att alternativet baserades på liknande hantering som i nu aktullt utbyggnadsalternativ med fördröjningsdammar och öppna diken. Inkoppling på befintliga dikningsföretag kan anses även vara aktuellt för detta alternativ. Liknande frågeställningar vid nyttjande av dikningsföretagen gäller även för detta tidigare förslag. Bebyggelse av bostadsområde i Virängarna sker även i detta alternativ, dock i mindre omfattning. Dagvattenproblematiken med bostadsområde i sumpskog och fuktäng gäller även detta tidigare förslag, möjligen i en mindre skala. Förslaget med Holiday Clubanläggningen innebar att mindre jordbruksmark togs i anspråk och att större markområden med jordbruksdrift kunde fortgå vilket medförde större läckage av näringsämnen jämfört med nuvarande utbyggnadsalternativ. Dagvattenhanteringen för den tidigare aktuella utbyggnaden har inte studerats, dock behövde dagvattnet även här genomgå rening innan avledning till recipienter. 13

14 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v I Holiday Club-förslaget fanns ingen utvecklad idé om fossilbränslefri värmeförsörjning. Detta tillsammans med en sämre kollektivtrafikförsörjning skulle förmodligen ha givit en större klimatpåverkande belastning än nu aktuellt planförslag. Samtidigt var anläggningen och bostadsutbyggnaden mindre, vilket innebar en mindre energianvändning och trafikbelastning totalt sett. Samlad bedömning De olika alternativen medför alla såväl positiva som negativa konsekvenser. Nollalternativet innebär minst påverkan på miljön, då den inte innebär någon exploatering av området. Samtidigt sker inte den samhällsutveckling som kommunen bedömt vara viktig för Bara tätort. Bland annat ökar inte antalet invånare i Bara tillräckligt för att skapa underlag till en spårvägslinje mellan Malmö och Klågerup. De tidigare alternativen med hotell- och badanläggningar skiljer sig framförallt mot nuvarande utbyggnadsförslag i det att de hade en mer utspridd karaktär, men bevarar en tydligare koppling mellan Spångholmen och Värby. Därmed påverkas kulturmiljön i mindre omfattning i dessa förslag. Samtidigt är gestaltningsidén i dessa förslag inte så tydlig. Detta kan vara både positivt och negativt för landskapsbilden beroende på hur tydligt avtryck man vill låta den tillkommande bebyggelsen ge på landskapet. Recipienternas dimensionerande flöden behöver beaktas vid utformning av dagvattensystemen. Utlopp till befintliga recipienter kan utformas så grumling av vatten undviks. Erforderligt skydd bör användas vid schaktning av utloppen för att undvika grumling av vattendragen. Utbyggnadsförslaget möjliggör en stor bad- och hotellanläggning. Förslaget ger regionen och de boende i Bara tillgång till en modern badanläggning. Bostadsutbyggnaden bedöms vara nödvändig för att få ekonomi i projektet, förutom att säkerställa det bostadsbehov som framhålls i kommunens översiktsplan. Det finns ingen intressent som i nuläget är intresserad av de tidigare alternativen. Utbyggnadsförslaget bedöms inte ha någon betydande negativ miljöpåverkan på Spångholmsbäcken, varken genom några fysiska förändringar eller på vattenkvaliteten. Genom fördröjning och rening av dagvattnet förväntas vattenkvaliteten i Sege å och dess tillflöden (Spångholmsbäcken) förbättras jämfört med nollalternativet, till följd av minskad näringsämnestillförsel från jordbruket. Under förutsättning att reningssteg för dagvattnet skulle anlagts inom området i det tidigare alternativet Holiday Club, innan det avleddes vidare till recipienterna är det ingen större nämnvärd skillnad i miljöpåverkan mellan nuvarande eller tidigare aktuella alternativ. Utifrån de sammantagna bedömningarna av för- och nackdelar med planförslaget har Svedala kommun därför valt att gå vidare med det i planprogrammet presenterade utbyggnadsförslaget. Nedan presenteras området och planförslaget översiktligt med foton och illustrationer. Planförslagets konsekvenser beskrivs mer detaljerat i kapitel 6. I det fortsatta planarbetet bör man se över placeringen av bostadsområdet Skogshusen. Ur dagvattensynpunkt är det olämpligt att placera bebyggelse i ett lågt beläget område som består av sumpskog och fuktäng. Problematiken med dagvattenhanteringen bör vägas in i beslutet om lämplig placering. 14

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer