Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl"

Transkript

1 Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA Sweco Architects AB 1

2 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr Övergripande MKB har utarbetats av: Bygg och miljö, Svedala kommun Kommunhuset Svedala Tel: I samverkan med Sweco Architects AB genom Ingvar Svensson, landskapsarkitekt Anne-Lie Mårtensson, landskapsarkitekt Caroline Ranelycke, miljökonsult, Sweco Environment Pia Transe Pedersen, stadsarkitekt Svedala kommun Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt Svedala kommun Christel Strömsholm Trulsson, miljöinspektör Svedala kommun Medverkande: Illustrationer: FOJAB arkitekter AB, SWECO Architects AB samt Tyréns AB 2

3 I N N E H Å L L 1 sammanfattning inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Utbyggnadsförslag och alternativ Om alternativen Sammanfattande konsekvenser av alternativen Området idag Utbyggnadsförslaget - illustrationer och visualiseringar uppföljning Kommande utredningar, tillståndsfrågor m.m Uppföljning av betydande miljöpåverkan samråd Avgränsningsmöte Referenser planer Genomförda underlagsutredningar Översikstplan och detaljplan Planprocessen landskapsanalys miljökonsekvenser Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Mark Vatten Hälsa och säkerhet Påverkan under byggskedet uppfyllelse av miljömål och miljökvalitetsnormer Skånes 15 miljömål Miljökvalitetsnormer samlad bedömning

4 1 s a m m a n fat t n i n g Inom Svedala kommun pågår ett planarbete för ett område söder om Bara, Bara Söder i anslutning till golfanläggningen PGA. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att redovisa de övergripande konsekvenserna av planprogrammet för Bara Söder. Planprogrammet kommer under våren att följas av en detaljplan, Bara Söder, etapp 1. Denna upprättas för bad- och hotellanläggningen samt för bostadsgrupperna Backahusen i öster, Skogshusen och stugområdet Retreat i sydöst. I en andra etapp upprättas detaljplan för bostadsgruppen Sjöhusen i sydväst. Bad- och hotellanläggningen förväntas få ca 1 milj besökare per år och placeras vid Spångholmsgården söder om Bara. Tre bebyggelsegrupper med bostäder föreslås; Backahusen i nordost, Sjöhusen i söder samt Skogshusen i sydöst. För det senare har flera utformningsalternativ studerats. Strax öster om Skogshusen planeras även en mindre grupp av uthyrningsstugor, Retreat. Totalt planeras ca 700 bostäder och hotellanläggningen kommer innehålla ca 400 rum. Bad- och hotellanläggningen utformas som två halvcirkelformade byggnader, ca 350 m i diameter med sluttande tak, som omsluter den nuvarande Spångholmsgården. Utbyggnaden enligt nu aktuellt planprogram med bad- och hotellanläggning samt föreslagna bebyggelsegrupper förstärker utvecklingen mot ett fritids- och rekreationslandskap intill befintlig golfbana samt Torups rekreationsområde. För att klara trafikförsörjningen till området föreslås en ombyggnad av väg 841 västerut mot Malmö, en omdragning av busslinje 142 ner genom planområdet samt en bana för lätt spårtrafik mellan Malmö-Klågerup, Klågerupsbanan. Hållplatslägen planeras vid Bara samt strax norr om bad- och hotellanläggningen. Särskilt placeringen av hållplatslägena vid Bara centrum kommer att få stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av Bara tätort. Utbyggnaden av Bara Söder ökar reseunderlaget för att banan skall kunna byggas, men en förutsättning är också att befolkningsunderlaget i Bara och Klågerup fördubblas. För att klara kollektivtrafikförsörjningen på kort sikt behöver därför busslinjetrafiken byggas ut. Utbyggnaden av Bara Söder medför att en stor del av åkermarken/jordbruksdriften försvinner och ersätts av bebyggelse. Kommunens intentioner är att Spångholmsgårdens kvarvarande byggnader huvudsakligen skall bevaras och integreras i bad- och hotellanläggningen. Genom utbyggnaden av bad- och hotellanläggningen kommer dock det kulturhistoriska och visuella sambandet mellan Spångholmen och Värby att försvagas. Bad- och hotellanläggningen kommer istället att bli det nya landmärket i landskapet. Virängarna i sydöst är ett sumpskogs- och fuktängsområde och här redovisas flera alternativa utbyggnadsförslag för bostadsområdet Skogshusen. De olika alternativen tar mer eller mindre i anspråk Virängarnas naturvärden. Ur helhetssynpunkt är alternativet med bebyggelse på sluttningen öster om Virängarna att föredra, dels ur grundläggningssynpunkt, dels för att kunna bibehålla naturområdet. De övriga alternativen för utformning av Skogshusen är olämpliga genom att de påverkar naturvärdena inom Virängarna negativt samt för att grundläggningsförhållandena är sämre. Här finns artesiskt vatten under ett relativt tunt lerskikt. Punktering av detta lerlager medför problem genom att grundvatten trycks upp. Genom området rinner Spångholmsbäcken som är ett biflöde till Sege å. I anslutning till denna och tillhörande sidodiken kommer ett antal dagvattendammar/fördröjningsmagasin att byggas vilka kommer att integreras i gestaltningen av bebyggelsen och området som helhet. 4

5 s a m m a n fat t n i n g Genom naturlig trafikökning och till följd av utbyggnaden av Bara Söder förväntas trafiken mer än fördubblas från dagens ca fordon/ årsmedeldygn till omkring år Sammantaget bedöms de samlade konsekvenserna inte lägga några hinder i vägen för en utbyggnad av Bara Söder enligt föreslaget planprogram. Flera befintliga fastigheter utmed väg 841 kommer på grund av de ökade trafikmängderna, att få bullernivåer som överstiger gällande riktvärden utomhus för ny bebyggelse, om inga bullerskyddsåtgärder utförs. Klågerupsbanan som inom vissa avsnitt kommer att ligga parallellt med väg 841 kommer även att bidra till en viss ökning av buller och förstärkning av barriäreffekten mellan Bara Söder och Bara tätort. En konsekvens av den nya infrastrukturen är också att området blir mer fragmenterat, främst i den norra delen. En översiktlig riskanalys har utförts inom Svedala kommun i samband med planprogrammet. Denna pekar särskilt på Räddningstjänstens insatstider vid en eventuell olycka. Bad- och hotellanläggningen blir styrande, vilket innebär en insatstid på 10 min. För att klara detta diskuteras att skapa en så kallad framskjuten enhet. Bemanningen av denna bör delvis kunna samordnas med annan personal inom bad- och hotellanläggningen. Det ska även undersökas om vilka byggnadstekniska åtgärder som kan utföras i anläggningen. Flera utredningar kommer att genomföras under planprocessen. Bl.a kommer rödlistade arter att inventeras och grundvattenmodelleringar utföras för att klargöra förutsättningarna för att använda geotermisk energi. Eventuella markföroreningar planeras även att undersökas inom Tjustorps industriområde och befintlig deponi vid Sjöhusen. Kompletterande geotekniska undersökningar kommer att genomföras inom områdena för ny planerad bebyggelse. Andra frågor som kommer att belysas är buller från bad- och hotellanläggningen, arkeologi och skicket på Spångholmens byggnader. 5

6 2 i n l e d n i n g 2.1 Bakgrund I anslutning till golfanläggningen Professional Golfers Association, PGA, har det en längre tid funnits ett intresse att utveckla området för boende och hotellverksamhet med äventyrsbad, spa och konferens. Det aktuella området ligger naturskönt och gränsar till Torups bokskog i söder. PGA, som anlades för ett par år sedan, är av världsklass och utgörs av två 18-hålsbanor varav en uppfyller kraven för att arrangera internationella golftävlingar på PGA touren. PGA innehåller även en 9-hålsbana samt ett klubbhus med restaurang och 16 sviter. För att öka möjligheterna att utnyttja kollektivtrafik till området föreslås på sikt även en lätt spårväg på sträckan Malmö-Bara- Klågerup Klågerupsbanan. Denna kommer också att ge förutsättningar för en större utbyggnad i Bara. På kort sikt krävs dock att busslinjetrafiken byggs ut. 2.2 Syfte Denna övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att på planprogramnivå beskriva konsekvenserna av en utbyggnad av en hotellanläggning med äventyrsbad och bostäder söder om Bara. MKB:n syftar även till att föreslå åtgärder i det fortsatta planarbetet för att begränsa negativ miljöpåverkan. Detaljplan som medger att området tas i anspråk för hotell utanför sammanhållen bebyggelse enligt Plan-och bygglagen (PBL) 4 kap 34, omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken (MB) 6 kap 6-7. Dessutom berörs två riksintressen med natur- och kulturvärden. Bygg och miljö inom Svedala kommun bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljötillsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför i en miljöbedömning enligt 6 kap MB. 2.3 Avgränsningar Miljöbedömningarna avgränsas enligt följande: Rum Avgränsningen av den fysiska miljön utgörs av utredningsområdet där Malmövägen i norr och Tjustorpsvägen i väster bildar tydliga gränser. Öster om utredningsområdet ligger golfbanor tillhörande PGA samt Värby by med sammanhållen småskalig äldre bebyggelse. I söder ligger öppen odlingsmark som gränsar till Torups bokskogsområde. Tid I en första etapp ska detaljplan upprättas för bad- och hotellanläggningen samt bostadsgrupperna Backahusen i öster, Skogshusen i sydost samt stugområdet Retreat. I en andra etapp upprättas detaljplan för bostadsgruppen Sjöhusen. För Tjustorps industri, som idag används som lagerbyggnad, finns önskemål från fastighetsägaren att riva byggnaden och istället bygga bostäder inom området (del av bostadsgruppen Sjöhusen). Bad- och hotellanläggningen beräknas bli färdigställd år Sak Avgränsning av miljöaspekter avser de miljöområden som kan ge betydande miljöpåverkan, såsom: Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Naturresurser och markanvändning Vatten Hälsa och säkerhet 6

7 i n l e d n i n g Konsekvensbedömningar av alternativen I kapitel 6 redovisas konsekvenserna av utbyggnadsalternativet som även inkluderar alternativa utformningar av Skogshusen. Det tidigare alternativet som var aktuellt år 2008, Holiday Club samt tidigare studerat alternativ för utformning av bad- och hotellanläggning (Förslag 1 och 2, Sweco Architects) redovisas samlat i kapitel 3, Utbyggnadsförslag och alternativ. Eftersom de inte längre är aktuella genom någon intressent, kan de heller inte betraktas som genomförbara alternativ i dagsläget. I kapitel 3 redovisas även samlat konsekvenserna av nollalternativet. Avgränsningsområde för MKBn. 7

8 3 U t b y g g n a d s f ö r s l a g o c h a lt e r n at i v 3.1 Om alternativen Planprogrammets förslag till utveckling av området har föregåtts av andra tidigare utbyggnadsförslag. Här redovisas bl.a det tidigare aktuella förslaget med Holiday Club. För att kunna sätta planprogrammets konsekvenser i ett perspektiv, görs en översiktlig samlad jämförelse med dessa tidigare utbyggnadsförslag. Planprogrammet jämförs även med ett noll-alternativ, d.v.s. den utveckling som troligen kommer att ske om planen inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till innehållet. Nollalternativet Om detaljplanläggningen inte genomförs antas befintlig markanvändning fortgå, dvs jordbruk. Översiktsplanens förslag om hotell, konferens och badanläggning samt bostäder genomförs därmed inte. Bostadsbehovet får tillgodoses genom annan exploatering i kommunen. Nollalternativet medför inget behov av nya väg- eller spårdragningar genom området. Banan för lätt spårtrafik mellan Malmö och Klågerup följer troligen då istället Malmövägen, väg 841. Då planprogrammet främst syftar till att lägga fast övergripande strukturer beskrivs här främst de konsekvenser som är av principiell karaktär för de olika alternativen. I den fortsatta planläggningen kommer utbyggnadsförslaget att göras alltmer konkret. JORDBRUKSMARK PGA GOLFBANA jordbruksmark goflbana 8

9 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A l t er n at iv Utbyggnadsalternativet Vid Spångholmsgården byggs en bad- och hotellanläggning. Badanläggningen föreslås inrymma äventyrsbad, spa och simbassänger, och den kommer att ligga innanför två halvcirkelformade byggnader med hotell och lägenheter. Spångholmsgården bevaras huvudsakligen och integreras i anläggningen. Bruttoarean (för samtliga 5-6 våningar) blir ca m2. Inom planområdet föreslås tre bostadsområden; Backahusen, Skogshusen och Sjöhusen, samt ett område med uthyrningsstugor, Retreat. I utbyggnadsalternativet föreslås även en bana för lätt spårtrafik MalmöKlågerup som leds söderut genom planområdet med en hållplats direkt norr om badanläggningen. Backahusen bostäder Badanlägg- Hotell ca 300 rum ning bostäder Sjöhusen 300 bostäder bostäder hotell Skogshusen bostäder badanläggning I huvudalternativet för Skogshusen grundläggs bebyggelsen på pålar, stolphus. Sumpskogen och fuktängen bibehålls i den centrala delen. Tidigare aktuellt utbyggnadsförslag, Holiday Club I ett tidigare skede inom det sk Holiday Club projektet, studerades även andra utformningar av hotell- och bostadsbebyggelsen. Hotellanläggningen föreslogs då ligga direkt söder om Spångholmsgården och bostäderna låg mer utspridda i öst-västlig riktning i den södra delen, jämfört med den nu aktuella utformningen. Det dåvarande hotellet var utformat i 6 våningar och spa-anläggningen omfattade ca 6-10 bastuavdelningar, 4-5 inomhuspooler och 2-4 utomhuspooler. Totalt skulle anläggningen ha en bruttoarea av ca m2. I detta alternativ planerades ca 300 andelslägenheter. I det då aktuella alternativet föreslogs ingen spårdragning genom området. Ytterligare utbyggnadsalternativ har studerats för Skogshusen, där våtmarken dikas ut och en damm anläggs i den centrala delen. Retreat 14 stugor Därutöver diskuteras inom kommunen ännu ett alternativ där bebyggelsen istället förläggs till den högre liggande östra delen och att sumpskogen/fuktängen bevaras i sin helhet. GOLFOMRÅDE bostäder parkering hotell 9

10 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v 3.2 Sammanfattande konsekvenser av alternativen Nollalternativet Nollalternativet innebär fortsatt brukande av åkermarken och bevarande av öppet landskap. Ingen exploatering möjliggörs i området och därmed begränsas utvidgningen av Bara samhälle söderut. Då bad- och hotellanläggningen inte byggs går regionen miste om en attraktiv rekreationsanläggning. Det erbjuds heller inte goda övernattningsmöjligheter till mer långväga besökare till PGA-banan. De samhällsekonomiska vinster med ökad turism och nya arbetstillfällen som utbyggnaden skulle ha inneburit för kommunen, uteblir. Bostadsbehovet får tillgodoses genom utbyggnad på annan plats i kommunen. Enligt kommunens översiktsplan planeras befolkningen i Bara tätort öka från drygt 3400 till 5000 invånare fram till år Detta innebär ett behov av 760 nya bostäder i tätorten, vilka enligt översiktsplanen ska byggas ut väster och söder om Bara och i Bara centrum. Utbyggnad norrut och österut bedöms av olika skäl som olämplig. Att enbart växa västerut skulle ge orten en långsträckt utbredning och mindre koncentration kring centrum, vilket kommunen vill undvika. Troligen kommer därför inte invånarantalet i Bara öka så mycket som planerat, om området söder om Bara inte byggs. Därmed blir underlaget för serviceutbyggnad mindre. Framförallt innebär nollalternativet att det inte finns tillräckligt underlag för realiserandet av en spårväg mellan Malmö och Klågerup. Denna kräver en fördubbling av invånarantalet i Bara. Den uteblivna bebyggelsen kan dock innebära vissa samhällsekonomiska vinster genom ett mindre behov av utbyggnad av teknisk infrastruktur och service i tätorten. Samtidigt finns en klar risk för en försämrad/utebliven förbättring av det serviceutbud som boende i Bara har idag. Då inte någon ny bebyggelse föreslås i området bibehålls jordbruksmarken, de kulturhistoriska strukturerna och backlandskapets naturkaraktär. Fortsatt jordbruksrationalisering och andra grödor är på sikt de mest troliga förändringarna av landskapet. Sumpskog/fuktängsområdet Virängarna exploateras inte, vilket innebär att naturvärdena inte påverkas negativt i nollalternativet. I nollalternativet görs inga insatser för att öka tillgängligheten i landskapet, utan de huvudsakliga stråken genom området är cykelvägen mot Torup samt Skåneleden. Nollalternativet innehåller ingen förändring av vattenförhållandena i området. Inga nya dagvattendammar eller fördröjningsmagasin anordnas, men vattensamlingar kommer att bildas i lågpunkterna vid kraftiga långvariga regn. Inga ingrepp i befintliga vattendrag och diken kommer heller utföras, utan markavvattningen kommer fortsätta ske till befintliga diken och vattendrag. Nollalternativet innebär fortsatt jordbruksdrift i området, vilket medför risk för fortsatt belastning på vattendragen vad gäller läckage av näringsämnen, vilket i sin tur kommer att ha fortsatt negativ påverkan på Spångholmsbäcken och Sege ås vattenkvalitet. Detta bidrar heller inte till att förbättra ytvattenförekomsternas kemiska och ekologiska status. Utbyggnadsalternativet - planförslaget Planförslaget innebär att området intill PGA-golfanläggning exploateras med bad- och hotellanläggning samt bostäder. Anläggningen kommer ha god kollektivtrafikförsörjning med busslinje 142 som får en hållplats i anslutning till bad- och hotellanläggningen. I framtiden planeras även spårburen trafik. Spårvägens sträckning diskuteras, men ett förslag är att dra ner spåret genom planområdet med en hållplats i den norra delen av badanläggningen. På lång sikt kan området norr respektive väster om bad- och hotellanläggningen mot Bara tätort komma att exploateras ytterligare med bostadsbebyggelse. Spårvägen kommer ge bad- och hotellanläggningen 10

11 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v en god kollektivtrafikförsörjning och därigenom minska dess trafikbelastning med biltrafik. Bilberoendet kommer även att minska för boende i området som helhet. I planförslaget anges ambitionen att hela anläggningen ska värmas upp med hjälp av geotermisk energi från grundvattnet, vilket innebär att användningen av fossila bränslen kan minimeras. Bad- och hotellanläggningen är av stort regionalt intresse och förväntas attrahera besökare från stora delar av Öresundsregionen och övriga Skåne. De samhällsekonomiska vinsterna med en stor samlad satsning på rekreationsanläggningar i anslutning till Torups rekreationsområde bedöms som stora för Svedala kommun genom ökade intäkter från turismnäring och nya arbetsplatser. De geologiska/geotekniska förutsättningarna i området gör att bad- och hotellanläggningen bör placeras i anslutning till Spångholmsgården, där grundläggningsförhållandena och förutsättningarna för utnyttjande av geotermisk energi är bäst. Bad- och hotellanläggningen kommer tillsammans med en större lägenhetsetablering att omgärda Spångholmsgården. Gårdsbebyggelsen avses bevaras i sin helhet, medan mangårdsbyggnadens trädgård kommer att exploateras. Det tydliga kulturhistoriska och visuella sambandet mellan Spångholmsgården och Värby försvagas. Samtidigt innebär den cirkulära anläggningen i sig ett tydligt nytt landmärke i rekreationslandskap. Badanläggningens utformning med rundade byggnader syftar till att samspela med backlandskapets karaktär. Planförslaget innebär utbyggnad av fyra från varandra väl avskilda bebyggelseområden med olika karaktär utifrån deras läge i landskapet: Backahusen, Sjöhusen, Skogshusen samt stugområdet Retreat, vilket ger dem tydliga egna identiteter. Totalt planeras ca 700 bostäder. Sjöhusen är den största bebyggelsegruppen med ca 300 bostäder. Dessutom planeras ett flertal bostäder i anslutning till hotell- och badanläggningen i den västra delen av den cirkulära anläggningen. De utspridda bebyggelseenheterna innebär att mer mark tas ur jordbruksdrift än vad som hade varit fallet med en mer samlad enhet. Samtidigt kan de bedömas vara mer anpassade till landskapets skala, då de snarare blir moderna mindre byar än en ny stor etablering. Bostädernas karaktär leder till att de snarare kommer uppfattas som egna enheter än som en del av Bara tätort. Med en framtida utbyggnad av Bara norr om badanläggningen kan bebyggelsen tydligare komma att knytas samman med tätorten. Malmövägen, väg 841, som avgränsar planområdet norrut har redan idag en för låg standard i förhållande till mängden trafik. Vägen behöver därför byggas om. Den ökande trafiken tillsammans med ny spårväg leder till att barriärverkan ökar mot Bara. Planförslaget innebär att det anläggningsbaserade rekreationslandskapet kring PGA-golfbanan utökas. Tillgängligheten till landskapet ökar genom att mindre vägar kommer att anläggas för att kunna nå bebyggelsen. Planprogrammet andas en ambition om att ta tillvara landskapets potential för rekreation samt att hålla det tillgängligt för allmänheten och inte enbart för dem som bor och besöker anläggningarna. Det är då viktigt att rörelsestråken genom området inte upplevs som för privata. Jordbruksmark kommer att tas ur drift. Samtidigt som exploateringen medför att ytan undantas från intensiv jordbruksgödsling och spridning av bekämpningsmedel, innebär hårdgörandet av marken ökade dagvattenmängder med snabbare avrinning. Fördröjande och renande åtgärder föreslås därför i planen genom lokalt omhändertagande av dagvattnet. Samhällsekonomiskt innebär planförslaget ett ökat behov av utbyggnad av VA-nätet och andra tekniska system. Samtidigt ger utbyggnaden med det ökade antalet invånare ökade skatteintäkter och ökat kundunderlag som kan finansiera och motivera ytterligare serviceutbyggnad. 11

12 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A l t er n at iv Alternativa utformningar av bostadsområdet Skogshusen Skogshusen vid/inom Virängarna utgör ett av de föreslagna nya bostadsområdena. Virängarna består huvudsakligen av en alsumpskog och fuktäng, som bedöms ha höga naturvärden. Skogshusen huvudalternativ FOJAB arkitekt er. Stolphus i sumpskogen. Det finns tre olika förslag till hur bostadsbebyggelsen kan utformas: I huvudförslaget behålls sumpskogen och fuktängen i den centrala delen. Husen placeras på pålar för att så långt möjligt behålla underliggande fuktängskaraktär och övrig vegetation i området. Tanken är att skapa en unik boendekaraktär genom ett boende i naturmiljö. Sannolikt är den fuktiga marken gynnsam för mygg sommartid, varför det kan ifrågasättas om boendekvaliteten blir så hög som avsett i huvudalternativet. I det andra alternativet dikas sumpskogen ut och därmed försvinner den karaktär som idag finns i området. En damm på 1,5-2 meter skapas i den centrala delen. Bostäderna placeras kring denna vattenspegel. Skogshusen alternativ 2. Tyrens. Utdikning med central damm eller bäckfåra. I ett tredje alternativ förläggs istället bostäderna öster om sumpskogen på lite högre liggande mark. Något färre bostäder ryms då inom området, även om mer mark norr om skogen tas i anspråk. Sumpskogen förses med spänger, blir närrekreationsområde och naturvärdena bevaras. Skillnaden mellan alternativen är att man i huvudförslaget försöker utnyttja naturvärdena till att skapa en unik boendekaraktär. I det andra alternativet för Skogshusen tar man bort befintliga naturvärden och anlägger ny parkmark för de närboende. Troligen är den vattensjuka marken känslig för markbearbetning. Alskogen bedöms ha ett värde för fågellivet i området. I det tredje alternativet bevarar man istället naturvärdena och utvecklar dessa till ett närrekreationsområde för boende. I övrigt innebär de olika utformningarna av Skogshusen ingen skillnad i miljöpåverkan vad gäller kulturmiljö etc. 12 Skogshusen alt 3. Bevarad sump skog och våt mark. Bygg na derna placeras på sluttningen öster om Virängarna.

13 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v Tidigare aktuellt utbyggnadsförslag; Holiday Club Det utbyggnadsförslag som togs fram då den sk. Holiday Clubanläggningen var aktuell innebar totalt sett en mindre exploaterad yta jämfört med det nu aktuella förslaget. Då fanns inte området närmast Tjustorps industriområde (delar av Sjöhusen i nu aktuellt förslag) samt området i nordost som nu kallas Backahusen med som utbyggnadsområden. Därmed togs en mindre andel jordbruksmark i anspråk och karaktären av öppet landskap förändrades i mindre utsträckning. Samtidigt låg de föreslagna ca 300 bostäderna mer utspridda än de drygt 700 bostäderna i nuvarande förslag. Bad- och hotellanläggningen skulle tagit åkermarken kring Spångholmsgården i anspråk i ungefär samma omfattning som nu. Anläggningen hade en mer utspridd karaktär utmed Spångholmsvägen. Hotellet skulle byggas i ca sju våningar, medan övriga byggnader skulle få en mer traditionell utformning som långa längor. Det diskuterades då även andra utformningar av hotellet, bland annat en 12 våningar hög monolit och bebyggelse i 2,5-3,5 våningsplan. Förutom den höga monoliten tog förslagen utgångspunkt i befintliga byggnader och anpassade sig till dessa snarare än att skapa ett nytt modernt intryck. Liksom i nuvarande förslag skulle den äldre bebyggelsen vid Spångholmsgården bevaras i sin helhet. Det kulturhistoriska och visuella sambandet med Värby skulle blivit mer bibehållet än i nuvarande utbyggnadsförslag, då ingen bebyggelse föreslogs mellan de två enheterna. Trädgården kring Spångholmsgårdens mangårdsbyggnad skulle dock sannolikt ha tagits i anspråk för parkeringsplatser mm i denna tidigare utformning. I likhet med nuvarande förslag så skulle de planerade bostäderna ha påverkat fuktängs- och sumpskogen inom Virängarna i den sydöstra delen av planområdet, dock i något mindre omfattning än i nu aktuellt förslag. Den sydvästra delen av naturområdet skulle inte ha berörts i samma omfattning som med nuvarande utformning. Holiday Club innebar ingen större skillnad vad avser konsekvenser för rörligt friluftsliv och rekreationsintressen jämfört med nuvarande planförslag. Den innehöll inget förslag om spårburen kollektivtrafik med hållplats vid bad- och hotellanläggningen. Anläggningen och bostäderna skulle därför varit mer bilberoende än i nu aktuellt förslag. Samtidigt skulle utebliven spårdragning och färre antal förslag till nya vägar innebära en mindre fragmentering av landskapet. Ur ett dagvattenperspektiv bedöms skillnaden på miljöpåverkan som liten mellan Utbyggnadsalternativet och tidigare aktuellt alternativ Holiday Club. Holiday Club, innebär totalt sett mindre exploaterad yta med mindre hårdgjorda ytor varför dagvattenflödet blev mindre än i utbyggnadsalternativet. Behovet av fördröjning av dagvatten till utjämningsmagasin från de exploaterade områdena kvarstod, däremot var behovet av antal och/eller storlek på fördröjningsdammarna mindre. I det tidigare alternativet Holiday Club finns inget uttalat dagvattenförslag, men det förutsätts att alternativet baserades på liknande hantering som i nu aktullt utbyggnadsalternativ med fördröjningsdammar och öppna diken. Inkoppling på befintliga dikningsföretag kan anses även vara aktuellt för detta alternativ. Liknande frågeställningar vid nyttjande av dikningsföretagen gäller även för detta tidigare förslag. Bebyggelse av bostadsområde i Virängarna sker även i detta alternativ, dock i mindre omfattning. Dagvattenproblematiken med bostadsområde i sumpskog och fuktäng gäller även detta tidigare förslag, möjligen i en mindre skala. Förslaget med Holiday Clubanläggningen innebar att mindre jordbruksmark togs i anspråk och att större markområden med jordbruksdrift kunde fortgå vilket medförde större läckage av näringsämnen jämfört med nuvarande utbyggnadsalternativ. Dagvattenhanteringen för den tidigare aktuella utbyggnaden har inte studerats, dock behövde dagvattnet även här genomgå rening innan avledning till recipienter. 13

14 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v I Holiday Club-förslaget fanns ingen utvecklad idé om fossilbränslefri värmeförsörjning. Detta tillsammans med en sämre kollektivtrafikförsörjning skulle förmodligen ha givit en större klimatpåverkande belastning än nu aktuellt planförslag. Samtidigt var anläggningen och bostadsutbyggnaden mindre, vilket innebar en mindre energianvändning och trafikbelastning totalt sett. Samlad bedömning De olika alternativen medför alla såväl positiva som negativa konsekvenser. Nollalternativet innebär minst påverkan på miljön, då den inte innebär någon exploatering av området. Samtidigt sker inte den samhällsutveckling som kommunen bedömt vara viktig för Bara tätort. Bland annat ökar inte antalet invånare i Bara tillräckligt för att skapa underlag till en spårvägslinje mellan Malmö och Klågerup. De tidigare alternativen med hotell- och badanläggningar skiljer sig framförallt mot nuvarande utbyggnadsförslag i det att de hade en mer utspridd karaktär, men bevarar en tydligare koppling mellan Spångholmen och Värby. Därmed påverkas kulturmiljön i mindre omfattning i dessa förslag. Samtidigt är gestaltningsidén i dessa förslag inte så tydlig. Detta kan vara både positivt och negativt för landskapsbilden beroende på hur tydligt avtryck man vill låta den tillkommande bebyggelsen ge på landskapet. Recipienternas dimensionerande flöden behöver beaktas vid utformning av dagvattensystemen. Utlopp till befintliga recipienter kan utformas så grumling av vatten undviks. Erforderligt skydd bör användas vid schaktning av utloppen för att undvika grumling av vattendragen. Utbyggnadsförslaget möjliggör en stor bad- och hotellanläggning. Förslaget ger regionen och de boende i Bara tillgång till en modern badanläggning. Bostadsutbyggnaden bedöms vara nödvändig för att få ekonomi i projektet, förutom att säkerställa det bostadsbehov som framhålls i kommunens översiktsplan. Det finns ingen intressent som i nuläget är intresserad av de tidigare alternativen. Utbyggnadsförslaget bedöms inte ha någon betydande negativ miljöpåverkan på Spångholmsbäcken, varken genom några fysiska förändringar eller på vattenkvaliteten. Genom fördröjning och rening av dagvattnet förväntas vattenkvaliteten i Sege å och dess tillflöden (Spångholmsbäcken) förbättras jämfört med nollalternativet, till följd av minskad näringsämnestillförsel från jordbruket. Under förutsättning att reningssteg för dagvattnet skulle anlagts inom området i det tidigare alternativet Holiday Club, innan det avleddes vidare till recipienterna är det ingen större nämnvärd skillnad i miljöpåverkan mellan nuvarande eller tidigare aktuella alternativ. Utifrån de sammantagna bedömningarna av för- och nackdelar med planförslaget har Svedala kommun därför valt att gå vidare med det i planprogrammet presenterade utbyggnadsförslaget. Nedan presenteras området och planförslaget översiktligt med foton och illustrationer. Planförslagets konsekvenser beskrivs mer detaljerat i kapitel 6. I det fortsatta planarbetet bör man se över placeringen av bostadsområdet Skogshusen. Ur dagvattensynpunkt är det olämpligt att placera bebyggelse i ett lågt beläget område som består av sumpskog och fuktäng. Problematiken med dagvattenhanteringen bör vägas in i beslutet om lämplig placering. 14

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-12-06

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-12-06 MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-12-06 1 MKB FÖR BARA SÖDER - DETALJPLAN DNR.10.700 MKB för detaljplanen för Bara Söder, har utarbetats av:

Läs mer

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Granskningshandling. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Granskningshandling. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12 MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN Granskningshandling Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12 1 MKB FÖR BARA SÖDER - DETALJPLAN DNR.10.700 MKB för detaljplanen för Bara Söder,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivningar för program och detaljplaner för Årstafältet i stadsdelarna Östberga, Enskedefältet och Årsta - remissvar

Miljökonsekvensbeskrivningar för program och detaljplaner för Årstafältet i stadsdelarna Östberga, Enskedefältet och Årsta - remissvar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-10-29 Handläggare Marie Broberg Telefon: 08-508 14 050 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län BEHOVSBEDÖMNING 1/7 DETALJPLAN FÖR ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län SYFTE Detaljplaner ska enligt Miljöbalken (MB) miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Burlövs Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. Program för del av Sege by Februari 2009

Burlövs Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. Program för del av Sege by Februari 2009 Burlövs Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Program för del av Sege by Februari 2009 Tengbom Michelsen Helsingborg Drottninggatan 20-22 252 21 Helsingborg Växel 042-28 78 00 Fax 042-12 54 52 2 Innehåll

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2014-11-20 Miljökonsekvensbeskrivning Färg e rigat an Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Avgränsning...3 Alternativ...3 Förutsättningar

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 1 Landsbygdsutveckling

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Nya villatomter i Ytterby, Tega 2:5 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Nya villatomter i Ytterby, Tega 2:5 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Nya villatomter i Ytterby, Tega 2:5 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan ska utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning,

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR RIKSINTRESSEN FRILUFTSLIV. Detta gäller inom riksintresse enligt 4 kap 2 MB SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR RIKSINTRESSEN FRILUFTSLIV. Detta gäller inom riksintresse enligt 4 kap 2 MB SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 FRILUFTSLIV Kommunen har områden som berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 MB. Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne, Kustturism stämmelser enligt regeringsbeslut SFS 1987:247,

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Utgörs av gammal industrifastighetsmark, vissa delar är rivet och används idag som parkeringsyta Befintlig naturmiljö

Utgörs av gammal industrifastighetsmark, vissa delar är rivet och används idag som parkeringsyta Befintlig naturmiljö CHECKLISTA UNDERLAG FÖR BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖR DETALJPLAN Checklistan ska utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, och om planens genomförande

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 av (5) MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV SVINABERGA 14:4 OCH SVINABERGA 14:13 I KIVIK, SIMRISHAMNS KOMMUN VARFÖR MILJÖBEDÖMNING & MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt 6 kap. miljöbalken och

Läs mer