Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl"

Transkript

1 Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA Sweco Architects AB 1

2 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr Övergripande MKB har utarbetats av: Bygg och miljö, Svedala kommun Kommunhuset Svedala Tel: I samverkan med Sweco Architects AB genom Ingvar Svensson, landskapsarkitekt Anne-Lie Mårtensson, landskapsarkitekt Caroline Ranelycke, miljökonsult, Sweco Environment Pia Transe Pedersen, stadsarkitekt Svedala kommun Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt Svedala kommun Christel Strömsholm Trulsson, miljöinspektör Svedala kommun Medverkande: Illustrationer: FOJAB arkitekter AB, SWECO Architects AB samt Tyréns AB 2

3 I N N E H Å L L 1 sammanfattning inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Utbyggnadsförslag och alternativ Om alternativen Sammanfattande konsekvenser av alternativen Området idag Utbyggnadsförslaget - illustrationer och visualiseringar uppföljning Kommande utredningar, tillståndsfrågor m.m Uppföljning av betydande miljöpåverkan samråd Avgränsningsmöte Referenser planer Genomförda underlagsutredningar Översikstplan och detaljplan Planprocessen landskapsanalys miljökonsekvenser Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Mark Vatten Hälsa och säkerhet Påverkan under byggskedet uppfyllelse av miljömål och miljökvalitetsnormer Skånes 15 miljömål Miljökvalitetsnormer samlad bedömning

4 1 s a m m a n fat t n i n g Inom Svedala kommun pågår ett planarbete för ett område söder om Bara, Bara Söder i anslutning till golfanläggningen PGA. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att redovisa de övergripande konsekvenserna av planprogrammet för Bara Söder. Planprogrammet kommer under våren att följas av en detaljplan, Bara Söder, etapp 1. Denna upprättas för bad- och hotellanläggningen samt för bostadsgrupperna Backahusen i öster, Skogshusen och stugområdet Retreat i sydöst. I en andra etapp upprättas detaljplan för bostadsgruppen Sjöhusen i sydväst. Bad- och hotellanläggningen förväntas få ca 1 milj besökare per år och placeras vid Spångholmsgården söder om Bara. Tre bebyggelsegrupper med bostäder föreslås; Backahusen i nordost, Sjöhusen i söder samt Skogshusen i sydöst. För det senare har flera utformningsalternativ studerats. Strax öster om Skogshusen planeras även en mindre grupp av uthyrningsstugor, Retreat. Totalt planeras ca 700 bostäder och hotellanläggningen kommer innehålla ca 400 rum. Bad- och hotellanläggningen utformas som två halvcirkelformade byggnader, ca 350 m i diameter med sluttande tak, som omsluter den nuvarande Spångholmsgården. Utbyggnaden enligt nu aktuellt planprogram med bad- och hotellanläggning samt föreslagna bebyggelsegrupper förstärker utvecklingen mot ett fritids- och rekreationslandskap intill befintlig golfbana samt Torups rekreationsområde. För att klara trafikförsörjningen till området föreslås en ombyggnad av väg 841 västerut mot Malmö, en omdragning av busslinje 142 ner genom planområdet samt en bana för lätt spårtrafik mellan Malmö-Klågerup, Klågerupsbanan. Hållplatslägen planeras vid Bara samt strax norr om bad- och hotellanläggningen. Särskilt placeringen av hållplatslägena vid Bara centrum kommer att få stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av Bara tätort. Utbyggnaden av Bara Söder ökar reseunderlaget för att banan skall kunna byggas, men en förutsättning är också att befolkningsunderlaget i Bara och Klågerup fördubblas. För att klara kollektivtrafikförsörjningen på kort sikt behöver därför busslinjetrafiken byggas ut. Utbyggnaden av Bara Söder medför att en stor del av åkermarken/jordbruksdriften försvinner och ersätts av bebyggelse. Kommunens intentioner är att Spångholmsgårdens kvarvarande byggnader huvudsakligen skall bevaras och integreras i bad- och hotellanläggningen. Genom utbyggnaden av bad- och hotellanläggningen kommer dock det kulturhistoriska och visuella sambandet mellan Spångholmen och Värby att försvagas. Bad- och hotellanläggningen kommer istället att bli det nya landmärket i landskapet. Virängarna i sydöst är ett sumpskogs- och fuktängsområde och här redovisas flera alternativa utbyggnadsförslag för bostadsområdet Skogshusen. De olika alternativen tar mer eller mindre i anspråk Virängarnas naturvärden. Ur helhetssynpunkt är alternativet med bebyggelse på sluttningen öster om Virängarna att föredra, dels ur grundläggningssynpunkt, dels för att kunna bibehålla naturområdet. De övriga alternativen för utformning av Skogshusen är olämpliga genom att de påverkar naturvärdena inom Virängarna negativt samt för att grundläggningsförhållandena är sämre. Här finns artesiskt vatten under ett relativt tunt lerskikt. Punktering av detta lerlager medför problem genom att grundvatten trycks upp. Genom området rinner Spångholmsbäcken som är ett biflöde till Sege å. I anslutning till denna och tillhörande sidodiken kommer ett antal dagvattendammar/fördröjningsmagasin att byggas vilka kommer att integreras i gestaltningen av bebyggelsen och området som helhet. 4

5 s a m m a n fat t n i n g Genom naturlig trafikökning och till följd av utbyggnaden av Bara Söder förväntas trafiken mer än fördubblas från dagens ca fordon/ årsmedeldygn till omkring år Sammantaget bedöms de samlade konsekvenserna inte lägga några hinder i vägen för en utbyggnad av Bara Söder enligt föreslaget planprogram. Flera befintliga fastigheter utmed väg 841 kommer på grund av de ökade trafikmängderna, att få bullernivåer som överstiger gällande riktvärden utomhus för ny bebyggelse, om inga bullerskyddsåtgärder utförs. Klågerupsbanan som inom vissa avsnitt kommer att ligga parallellt med väg 841 kommer även att bidra till en viss ökning av buller och förstärkning av barriäreffekten mellan Bara Söder och Bara tätort. En konsekvens av den nya infrastrukturen är också att området blir mer fragmenterat, främst i den norra delen. En översiktlig riskanalys har utförts inom Svedala kommun i samband med planprogrammet. Denna pekar särskilt på Räddningstjänstens insatstider vid en eventuell olycka. Bad- och hotellanläggningen blir styrande, vilket innebär en insatstid på 10 min. För att klara detta diskuteras att skapa en så kallad framskjuten enhet. Bemanningen av denna bör delvis kunna samordnas med annan personal inom bad- och hotellanläggningen. Det ska även undersökas om vilka byggnadstekniska åtgärder som kan utföras i anläggningen. Flera utredningar kommer att genomföras under planprocessen. Bl.a kommer rödlistade arter att inventeras och grundvattenmodelleringar utföras för att klargöra förutsättningarna för att använda geotermisk energi. Eventuella markföroreningar planeras även att undersökas inom Tjustorps industriområde och befintlig deponi vid Sjöhusen. Kompletterande geotekniska undersökningar kommer att genomföras inom områdena för ny planerad bebyggelse. Andra frågor som kommer att belysas är buller från bad- och hotellanläggningen, arkeologi och skicket på Spångholmens byggnader. 5

6 2 i n l e d n i n g 2.1 Bakgrund I anslutning till golfanläggningen Professional Golfers Association, PGA, har det en längre tid funnits ett intresse att utveckla området för boende och hotellverksamhet med äventyrsbad, spa och konferens. Det aktuella området ligger naturskönt och gränsar till Torups bokskog i söder. PGA, som anlades för ett par år sedan, är av världsklass och utgörs av två 18-hålsbanor varav en uppfyller kraven för att arrangera internationella golftävlingar på PGA touren. PGA innehåller även en 9-hålsbana samt ett klubbhus med restaurang och 16 sviter. För att öka möjligheterna att utnyttja kollektivtrafik till området föreslås på sikt även en lätt spårväg på sträckan Malmö-Bara- Klågerup Klågerupsbanan. Denna kommer också att ge förutsättningar för en större utbyggnad i Bara. På kort sikt krävs dock att busslinjetrafiken byggs ut. 2.2 Syfte Denna övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) syftar till att på planprogramnivå beskriva konsekvenserna av en utbyggnad av en hotellanläggning med äventyrsbad och bostäder söder om Bara. MKB:n syftar även till att föreslå åtgärder i det fortsatta planarbetet för att begränsa negativ miljöpåverkan. Detaljplan som medger att området tas i anspråk för hotell utanför sammanhållen bebyggelse enligt Plan-och bygglagen (PBL) 4 kap 34, omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken (MB) 6 kap 6-7. Dessutom berörs två riksintressen med natur- och kulturvärden. Bygg och miljö inom Svedala kommun bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljötillsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför i en miljöbedömning enligt 6 kap MB. 2.3 Avgränsningar Miljöbedömningarna avgränsas enligt följande: Rum Avgränsningen av den fysiska miljön utgörs av utredningsområdet där Malmövägen i norr och Tjustorpsvägen i väster bildar tydliga gränser. Öster om utredningsområdet ligger golfbanor tillhörande PGA samt Värby by med sammanhållen småskalig äldre bebyggelse. I söder ligger öppen odlingsmark som gränsar till Torups bokskogsområde. Tid I en första etapp ska detaljplan upprättas för bad- och hotellanläggningen samt bostadsgrupperna Backahusen i öster, Skogshusen i sydost samt stugområdet Retreat. I en andra etapp upprättas detaljplan för bostadsgruppen Sjöhusen. För Tjustorps industri, som idag används som lagerbyggnad, finns önskemål från fastighetsägaren att riva byggnaden och istället bygga bostäder inom området (del av bostadsgruppen Sjöhusen). Bad- och hotellanläggningen beräknas bli färdigställd år Sak Avgränsning av miljöaspekter avser de miljöområden som kan ge betydande miljöpåverkan, såsom: Landskapsbild Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Naturresurser och markanvändning Vatten Hälsa och säkerhet 6

7 i n l e d n i n g Konsekvensbedömningar av alternativen I kapitel 6 redovisas konsekvenserna av utbyggnadsalternativet som även inkluderar alternativa utformningar av Skogshusen. Det tidigare alternativet som var aktuellt år 2008, Holiday Club samt tidigare studerat alternativ för utformning av bad- och hotellanläggning (Förslag 1 och 2, Sweco Architects) redovisas samlat i kapitel 3, Utbyggnadsförslag och alternativ. Eftersom de inte längre är aktuella genom någon intressent, kan de heller inte betraktas som genomförbara alternativ i dagsläget. I kapitel 3 redovisas även samlat konsekvenserna av nollalternativet. Avgränsningsområde för MKBn. 7

8 3 U t b y g g n a d s f ö r s l a g o c h a lt e r n at i v 3.1 Om alternativen Planprogrammets förslag till utveckling av området har föregåtts av andra tidigare utbyggnadsförslag. Här redovisas bl.a det tidigare aktuella förslaget med Holiday Club. För att kunna sätta planprogrammets konsekvenser i ett perspektiv, görs en översiktlig samlad jämförelse med dessa tidigare utbyggnadsförslag. Planprogrammet jämförs även med ett noll-alternativ, d.v.s. den utveckling som troligen kommer att ske om planen inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till innehållet. Nollalternativet Om detaljplanläggningen inte genomförs antas befintlig markanvändning fortgå, dvs jordbruk. Översiktsplanens förslag om hotell, konferens och badanläggning samt bostäder genomförs därmed inte. Bostadsbehovet får tillgodoses genom annan exploatering i kommunen. Nollalternativet medför inget behov av nya väg- eller spårdragningar genom området. Banan för lätt spårtrafik mellan Malmö och Klågerup följer troligen då istället Malmövägen, väg 841. Då planprogrammet främst syftar till att lägga fast övergripande strukturer beskrivs här främst de konsekvenser som är av principiell karaktär för de olika alternativen. I den fortsatta planläggningen kommer utbyggnadsförslaget att göras alltmer konkret. JORDBRUKSMARK PGA GOLFBANA jordbruksmark goflbana 8

9 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A l t er n at iv Utbyggnadsalternativet Vid Spångholmsgården byggs en bad- och hotellanläggning. Badanläggningen föreslås inrymma äventyrsbad, spa och simbassänger, och den kommer att ligga innanför två halvcirkelformade byggnader med hotell och lägenheter. Spångholmsgården bevaras huvudsakligen och integreras i anläggningen. Bruttoarean (för samtliga 5-6 våningar) blir ca m2. Inom planområdet föreslås tre bostadsområden; Backahusen, Skogshusen och Sjöhusen, samt ett område med uthyrningsstugor, Retreat. I utbyggnadsalternativet föreslås även en bana för lätt spårtrafik MalmöKlågerup som leds söderut genom planområdet med en hållplats direkt norr om badanläggningen. Backahusen bostäder Badanlägg- Hotell ca 300 rum ning bostäder Sjöhusen 300 bostäder bostäder hotell Skogshusen bostäder badanläggning I huvudalternativet för Skogshusen grundläggs bebyggelsen på pålar, stolphus. Sumpskogen och fuktängen bibehålls i den centrala delen. Tidigare aktuellt utbyggnadsförslag, Holiday Club I ett tidigare skede inom det sk Holiday Club projektet, studerades även andra utformningar av hotell- och bostadsbebyggelsen. Hotellanläggningen föreslogs då ligga direkt söder om Spångholmsgården och bostäderna låg mer utspridda i öst-västlig riktning i den södra delen, jämfört med den nu aktuella utformningen. Det dåvarande hotellet var utformat i 6 våningar och spa-anläggningen omfattade ca 6-10 bastuavdelningar, 4-5 inomhuspooler och 2-4 utomhuspooler. Totalt skulle anläggningen ha en bruttoarea av ca m2. I detta alternativ planerades ca 300 andelslägenheter. I det då aktuella alternativet föreslogs ingen spårdragning genom området. Ytterligare utbyggnadsalternativ har studerats för Skogshusen, där våtmarken dikas ut och en damm anläggs i den centrala delen. Retreat 14 stugor Därutöver diskuteras inom kommunen ännu ett alternativ där bebyggelsen istället förläggs till den högre liggande östra delen och att sumpskogen/fuktängen bevaras i sin helhet. GOLFOMRÅDE bostäder parkering hotell 9

10 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v 3.2 Sammanfattande konsekvenser av alternativen Nollalternativet Nollalternativet innebär fortsatt brukande av åkermarken och bevarande av öppet landskap. Ingen exploatering möjliggörs i området och därmed begränsas utvidgningen av Bara samhälle söderut. Då bad- och hotellanläggningen inte byggs går regionen miste om en attraktiv rekreationsanläggning. Det erbjuds heller inte goda övernattningsmöjligheter till mer långväga besökare till PGA-banan. De samhällsekonomiska vinster med ökad turism och nya arbetstillfällen som utbyggnaden skulle ha inneburit för kommunen, uteblir. Bostadsbehovet får tillgodoses genom utbyggnad på annan plats i kommunen. Enligt kommunens översiktsplan planeras befolkningen i Bara tätort öka från drygt 3400 till 5000 invånare fram till år Detta innebär ett behov av 760 nya bostäder i tätorten, vilka enligt översiktsplanen ska byggas ut väster och söder om Bara och i Bara centrum. Utbyggnad norrut och österut bedöms av olika skäl som olämplig. Att enbart växa västerut skulle ge orten en långsträckt utbredning och mindre koncentration kring centrum, vilket kommunen vill undvika. Troligen kommer därför inte invånarantalet i Bara öka så mycket som planerat, om området söder om Bara inte byggs. Därmed blir underlaget för serviceutbyggnad mindre. Framförallt innebär nollalternativet att det inte finns tillräckligt underlag för realiserandet av en spårväg mellan Malmö och Klågerup. Denna kräver en fördubbling av invånarantalet i Bara. Den uteblivna bebyggelsen kan dock innebära vissa samhällsekonomiska vinster genom ett mindre behov av utbyggnad av teknisk infrastruktur och service i tätorten. Samtidigt finns en klar risk för en försämrad/utebliven förbättring av det serviceutbud som boende i Bara har idag. Då inte någon ny bebyggelse föreslås i området bibehålls jordbruksmarken, de kulturhistoriska strukturerna och backlandskapets naturkaraktär. Fortsatt jordbruksrationalisering och andra grödor är på sikt de mest troliga förändringarna av landskapet. Sumpskog/fuktängsområdet Virängarna exploateras inte, vilket innebär att naturvärdena inte påverkas negativt i nollalternativet. I nollalternativet görs inga insatser för att öka tillgängligheten i landskapet, utan de huvudsakliga stråken genom området är cykelvägen mot Torup samt Skåneleden. Nollalternativet innehåller ingen förändring av vattenförhållandena i området. Inga nya dagvattendammar eller fördröjningsmagasin anordnas, men vattensamlingar kommer att bildas i lågpunkterna vid kraftiga långvariga regn. Inga ingrepp i befintliga vattendrag och diken kommer heller utföras, utan markavvattningen kommer fortsätta ske till befintliga diken och vattendrag. Nollalternativet innebär fortsatt jordbruksdrift i området, vilket medför risk för fortsatt belastning på vattendragen vad gäller läckage av näringsämnen, vilket i sin tur kommer att ha fortsatt negativ påverkan på Spångholmsbäcken och Sege ås vattenkvalitet. Detta bidrar heller inte till att förbättra ytvattenförekomsternas kemiska och ekologiska status. Utbyggnadsalternativet - planförslaget Planförslaget innebär att området intill PGA-golfanläggning exploateras med bad- och hotellanläggning samt bostäder. Anläggningen kommer ha god kollektivtrafikförsörjning med busslinje 142 som får en hållplats i anslutning till bad- och hotellanläggningen. I framtiden planeras även spårburen trafik. Spårvägens sträckning diskuteras, men ett förslag är att dra ner spåret genom planområdet med en hållplats i den norra delen av badanläggningen. På lång sikt kan området norr respektive väster om bad- och hotellanläggningen mot Bara tätort komma att exploateras ytterligare med bostadsbebyggelse. Spårvägen kommer ge bad- och hotellanläggningen 10

11 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v en god kollektivtrafikförsörjning och därigenom minska dess trafikbelastning med biltrafik. Bilberoendet kommer även att minska för boende i området som helhet. I planförslaget anges ambitionen att hela anläggningen ska värmas upp med hjälp av geotermisk energi från grundvattnet, vilket innebär att användningen av fossila bränslen kan minimeras. Bad- och hotellanläggningen är av stort regionalt intresse och förväntas attrahera besökare från stora delar av Öresundsregionen och övriga Skåne. De samhällsekonomiska vinsterna med en stor samlad satsning på rekreationsanläggningar i anslutning till Torups rekreationsområde bedöms som stora för Svedala kommun genom ökade intäkter från turismnäring och nya arbetsplatser. De geologiska/geotekniska förutsättningarna i området gör att bad- och hotellanläggningen bör placeras i anslutning till Spångholmsgården, där grundläggningsförhållandena och förutsättningarna för utnyttjande av geotermisk energi är bäst. Bad- och hotellanläggningen kommer tillsammans med en större lägenhetsetablering att omgärda Spångholmsgården. Gårdsbebyggelsen avses bevaras i sin helhet, medan mangårdsbyggnadens trädgård kommer att exploateras. Det tydliga kulturhistoriska och visuella sambandet mellan Spångholmsgården och Värby försvagas. Samtidigt innebär den cirkulära anläggningen i sig ett tydligt nytt landmärke i rekreationslandskap. Badanläggningens utformning med rundade byggnader syftar till att samspela med backlandskapets karaktär. Planförslaget innebär utbyggnad av fyra från varandra väl avskilda bebyggelseområden med olika karaktär utifrån deras läge i landskapet: Backahusen, Sjöhusen, Skogshusen samt stugområdet Retreat, vilket ger dem tydliga egna identiteter. Totalt planeras ca 700 bostäder. Sjöhusen är den största bebyggelsegruppen med ca 300 bostäder. Dessutom planeras ett flertal bostäder i anslutning till hotell- och badanläggningen i den västra delen av den cirkulära anläggningen. De utspridda bebyggelseenheterna innebär att mer mark tas ur jordbruksdrift än vad som hade varit fallet med en mer samlad enhet. Samtidigt kan de bedömas vara mer anpassade till landskapets skala, då de snarare blir moderna mindre byar än en ny stor etablering. Bostädernas karaktär leder till att de snarare kommer uppfattas som egna enheter än som en del av Bara tätort. Med en framtida utbyggnad av Bara norr om badanläggningen kan bebyggelsen tydligare komma att knytas samman med tätorten. Malmövägen, väg 841, som avgränsar planområdet norrut har redan idag en för låg standard i förhållande till mängden trafik. Vägen behöver därför byggas om. Den ökande trafiken tillsammans med ny spårväg leder till att barriärverkan ökar mot Bara. Planförslaget innebär att det anläggningsbaserade rekreationslandskapet kring PGA-golfbanan utökas. Tillgängligheten till landskapet ökar genom att mindre vägar kommer att anläggas för att kunna nå bebyggelsen. Planprogrammet andas en ambition om att ta tillvara landskapets potential för rekreation samt att hålla det tillgängligt för allmänheten och inte enbart för dem som bor och besöker anläggningarna. Det är då viktigt att rörelsestråken genom området inte upplevs som för privata. Jordbruksmark kommer att tas ur drift. Samtidigt som exploateringen medför att ytan undantas från intensiv jordbruksgödsling och spridning av bekämpningsmedel, innebär hårdgörandet av marken ökade dagvattenmängder med snabbare avrinning. Fördröjande och renande åtgärder föreslås därför i planen genom lokalt omhändertagande av dagvattnet. Samhällsekonomiskt innebär planförslaget ett ökat behov av utbyggnad av VA-nätet och andra tekniska system. Samtidigt ger utbyggnaden med det ökade antalet invånare ökade skatteintäkter och ökat kundunderlag som kan finansiera och motivera ytterligare serviceutbyggnad. 11

12 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A l t er n at iv Alternativa utformningar av bostadsområdet Skogshusen Skogshusen vid/inom Virängarna utgör ett av de föreslagna nya bostadsområdena. Virängarna består huvudsakligen av en alsumpskog och fuktäng, som bedöms ha höga naturvärden. Skogshusen huvudalternativ FOJAB arkitekt er. Stolphus i sumpskogen. Det finns tre olika förslag till hur bostadsbebyggelsen kan utformas: I huvudförslaget behålls sumpskogen och fuktängen i den centrala delen. Husen placeras på pålar för att så långt möjligt behålla underliggande fuktängskaraktär och övrig vegetation i området. Tanken är att skapa en unik boendekaraktär genom ett boende i naturmiljö. Sannolikt är den fuktiga marken gynnsam för mygg sommartid, varför det kan ifrågasättas om boendekvaliteten blir så hög som avsett i huvudalternativet. I det andra alternativet dikas sumpskogen ut och därmed försvinner den karaktär som idag finns i området. En damm på 1,5-2 meter skapas i den centrala delen. Bostäderna placeras kring denna vattenspegel. Skogshusen alternativ 2. Tyrens. Utdikning med central damm eller bäckfåra. I ett tredje alternativ förläggs istället bostäderna öster om sumpskogen på lite högre liggande mark. Något färre bostäder ryms då inom området, även om mer mark norr om skogen tas i anspråk. Sumpskogen förses med spänger, blir närrekreationsområde och naturvärdena bevaras. Skillnaden mellan alternativen är att man i huvudförslaget försöker utnyttja naturvärdena till att skapa en unik boendekaraktär. I det andra alternativet för Skogshusen tar man bort befintliga naturvärden och anlägger ny parkmark för de närboende. Troligen är den vattensjuka marken känslig för markbearbetning. Alskogen bedöms ha ett värde för fågellivet i området. I det tredje alternativet bevarar man istället naturvärdena och utvecklar dessa till ett närrekreationsområde för boende. I övrigt innebär de olika utformningarna av Skogshusen ingen skillnad i miljöpåverkan vad gäller kulturmiljö etc. 12 Skogshusen alt 3. Bevarad sump skog och våt mark. Bygg na derna placeras på sluttningen öster om Virängarna.

13 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v Tidigare aktuellt utbyggnadsförslag; Holiday Club Det utbyggnadsförslag som togs fram då den sk. Holiday Clubanläggningen var aktuell innebar totalt sett en mindre exploaterad yta jämfört med det nu aktuella förslaget. Då fanns inte området närmast Tjustorps industriområde (delar av Sjöhusen i nu aktuellt förslag) samt området i nordost som nu kallas Backahusen med som utbyggnadsområden. Därmed togs en mindre andel jordbruksmark i anspråk och karaktären av öppet landskap förändrades i mindre utsträckning. Samtidigt låg de föreslagna ca 300 bostäderna mer utspridda än de drygt 700 bostäderna i nuvarande förslag. Bad- och hotellanläggningen skulle tagit åkermarken kring Spångholmsgården i anspråk i ungefär samma omfattning som nu. Anläggningen hade en mer utspridd karaktär utmed Spångholmsvägen. Hotellet skulle byggas i ca sju våningar, medan övriga byggnader skulle få en mer traditionell utformning som långa längor. Det diskuterades då även andra utformningar av hotellet, bland annat en 12 våningar hög monolit och bebyggelse i 2,5-3,5 våningsplan. Förutom den höga monoliten tog förslagen utgångspunkt i befintliga byggnader och anpassade sig till dessa snarare än att skapa ett nytt modernt intryck. Liksom i nuvarande förslag skulle den äldre bebyggelsen vid Spångholmsgården bevaras i sin helhet. Det kulturhistoriska och visuella sambandet med Värby skulle blivit mer bibehållet än i nuvarande utbyggnadsförslag, då ingen bebyggelse föreslogs mellan de två enheterna. Trädgården kring Spångholmsgårdens mangårdsbyggnad skulle dock sannolikt ha tagits i anspråk för parkeringsplatser mm i denna tidigare utformning. I likhet med nuvarande förslag så skulle de planerade bostäderna ha påverkat fuktängs- och sumpskogen inom Virängarna i den sydöstra delen av planområdet, dock i något mindre omfattning än i nu aktuellt förslag. Den sydvästra delen av naturområdet skulle inte ha berörts i samma omfattning som med nuvarande utformning. Holiday Club innebar ingen större skillnad vad avser konsekvenser för rörligt friluftsliv och rekreationsintressen jämfört med nuvarande planförslag. Den innehöll inget förslag om spårburen kollektivtrafik med hållplats vid bad- och hotellanläggningen. Anläggningen och bostäderna skulle därför varit mer bilberoende än i nu aktuellt förslag. Samtidigt skulle utebliven spårdragning och färre antal förslag till nya vägar innebära en mindre fragmentering av landskapet. Ur ett dagvattenperspektiv bedöms skillnaden på miljöpåverkan som liten mellan Utbyggnadsalternativet och tidigare aktuellt alternativ Holiday Club. Holiday Club, innebär totalt sett mindre exploaterad yta med mindre hårdgjorda ytor varför dagvattenflödet blev mindre än i utbyggnadsalternativet. Behovet av fördröjning av dagvatten till utjämningsmagasin från de exploaterade områdena kvarstod, däremot var behovet av antal och/eller storlek på fördröjningsdammarna mindre. I det tidigare alternativet Holiday Club finns inget uttalat dagvattenförslag, men det förutsätts att alternativet baserades på liknande hantering som i nu aktullt utbyggnadsalternativ med fördröjningsdammar och öppna diken. Inkoppling på befintliga dikningsföretag kan anses även vara aktuellt för detta alternativ. Liknande frågeställningar vid nyttjande av dikningsföretagen gäller även för detta tidigare förslag. Bebyggelse av bostadsområde i Virängarna sker även i detta alternativ, dock i mindre omfattning. Dagvattenproblematiken med bostadsområde i sumpskog och fuktäng gäller även detta tidigare förslag, möjligen i en mindre skala. Förslaget med Holiday Clubanläggningen innebar att mindre jordbruksmark togs i anspråk och att större markområden med jordbruksdrift kunde fortgå vilket medförde större läckage av näringsämnen jämfört med nuvarande utbyggnadsalternativ. Dagvattenhanteringen för den tidigare aktuella utbyggnaden har inte studerats, dock behövde dagvattnet även här genomgå rening innan avledning till recipienter. 13

14 U T B Y G G N A D S F Ö R S L A G O C H A lt e r n at i v I Holiday Club-förslaget fanns ingen utvecklad idé om fossilbränslefri värmeförsörjning. Detta tillsammans med en sämre kollektivtrafikförsörjning skulle förmodligen ha givit en större klimatpåverkande belastning än nu aktuellt planförslag. Samtidigt var anläggningen och bostadsutbyggnaden mindre, vilket innebar en mindre energianvändning och trafikbelastning totalt sett. Samlad bedömning De olika alternativen medför alla såväl positiva som negativa konsekvenser. Nollalternativet innebär minst påverkan på miljön, då den inte innebär någon exploatering av området. Samtidigt sker inte den samhällsutveckling som kommunen bedömt vara viktig för Bara tätort. Bland annat ökar inte antalet invånare i Bara tillräckligt för att skapa underlag till en spårvägslinje mellan Malmö och Klågerup. De tidigare alternativen med hotell- och badanläggningar skiljer sig framförallt mot nuvarande utbyggnadsförslag i det att de hade en mer utspridd karaktär, men bevarar en tydligare koppling mellan Spångholmen och Värby. Därmed påverkas kulturmiljön i mindre omfattning i dessa förslag. Samtidigt är gestaltningsidén i dessa förslag inte så tydlig. Detta kan vara både positivt och negativt för landskapsbilden beroende på hur tydligt avtryck man vill låta den tillkommande bebyggelsen ge på landskapet. Recipienternas dimensionerande flöden behöver beaktas vid utformning av dagvattensystemen. Utlopp till befintliga recipienter kan utformas så grumling av vatten undviks. Erforderligt skydd bör användas vid schaktning av utloppen för att undvika grumling av vattendragen. Utbyggnadsförslaget möjliggör en stor bad- och hotellanläggning. Förslaget ger regionen och de boende i Bara tillgång till en modern badanläggning. Bostadsutbyggnaden bedöms vara nödvändig för att få ekonomi i projektet, förutom att säkerställa det bostadsbehov som framhålls i kommunens översiktsplan. Det finns ingen intressent som i nuläget är intresserad av de tidigare alternativen. Utbyggnadsförslaget bedöms inte ha någon betydande negativ miljöpåverkan på Spångholmsbäcken, varken genom några fysiska förändringar eller på vattenkvaliteten. Genom fördröjning och rening av dagvattnet förväntas vattenkvaliteten i Sege å och dess tillflöden (Spångholmsbäcken) förbättras jämfört med nollalternativet, till följd av minskad näringsämnestillförsel från jordbruket. Under förutsättning att reningssteg för dagvattnet skulle anlagts inom området i det tidigare alternativet Holiday Club, innan det avleddes vidare till recipienterna är det ingen större nämnvärd skillnad i miljöpåverkan mellan nuvarande eller tidigare aktuella alternativ. Utifrån de sammantagna bedömningarna av för- och nackdelar med planförslaget har Svedala kommun därför valt att gå vidare med det i planprogrammet presenterade utbyggnadsförslaget. Nedan presenteras området och planförslaget översiktligt med foton och illustrationer. Planförslagets konsekvenser beskrivs mer detaljerat i kapitel 6. I det fortsatta planarbetet bör man se över placeringen av bostadsområdet Skogshusen. Ur dagvattensynpunkt är det olämpligt att placera bebyggelse i ett lågt beläget område som består av sumpskog och fuktäng. Problematiken med dagvattenhanteringen bör vägas in i beslutet om lämplig placering. 14

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Granskningshandling. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Granskningshandling. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12 MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN Granskningshandling Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12 1 MKB FÖR BARA SÖDER - DETALJPLAN DNR.10.700 MKB för detaljplanen för Bara Söder,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i september 2006. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att för

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer