Verksamhetsberättelse år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening

2 Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten och utvecklingsprojekt och det är som vanligt alla engagerade människor som skapar dynamiken i vår verksamhet. Nu går vi in i en intensiv fas i Leaderarbetet eftersom 2013 blir året då vi rundar av pågående programperiod samtidigt som vi planerar inför Som ordförande ser jag fram emot ett spännande år tillsammans med LAG, Leaderkontorets personal och alla er som vill driva landsbygdens utveckling framåt tillsammans med oss! /Kenneth Nyberg, ordförande för LAG Leader Gästrikebygden år Bakgrund - om Leader som metod och finansiär Leader är en metod och finansieringsform som är en del av genomförandet av det svenska Landsbygdsprogrammet Det övergripande målet är att genom lokala initiativ, samarbete och nytänkande skapa hållbar social, ekonomisk och ekologisk tillväxt på landsbygden. Ordet Leader är en förkortning av franskans "Liason Entre Action de Developement de l'economie Rurale" som fritt översatt betyder "länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi". Leader finns inom hela EU och Sveriges landsbygd är uppdelad i 63 geografiskt avgränsade Leaderområden. Vårt Leaderområde administreras av Leader Gästrikebygden ideell förening som bildades i april Formellt godkännande som Leaderområde fick vi under Vårt geografiska Leaderområde omfattar landsbygden i Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo (med undantag för Hedesunda och Österfärnebo socken). Föreningens styrelse, som inom Leader kallas LAG Local Action Group, har det övergripande och strategiska ansvaret för verksamheten samt fattar beslut om hur Leaderpengarna ska fördelas. Den operativa, löpande verksamheten har föreningen anställda som ansvarar för. Finansieringen kommer från EU, Jordbruksverket, Gästriklands kommuner och Region Gävleborg. Enligt vår lokala utvecklingsstrategi ska vi satsa på projekt inom bygdeutveckling, besöksnäring, lokalproducerat och entreprenörskap vilket vi hoppas ska leda till positiva effekter såsom ökad livskvalitet, inflyttning och arbetstillfällen. Ungdomar och deras engagemang i projekten är särskilt prioriterat. För att ett projekt ska anses vara Leadermässigt ska det bygga på samarbete, vara förankrat i bygden/branschen, vara nytänkande och ha ambitionen att skapa långsiktiga effekter som kommer många till del. Vi finansierar därför inte insatser som enbart gynnar ett utpekat företag, person eller förening, inte heller finansierar vi drift, underhåll eller ersättningsinvesteringar i pågående verksamheter. Föreningen, LAG och Leaderkontoret under 2012 Vid årets slut hade föreningen 43 medlemsorganisationer. Årsmöte genomfördes den 25 april 2012 på konferensanläggning Kratte Masugn i Torsåker, Hofors kommun. Ett tjugotal personer närvarande på årsmötet som fick ta del av erfarenheter från Leaderprojektet Idrottsturism i Hofors samt från bredbandsfiberprojekt i Söderhamn. Vid årsmötet nytt LAG/styrelse enligt följande: Ordförande Ort Sektor Valtyp Antal år Kenneth Nyberg - - omval 2 Ledamot Mikael Pettersson Hofors Ideell nyval 2 Cecilia Klang Hofors Privat kvarstår 1 Tomas Isaksson Hofors Offentlig omval 2 Thobias Sigvardsson Hofors Ungdom kvarstår 1 Mats Wiklund Sandviken Ideell kvarstår 1 Mats Mattsson Sandviken Privat omval 2 Monica Jacobsson Sandviken Offentlig kvarstår 1 Svante Wallberg Gävle Ideell omval 2 2

3 Ulrica Källström Gävle Privat kvarstår 1 Lars Engstrand Gävle Offentlig omval 2 Ninna Gunnarsson Ockelbo Ideell kvarstår 1 Åke Lamm Ockelbo Privat omval 2 Mats Åstrand Ockelbo Offentlig kvarstår 1 Ersättare Ingrid Blanck Sandviken Ideell kvarstår 1 Eva Johansson Gävle Privat kvarstår 1 Johan Palmborg Gävle Ideell omval 2 Monica Järnkvist Ockelbo Offentlig kvarstår 1 Henrik Lingman Sandviken Privat kvarstår 1 Torbjörn Jansson Hofors Offentlig nyval 2 Valberedning Gunnar Ärnström Sandviken kvarstår 1 Karin Strömberg Ockelbo omval 2 Tommy Nielsen Hofors omval 2 Ulrich Lundeberg Gävle fyllnadsval 1 Revisorer Anita Drugge Revisor omval 1 Lars-Göran Wallström Revisorsersättare nyval 1 Stefan Alderborg Företagsrevision ATZ anlitad 2 Fyra protokollförda LAG-möten har genomförts, ett i varje kommun i Leaderområdet, protokollen är justerade och finns offentliggjorda på vår hemsida. Inför beslutsmötena har LAG-ledamöter deltagit i beredningsmöten och i flera fall har ledamöterna också valt att träffas och fördjupa sig kommunvis. Under året har föreningen haft följande anställda: Verksamhetsledare: Theres Sundberg, 100 % Ekonomiadministratör: Marianne Lundqvist, 40 % Projektledare för LAG-ägda projektet Fisketurism i Gästrikland: Mikael Norrbelius 40 % Projektledare för det LAG-ägda samverkansprojektet Ungt Flyt: Annelie Wåhlin 20 % Leaderprojekt & ekonomi Under året har LAG prövat 18 formella ansökningar om stöd till nya eller utökad budget till pågående Leaderprojekt. Alla som har sökt har fått möjlighet att komplettera sin ansökan med att komma på ett beredningsmöte där de träffat delar av LAG-gruppen under en halvtimme för att sälja in och diskutera sitt projekt. Följande 15 projektansökningar beviljades finansiering under 2012: Projektägare Projektnamn Summa Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg Landsbygdsriksdagen kr VLS- bygdegårdsförening Utveckling av lokal besöksnäring kr LAG Gästrikebygden +Skåne ess Bipollenlandet kr IOGT/UNF Ockelbo Kulturcentrum rörliga bilder -bio kr Länsmuseet Gävleborg Audioguide i Järnriket kr Gästrikebygden+Närheten+Inlandet Ungt Flyt kr Jädraås AIK Framtid Jädraås kr Gävle kommun Paddla Gästrikland kr Bilda Dala/Gävleborg Gästrike Folkungar kr Maskinringen Gästrikland MR Next Generation kr ABF Gästrikebygden Socialt arbetskooperativ Hamrånge kr Gyda Islandshästförening Islandshästcenter i Högbo,etapp kr Norrlandets koop.hyresrättsförening Lindenge trygghetsboende förstudie kr 3

4 Leader Gästrikebygden m.fl. Omställning i praktiken kr Folkets hus Hofors Möjligheternas mötesplats - bio kr Totalt: kr Sedan tidigare driver vi två paraplyprojekt där delprojekt med fokus på bygdeutveckling och ungdomsinitiativ kan beviljas max kr. Följande 15 delprojekt har beviljats pengar under året: Projektägare Projektnamn Hofors kommun Idrottsgala i Hofors 2012 Åbyggeby byförening Åbyggeby en bygd för framtiden Konst & landskap Naturbrukskonferens i Ockelbo Slow food Gästrikland Deltagande i rikskonferens Torsåkers hembygdsförening En Kul Tur för alla åldrar Ockelbo formgrupp Konsthantverk året om Nimeco Karneval i Hofors Gammelstilla byalag Bredband till Gammelstilla-förstudie Åbyggeby IK Den gröna idrottsplatsen Knutpunkten ek.förening Tågdag i Norrsundet Nätverket Solveig Förbättrad kommunikation Slow food Gästrikland Bussresa i Gästrikland, riksmöte ABF Gästrikebygden/Rockskolan Musikverkstad med datorer Hofors BMX & Skate Skejt- och streetyta i Hofors ABF Gästrikebygden Nystart av fritidsgård i Årsunda Vid halvårsskiftet genomförde Jordbruksverket en omfördelning av projektstöd mellan olika Leaderområden. Vårt Leaderområde tillhörde då ett av de som hade intecknat procentuellt mest av vår tillgängliga budget och fick därför ett tillskott med ca 370kkr att fördela till projekt som handlar om jord & skog, miljö & natur eller samarbeten med andra Leaderområden. Det innebär att vår totala budget för programperioden uppgår till ca 27 mkr varav 19,7 mkr är från EU/Jordbruksverket och resterande från Region Gävleborg och Gästriklands kommuner. Vid årsskiftet var 95 % av vår totala budget uppbokad i avslutade/pågående projekt samt drift av Leaderkontoret. Utöver de pengar vi beviljat så satsar ideell och privat sektor både tid och pengar i Leaderprojekten, hittills till ett värde motsvarande minst 13 mkr, något som visar att det finns ett starkt lokalt engagemang i projekten! I slutet av 2012 genomförde vi en uppföljning där projektledarna för många av de slutförda projekten intervjuades per telefon. Uppföljningen visade att alla ansåg att deras projekt varit nytänkande och majoriteten svarade att projektet också bidragit till att göra deras bygd mer attraktiv, ökat folks engagemang och stolthet för bygden, involverat många personer och skapat nya samarbeten, stärkt befintliga organisationer, skapat nya traditioner och lockat besökare. Några av projekten har redan nu lett till nya företag och arbetstillfällen. Alla önskar att Leader ska få en fortsättning i nästa period, men många stödmottagare efterlyser ett förenklat regelverk för ekonomiredovisning för projekten. Information och samarbeten Att knyta kontakter och nå ut med information om vad Leader är och vilka resurser som finns tillgängliga är en förutsättning för att driva verksamheten. Vår viktigaste informationskanal har varit vår hemsida som under året hade unika besökare som tillsammans besökte sidan gånger. Vi har en ständigt uppdaterad sida på Facebook som hade 179 gillare vid årets slut. Inga nyhetsbrev har producerats, istället har vi fokuserat på nyhetsfunktionen på hemsidan samt Facebook. Vi har annonserat i lokala media inför årsmötet samt i tidningsbilagan för Framtidsveckan som gick ut till länets alla hushåll. Regionens tidningar och radio har gjort minst 40 olika reportage om projekt som vi beviljat finansiering, länkar till dessa hittar du på vår hemsida. Under året har verksamhetsledaren haft totalt 21 fysiska förstamöten inom vårt Leaderområde med minst 387 olika personer, det inkluderar både större informationsmöten och enskilda dialogmöten om nya projektidéer. Förutom kansliets personal är LAGs ledamöter, de kommunala kontaktpersonerna och självklart de projekt som pågår med stöd av oss viktiga ambassadörer för Leader. 4

5 En betydelsefull del i lärande och kontaktskapande är att samverka med andra Leaderområden. Under året har vi diskuterat och startat upp flera samverkansprojekt med andra svenska Leaderområden Ungt Flyt med Närheten och Inlandet, Bipollenlandet med Skånes Ess samt Omställning i praktiken med Bergslagen. Åtta personer från vårt LAG gjorde ett studiebesök i Skottland hos Argyll and the Islands Leader, detta gav inspiration och idéer som förhoppningsvis leda till konkreta samverkansprojekt i nästa Leaderperiod. Liksom tidigare så har vi deltagit i regionala möten med Leaderområdena i mellersta Sverige (för att lämna gemensamma synpunkter till Jordbruksverket om pågående och framtida Landsbygdsprogram) och nationella träffar anordnade av Landsbygdsnätverket. Lokalt har vi deltagit i tillväxt- och hållbarhetsseminarier samt varit en remissinstans för ny RUS (Regional Utvecklings Strategi) för Gävleborg där vi vill att landsbygdens behov uppmärksammas. Vi har också ställt upp som resurs i affärsidépaneler för både Ung Företagsamhet och Drivhuset för att främja ungt entreprenörskap. Så går vi vidare Vi går nu in i slutfasen av nuvarande programperiod. Det innebär att de sista besluten om finansiering till befintliga eller nya projekt måste fattas av LAG senast under hösten. Samtidigt som de sista besluten fattas så är det många av de tidigare beviljade projekten som kommer att avslutas under året. En handfull projekt kommer att fortsätta drivas in på Enligt de direktiv vi hittills fått från Jordbruksverket så ska denna programperiod administrativt ska vara helt avslutad Parallellt med att denna första programperiod går mot sitt slut så startar också dialogen och processen kring framtiden för Leader i vårt område på allvar. I den processen så kommer det att behövas input från både medlemmar, finansiärer och andra som har ett intresse av Leader. Vår förhoppning är att Leader kommer att finnas i vårt område även nästa programperiod för att skapa fler möjligheter till lokalt ledd landsbygdsutveckling där invånare, föreningar, företag och offentlighet arbetar tillsammans. Verksamhetsberättelsen intygas av LAGs ordinarie ledamöter 2012: Kenneth Nyberg, Ordförande Åke Lamm Tomas Isaksson Ninna Gunnarsson Mats Åstrand Mats Mattsson Cecilia Klang Mikael Pettersson Thobias Sigvardsson Svante Wallberg Lars Engstrand Ulrica Källström Mats Wiklund Monica Jacobsson 5

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för

Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för Minnesanteckningar från Leaders framtidsmöte 6 nov 2014 Mötet genomfördes kl. 19-21 i en konferenslokal på Folkets hus i Sandviken. Drygt femtio personer från hela Gästrikand deltog i mötet. Enligt handuppräckning

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) arbetar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och omfattar landsbygds- och kustdelarna samt öarna

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

VART LEDER LEADER? 1

VART LEDER LEADER? 1 VART LEDER LEADER? 1 OM EN ME TOD FÖ R SAMARBE TE Människor från olika delar av samhället, som troligen aldrig skulle ha samarbetat, sitter runt samma bord för att gemensamt utveckla sin bygd. Låter det

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest, Medlemmar i föreningen. Dagordningen punkt 3 Justering av röstlängd. Medlemslista 2009.

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer