Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015"

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

2 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet ryms både inom Idrottslyftets huvudinriktningar och inom SJF:s Vision Visionen handlar ju om en medlemsökning, dvs satsningar både för att rekrytera och för att behålla medlemmar. Här är utbildning ett viktigt inslag då bättre utbildade ledare förväntas skapa bättre verksamhet som attraherar fler medlemmar. Här gäller det särskilt stöd för att öka antalet kvinnliga medlemmar. Ett annat område inom Vision 2020 är att öka antalet klubbar. Precis som när det gäller enskilda medlemmar så ges stöd både för ny verksamhet och för att befintliga klubbar ska utvecklas och leva vidare. Huvudinriktningen med Idrottslyftet är: Att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar, att börja med judo. Att utveckla verksamheten, så att fler väljer att stanna kvar inom judo idrotten längre upp i åldrarna. Att allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Svenska Judoförbundets verksamhetsinriktning. Följande ansökningsalternativ finns: 1. Medlemslyftet Från nyrekrytering till livslångt medlemskap 2. Tjejlyftet Nyrekrytering och Jämställdhet 3. Utbildningslyftet Tränare, ledare och aktiva. 4. Klubblyftet Idrotten Vill, Vision 2020 och satellitverksamhet. 5. Fria projekt I ansökan skall det tydligt framgå vilket alternativ man söker. 2

3 Hur söker jag bidrag från idrottslyftet? Bidrag från Idrottslyftet söks via den idrottslyftapplikation som finns på varje klubbs IdrottOnline klubbsida (OBS! inte samma sak som hemsida i IdrottOnline). Föreningen måste ha ett bank- eller plusgirokonto och Ordförande och Kassör måste vara registrerade med respektive roll i IdrottOnline. Om någon annan än ordförande eller kassör ska skicka in ansökan måste den också tilldelas administratörsbehörighet för det. Själva ansökan sker genom att fylla i det formulär som du kommer till via länken på idrottslyftsfliken direkt under förbundets informationstext. Fyll i alla fält så långt som möjligt det är bättre att lämna för mycket information än att ansökan måste kompletteras innan den kan godkännas. Speciellt viktigt är Bakgrund, Syfte och Mål. Målen ska vara mätbara, dvs inte bara bli fler medlemmar utan hur många fler medlemmar tror Ni att projektet resulterar i? När alla fält är ifyllda och de dokument (projektplan, tidplan, budget etc) som Ni vill bifoga till ansökan är uppladdade så är det bara att godkänna RF:s regler för Idrottslyftet och spara och skicka in ansökan till SJF. Manualen för Idrottslyftet hittar du på: www1.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_511690_/il_f-rening_ pdf Viktigt! Krav som måste uppfyllas för att ansökan ska behandlas: Föreningen har gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport och betalat medlemsavgiften. Föreningen har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt. Föreningen har rapporterat sina tidigare Idrottslyftprojekt på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid. Föreningen har uppdaterat sitt medlemsregister i IdrottOnline Föreningen har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF (f.n. är det få), kan göra det tillsammans med ansökan. 3

4 Medlemslyftet Syfte: Nyrekrytering Klubben deltar i skolans idrottsundervisning eller elevgrupper/klasser kommer till klubbens lokal för introduktionspass i Judo på skol- eller fritidstid. Kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst tre tillfällen under skoltid eller tre idrotts-/friluftsdagar under Minst 50 broschyrer från SJF (faktureras separat) Minst två ledare varav en licensierad instruktör (ska finnas med i SJF:s register över licensierade instruktörer) Samverkan med skola/fritidshem Bidrag: Maximalt kr Lovverksamhet Öppet hus eller pröva på lektioner för skollovslediga elever under minst två av följande tre skollov: sportlov, påsklov och novemberlov. Minst fyra dagar per lov Minst 100 broschyrer från SJF (faktureras separat) Minst två ledare varav en licensierad instruktör (ska finnas med i SJF:s register över licensierade instruktörer). Deltaga med notis i kommunal infobroschyr om lovaktiviteter eller liknande. Bidrag: Maximalt kr Syfte: Livslångt medlemskap Aktiviteter av, för och med ungdomar Någon aktivitet som planeras och genomförs av ungdomar i klubben. Minst ett planeringstillfälle som registreras i utbildningsmodulen som en lärgrupp. Aktiviteten ska omfatta minst 6 och max 24 ungdomar. Aktiviteten måste inte ha med idrott att göra men får ha det. Aktiviteten ska vara fri från alkohol och andra droger. Aktiviteten ska dokumenteras som en digital film på något sätt om minst 1 min som ska publiceras/läggas ut på SJF:s YouTube-kanal eller hemsida. Bidrag: Maximalt kr 4

5 Tjejlyftet Syfte: Nyrekrytering Rekrytering av tjejer Riktad inbjudan till introduktionsträningar för kvinnliga nybörjare. Grundläggande utbildning av kvinnlig ledare (plattform + assisterande klubbtränarutb) Minst 50 broschyrer från SJF (faktureras separat). Minst två ledare varav en kvinna. Minst två omgångar (vår och höst) med fyra separata träningar för flick/tjej/kvinnogrupp. Marknadsföring genom något eller flera av: Annonsering/flygblad/affischer Bidrag: Maximalt kr Syfte: Jämställdhet Tjejgrupper Projekt för att under en termin (vår eller höst) pröva en träningsgrupp för flickor/kvinnor. Ytterligare minst en träningsgrupp för flickor/kvinnor än de som redan finns i klubben. Minst två ledare varav en kvinna. Grundläggande utbildning av kvinnlig ledare (plattform + assisterande klubbtränarutbildning) Minst en tränare deltar i Riksfortbildning för kompetensutveckling. (utbildningarna faktureras separat) Bidrag: Maximalt kr KUL KUL-projektet startade igen under hösten 2014, se separat folder. Två träffar per termin under 2015 för antagna deltagare. Bidrag: Maximalt 3000 kr per tillfälle och deltagare. Utbildningslyftet dam Kursavgift och resebidrag för deltagande för någon kvinna i någon utbildning inom ramen för de utbildnings-trappor som finns i SJF (instruktörer, domare, funktionär/tävlingsledare, katainstruktör/- domare, handikappinstruktör). Bidrag: Se info om utbildningslyftet. 5

6 Utbildningslyftet Syfte: Livslångt ledarskap Utbildningar inom SJF:s utbildningsprogram Kursavgift för deltagande i någon utbildning inom ramen för de utbildningstrappor som finns inom SJF (instruktörer, domare, funktionär, tävlingsledare, katainstruktör/-domare, handikappinstruktör) Bidrag: Se info om utbildningslyftet Metodikhandledarutbildning: Kursavgift för deltagande i SJF:s metodikhandledarutbildning för katainstruktörer under Se separat informationsblad. Bidrag: kr Information om Utbildningslyftet: Bidrag ges enligt nedan till maximalt fem kursdeltagare per klubb under För utbildningslyftet Dam gäller samma bidragsbelopp plus faktiska resekostnader upp till 1000 kr per kurstillfälle. Bidraget kan sökas, beviljas och utbetalas i förväg. Om utbildningen ej genomförs så blir klubben återbetalningsskyldig för de kurser som ej genomförs som planerat. Bidrag: Plattformen: 1000 kr Assisterande klubbtränarutbildning: 1000 kr GTU 1: 1500 kr Klubbtränarutbildning: 1500 kr Riksfortbildning: 2000 kr Klubblyftet Syfte: Nyrekrytering Satellitlyftet Uppstart av satellitverksamhet (kan beviljas för max tre terminer för varje ort/område) Minst 50 broschyrer från SJF (faktureras separat) Minst två ledare varav en licensierad instruktör (ska finnas med i SJF:s register över licensierade instruktörer). Extra bidrag kan ges för satellitverksamhet i områden med stor social utsatthet, sökes via fria projekt. Bidrag: Maximalt kr 6

7 Ange syfte (det finns en lista i IL-applikationen i IdrottOnline att välja från). Vision 2020 Planering och genomförande av någon föreningsaktivitet där alla medlemmar bjuds in att delta och som ska innehålla något inslag av/från SJF:s vision 2020 samt RF:s idrotten vill. Aktiviteterna, både planering och genomförande, ska registreras i utbildningsmodulen som lärgrupper. Materialpaket från SJF: Konferensmapp (min 10 st) (Infobrochyr, Utbildningskatalog, visionsfolder, IL-folder, block, penna, nyckelband) vimpel. Rollup Vision 2020/Judons värdegrund. (faktureras separat) Bidrag: Maximalt kr Vi lyfter tillsammans Tillsammans med andra föreningar inom distriktet planera och genomföra verksamhet inom ramen för något verksamhetsområde i Vision Projektmedlen avser planeringsfasen och bör användas till att täcka kostnader för resa och ev logi för ledare, de aktiviteter som genomförs bör vara självfinansierande men bidrag kan i särskilt kreativa fall sökas genom fria projekt. Aktiviteterna, både planering och genomförande, ska registreras i utbildningsmodulen som lärgrupper. Materialpaket från SJF: Konferensmapp (min 10 st) (Infobrochyr, Utbildningskatalog, visionsfolder, IL-folder, block, penna) 10 ex av boken Rörelser i rörelse från SISU idrottsböcker. (faktureras separat) Bidrag: Maximalt kr 7

8 Fria Projekt Ange syfte (det finns en lista i IL-applikationen i IdrottOnline att välja från). Namnge projektet Mer noggrant formulerad projektplan med bakgrund syfte och mätbara mål samt ekonomisk kalkyl bifogas med ansökan. Bidrag: Maximalt kr 8

9 Det här gäller för Idrottslyftet 2015! Ansökningsperioden börjar den 15 januari 2015 och sedan är det öppet för ansökningar när det gäller de fasta paketen tom den 27 november. För de föreningar som söker något av de fasta paketen så behandlas alla ansökningar i kronologisk ordning dvs projekten beviljas och betalas ut kontinuerligt så länge det finns IL-medel kvar för det ansökningsalternativet. När de reserverade pengarna till ett ansökningsalternativ är slut så kommer inga fler projekt inom det alternativet att godkännas. Så det kan finnas goda skäl till att ansöka om bidrag från IL så tidigt som möjligt under våren för verksamhet som planeras att genomföras under hösten. Om det skulle bli pengar över i något ansökningsalternativ efter den 27 november 2015 så kommer fs att göra en ny fördelning och öppna en möjlighet att söka nya eller andra projekt under december Bidrag kan då komma att beviljas för redan genomförd verksamhet. Så det finns skäl för att genomföra projekt inom ramen för syftet med Idrottslyftet även om man inte får bidrag innan projektstart då det kan finnas en möjlighet att få stöd i efterhand för något bra man har genomfört. För de fria projekten så gäller att ansökningsperioden stängs den 15 februari och fs beslutar om tilldelning vid fs-möte så snart som möjligt efter detta. Det gäller fria projekt för hela Varje enskild klubb kan maximalt beviljas bidrag från Idrottslyftet för två olika projekt förutom bidrag enligt utbildningslyftet. De två projekten måste också vara från två olika ansökningsalternativ. När det gäller utbildningslyftet beviljas bidrag för utbildning av maximalt fem instruktörer. Återrapportering av IL-projekt RF kräver årligen att SJF ska inhämta uppgifter från föreningar som beviljats medel från Idrottslyftet och vars projekt slutförts under året. Uppgifterna ligger till grund för den statistik som sammanställs för all verksamhet under hela Idrottslyftet. Återrapportering sker genom webformulär i IL-applikationen där du sökte bidragen! Återrapportering av IL-bidrag är en förutsättning för att få nya IL-bidrag beviljade. 9

10 Här söker du Idrottslyftmedel Organisation Syfte RFs Distriktsförbund Rekrytera Anläggningsstöd Skolsamverkan Rekryteringsinsatser under skoltid Skolsamverkan med andra föreningar/organisationer Rekryteringsinsatser utanför skoltid Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer SISU Idrottsutbildarna Idrotten vill Föreningsanalys Utifrån Idrotten vill hitta möjliga utvecklingsområden Stöd för fortsatt arbete Svenska Judoförbundet Rekrytera - Behålla - Utbilda I denna broschyr finns info från SJF om Idrottslyftet 2015 Vill du veta mer om Idrottslyftet 2015? Här kan du få mer information om Idrottslyftet i allmänhet och IL 2015 i synnerhet: Svenskidrott.se, idrottsrörelsens servicesajt för svensk idrott med allt stöd på samma ställe: Riksidrottsförbundets broschyr om idrottslyftet : Riksidrottsförbundets informationsfilm om idrottslyftet : Du kan också kontakta SJF:s Idrottslyftansvariga: Generalsekreterare, Erik Vesterlund, Tel: Vice förbundsordförande Kristiina Pekkola, 10

11 Vision Svenska 2020 Judoförbundet satsar för framtiden! Vår vision fram till år 2020: medlemmar fler kvinnliga medlemmar 200 klubbar 20 riksutbildningar 2 OS-medaljer För att nå vår vision 2020 att öka antalet klubbar, medlemmar och antalet kvinnliga medlemmar så har SJF i mål, verksamhetsplan och handlingsplan fastställt en rad olika åtgärder för att stödja nystart av judoklubbar, medlemsrekrytering och särskilda insatser för att attrahera fler kvinnor till judosporten. SJF har även bestämt att öka samarbetet med SISU och nyttja SISU för föreningsutveckling för att hjälpa befintliga klubbar att överleva och växa. 11

12 Frågor och svar om Idrottslyftet 2015 Vår förening har i flera år fått pengar till ett långsiktigt projekt som vi driver, men nu passar inte något av de fasta IL-paketen in i det projektet, måste vi lägga ned det nu? Syftet med IL är inte att finansiera ordinarie verksamhet som inte är självfinansierad. Ett projekt som löper över längre tid behöver utformas så att de blir självbärande efter en IL-finansierad start. Vi planerar ett väldigt angeläget och bra internationellt utbyte, varför finns inget fast paket för internationella projekt? Idrottslyftet har inte tidigare och ska inte användas för internationella projekt, hur bra de än är, syftet med IL är att skapa förutsättningar för mer idrott till fler ungdomar i Sverige. Förut fanns det ett maxbelopp för varje förening per ansökningsperiod, begränsningarna i både antal projekt som kan beviljas och beloppen i de fasta projekten gör att vi inte längre kan få lika mycket pengar till vår förening, varför? Vi har märkt att samma föreningar återkommer år efter år med ansökningar om bidrag från IL. Vi vill att fler föreningar ska få chansen att söka och få del av medlen inom idrottslyftet. Kort om Idrottslyftet Idrottslyftet är en nationell satsning på svensk barn- och ungdomsidrott som under går in i en ny fas med nya riktlinjer och prioriterade områden. Det övergripande syftet med idrottslyftet utgår från Idrottens gemensamma idéprogram Idrotten vill. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån idrotten vill. Idrottslyftets mål är: Öka antalet aktiviteter och utövare, det gäller både att behålla ungdomar och att rekrytera fler barn och ungdomar. Alla ska ha erbjudits stöd och support utifrån riktlinjerna i idrotten vill. Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska öka. På grund av sjukdom hos ledare hann vi inte genomföra planerat projekt under året men vi tänker fullfölja projektet under 2016 så vi kan väl bara föra över det beviljade IL-bidraget till 2016 och redovisa nästa år? Nej, om projektet inte genomförs så måste pengarna återbetalas. Bidrag för verksamhet 2016 kan inte ges av IL-medlen 2015 utan måste sökas och beviljas Produktion: Januari Layout & original: Johan Franzén, Red Elk Design AB. Fotografer: Karin Strömquist Bååthe - sid 5. Nikita Helena Dahl - sid 9. Övriga foton - Alf Tornberg. Tryck: Stjärntryck Svenska Judoförbundet Tel:

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer