Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-04-26"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2

3 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun. Första delen av Hörby Sportcenter togs i bruk tidigt under 2009, och till årsskiftet var badet i allt väsentligt klart för invigning. En stor satsning, och mycket viktig sådan för att vi även i fortsättningen ska kunna växa i invånarantal och också en viktig folkhälsosatsning. Vi har också sett att ohälsotalet bland kommunens anställda sjunkit ytterligare, vilket gör att vår målsättning kan höjas för kommande år. För 2009 redovisar Hörby kommun för femte året i rad ett överskott. Balanskravet kan därmed ytterligare skrivas ner. Det sker trots att finanskrisen kastat sin skugga inte bara över Hörby, utan över hela Sverige. Det har inneburit prövningar för de kommunala verksamheterna, men genom tidiga åtgärder och extra statsanslag har vi kunnat undvika drastiska, permanenta förändringar och nedskärningar. Det har bland annat varit möjligt genom att många ställt upp och bidragit till det positiva resultatet. Stort tack till alla som arbetar i Hörby kommun och medverkat till detta! För kommunerna innebär finanskrisen en särskild prövning. I tider med ökande arbetslöshet eller minskad efterfrågan för företagen ökar efterfrågan på kommunens insatser. Därför är det inte förvånande att trycket på försörjningsstöd ökat under året, vilket starkt bidragit till Socialnämndens underskott. För skolans verksamhet har ytterligare medel tillskjutits under året, både i de beslutade budgetramarna och som en följd av resultatet. Planarbetet har fortskridit under året och har inneburit fyra färdiga detaljplaner. För några stora och komplicerade detaljplaner, bl a gamla Scantomten, Stattena Norra och Engströmsmarken har arbetet kommit så långt att beslut väntas under Genom den verksamhet som utförts under 2009 har vi lagt en god grund för åren som kommer. Finanskrisen är inte över, men snart börjar skatteintäkterna öka igen. Då är det dags att sätta fokus inte minst på skolan, så att vi långsiktigt kan bibehålla ett utbildningsresultat klart över genomsnittet i Sverige. Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande

4 4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 %

5 5 Skattepengar Var kommer pengarna ifrån? 57,4 % kommer från skatter 22,8 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 19,5 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 0,3 % är finansnettot Statsbidrag och utjämning 22,8% Finans 0,3% 19,5% 57,4% Avgifter Skatter Hur används skattepengarna? 100 kr i skatt till kommunen användes under 2009 såhär: 38:54 kr Hälsa, vård och omsorg 35:02 kr Förskola, grundskola och särskola 13:51 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 3:69 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 3:30 kr Kommunövergripande verksamhet 3:24 kr Teknisk verksamhet 1:61 kr Räddningstjänst 0:69 kr Plan och byggverksamhet 0:40 kr Miljö- och hälsoskydd

6 6 Fem år i sammandrag Antal invånare Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 Total skattesats, kr 30,17 30,17 30,17 30,17 30,17 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 497,5 519,1 545,9 582,6 587,5 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 498,1 527,3 555,7 583,4 595,8 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 99,9 98,4 98,2 99,9 98,6 Investeringar Nettoinvesteringar Självfinansieringsgrad av investeringar, % Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl pensionsskuld, % Soliditet inkl pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Ny Demokrati Summa mandat

7 7 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Befolkning Antalet invånare i kommunen var personer vid årsskiftet, en ökning under året med 5 personer. Ökningen beror på ett positivt flyttningsnetto i förhållande till ett negativt födelseöverskott. Bostäder och planering Under året har fyra detaljplaner antagits, varav två i fullmäktige (taxitomten och Kvarnängen) och två i byggnadsnämnden genom enkelt planförfarande (Hörby 45:11 Sportcenter och Slagtofta 2:49). Ett antal planer för bostadsbyggnation är på väg fram för beslut exempelvis Engströmsmarken vid Ringsjöstrand och nästa etapp på Stattenaområdet. Av de kommunala tomterna på Röingeområdet i Ludvigsborg återstår tre tomter, och på Stattenaområdet i Hörby återstår en tomt. Kommunala tomter finns även i Önneköp. Bostads- och affärshuset på taxitomten påbörjades under sommaren. Lägenheter i privat regi har byggts på Råbygatan (Ringsjöns Fastighets AB) och på Slagtoftavägen intill f.d. kommunhuset (Skånska trähus). Under hösten startade Hörbybostäder upp bygget av höghuset samt marklägenheterna vid Källhaga. Finanskrisen Finanskrisen hösten 2008 fick stor påverkan på budgetarbetet under årets första månader. Redan den 7 januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans för 2009 och framåt. Avrapportering av åtgärdsförslaget skedde den 9 februari Justering av budgetramarna med anledning av förslaget har skett på fullmäktige i mars. I slutet av april redovisade SKL nya skatteprognoser som ytterligare försämrade kommunens ekonomiska läge. Inför höstens budgetproposition har regeringen beslutat tillföra ytterligare medel till kommuner och landsting inför För Hörbys del beräknas detta innebära ca 6,6 mkr utöver de 7,8 mkr som beslutades av regeringen våren Hörby Sportcenter Den 24 januari invigdes lokalerna för Friskis och Svettis och den 13 februari invigdes lokalerna för bowling- och restaurangdelen. Planeringen och byggandet av inomhusbadet och utomhusbadet har pågått under hela Invigning av inomhusbadet ägde rum den 14 januari 2010 och badet öppnades för allmänheten den 15 januari. Under sommaren 2009 har badresor anordnats till Åhus i likhet med tidigare år. Förfrågningsunderlag för drift av badanläggningen lämnades ut i maj månad. Eftersom inget av de erhållna anbuden ansågs tillräckligt förmånligt kommer kultur- och fritidsnämnden att tillsvidare ansvara för driften av badanläggningen. Under hösten har därför personal rekryterats till badet. Ombyggnad av parkeringsplatsen vid Lågehallarna påbörjades i september. Större delen av parkeringen var färdigställd till invigningen av badet. IK Lågans klubblokal har flyttats i samband med ombyggnaden av parkeringen. Enligt den tecknade avsiktsförklaringen med Kunskapsporten AB ska Hörby Sportcenter överlåtas till Kunskapsporten efter färdigställande. Som ett första led i denna uppgörelse har fastigheten Hörby 45:11 försålts till Kunskapsporten. Fastigheten

8 8 omfattar kvm och är belägen väster och norr om Hörby sportcenter. Entreprenören för bowlingverksamheten gick i konkurs den 14 december. För att säkerställa verksamheten har kommunen tagit över verksamheten från och med den 14 januari Ny entreprenör för verksamheten kommer att sökas snarast möjligt. Biblioteksfastigheten I mars beslöt kommunfullmäktige att försälja fastigheten Gårdstånga 3 (biblioteksfastigheten) till Kunskapsporten AB för en köpeskilling om 8,75 mkr och med tillträde 1 maj. Kommunen har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende biblioteket. Näringsliv En av målsättningarna i den antagna näringslivsstrategin och verksamhetsplanen är att kommunen ska vara bland de 50 bästa på Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. När årets ranking presenterades i början av maj månad hade kommunen tappat nio placeringar på rankingen trots att man förbättrat sig inom många av de områden som bedöms i rankingen. Om- och tillbyggnad av kommunhuset I januari månad redovisades en förstudie utförd av arkitektfirman Sesam i Kristianstad över möjlig om- och tillbyggnad av kommunhuset. Kalkylerna som presenterades har bearbetats vidare under våren och kommunfullmäktige beslöt på sitt junisammanträde att försälja kommunhusfastigheten till Hörby KommunS Industrifastighets AB för 10,8 miljoner kronor. Avsikten är att bolaget ska utföra om- och tillbyggnad av kommunhuset i enlighet med den idéskiss som presenterats. Planering för upphandling av byggentreprenaden har pågått under hösten och förfrågningsunderlag kommer att skickas ut under januari månad Under byggtiden, som beräknas till drygt ett år, anordnas tillfälliga lokaler för kommunadministrationen på Kastanjegården. En avsiktsförklaring har tecknats med polisen vari polisen har förklarat sitt intresse av att hyra lokaler i kommunhuset. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt intresse av att samlokalisera med kommunen. Busslinje Hörby-Sjöbo Kommunledningarna i Hörby och Sjöbo har tillsammans under en längre tid försökt påverka Skånetrafiken att starta en busslinje mellan Hörby och Sjöbo. Under hösten 2008 utarbetades ett förslag till trafikering, vilket dock enligt Skånetrafiken krävde kommunal medfinansiering. I april beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom en medfinansiering under längst tre år. Trafiken startade den 1 december Fastigheten Pugerup 5, Scantomten Fastigheten, som förvärvades under 2008, har sanerats under året. Arbetena har fördröjts något men beräknas vara avslutade under våren Fastigheten har sålts till AB Hörby Finans (Mårtenssons bil) för en köpeskilling om 3,5 mkr. Ny detaljplan för området har tagits fram. Planen förväntas antas av fullmäktige under våren Fastighet Näckrosgatan Det privatägda hyreshuset i korsningen Näckrosgatan - Kungsgatan har under många år stått och förfallit. Fastigheten har förvärvats av Hörbybostäder AB som un-

9 9 der våren sålt fastigheten vidare till Norrto Bygg AB som påbörjat renovering av fastigheten. Parlamentarisk grupp Kommunstyrelsen utsåg i januari en parlamentarisk grupp bestående av en politiker från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är att förutsättningslöst göra en översyn av den politiska organisationen och dess arbetsformer inför nästa mandatperiod. Gruppen ska också göra en översyn över nu gällande ersättningar och reglementen för de förtroendevalda. Gruppen hade sitt första sammanträde i början av maj och har fortsatt sitt arbete under hösten. En avstämning har skett med fullmäktige den 2 februari Medlemskap i Kommuninvest I samband med finanskrisen under hösten 2008 ansökte kommunen om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen i Kommuninvest erbjöd kommunen medlemskap. Erbjudandet antogs av kommunfullmäktige genom beslut i januari månad och den 12 mars blev Hörby kommun medlem i Kommuninvest.

10 10 I samband med budgetarbetet för 2008 tog majoriteten fram en politisk plattform som övergripande mål för kommunens verksamhet. Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa så att hela kommunen utvecklas Måluppfyllelse 31 december 2009 hade Hörby kommun ökat till invånare, + 5 under året. Målet är att öka befolkningen med mellan 1-2 % årligen. Upprätthålla och utveckla den goda kunskapsnivån i grundskolan Efter flera år av goda resultat, där andelen behöriga till gymnasieskolan varit över genomsnittet, sjönk siffran för 2009 till 86,9 %, något under genomsnittet i riket som var 88,8 %. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t ex genom vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag infördes den 1 juli Fler platser i äldreboende, t ex servicelägenheter och trygghetsboende Hörbybostäder har påbörjat två projekt, ett om 15 marklägenheter vid Källhaga, ett om ca 40 lägenheter på Sofierotomten. Dessa planeras med hög tillgänglighet. Återställande av hela Källhaga till äldreboende Invigning av nio nya platser skedde i maj Planering har genomförts för att samla tomma platser i äldreboende till en enhet, och som följd av det har Gullregnsgårdens platser lagts i malpåse. Platserna finns kvar om en ökad efterfrågan skulle uppstå. Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation Samverkansavtal med polisen har undertecknats som underlag för det brottsförebyggande arbetet. Avsiktsförklaring om en ny polisstation i Kommunhuset har undertecknats av polisen och Hörby kommun. Målet är att en öppen polisstation med ca 10 poliser stationerade skall etableras i Hörby under våren Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av olika offentliga platser. Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Under 2008 antogs en policy för utmaningsrätt och konkurrensprövning av kommunala verksamheter. Tre förfrågningar i enlighet med utmaningsrätten prövas för närvarande. Beslut fattas under våren 2010.

11 11 Återställa balanskravet inom mandatperioden i enlighet med fullmäktiges beslut Av det ursprungliga balanskravet på 40,6 mkr återstår efter det positiva resultatet 2009 endast 7,9 mkr att återställa. Hörby kommun har haft positivt resultat varje år sedan Fortsätta arbetet med Hörbys miljöplan och energiplan En energi- och klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige vintern En vindkraftspolicy har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. I samråd med Ringsjöstrand AB har badplatsen vid Ringsjön åter öppnats. Genomföra visionsarbete för Hörby med brett deltagande av föreningar, näringsliv och allmänhet I budget 2008 antogs en ny vision för Hörby kommun. Förslaget togs fram av den brett sammansatta visionsgruppen. Visionen ligger till grund för arbetet med en ny marknadsföringsplan under 2009 som beräknas fastställas våren Kontinuerligt se över den politiska organisationen Under 2007 minskades budgetberedningen från tio till fem ledamöter. Bolagsstyrelserna minskade antal ledamöter och ersättare. I slutet av 2008 förbereddes tillsättandet av en parlamentarisk grupp för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Gruppen har påbörjat sitt arbete under En bred organisationsöversyn har genomförts inom socialförvaltningen. Utveckla företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Ett nytt näringslivspolitiskt program har antagits i samarbete med näringslivet i Hörby. Målet är att bli bland de 50 bästa kommunerna i Sverige avseende företagsklimat. Under 2008 genomfördes för kommunförvaltningen ett seminarium om attityder till företagande. Näringslivsrådet arbetar i en ny form. Efter den starka upplyftningen 2008, då Hörby flyttades upp 66 placeringar till plats 121, den 11:e största ökningen i landet, har vi tappat något i placeringar men ligger fortfarande på den övre halvan. Verka för att företag med miljö- och/eller miljöteknisk inriktning etablerar sig i kommunen Beaktas inom näringslivskontoret. Verka för ökad jämställdhet i nomineringsarbetet till kommunens nämnder och styrelser Beaktas inför nästa mandatperiod och vid fyllnadsval.

12 12 Förnya budgetprocessen och öka inslaget av målstyrning och uppföljning Budgetberedningen arbetade även under 2009 med den tidigare beslutade förändringen av antal och inriktning. Arbetet innehåller mer av prioritering. Nya personalekonomiska mål antagna, bl. a. hälsoundersökning av all tillsvidareanställd personal. Mål för god ekonomisk hushållning antagna. Budgetprocessen genomförs nu med bred delaktighet från nämnder, förvaltningsledning och fackliga organisationer. Fortsatt utveckling av målstyrning och budgetprocess pågår. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter Ökat utrymme för kultur- och fritidsfrågor Samhällsbyggnadskontoret har förstärkts för att motsvara efterfrågan på nya planer. Takten i planarbetet har höjts väsentligt och beräknas upprätthållas under mandatperioden. Under 2009 antogs totalt fyra planer, och flera har förberetts för antagande under slutet av året. Dessa kommer upp till beslut under våren Hörby Sportcenters invigning inleddes med lokaler för Friskis & Svettis samt bowlingen i januari och februari Invigning av badet skedde strax efter årsskiftet Ett nytt aktivitetshus har invigts, intill den spontanidrottsanläggning Sparbanken Finn donerade En konstgräsplan har i samarbete med Hörby FF invigts under En bred satsning på ledarutveckling inom föreningarna har påbörjats. Som följd av satsningarna fick Hörby utmärkelsen Årets Idrottskommun i Skåne En renovering och tillbyggnad av Lågehallarna planeras. I budgetarna för 2008 och 2009 gjordes en satsning på mediainköp, museiverksamhet och fritidsarbete. Denna fortsätter under Verka för ett samarbete mellan skola, förskola och bibliotek i syfte att öka tillgängligheten av litteratur En ungdomsbibliotekarie har anställts under mandatperioden. En ung blogg har startats vilken länkats till SchoolSoft. I samband med införande av ett nytt datasystem har bokbussen kört fler turer till skolorna vilket ökat utlåningarna. Förskoleklasser besöker biblioteket och får lånekort och en bok vid första besöket. Arbeta för att slå vakt om och utveckla kommunikationer och infrastruktur Arbetet med busslinje till Sjöbo har fortskridit, och började trafikeras i december Diskussioner med Skånetrafiken om det sjunkande antalet resenärer i närtrafiken har fortsatt. Närtrafik på helgerna infördes i slutet av Remissarbete kring infrastruktur inom Skåne Nordost, med gemensamt ställningstagande för E22 som motorväg och järnvägsdiagonalen Lund-Hörby-Kristianstad har genomförts. Hörby har deltagit i arbetet med planeringen av E22 genom Skåne.

13 13 Öka samverkan över kommungränserna Arbeta för att uppfylla den handikappolitiska planen till år 2010 Samarbetet inom Skåne Nordost och diskussion kring konkreta samarbetsprojekt har fortsatt under året. Samarbetet kring Ringsjökommittén/vattenvårdsarbetet har fördjupats. Leaderprojekt i samverkan med Eslöv och Höör har beviljats och styrelse (LAG-grupp) tillsatts. Styrelsen för SkåneNordost har beslutat om inrättande av ett gemensamt EU-kontor med placering i Hässleholm. Kontoret öppnade hösten Diskussioner med Höörs kommun har inletts för att öka samarbetet i löne- och IT-frågor. Förberedelser för att avhjälpa olika hinder har diskuteras inom byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. Erbjudande till fastighetsägare kring bättre utmärkning av trappor har genomförts under Arbetet har fortsatt under 2009 och nya insatser planeras för 2010.

14 14 Mål för god ekonomisk hushållning Förutsättningar för samtliga nämnder och verksamheter: Ekonomi och verksamhet i balans, gemensamt ansvar, samsyn på planeringsförutsättningarna Helhetstänkande Delaktighet och förståelse för budgetprocessen Åtgärdsplaner ska upprättas om obalanser uppstår Fokus på verksamhetens uppdrag Utveckla styrning och uppföljning Förändringen i kommunallagen från och med innebär bl.a. att För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mål Kommunens nettokostnader för verksamheten får uppgå till % av skatteintäkterna inkl finansnetto, med oförändrad skatt skall nettokostnadernas andel vara högst 97 %. Måluppfyllelse Nettokostnadsandelen per är 98,6 %. Beräknad nettokostnadsandel i budget var 97,4 %. Kommunens verksamheter ska ha en sådan utformning att resultatet blir en genomsnittlig befolkningsökning på 1-2 %. Befolkningsökningen uppgår till 5 personer , totalt invånare. En ökning motsvarande 0,03 %. Kommuninvånarna ska vara nöjda/trygga med den erbjudna kommunala servicen samt känna sig bemötta med värdighet och respekt. Kommunen skall vårda, underhålla och omsätta sina tillgångar så att kapitalvärdet bibehålls. Verksamhet som är affärsdrivande skall bedrivas till självkostnad. En medborgarundersökning genomfördes av SCB hösten En del i undersökningen avser medborgarnas syn på Hörby kommun verksamheter (Nöjd Medborgar Index). Helhetsbetyget blev 53 (genomsnitt för deltagande kommuner 2008 var 54). Kommunen bedöms vårdat sina tillgångar så att kapitalvärdet bibehållits eller ökat. VA-verksamheten kommer att vara självfinansierad fr.o.m Verksamheten skall öka ef- Kontinuerligt arbete med ny teknik och nya arbetssätt pågår, t.ex.

15 15 fektiviteten genom införande av ny teknik och löpande omprövning av arbetssättet. uppgradering av verksamhetssystem (personal och ekonomi), driftsoptimering inom fastighetsområdet. Ny belysningsteknik (LED-teknik) har monterats och prövas nu på Frostaskolan. Målet anses uppfyllt. Kommunala verksamheter i Hörby skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand bör förnyelsebara energikällor användas. Kommunstyrelsen skall ta fram ett system för överföring av nämndernas överoch underskott över årsskiftena. Kommunstyrelsen skall ta fram ett belöningssystem för personalen inom de olika förvaltningarna där uppfyllda mål belönas kollektivt. Arbete med energi- och miljömässiga förbättringar pågår inom fastighetsområdet. Målet delvis uppfyllt. Ej genomfört. Ej genomfört. Nämnder och förvaltningar skall i sin verksamhetsplanering väga in de möjligheter till bidrag och samarbete som kan uppnås genom annan extern finansiering, t ex deltagande i EU:s fonder och program, stiftelser och statsbidrag. Exempel på projekt med extern finansiering; Prios samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Skåne avseende e-tjänster till medborgarna. Arbetsmarknadsprojektet U0X fyra av fem tjänster är externt finansierade. Sociala innehållet och Förebyggande hembesök hos äldre, båda projekten finansieras helt med stimulansmedel från socialstyrelsen. Målet anses uppfyllt.

16 16 Personalekonomiska mål Mål Ofrivillig deltidsanställning ska vara borta till år 2010 Måluppfyllelse Under 2009 är andelen heltidsanställningar 47 %, oförändrat jämfört med Flest deltidsanställda finns inom Kommunalarbetarförbundet. Hörby kommun har ett lokalt kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet angående arbetstidsmodeller. Här finns en möjlighet för de inom vård- och omsorg som arbetar med arbetstidsmodeller att erhålla önskad sysselsättningsgrad. Vi kan dock konstatera att långt ifrån alla vill arbeta heltid har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökat till 83,9% (83,3 %) och männens genomsnittliga sysselsättningsgrad har minskat till 88,6% (90,3 %). Att männen har en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad beror på att dessa återfinns inom tekniska sektorn och inom skolan där andelen heltidsanställda dominerar medan kvinnorna återfinns inom vård- och omsorg. Könsneutral värdering av arbetsuppgifter och arbetsprestationer genom tillämpning av lönekartläggning enligt jämställdhetslagens krav Vi kan först och främst konstatera att den lönepolicy som kommunstyrelsen antagit är ett omfattande dokument som mer än väl kan ligga till grund för att uppnå jämställda löner. Hörby kommun genomför varje år en lönekartläggning som kan ligga till grund för en arbetsvärdering. Lönekartläggning har genomförts i enlighet med jämställdhetslagens krav som ska ligga till grund för revisionsförhandlingarna Fler män inom de kvinnodominerade yrkena såsom äldreomsorgen och förskoleverksamheten och fler kvinnor inom de mansdominerade yrkena inom tekniska nämndens ansvarsområde genom de åtgärder som redovisas i den övergripande jämställdhetsplanen för Hörby kommun Antal anställda under 2009 fördelar sig på 86 % kvinnor och 14 % män. Antal män inom de kvinnodominerande verksamheterna är i stort sett oförändrat, 69 män (70). Minska den totala sjukfrånvaron i Hörby kommun till 6 % år 2010 Under 2009 har den totala sjukfrånvaron i Hörby kommun minskat till 5,34 % (5,65 %). Därmed är målet att minska sjukfrånvaron uppnått.

17 17 Hörby kommuns värdegrund ska vara det förhållningssätt som organisationen arbetar efter. Vi har alla som arbetar i Hörby kommun ett ansvar för att hålla dokumentet levande. Uppföljning sker via medarbetarenkäter Resultatet har redovisats till kommunstyrelsen under våren Undersökningen vände sig i första hand till den sociala sektorn samt kommunhuset. 83 % kände till värdegrunden av de tillfrågade. 86 % tyckte att det var viktigt med en gemensam värdegrund. Betydelsen av tillgång till intranät är viktig i detta sammanhang.

18 18 Årets resultat för koncernen uppgår till 12,9 mkr varav kommunen svarar för 10,8 mkr, Hörbybostäder AB 0,3 mkr, Hörby Kommuns Industrifastighets AB 0,6 mkr och MERAB 1,2 mkr. Kommunen äger 3,5 % av Kraftringen AB och 1,09 % i Kommunassurans Syd Försäkrings AB som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommunens ekonomiska resultat för 2009 är 10,8 mkr. Det positiva resultatet kan framför allt härledas till realisationsvinst vid försäljning av biblioteksfastigheten samt sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring under Nettokostnaderna ökade med 0,8 % (6,7 %) medan skatteintäkterna ökade med 2,1 % (5 %). Detta förhållande att skatteintäkterna har en högre procentuell ökning än nettokostnaderna är en förutsättning för en ekonomi i balans. Skatteintäkter och finansnettot visar ett negativt resultat på 14,8 mkr. Under året har åtgärder vidtagits för att minska effekten av sjunkande skatteintäkter. Trots åtgärder har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisat kostnader som är svåra att påverka på kort sikt, vilket resulterat i negativ budgetavvikelse för nämnderna. Underskottet inom barn- och utbildningsnämnden beror i huvudsak på högre kostnader för gymnasieutbildning än budgeterat, samt 14 elever fler inskrivna i friskola. För socialnämnden har försörjningsstödet (socialbidraget) fortsatt att öka, även placeringar avseende barn både på institution och i familjehem har ökat. Centrala personalkostnader AFA försäkring beslutade om sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen för 2009 i juni. Premien sänktes med 0,84 % (0,80 % exkl. särskild löneskatt). I december beslutades om ytterligare en sänkning av premien till 0 % då AFA konstaterat en väsentligt lägre nivå av sjukersättningsfall. Helårseffekten för kommunen uppgick till 5,2 mkr exkl. särskild löneskatt. Under året har kommunen erhållit 2,0 mkr i ersättning från Region Skåne avseende pensionskostnader för de personer som kommunen tog över arbetsgivaransvaret för i samband med Ädel-reformen. Omprövning av särskild löneskatt avseende pensioner och förvärvsinkomster har inlämnats till Skatteverket. Återbetalning har skett med 629 tkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag I SKL:s skatteprognos i slutet av 2008 var skatteintäktsutvecklingen sämre än budgeterat. I januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningschefer i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att uppnå en varaktig ekonomisk balans mellan verksamheterna och budget. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2009 att minska nämndernas budgetramar med 5,9 mkr. Skatteprognoserna som presenterades under våren visade på ytterligare försämring av kommunens skatteintäkter. Skatteintäkterna för 2009 uppgick till 595,8 mkr vilket var 14,7 mkr sämre än budgeterat. Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav skall det egna kapitalet återställas: Föregående års underskott -13,2 mkr Årets resultat 10,7 mkr Avgår reavinster -5,4 mkr Eget kapital att återställa -7,9 mkr

19 19 Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen för 2004 att återställa det egna kapitalet på längre tidsperiod än två år. Enligt budget 2010 skall det planerade resultatet för 2010 och 2011 uppgå till 11,0 mkr. Det egna kapitalet beräknas återställas under Finansiellt mål Det finansiella målet för kommunen är att nettokostnaderna andel av skatteintäkterna inkl finansnetto får uppgå till %. För 2009 uppgår nettokostnadernas andel till 98,6 % (99,9 %) av skatteintäkterna. Det innebär att kommunen inte uppnådde det finansiella målet. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad, 19,78 kr. Kostnadsutveckling Kommunens ekonomiska utveckling beror på hur nettokostnaderna utvecklas i förhållande till skatteintäkterna % Nettokostnadernas och skatteintäkternas utveckling Nettokostnader Skatteintäkter Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts under hösten 2008 på grund av finanskrisen. Skatteintäkterna för 2009 blev 14,8 mkr lägre än budgeterat. Utbetalda månadslöner exkl. arbetsgivaravgifter ökade med 2,9 % (8,0 %) motsvarande 7,8 mkr (19,8 mkr). Lön till anställda med timlön minskade med 4,8 mkr till totalt 12,0 mkr. Under 2009 lönekompenserades nämnderna med 4,17 % inom kommunals avtalsområde och 3,0 % för övriga avtalsområden. Personalkostnaderna inkl sociala avgifter uppgår till 425,4 mkr. Personalkostnaderna är ca 72 % av verksamheternas nettokostnad mkr Nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter inkl finansnetto Nettokostnader Skatteintäkter Likviditet och långfristig låneskuld Likviditeten har påverkats under året av de pågående nybyggnationerna av Hörby Sportcentra, Aktivitetshuset och förskolan Skattkistan. Nyupplåningen under året uppgick till 60 mkr och kommunens totala låneskuld uppgår till 134,8 mkr. Pensionskostnad för individuell del, 12,7 mkr (exkl. löneskatt), betalades ut i mars månad. I december erhöll kommunen ca 14 mkr av det tillfälliga konjunkturstödet som beslutades i höstens budgetproposition. Nämndernas resultat Nämndernas utfall i förhållande till fullmäktiges ramar: Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden 9,7 mkr 0,2 mkr -4,1 mkr 0,1 mkr -11,6 mkr -0,2 mkr 0,3 mkr Kommunstyrelsens överskott hänförs till försäljning av biblioteksfastigheten som resulterade i en realisationsvinst på 5,0 mkr. Dessutom har återbetalning av aktieägartillskott från Merab erhållits(500 tkr), kostnaderna för närtrafiken har varit lägre pga. av senareläggning av helgtrafik, resterande överskott beror på ej påbörjade arbeten och lägre personalkostnader. Inom barn-och utbildningsnämnden redovisar gymnasieskolan ett underskott på 3 mkr, vilket beror på ökade programpriser samt 15 fler gymnasieelever än förväntat i utbildning. Ytterligare 14 elever på fristående grundskolor i andra kommuner ökade kostnaden för interkommunal ersättning med 600 tkr. Förvalt-

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Ekonomiavdelningen 2013-10-08 DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-134 77 ekonomi@horby.se www.horby.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer