Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-04-26"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2

3 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun. Första delen av Hörby Sportcenter togs i bruk tidigt under 2009, och till årsskiftet var badet i allt väsentligt klart för invigning. En stor satsning, och mycket viktig sådan för att vi även i fortsättningen ska kunna växa i invånarantal och också en viktig folkhälsosatsning. Vi har också sett att ohälsotalet bland kommunens anställda sjunkit ytterligare, vilket gör att vår målsättning kan höjas för kommande år. För 2009 redovisar Hörby kommun för femte året i rad ett överskott. Balanskravet kan därmed ytterligare skrivas ner. Det sker trots att finanskrisen kastat sin skugga inte bara över Hörby, utan över hela Sverige. Det har inneburit prövningar för de kommunala verksamheterna, men genom tidiga åtgärder och extra statsanslag har vi kunnat undvika drastiska, permanenta förändringar och nedskärningar. Det har bland annat varit möjligt genom att många ställt upp och bidragit till det positiva resultatet. Stort tack till alla som arbetar i Hörby kommun och medverkat till detta! För kommunerna innebär finanskrisen en särskild prövning. I tider med ökande arbetslöshet eller minskad efterfrågan för företagen ökar efterfrågan på kommunens insatser. Därför är det inte förvånande att trycket på försörjningsstöd ökat under året, vilket starkt bidragit till Socialnämndens underskott. För skolans verksamhet har ytterligare medel tillskjutits under året, både i de beslutade budgetramarna och som en följd av resultatet. Planarbetet har fortskridit under året och har inneburit fyra färdiga detaljplaner. För några stora och komplicerade detaljplaner, bl a gamla Scantomten, Stattena Norra och Engströmsmarken har arbetet kommit så långt att beslut väntas under Genom den verksamhet som utförts under 2009 har vi lagt en god grund för åren som kommer. Finanskrisen är inte över, men snart börjar skatteintäkterna öka igen. Då är det dags att sätta fokus inte minst på skolan, så att vi långsiktigt kan bibehålla ett utbildningsresultat klart över genomsnittet i Sverige. Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande

4 4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 %

5 5 Skattepengar Var kommer pengarna ifrån? 57,4 % kommer från skatter 22,8 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 19,5 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 0,3 % är finansnettot Statsbidrag och utjämning 22,8% Finans 0,3% 19,5% 57,4% Avgifter Skatter Hur används skattepengarna? 100 kr i skatt till kommunen användes under 2009 såhär: 38:54 kr Hälsa, vård och omsorg 35:02 kr Förskola, grundskola och särskola 13:51 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 3:69 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 3:30 kr Kommunövergripande verksamhet 3:24 kr Teknisk verksamhet 1:61 kr Räddningstjänst 0:69 kr Plan och byggverksamhet 0:40 kr Miljö- och hälsoskydd

6 6 Fem år i sammandrag Antal invånare Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 Total skattesats, kr 30,17 30,17 30,17 30,17 30,17 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 497,5 519,1 545,9 582,6 587,5 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 498,1 527,3 555,7 583,4 595,8 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 99,9 98,4 98,2 99,9 98,6 Investeringar Nettoinvesteringar Självfinansieringsgrad av investeringar, % Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl pensionsskuld, % Soliditet inkl pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Ny Demokrati Summa mandat

7 7 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Befolkning Antalet invånare i kommunen var personer vid årsskiftet, en ökning under året med 5 personer. Ökningen beror på ett positivt flyttningsnetto i förhållande till ett negativt födelseöverskott. Bostäder och planering Under året har fyra detaljplaner antagits, varav två i fullmäktige (taxitomten och Kvarnängen) och två i byggnadsnämnden genom enkelt planförfarande (Hörby 45:11 Sportcenter och Slagtofta 2:49). Ett antal planer för bostadsbyggnation är på väg fram för beslut exempelvis Engströmsmarken vid Ringsjöstrand och nästa etapp på Stattenaområdet. Av de kommunala tomterna på Röingeområdet i Ludvigsborg återstår tre tomter, och på Stattenaområdet i Hörby återstår en tomt. Kommunala tomter finns även i Önneköp. Bostads- och affärshuset på taxitomten påbörjades under sommaren. Lägenheter i privat regi har byggts på Råbygatan (Ringsjöns Fastighets AB) och på Slagtoftavägen intill f.d. kommunhuset (Skånska trähus). Under hösten startade Hörbybostäder upp bygget av höghuset samt marklägenheterna vid Källhaga. Finanskrisen Finanskrisen hösten 2008 fick stor påverkan på budgetarbetet under årets första månader. Redan den 7 januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans för 2009 och framåt. Avrapportering av åtgärdsförslaget skedde den 9 februari Justering av budgetramarna med anledning av förslaget har skett på fullmäktige i mars. I slutet av april redovisade SKL nya skatteprognoser som ytterligare försämrade kommunens ekonomiska läge. Inför höstens budgetproposition har regeringen beslutat tillföra ytterligare medel till kommuner och landsting inför För Hörbys del beräknas detta innebära ca 6,6 mkr utöver de 7,8 mkr som beslutades av regeringen våren Hörby Sportcenter Den 24 januari invigdes lokalerna för Friskis och Svettis och den 13 februari invigdes lokalerna för bowling- och restaurangdelen. Planeringen och byggandet av inomhusbadet och utomhusbadet har pågått under hela Invigning av inomhusbadet ägde rum den 14 januari 2010 och badet öppnades för allmänheten den 15 januari. Under sommaren 2009 har badresor anordnats till Åhus i likhet med tidigare år. Förfrågningsunderlag för drift av badanläggningen lämnades ut i maj månad. Eftersom inget av de erhållna anbuden ansågs tillräckligt förmånligt kommer kultur- och fritidsnämnden att tillsvidare ansvara för driften av badanläggningen. Under hösten har därför personal rekryterats till badet. Ombyggnad av parkeringsplatsen vid Lågehallarna påbörjades i september. Större delen av parkeringen var färdigställd till invigningen av badet. IK Lågans klubblokal har flyttats i samband med ombyggnaden av parkeringen. Enligt den tecknade avsiktsförklaringen med Kunskapsporten AB ska Hörby Sportcenter överlåtas till Kunskapsporten efter färdigställande. Som ett första led i denna uppgörelse har fastigheten Hörby 45:11 försålts till Kunskapsporten. Fastigheten

8 8 omfattar kvm och är belägen väster och norr om Hörby sportcenter. Entreprenören för bowlingverksamheten gick i konkurs den 14 december. För att säkerställa verksamheten har kommunen tagit över verksamheten från och med den 14 januari Ny entreprenör för verksamheten kommer att sökas snarast möjligt. Biblioteksfastigheten I mars beslöt kommunfullmäktige att försälja fastigheten Gårdstånga 3 (biblioteksfastigheten) till Kunskapsporten AB för en köpeskilling om 8,75 mkr och med tillträde 1 maj. Kommunen har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende biblioteket. Näringsliv En av målsättningarna i den antagna näringslivsstrategin och verksamhetsplanen är att kommunen ska vara bland de 50 bästa på Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. När årets ranking presenterades i början av maj månad hade kommunen tappat nio placeringar på rankingen trots att man förbättrat sig inom många av de områden som bedöms i rankingen. Om- och tillbyggnad av kommunhuset I januari månad redovisades en förstudie utförd av arkitektfirman Sesam i Kristianstad över möjlig om- och tillbyggnad av kommunhuset. Kalkylerna som presenterades har bearbetats vidare under våren och kommunfullmäktige beslöt på sitt junisammanträde att försälja kommunhusfastigheten till Hörby KommunS Industrifastighets AB för 10,8 miljoner kronor. Avsikten är att bolaget ska utföra om- och tillbyggnad av kommunhuset i enlighet med den idéskiss som presenterats. Planering för upphandling av byggentreprenaden har pågått under hösten och förfrågningsunderlag kommer att skickas ut under januari månad Under byggtiden, som beräknas till drygt ett år, anordnas tillfälliga lokaler för kommunadministrationen på Kastanjegården. En avsiktsförklaring har tecknats med polisen vari polisen har förklarat sitt intresse av att hyra lokaler i kommunhuset. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt intresse av att samlokalisera med kommunen. Busslinje Hörby-Sjöbo Kommunledningarna i Hörby och Sjöbo har tillsammans under en längre tid försökt påverka Skånetrafiken att starta en busslinje mellan Hörby och Sjöbo. Under hösten 2008 utarbetades ett förslag till trafikering, vilket dock enligt Skånetrafiken krävde kommunal medfinansiering. I april beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom en medfinansiering under längst tre år. Trafiken startade den 1 december Fastigheten Pugerup 5, Scantomten Fastigheten, som förvärvades under 2008, har sanerats under året. Arbetena har fördröjts något men beräknas vara avslutade under våren Fastigheten har sålts till AB Hörby Finans (Mårtenssons bil) för en köpeskilling om 3,5 mkr. Ny detaljplan för området har tagits fram. Planen förväntas antas av fullmäktige under våren Fastighet Näckrosgatan Det privatägda hyreshuset i korsningen Näckrosgatan - Kungsgatan har under många år stått och förfallit. Fastigheten har förvärvats av Hörbybostäder AB som un-

9 9 der våren sålt fastigheten vidare till Norrto Bygg AB som påbörjat renovering av fastigheten. Parlamentarisk grupp Kommunstyrelsen utsåg i januari en parlamentarisk grupp bestående av en politiker från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är att förutsättningslöst göra en översyn av den politiska organisationen och dess arbetsformer inför nästa mandatperiod. Gruppen ska också göra en översyn över nu gällande ersättningar och reglementen för de förtroendevalda. Gruppen hade sitt första sammanträde i början av maj och har fortsatt sitt arbete under hösten. En avstämning har skett med fullmäktige den 2 februari Medlemskap i Kommuninvest I samband med finanskrisen under hösten 2008 ansökte kommunen om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen i Kommuninvest erbjöd kommunen medlemskap. Erbjudandet antogs av kommunfullmäktige genom beslut i januari månad och den 12 mars blev Hörby kommun medlem i Kommuninvest.

10 10 I samband med budgetarbetet för 2008 tog majoriteten fram en politisk plattform som övergripande mål för kommunens verksamhet. Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa så att hela kommunen utvecklas Måluppfyllelse 31 december 2009 hade Hörby kommun ökat till invånare, + 5 under året. Målet är att öka befolkningen med mellan 1-2 % årligen. Upprätthålla och utveckla den goda kunskapsnivån i grundskolan Efter flera år av goda resultat, där andelen behöriga till gymnasieskolan varit över genomsnittet, sjönk siffran för 2009 till 86,9 %, något under genomsnittet i riket som var 88,8 %. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t ex genom vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag infördes den 1 juli Fler platser i äldreboende, t ex servicelägenheter och trygghetsboende Hörbybostäder har påbörjat två projekt, ett om 15 marklägenheter vid Källhaga, ett om ca 40 lägenheter på Sofierotomten. Dessa planeras med hög tillgänglighet. Återställande av hela Källhaga till äldreboende Invigning av nio nya platser skedde i maj Planering har genomförts för att samla tomma platser i äldreboende till en enhet, och som följd av det har Gullregnsgårdens platser lagts i malpåse. Platserna finns kvar om en ökad efterfrågan skulle uppstå. Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation Samverkansavtal med polisen har undertecknats som underlag för det brottsförebyggande arbetet. Avsiktsförklaring om en ny polisstation i Kommunhuset har undertecknats av polisen och Hörby kommun. Målet är att en öppen polisstation med ca 10 poliser stationerade skall etableras i Hörby under våren Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av olika offentliga platser. Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Under 2008 antogs en policy för utmaningsrätt och konkurrensprövning av kommunala verksamheter. Tre förfrågningar i enlighet med utmaningsrätten prövas för närvarande. Beslut fattas under våren 2010.

11 11 Återställa balanskravet inom mandatperioden i enlighet med fullmäktiges beslut Av det ursprungliga balanskravet på 40,6 mkr återstår efter det positiva resultatet 2009 endast 7,9 mkr att återställa. Hörby kommun har haft positivt resultat varje år sedan Fortsätta arbetet med Hörbys miljöplan och energiplan En energi- och klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige vintern En vindkraftspolicy har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. I samråd med Ringsjöstrand AB har badplatsen vid Ringsjön åter öppnats. Genomföra visionsarbete för Hörby med brett deltagande av föreningar, näringsliv och allmänhet I budget 2008 antogs en ny vision för Hörby kommun. Förslaget togs fram av den brett sammansatta visionsgruppen. Visionen ligger till grund för arbetet med en ny marknadsföringsplan under 2009 som beräknas fastställas våren Kontinuerligt se över den politiska organisationen Under 2007 minskades budgetberedningen från tio till fem ledamöter. Bolagsstyrelserna minskade antal ledamöter och ersättare. I slutet av 2008 förbereddes tillsättandet av en parlamentarisk grupp för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Gruppen har påbörjat sitt arbete under En bred organisationsöversyn har genomförts inom socialförvaltningen. Utveckla företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Ett nytt näringslivspolitiskt program har antagits i samarbete med näringslivet i Hörby. Målet är att bli bland de 50 bästa kommunerna i Sverige avseende företagsklimat. Under 2008 genomfördes för kommunförvaltningen ett seminarium om attityder till företagande. Näringslivsrådet arbetar i en ny form. Efter den starka upplyftningen 2008, då Hörby flyttades upp 66 placeringar till plats 121, den 11:e största ökningen i landet, har vi tappat något i placeringar men ligger fortfarande på den övre halvan. Verka för att företag med miljö- och/eller miljöteknisk inriktning etablerar sig i kommunen Beaktas inom näringslivskontoret. Verka för ökad jämställdhet i nomineringsarbetet till kommunens nämnder och styrelser Beaktas inför nästa mandatperiod och vid fyllnadsval.

12 12 Förnya budgetprocessen och öka inslaget av målstyrning och uppföljning Budgetberedningen arbetade även under 2009 med den tidigare beslutade förändringen av antal och inriktning. Arbetet innehåller mer av prioritering. Nya personalekonomiska mål antagna, bl. a. hälsoundersökning av all tillsvidareanställd personal. Mål för god ekonomisk hushållning antagna. Budgetprocessen genomförs nu med bred delaktighet från nämnder, förvaltningsledning och fackliga organisationer. Fortsatt utveckling av målstyrning och budgetprocess pågår. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter Ökat utrymme för kultur- och fritidsfrågor Samhällsbyggnadskontoret har förstärkts för att motsvara efterfrågan på nya planer. Takten i planarbetet har höjts väsentligt och beräknas upprätthållas under mandatperioden. Under 2009 antogs totalt fyra planer, och flera har förberetts för antagande under slutet av året. Dessa kommer upp till beslut under våren Hörby Sportcenters invigning inleddes med lokaler för Friskis & Svettis samt bowlingen i januari och februari Invigning av badet skedde strax efter årsskiftet Ett nytt aktivitetshus har invigts, intill den spontanidrottsanläggning Sparbanken Finn donerade En konstgräsplan har i samarbete med Hörby FF invigts under En bred satsning på ledarutveckling inom föreningarna har påbörjats. Som följd av satsningarna fick Hörby utmärkelsen Årets Idrottskommun i Skåne En renovering och tillbyggnad av Lågehallarna planeras. I budgetarna för 2008 och 2009 gjordes en satsning på mediainköp, museiverksamhet och fritidsarbete. Denna fortsätter under Verka för ett samarbete mellan skola, förskola och bibliotek i syfte att öka tillgängligheten av litteratur En ungdomsbibliotekarie har anställts under mandatperioden. En ung blogg har startats vilken länkats till SchoolSoft. I samband med införande av ett nytt datasystem har bokbussen kört fler turer till skolorna vilket ökat utlåningarna. Förskoleklasser besöker biblioteket och får lånekort och en bok vid första besöket. Arbeta för att slå vakt om och utveckla kommunikationer och infrastruktur Arbetet med busslinje till Sjöbo har fortskridit, och började trafikeras i december Diskussioner med Skånetrafiken om det sjunkande antalet resenärer i närtrafiken har fortsatt. Närtrafik på helgerna infördes i slutet av Remissarbete kring infrastruktur inom Skåne Nordost, med gemensamt ställningstagande för E22 som motorväg och järnvägsdiagonalen Lund-Hörby-Kristianstad har genomförts. Hörby har deltagit i arbetet med planeringen av E22 genom Skåne.

13 13 Öka samverkan över kommungränserna Arbeta för att uppfylla den handikappolitiska planen till år 2010 Samarbetet inom Skåne Nordost och diskussion kring konkreta samarbetsprojekt har fortsatt under året. Samarbetet kring Ringsjökommittén/vattenvårdsarbetet har fördjupats. Leaderprojekt i samverkan med Eslöv och Höör har beviljats och styrelse (LAG-grupp) tillsatts. Styrelsen för SkåneNordost har beslutat om inrättande av ett gemensamt EU-kontor med placering i Hässleholm. Kontoret öppnade hösten Diskussioner med Höörs kommun har inletts för att öka samarbetet i löne- och IT-frågor. Förberedelser för att avhjälpa olika hinder har diskuteras inom byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. Erbjudande till fastighetsägare kring bättre utmärkning av trappor har genomförts under Arbetet har fortsatt under 2009 och nya insatser planeras för 2010.

14 14 Mål för god ekonomisk hushållning Förutsättningar för samtliga nämnder och verksamheter: Ekonomi och verksamhet i balans, gemensamt ansvar, samsyn på planeringsförutsättningarna Helhetstänkande Delaktighet och förståelse för budgetprocessen Åtgärdsplaner ska upprättas om obalanser uppstår Fokus på verksamhetens uppdrag Utveckla styrning och uppföljning Förändringen i kommunallagen från och med innebär bl.a. att För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mål Kommunens nettokostnader för verksamheten får uppgå till % av skatteintäkterna inkl finansnetto, med oförändrad skatt skall nettokostnadernas andel vara högst 97 %. Måluppfyllelse Nettokostnadsandelen per är 98,6 %. Beräknad nettokostnadsandel i budget var 97,4 %. Kommunens verksamheter ska ha en sådan utformning att resultatet blir en genomsnittlig befolkningsökning på 1-2 %. Befolkningsökningen uppgår till 5 personer , totalt invånare. En ökning motsvarande 0,03 %. Kommuninvånarna ska vara nöjda/trygga med den erbjudna kommunala servicen samt känna sig bemötta med värdighet och respekt. Kommunen skall vårda, underhålla och omsätta sina tillgångar så att kapitalvärdet bibehålls. Verksamhet som är affärsdrivande skall bedrivas till självkostnad. En medborgarundersökning genomfördes av SCB hösten En del i undersökningen avser medborgarnas syn på Hörby kommun verksamheter (Nöjd Medborgar Index). Helhetsbetyget blev 53 (genomsnitt för deltagande kommuner 2008 var 54). Kommunen bedöms vårdat sina tillgångar så att kapitalvärdet bibehållits eller ökat. VA-verksamheten kommer att vara självfinansierad fr.o.m Verksamheten skall öka ef- Kontinuerligt arbete med ny teknik och nya arbetssätt pågår, t.ex.

15 15 fektiviteten genom införande av ny teknik och löpande omprövning av arbetssättet. uppgradering av verksamhetssystem (personal och ekonomi), driftsoptimering inom fastighetsområdet. Ny belysningsteknik (LED-teknik) har monterats och prövas nu på Frostaskolan. Målet anses uppfyllt. Kommunala verksamheter i Hörby skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand bör förnyelsebara energikällor användas. Kommunstyrelsen skall ta fram ett system för överföring av nämndernas överoch underskott över årsskiftena. Kommunstyrelsen skall ta fram ett belöningssystem för personalen inom de olika förvaltningarna där uppfyllda mål belönas kollektivt. Arbete med energi- och miljömässiga förbättringar pågår inom fastighetsområdet. Målet delvis uppfyllt. Ej genomfört. Ej genomfört. Nämnder och förvaltningar skall i sin verksamhetsplanering väga in de möjligheter till bidrag och samarbete som kan uppnås genom annan extern finansiering, t ex deltagande i EU:s fonder och program, stiftelser och statsbidrag. Exempel på projekt med extern finansiering; Prios samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Skåne avseende e-tjänster till medborgarna. Arbetsmarknadsprojektet U0X fyra av fem tjänster är externt finansierade. Sociala innehållet och Förebyggande hembesök hos äldre, båda projekten finansieras helt med stimulansmedel från socialstyrelsen. Målet anses uppfyllt.

16 16 Personalekonomiska mål Mål Ofrivillig deltidsanställning ska vara borta till år 2010 Måluppfyllelse Under 2009 är andelen heltidsanställningar 47 %, oförändrat jämfört med Flest deltidsanställda finns inom Kommunalarbetarförbundet. Hörby kommun har ett lokalt kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet angående arbetstidsmodeller. Här finns en möjlighet för de inom vård- och omsorg som arbetar med arbetstidsmodeller att erhålla önskad sysselsättningsgrad. Vi kan dock konstatera att långt ifrån alla vill arbeta heltid har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökat till 83,9% (83,3 %) och männens genomsnittliga sysselsättningsgrad har minskat till 88,6% (90,3 %). Att männen har en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad beror på att dessa återfinns inom tekniska sektorn och inom skolan där andelen heltidsanställda dominerar medan kvinnorna återfinns inom vård- och omsorg. Könsneutral värdering av arbetsuppgifter och arbetsprestationer genom tillämpning av lönekartläggning enligt jämställdhetslagens krav Vi kan först och främst konstatera att den lönepolicy som kommunstyrelsen antagit är ett omfattande dokument som mer än väl kan ligga till grund för att uppnå jämställda löner. Hörby kommun genomför varje år en lönekartläggning som kan ligga till grund för en arbetsvärdering. Lönekartläggning har genomförts i enlighet med jämställdhetslagens krav som ska ligga till grund för revisionsförhandlingarna Fler män inom de kvinnodominerade yrkena såsom äldreomsorgen och förskoleverksamheten och fler kvinnor inom de mansdominerade yrkena inom tekniska nämndens ansvarsområde genom de åtgärder som redovisas i den övergripande jämställdhetsplanen för Hörby kommun Antal anställda under 2009 fördelar sig på 86 % kvinnor och 14 % män. Antal män inom de kvinnodominerande verksamheterna är i stort sett oförändrat, 69 män (70). Minska den totala sjukfrånvaron i Hörby kommun till 6 % år 2010 Under 2009 har den totala sjukfrånvaron i Hörby kommun minskat till 5,34 % (5,65 %). Därmed är målet att minska sjukfrånvaron uppnått.

17 17 Hörby kommuns värdegrund ska vara det förhållningssätt som organisationen arbetar efter. Vi har alla som arbetar i Hörby kommun ett ansvar för att hålla dokumentet levande. Uppföljning sker via medarbetarenkäter Resultatet har redovisats till kommunstyrelsen under våren Undersökningen vände sig i första hand till den sociala sektorn samt kommunhuset. 83 % kände till värdegrunden av de tillfrågade. 86 % tyckte att det var viktigt med en gemensam värdegrund. Betydelsen av tillgång till intranät är viktig i detta sammanhang.

18 18 Årets resultat för koncernen uppgår till 12,9 mkr varav kommunen svarar för 10,8 mkr, Hörbybostäder AB 0,3 mkr, Hörby Kommuns Industrifastighets AB 0,6 mkr och MERAB 1,2 mkr. Kommunen äger 3,5 % av Kraftringen AB och 1,09 % i Kommunassurans Syd Försäkrings AB som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommunens ekonomiska resultat för 2009 är 10,8 mkr. Det positiva resultatet kan framför allt härledas till realisationsvinst vid försäljning av biblioteksfastigheten samt sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring under Nettokostnaderna ökade med 0,8 % (6,7 %) medan skatteintäkterna ökade med 2,1 % (5 %). Detta förhållande att skatteintäkterna har en högre procentuell ökning än nettokostnaderna är en förutsättning för en ekonomi i balans. Skatteintäkter och finansnettot visar ett negativt resultat på 14,8 mkr. Under året har åtgärder vidtagits för att minska effekten av sjunkande skatteintäkter. Trots åtgärder har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisat kostnader som är svåra att påverka på kort sikt, vilket resulterat i negativ budgetavvikelse för nämnderna. Underskottet inom barn- och utbildningsnämnden beror i huvudsak på högre kostnader för gymnasieutbildning än budgeterat, samt 14 elever fler inskrivna i friskola. För socialnämnden har försörjningsstödet (socialbidraget) fortsatt att öka, även placeringar avseende barn både på institution och i familjehem har ökat. Centrala personalkostnader AFA försäkring beslutade om sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen för 2009 i juni. Premien sänktes med 0,84 % (0,80 % exkl. särskild löneskatt). I december beslutades om ytterligare en sänkning av premien till 0 % då AFA konstaterat en väsentligt lägre nivå av sjukersättningsfall. Helårseffekten för kommunen uppgick till 5,2 mkr exkl. särskild löneskatt. Under året har kommunen erhållit 2,0 mkr i ersättning från Region Skåne avseende pensionskostnader för de personer som kommunen tog över arbetsgivaransvaret för i samband med Ädel-reformen. Omprövning av särskild löneskatt avseende pensioner och förvärvsinkomster har inlämnats till Skatteverket. Återbetalning har skett med 629 tkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag I SKL:s skatteprognos i slutet av 2008 var skatteintäktsutvecklingen sämre än budgeterat. I januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningschefer i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att uppnå en varaktig ekonomisk balans mellan verksamheterna och budget. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2009 att minska nämndernas budgetramar med 5,9 mkr. Skatteprognoserna som presenterades under våren visade på ytterligare försämring av kommunens skatteintäkter. Skatteintäkterna för 2009 uppgick till 595,8 mkr vilket var 14,7 mkr sämre än budgeterat. Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav skall det egna kapitalet återställas: Föregående års underskott -13,2 mkr Årets resultat 10,7 mkr Avgår reavinster -5,4 mkr Eget kapital att återställa -7,9 mkr

19 19 Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen för 2004 att återställa det egna kapitalet på längre tidsperiod än två år. Enligt budget 2010 skall det planerade resultatet för 2010 och 2011 uppgå till 11,0 mkr. Det egna kapitalet beräknas återställas under Finansiellt mål Det finansiella målet för kommunen är att nettokostnaderna andel av skatteintäkterna inkl finansnetto får uppgå till %. För 2009 uppgår nettokostnadernas andel till 98,6 % (99,9 %) av skatteintäkterna. Det innebär att kommunen inte uppnådde det finansiella målet. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad, 19,78 kr. Kostnadsutveckling Kommunens ekonomiska utveckling beror på hur nettokostnaderna utvecklas i förhållande till skatteintäkterna % Nettokostnadernas och skatteintäkternas utveckling Nettokostnader Skatteintäkter Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts under hösten 2008 på grund av finanskrisen. Skatteintäkterna för 2009 blev 14,8 mkr lägre än budgeterat. Utbetalda månadslöner exkl. arbetsgivaravgifter ökade med 2,9 % (8,0 %) motsvarande 7,8 mkr (19,8 mkr). Lön till anställda med timlön minskade med 4,8 mkr till totalt 12,0 mkr. Under 2009 lönekompenserades nämnderna med 4,17 % inom kommunals avtalsområde och 3,0 % för övriga avtalsområden. Personalkostnaderna inkl sociala avgifter uppgår till 425,4 mkr. Personalkostnaderna är ca 72 % av verksamheternas nettokostnad mkr Nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter inkl finansnetto Nettokostnader Skatteintäkter Likviditet och långfristig låneskuld Likviditeten har påverkats under året av de pågående nybyggnationerna av Hörby Sportcentra, Aktivitetshuset och förskolan Skattkistan. Nyupplåningen under året uppgick till 60 mkr och kommunens totala låneskuld uppgår till 134,8 mkr. Pensionskostnad för individuell del, 12,7 mkr (exkl. löneskatt), betalades ut i mars månad. I december erhöll kommunen ca 14 mkr av det tillfälliga konjunkturstödet som beslutades i höstens budgetproposition. Nämndernas resultat Nämndernas utfall i förhållande till fullmäktiges ramar: Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden 9,7 mkr 0,2 mkr -4,1 mkr 0,1 mkr -11,6 mkr -0,2 mkr 0,3 mkr Kommunstyrelsens överskott hänförs till försäljning av biblioteksfastigheten som resulterade i en realisationsvinst på 5,0 mkr. Dessutom har återbetalning av aktieägartillskott från Merab erhållits(500 tkr), kostnaderna för närtrafiken har varit lägre pga. av senareläggning av helgtrafik, resterande överskott beror på ej påbörjade arbeten och lägre personalkostnader. Inom barn-och utbildningsnämnden redovisar gymnasieskolan ett underskott på 3 mkr, vilket beror på ökade programpriser samt 15 fler gymnasieelever än förväntat i utbildning. Ytterligare 14 elever på fristående grundskolor i andra kommuner ökade kostnaden för interkommunal ersättning med 600 tkr. Förvalt-

20 20 ningens kostnader ökade med 400 tkr under hösten med anledning av ej budgeterade avvecklingskostnader. Merparten av socialnämndens underskott återfinns inom försörjningsstöd och externa placeringskostnader för barn och vuxna. Försörjningsstöd -5,3 mkr Samhällsekonomin har bidragit till att antalet försörjningsstödstagare har ökat från 126 till 149 hushåll i genomsnitt per månad. Vård- och behandling vuxna -3,0 mkr Mellan nio och fjorton personer har erhållit någon form av institutionsvård. I slutet av året har tre LVM-placeringar gjorts till en kostnad av 4000 kr per dygn och placering. Två av placeringarna har avbrutits i förtid. Vård- och behandling barn- och ungdom - 3,6 mkr Underskottet beror både på familjehemsplaceringar och på tillkommande kostnader vid placeringar. Antalet barn placerade i familjehem har ökat från 35 i början på året till 43 i december. Antalet barn på institution har under samma tid ökat från två till fyra barn. Personlig assistans -1,4 mkr Resultatet för denna enhet har belastats med avvecklingskostnader för personal när brukare avlider eller byter till privat utförare. Investeringar Kommunen investerade för 135,3 mkr under 2009, vilket är 23,8 mkr lägre än budgeterat. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 mkr Investeringar Kvarvarande investeringsmedel från 2008 och 2009, 8,3 mkr, avseende pågående investeringsprojekt överförs till 2010 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Summa tkr 380 tkr tkr tkr Finansnettot Finansnettot uppvisar ett positivt resultat på 2,4 mkr. Räntekostnaden har varit i genomsnitt 0,94 % under året. Under hösten har nyupplåning skett med 60 mkr och låneskulden uppgår till 134,8 mkr vid årsskiftet. Borgensavgift på 0,25 % har tagits ut av Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Kommunens soliditet är 57 % (64 %) exkl. pensionsförpliktelser, avseende intjänade pensionsförmåner för 1998, som redovisas inom linjen. Dessa uppgår till 251,6 mkr, vilket är en minskning med 1,2 % i förhållande till Kommunen har via KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Kommunens pensionskostnader för 2009: Individuell premie 13,1 mkr Förmånsbestämd försäkring 5,4 mkr Pensionsutbetalningar 7,1 mkr Löneskatt 6,2 mkr Totalt 31,8 mkr Kommunens placeringar i värdepapper uppgår till 12,9 mkr i bokfört värde: Fond Asia Pacific 2,0 mkr Aktier i depå 2 1 mkr Likvida medel depåkonto 7,8 mkr Företagsobl. Volvo Treasure 1,0 mkr 12,9 mkr Marknadsvärde Fond Asia Pacific 2,0 mkr Aktier i depå 2,5 mkr Likvida medel depåkonto 7,7 mkr Företagsobl. Volvo Treasure 1,0 mkr 13,2 mkr Känslighetsanalys: 1 kr höjning/sänkning av skatten ca 22,0 mkr 1 % ökning/minskning statsbidrag 1,5 mkr 1 % löneökning 4,3 mkr 100 invånare 3,5 mkr

Lågedammsbadet invigt i juni 2010 Foto: Jörgen Alström. Kommunfullmäktige 2011-04-26

Lågedammsbadet invigt i juni 2010 Foto: Jörgen Alström. Kommunfullmäktige 2011-04-26 Lågedammsbadet invigt i juni Foto: Jörgen Alström Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inom verksamheterna noteras att andelen behöriga till gymnasieskolan åter är över

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer