Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-04-26"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2

3 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun. Första delen av Hörby Sportcenter togs i bruk tidigt under 2009, och till årsskiftet var badet i allt väsentligt klart för invigning. En stor satsning, och mycket viktig sådan för att vi även i fortsättningen ska kunna växa i invånarantal och också en viktig folkhälsosatsning. Vi har också sett att ohälsotalet bland kommunens anställda sjunkit ytterligare, vilket gör att vår målsättning kan höjas för kommande år. För 2009 redovisar Hörby kommun för femte året i rad ett överskott. Balanskravet kan därmed ytterligare skrivas ner. Det sker trots att finanskrisen kastat sin skugga inte bara över Hörby, utan över hela Sverige. Det har inneburit prövningar för de kommunala verksamheterna, men genom tidiga åtgärder och extra statsanslag har vi kunnat undvika drastiska, permanenta förändringar och nedskärningar. Det har bland annat varit möjligt genom att många ställt upp och bidragit till det positiva resultatet. Stort tack till alla som arbetar i Hörby kommun och medverkat till detta! För kommunerna innebär finanskrisen en särskild prövning. I tider med ökande arbetslöshet eller minskad efterfrågan för företagen ökar efterfrågan på kommunens insatser. Därför är det inte förvånande att trycket på försörjningsstöd ökat under året, vilket starkt bidragit till Socialnämndens underskott. För skolans verksamhet har ytterligare medel tillskjutits under året, både i de beslutade budgetramarna och som en följd av resultatet. Planarbetet har fortskridit under året och har inneburit fyra färdiga detaljplaner. För några stora och komplicerade detaljplaner, bl a gamla Scantomten, Stattena Norra och Engströmsmarken har arbetet kommit så långt att beslut väntas under Genom den verksamhet som utförts under 2009 har vi lagt en god grund för åren som kommer. Finanskrisen är inte över, men snart börjar skatteintäkterna öka igen. Då är det dags att sätta fokus inte minst på skolan, så att vi långsiktigt kan bibehålla ett utbildningsresultat klart över genomsnittet i Sverige. Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande

4 4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 %

5 5 Skattepengar Var kommer pengarna ifrån? 57,4 % kommer från skatter 22,8 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 19,5 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 0,3 % är finansnettot Statsbidrag och utjämning 22,8% Finans 0,3% 19,5% 57,4% Avgifter Skatter Hur används skattepengarna? 100 kr i skatt till kommunen användes under 2009 såhär: 38:54 kr Hälsa, vård och omsorg 35:02 kr Förskola, grundskola och särskola 13:51 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 3:69 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 3:30 kr Kommunövergripande verksamhet 3:24 kr Teknisk verksamhet 1:61 kr Räddningstjänst 0:69 kr Plan och byggverksamhet 0:40 kr Miljö- och hälsoskydd

6 6 Fem år i sammandrag Antal invånare Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 Total skattesats, kr 30,17 30,17 30,17 30,17 30,17 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 497,5 519,1 545,9 582,6 587,5 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 498,1 527,3 555,7 583,4 595,8 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 99,9 98,4 98,2 99,9 98,6 Investeringar Nettoinvesteringar Självfinansieringsgrad av investeringar, % Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl pensionsskuld, % Soliditet inkl pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Ny Demokrati Summa mandat

7 7 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Befolkning Antalet invånare i kommunen var personer vid årsskiftet, en ökning under året med 5 personer. Ökningen beror på ett positivt flyttningsnetto i förhållande till ett negativt födelseöverskott. Bostäder och planering Under året har fyra detaljplaner antagits, varav två i fullmäktige (taxitomten och Kvarnängen) och två i byggnadsnämnden genom enkelt planförfarande (Hörby 45:11 Sportcenter och Slagtofta 2:49). Ett antal planer för bostadsbyggnation är på väg fram för beslut exempelvis Engströmsmarken vid Ringsjöstrand och nästa etapp på Stattenaområdet. Av de kommunala tomterna på Röingeområdet i Ludvigsborg återstår tre tomter, och på Stattenaområdet i Hörby återstår en tomt. Kommunala tomter finns även i Önneköp. Bostads- och affärshuset på taxitomten påbörjades under sommaren. Lägenheter i privat regi har byggts på Råbygatan (Ringsjöns Fastighets AB) och på Slagtoftavägen intill f.d. kommunhuset (Skånska trähus). Under hösten startade Hörbybostäder upp bygget av höghuset samt marklägenheterna vid Källhaga. Finanskrisen Finanskrisen hösten 2008 fick stor påverkan på budgetarbetet under årets första månader. Redan den 7 januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans för 2009 och framåt. Avrapportering av åtgärdsförslaget skedde den 9 februari Justering av budgetramarna med anledning av förslaget har skett på fullmäktige i mars. I slutet av april redovisade SKL nya skatteprognoser som ytterligare försämrade kommunens ekonomiska läge. Inför höstens budgetproposition har regeringen beslutat tillföra ytterligare medel till kommuner och landsting inför För Hörbys del beräknas detta innebära ca 6,6 mkr utöver de 7,8 mkr som beslutades av regeringen våren Hörby Sportcenter Den 24 januari invigdes lokalerna för Friskis och Svettis och den 13 februari invigdes lokalerna för bowling- och restaurangdelen. Planeringen och byggandet av inomhusbadet och utomhusbadet har pågått under hela Invigning av inomhusbadet ägde rum den 14 januari 2010 och badet öppnades för allmänheten den 15 januari. Under sommaren 2009 har badresor anordnats till Åhus i likhet med tidigare år. Förfrågningsunderlag för drift av badanläggningen lämnades ut i maj månad. Eftersom inget av de erhållna anbuden ansågs tillräckligt förmånligt kommer kultur- och fritidsnämnden att tillsvidare ansvara för driften av badanläggningen. Under hösten har därför personal rekryterats till badet. Ombyggnad av parkeringsplatsen vid Lågehallarna påbörjades i september. Större delen av parkeringen var färdigställd till invigningen av badet. IK Lågans klubblokal har flyttats i samband med ombyggnaden av parkeringen. Enligt den tecknade avsiktsförklaringen med Kunskapsporten AB ska Hörby Sportcenter överlåtas till Kunskapsporten efter färdigställande. Som ett första led i denna uppgörelse har fastigheten Hörby 45:11 försålts till Kunskapsporten. Fastigheten

8 8 omfattar kvm och är belägen väster och norr om Hörby sportcenter. Entreprenören för bowlingverksamheten gick i konkurs den 14 december. För att säkerställa verksamheten har kommunen tagit över verksamheten från och med den 14 januari Ny entreprenör för verksamheten kommer att sökas snarast möjligt. Biblioteksfastigheten I mars beslöt kommunfullmäktige att försälja fastigheten Gårdstånga 3 (biblioteksfastigheten) till Kunskapsporten AB för en köpeskilling om 8,75 mkr och med tillträde 1 maj. Kommunen har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende biblioteket. Näringsliv En av målsättningarna i den antagna näringslivsstrategin och verksamhetsplanen är att kommunen ska vara bland de 50 bästa på Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. När årets ranking presenterades i början av maj månad hade kommunen tappat nio placeringar på rankingen trots att man förbättrat sig inom många av de områden som bedöms i rankingen. Om- och tillbyggnad av kommunhuset I januari månad redovisades en förstudie utförd av arkitektfirman Sesam i Kristianstad över möjlig om- och tillbyggnad av kommunhuset. Kalkylerna som presenterades har bearbetats vidare under våren och kommunfullmäktige beslöt på sitt junisammanträde att försälja kommunhusfastigheten till Hörby KommunS Industrifastighets AB för 10,8 miljoner kronor. Avsikten är att bolaget ska utföra om- och tillbyggnad av kommunhuset i enlighet med den idéskiss som presenterats. Planering för upphandling av byggentreprenaden har pågått under hösten och förfrågningsunderlag kommer att skickas ut under januari månad Under byggtiden, som beräknas till drygt ett år, anordnas tillfälliga lokaler för kommunadministrationen på Kastanjegården. En avsiktsförklaring har tecknats med polisen vari polisen har förklarat sitt intresse av att hyra lokaler i kommunhuset. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt intresse av att samlokalisera med kommunen. Busslinje Hörby-Sjöbo Kommunledningarna i Hörby och Sjöbo har tillsammans under en längre tid försökt påverka Skånetrafiken att starta en busslinje mellan Hörby och Sjöbo. Under hösten 2008 utarbetades ett förslag till trafikering, vilket dock enligt Skånetrafiken krävde kommunal medfinansiering. I april beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom en medfinansiering under längst tre år. Trafiken startade den 1 december Fastigheten Pugerup 5, Scantomten Fastigheten, som förvärvades under 2008, har sanerats under året. Arbetena har fördröjts något men beräknas vara avslutade under våren Fastigheten har sålts till AB Hörby Finans (Mårtenssons bil) för en köpeskilling om 3,5 mkr. Ny detaljplan för området har tagits fram. Planen förväntas antas av fullmäktige under våren Fastighet Näckrosgatan Det privatägda hyreshuset i korsningen Näckrosgatan - Kungsgatan har under många år stått och förfallit. Fastigheten har förvärvats av Hörbybostäder AB som un-

9 9 der våren sålt fastigheten vidare till Norrto Bygg AB som påbörjat renovering av fastigheten. Parlamentarisk grupp Kommunstyrelsen utsåg i januari en parlamentarisk grupp bestående av en politiker från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är att förutsättningslöst göra en översyn av den politiska organisationen och dess arbetsformer inför nästa mandatperiod. Gruppen ska också göra en översyn över nu gällande ersättningar och reglementen för de förtroendevalda. Gruppen hade sitt första sammanträde i början av maj och har fortsatt sitt arbete under hösten. En avstämning har skett med fullmäktige den 2 februari Medlemskap i Kommuninvest I samband med finanskrisen under hösten 2008 ansökte kommunen om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen i Kommuninvest erbjöd kommunen medlemskap. Erbjudandet antogs av kommunfullmäktige genom beslut i januari månad och den 12 mars blev Hörby kommun medlem i Kommuninvest.

10 10 I samband med budgetarbetet för 2008 tog majoriteten fram en politisk plattform som övergripande mål för kommunens verksamhet. Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa så att hela kommunen utvecklas Måluppfyllelse 31 december 2009 hade Hörby kommun ökat till invånare, + 5 under året. Målet är att öka befolkningen med mellan 1-2 % årligen. Upprätthålla och utveckla den goda kunskapsnivån i grundskolan Efter flera år av goda resultat, där andelen behöriga till gymnasieskolan varit över genomsnittet, sjönk siffran för 2009 till 86,9 %, något under genomsnittet i riket som var 88,8 %. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t ex genom vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag infördes den 1 juli Fler platser i äldreboende, t ex servicelägenheter och trygghetsboende Hörbybostäder har påbörjat två projekt, ett om 15 marklägenheter vid Källhaga, ett om ca 40 lägenheter på Sofierotomten. Dessa planeras med hög tillgänglighet. Återställande av hela Källhaga till äldreboende Invigning av nio nya platser skedde i maj Planering har genomförts för att samla tomma platser i äldreboende till en enhet, och som följd av det har Gullregnsgårdens platser lagts i malpåse. Platserna finns kvar om en ökad efterfrågan skulle uppstå. Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation Samverkansavtal med polisen har undertecknats som underlag för det brottsförebyggande arbetet. Avsiktsförklaring om en ny polisstation i Kommunhuset har undertecknats av polisen och Hörby kommun. Målet är att en öppen polisstation med ca 10 poliser stationerade skall etableras i Hörby under våren Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av olika offentliga platser. Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Under 2008 antogs en policy för utmaningsrätt och konkurrensprövning av kommunala verksamheter. Tre förfrågningar i enlighet med utmaningsrätten prövas för närvarande. Beslut fattas under våren 2010.

11 11 Återställa balanskravet inom mandatperioden i enlighet med fullmäktiges beslut Av det ursprungliga balanskravet på 40,6 mkr återstår efter det positiva resultatet 2009 endast 7,9 mkr att återställa. Hörby kommun har haft positivt resultat varje år sedan Fortsätta arbetet med Hörbys miljöplan och energiplan En energi- och klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige vintern En vindkraftspolicy har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. I samråd med Ringsjöstrand AB har badplatsen vid Ringsjön åter öppnats. Genomföra visionsarbete för Hörby med brett deltagande av föreningar, näringsliv och allmänhet I budget 2008 antogs en ny vision för Hörby kommun. Förslaget togs fram av den brett sammansatta visionsgruppen. Visionen ligger till grund för arbetet med en ny marknadsföringsplan under 2009 som beräknas fastställas våren Kontinuerligt se över den politiska organisationen Under 2007 minskades budgetberedningen från tio till fem ledamöter. Bolagsstyrelserna minskade antal ledamöter och ersättare. I slutet av 2008 förbereddes tillsättandet av en parlamentarisk grupp för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Gruppen har påbörjat sitt arbete under En bred organisationsöversyn har genomförts inom socialförvaltningen. Utveckla företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Ett nytt näringslivspolitiskt program har antagits i samarbete med näringslivet i Hörby. Målet är att bli bland de 50 bästa kommunerna i Sverige avseende företagsklimat. Under 2008 genomfördes för kommunförvaltningen ett seminarium om attityder till företagande. Näringslivsrådet arbetar i en ny form. Efter den starka upplyftningen 2008, då Hörby flyttades upp 66 placeringar till plats 121, den 11:e största ökningen i landet, har vi tappat något i placeringar men ligger fortfarande på den övre halvan. Verka för att företag med miljö- och/eller miljöteknisk inriktning etablerar sig i kommunen Beaktas inom näringslivskontoret. Verka för ökad jämställdhet i nomineringsarbetet till kommunens nämnder och styrelser Beaktas inför nästa mandatperiod och vid fyllnadsval.

12 12 Förnya budgetprocessen och öka inslaget av målstyrning och uppföljning Budgetberedningen arbetade även under 2009 med den tidigare beslutade förändringen av antal och inriktning. Arbetet innehåller mer av prioritering. Nya personalekonomiska mål antagna, bl. a. hälsoundersökning av all tillsvidareanställd personal. Mål för god ekonomisk hushållning antagna. Budgetprocessen genomförs nu med bred delaktighet från nämnder, förvaltningsledning och fackliga organisationer. Fortsatt utveckling av målstyrning och budgetprocess pågår. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter Ökat utrymme för kultur- och fritidsfrågor Samhällsbyggnadskontoret har förstärkts för att motsvara efterfrågan på nya planer. Takten i planarbetet har höjts väsentligt och beräknas upprätthållas under mandatperioden. Under 2009 antogs totalt fyra planer, och flera har förberetts för antagande under slutet av året. Dessa kommer upp till beslut under våren Hörby Sportcenters invigning inleddes med lokaler för Friskis & Svettis samt bowlingen i januari och februari Invigning av badet skedde strax efter årsskiftet Ett nytt aktivitetshus har invigts, intill den spontanidrottsanläggning Sparbanken Finn donerade En konstgräsplan har i samarbete med Hörby FF invigts under En bred satsning på ledarutveckling inom föreningarna har påbörjats. Som följd av satsningarna fick Hörby utmärkelsen Årets Idrottskommun i Skåne En renovering och tillbyggnad av Lågehallarna planeras. I budgetarna för 2008 och 2009 gjordes en satsning på mediainköp, museiverksamhet och fritidsarbete. Denna fortsätter under Verka för ett samarbete mellan skola, förskola och bibliotek i syfte att öka tillgängligheten av litteratur En ungdomsbibliotekarie har anställts under mandatperioden. En ung blogg har startats vilken länkats till SchoolSoft. I samband med införande av ett nytt datasystem har bokbussen kört fler turer till skolorna vilket ökat utlåningarna. Förskoleklasser besöker biblioteket och får lånekort och en bok vid första besöket. Arbeta för att slå vakt om och utveckla kommunikationer och infrastruktur Arbetet med busslinje till Sjöbo har fortskridit, och började trafikeras i december Diskussioner med Skånetrafiken om det sjunkande antalet resenärer i närtrafiken har fortsatt. Närtrafik på helgerna infördes i slutet av Remissarbete kring infrastruktur inom Skåne Nordost, med gemensamt ställningstagande för E22 som motorväg och järnvägsdiagonalen Lund-Hörby-Kristianstad har genomförts. Hörby har deltagit i arbetet med planeringen av E22 genom Skåne.

13 13 Öka samverkan över kommungränserna Arbeta för att uppfylla den handikappolitiska planen till år 2010 Samarbetet inom Skåne Nordost och diskussion kring konkreta samarbetsprojekt har fortsatt under året. Samarbetet kring Ringsjökommittén/vattenvårdsarbetet har fördjupats. Leaderprojekt i samverkan med Eslöv och Höör har beviljats och styrelse (LAG-grupp) tillsatts. Styrelsen för SkåneNordost har beslutat om inrättande av ett gemensamt EU-kontor med placering i Hässleholm. Kontoret öppnade hösten Diskussioner med Höörs kommun har inletts för att öka samarbetet i löne- och IT-frågor. Förberedelser för att avhjälpa olika hinder har diskuteras inom byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. Erbjudande till fastighetsägare kring bättre utmärkning av trappor har genomförts under Arbetet har fortsatt under 2009 och nya insatser planeras för 2010.

14 14 Mål för god ekonomisk hushållning Förutsättningar för samtliga nämnder och verksamheter: Ekonomi och verksamhet i balans, gemensamt ansvar, samsyn på planeringsförutsättningarna Helhetstänkande Delaktighet och förståelse för budgetprocessen Åtgärdsplaner ska upprättas om obalanser uppstår Fokus på verksamhetens uppdrag Utveckla styrning och uppföljning Förändringen i kommunallagen från och med innebär bl.a. att För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mål Kommunens nettokostnader för verksamheten får uppgå till % av skatteintäkterna inkl finansnetto, med oförändrad skatt skall nettokostnadernas andel vara högst 97 %. Måluppfyllelse Nettokostnadsandelen per är 98,6 %. Beräknad nettokostnadsandel i budget var 97,4 %. Kommunens verksamheter ska ha en sådan utformning att resultatet blir en genomsnittlig befolkningsökning på 1-2 %. Befolkningsökningen uppgår till 5 personer , totalt invånare. En ökning motsvarande 0,03 %. Kommuninvånarna ska vara nöjda/trygga med den erbjudna kommunala servicen samt känna sig bemötta med värdighet och respekt. Kommunen skall vårda, underhålla och omsätta sina tillgångar så att kapitalvärdet bibehålls. Verksamhet som är affärsdrivande skall bedrivas till självkostnad. En medborgarundersökning genomfördes av SCB hösten En del i undersökningen avser medborgarnas syn på Hörby kommun verksamheter (Nöjd Medborgar Index). Helhetsbetyget blev 53 (genomsnitt för deltagande kommuner 2008 var 54). Kommunen bedöms vårdat sina tillgångar så att kapitalvärdet bibehållits eller ökat. VA-verksamheten kommer att vara självfinansierad fr.o.m Verksamheten skall öka ef- Kontinuerligt arbete med ny teknik och nya arbetssätt pågår, t.ex.

15 15 fektiviteten genom införande av ny teknik och löpande omprövning av arbetssättet. uppgradering av verksamhetssystem (personal och ekonomi), driftsoptimering inom fastighetsområdet. Ny belysningsteknik (LED-teknik) har monterats och prövas nu på Frostaskolan. Målet anses uppfyllt. Kommunala verksamheter i Hörby skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand bör förnyelsebara energikällor användas. Kommunstyrelsen skall ta fram ett system för överföring av nämndernas överoch underskott över årsskiftena. Kommunstyrelsen skall ta fram ett belöningssystem för personalen inom de olika förvaltningarna där uppfyllda mål belönas kollektivt. Arbete med energi- och miljömässiga förbättringar pågår inom fastighetsområdet. Målet delvis uppfyllt. Ej genomfört. Ej genomfört. Nämnder och förvaltningar skall i sin verksamhetsplanering väga in de möjligheter till bidrag och samarbete som kan uppnås genom annan extern finansiering, t ex deltagande i EU:s fonder och program, stiftelser och statsbidrag. Exempel på projekt med extern finansiering; Prios samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Skåne avseende e-tjänster till medborgarna. Arbetsmarknadsprojektet U0X fyra av fem tjänster är externt finansierade. Sociala innehållet och Förebyggande hembesök hos äldre, båda projekten finansieras helt med stimulansmedel från socialstyrelsen. Målet anses uppfyllt.

16 16 Personalekonomiska mål Mål Ofrivillig deltidsanställning ska vara borta till år 2010 Måluppfyllelse Under 2009 är andelen heltidsanställningar 47 %, oförändrat jämfört med Flest deltidsanställda finns inom Kommunalarbetarförbundet. Hörby kommun har ett lokalt kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet angående arbetstidsmodeller. Här finns en möjlighet för de inom vård- och omsorg som arbetar med arbetstidsmodeller att erhålla önskad sysselsättningsgrad. Vi kan dock konstatera att långt ifrån alla vill arbeta heltid har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökat till 83,9% (83,3 %) och männens genomsnittliga sysselsättningsgrad har minskat till 88,6% (90,3 %). Att männen har en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad beror på att dessa återfinns inom tekniska sektorn och inom skolan där andelen heltidsanställda dominerar medan kvinnorna återfinns inom vård- och omsorg. Könsneutral värdering av arbetsuppgifter och arbetsprestationer genom tillämpning av lönekartläggning enligt jämställdhetslagens krav Vi kan först och främst konstatera att den lönepolicy som kommunstyrelsen antagit är ett omfattande dokument som mer än väl kan ligga till grund för att uppnå jämställda löner. Hörby kommun genomför varje år en lönekartläggning som kan ligga till grund för en arbetsvärdering. Lönekartläggning har genomförts i enlighet med jämställdhetslagens krav som ska ligga till grund för revisionsförhandlingarna Fler män inom de kvinnodominerade yrkena såsom äldreomsorgen och förskoleverksamheten och fler kvinnor inom de mansdominerade yrkena inom tekniska nämndens ansvarsområde genom de åtgärder som redovisas i den övergripande jämställdhetsplanen för Hörby kommun Antal anställda under 2009 fördelar sig på 86 % kvinnor och 14 % män. Antal män inom de kvinnodominerande verksamheterna är i stort sett oförändrat, 69 män (70). Minska den totala sjukfrånvaron i Hörby kommun till 6 % år 2010 Under 2009 har den totala sjukfrånvaron i Hörby kommun minskat till 5,34 % (5,65 %). Därmed är målet att minska sjukfrånvaron uppnått.

17 17 Hörby kommuns värdegrund ska vara det förhållningssätt som organisationen arbetar efter. Vi har alla som arbetar i Hörby kommun ett ansvar för att hålla dokumentet levande. Uppföljning sker via medarbetarenkäter Resultatet har redovisats till kommunstyrelsen under våren Undersökningen vände sig i första hand till den sociala sektorn samt kommunhuset. 83 % kände till värdegrunden av de tillfrågade. 86 % tyckte att det var viktigt med en gemensam värdegrund. Betydelsen av tillgång till intranät är viktig i detta sammanhang.

18 18 Årets resultat för koncernen uppgår till 12,9 mkr varav kommunen svarar för 10,8 mkr, Hörbybostäder AB 0,3 mkr, Hörby Kommuns Industrifastighets AB 0,6 mkr och MERAB 1,2 mkr. Kommunen äger 3,5 % av Kraftringen AB och 1,09 % i Kommunassurans Syd Försäkrings AB som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommunens ekonomiska resultat för 2009 är 10,8 mkr. Det positiva resultatet kan framför allt härledas till realisationsvinst vid försäljning av biblioteksfastigheten samt sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring under Nettokostnaderna ökade med 0,8 % (6,7 %) medan skatteintäkterna ökade med 2,1 % (5 %). Detta förhållande att skatteintäkterna har en högre procentuell ökning än nettokostnaderna är en förutsättning för en ekonomi i balans. Skatteintäkter och finansnettot visar ett negativt resultat på 14,8 mkr. Under året har åtgärder vidtagits för att minska effekten av sjunkande skatteintäkter. Trots åtgärder har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisat kostnader som är svåra att påverka på kort sikt, vilket resulterat i negativ budgetavvikelse för nämnderna. Underskottet inom barn- och utbildningsnämnden beror i huvudsak på högre kostnader för gymnasieutbildning än budgeterat, samt 14 elever fler inskrivna i friskola. För socialnämnden har försörjningsstödet (socialbidraget) fortsatt att öka, även placeringar avseende barn både på institution och i familjehem har ökat. Centrala personalkostnader AFA försäkring beslutade om sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen för 2009 i juni. Premien sänktes med 0,84 % (0,80 % exkl. särskild löneskatt). I december beslutades om ytterligare en sänkning av premien till 0 % då AFA konstaterat en väsentligt lägre nivå av sjukersättningsfall. Helårseffekten för kommunen uppgick till 5,2 mkr exkl. särskild löneskatt. Under året har kommunen erhållit 2,0 mkr i ersättning från Region Skåne avseende pensionskostnader för de personer som kommunen tog över arbetsgivaransvaret för i samband med Ädel-reformen. Omprövning av särskild löneskatt avseende pensioner och förvärvsinkomster har inlämnats till Skatteverket. Återbetalning har skett med 629 tkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag I SKL:s skatteprognos i slutet av 2008 var skatteintäktsutvecklingen sämre än budgeterat. I januari gav budgetberedningen tillsammans med nämndspresidierna förvaltningschefer i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att uppnå en varaktig ekonomisk balans mellan verksamheterna och budget. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2009 att minska nämndernas budgetramar med 5,9 mkr. Skatteprognoserna som presenterades under våren visade på ytterligare försämring av kommunens skatteintäkter. Skatteintäkterna för 2009 uppgick till 595,8 mkr vilket var 14,7 mkr sämre än budgeterat. Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav skall det egna kapitalet återställas: Föregående års underskott -13,2 mkr Årets resultat 10,7 mkr Avgår reavinster -5,4 mkr Eget kapital att återställa -7,9 mkr

19 19 Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen för 2004 att återställa det egna kapitalet på längre tidsperiod än två år. Enligt budget 2010 skall det planerade resultatet för 2010 och 2011 uppgå till 11,0 mkr. Det egna kapitalet beräknas återställas under Finansiellt mål Det finansiella målet för kommunen är att nettokostnaderna andel av skatteintäkterna inkl finansnetto får uppgå till %. För 2009 uppgår nettokostnadernas andel till 98,6 % (99,9 %) av skatteintäkterna. Det innebär att kommunen inte uppnådde det finansiella målet. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad, 19,78 kr. Kostnadsutveckling Kommunens ekonomiska utveckling beror på hur nettokostnaderna utvecklas i förhållande till skatteintäkterna % Nettokostnadernas och skatteintäkternas utveckling Nettokostnader Skatteintäkter Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts under hösten 2008 på grund av finanskrisen. Skatteintäkterna för 2009 blev 14,8 mkr lägre än budgeterat. Utbetalda månadslöner exkl. arbetsgivaravgifter ökade med 2,9 % (8,0 %) motsvarande 7,8 mkr (19,8 mkr). Lön till anställda med timlön minskade med 4,8 mkr till totalt 12,0 mkr. Under 2009 lönekompenserades nämnderna med 4,17 % inom kommunals avtalsområde och 3,0 % för övriga avtalsområden. Personalkostnaderna inkl sociala avgifter uppgår till 425,4 mkr. Personalkostnaderna är ca 72 % av verksamheternas nettokostnad mkr Nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter inkl finansnetto Nettokostnader Skatteintäkter Likviditet och långfristig låneskuld Likviditeten har påverkats under året av de pågående nybyggnationerna av Hörby Sportcentra, Aktivitetshuset och förskolan Skattkistan. Nyupplåningen under året uppgick till 60 mkr och kommunens totala låneskuld uppgår till 134,8 mkr. Pensionskostnad för individuell del, 12,7 mkr (exkl. löneskatt), betalades ut i mars månad. I december erhöll kommunen ca 14 mkr av det tillfälliga konjunkturstödet som beslutades i höstens budgetproposition. Nämndernas resultat Nämndernas utfall i förhållande till fullmäktiges ramar: Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden 9,7 mkr 0,2 mkr -4,1 mkr 0,1 mkr -11,6 mkr -0,2 mkr 0,3 mkr Kommunstyrelsens överskott hänförs till försäljning av biblioteksfastigheten som resulterade i en realisationsvinst på 5,0 mkr. Dessutom har återbetalning av aktieägartillskott från Merab erhållits(500 tkr), kostnaderna för närtrafiken har varit lägre pga. av senareläggning av helgtrafik, resterande överskott beror på ej påbörjade arbeten och lägre personalkostnader. Inom barn-och utbildningsnämnden redovisar gymnasieskolan ett underskott på 3 mkr, vilket beror på ökade programpriser samt 15 fler gymnasieelever än förväntat i utbildning. Ytterligare 14 elever på fristående grundskolor i andra kommuner ökade kostnaden för interkommunal ersättning med 600 tkr. Förvalt-

20 20 ningens kostnader ökade med 400 tkr under hösten med anledning av ej budgeterade avvecklingskostnader. Merparten av socialnämndens underskott återfinns inom försörjningsstöd och externa placeringskostnader för barn och vuxna. Försörjningsstöd -5,3 mkr Samhällsekonomin har bidragit till att antalet försörjningsstödstagare har ökat från 126 till 149 hushåll i genomsnitt per månad. Vård- och behandling vuxna -3,0 mkr Mellan nio och fjorton personer har erhållit någon form av institutionsvård. I slutet av året har tre LVM-placeringar gjorts till en kostnad av 4000 kr per dygn och placering. Två av placeringarna har avbrutits i förtid. Vård- och behandling barn- och ungdom - 3,6 mkr Underskottet beror både på familjehemsplaceringar och på tillkommande kostnader vid placeringar. Antalet barn placerade i familjehem har ökat från 35 i början på året till 43 i december. Antalet barn på institution har under samma tid ökat från två till fyra barn. Personlig assistans -1,4 mkr Resultatet för denna enhet har belastats med avvecklingskostnader för personal när brukare avlider eller byter till privat utförare. Investeringar Kommunen investerade för 135,3 mkr under 2009, vilket är 23,8 mkr lägre än budgeterat. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 mkr Investeringar Kvarvarande investeringsmedel från 2008 och 2009, 8,3 mkr, avseende pågående investeringsprojekt överförs till 2010 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Summa tkr 380 tkr tkr tkr Finansnettot Finansnettot uppvisar ett positivt resultat på 2,4 mkr. Räntekostnaden har varit i genomsnitt 0,94 % under året. Under hösten har nyupplåning skett med 60 mkr och låneskulden uppgår till 134,8 mkr vid årsskiftet. Borgensavgift på 0,25 % har tagits ut av Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Kommunens soliditet är 57 % (64 %) exkl. pensionsförpliktelser, avseende intjänade pensionsförmåner för 1998, som redovisas inom linjen. Dessa uppgår till 251,6 mkr, vilket är en minskning med 1,2 % i förhållande till Kommunen har via KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Kommunens pensionskostnader för 2009: Individuell premie 13,1 mkr Förmånsbestämd försäkring 5,4 mkr Pensionsutbetalningar 7,1 mkr Löneskatt 6,2 mkr Totalt 31,8 mkr Kommunens placeringar i värdepapper uppgår till 12,9 mkr i bokfört värde: Fond Asia Pacific 2,0 mkr Aktier i depå 2 1 mkr Likvida medel depåkonto 7,8 mkr Företagsobl. Volvo Treasure 1,0 mkr 12,9 mkr Marknadsvärde Fond Asia Pacific 2,0 mkr Aktier i depå 2,5 mkr Likvida medel depåkonto 7,7 mkr Företagsobl. Volvo Treasure 1,0 mkr 13,2 mkr Känslighetsanalys: 1 kr höjning/sänkning av skatten ca 22,0 mkr 1 % ökning/minskning statsbidrag 1,5 mkr 1 % löneökning 4,3 mkr 100 invånare 3,5 mkr

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Lågedammsbadet invigt i juni 2010 Foto: Jörgen Alström. Kommunfullmäktige 2011-04-26

Lågedammsbadet invigt i juni 2010 Foto: Jörgen Alström. Kommunfullmäktige 2011-04-26 Lågedammsbadet invigt i juni Foto: Jörgen Alström Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inom verksamheterna noteras att andelen behöriga till gymnasieskolan åter är över

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer