Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig"

Transkript

1 Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens 100:e verksamhetsår. Styrelsen har bestått av följande personer: Freddy Kjellström Gräsmark Ordförande Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig Carina Adolfsson Offerdal Kassör Lars O Törnkvist Färentuna Sekreterare Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Gunnar Pettersson Bodafors Medlems-, Pr- och materialansvarig Conny Lundström Sjulsmark Regelansvarig Andreas Johansson Möklinta IT-ansvarig Stig Wernersson Norrala Bitr. kassör o Budgetansvarig Styrelsens arbete och organisation Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och bitr. kassör har utgjort styrelsens Arbetsutskott som handlagt löpande ärenden och ärenden av akut karaktär som sedan rapporterats till styrelsen för godkännande. Ordförande och kassör har var för sig varit firmatecknare för klubben. Styrelsen har haft ett gemensamt kollektivt ansvar för verksamheten. Nio stycken protokollförda sammanträden har hållits av styrelsen varav huvuddelen har varit så kallade telefonmöten. Styrelsen har i efterhand vid nästkommande styrelsemöte konfirmerat och godkänt de av Arbetsutskottet fattade besluten och handlagda ärenden i övrigt. Styrelsen har även i övrigt verkat efter SvStK:s stadgar och Fullmäktiges fattade beslut.

2 Kansliet Uno Olsson har på konsultbasis skött verksamheten vid kansliet i Kalix. Styrelsen har i avtalet med Uno Olsson, av ekonomiska skäl, begränsat arbetet vid kansliet till en dag i veckan, måndagar. Avtalet med Uno Olsson löper till den 30 juni Som en följd av att kansliverksamheten omorganiserats har de förtroendevalda ledamöterna i styrelsen i motsvarande mån fått utökade arbetsuppgifter av operativ karaktär. Revisorer Klubbens revisorer under året har varit Kjell Nygren, godkänd revisor, Ernst&Young, Östersund och Leif Rydell, förtroendevald revisor, Eksjö, med personliga ersättare, Ingegärd Henriksson, godkänd revisor, Ernst&Young, Östersund och Örjan Strömberg, förtroendevald ersättare, Hedesunda. Valberedning I klubbens valberedning ingår Åke Hallberg, VbLStK, Anders Dunder, J-HStK, Inge Johansson, VStK, sammankallande, Klas Sandberg, SmStK och Jan Aronsson, VsvStK. Ekonomi I separat upprättad Årsredovisning för räkenskapsåret, , redovisas det ekonomiska läget för klubben. Årets resultat visar ett underskott om kronor. Styrelsen föreslår att underskottet överföres i ny räkning. Medlems- ungdoms- & PR-ansvarigs rapport 2012 Rapport 2012 för områdena medlems- och ungdomsansvarig samt PR- och material. Vid ingången av 2012 hade klubben medlemmar. Medlemsantalet är som tidigare år vikande och vi tappade ca 5 eller 498 medlemmar under Vid årsskiftet till 2013 hade Svenska Stövarklubben medlemmar. Enda klubben som har en positiv utveckling är Syd venska som ökar med en medlem mot året före. För övrigt var Sydsvenska den klubb som minskade minst i omfång även Övriga lokalklubbar har en vikande trend. Mest tappar Östergötland och Skåne Blekinge med 13 vardera. För att vända den nedåtgående spiralen måste det födas flera stövarvalpar och under 2012 var efterfrågan betydligt större än tillgången på valpar. Önskvärt vore att tikägaren vid valpens leverans påverkar sina köpare att bli medlemmar i klubben. Stövarjaktens dag arrangerades som vanligt första lördagen i december. Olika önskemål hörs från olika delar av landet. I klubbarna i norr vill man ha detta tidigare då det kan vara för mycket snö och kallt. Klubbarna i södra Sverige vill ha Stövarjaktens dag i slutet av säsongen då jakten oftast går som bäst. Första lördagen i december torde vara en god kompromiss och konkurrensen från övrig jakt är vid den tiden inte allt för stor. Intresset för klubben av den yngre skaran märks inom it -delen där klubbens sida på Facebook har ca sympatisörer. Detta är näst in till en fördubbling på ett år.

3 Klubben har även ett nyhetsbrev i mejlversion som vi hade som mål att komma ut med en gång i månaden. Målet att leverera detta månatligen har missats grovt då endast ett fåtal brev gått ut. Den begränsande faktorn är inte få prenumeranter utan svårigheten att få material och därmed blir utgåvorna betydligt glesare. Detta är två ytterst kostnadseffektiva sätt att nå medlemmar och andra intresserade. Ska vi ha levande och aktuella brev och en hemsida med många besökare måste vi alla hjälpas åt att leverera nyheter till dessa publikationer. Dessa utgåvor är vårt ansikte utåt mot de som är intresserade av stövare och jakt, därmed en rekryteringsbas av nya stövarjägare och medlemmar till klubben så i båda publika- tionerna måste tas krafttag av oss alla. Jerry Jonsson och Peter Rönnqvist har även det gångna året varit till stor hjälp med Facebook och nyhetsbrev. Jämtland-Härjedalens Stövarklubb och Rasklubbarna representerade stövarna och stövarjakten på mässan i Fäviken. Det är viktigt att vi syns i dessa sammanhang och i Fäviken kom det ca personer som klubben hade som möjlig målgrupp. Nytt för 2012 var också att Sydsvenska representerade klubben på jaktmässan i Bosjökloster. Utöver dessa två mässor har klubben representerats på ett flertal mindre och även haft en uppsökande verksamhet mot jägarexamens kurser och liknande aktiviteter. Gunnar Pettersson Jaktpolitiskt arbete under 2012 Även under verksamhetsåret 2012 har fokus och vikt lagts vid att fortsätta arbetet med att försöka påverka den rovdjurspolitiska utvecklingen på parlamentarisk nivå samt opinionsbildning inom samma politikområde. Under mars månad deltog ordförande Freddy Kjellström (F.K.) som talare vid en större rovdjurspolitisk manifestation i Hagfors där runt 500 deltagare var samlade. Vid anförandet problematiserades den förda rovdjurspolitiken, med fokus på varg, utifrån löshundsjaktens perspektiv där tydliga begränsningar av löshundsjakten uppmärksammades. Även de negativa socialekonomiska effekterna betonades liksom den kraftiga minskning när det gäller avel av drivande hundar som tydligt indikeras genom sjunkande registreringssiffror. F.K. har även varit på Öster Malma och haft överläggningar med bitr.riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné och Svenska Jägareförbundets rovdjursansvarige Torbjörn Lövbom under våren. F.K. har också fortlöpande haft dialog med vd Ulf Uddman och Svenska Kennelklubbens ordförande Nils Erik Åhmansson om vilka negativa konsekvenser vargens utbredning har haft på löshundsjakten, men också dryftat vilka möjliga opinionsbildande åtgärder som kan vidtas. Även med fabrikören och debattören Karl Hedin, Fagersta, har det förts diskussioner om tänkbara framtida påverkansmöjligheter inför valet F.K. har därutöver under detta verksamhetsår haft fortlöpande kontakter med företrädare för myndigheter, politiska partier, enskilda politiker, media samt intresseorganisationer som Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik i frågor som har avhandlat rovdjurspolitiska problemställningar. Kontentan av situationen inom det rovdjurspolitiska lobbyarbetet är att det från våra företrädare saknas den koordination och samverkan som det gör hos bevarandesidan. Våra större företrädarorganisationer bör finna lämpliga forum där en utökad samverkan och synkronisering kan äga rum för att optimera slagkrafterna mot det politiska systemet. Freddy Kjellström

4 Svenska Stövarklubbens tidskrifter Under 2012 avgick Allan Bergström som redaktör för Stövaren och ersattes av Johan Olsson, Järvsö. Övergången från Allan till Johan har gått smidigt tack vare gott samarbete dem emellan. Allan Bergström avslutade sin redaktörstjänst med att vara huvudansvarig för minnesskriften Svenska Stövarklubben 100 år som i huvudsak tog upp klubbens verksamhet under de senaste 25 åren. Jubileumsboken har rönt stor uppskattning både hos våra medlemmar och andra intresserade läsare. Vid fullmäktigemötet på Öster Malma framförde styrelsen sitt tack till Allan Bergström för de insatser han gjort under sin tid som redaktör. Vid fullmäktigemötet beslöts att resultatböckerna från och med 2014 kommer att ges ut en gång per år och inte ingå som en del av medlemsförmånerna. Istället kommer de medlemmar som är intresserade att kunna beställa resultatboken mot erläggande av en särskild avgift. Anledningen till denna förändring är att framställningskostnaderna och porto avgifterna för resultatböckerna blivit för höga samtidigt som resultaten för prov och utställningar numera kan hämtas hem från klubbens hemsida. Rapport IT 2012 Året har återigen speglats av många telefonsamtal där frustrerade personer önskat hjälp med Klubbdata. Då vi en bit in på året fick veta att det inte blir något gemensamt redovisningsprogram i SKK s försorg när det gäller de drivande raserna återstår bara Klubbdata där. Redovisningsprogrammet hos SKK är lagt på is och kommer inte att återupptas förrän tidigast När det gäller utställningsbiten har vi förhandlat med SKK om KATALOG FÖR PC där vi under ett par av de första utställningarna 2013 kommer att prova deras light program för rapportering av resultat. Det innebär att katalogen inför utställningen även fortsättningsvis kommer att göras i vårt program. Med denna lösning bör vi åtminstone kunna skicka in resultat till SKK utan att filerna behöver förbi vårt kansli för att avlusas. Stövardata står för en uppdatering med nya hundar, titlar och resultat. Många medlemmar undrar varför det inte uppdateras oftare. Tyvärr är det så att materialet till uppdateringen av hundar är väldigt dyrt och av kostnadsskäl gör vi det inte mer än nödvändigt. Arbetet med att få till en fungerande lösning för medlemshanteringen kopplad till bokföringsprogrammet pågår för fullt med företaget Speed Ledger och fortsätter med ökad intensitet under 2013, för att vara klart till årsskiftet 2013/2014. Hemsidan har fungerat bra och många har varit duktiga att skicka in bidrag till nyhetsspalten under Fler behövs dock för att göra sidan till ett levande forum där intresserade för stövare och jakten med dessa kan finna intressant information och intressanta reportage. Det är medlemmarnas sida och för att den skall leva behövs också medlemmarnas bidrag. Andreas Johansson

5 Aktiviteter under 2012 SvStK 100 år Under 2012 har SvStK firat sitt 100-års jubileum genom ett antal olika aktiviteter. Firandet började på födelsedagen med att styrelsen tillsammans med SKK:s ordförande Nils-Erik Åhmansson invigde utställningen Svenska Stövarklubben 100 år som byggts upp och arrangerats av SKK:s Kynologiska Akademi. Utställningen visade vad som hänt under 100 år med jakten på hare och räv. Dagen avslutades med en middag på restaurang Riche i Stockholm där klubben bildades. Genom SKK:s försorg fortsatte firandet under våren med att tidskriften Hundsport hade ett temanummer som till stor del handlade om SvStK 100 år och presentationer av de svenska raserna. Vid fullmäktigemötet fortsatte firandet med en födelsedagsmiddag där vi bland gästerna återfann representanter från de Nordiska Stövarklubbarna, SKK:s VD Ulf Uddman och företrädare från de drivande specialklubbarna. Presenter till jubilaren mottogs och utmärkelser till förtjänta personer delades ut. I anslutning till jubileumsfirandet på Öster Malma arrangerades en utställning som samlade drygt 100 st stövare av olika raser. Evenemanget som var ett samarbetsprojekt med Södermanlands Stövarklubb genomfördes på ett uppskattat sätt. Stövarfullmäktige 2012 Under första dagarna i juni samlades fullmäktigedelegaterna för två intensiva dagars förhandlingar på Svenska Jägareförbundets kurs- och konferensanläggning Öster Malma strax intill Nyköping. Stämningen under mötet var god och de beslut som fattades skedde i god sämja. Att en del av klubbens 100 års jubileum förlagts till fullmäktigehelgen gjorde att det blev extra högtidligt. Jaktprovsverksamheten I förhållande till föregående år har Lokalklubbarna inom SvStK genomfört fler jaktprov än under föregående år. Av tillgänglig statistik framgår att 889 st prov i Ökl har genomförts, en ökning med 251 st i förhållande till föregående år. Och när det gäller Ekl-proven har 573 st prov registrerats en ökning med 72 st sen föregående år. Nya domare Under 2012 har 25 st nya jaktprovsdomare auktoriserats, vilket inte kommer att svara mot behovet i framtiden. Med hänvisning till domarkårens höga medelålder uppmanas Lokalklubbarna att aktivera rekryteringsarbetet för framtiden. SM i Västergötland 2012 års SM arrangerades av Västergötlands Stövarklubb med förläggning på Påarps gård som ligger invid gränsen mellan Småland och Östergötland. Segrade gjorde Lövängens Boy med husse Bo Andersson. Boy var den enda hunden som gick till 1:a pris Ekl Räv. Bland 10 st startande hundar slogs 4 st. ut för drev på rådjur.

6 Räv SM i Eksjö Smålands Stövarklubb arrangerade Räv-SM i skogarna runt Osaaby säteri under tiden februari Segrade gjorde Fin Ebbarps Mirja med ägaren Kjell-Göran Josefsson, Svenljunga, 1:a pris Ekl räv och Cacit. Av tio st startande hundar gick sex st till 1:a pris Ekl vilket får betecknas som nytt rekord i tävlingens historia. Europapokalen Kampen om Europapokalen genomfördes i år i Österrike. Från Sverige deltog två hundar Beageln Pelltorparns Billy och Hamiltonstövartiken, SM vinnaren 2011, Hagets Tussi med ägaren Karl Gunnar Engvall, Hedesunda. Billy segrade och Hagets Tussi erövrade en 3:e plats. Kvinnokampen i Lycksele Årets upplaga av Kvinnokampen genomfördes i Lycksele med omnejd under första helgen i oktober. Liksom förra året svarade VbLStK för arrangemangen med domare, provmarker och en utmärkt förläggning, Ansia Camping. Endast 6 st. ekipage kom till start i det blöta föret: Segrade gjorde Finsk stövare Bäcklundens Eko med ägaren Lena Sundberg, Holmsund. Nordiska Mästerskapet Kampen mellan de Nordiska ländernas stövare arrangerades av Smålands Stövarklubb med Vrigstad som förläggningsort. 12 st hundar kom till start och där norskägda Finska stövaren Bossmålas Dixon vann individuellt med ett 1:a pris Ekl, följd av finska hunden Finska stövaren Soipan Mosku och svenskägda Finsk stövartiken Biabys Tilda på tredje plats. Lagtävlingen vanns av Norge, med Sverige på andra plats och Finland på tredje plats. Stövarjaktens dag Lördagen den 1 december var det dags igen att genomföra Stövarjaktens dag i regi av samtliga Lokalklubbar. Sammantaget var ca 700 personer aktiva runt om i landet i åldrarna mellan 7-87 år för att jaga hare/räv med stövare. Nästa år, 2013, kommer Stövarjaktens dag att genomföras första lördagen i december. Utställningsverksamheten under 2012 Totalt har st stövare har startat på utställning under Detta är en kraftig minskning sedan föregående år - framför allt inom juniorklassen som minskat oroväckande mycket. Vi har haft en rätt så kraftig nedgång på våra registreringar de senaste åren vilket kan vara en orsak men jag tror också att intresset att ställa ut sin hund har minskat. Styrelsen hoppas att inför den kommande utställningssäsongen att fler startande hundar kommer till Lokalklubbarnas utställningar.

7 Våra lokalklubbar kämpar för att få så många hundar som möjligt på utställningarna. Utställningarna är också en viktig inkomstkälla för klubbarna så ställ ut och bidra till klubbens verksamhet. Många klubbar har nappat på idén att tillhandahålla handlers. De är till för dig som är ovan eller har svårt att visa upp din egen hund av någon anledning. Av handlern kan du få hjälp med att visa hunden i ringen eller så kan du helt enkelt få tips och råd innan du ska in i ringen. Som exteriördomare tycker jag att de allra flesta visar upp sin hund på ett utomordentligt bra sätt. Stövaren är en hårt arbetande hund, därför är rörelserna mycket viktiga under bedömningen. Ett litet tips som jag brukar ge innan vi börjar bedöma hundarna är att värm upp hunden. Ingen hund visar upp sig på bästa sätt om den är kall och stel eller för varm och slö. Ta hunden och spring runt lite, peppa upp den, vattna den, få den fokuserad på dig så går det mycket bättre. Vi har under säsongen även helt gått över på de nya utställningsbestämmelserna. Dessa ligger nu fast i fem år och är lika över hela Norden. Jag tycker att de flesta utställare har anammat de nya bestämmelserna på ett mycket bra sätt. Klubbarna har ju även haft duktigt folk på plats så ni som varit osäkra har fått den hjälp ni behövt. Utställningarna ligger till grund för att vi skall använda exteriört väl byggda hundar i vårt avelsarbete. Till exempel skall den vara; Anatomiskt riktigt uppbyggd, rastypisk, könspräglad och med bra mentalitet. Vad kan du förvänta dig när du åker till en Stövarutställning? Utställningar är som regel väl arrangerade, ni blir väl omhändertagna, ni kommer att träffa många trevliga stövarägare, det är en utmärkt social träning för era hundar och framför allt, kommer ni att få se väldigt många snygga hundar! Nedan kommer en sammanställning över de raser och klasser som ställdes ut under säsongen Men kom ihåg att det är samma fina goa härliga hund som du åker till utställningen med som du åker därifrån med!! Hoppas vi syns i utställningsringen. Göran Johansson Utställningsansvarig

8 Antal utställda hundar 2012 fördelade på respektive ras Öppen klass Jaktklass Juniorklass Unghundsklass Championklass Veteranklass Totalt Hamiltonstövare Schillerstövare Smålandsstövare Gotlandsstövare Finsk stövare Dunkerstövare Schweizisk stövare/ Luzerner Schweizisk stövare/ Schweizer Schweizisk stövare/ Jura Schweizisk stövare/ Berner Russkaja Gontjaja Anglo Russkaja Gontjaja Avelsverksamheten under var ett historiskt år då Svenska Stövarklubben sammanfattade sin verksamhet och firade sitt 100-års Jubileum. Stövarjaktens dag har blivit ett uppskattat arrangemang och har på många platser redan blivit en återkommande tradition. Engagerade personer inom Hamiltonstövarföreningen tog under säsongen nya grepp och bjöd in till ett unghundsprov för hundar i hela Sverige. Arrangemang, antal startande hundar och hundarnas resultat blev mycket lyckade. Bra jobbat!

9 Vid vårt senaste fullmäktigemöte jobbade delegaterna fram arbetsområden för att öka valpproduktionen på lokal nivå. I skrivande stund finns redan möten inplanerade hos flera lokalklubbar. Av avelsrådens rapporter framgår att det var flera år sedan det efterfrågats och lämnats så många rekommendationer till våra tikägare som under säsongen Sammanlagt lämnade våra avelsråd 175 förslag till lämpliga tikar, vilket skulle betyda att om alla tikar paras och får valpar så kommer årskullen 2013 att klart överstiga de senare årens registreringar. Från avelsrådens rapporter kan vi också se att hundar som jagar räv fortsätter att efterfrågas. Registreringar Senaste uppdateringen är från Statistiken är hämtad ur SKK avelsdata Mellan åren har stövarregistreringarna i Sverige halverats (1800 st. 900st.) Hamiltonstövare Schillerstövare Smålandsstövare Gotlandsstövare Finsk stövare Luzernerstövare Schwyzerstövare Dunkerstövare Haldenstövare Hygenstövare Bernerstövare Jurastövare American Foxh Rysk fläckig stövare Istarski kratkodlaki gonic Russkaja gontjaja Summa Inga rasvårdskullar är medtagna i sammanställningen

10 Importerade hundar under 2012 Finsk- 46 st, Ham- 7 st, Sch- 4 st, Schw- 3st, Små- 0 st, Luzern- 5 st, Jura- 1 st, Dunker- 0 st och Rysk stövare, gontjaja, 3 st.inom respektive ras är det endast små förändringar i registreringsantal mot Det är väl Schillerstövaren som sticker ut och ökar sina registreringar från 101 till 134. Kontakter med: Avelsråd, Rasföreningar och Kansliet Kontakten med avelsråden har främst varit via mejl och telefon. Vi har under verksamhetsåret haft ett gemensamt telefonmöte. Kontakter med rasföreningarna har i huvudsak skett via mejl och telefon. Respektive avelsråd har i sitt uppdrag att hålla kontakt med sin egen rasförening. Kontakten med vårt kansli har också under detta verksamhetsår varit omfattande. Uno Olsson har som vanligt förtjänstfullt hjälpt till när det efterfrågats. Rasvårdsprojekt Planerade rasvårdsparningar 2013 är inskickade till SKK/AK. Hos stövarna är det för närvarande Schiller- och Smålandsstövare som har egna rasvårdsprogram. Gotlandsstövarföreningen har under året anmält intresse för att påbörja rasvårdsprojekt. De projekt som är igång har inte haft de framgångsfaktorer som vi under flera år förväntat oss. För att få till förändringar har vi diskuterat med SKK om att korta av generationsintervallen för att få rasvårdshundarna snabbare utvärderade och tidigare få deras avkommor återförda in i S-registeret. I skrivande stund har styrelsen fått en inbjudan till en träff med SKK i mitten av januari 2013, där vi bland annat ska diskutera fortsatt avelsarbete med de svenska raserna. Resultat av mötet återkommer vi till i andra forum och under den planerade avelskonferensen som ska hållas i april Kontakter med Svenska Kennelklubben (SKK) Kontakten med SKK har främst varit i rasvårdsärenden och i allmänna frågor där vi blivit tillfrågade som remissinstans. Vi har blivit tillsagda att genomföra Rasspecifika avelsstrategier (RAS) även för alla små stövarraser. Med anledning av minskande registreringar måste vi göra en översyn av RAS för samtliga stövarraser under HD-statistik åren Hamilton Gotland - Schiller Småland -Luzern och Finsk stövare I nedanstående tabell kan vi ta del av respektive ras resultat mellan efter avläsning i gamla nordiska systemet.statistik efter omläggning till FCI-avläsning 2007 t.o.m

11 Underlaget är senast hämtat ur SKK Avelsdata gällande FCI. Ras Antal reg Antal röntgade av födda röntgade av födda HD HD FCI Hamiltonstövare ,7 21,3 22,3 22,7 Finsk stövare ,4 27,8 11,0 17,6 Schillerstövare ,7 33,2 23,4 20,6 Smålandsstövare ,2 35,3 22,4 28,6 Luzern ,2-13,5 Gotlandsstövare ,7-26,6 Totalt/Medelvärd ,0 28,9 19,8 21,6 Kommentar till sammanställd HD-statistik: Materialet av hundar som avlästs i FCI är efter 6 år fortsatt mindre än hälften mot materialet som avlästes i det gamla systemet. Luzern- och Gotlandsstövare togs med först Vi kan konstatera att Luzern tillför statistiken positivt. Gotlandsstövare har till antalet få röntgade och ligger nu strax över medel mot övriga svenska raser. Medel för övriga fyra raser är 24,6 vilket är en höjning med > 1 mot föregående år. Hamilton har en positiv trend med 15,6 för år Finsk stövare ligger fortsatt under 20. (17,6). Däremot kan man fortsatt se en trend av att andelen grava fel, D och E ökar var anmärkningar på D och E höfter lika många i antal som bedömda C- höfter. Medel för samtliga raser som finns med i statistiken är 21,6. Datasystem Som avelsråd har vi stort behov av ett uppdaterat och väl fungerande datasystem Stövardata har varit i Stövarklubbens tjänst under ett antal år och under senaste åren har det inkommit många synpunkter på brister i uppdateringen av Stövardata. Olika förslag för att komma till rätta med problemet har diskuterats inom styrelsen och ett förslag till åtgärd måste beslutas under Avelsrådens verksamhet framgår av de rasvisa rapporterna nedan. Owe Karlsson, Avelsansvarig i SvStK

12 Avelsrapport för Finsk stövare år 2012 INLEDNING. Stövare och övriga drivande raser i Sverige och inom Norden fortsätter att minska i antalet årliga registreringar. Under 2012 fick vi inom stövarna i Sverige stopp på den branta negativa trend som vi haft under hela 2000-talet. Finsk stövare tappade i storleksordningen en kull mot föregående år, så vi får verkligen hoppas att vi nu kan vända trenden på allvar och redan till kommande år ha siktet inställt på åtminstone 400 st registreringar. Provstarterna har under säsongen varit relativt många och vi kan fortsatt se att Finsk stövare vid sina provstarter ofta toppar resultatlistor vid prov och tävling. Rasen har fortsatt högst antal starter och procent pristagare mot antal årsregistreringar i jämförelse med övriga stövarraser i Sverige. REGISTRERINGAR FINSK STÖVARE År Antal reg./år Kommentar till registreringsstatistiken: Sedan 1994 har SKK särredovisat antal importer av stövare i respektive ras. Importer av Finsk stövare har under denna tid årligen legat på mellan st/år och där tikarna varit flest och stått för ca: 75 Under 2012 ökade antalet importer till totalt 46 st (34 tikar och 12 hanar). RÅDGIVNING ÅR 2012 Rekommendationer har lämnats till 45 lämpliga tikar. Det är fortsatt ett stort intresse för hundar med speciellt rävintresse, främst från yngre jägare, vilket är positivt, se sista stycket, Övrigt. MÅL FÖR AVELSRÅD Efter uppföljning av upprättade mål och tidplan kan vi rapportera att planen följs. Även upprättade mål för avelsråd (AR) och den egna kompetensutvecklingen. Några exempel: Rolf deltog vid rasföreningens årsmöte och Owe vid SFF:s halvårsmöte. Under året har det som vanligt varit samarbete med SFF:s Avels- och Utbildningskommitté. Telefonmöten har genomförts. Kontakten med uppfödare och hanhundsägare har även denna säsong främst skett via telefon och mejl.

13 HANHUNDSLISTA 2012 års hanhundslista har haft samma kriterier som föregående års. Vi avelsråd har påpekat att vi behöver titta över kriterierna för att få med fler hundar på listan för att få till en tillräckligt bra spridning av hanhundarna rent geografiskt över landet. Kraven för att komma med på Hanhundslistan: Ålder på max 6 år Meriterat kullsyskon 1 ökl jaktprov Minst 2 ökl utst. HD-röntgad Granskad bättre än medel i UHG, index lagt från 95 och bättre. Genom att aktivt börja använda individer granskade bättre än medel, har nästa steg tagits med UGH, ett arbete som vi under många år har utvecklat och samlat in resultat ifrån. Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt att puffa på unghundsägare att skicka in sin Unghundsgranskningsblankett. Blanketten skall efter hundens andra säsong, dock senast den 18/3, skickas till SFF. Denna säsong skall hundar som är födda 2011 delta i granskningen! Mer om hanhundslistor och UHG finns att läsa på SFF:s hemsida, Som vi har påtalat tidigare kan fel smyga sig in i listorna av olika anledningar, t.ex. att hunden eller ägaren har bytt adress, eller att det är fel i SKK:s register. Det är fortsatt viktigt att den som upptäcker fel, hör av sig så att vi kan rätta till felen på de listor som ligger ute på nätet. Vi har som målsättning att uppgradera listor på nätet åtminstone vid minst ett tillfälle, för att få med hundar som under säsongen kvalificerat sig. Då rättas även eventuella fel som inrapporterats. Listor som har publicerats i tidskrifter är ju redan tryckta så dem kan vi inte göra något åt. Hanhundslista publiceras i SvStK:s årsbok och hemsida, samt på SFF:s hemsida och i medlemstidningen Finnstövaren. Hundar som påbörjat sitt avelsarbete Vi rekommenderar hanhundsägare att använda sin hane till 3-5 parningar samt därefter hålla upp med parning tills hundens nedärvning utvärderats, utifrån sina avkommors resultat i unghundsgranskning och på jaktprov. Mer info finns på SFF:s hemsida. Max antal kullar är (10) per hanhund Hänvisningar: till SKK:s, SvStKs och SFF:s hemsida på nätet, där kan ni läsa vad som gäller och ta del av exemplen.

14 TIKLISTA Listan presenteras på SFF:s hemsida och i medlemstidningen Finnstövaren. Finland och Norge Från Finland är det fortsatt endast ett fåtal intresserade som har hört av sig och efterfrågat en svenskfödd hane som kan vara lämplig att använda till sin tik i Finland. Utbytet med Norge är mycket mera påtagligt, här förekommer ett ömsesidigt utbyte årligen och normalt brukar vi få mellan 5-15 förfrågningar per år. HD-UTVECKLING Underlaget är hämtat ur SKK Avelsdata gällande FCI. Ras Antal reg Antal röntgade röntgade av födda födda av födda HD HD FCI Finsk stövare ,4 27,8 11,0 17,6 Sammanfattning HD Procent röntgade av födda har ökat under 2012, vilket är positivt.vi kan se en fortsatt ökning av procent belastade individer efter omläggningen till FCI, från 11 till 17,6. Vi har under några år kunnat se att gravt belastade individer med D och E blivit fler kan vi konstatera en påtaglig ökning, hundar som avläst med D har ökat från 3,8 till 7,8 och hundar belastade med E har ökat från 1 till 4. INAVELSTREND Nedanstående grafer visar att vi jobbat med rasen för att motverka inavelsdefekter. Av statistiken kan vi följa och se att rasen i Sverige hade en inavelsprocent på 2,5 i mitten av -90- talet. Av diagrammet kan vi även se att rasen i Sverige haft en mycket positiv utveckling gällande inavelstrend.

15 Inavelstrend Visa fr.o.m.: t.o.m.: Typ: Inavelsgr ad 1,5 1,6 0,7 1,2 0,7 0,7 0,8 0,5 1 0,6 0,9 0,3 0,7 Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. Finska Stövarklubben erbjöd oss att vara med för att klarlägga släktskap inom rasen. Blodprov på 120 svenskägda Finska stövare skickades till Helsingfors för analys. Även hundar från några andra svenska stövarraser deltog. Blodproven var även avsedda att ge forskarna material för att fortsätta sitt arbete med att finna lösningar på hur allvarliga sjukdomar nedärvs, bl.a. epilepsi och allergier mm. Nu när DNA-gåtan är löst hur ataxi nedärvs, rekommenderar vi uppfödare och hanhundsägare att testa avelsdjuren av Finsk stövare innan parning, för att motverka dubblering av genen för ataxi. Uppfödare skall följa SKK:s Grundregler. Hundägare kan gå in på SFF:s hemsida och där få information hur testet går till. Av rapporterna till SvStK:s defektregister, kan vi inte från den senaste säsongen se någon dramatisk ökning av någon enskild defekt. Vi får årligen in några rapporter om epilepsi (EP). Till oss framförs även en och annan obekräftad uppgift om EP och olika andra defekter. Vi anser fortfarande att epilepsi är den mest allvarliga defekten och fortsätter därför att uppmana till rapportering. Det är endast när vi känner till som vi kan motverka spridning genom ett klokt avelsarbete.

16 ÖVRIGT När det gäller hundar med speciellt rävintresse hänvisar vi till SFF:s Rävsektion. Sektionen arbetar med fokus på att utveckla och följa upp hundar med speciellt intresse för räv. Vid val av avelsdjur gäller samma grundkriterier som för övriga avelsdjur. Rävsektionen ingår i avelsnämnden och har även kontakt med övriga Norden. Sektionen finns presenterad på SFF:s hemsida. Vi tillönskar alla Finska stövarägare ett framgångsrikt 2013 Februari 2013 Owe Karlsson Rolf Pellving Christian Drott Gårdskär Lit Moheda Avelsrapport för Hamiltonstövare 2012 Ett gediget och målfokuserat arbete har påbörjats under verksamhetsåret som kraftsamlar på att producera fler valpar, få fram fler lämpliga avelsdjur, engagera nya provintresserade ägare runt om i landet samt att göra PR för vår trevliga jaktform. Ett bevis för detta är den omtalade Unghundskampen för Hamiltonstövare som avelsnämnden arbetat med under hösten och vintern. I skrivande stund har tävlingen precis genomförts och vi kan redan nu dra slutsatsen att hela arrangemanget blev en riktig succé med hela 66 st deltagande unghundar! I stort sett har alla parningar som genomförs under 2012, där avelsdjuren uppfyller våra krav för avel, skett i någon form av samråd med oss avelsråd, vilket är oerhört glädjande för oss. Det skapar bra dialoger, vilket ger önskvärda resultat samt mera kunskap om vår uppskattade ras. Extra roligt är att de flesta tikägare kommer med egna förslag på hanar när de ska para sin tik, vilket är bra. På jaktprov och utställning fortsätter Hamiltonstövarna att utmärka sig på ett positivt sätt och här har vi under tid sett en ökning av både antal starter per född avkomma, bredd, samt prov-/ utställningsvinnare etc. Förhoppningsvis kommer vårt arbete att bidra till en synbar ökning av valproduktionen framledes, men det är svårt med tanke på att stora före detta Hamiltondistrikt, där våra stora uppfödare funnits har invaderats av varg, vilket gjort det omöjligt att jaga in hundar på många ställen. Hamiltonstövarna är en sund och frisk ras som i regel går att jaga med långt upp i åldrarna. Tack vare vår långsiktiga avelsstrategi och fokusering på utavel ser vi att inavelsgraden i rasen minskat avsevärt de senaste åren, likaså frekvensen av epilepsi, infektioner m.m. Detta medför också att kullstorleken ökat samt att även den effektiva avelsbasen ökar. Under avelssäsongen 2012 har vi fått in mycket få samtal som rör defekter på våra hundar, vilket också naturligtvis är viktig information.

17 Nedan presenteras en del fakta från verksamhetsåret 2012: Avelsråd: Totalt har vi avelsråd aktivt medverkat vid cirka 80 st avelsrekomendationer. Tyvärr går en del tikar tomma och vissa tikägare väljer att avstå parning. Avelsnämnden i Hamilton föreningen arbetar med tips till nya potentiella uppfödare för att underlätta framtida parningar. Registreringar: Fortfarande föds det för få hamiltonstövarvalpar trots att efterfrågan just nu är större än produktionen av valpar. Under året registrerades totalt 241 st valpar fördelade på 123 st tikar och 118 st hanar, vilket är i stort sett lika som föregående år. Under den senare delen av året har vi fått flera indikationer på att många tikägare planerar att para sina tikar under 2013, så en liten ökning av antalet hamiltobvalpar är trolig under nästkommande år. Avelsdjur: På de 41 kullar som föddes under året användes totalt 30 olika hanar, vilket är en bra spridning. Kullstorlek: Under året låg snittet på 6 st valpar per kull vilket är en liten tillfällig minskning, men som ändå är högre än om vi går tillbaka ett antal år i tiden. Inavelstrend: På de 41 st parningar som gjordes under året låg den genomsnittliga inavelsgraden på 0,9 vilket är mycket bra. HD: Totalt röntgades 64 hundar under året och endast 15 (8 C, 2D) fick anmärkning vilket är den lägsta noteringen som vi avelsråd har upplevt. Nya kennelnamn: Under året har hela 8 st. nya kennelnamn registrerats i rasen, vilket känns positivt. Vi hälsar innehavarna till Stensjöns-, Skalldalens-, Rödstamons-, Rismossens-, Lurvpösens-, Liljaskogens-, Djupgrovbäckens- och Buxeruds kennel varmt välkomna! Jaktprov: Under året startade Hamiltonstövare totalt 661 jaktprovsdagar under året med goda resultat. Räv: Intresset för rävhundar ökar i landet och även här visar Hamiltonstövarna framfötterna. En hel del meritering har skett och enligt rapporter kommer det att genomföras parningar under 2013 som är inriktade på att få fram bättre rävhundar.

18 Avelsnämnden: Inom Svenska Hamiltonstövar föreningens har en avelsnämnd bildats och där vi avelsråd ingår. Vi fokuserar helt på ökad valpproduktion genom att initiera till användning av våra hundar, underlätta avelsarbetet genom att ge råd och tips, medverka vid valpförmedling, hålla hanhundslistan aktuell samt organisera unghundskamper mm. Gå in på vår hemsida så hittar ni kontaktinformation till oss. Hemsidan: Ni är varmt välkomna att besöka där man kan läsa om all matnyttig information kring vår verksamhet och våra hundar. Svenska Stövarklubbens Avelsråd för Hamiltonstövare Åke Green Per Nord Avelsrapport för Gotlandsstövare 2012 Under 2012 har Gotlandsstövareföreningens styrelse även varit föreningens avelsråd. Anders Lekander har fungerat som kontaktperson mot Svenska Stövarklubbens avelsansvarige. Avelsrådet har aktivt försökt uppmuntra ägare till bra tikar att ta fram valpkullar och avelsrådet har hjälpt till med att hitta lämpliga hanar. Rådet har även försökt få, för aveln intressanta hundar jaktprovs- och utställningsmeriterade samt HD-röntgade. Vi har dock inte nått vår ambition vad avser antalet kullar och valpar för året. Stövarjakten är ännu på tillbakagång, vilket påverkar efterfrågan på valpar. År 2012 föddes tre kullar Gotlandsstövare. Alla parningarna var rekommenderade av avelsrådet. Allie, S45063/2004 fick 6 valpar med Lukas, S57306/2009 och Astuens Disa S49131/2006 fem valpar med Lufsen, S57305/2009. Den tredje kullen, på 5 valpar, var mellan Essie S27460/2006 och Leon S50180/2002. Totalt således 16 valpar. Föreningen försöker hålla sitt egna rasregister aktuellt genom kontakter med hundägarna. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns 130 levande Gotlandsstövare i föreningens hundregister (och 246 döda samt 4 som vi inte vet var de finns). Detta innebär en liten ökning från föregående år, men det kan vara så att vi ännu inte fått reda på en del dödsfall som inträffat under Sju hundar har HD-röntgats under året. Två erhöll A, fyra B och en C. En av årets valpar har konstaterats ha PDA (en allvarlig hjärtsjukdom). Det är första gången över huvud taget som PDA diagnostiserats i Gotlandstövarerasen. Minst 21 Gotlandsstövare har varit utställda under Oklart ännu om hur många jaktprov som genomfördes under säsongen Två öppna jaktprovsettor och en trea hade noterats till och med 20 januari Avelsrådet/styrelsen har diskuterat rasens smala avelsbas och beslutat att arbeta för möjligheten till inkorsningar, liknande rasvårdsprojekten för smålands- och schillerstövare. Avelsrådet är dock inte helt enigt i hur vi ska komma vidare. En arbetsgrupp på fyra personer arbetar med projektet i nära samråd med Svenska Stövarklubben.

19 Gotlandsstövareföreningens styrelse har uppdaterat sin rasbeskrivning av Gotlandsstövare från 2002 som avelsrådet och Gotlandsstövareägarna kan ha som hjälp i bedömningen av hundar, utöver det som rasstandard, utställningsmeriter och raskompendium ger. Rasbeskrivningen kan också ligga till grund för eventuell begäran om ändring i rasstandarden. Svenska Stövarklubben har under året tagit fram ett nytt raskompendium för Gotlandsstövare och en ny raspresentation (PowerPoint). Dessa presenterades vid SKK:s stora domarkonferens i november. Styrelsen, 20 januari 2013 Anders Lekander, sekr. Rapport från Avelsrådet för Smålandsstövare 2012 Under året har endast 63 st valpar registrerats och de är fördelade på 12 st kullar. Kullstorleken ligger på 5,25 valpar per kull. Snittet under 10 år är 5.1. Avelsrådgivning har förekommet vid 7 av de totalt 12 kullarna. Inte i något fall har samma hane använts mer än en gång åt en tik. Totalt har 8 hanar föreslagits. Ökningstakten av inavelsgraden ligger även detta år på en låg nivå. Svårigheter med att finna lämpliga hanar har även detta år varit betydande. Bristen på välmeriterade avelsdjur fortsätter. För framtiden behövs fler godkända avelsdjur om rasens fortlevnad och utveckling ska kunna tryggas. Enligt målsättningen i fastställd avelsstrategi ska det registreras ca 150 st valpar varje år. Bristen på godkända hanar är akut. Vi efterlyser större intresse för rasvårdsarbetet och ökad aktivitet på jaktprovsarenan. Det kan ge det ökade handlingsutrymme som så väl behövs i avelsarbetet. Efterfrågan på valpar har varit normal. Intresset för valpar ur kullar med rävdrivande föräldrar har ökat markant under senaste åren. Rekommenderade täckhundar Antal rek. Slåtteråsens King S 24752/ Samsagårdens Valle S 38821/ Peppe S 45692/ Rocky S 52669/ Banjo S 16649/ Fabbe S 39385/ Zack S 30470/ Avelsråd Mats Johansson Mats Nilsson

20 Avelsrapport Luzernerstövare 2012 Här följer en kortfattad rapport angående Luzernerstövaren för år Registreringssiffrorna pekar glädjande nog lite uppåt för de flesta stövarraserna. År 2011registrerades 898 stövarvalpar av samtliga raser och årets resultat visar 905 registreringar år För Luzernerstövare är det en ökning med 16 st hundar år registrerades 31 st Luzernerstövare och år st, en ökning med 16 st hundar vilket är glädjande. Det blev 8 st kullar registrerade 2012 fördelat på 6 st olika hanar. Kullsnittet blev 5,3 valpar per kull och inavelsprocenten uppgår till 1,2. För år 2013 ser det väldigt ljust ut nu när många tikar finns på vår tiklista. Vi får hoppas att tikarna löper och att det blir många parningar kommande vår. Vi har nu passerat in en liten bit in på 2013 och alla jaktprovsresultat är inte färdiga ännu. Men det ser ljust ut om man tittar på den statistik som kommit in. Statistiken är ej fullständig då Stövardata och SKK:s avelsdata ej är uppdaterade till fullo. Men jag kan i skrivande stund se att det är 11 st 1a pris i Ekl inlagda vilket är mycket bra för en liten ras. Avelsråd Luzernerstövare Anders Rehn Avelsrådsrapport 2012 för Schillerstövare Inledningsvis vill vi framföra ett varmt tack till alla intresserade Schillerstövarägare som hört av sig under året. Det har varit samtal om kommande parningar, nymeriterade hanhundar till vår hanhundslista, valpförmedlingar eller samtal för att rent allmänt prata Schillerstövare. Det är som regel glädjande och berikande samtal och det är roligt för oss avelsråd att vara efterfrågade. Hör gärna av er med era frågor! Registreringar Detta år har vi inte nått upp till vårt avelsmål enligt RAS som är minst 150 valpar utan det blev färre födda och födelsetalet slutade på 101 valpar, varav 53 tik- och 48 hanvalpar. Det blev sammantaget 16 tikar och 14 hanar som gick i avel. Av denna statistik kan konstateras att några tikar fick små kullar detta år. Betydligt fler parades dock och ovanligt många tikar gick tomma. Vi har konstaterat att så var fallet för flera raser inom grupp 6 dvs inom de drivande raserna. Vi saknar dock en rimlig förklaring till varför denna problematik uppstod. Efterfrågan på schillervalpar är god som vi upplever det. Många förfrågningar inkommer efter valpar från meriterade föräldrar. Särskilt stor är efterfrågan efter valpar från rovdjursmeriterade föräldrar. Under senare tid har efterfrågan från Norge efter rovdjursmeriterade föräldrar ökat markant. Ett problem som vi har noterat, men som vi hoppas och tror kan vara övergående,är att hundar som försålts till Norge tidigare inte har kommit att bli meriterade och därmed gått förlorade för att gå vidare i avel.

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-2016 Sammanträdestid och plats, 2016-04-28, kl 19.00, telefonmöte. Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina Adolfsson,

Läs mer

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl. Verksamhetsberättelse för Svenska Hamiltonstövarföreningen 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Sekreterare

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7-2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Freddy Kjellström, F K, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2014-03-14, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

Sammanträdesdatum och plats: 2014-03-14, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-03-14, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Kleiner münsterländer

Kleiner münsterländer Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning 1 Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby

Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande; Ordförande Olle B. Häggkvist, avelsansvarig Gunnar Pamuk, verks.led. Uno Olsson, hedersledamot Gunnar Alfredsson

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012)

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012) Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2011 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Uppföljning rasspecifika avelsstrategier Kapitel 1: Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. Mål 1:1: minst 80 % av kullarnas valpar blir mentalbeskrivna.

Läs mer

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6-2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-10-13, kl 19.00, telefonmöte Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina Adolfsson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2015-03-20, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby.

Sammanträdesdatum och plats: 2015-03-20, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1/2015 Sammanträdesdatum och plats: 2015-03-20, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby. Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE

RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE papillion-001 2005-02-12 Sidan 1 av 13 Innehållsförteckning Förord Papillon Ringens arbete tom 2003 Historik Statistik Avelspolicy Avelsstrategi Avelsplaner Tidsplan

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier 2010-2015

Rasspecifika avelsstrategier 2010-2015 Rasspecifika avelsstrategier 2010-2015 Inriktning Rasklubbens långsiktiga mål är att bibehålla wachtelhundrasens specifika karaktär och jaktliga egenskaper som mångsidig bruksjakthund med god mentalitet,

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS INNEHÅLL Historik... 3 Populationen... 4 REGISTRERINGAR... 4 Målsättning... 5 Tillvägagångssätt... 5 Djur använda i aveln... 5 Målsättning... 6 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Nuläge (Kursiv text är hämtad från nuvarande RAS från 2007. Större delen av detta RAS skrevs 2004 men godkändes först 2007) I Sverige finns

Läs mer

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND Utvärdering 2009 RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND År 2007 fick Svenska lundehundsällskapet (SLS) sitt RAS fastställt av Svenska Kennelklubben. Det är nu dags att göra den årliga utvärderingen

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 En tyst minut hölls för drevervännerna Lennart Davidsson, Alf Johansson och Håkan Petrén 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. SvBtks RAS blev fastställt 2008-1l-19 och

Läs mer

SWKs Avelsrapport för år 2008

SWKs Avelsrapport för år 2008 SWKs Avelsrapport för år 28 Registreringar Under året registrerades 517 (367) wachtelhundvalpar. (Inom parentes anges siffrorna för 27.) De senaste 1 årens registreringssiffror visas i figur 1. Valparna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs AVELS- OCH HÄLSOKOMMITTÉ 2015 Den 26 mars 2015 fastställde SKKs Avelskommitté vår RAS-revidering. Helgen den 10-11 oktober genomförde Carina Larsson och Tina Forsell SKKs

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2-2016 Sammanträdesdatum och plats, 2016-04-10, kl 09.00, Öster Malma Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina Adolfsson,

Läs mer

Ras specifik avelsstrategi RAS FÖR. Gonczy Polski. SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar

Ras specifik avelsstrategi RAS FÖR. Gonczy Polski. SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar Ras specifik avelsstrategi RAS FÖR Gonczy Polski SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar Specialklubb SSDV (Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar) Historik Redan på 1200-talet

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Reviderad version fastställd av SKK 2014-xx-xx Uppdaterad 2014-11-07 Innehållsförteckning Avelsstrategi Population/Avelsstruktur Hälsa Mentalitet/Funktion Exteriör

Läs mer

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande.

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande. Populationsstorlek, registreringssiffror Generellt ses fallande registreringssiffror och antalet registreringar under perioden ligger i genomsnitt på 1178. Detta till trots, är cocker spanieln en populär

Läs mer

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 2013-10-20 1 (5) Svenska Norfolkterrierklubben Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

ATT LETA AVELSDJUR. 28 mars 2011. www.skk.se/uppfödning

ATT LETA AVELSDJUR. 28 mars 2011. www.skk.se/uppfödning www.skk.se/uppfödning 28 mars 2011 ATT LETA AVELSDJUR Genetiken i all ära den hjälper oss inte helt och hållet att hitta de avelsdjur vi behöver. För det behöver vi andra, mer praktiskt tillämpbara verktyg.

Läs mer

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov RAS Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov Rev. 2 2009 Avelsstrategier Slovensky Kopov Historik. Kopovens historia är ganska oklar. De första gångerna Kopovrasen omnämns skriftligen är på 1700

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2013-11-09, kl 10.00, Hotell Älvdalen, Älvdalen

Sammanträdesdatum och plats: 2013-11-09, kl 10.00, Hotell Älvdalen, Älvdalen Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4/2013 Sammanträdesdatum och plats: 2013-11-09, kl 10.00, Hotell Älvdalen, Älvdalen Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina

Läs mer

Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2016

Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2016 1 (7) Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2016 I Skandinaviska Bedlingtonklubbens Avelskommitté har ingått: Lena Lidsell, sammankallande, Västerås Kristina Gellerstedt, Piteå Mimmi Naartijärvi, Kiruna

Läs mer

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa. FÖRSLAG! Avels- och Uppfödaretiska Regler Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09 Reviderade på årsmöten, 1986.05.24, 90.06.14, 91.04.20, 92.05.23, 94.05.07, 95.05.13, 99.05.29, 2000.05.27, 2012.03.10

Läs mer

Vad man bör tänka på när man har en liten ras? Erling Strandberg, professor vid institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala

Vad man bör tänka på när man har en liten ras? Erling Strandberg, professor vid institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala Vad man bör tänka på när man har en liten ras? Erling Strandberg, professor vid institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala Norsk Buhund är en ganska liten ras i Sverige. För en liten ras finns det

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN. Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar.

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN. Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar. SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Verksamhetsberättelse AKC 2015 AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar. Kommitténs ledamot Malin Eriksson

Läs mer

Svenska Stövarklubbens rasspecifika avelsstratergier

Svenska Stövarklubbens rasspecifika avelsstratergier Svenska Stövarklubbens rasspecifika avelsstratergier för Hamilton-, Schiller-, Smålands-, Finsk-, Luzernoch Gotlandsstövare Förenklad version av RAS för övriga raser organiserade under Sv Stk Svenska Stövarklubbens

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Rasspecifik Avelsstrategi Berner Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Utvärdering av RAS 2010 Svenska Sennenhundklubben 2011-05-21

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK.

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som föräldradjur till

Läs mer

Rapport från Svenska dreverklubbens uppfödar- och avelskonferens 2013

Rapport från Svenska dreverklubbens uppfödar- och avelskonferens 2013 Rapport från Svenska dreverklubbens uppfödar- och avelskonferens 2013 Av Kjell Andersson Kjell Andersson hälsade deltagarna välkomna och då speciellt de inbjudna deltagarna från Norge (Ole Lund, Lena Halvorsen)

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben PROTOKOLL NR 4/09 Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben Tid: Plats: lördag den 27 juni söndag den 28 juni Öster Malma Närvarande styrelseledamöter Jan-Anders Thorud Conny Jakobsson

Läs mer

Papillon-Ringens RAS-dokumentation

Papillon-Ringens RAS-dokumentation Papillon-Ringens RAS-dokumentation Rasspecifik avelsstrategi för papillon ÅR 2011 Papillon-Ringen är associerad med Svenska Kennelklubben (SKK), genom specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Papillon-Ringens

Läs mer

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla Beskrivning av rasens historiska bakgrund och utveckling Den strävhåriga vizslan har samma bakgrund som den korthåriga fram till 1920-talet. Vizslans ursprung

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

RAS Griffon Fauve de Bretagne

RAS Griffon Fauve de Bretagne 1 RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia Fauve de Bretagne en ras med 2 varianter(griffon Fauve och Basset Fauve) Griffon Fauve de Bretagne är en mkt gammal ras som tillhörde adeln och de rika. När det

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Avelsstrategi (RAS) korthårig vorsteh Beskrivning

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

Telefonmöte, arbetsgruppen för projekt ögonstatus sharpei, 26 november 2008

Telefonmöte, arbetsgruppen för projekt ögonstatus sharpei, 26 november 2008 Telefonmöte, arbetsgruppen för projekt ögonstatus sharpei, 26 november 2008 Deltagare: SKK Lennart Garmer (SKKs ögonveterinär) Åke Hedhammar (SKKs veterinärmedicinska rådgivare), ordförande Helena Rosenberg

Läs mer

Svenska stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr Sammanträdestid och plats, kl Scandic hotell, Stockholm

Svenska stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr Sammanträdestid och plats, kl Scandic hotell, Stockholm Svenska stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5-2016 Sammanträdestid och plats, 2016-09-09 kl 08.00 Scandic hotell, Stockholm Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Carina Adolfsson, Göran

Läs mer

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/2015 Sammanträdesdatum och plats, 2015-05-15, kl 12.00, Elmia, Jönköping Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Göran Johansson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN Ansvarig avel Syfte Avelsansvariga har som syfte att hjälpa nya och redan etablerade uppfödare med frågor gällande avel på rottweiler. Till tikägare som efterfrågar ska minst tre

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Framtidsplan för Svensk lapphund

Framtidsplan för Svensk lapphund Framtidsplan för Svensk lapphund I Svenska lapphundklubben jobbar vi hårt och fokuserat för att möjliggöra en hållbar framtid för den Svenska lapphunden. Vi är väl medvetna om problematiken med den starkt

Läs mer

Svensk stövare - förslag

Svensk stövare - förslag Svensk stövare - förslag För en långsiktigt hållbar framtid för våra stövarraser är ett nytänkande nödvändigt. Ett utökat utbyte av genetiskt material mellan de olika stövarraserna är av största vikt för

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 INLEDNING Detta deldokument i Golden retrieverklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och

Läs mer

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för Författare (Klubb) BBHC RAS-dokument avseende Version Status Reviderad 1-140428 1/13 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Bichon Havanais 2/13 Innehåll Inledning... 4 Generellt om rasen... 4 Rasens historia,

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION SVENSKA KENNELKLUBBENär hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I organisationen finns

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll-

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2014-12- 20 Möte nr 11/2014 245-270 Plats och tid: Telefonmöte, 13:00-14.30 Beslutande: Suppleanter: Jonas Bygdén, Sussie Signell, Lovisa Björkman, Eva Hildebrand, Maria Pettersson, Carina Larsson

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Vad säger SKK? Om grundregler, avelspolicy och annat som styr aveln. Karin Drotz, avelskonsulent SKK

Vad säger SKK? Om grundregler, avelspolicy och annat som styr aveln. Karin Drotz, avelskonsulent SKK Vad säger SKK? Om grundregler, avelspolicy och annat som styr aveln. Karin Drotz, avelskonsulent SKK Wolvey Piquet of Clairedale tik f. 1950 Hur väljer vi avelsdjur? Vilka avelsmål har du? Vad känner ni

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för GOS D ATURA CATALA

Rasspecifik avelsstrategi för GOS D ATURA CATALA Rasspecifik avelsstrategi för GOS D ATURA CATALA Revidering av RAS 2012 Fastställt RfG 2013-03-04 / Fastställt SGVK 2013-03-14/Fastställt SKK 2013-09-11 Innehållsförteckning Arbetet med revidering av RAS...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Långhårig vorsteh. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Långhårig vorsteh. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen Rasspecifik avelsstrategi RAS för Långhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På Svenska Kennelklubbens

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi Rasspecifik Avelsstrategi för Dvärgpinscher Arbetsgruppen har bestått av: Helen Andersson Gunnel Karlsson Miia Lindberg Annette Persson Rasspecifik Avelsstrategi för DVÄRGPINSCHER Historik Dvärgpinschern

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Kommentarer om nuvarande RAS

Kommentarer om nuvarande RAS Kommentarer om nuvarande RAS För några månader sedan gick det ut en "enkät/tycka till om RAS papper" till uppfödare och hanhundsägare. Det är nu dags att redovisa dessa kommentarer och detta sker anonymt.

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik Avels Strategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2014

Utvärdering av RAS, Rasspecifik Avels Strategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2014 Utvärdering av RAS, Rasspecifik Avels Strategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2014 Svenska Kennelklubben godkände och fastställde RAS för airedaleterrier den 22 mars 2012, för att gälla från och

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

Hos Kerstin Gustafsson, Tullsåkra gård, Tollarp

Hos Kerstin Gustafsson, Tullsåkra gård, Tollarp Rasklubben för Dansk/Svensk gårdshund styrelsemöte 2008-11-15 Plats: Närvarande: Hos Kerstin Gustafsson, Tullsåkra gård, Tollarp Anders Sjöberg Tina Andréasson Karin Andersen Kerstin Gustafsson Anmält

Läs mer

Rasanpassad avelsstrategi för Norsk Buhund

Rasanpassad avelsstrategi för Norsk Buhund Rasanpassad avelsstrategi för Norsk Buhund 2(19) Innehållsförteckning Historik... 3 Population/Avelsstruktur... 4 Nuläge... 4 Registrering av nya hundar i Sverige... 4 Jämförelse Norge och Sverige... 5

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer