Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig"

Transkript

1 Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens 100:e verksamhetsår. Styrelsen har bestått av följande personer: Freddy Kjellström Gräsmark Ordförande Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig Carina Adolfsson Offerdal Kassör Lars O Törnkvist Färentuna Sekreterare Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Gunnar Pettersson Bodafors Medlems-, Pr- och materialansvarig Conny Lundström Sjulsmark Regelansvarig Andreas Johansson Möklinta IT-ansvarig Stig Wernersson Norrala Bitr. kassör o Budgetansvarig Styrelsens arbete och organisation Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och bitr. kassör har utgjort styrelsens Arbetsutskott som handlagt löpande ärenden och ärenden av akut karaktär som sedan rapporterats till styrelsen för godkännande. Ordförande och kassör har var för sig varit firmatecknare för klubben. Styrelsen har haft ett gemensamt kollektivt ansvar för verksamheten. Nio stycken protokollförda sammanträden har hållits av styrelsen varav huvuddelen har varit så kallade telefonmöten. Styrelsen har i efterhand vid nästkommande styrelsemöte konfirmerat och godkänt de av Arbetsutskottet fattade besluten och handlagda ärenden i övrigt. Styrelsen har även i övrigt verkat efter SvStK:s stadgar och Fullmäktiges fattade beslut.

2 Kansliet Uno Olsson har på konsultbasis skött verksamheten vid kansliet i Kalix. Styrelsen har i avtalet med Uno Olsson, av ekonomiska skäl, begränsat arbetet vid kansliet till en dag i veckan, måndagar. Avtalet med Uno Olsson löper till den 30 juni Som en följd av att kansliverksamheten omorganiserats har de förtroendevalda ledamöterna i styrelsen i motsvarande mån fått utökade arbetsuppgifter av operativ karaktär. Revisorer Klubbens revisorer under året har varit Kjell Nygren, godkänd revisor, Ernst&Young, Östersund och Leif Rydell, förtroendevald revisor, Eksjö, med personliga ersättare, Ingegärd Henriksson, godkänd revisor, Ernst&Young, Östersund och Örjan Strömberg, förtroendevald ersättare, Hedesunda. Valberedning I klubbens valberedning ingår Åke Hallberg, VbLStK, Anders Dunder, J-HStK, Inge Johansson, VStK, sammankallande, Klas Sandberg, SmStK och Jan Aronsson, VsvStK. Ekonomi I separat upprättad Årsredovisning för räkenskapsåret, , redovisas det ekonomiska läget för klubben. Årets resultat visar ett underskott om kronor. Styrelsen föreslår att underskottet överföres i ny räkning. Medlems- ungdoms- & PR-ansvarigs rapport 2012 Rapport 2012 för områdena medlems- och ungdomsansvarig samt PR- och material. Vid ingången av 2012 hade klubben medlemmar. Medlemsantalet är som tidigare år vikande och vi tappade ca 5 eller 498 medlemmar under Vid årsskiftet till 2013 hade Svenska Stövarklubben medlemmar. Enda klubben som har en positiv utveckling är Syd venska som ökar med en medlem mot året före. För övrigt var Sydsvenska den klubb som minskade minst i omfång även Övriga lokalklubbar har en vikande trend. Mest tappar Östergötland och Skåne Blekinge med 13 vardera. För att vända den nedåtgående spiralen måste det födas flera stövarvalpar och under 2012 var efterfrågan betydligt större än tillgången på valpar. Önskvärt vore att tikägaren vid valpens leverans påverkar sina köpare att bli medlemmar i klubben. Stövarjaktens dag arrangerades som vanligt första lördagen i december. Olika önskemål hörs från olika delar av landet. I klubbarna i norr vill man ha detta tidigare då det kan vara för mycket snö och kallt. Klubbarna i södra Sverige vill ha Stövarjaktens dag i slutet av säsongen då jakten oftast går som bäst. Första lördagen i december torde vara en god kompromiss och konkurrensen från övrig jakt är vid den tiden inte allt för stor. Intresset för klubben av den yngre skaran märks inom it -delen där klubbens sida på Facebook har ca sympatisörer. Detta är näst in till en fördubbling på ett år.

3 Klubben har även ett nyhetsbrev i mejlversion som vi hade som mål att komma ut med en gång i månaden. Målet att leverera detta månatligen har missats grovt då endast ett fåtal brev gått ut. Den begränsande faktorn är inte få prenumeranter utan svårigheten att få material och därmed blir utgåvorna betydligt glesare. Detta är två ytterst kostnadseffektiva sätt att nå medlemmar och andra intresserade. Ska vi ha levande och aktuella brev och en hemsida med många besökare måste vi alla hjälpas åt att leverera nyheter till dessa publikationer. Dessa utgåvor är vårt ansikte utåt mot de som är intresserade av stövare och jakt, därmed en rekryteringsbas av nya stövarjägare och medlemmar till klubben så i båda publika- tionerna måste tas krafttag av oss alla. Jerry Jonsson och Peter Rönnqvist har även det gångna året varit till stor hjälp med Facebook och nyhetsbrev. Jämtland-Härjedalens Stövarklubb och Rasklubbarna representerade stövarna och stövarjakten på mässan i Fäviken. Det är viktigt att vi syns i dessa sammanhang och i Fäviken kom det ca personer som klubben hade som möjlig målgrupp. Nytt för 2012 var också att Sydsvenska representerade klubben på jaktmässan i Bosjökloster. Utöver dessa två mässor har klubben representerats på ett flertal mindre och även haft en uppsökande verksamhet mot jägarexamens kurser och liknande aktiviteter. Gunnar Pettersson Jaktpolitiskt arbete under 2012 Även under verksamhetsåret 2012 har fokus och vikt lagts vid att fortsätta arbetet med att försöka påverka den rovdjurspolitiska utvecklingen på parlamentarisk nivå samt opinionsbildning inom samma politikområde. Under mars månad deltog ordförande Freddy Kjellström (F.K.) som talare vid en större rovdjurspolitisk manifestation i Hagfors där runt 500 deltagare var samlade. Vid anförandet problematiserades den förda rovdjurspolitiken, med fokus på varg, utifrån löshundsjaktens perspektiv där tydliga begränsningar av löshundsjakten uppmärksammades. Även de negativa socialekonomiska effekterna betonades liksom den kraftiga minskning när det gäller avel av drivande hundar som tydligt indikeras genom sjunkande registreringssiffror. F.K. har även varit på Öster Malma och haft överläggningar med bitr.riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné och Svenska Jägareförbundets rovdjursansvarige Torbjörn Lövbom under våren. F.K. har också fortlöpande haft dialog med vd Ulf Uddman och Svenska Kennelklubbens ordförande Nils Erik Åhmansson om vilka negativa konsekvenser vargens utbredning har haft på löshundsjakten, men också dryftat vilka möjliga opinionsbildande åtgärder som kan vidtas. Även med fabrikören och debattören Karl Hedin, Fagersta, har det förts diskussioner om tänkbara framtida påverkansmöjligheter inför valet F.K. har därutöver under detta verksamhetsår haft fortlöpande kontakter med företrädare för myndigheter, politiska partier, enskilda politiker, media samt intresseorganisationer som Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik i frågor som har avhandlat rovdjurspolitiska problemställningar. Kontentan av situationen inom det rovdjurspolitiska lobbyarbetet är att det från våra företrädare saknas den koordination och samverkan som det gör hos bevarandesidan. Våra större företrädarorganisationer bör finna lämpliga forum där en utökad samverkan och synkronisering kan äga rum för att optimera slagkrafterna mot det politiska systemet. Freddy Kjellström

4 Svenska Stövarklubbens tidskrifter Under 2012 avgick Allan Bergström som redaktör för Stövaren och ersattes av Johan Olsson, Järvsö. Övergången från Allan till Johan har gått smidigt tack vare gott samarbete dem emellan. Allan Bergström avslutade sin redaktörstjänst med att vara huvudansvarig för minnesskriften Svenska Stövarklubben 100 år som i huvudsak tog upp klubbens verksamhet under de senaste 25 åren. Jubileumsboken har rönt stor uppskattning både hos våra medlemmar och andra intresserade läsare. Vid fullmäktigemötet på Öster Malma framförde styrelsen sitt tack till Allan Bergström för de insatser han gjort under sin tid som redaktör. Vid fullmäktigemötet beslöts att resultatböckerna från och med 2014 kommer att ges ut en gång per år och inte ingå som en del av medlemsförmånerna. Istället kommer de medlemmar som är intresserade att kunna beställa resultatboken mot erläggande av en särskild avgift. Anledningen till denna förändring är att framställningskostnaderna och porto avgifterna för resultatböckerna blivit för höga samtidigt som resultaten för prov och utställningar numera kan hämtas hem från klubbens hemsida. Rapport IT 2012 Året har återigen speglats av många telefonsamtal där frustrerade personer önskat hjälp med Klubbdata. Då vi en bit in på året fick veta att det inte blir något gemensamt redovisningsprogram i SKK s försorg när det gäller de drivande raserna återstår bara Klubbdata där. Redovisningsprogrammet hos SKK är lagt på is och kommer inte att återupptas förrän tidigast När det gäller utställningsbiten har vi förhandlat med SKK om KATALOG FÖR PC där vi under ett par av de första utställningarna 2013 kommer att prova deras light program för rapportering av resultat. Det innebär att katalogen inför utställningen även fortsättningsvis kommer att göras i vårt program. Med denna lösning bör vi åtminstone kunna skicka in resultat till SKK utan att filerna behöver förbi vårt kansli för att avlusas. Stövardata står för en uppdatering med nya hundar, titlar och resultat. Många medlemmar undrar varför det inte uppdateras oftare. Tyvärr är det så att materialet till uppdateringen av hundar är väldigt dyrt och av kostnadsskäl gör vi det inte mer än nödvändigt. Arbetet med att få till en fungerande lösning för medlemshanteringen kopplad till bokföringsprogrammet pågår för fullt med företaget Speed Ledger och fortsätter med ökad intensitet under 2013, för att vara klart till årsskiftet 2013/2014. Hemsidan har fungerat bra och många har varit duktiga att skicka in bidrag till nyhetsspalten under Fler behövs dock för att göra sidan till ett levande forum där intresserade för stövare och jakten med dessa kan finna intressant information och intressanta reportage. Det är medlemmarnas sida och för att den skall leva behövs också medlemmarnas bidrag. Andreas Johansson

5 Aktiviteter under 2012 SvStK 100 år Under 2012 har SvStK firat sitt 100-års jubileum genom ett antal olika aktiviteter. Firandet började på födelsedagen med att styrelsen tillsammans med SKK:s ordförande Nils-Erik Åhmansson invigde utställningen Svenska Stövarklubben 100 år som byggts upp och arrangerats av SKK:s Kynologiska Akademi. Utställningen visade vad som hänt under 100 år med jakten på hare och räv. Dagen avslutades med en middag på restaurang Riche i Stockholm där klubben bildades. Genom SKK:s försorg fortsatte firandet under våren med att tidskriften Hundsport hade ett temanummer som till stor del handlade om SvStK 100 år och presentationer av de svenska raserna. Vid fullmäktigemötet fortsatte firandet med en födelsedagsmiddag där vi bland gästerna återfann representanter från de Nordiska Stövarklubbarna, SKK:s VD Ulf Uddman och företrädare från de drivande specialklubbarna. Presenter till jubilaren mottogs och utmärkelser till förtjänta personer delades ut. I anslutning till jubileumsfirandet på Öster Malma arrangerades en utställning som samlade drygt 100 st stövare av olika raser. Evenemanget som var ett samarbetsprojekt med Södermanlands Stövarklubb genomfördes på ett uppskattat sätt. Stövarfullmäktige 2012 Under första dagarna i juni samlades fullmäktigedelegaterna för två intensiva dagars förhandlingar på Svenska Jägareförbundets kurs- och konferensanläggning Öster Malma strax intill Nyköping. Stämningen under mötet var god och de beslut som fattades skedde i god sämja. Att en del av klubbens 100 års jubileum förlagts till fullmäktigehelgen gjorde att det blev extra högtidligt. Jaktprovsverksamheten I förhållande till föregående år har Lokalklubbarna inom SvStK genomfört fler jaktprov än under föregående år. Av tillgänglig statistik framgår att 889 st prov i Ökl har genomförts, en ökning med 251 st i förhållande till föregående år. Och när det gäller Ekl-proven har 573 st prov registrerats en ökning med 72 st sen föregående år. Nya domare Under 2012 har 25 st nya jaktprovsdomare auktoriserats, vilket inte kommer att svara mot behovet i framtiden. Med hänvisning till domarkårens höga medelålder uppmanas Lokalklubbarna att aktivera rekryteringsarbetet för framtiden. SM i Västergötland 2012 års SM arrangerades av Västergötlands Stövarklubb med förläggning på Påarps gård som ligger invid gränsen mellan Småland och Östergötland. Segrade gjorde Lövängens Boy med husse Bo Andersson. Boy var den enda hunden som gick till 1:a pris Ekl Räv. Bland 10 st startande hundar slogs 4 st. ut för drev på rådjur.

6 Räv SM i Eksjö Smålands Stövarklubb arrangerade Räv-SM i skogarna runt Osaaby säteri under tiden februari Segrade gjorde Fin Ebbarps Mirja med ägaren Kjell-Göran Josefsson, Svenljunga, 1:a pris Ekl räv och Cacit. Av tio st startande hundar gick sex st till 1:a pris Ekl vilket får betecknas som nytt rekord i tävlingens historia. Europapokalen Kampen om Europapokalen genomfördes i år i Österrike. Från Sverige deltog två hundar Beageln Pelltorparns Billy och Hamiltonstövartiken, SM vinnaren 2011, Hagets Tussi med ägaren Karl Gunnar Engvall, Hedesunda. Billy segrade och Hagets Tussi erövrade en 3:e plats. Kvinnokampen i Lycksele Årets upplaga av Kvinnokampen genomfördes i Lycksele med omnejd under första helgen i oktober. Liksom förra året svarade VbLStK för arrangemangen med domare, provmarker och en utmärkt förläggning, Ansia Camping. Endast 6 st. ekipage kom till start i det blöta föret: Segrade gjorde Finsk stövare Bäcklundens Eko med ägaren Lena Sundberg, Holmsund. Nordiska Mästerskapet Kampen mellan de Nordiska ländernas stövare arrangerades av Smålands Stövarklubb med Vrigstad som förläggningsort. 12 st hundar kom till start och där norskägda Finska stövaren Bossmålas Dixon vann individuellt med ett 1:a pris Ekl, följd av finska hunden Finska stövaren Soipan Mosku och svenskägda Finsk stövartiken Biabys Tilda på tredje plats. Lagtävlingen vanns av Norge, med Sverige på andra plats och Finland på tredje plats. Stövarjaktens dag Lördagen den 1 december var det dags igen att genomföra Stövarjaktens dag i regi av samtliga Lokalklubbar. Sammantaget var ca 700 personer aktiva runt om i landet i åldrarna mellan 7-87 år för att jaga hare/räv med stövare. Nästa år, 2013, kommer Stövarjaktens dag att genomföras första lördagen i december. Utställningsverksamheten under 2012 Totalt har st stövare har startat på utställning under Detta är en kraftig minskning sedan föregående år - framför allt inom juniorklassen som minskat oroväckande mycket. Vi har haft en rätt så kraftig nedgång på våra registreringar de senaste åren vilket kan vara en orsak men jag tror också att intresset att ställa ut sin hund har minskat. Styrelsen hoppas att inför den kommande utställningssäsongen att fler startande hundar kommer till Lokalklubbarnas utställningar.

7 Våra lokalklubbar kämpar för att få så många hundar som möjligt på utställningarna. Utställningarna är också en viktig inkomstkälla för klubbarna så ställ ut och bidra till klubbens verksamhet. Många klubbar har nappat på idén att tillhandahålla handlers. De är till för dig som är ovan eller har svårt att visa upp din egen hund av någon anledning. Av handlern kan du få hjälp med att visa hunden i ringen eller så kan du helt enkelt få tips och råd innan du ska in i ringen. Som exteriördomare tycker jag att de allra flesta visar upp sin hund på ett utomordentligt bra sätt. Stövaren är en hårt arbetande hund, därför är rörelserna mycket viktiga under bedömningen. Ett litet tips som jag brukar ge innan vi börjar bedöma hundarna är att värm upp hunden. Ingen hund visar upp sig på bästa sätt om den är kall och stel eller för varm och slö. Ta hunden och spring runt lite, peppa upp den, vattna den, få den fokuserad på dig så går det mycket bättre. Vi har under säsongen även helt gått över på de nya utställningsbestämmelserna. Dessa ligger nu fast i fem år och är lika över hela Norden. Jag tycker att de flesta utställare har anammat de nya bestämmelserna på ett mycket bra sätt. Klubbarna har ju även haft duktigt folk på plats så ni som varit osäkra har fått den hjälp ni behövt. Utställningarna ligger till grund för att vi skall använda exteriört väl byggda hundar i vårt avelsarbete. Till exempel skall den vara; Anatomiskt riktigt uppbyggd, rastypisk, könspräglad och med bra mentalitet. Vad kan du förvänta dig när du åker till en Stövarutställning? Utställningar är som regel väl arrangerade, ni blir väl omhändertagna, ni kommer att träffa många trevliga stövarägare, det är en utmärkt social träning för era hundar och framför allt, kommer ni att få se väldigt många snygga hundar! Nedan kommer en sammanställning över de raser och klasser som ställdes ut under säsongen Men kom ihåg att det är samma fina goa härliga hund som du åker till utställningen med som du åker därifrån med!! Hoppas vi syns i utställningsringen. Göran Johansson Utställningsansvarig

8 Antal utställda hundar 2012 fördelade på respektive ras Öppen klass Jaktklass Juniorklass Unghundsklass Championklass Veteranklass Totalt Hamiltonstövare Schillerstövare Smålandsstövare Gotlandsstövare Finsk stövare Dunkerstövare Schweizisk stövare/ Luzerner Schweizisk stövare/ Schweizer Schweizisk stövare/ Jura Schweizisk stövare/ Berner Russkaja Gontjaja Anglo Russkaja Gontjaja Avelsverksamheten under var ett historiskt år då Svenska Stövarklubben sammanfattade sin verksamhet och firade sitt 100-års Jubileum. Stövarjaktens dag har blivit ett uppskattat arrangemang och har på många platser redan blivit en återkommande tradition. Engagerade personer inom Hamiltonstövarföreningen tog under säsongen nya grepp och bjöd in till ett unghundsprov för hundar i hela Sverige. Arrangemang, antal startande hundar och hundarnas resultat blev mycket lyckade. Bra jobbat!

9 Vid vårt senaste fullmäktigemöte jobbade delegaterna fram arbetsområden för att öka valpproduktionen på lokal nivå. I skrivande stund finns redan möten inplanerade hos flera lokalklubbar. Av avelsrådens rapporter framgår att det var flera år sedan det efterfrågats och lämnats så många rekommendationer till våra tikägare som under säsongen Sammanlagt lämnade våra avelsråd 175 förslag till lämpliga tikar, vilket skulle betyda att om alla tikar paras och får valpar så kommer årskullen 2013 att klart överstiga de senare årens registreringar. Från avelsrådens rapporter kan vi också se att hundar som jagar räv fortsätter att efterfrågas. Registreringar Senaste uppdateringen är från Statistiken är hämtad ur SKK avelsdata Mellan åren har stövarregistreringarna i Sverige halverats (1800 st. 900st.) Hamiltonstövare Schillerstövare Smålandsstövare Gotlandsstövare Finsk stövare Luzernerstövare Schwyzerstövare Dunkerstövare Haldenstövare Hygenstövare Bernerstövare Jurastövare American Foxh Rysk fläckig stövare Istarski kratkodlaki gonic Russkaja gontjaja Summa Inga rasvårdskullar är medtagna i sammanställningen

10 Importerade hundar under 2012 Finsk- 46 st, Ham- 7 st, Sch- 4 st, Schw- 3st, Små- 0 st, Luzern- 5 st, Jura- 1 st, Dunker- 0 st och Rysk stövare, gontjaja, 3 st.inom respektive ras är det endast små förändringar i registreringsantal mot Det är väl Schillerstövaren som sticker ut och ökar sina registreringar från 101 till 134. Kontakter med: Avelsråd, Rasföreningar och Kansliet Kontakten med avelsråden har främst varit via mejl och telefon. Vi har under verksamhetsåret haft ett gemensamt telefonmöte. Kontakter med rasföreningarna har i huvudsak skett via mejl och telefon. Respektive avelsråd har i sitt uppdrag att hålla kontakt med sin egen rasförening. Kontakten med vårt kansli har också under detta verksamhetsår varit omfattande. Uno Olsson har som vanligt förtjänstfullt hjälpt till när det efterfrågats. Rasvårdsprojekt Planerade rasvårdsparningar 2013 är inskickade till SKK/AK. Hos stövarna är det för närvarande Schiller- och Smålandsstövare som har egna rasvårdsprogram. Gotlandsstövarföreningen har under året anmält intresse för att påbörja rasvårdsprojekt. De projekt som är igång har inte haft de framgångsfaktorer som vi under flera år förväntat oss. För att få till förändringar har vi diskuterat med SKK om att korta av generationsintervallen för att få rasvårdshundarna snabbare utvärderade och tidigare få deras avkommor återförda in i S-registeret. I skrivande stund har styrelsen fått en inbjudan till en träff med SKK i mitten av januari 2013, där vi bland annat ska diskutera fortsatt avelsarbete med de svenska raserna. Resultat av mötet återkommer vi till i andra forum och under den planerade avelskonferensen som ska hållas i april Kontakter med Svenska Kennelklubben (SKK) Kontakten med SKK har främst varit i rasvårdsärenden och i allmänna frågor där vi blivit tillfrågade som remissinstans. Vi har blivit tillsagda att genomföra Rasspecifika avelsstrategier (RAS) även för alla små stövarraser. Med anledning av minskande registreringar måste vi göra en översyn av RAS för samtliga stövarraser under HD-statistik åren Hamilton Gotland - Schiller Småland -Luzern och Finsk stövare I nedanstående tabell kan vi ta del av respektive ras resultat mellan efter avläsning i gamla nordiska systemet.statistik efter omläggning till FCI-avläsning 2007 t.o.m

11 Underlaget är senast hämtat ur SKK Avelsdata gällande FCI. Ras Antal reg Antal röntgade av födda röntgade av födda HD HD FCI Hamiltonstövare ,7 21,3 22,3 22,7 Finsk stövare ,4 27,8 11,0 17,6 Schillerstövare ,7 33,2 23,4 20,6 Smålandsstövare ,2 35,3 22,4 28,6 Luzern ,2-13,5 Gotlandsstövare ,7-26,6 Totalt/Medelvärd ,0 28,9 19,8 21,6 Kommentar till sammanställd HD-statistik: Materialet av hundar som avlästs i FCI är efter 6 år fortsatt mindre än hälften mot materialet som avlästes i det gamla systemet. Luzern- och Gotlandsstövare togs med först Vi kan konstatera att Luzern tillför statistiken positivt. Gotlandsstövare har till antalet få röntgade och ligger nu strax över medel mot övriga svenska raser. Medel för övriga fyra raser är 24,6 vilket är en höjning med > 1 mot föregående år. Hamilton har en positiv trend med 15,6 för år Finsk stövare ligger fortsatt under 20. (17,6). Däremot kan man fortsatt se en trend av att andelen grava fel, D och E ökar var anmärkningar på D och E höfter lika många i antal som bedömda C- höfter. Medel för samtliga raser som finns med i statistiken är 21,6. Datasystem Som avelsråd har vi stort behov av ett uppdaterat och väl fungerande datasystem Stövardata har varit i Stövarklubbens tjänst under ett antal år och under senaste åren har det inkommit många synpunkter på brister i uppdateringen av Stövardata. Olika förslag för att komma till rätta med problemet har diskuterats inom styrelsen och ett förslag till åtgärd måste beslutas under Avelsrådens verksamhet framgår av de rasvisa rapporterna nedan. Owe Karlsson, Avelsansvarig i SvStK

12 Avelsrapport för Finsk stövare år 2012 INLEDNING. Stövare och övriga drivande raser i Sverige och inom Norden fortsätter att minska i antalet årliga registreringar. Under 2012 fick vi inom stövarna i Sverige stopp på den branta negativa trend som vi haft under hela 2000-talet. Finsk stövare tappade i storleksordningen en kull mot föregående år, så vi får verkligen hoppas att vi nu kan vända trenden på allvar och redan till kommande år ha siktet inställt på åtminstone 400 st registreringar. Provstarterna har under säsongen varit relativt många och vi kan fortsatt se att Finsk stövare vid sina provstarter ofta toppar resultatlistor vid prov och tävling. Rasen har fortsatt högst antal starter och procent pristagare mot antal årsregistreringar i jämförelse med övriga stövarraser i Sverige. REGISTRERINGAR FINSK STÖVARE År Antal reg./år Kommentar till registreringsstatistiken: Sedan 1994 har SKK särredovisat antal importer av stövare i respektive ras. Importer av Finsk stövare har under denna tid årligen legat på mellan st/år och där tikarna varit flest och stått för ca: 75 Under 2012 ökade antalet importer till totalt 46 st (34 tikar och 12 hanar). RÅDGIVNING ÅR 2012 Rekommendationer har lämnats till 45 lämpliga tikar. Det är fortsatt ett stort intresse för hundar med speciellt rävintresse, främst från yngre jägare, vilket är positivt, se sista stycket, Övrigt. MÅL FÖR AVELSRÅD Efter uppföljning av upprättade mål och tidplan kan vi rapportera att planen följs. Även upprättade mål för avelsråd (AR) och den egna kompetensutvecklingen. Några exempel: Rolf deltog vid rasföreningens årsmöte och Owe vid SFF:s halvårsmöte. Under året har det som vanligt varit samarbete med SFF:s Avels- och Utbildningskommitté. Telefonmöten har genomförts. Kontakten med uppfödare och hanhundsägare har även denna säsong främst skett via telefon och mejl.

13 HANHUNDSLISTA 2012 års hanhundslista har haft samma kriterier som föregående års. Vi avelsråd har påpekat att vi behöver titta över kriterierna för att få med fler hundar på listan för att få till en tillräckligt bra spridning av hanhundarna rent geografiskt över landet. Kraven för att komma med på Hanhundslistan: Ålder på max 6 år Meriterat kullsyskon 1 ökl jaktprov Minst 2 ökl utst. HD-röntgad Granskad bättre än medel i UHG, index lagt från 95 och bättre. Genom att aktivt börja använda individer granskade bättre än medel, har nästa steg tagits med UGH, ett arbete som vi under många år har utvecklat och samlat in resultat ifrån. Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt att puffa på unghundsägare att skicka in sin Unghundsgranskningsblankett. Blanketten skall efter hundens andra säsong, dock senast den 18/3, skickas till SFF. Denna säsong skall hundar som är födda 2011 delta i granskningen! Mer om hanhundslistor och UHG finns att läsa på SFF:s hemsida, Som vi har påtalat tidigare kan fel smyga sig in i listorna av olika anledningar, t.ex. att hunden eller ägaren har bytt adress, eller att det är fel i SKK:s register. Det är fortsatt viktigt att den som upptäcker fel, hör av sig så att vi kan rätta till felen på de listor som ligger ute på nätet. Vi har som målsättning att uppgradera listor på nätet åtminstone vid minst ett tillfälle, för att få med hundar som under säsongen kvalificerat sig. Då rättas även eventuella fel som inrapporterats. Listor som har publicerats i tidskrifter är ju redan tryckta så dem kan vi inte göra något åt. Hanhundslista publiceras i SvStK:s årsbok och hemsida, samt på SFF:s hemsida och i medlemstidningen Finnstövaren. Hundar som påbörjat sitt avelsarbete Vi rekommenderar hanhundsägare att använda sin hane till 3-5 parningar samt därefter hålla upp med parning tills hundens nedärvning utvärderats, utifrån sina avkommors resultat i unghundsgranskning och på jaktprov. Mer info finns på SFF:s hemsida. Max antal kullar är (10) per hanhund Hänvisningar: till SKK:s, SvStKs och SFF:s hemsida på nätet, där kan ni läsa vad som gäller och ta del av exemplen.

14 TIKLISTA Listan presenteras på SFF:s hemsida och i medlemstidningen Finnstövaren. Finland och Norge Från Finland är det fortsatt endast ett fåtal intresserade som har hört av sig och efterfrågat en svenskfödd hane som kan vara lämplig att använda till sin tik i Finland. Utbytet med Norge är mycket mera påtagligt, här förekommer ett ömsesidigt utbyte årligen och normalt brukar vi få mellan 5-15 förfrågningar per år. HD-UTVECKLING Underlaget är hämtat ur SKK Avelsdata gällande FCI. Ras Antal reg Antal röntgade röntgade av födda födda av födda HD HD FCI Finsk stövare ,4 27,8 11,0 17,6 Sammanfattning HD Procent röntgade av födda har ökat under 2012, vilket är positivt.vi kan se en fortsatt ökning av procent belastade individer efter omläggningen till FCI, från 11 till 17,6. Vi har under några år kunnat se att gravt belastade individer med D och E blivit fler kan vi konstatera en påtaglig ökning, hundar som avläst med D har ökat från 3,8 till 7,8 och hundar belastade med E har ökat från 1 till 4. INAVELSTREND Nedanstående grafer visar att vi jobbat med rasen för att motverka inavelsdefekter. Av statistiken kan vi följa och se att rasen i Sverige hade en inavelsprocent på 2,5 i mitten av -90- talet. Av diagrammet kan vi även se att rasen i Sverige haft en mycket positiv utveckling gällande inavelstrend.

15 Inavelstrend Visa fr.o.m.: t.o.m.: Typ: Inavelsgr ad 1,5 1,6 0,7 1,2 0,7 0,7 0,8 0,5 1 0,6 0,9 0,3 0,7 Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. Finska Stövarklubben erbjöd oss att vara med för att klarlägga släktskap inom rasen. Blodprov på 120 svenskägda Finska stövare skickades till Helsingfors för analys. Även hundar från några andra svenska stövarraser deltog. Blodproven var även avsedda att ge forskarna material för att fortsätta sitt arbete med att finna lösningar på hur allvarliga sjukdomar nedärvs, bl.a. epilepsi och allergier mm. Nu när DNA-gåtan är löst hur ataxi nedärvs, rekommenderar vi uppfödare och hanhundsägare att testa avelsdjuren av Finsk stövare innan parning, för att motverka dubblering av genen för ataxi. Uppfödare skall följa SKK:s Grundregler. Hundägare kan gå in på SFF:s hemsida och där få information hur testet går till. Av rapporterna till SvStK:s defektregister, kan vi inte från den senaste säsongen se någon dramatisk ökning av någon enskild defekt. Vi får årligen in några rapporter om epilepsi (EP). Till oss framförs även en och annan obekräftad uppgift om EP och olika andra defekter. Vi anser fortfarande att epilepsi är den mest allvarliga defekten och fortsätter därför att uppmana till rapportering. Det är endast när vi känner till som vi kan motverka spridning genom ett klokt avelsarbete.

16 ÖVRIGT När det gäller hundar med speciellt rävintresse hänvisar vi till SFF:s Rävsektion. Sektionen arbetar med fokus på att utveckla och följa upp hundar med speciellt intresse för räv. Vid val av avelsdjur gäller samma grundkriterier som för övriga avelsdjur. Rävsektionen ingår i avelsnämnden och har även kontakt med övriga Norden. Sektionen finns presenterad på SFF:s hemsida. Vi tillönskar alla Finska stövarägare ett framgångsrikt 2013 Februari 2013 Owe Karlsson Rolf Pellving Christian Drott Gårdskär Lit Moheda Avelsrapport för Hamiltonstövare 2012 Ett gediget och målfokuserat arbete har påbörjats under verksamhetsåret som kraftsamlar på att producera fler valpar, få fram fler lämpliga avelsdjur, engagera nya provintresserade ägare runt om i landet samt att göra PR för vår trevliga jaktform. Ett bevis för detta är den omtalade Unghundskampen för Hamiltonstövare som avelsnämnden arbetat med under hösten och vintern. I skrivande stund har tävlingen precis genomförts och vi kan redan nu dra slutsatsen att hela arrangemanget blev en riktig succé med hela 66 st deltagande unghundar! I stort sett har alla parningar som genomförs under 2012, där avelsdjuren uppfyller våra krav för avel, skett i någon form av samråd med oss avelsråd, vilket är oerhört glädjande för oss. Det skapar bra dialoger, vilket ger önskvärda resultat samt mera kunskap om vår uppskattade ras. Extra roligt är att de flesta tikägare kommer med egna förslag på hanar när de ska para sin tik, vilket är bra. På jaktprov och utställning fortsätter Hamiltonstövarna att utmärka sig på ett positivt sätt och här har vi under tid sett en ökning av både antal starter per född avkomma, bredd, samt prov-/ utställningsvinnare etc. Förhoppningsvis kommer vårt arbete att bidra till en synbar ökning av valproduktionen framledes, men det är svårt med tanke på att stora före detta Hamiltondistrikt, där våra stora uppfödare funnits har invaderats av varg, vilket gjort det omöjligt att jaga in hundar på många ställen. Hamiltonstövarna är en sund och frisk ras som i regel går att jaga med långt upp i åldrarna. Tack vare vår långsiktiga avelsstrategi och fokusering på utavel ser vi att inavelsgraden i rasen minskat avsevärt de senaste åren, likaså frekvensen av epilepsi, infektioner m.m. Detta medför också att kullstorleken ökat samt att även den effektiva avelsbasen ökar. Under avelssäsongen 2012 har vi fått in mycket få samtal som rör defekter på våra hundar, vilket också naturligtvis är viktig information.

17 Nedan presenteras en del fakta från verksamhetsåret 2012: Avelsråd: Totalt har vi avelsråd aktivt medverkat vid cirka 80 st avelsrekomendationer. Tyvärr går en del tikar tomma och vissa tikägare väljer att avstå parning. Avelsnämnden i Hamilton föreningen arbetar med tips till nya potentiella uppfödare för att underlätta framtida parningar. Registreringar: Fortfarande föds det för få hamiltonstövarvalpar trots att efterfrågan just nu är större än produktionen av valpar. Under året registrerades totalt 241 st valpar fördelade på 123 st tikar och 118 st hanar, vilket är i stort sett lika som föregående år. Under den senare delen av året har vi fått flera indikationer på att många tikägare planerar att para sina tikar under 2013, så en liten ökning av antalet hamiltobvalpar är trolig under nästkommande år. Avelsdjur: På de 41 kullar som föddes under året användes totalt 30 olika hanar, vilket är en bra spridning. Kullstorlek: Under året låg snittet på 6 st valpar per kull vilket är en liten tillfällig minskning, men som ändå är högre än om vi går tillbaka ett antal år i tiden. Inavelstrend: På de 41 st parningar som gjordes under året låg den genomsnittliga inavelsgraden på 0,9 vilket är mycket bra. HD: Totalt röntgades 64 hundar under året och endast 15 (8 C, 2D) fick anmärkning vilket är den lägsta noteringen som vi avelsråd har upplevt. Nya kennelnamn: Under året har hela 8 st. nya kennelnamn registrerats i rasen, vilket känns positivt. Vi hälsar innehavarna till Stensjöns-, Skalldalens-, Rödstamons-, Rismossens-, Lurvpösens-, Liljaskogens-, Djupgrovbäckens- och Buxeruds kennel varmt välkomna! Jaktprov: Under året startade Hamiltonstövare totalt 661 jaktprovsdagar under året med goda resultat. Räv: Intresset för rävhundar ökar i landet och även här visar Hamiltonstövarna framfötterna. En hel del meritering har skett och enligt rapporter kommer det att genomföras parningar under 2013 som är inriktade på att få fram bättre rävhundar.

18 Avelsnämnden: Inom Svenska Hamiltonstövar föreningens har en avelsnämnd bildats och där vi avelsråd ingår. Vi fokuserar helt på ökad valpproduktion genom att initiera till användning av våra hundar, underlätta avelsarbetet genom att ge råd och tips, medverka vid valpförmedling, hålla hanhundslistan aktuell samt organisera unghundskamper mm. Gå in på vår hemsida så hittar ni kontaktinformation till oss. Hemsidan: Ni är varmt välkomna att besöka där man kan läsa om all matnyttig information kring vår verksamhet och våra hundar. Svenska Stövarklubbens Avelsråd för Hamiltonstövare Åke Green Per Nord Avelsrapport för Gotlandsstövare 2012 Under 2012 har Gotlandsstövareföreningens styrelse även varit föreningens avelsråd. Anders Lekander har fungerat som kontaktperson mot Svenska Stövarklubbens avelsansvarige. Avelsrådet har aktivt försökt uppmuntra ägare till bra tikar att ta fram valpkullar och avelsrådet har hjälpt till med att hitta lämpliga hanar. Rådet har även försökt få, för aveln intressanta hundar jaktprovs- och utställningsmeriterade samt HD-röntgade. Vi har dock inte nått vår ambition vad avser antalet kullar och valpar för året. Stövarjakten är ännu på tillbakagång, vilket påverkar efterfrågan på valpar. År 2012 föddes tre kullar Gotlandsstövare. Alla parningarna var rekommenderade av avelsrådet. Allie, S45063/2004 fick 6 valpar med Lukas, S57306/2009 och Astuens Disa S49131/2006 fem valpar med Lufsen, S57305/2009. Den tredje kullen, på 5 valpar, var mellan Essie S27460/2006 och Leon S50180/2002. Totalt således 16 valpar. Föreningen försöker hålla sitt egna rasregister aktuellt genom kontakter med hundägarna. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns 130 levande Gotlandsstövare i föreningens hundregister (och 246 döda samt 4 som vi inte vet var de finns). Detta innebär en liten ökning från föregående år, men det kan vara så att vi ännu inte fått reda på en del dödsfall som inträffat under Sju hundar har HD-röntgats under året. Två erhöll A, fyra B och en C. En av årets valpar har konstaterats ha PDA (en allvarlig hjärtsjukdom). Det är första gången över huvud taget som PDA diagnostiserats i Gotlandstövarerasen. Minst 21 Gotlandsstövare har varit utställda under Oklart ännu om hur många jaktprov som genomfördes under säsongen Två öppna jaktprovsettor och en trea hade noterats till och med 20 januari Avelsrådet/styrelsen har diskuterat rasens smala avelsbas och beslutat att arbeta för möjligheten till inkorsningar, liknande rasvårdsprojekten för smålands- och schillerstövare. Avelsrådet är dock inte helt enigt i hur vi ska komma vidare. En arbetsgrupp på fyra personer arbetar med projektet i nära samråd med Svenska Stövarklubben.

19 Gotlandsstövareföreningens styrelse har uppdaterat sin rasbeskrivning av Gotlandsstövare från 2002 som avelsrådet och Gotlandsstövareägarna kan ha som hjälp i bedömningen av hundar, utöver det som rasstandard, utställningsmeriter och raskompendium ger. Rasbeskrivningen kan också ligga till grund för eventuell begäran om ändring i rasstandarden. Svenska Stövarklubben har under året tagit fram ett nytt raskompendium för Gotlandsstövare och en ny raspresentation (PowerPoint). Dessa presenterades vid SKK:s stora domarkonferens i november. Styrelsen, 20 januari 2013 Anders Lekander, sekr. Rapport från Avelsrådet för Smålandsstövare 2012 Under året har endast 63 st valpar registrerats och de är fördelade på 12 st kullar. Kullstorleken ligger på 5,25 valpar per kull. Snittet under 10 år är 5.1. Avelsrådgivning har förekommet vid 7 av de totalt 12 kullarna. Inte i något fall har samma hane använts mer än en gång åt en tik. Totalt har 8 hanar föreslagits. Ökningstakten av inavelsgraden ligger även detta år på en låg nivå. Svårigheter med att finna lämpliga hanar har även detta år varit betydande. Bristen på välmeriterade avelsdjur fortsätter. För framtiden behövs fler godkända avelsdjur om rasens fortlevnad och utveckling ska kunna tryggas. Enligt målsättningen i fastställd avelsstrategi ska det registreras ca 150 st valpar varje år. Bristen på godkända hanar är akut. Vi efterlyser större intresse för rasvårdsarbetet och ökad aktivitet på jaktprovsarenan. Det kan ge det ökade handlingsutrymme som så väl behövs i avelsarbetet. Efterfrågan på valpar har varit normal. Intresset för valpar ur kullar med rävdrivande föräldrar har ökat markant under senaste åren. Rekommenderade täckhundar Antal rek. Slåtteråsens King S 24752/ Samsagårdens Valle S 38821/ Peppe S 45692/ Rocky S 52669/ Banjo S 16649/ Fabbe S 39385/ Zack S 30470/ Avelsråd Mats Johansson Mats Nilsson

20 Avelsrapport Luzernerstövare 2012 Här följer en kortfattad rapport angående Luzernerstövaren för år Registreringssiffrorna pekar glädjande nog lite uppåt för de flesta stövarraserna. År 2011registrerades 898 stövarvalpar av samtliga raser och årets resultat visar 905 registreringar år För Luzernerstövare är det en ökning med 16 st hundar år registrerades 31 st Luzernerstövare och år st, en ökning med 16 st hundar vilket är glädjande. Det blev 8 st kullar registrerade 2012 fördelat på 6 st olika hanar. Kullsnittet blev 5,3 valpar per kull och inavelsprocenten uppgår till 1,2. För år 2013 ser det väldigt ljust ut nu när många tikar finns på vår tiklista. Vi får hoppas att tikarna löper och att det blir många parningar kommande vår. Vi har nu passerat in en liten bit in på 2013 och alla jaktprovsresultat är inte färdiga ännu. Men det ser ljust ut om man tittar på den statistik som kommit in. Statistiken är ej fullständig då Stövardata och SKK:s avelsdata ej är uppdaterade till fullo. Men jag kan i skrivande stund se att det är 11 st 1a pris i Ekl inlagda vilket är mycket bra för en liten ras. Avelsråd Luzernerstövare Anders Rehn Avelsrådsrapport 2012 för Schillerstövare Inledningsvis vill vi framföra ett varmt tack till alla intresserade Schillerstövarägare som hört av sig under året. Det har varit samtal om kommande parningar, nymeriterade hanhundar till vår hanhundslista, valpförmedlingar eller samtal för att rent allmänt prata Schillerstövare. Det är som regel glädjande och berikande samtal och det är roligt för oss avelsråd att vara efterfrågade. Hör gärna av er med era frågor! Registreringar Detta år har vi inte nått upp till vårt avelsmål enligt RAS som är minst 150 valpar utan det blev färre födda och födelsetalet slutade på 101 valpar, varav 53 tik- och 48 hanvalpar. Det blev sammantaget 16 tikar och 14 hanar som gick i avel. Av denna statistik kan konstateras att några tikar fick små kullar detta år. Betydligt fler parades dock och ovanligt många tikar gick tomma. Vi har konstaterat att så var fallet för flera raser inom grupp 6 dvs inom de drivande raserna. Vi saknar dock en rimlig förklaring till varför denna problematik uppstod. Efterfrågan på schillervalpar är god som vi upplever det. Många förfrågningar inkommer efter valpar från meriterade föräldrar. Särskilt stor är efterfrågan efter valpar från rovdjursmeriterade föräldrar. Under senare tid har efterfrågan från Norge efter rovdjursmeriterade föräldrar ökat markant. Ett problem som vi har noterat, men som vi hoppas och tror kan vara övergående,är att hundar som försålts till Norge tidigare inte har kommit att bli meriterade och därmed gått förlorade för att gå vidare i avel.

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl. Verksamhetsberättelse för Svenska Hamiltonstövarföreningen 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Sekreterare

Läs mer

Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby

Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby Svenska Stövarklubbens Avelskonferens 2005-01-15-16 Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande; Ordförande Olle B. Häggkvist, avelsansvarig Gunnar Pamuk, verks.led. Uno Olsson, hedersledamot Gunnar Alfredsson

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov RAS Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov Rev. 2 2009 Avelsstrategier Slovensky Kopov Historik. Kopovens historia är ganska oklar. De första gångerna Kopovrasen omnämns skriftligen är på 1700

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK.

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som föräldradjur till

Läs mer

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för Författare (Klubb) BBHC RAS-dokument avseende Version Status Reviderad 1-140428 1/13 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Bichon Havanais 2/13 Innehåll Inledning... 4 Generellt om rasen... 4 Rasens historia,

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

1 av 6 2010-07-08 20:34

1 av 6 2010-07-08 20:34 1 av 6 2010-07-08 20:34 Protokoll nr 2 2006 Sammanträdesdatum: 2006-03-11 Plats: Upplands Väsby Mötesdeltagare: Ove Bergman, Mats Henningsson, Lars-Eric Källgren, Göran Johansson, Gunnar Pamuk och Freddy

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2

Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2 Sida 1 av 15 Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2 Sida 2 av 15 Innehåll Historia... 3 Rasklubb... 3 Beskrivning av rasen idag...

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

1 av 5 2010-07-08 19:22

1 av 5 2010-07-08 19:22 1 av 5 2010-07-08 19:22 Protokoll 3 2009 Sammanträdesdatum och plats: 2009-09-04, 18.30, telefonmöte. Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Mats Henningsson, Owe Karlsson, Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 0 Rasspecifika Avelsstrategier för PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 1 1. Allmänt Allmänt om rasen Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou Grupp:

Läs mer

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby, Stockholm Närvarande: Rasklubbar:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

Förslag om gemensamma uppfödar-/avelsträffar arrangerade i rasklubbens namn.

Förslag om gemensamma uppfödar-/avelsträffar arrangerade i rasklubbens namn. Närvarandeantal på träffarna 4 22 7 Motion 1 -- angående samarbete med Danska gårdshundsklubben Inget svar Förslag om att man skulle kunna återinföra inofficiell landskamp mellan länderna, utställning

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Rasspecifika Avels Strategier

Rasspecifika Avels Strategier Rasspecifika Avels Strategier för Gos d Atura Catalá Detta dokument är sammanställt av: Camilla Forsner, Monika Höglund och Veronica Ferreira för Ras klubben för Övriga Gårds och Vallhundar gos-d-atura-catala-001

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 1 Under detta verksamhetsår har styrelsen lagt stor vikt vid att stärka ekonomin och har av den anledningen inte haft möjlighet att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år.

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Bilaga 1 Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Inavelsgrad Peppar & salt Svart Födda Inavelsgrad* Födda Inavelsgrad* 1991 188 2,3 % 64 2,9 % 1992 82 3,3 % 96 3,6 % 1993 189

Läs mer

På jakt efter de första welsh

På jakt efter de första welsh På jakt efter de första welsh I år är det 50 år sedan rasen welsh springer spaniel introducerades i Sverige. Det var på hösten 1963 som två unga welshar en hanhund och en tik - satte sina tassar för första

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Att köpa HUND Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Funderar du på att köpa valp? En hund är en ny vän och familjemedlem som kommer att finnas vid din sida i många år. Tänk på att det är stor

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för Perro sin pelo del Peru

Rasspecifik avelsstrategi för Perro sin pelo del Peru Rasspecifik avelsstrategi för Perro sin pelo del Peru RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI Vid avel inom små populationer styrs rasutvecklingen oftast till större delen av utländska uppfödare. Möjligheten att skapa

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund? Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Irländsk Varghund. Rasanpassad Avelsstrategi

Irländsk Varghund. Rasanpassad Avelsstrategi Version 1 2005-12-02 Inledning Irländsk Varghund Rasanpassad Avelsstrategi Svenska Irländsk Varghund Klubben startade sitt arbete med RAS genom enkäter till medlemmarna. En enkät år 2003 och ytterligare

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 1. Mötets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Upprop och röstberättigade Närvarande:

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2014 Inkomna motioner med yttranden och beslutsförslag

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2014 Inkomna motioner med yttranden och beslutsförslag MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2014 Inkomna motioner med yttranden och beslutsförslag Medlemmarnas rätt inlämna motioner regleras i stadgarnas 7 Mom. 5 Motioner och ärenden. Motion som medlem önskar få behandlad

Läs mer

Avelspolicy och Avelsstrategi för rasen KEESHOND. Allmänt, bakgrund och historik

Avelspolicy och Avelsstrategi för rasen KEESHOND. Allmänt, bakgrund och historik Avelspolicy och Avelsstrategi för rasen KEESHOND (Fastställd av SKK AK 2005-09-06) Allmänt, bakgrund och historik Keeshond är en pigg och vaken spetshund av medelstorlek. Den har blivit omtyckt och uppskattad

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi Entlebucher Sennenhund

Rasspecifik Avelsstrategi Entlebucher Sennenhund foto: Stefan Johanson Rasspecifik Avelsstrategi Entlebucher Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare och täckhundsägare Svenska Sennenhundklubben 2006-08-05

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik 1 RAS prazsky krysarik Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3-4 Historik Sid 3-4 Nulägesbeskrivning Sid 4-5 Populationens utveckling Sid 4-5 Dagens prazsky

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 1. Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt av all

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund)

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) RAS 2013 Allmänt Namn: Sredneasiatskaja Ovtjarka Grupp: 2, sektion 1, FCI 335 Hemland: fd Sovjetunionen (regioner

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier för Pyreneisk Mastiff

Rasspecifika avelsstrategier för Pyreneisk Mastiff Rasspecifika avelsstrategier för Pyreneisk Mastiff (Mastin del Pirineo) Pyreneiska Mastiffklubben (PM-klubben) Antaget av PM-klubben den 5 november 00 på uppfödarmöte i Stavsjö pyreneisk-mastiff-00 007-0-7

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Reviderad version fastställd av SKK 2011-05-25 Uppdaterad 2013-02-16 Innehållsförteckning Förord Historik Bostonterrierns utveckling i Sverige under 1900-talet

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

RAS Rasspecifika Avelsstrategier för Petit Basset Griffon Vendéen Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben Augusti 2005

RAS Rasspecifika Avelsstrategier för Petit Basset Griffon Vendéen Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben Augusti 2005 RAS Rasspecifika Avelsstrategier för Petit Basset Griffon Vendéen Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben Augusti 2005 Avelskommittén för Svenska Basset Griffon Vendéen klubben 2005 1

Läs mer

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER Det här är det Chesapeakeklubbens förslag till RAS-dokument som styrelsen gett Catharina Lindström och Rebecca Rydell i uppdrag att utforma. CBR

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK Fullmäktige lördag 29 mars på Scandic hotell i Norrköping Som fullmäktige ordförande valdes Ann-Katrin Edof (Ankan) och protkollförare Eva Ohlsson Det blev inga förändringar i styrelsen denna gången och

Läs mer

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Styrelsemöte Datum: 2013-05-21 kl 19.00 Registreringsnummer: 2013-3 Antal sidor: 2 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius Närvarande: Elin Akinci, Veronica

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer