ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten"

Transkript

1 Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda exempel Stockholm SAAB Göteborg IKEA Kvinnliga chefe Mångfald Positiva förebilder

2 Det rör på sig! Innehåll När media rapporterar om jämställdhet inom det svenska näringslivet är det lätt att få intrycket att inget händer, eller att utvecklingen mot ökad jämställdhet går extremt långsamt. Ofta fokuserar bevakningen endast på andelen kvinnor i de största börsbolagens styrelser. Men verkligheten ser annorlunda ut. På ledningsnivåerna under företagens styrelse ökar andelen kvinnor stadigt. Sedan 1998 har andelen kvinnliga chefer i ledningsposition bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag ökat kraftigt, från 18 procent till 30 procent. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser släpar efter och ligger på 23 procent. Men sedan 2002, då andelen var sex procent, har alltså andelen kvinnliga styrelseledamöter nära nog fyrdubblats. Utvecklingen mot fler kvinnliga chefer och styrelseledamöter är positiv för det svenska näringslivets konkurrenskraft och självklart viktig för jämställdheten i Sverige. Statistiken talar för sig själv. Men bilden bekräftas, och fördjupas, av de samtal vi fört med HR-direktörer i några av Sveriges större företag. Företagen arbetar systematiskt med att öka mångfalden och få fram fler kvinnliga ledare till de högsta chefsnivåerna. De har många bra modeller och resultat att visa upp. Vårt syfte med rapporten är att uppmärksamma det envetna och metodiska arbete som pågår för att öka mångfald och jämställdhet och sprida goda exempel. Urban Bäckström VD, Svenskt Näringsliv Carina Lindfelt Chef, Arbetsmarknad och Förhandlingsservice 2 det rör på sg!

3 Innehållsförteckning 1. Innehåll i korthet Fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv Tele Axel Johnson Saab Group IKEA AB VOLVO Intervjupersoner och kontaktuppgifter innehållsförteckning 3

4 1. Innehåll i korthet Andelen kvinnliga chefer med ledningsansvar bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag har ökat kraftigt sedan 1998, från 18 procent till 30 procent år Andelen kvinnor i företagsledningen i svenska börsbolag har ökat från 11 procent 2002 till 16 procent Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 6 procent 2002 till 23 procent Att andelen kvinnor på chefspositioner ökar är positivt för näringslivets konkurrenskraft. Sveriges företag är beroende av att kunna attrahera och behålla de mest talangfulla medarbetarna, både kvinnor och män. Fler kvinnor i företagsledningarna skapar också förutsättningar för en fortsatt förbättrad jämställdhet på styrelsenivå. Företagens ledningsgrupper är den viktigaste rekryteringsbasen för styrelserna. Företagen arbetar systematiskt för att öka mångfald och jämställdhet på alla nivåer inom företaget. Arbetet leds och följs upp av koncernledning och VD. Allt fler företag har formulerat mål för mångfald och jämställdhet på exekutiv nivå som följs upp genom löpande rapportering till styrelsen. Exempel på målsättningar för ökad mångfald och jämställdhet: 30 procent av chefspositionerna inom företaget år 2015 ska innehas av kvinnor (SAAB Group). Fördelningen kvinnor / män på chefsnivå ska vara densamma som fördelningen kvinnor / män bland de anställda i landet (Tele2). Inför varje chefsrekrytering ska det finnas lika många kvinnor som män bland kandidaterna (Tele2). Det ska finnas lika många kvinnor som män bland koncernens högsta chefer (IKEA). Exempel på hur företagen följer upp målsättningarna: Mål för mångfald och jämställdhet finns med i den ordinarie rapporteringen till styrelsen tillsammans med den finansiella rapporteringen (Axel Johnson). Nyckeltal för mångfald och jämställdhet följs upp av koncernledningen på månadsbasis (SAAB Group). Nyckeltal för andel kvinnor på chefspositioner inom gruppen följs upp av koncernledningen (AB VOLVO). 4 innehåll i korthet

5 2. Fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv Sedan 1998 har andelen kvinnliga chefer med ledningsansvar ökat kraftigt bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag var andelen kvinnor 18 procent, 2011 har andelen ökat till 30 procent. Samtidigt är andelen kvinnliga anställda totalt sett bland Svenskt Näringslivs medlemmar 39 procent och har legat still på i stort sett samma nivå under hela tidsperioden. Det visar statistik från Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Diagram 1: Andelen kvinnor i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Procent År VD samt chefer med ledningsansvar Övriga anställda Källa: Svenskt Näringsliv Att andelen kvinnor har ökat bland chefer med ledningsansvar märks speciellt bland drift- och verksamhetschefer samt chefer med särskilda funktioner (som till exempel ekonomi- och personalchefer). Andelen kvinnliga VD:ar visar en mindre ökning från 10 procent 1998 till 14 procent För mellanchefer (chefer som inte tillhör företagets högsta ledningsgrupp) syns en tydlig ökning i andelen kvinnor, från 25 procent 2004 till 40 procent fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv 5

6 Diagram 2: Andelen kvinnor inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag per chefskategori Procent År VD Mellanchef Drift- och verksamhetschefer Övriga anställda Chefer för särskilda funktioner Källa: Svenskt Näringsliv Varje år nyutnämns fler kvinnor som chefer. De senaste åren syns en tydlig ökning av andelen kvinnliga nyutnämnda VD:ar och andelen börjar närma sig andelen kvinnor totalt sett bland anställda i medlemsföretagen. År 1999 var 17 procent av de nyutnämnda VD:arna kvinnor medan andelen både 2010 och 2011 var 36 procent. Andelen kvinnliga mellanchefer som nyutnämns ligger redan på högre eller samma nivå och har gjort så under de senaste fem åren. 6 fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv

7 Diagram 3: Andelen kvinnliga nyutnämnda chefer per år i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Procent År VD Mellanchef Drift- och verksamhetschefer Övriga anställda Chefer för särskilda funktioner Källa: Svenskt Näringsliv Sedan 1998 har andelen kvinnliga chefer ökat inom alla näringsgrenar. Den procentuella ökningen har varit störst inom handel, hotell och restaurang, där andelen kvinnliga chefer har ökat med 12 procentenheter. Inom vissa andra näringar ökar andelen kvinnor försiktigt, och från blygsamma nivåer. Andelen kvinnliga chefer inom exempelvis byggverksamhet har ökat från 3 procent 1998 till 12 procent fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv 7

8 Diagram 4: Andelen kvinnliga chefer inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag per näringsgren Procent År Industri Transporter Byggnadsverksamhet Jord- och skogsbruk Handel, hotell och restaurang Service Källa: Svenskt Näringsliv Inom flera branscher börjar andelen kvinnliga chefer närma sig andelen kvinnliga anställda totalt sett inom näringen. Inom byggnadsverksamhet och inom transportbranschen är andelen kvinnliga chefer högre än andelen kvinnor i branschen. Diagram 5: Andel kvinnliga chefer/kvinnor inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag 2011 per näringsgren Procent % 53% 40 44% 40% 30 31% 20 19% 25% 23% 21% 18% 10 12% 8% 0 Industri Byggnadsverksamhet Handel, hotell och restaurang Transporter Jord och skogsbruk Service Andel kvinnliga chefer Andel kvinnor Källa: Svenskt Näringsliv 8 fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv

9 Fyrdubbling av andelen kvinnor i börsstyrelserna I börsbolagens styrelser har ökningen av andelen kvinnor gått snabbast. Sedan 2002 har andelen kvinnor i svenska börsstyrelser ökat från sex procent till 23 procent. Det visar Andra AP-fondens årliga kvinnoindex som presenterades i juni Under de senaste tio åren har andelen kvinnliga styrelseledamöter nära nog fyrdubblats. Andelen kvinnor i börsstyrelserna 2012 är densamma som förra året men den underliggande trenden, andelen kvinnor i börsbolagens företagsledningar, pekar fortsatt uppåt. Diagram 6: Minskande glapp: Färre i styrelsen, fler i ledningen Styrelser Ledningar Källa: Andra AP-fonden AP-fondens index visar att andelen kvinnor i börsbolagens företagsledningar är 16,3 procent. Sedan 2002 har andelen ökat med 47 procent och under de senaste två åren har andelen ökat med 18 procent. Att andelen kvinnor på chefspositioner ökar i näringslivet talar för en fortsatt positiv utveckling också på styrelsenivå, eftersom företagens ledningsgrupper är, och bör vara, den huvudsakliga rekryteringsbasen för bolagens styrelser. Stärker konkurrenskraften Ökad mångfald stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft. Företagen i Sverige är beroende av att kunna attrahera och behålla de mest talangfulla medarbetarna för att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. För att lyckas strävar företagen efter att rekrytera från hela, och inte bara delar av, talangpoolen. Bland ledande svenska företag pågår ett ambitiöst och systematiskt arbete för att öka mångfalden i företagens ledningsgrupper. För att nå framgång är det avgörande att bygga underifrån och att inse att en verklig förändring tar tid. fler kvinnliga chefer i svenskt näringsliv 9

10 En viktig trend, som sannolikt kommer att snabba på utvecklingen, är att många ledande börsbolag idag formulerar tydliga mål för mångfald och jämställdhet på företagsledningsnivå som följs upp genom löpande rapportering till styrelsen. Bra modeller och resultat att visa upp Andelen kvinnliga linjechefer ökar. Det kommer också att leda till en ökning av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. Att i det läget införa lagstiftning om kvotering av kvinnor och män till börsbolagens styrelser vore att underkänna och misstro det professionella arbete som pågår i ledande svenska börsbolag. Att göra styrelsesammansättningen till en politisk fråga är också att slå in på en farlig väg. Företagens ägare ska självklart ha rätt att bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och leda företaget. Styrelseledamöterna ska representera och svara inför företagets ägare, inte olika samhällsgrupper. Om äganderätten urholkas genom en kvoteringslag är det befogat att ställa frågan vilka andra beslutande församlingar i näringslivet, och i den privata sektorn som helhet, som ska könskvoteras. Många ledande företag har både bra modeller och resultat att visa upp. I den här rapporten berättar HR-direktörer från fem svenska storföretag om sitt arbete för att öka mångfald och jämställdhet. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur verkligheten ser ut i svenska storföretag och sprida goda exempel på systematiskt arbete för ökad mångfald och jämställdhet. Det svenska näringslivet har alla möjligheter att bli ett föredöme internationellt för mångfald och jämställdhet och det klarar vi av utan lagstiftning om kvotering. 10

11 >> Så jobbar fem av Sveriges ledande företag med jämställdhet och mångfald 11

12 12 fler kvinnliga chefer i svenskt Det finns en inställning här på Tele2 att ingenting är omöjligt

13 TELE2 AB: Mångfald är generellt viktigt Hur ser du på betydelsen av mångfald och jämställdhet inom Tele2? Min absoluta uppfattning är att mångfald är jätteviktigt, och då inte bara jämställdhet utan mångfald generellt. Och det är ju för att olika perspektiv och olika infallsvinklar, olika sätt att se på saker och ting, skapar kreativitet. Och kreativitet ger resultat. Cecilia Lundin Global personaldirektör för Tele2. Ansvar för medarbetare i elva länder, varav medarbetare i Ryssland. Vad menar du med mångfald? Olika bakgrund, olika ursprung, olika kön. Allt som ligger i definitionen av mångfald är ju någonting som gör att har vi en blandad sammansättning, att vi bidrar med olika saker utifrån vår referensram och vårt ursprung och det tror jag är otroligt viktigt. När man verkar i grupper där det finns mångfald blir det mycket mer spännande diskussioner, det blir en större utmaning, det finns inget gängse eller status quo på samma sätt. Det händer mera och jag är helt övertygad om att det också blir bättre resultat i slutändan. Hur är mångfalden idag på ledningsnivå inom Tele2? I koncernledningen kan man konstatera att jag är ensam kvinna. Men vi jobbar på att öka antalet kvinnor och enda sättet att göra det på är att i varje rekrytering säkerställa att du har i princip 50/50 kvinnor och män, så att du hela tiden har en pipeline som är jämlik. Sedan får ju bästa person vinna, när det väl kommer till valet. Och står man med två lika bra kandidater, är det ju kvinnan som ska komma först i ett läge där man har färre kvinnor i ledningsgruppen. Hur ser det ut på nivån under koncernledningen? Vår svenska ledningsgrupp är ett jättebra exempel där svenske vd:n, Thomas Ekman, haft möjlighet att forma sin egen ledningsgrupp. Han började förra året i den rollen och när han nu formerat sin ledningsgrupp är sex av elva kvinnor. På vilka positioner finns kvinnorna? Finanschefen, kundservicechefen, HR-chefen, informationschefen och IT-chefen. Det tycker jag är bra exempel. För övrigt har vi som mål för hela Tele2 att andelen män kontra kvinnor bland chefer ska vara densamma som i medarbetarpopulationen. tele2 ab 13

14 Hur ska ni nå det målet? Vår övertygelse är att anställer du människor som har en värdegrund som stämmer överens med bolagets spelar det egentligen ingen roll om de är män eller kvinnor. Om vi har en tydlig värdegrund och vi ser till att ha lika många kvinnor som män i alla våra rekryteringsprocesser, och i vårt talent management program, så kommer vi att nå målet. Berätta mer om Tele2:s värdegrund? Tele2 har en väldigt stark kultur som går under namnet Tele2Way och som kommer från vår grundare, Jan Stenbeck. Det är han som har lagt grunden. Det finns alltså ett historiskt arv från Jan och väldigt många människor från den tiden då han levde finns kvar i organisationen. Vad handlar värdegrunden om? Kostnadsmedvetenhet är otroligt viktigt. Vi har en strategi att vara prisledande på marknaden och då är det en förutsättning att vi är kostnadseffektiva. Att alltid vara en utmanare är också ett centralt bregrepp som ligger i bolagets gener. Tele2 utmanade monopolet och i alla lägen är vår utmanaranda jätteviktig. Den känns. Var du än är i organisationen är det samma typ av människor som drivs av att tillsammans leverera och att ha samma anda. Så utmaning, kostnadsmedvetenhet och flexibilitet är för mig de tre viktigaste bitarna. En tydlig värdegrund är något som alltid har varit i fokus. Vi har ibland ett lite oförtjänt rykte av att inte vara en kvinnovänlig organisation. Det finns en bild av en stark machokultur, men det stämmer inte. Att stå för en prestationskultur står inte i motsats till att vara ett jämställt företag. Nu har vi precis rekryterat traineer för 2012 och ett år framåt, och det är hälften tjejer. Vårt arbete måste handla om att visa att vår miljö här är precis lika välkomnande och positiv för kvinnor som män. Hur tror du att koncernledningen kommer att se ut om tio år? Jag har väldigt svårt att se att det inte skulle vara 50/50 män och kvinnor. Sedan är vi ju i en bransch där det generellt sett finns färre kvinnor än män. Men med alla de duktiga tjejer som idag intar platser på universitet och så vidare, handlar det ju om hur vi marknadsför oss och vilken bild vi ger av oss externt genom de medarbetare vi har. Att ha en annan målbild än 50/50 är inte aktuellt. Delar du den målbilden med resten av koncernledningen? Ja, absolut. Är det så att du sitter med två lika bra personer för en tjänst, och vi inte är i linje med våra mål gällande kvinnor och män, då är det kvinnan som kommer först. Så det finns inget glastak på Tele2? Nej, absolut inte. Och det tycker jag att den svenska ledningsgruppen är ett väldigt bra exempel på. Det ger signaler till unga tjejer som kommer in i organisationen att det finns möjlighet att göra karriär här. Sedan har vi ju två kvinnliga förebilder i Kinnevik i form av Christina Stenbeck och Mia Brunell Livfors och de sitter ju också i vår styrelse. De har betytt mycket för hela gruppen som förebilder och motvikt till den lite mer mansdominerande bild som funnits. 14 tele2 ab ab

15 Vad menar du med kvinnligt ledarskap? Det är fel att kalla det för kvinnligt ledarskap, men det visar på vår inställning att det ska gå bra att både göra karriär och ha familj. Christina är väldigt tydlig. Hon har med sina barn i olika sammanhang. Istället för att säga kvinnligt ledarskap skulle jag kalla det modernt ledarskap. Jag vet att det är viktigt för tjejer i vår organisation. Att ha kvinnliga förebilder är viktigt för att visa att det är möjligt och det är viktigt på alla nivåer. Berätta om hur Tele2 arbetar med mångfald och jämställdhet? Vi har en väldigt tydlig strategi med tydliga mål för vad vi ska nå. Och då handlar det om female/male ratio, att förhållandet mellan män och kvinnor bland medarbetarna ska vara detsamma som förhållandet på den lokala marknaden. Tittar du på Ryssland till exempel, i samhället är 54 procent kvinnor, ja då är det vårt mål i Ryssland. Och vår chefstyrka ska spegla hur det ser ut i organisationen i landet. Målen har vi satt för alla marknader och vi följer upp målen kvartalsvis och säkerställer att vi går i rätt riktning. Hur går arbetet till praktiskt? Vi tar fram en strategi på koncernnivå som jobbas igenom varje år. Vi har sex Challenges i strategin varav People är en. Varje år jobbar koncernledningen igenom strategin och presenterar den för styrelsen. Här ligger alla mål inom respektive utmaning. Inom People har jag mål för hur vi ska jobba med talent management: hur vi ska säkra att vi har ett så starkt inflöde av kvinnor som möjligt, att vi säkrar kvinnor i vår talent management process och att vi har med det i beaktande i alla rekryteringar vi gör, att vi ska ha lika många kvinnor och män som kandidater. En gång per år har vi workshops i varje land och då åker hela koncernledningen runt och träffar respektive ledningsgrupper i totalt elva länder, så det är ett ganska massivt jobb. Då jobbar vi igenom strategin och det handlar om frågor som Hur ska vi säkra de här målen?, Vad ska ni göra lokalt, vad kan ni jobba med för att säkra att ni når den här procentuella andelen kvinnor om fem år? På det här sättet utmanas den lokala ledningsgruppen på hur de har tänkt och får okej eller inte. Sedan rullas det vidare och målen bryts ner på individnivå. Till syvende och sist är den lokala ledningens rörliga lön beroende av hur de lyckas nå målen. Det är en väldigt tight uppföljning. Man kommer inte undan. Om man inte når sina mål måste man ha en väldigt bra förklaring. Det är inte HR lokalt som är ansvarigt för att vi är jämställda, utan det är hela koncernledningen som har det ansvaret. Hur tycker du att den här processen fungerar? Det är en väldigt genomarbetad process för att sätta upp och följa upp mål. Krasst sett det du inte följer upp, det sker inte. Så fungerar vi människor. Det som inte följs upp är lätt att stuva undan. Sedan har vi en prestationskultur på Tele2 så oavsett vilket område det handlar om vill man inte stå där och inte uppnå sina mål. Står man med två lika bra kandidater, är det ju kvinnan som ska komma först i ett läge där man har färre kvinnor i ledningsgruppen tele2 ab 15

16 Kan du ge några fler exempel på mål inom Tele2 för mångfald och jämställdhet? Vi har också målet att 50 procent av våra vakanser på chefsnivå ska fyllas av interna sökanden. Det innebär att vi måste ha ett bra flöde av duktiga människor som vi behåller och befordrar internt. Och eftersom vi då hela tiden säkrar att det flödet består av lika många kvinnor som män får det effekt av att vi behåller kvinnor i organisationen eftersom de ges möjlighet att göra karriär internt. Kan du berätta mer om hur Tele2:s talent management går till? Vi jobbar med någonting som kallas Talking Talent. Nu är vi ganska stora och då behövs det ett mer systematiskt sätt att jobba som komplement till personliga nätverk. Det tror jag också är något som gagnar jämställdhet och mångfald; i dina privata nätverk har du kanske som man fler män och som kvinna fler kvinnor. Talking Talent innebär att detta är på agendan på alla chefsnivåer i organisationen. En gång per år, formellt, går vi igenom alla nyckelbefattningar och säkerställer att det finns en efterträdarplanering till dem både på kort och lång sikt. De som är våra talanger, som presterar bra och har god potential, blir synliggjorda och vi säkerställer att det finns utvecklingsplaner för dem. Det finns helt enkelt en tydlig bild över vilken resa vi ser att de ska göra. Sedan sitter jag och Tele2:s koncernchef med varje lokal vd och HR-direktör och går igenom det lokala underlaget. Det här är ett sätt för oss att både ha koll på hur hela kartan ser ut för koncernen, men också, genom att vår koncernchef sitter ned med varje land, att vi visar att det här är en viktig fråga. Mats Granryd ställer alltid frågan Vad gör ni för att lyfta fram kvinnor?. Bara genom att den dialogen är formaliserad och att man en gång per år måste sitta och diskutera talangplanering med koncernchefen, gör ju att det här blir en fråga som ligger allra högst upp på agendan. Har ni redan kunnat se några resultat? Den nya svenska ledningsgruppen är ett tydligt resultat. Och vi har precis kontrakterat vår första kvinnliga vd, landschef i Kroatien. Det är en intern rekrytering, en svensk kvinna, som är ett resultat av att vi har haft henne i vår talent pool. Fler sådana case är på gång. Kan kvotering vara ett sätt att få resultat snabbare? Jag tror inte på kvotering, det är inte vägen framåt. Det finns ingen tvekan om att det finns lika många duktiga kvinnor som män. Men det handlar om att bolagen måste mäta och följa upp för att få ett ökat flöde av kvinnor till höga positioner. Och det handlar om att vi tjejer måste bli bättre på att lyfta fram varandra och nätverka. Sedan har jag en egen spaning som jag tycker är jättespännande. Det är om man som börsnoterat bolag faktiskt skulle göra en utfästelse till marknaden och konstatera att Vi tror att vi blir mer lönsamma och kan leverera större total shareholder return till er med en mera mångfaldsorienterad organisation. Därför har vi satt de här målen och därför följer vi upp detta. Och att man som bolag frivilligt gör ett åtagande gentemot sina aktieägare snarare än en kvoteringslag. Finns det något ledande företag som gör det idag? Jag tror inte det. Men med tvång kommer du ingen vart långsiktigt. Du måste bygga rätt incitament för ett bolag. Vilket bättre incitament finns än att man tror på att det kommer att ge bättre lönsamhet i slutändan och att aktieägarna har ett givet intresse av det. Därför skulle det vara jättespännande att jobba in den dimensionen 16 tele2 ab

17 istället för att prata kvotering. Dessutom skulle jag som kvinna alltid känna lite grann att folk funderade Jaha sitter hon där på kvinnokvoten. Och framförallt när man jobbar med HR och kommunikation som är de roller i ledningsgruppen som ofta besätts med kvinnor. Kvotering är att skjuta sig själv i foten och långsiktigt finns det inget incitament till det. Vad är avgörande för att ert arbete med jämställdhet och mångfald ska bli mer än en pappersprodukt? Tydliga mål och tydlig uppföljning är A och O. Och sedan ett ganska starkt lokalt självstyre när det gäller vilka aktiviteter man vidtar och hur man gör det. Det vill säga Vad och Varför sätter vi upp från koncernen. Hur, det gör man lokalt. Det är så hela vår kultur fungerar. Och att hela tiden signalera att det här är jätteviktiga frågor, att det har attention från koncernchefen. Successivt nöter man in det så att det blir viktigt i hela organisationen. Sedan är det ju uthållighet som gäller. Det tar några år innan man kan visa på att nu har vi ett stadigt och stabilt inflöde av kvinnor och män hela vägen upp. Men tjejer själva har också ett stort ansvar här, och det tror jag också är viktigt. Där kan vi som arbetsgivare jobba med att utbilda och utveckla tjejer. Man behöver inte kunna allting innan man kliver in i en ny roll. Där tror jag det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Om man ska generalisera lite så är män mer ja, vad spännande nu kör vi. Medan kvinnor är mer Oj, det där vore ju jättespännande, det kanske jag kan göra om något år, men jag måste lära mig det först. Och då kanske det fönstret är borta. Kasta sig ut och vara lite kaxigare. Så har jag försökt att leva. Jag har aldrig kunnat något 100 procent som jag har klivit in i, framförallt inte HR. Men med rätt inställning och drivkraft så löser det sig. Vi kan hjälpa till att bygga ett sådant mindset. Det ligger ju lite i utmanarandan. Tele2 AB: Antal anställda: cirka Försäljning 2011: cirka 41 miljarder kronor. Huvudkontor: Stockholm. VD: Mats Granryd. Ordförande: Mike Parton. Mångfaldsarbetet i korthet Tydliga mål och noggrann uppföljning är A och O. Arbetar med ambitionen att inför varje rekrytering ha 50/50 kvinnor och män bland kandidaterna. Har satt upp målet att fördelningen mellan kvinnor och män på chefsnivå ska vara densamma som fördelningen kvinnor/män bland de anställda i landet. 50 procent av vakanserna på chefsnivå ska fyllas av interna sökande för att behålla kvinnor i organisationen och ge dem möjlighet att göra karriär internt. Tele2 Sveriges ledningsgrupp är en förebild inom koncernen med 55 procent kvinnor. Ägaren Christina Stenbeck och Kinneviks VD Mia Brunell Livfors har stor betydelse som positiva förebilder. tele2 ab 17

18 18 tele2 ab

19 Axel Johnson: Frågorna på styrelseagendan Vad betyder mångfald och jämställdhet för Axel Johnson? I grund och botten handlar det om att bygga företag som speglar vårt samhälle och alla våra kunder. Mångfald är allt från ålderspridning till kön, till utländsk bakgrund, till personer med funktionshinder och så vidare. En god mångfald gör oss bättre på att attrahera talanger och det gör oss stolta som medarbetare. Sedan har vi även ett samhällsansvar. Så det är många aspekter. Caroline Berg Personal- och kommunikationsdirektör på Axel Johnson AB. En av fyra personer i Axel Johnsons koncernledning. Har mångfald och jämställdhet påverkan på resultatet? Vi jobbar med mångfald och jämställdhet för att det är viktigt för oss och vi anser att mångfald förbättrar affärsnyttan och våra kunderbjudanden. Det handlar om att tillgodose kundernas behov och möta kunderna där de befinner sig. Företagen är verksamma i hela samhället och därför behöver vi ha medarbetare som förstår alla kunder och som speglar det samhälle där vi verkar. Om vi vill fortsätta att vara bäst så behöver vi rekrytera i 100 procent av talangpoolen, inte bara i en del av den. Om vi tar Axfood som exempel, som Axel Johnson är huvudägare i, så har de utvecklat ett globalt sortiment för att nå de kundgrupper vi inte nådde ut till förut. Vi har massor med kunder som representerar stor mångfald och där behöver vi också ha medarbetare som kan möta och förstå dem. Mångfald genererar också oliktänkande som i sin tur genererar kreativitet. Det berikar våra företag. Det hjälper oss att skapa attraktiva arbetsplatser. Blandade grupper presterar bättre och mer mångfald ger en mer mångfacetterad syn på saker och ting. Vi behöver ha den blicken för att kunna vara framgångsrika. Är det här nya insikter? Jag tror att de har kommit successivt. Kosmetikkedjan Kicks är ett annat exempel. Vi expanderade Kicks kraftigt för några år sedan och då insåg vi ganska snabbt att Kicks behövde medarbetare som representerar kunderna bättre. Har vi en butik i Skärholmen behöver vi personer som kan flera språk i butiken och som kan möta kundernas behov. Kicks har jobbat mycket med att hitta medarbetare som speglar kunderna. tele2 ab 19

20 När Axfood bildades 2000 fanns bara en kvinnlig butikschef. Idag är 25 procent kvinnor Hur ser Axel Johnsons strategi ut för att förbättra mångfald och jämställdhet i koncernbolagen? Det absolut grundläggande är att vi hela tiden har frågorna på styrelseagendan. Har vi en ny HR-strategi, där mångfald är en del, är den uppe och diskuteras i styrelsen. Sedan jobbar vi även systematiskt med frågorna utanför styrelserummen och det sker genom kontinuerliga samtal och diskussioner. Till exempel träffas koncernbolagens HR-chefer löpande. Nyligen hade alla HR-chefer möte och då hade vi mångfald som tema, med externa talare och vi har alltid framgångsexempel från våra egna bolag som vi lyfter fram och diskuterar. Just i det här fallet var det Louise Ring, HR-direktör från Axfood, som berättade om deras fantastiska mångfaldsarbete. Vi har också Axademin, Axel Johnsons forum för kompetens- och ledarutveckling för ledande befattningshavare, med workshops och seminarier. Axademin är också en viktig plattform för kunskapsbyte. Nu har vi haft fokus på kompetensbaserad rekrytering och vi har diskuterat objektivitet i rekryteringarna, att rekrytera mindre på person och mer på kompetens. Det är viktigt att vi får en kunskapsöverföring mellan bolagen, inspirerar varandra och att vi kan dela med oss av både fallgropar och det som fungerar. Kan det finnas ett inslag av att man vill visa ett bra resultat inför övriga chefer inom gruppen? Absolut. Visst är det så. Vi känner varandra ganska bra eftersom vi träffas ofta och har gjort det under många år, så vi har ett upparbetat samarbete. Det finns en hög tillit och förtroende för varandra och en väldigt öppen stämning, och det tror jag är viktigt att skapa. Vi tar fram framgångsexempel, men vi är också duktiga på att dela med oss av saker som inte har fungerat. Har du fler metoder för att påverka koncernbolagen? Varje bolag har ett uppdrag att arbeta systematiskt med mångfalds- och jämställdhetsarbetet och det ska ingå i deras HR- och affärsstrategier. Så det är i bolagen som det stora arbetet görs. Nu ser det väldigt olika ut, så jag kan inte säga att alla gör på samma sätt, men däremot har de ju uppdrag att arbeta med det, eftersom det är prioriterade frågor för oss. Hur följs arbetet i koncernbolagen upp? Varje gång Axel Johnsons styrelse träffas finns det också en hållbarhets- och mångfaldsrapportering som presenteras tillsammans med den finansiella rapporteringen. Det ska vara lika självklart som att man rapporterar in kassaflödet eller resultatet. Vi vill ha in hållbarhet i alla flöden, i affärsplaner, i det dagliga arbetet och i rapporteringen. Det tror jag vi är ganska ensamma om. Många bolag har ju GRI-rapportering, separat hållbarhetsrapportering för börsbolag, men vi på Axel Johnson har börjat integrera den i den ordinarie rapporteringen till oss. Det handlar om att sätta fokus på frågorna och att mäta, mäta, mäta. För när vi 20

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer