Att göra kön i ledarskap. En studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen. Ulrika Haake

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att göra kön i ledarskap. En studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen. Ulrika Haake"

Transkript

1 Att göra kön i ledarskap En studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen Ulrika Haake Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2011, Nr 87

2 Ulrika Haake Att göra kön i ledarskap en studie av ledarskap i vardag och kris inom Polisen ISBN ISSN

3 Innehållsförteckning Om NSS-projektet 2 Bakgrund och studiens syfte 4 Metod 7 Resultat 8 Den ideala chefen 8 Typiska drag i polisens organisationskultur/arbetsplatskultur 12 Kritiska händelser som chef inom Polisen 15 Vad kön spelar för roll som chef 18 Aktiviteter för att få fler kvinnor som chefer 21 Sammanfattning och diskussion 26 Referenser 29 1

4 Kapitel 1: Om NSS-projektet Nordic Safety and Security (NSS) är en centrumbildning för utveckling av kompetens och innovationsförmåga inom säkerhetsområdet. Det är finansierat med 31 miljoner kronor av Tillväxtverket för åren och involverar ett 50-tal personer, ffa. forskare, på viss tid. Målet med centrumbildningen är att genom forskning och kompetensutbyggnad kunna skapa produkter och hjälpmedel som är relaterade till frågor om samhällets säkerhet. Det kan handla om allt från nya tekniska lösningar till nätverk/konsortier, utbildningsmoduler, övningar/tester, skrifter/material/guider eller andra hjälpmedel (se: Arbetet inom NSS utförs i samarbete mellan Umeå Universitet (UmU), Luleå tekniska universitet (LTU), Centrum för Riskanalys och Riskhantering, CRR, vid LTU och European CBRNE Centre vid UmU (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives). Dessutom medverkar Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Umeå, länsstyrelser och landsting, kommuner, Vägverket, Banverket, andra myndigheter samt nya och befintliga små och stora företag. Målet för denna samverkan är att bli identifierade som ett europeiskt nätverkscentrum för utbildning, forskning, innovationer, övning och testning inom området Säkerhet och Sårbarhet. Figur 1. Principskiss för samverkan mellan olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring ett centrum av verksamheter med forskning, kompetensuppbyggnad och övningar relaterade till Blåljus-aktiviteter (NSS projektbeskrivning, 2008, s. 9). Inom ramen för den forskargrupp som finns i den gröna boxen Ledning i figur 1 ovan (totalt nio forskare och doktorander vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet) fokuserar de fyra involverade forskarna från Umeå och dess Pedagogiska institution sitt intresse mot Polisens verksamhetsområde. Det är ett utfall av att NSS-projektet ska stödja våra olika blåljusmyndigheter och att Polisutbildningen samt en uppdragsutbildning om Indirekt ledarskap inom Polisen finns vid Umeå universitet. 2

5 Mer konkret riktas intresset inom ledningsboxen mot Ledarskapet medarbetarna tekniken, ett område med knappa tiotalet forskare kopplade till sig. Mitt projekt har handlat om Genusaspekter på ledarskap i vardag och kris inom Polisens område. Föreliggande rapport är alltså ett material framtaget inom ramen för mitt, Ulrika Haakes, projekt inom NSS. 3

6 Kapitel 2: Bakgrund och studiens syfte Polisen i Sverige strävar efter ökad mångfald inom kåren. Mångfald definieras som lika behandling av alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religiös övertygelse, funktionshinder och ålder. Polisen behöver utveckla en ökad professionalitet i mötet med det multikulturella samhället och samtidigt skapa en arbetsplats som inkluderar alla människor utifrån ett mångfaldstänkande. Även rekrytering av fler kvinnor till Polisen och till ledande positioner inom organisationen är ett uttalat mål. Idag är ca 39 procent av alla anställda inom Polisen kvinnor och bland poliserna är 26 procent kvinnor. Ungefär 23 procent av cheferna inom polisens alla nivåer är kvinnor (Rikspolisstyrelsen 2009; 2010). I Norrbotten är andelen kvinnliga chefer 20 procent, på enhetschefsnivå återfinns dessa kvinnor framförallt på den civila sidan. För Västerbotten är andelen kvinnor på chefsnivå 18 procent där drygt hälften av dem är poliser i grunden. Tidigare studier visar att Polisen kan beskrivas som innehavandes en manlig organisationskultur, där de som inte passar in i manliga värderingar och normer exkluderas (Myers, Forest, & Miller, 2004). Frågan är då hur långt arbetet med en mer inkluderande organisationskultur har kommit inom Polisen och i denna studie specifikt inom området kön och med fokus på Polisen i norra Sverige. Den manliga dominansen och maskulina organisationskulturen anges i studier vara orsaken till att grupper av människor som inte är män, vita och heterosexuella har svårt att bli accepterade och att t.ex. kvinnor behöver anpassa sig för att passa in och för att undvika exkludering (Frewin & Tuffin, 1998; Myers, Forest, & Miller, 2004). Att så få kvinnor återfinns som högre chefer inom polisens område har vissa forskare försökt förklara med att kvinnor inte har samma organisatoriska engagemang som män har, bl.a. utifrån deras fokus på familjerelationer. Senare studier har dock visat att trots att det organisatoriska engagemanget är lika stort för kvinnor som för män, avancerar de ändå inte i samma grad utan är klart underrepresenterade på chefspositioner inom polismyndigheten (Dick & Metcalfe, 2007; Metcalfe & Dick, 2002). Ett flertal studier visar att kvinnor möter karriärsvårigheter, i form av diskriminering, negativ stereotypisering och sexuella trakasserier, vilket brukar beskrivas som en del av polisens machokultur. De måste också bevisa att de är kapabla och tillräckligt tuffa (Burke & Mikkelsen, 2005; Chaiyavej & Morash, 2008; Gaston & Alexander, 1997; Westin & Nilsson, 2009; Österlind & Haake, 2010). Ibland leder diskriminering till att kvinnor som är polisaspiranter hoppar av sin utbildning (Haarr, 2005). Flera forskare menar att det finns en idé om att kvinnors underrepresentation i att göra karriär inom Polisen beror på kvinnorna själva och deras oförmåga, något som ifrågasätts för att istället rikta fokus mot hinder som finns inom polisorganisationen (Silvestri, 2006; Sun & Chu, 2008). Andra studier visar att kvinnor uppfattar att de presterar lika bra eller bättre än män i polisarbetet samtidigt som de blir sämre behandlade och mindre välkomnade att göra karriär. För att komma ifråga måste de prestera bättre än männen (Archbold & Moses Schulz, 2008; Sekleckti & Paynich, 2007). Studier visar också att de inom polisens verksamhetsområde som arbetar deltid marginaliseras och inte får samma möjligheter till avancemang som de som arbetar heltid. Eftersom kvinnor fortfarande är de som arbetar deltid i stor utsträckning missgynnar det 4

7 kvinnors chefskarriärer (Dick & Hyde, 2006; Silvestri, 2006). Samma problem har visat sig för kvinnor som är gifta med poliser detta tenderar att missgynna deras egna karriärer (Archbold & Hassell, 2009). När kvinnor är nyrekryterade vill de i lika stor utsträckning som män bli befordrade till högre tjänster (60%) medan endast ett fåtal ser en chefskarriärväg framför sig efter fem år (15%). Efter fem år ser dock nästan hälften av männen framför sig en karriär vidare inom polismyndigheten (Gaston & Alexander, 1997). När det handlar om ledarskap vid krissituationer visar studier att kvinnliga chefer oftare tar ett helhetsgrepp som underlättar en beredskap för kriser eller kritiska händelser (Mano-Negrin & Sheaffer, 2004). Forskning visar också att organisatoriska problem inom polismyndigheterna i högre grad kan leda till stress än höga brottsfrekvenser, även i fråga om våldsamma brott (Morash, Kwak & Haarr, 2006). Westin and Nilsson (2009) menar att ett problem inom svensk polis är att hantera den horisontella och vertikala arbetsdelningen som skapar begränsad interaktion mellan nivåer och avdelningar/enheter och som skapar en känsla av vi och dom inom Polisen. Andra forskare menar att det finns en intern könssegregation i uppdelningen av olika arbetsuppgifter för kvinnor och män där kvinnor värderas utifrån sina sociala färdigheter och mjuka sätt att hantera kvinnor, barn och äldre personer (Cedermark Hedberg, 1985; Dahlgren, 2007; Åberg, 2001) eller där kvinnor oftare arbetar inom stödverksamheter, med kontors- och administrativa sysslor och inom enheter som arbetar mot närsamhället, kommun, skola och socialtjänst (De Guzman & Frank, 2003). De som arbetar med denna typ av brottsförebyggande arbete i relation till närsamhället ses inom Polisen som de andra eller som att de inte gör riktigt polisarbete. Normen och riktigt polisarbete handlar om att lösa brott (Garcia, 2005). Poliser värderar högt att bli ledda av seniora poliser som själva har arbetat som poliser i yttre tjänst under längre tid. De som gör karriär på annat sätt, eller snabbt, ses med viss skepsis på. Lång erfarenhet värdesätts högt (Rowe, 2006; Österlind & Haake, 2010). Då den horisontella arbetsdelningen ser ut som den gör inom svensk polis arbetar därmed fler kvinnor utanför normen, med det som inte är riktigt polisarbete. Kön ses i denna studie som socialt, kulturellt och historiskt konstruerat, vilket i sin tur påverkar socialt agerande och görandet av kön (Gherardi, 1995; Haake, 2004; 2009). Organisationer ses som platser där kvinnor och män gör kön, bland annat i relation till ledarskap (Martin & Collinson, 1999). Hur kön görs kan ses som en läro- och förändringsprocess där organisationens medlemmar socialiseras in i en organisation och lär dess normer. Flera studier visar att poliser genomgår en lärandeprocess som ramar in hur en god polis ska vara och agera före ett accepterade in i yrkeskulturen (Andersson, 2003; Granér, 2004; Lander, 2007). Forskare pekar ut att sociala praktiker och göranden representeras av prat inom organisationen, ett prat som bidrar till kulturell förståelse av en grupp (Frewin & Tuffin, 1998). Denna interaktiva process reproducerar likväl som förändrar och utvecklar vår kunskap och förståelse av t.ex. ledarskap. Därför är det intressant att studera diskurser: vad sägs, hur sägs det och vilka sociala konsekvenser kan det få? Fokus riktas mot diskursen om ledarskap inom Polisen för att kunna analysera hur kön görs inom ramen för den. West and Zimmerman (1987), som utvecklade konceptet göra kön ( doing gender ) menar att kön inte är något vi är utan något vi gör (skapar) i interaktionen med andra. Att göra kön handlar om skapandet av skillnader mellan kvinnor och män, skillnader som inte är naturliga, essentiella eller biologiska utan socialt och kulturellt 5

8 konstruerade (Connell, 2008; Connell & Messerschmidt, 2005; Deutsch, 2007; West & Zimmerman, 1987; 2009). Utgångspunkten är att göra kön är en process genom vilken könsbinären (man/kvinna) ges stadga (Kelan, 2010). När kön görs i ledarskap konstitueras skillnader mellan vad som ses som norm och därmed den ideala ledaren och vad som ses som den andra och därmed den ledare som inte passar in i normen. Hur kan man då förstå de ledarskapande processer som pågår inom polisens verksamhetsområde? Hur görs kön här? Syftet med studien är att beskriva och analysera pratet om den ideala chefen i vardag och kris inom polisens organisation i Norr- och Västerbotten. Frågeställningarna är: Hur görs kön i pratet om ledarskap inom polisens organisation? Vilka inkluderande och exkluderande föreställningar om kön och ledarskap konstrueras utifrån detta prat? Vilka sociala konsekvenser kan detta få? 6

9 Kapitel 3: Metod Ett brev med en förfrågan om Norrbottens och Västerbottens polismyndigheter kunde tänka sig att medverka i föreliggande studie av ledarskap och kön inom Polisen riktades till respektive Länspolismästare. Båda myndigheterna tackade ja till att medverka i studien. Utifrån listor över personal med chefsuppdrag inom respektive Polismyndighet valdes sammanlagt 28 chefer ut för att delta i studien. I Norrbotten deltog chefer från Luleå och Piteå (totalt 16 personer) och i Västerbotten deltog chefer från Umeå och Skellefteå (totalt 12 personer). Cheferna finns representerade på nivåer från yttre befäl till länspolismästarnivå. Av de tillfrågade cheferna var 17 män och 11 kvinnor. Denna könsfördelning representerar inte andelen kvinnor och män på chefspositioner i myndigheterna utan proportionellt fler av de kvinnor som innehar chefsuppdrag ingår i studien än män med motsvarande uppdrag. De semistrukturerade intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009) genomfördes i första hand genom besök vid respektive myndighet, där de genomfördes ansikte mot ansikte i avskilda rum. Fem av intervjuerna genomfördes per telefon, i fall då det varit svårt att få tiderna att passa eller då resor inte företagits. Alla intervjuer spelades in på diktafoner och ljudfilerna har sedan transkriberats i dess fulla längder. De frågor som ställdes i intervjuerna och som behandlas i denna rapport handlar framförallt om: Vem som är den ideala chefen inom Polisen. Vill man t.ex. ha fler kvinnor som chefer? Typiska drag i polisens organisationskultur/arbetsplatskultur Exempel på kritiska händelser som chef inom Polisen Vad kön spelar för roll som chef Hur man ser på aktiviteter för att få fler kvinnor som chefer inom Polisen Analyser av intervjuerna har först genomförts genom att kategorisera svaren för varje frågeområde. De kategorier som många ger uttryck för kommer att redovisas och i vissa fall kommer även områden som nämns av några få att lyftas fram där det kan vara intressant. När en kategori omtalas som att den delas av kvinnor och män alternativt uttalas av enbart kvinnor eller män, innebär inte det att alla kvinnor och/eller män ger uttryck för kategorin i fråga, men att det finns ett mönster i uttalandena. I nästa steg görs en metaanalys för att se mönster som går utöver frågenivå och som säger något om hur kön görs inom polisens ledarskap i vardag och kris. För denna del har en diskursanalys gjorts kring vad som är sagt, hur det är sagt och vilka sociala konsekvenser det kan få (Bolander & Fejes, 2009). Alla som ingår i studien är anonyma och materialet kommer inta att uppdelas på annat sätt än i könskategorier där så är intressant. Vid citat används Kvinna 1-11 och Man för att visa på vem uttalandet kommer från. 7

10 Kapitel 4: Resultat Under detta kapitel beskrivs hur diskursen om ledarskap inom Polisen tar sig uttryck genom de 28 intervjuerna med chefer i Norr- och Västerbotten. Resultatet sammantaget visar att kvinnors och mäns gemensamma uttalanden om och bilder av polisens organisation och ledarskap gör kön i vardagen. De skilda bilder av organisation och ledarskap som ges är också av intresse för hur ledarskapet görs och konstitueras inom Polisen. I dessa fall blir en diskussion kring vad och vilka som ingår i normen och vad och vilka som exkluderas och blir avvikare av vikt, särskilt då kvinnorna fortfarande är i minoritet inom Polisen, framförallt på ledande positioner. Den ideala chefen I intervjuerna får de 28 cheferna beskriva hur en ideal chef är och vilka kompetenser (ofta uttryckt som egenskaper) dessa har. De ger också sin bild av vilka som är auktoriteter inom Polisen, hur deras egen ledarstil kan beskrivas och uttalar sig om huruvida det vore bra med fler kvinnor som chefer inom Polisen eller inte. Den ideala chefens kompetenser De intervjuade cheferna ger en gemensam bild av att den ideala chefen är: Pålitlig: ärlig, rättvis, ödmjuk, ett föredöme, en god förebild Tydlig: rak, drivande, fattar beslut, tar ansvar, ger raka besked Stödjande: lyssnar, lyhörd, kommunikativ, bekräftande, ger feedback En äldre, erfaren och polisutbildad chef Jag tror man vill ha en tydlig, rak, ärlig, modig, personalvänlig chef En som vågar stå upp för sin avdelning och för saker och ting. (Kvinna 1) En som törs fatta beslut och vara rakryggad och stå för det. Som kan stötta personalen och samtidigt utifrån att du har ett arbetsgivaransvar så måste du kunna få personalen att förstå vissa gånger att det här går inte att genomföra. Så jag tror att det är viktigt att vara rak och tydlig. Och veta att det du säger har bäring, att du är kunnig i det. (Kvinna 7) Jag tror på något sätt att man vill nog ha en chef som har svar på mycket. Du måste ha jobbat rätt länge, och ha liksom mycket med sig och varit med om många olika saker. Samtidigt som det naturligtvis ska vara en kreativ och duktig ledare. Men jag tror just att den här polisiära erfarenheten tror jag är viktig. Jag tror att man respekterar en chef bättre och lättare om man vet att den här personen har jobbat många år inom olika områden och kan polisjobbet. För åtminstone den lite äldre generationen tror jag det är lättare att acceptera en sådan chef än en som inte har så lång erfarenhet. (Kvinna 10) Vi har alldeles för unga chefer idag det har inte att göra med att de inte är duktiga och kommer bli, men alltså chefer som har jobbat två år, det finns ju. Det har jag svårt och se för det tar länge man ska ju hålla lönesamtal och allting sådant där och jag har svårt att se kopplingen med en som har jobbat i två år och har samtal med dom som har jobbat i 15, 20 och 25 år. (Man 13) 8

11 Jag tror man vill ha en ganska tydlig chef. Jag tror att man hellre har en tydlig en som inte är så snäll och trevlig, än en snäll och trevlig som är luddig, så uppfattar jag det i alla fall. Man vill helst inte ha någon av kollegorna, men man vill absolut inte ha någon utifrån. Och under inga omständigheter vill man ha en chef som inte är polis. (Man 14) Bilden av denna ideala chef inom Polisen delas av de flesta. Däremot finns det några som ser idealet om den äldre, erfarna polisen som något inte helt positivt. De menar att det försvårar både för yngre och för civila att få legitimitet i sina ledarroller. Så tror jag att man nagelfars lite mer om man är civil och chef än om man är polis för då är man som invigd om man säger så. Jag tror det är i det här skrået är det så. (Man 19) Polisen är fruktansvärt, vad heter det, protektionistisk, vi är jättegammaldags alltså. Katastrofalt illa och är inte så värst mycket för nytänkande, utan vi vill väldigt gärna skydda vårt eget. På gott och ont också. Tack vare att vi är det så har vi säkert behållit väldigt mycket goda sidor och en hel del dåliga sidor. Men vi är fruktansvärt konservativa. (Man 21) Nu har man ju gått ifrån senilitetsprincipen, sen några år tillbaka. Det var ju förödande, det fanns ju de som inte ville vara chef som var det på grund av att de jobbat länge. (Man 22) Förutom det ovan sagda framhåller några av de intervjuade männen också att den ideala chefen ska vara: Trygg: lugn, stabil, klok, mogen Uthållig över tid måste man ju vara, känna sig lugn och stabil i. Man ska inte tro att man förändrar någonting fort inte. Då har man en villfarelse, man måste ge sig tid att sjösätta tankar. (Man 12) Auktoriteter Vilka anger då respondenterna som auktoriteter och som förebilder som förtjänar respekt inom Polisen? De exempel på personer som är auktoriteter beskrivs vara personer från höga chefspositioner på nationell nivå till poliser på lokal nivå. De flesta som lyfts fram är dock chefspersoner av något slag. Auktoriteterna framhålls utifrån att de har goda kunskaper om Polisen och är kvalificerade personer med professionell kompetens. De är också goda rollmodeller moraliskt/etiskt och rättvisemässigt samt är starka, orädda och står upp för sina ideal. När de intervjuade cheferna namnger dessa auktoriteter nämns totalt 51 män och åtta kvinnor. Fem av de intervjuade kvinnorna men bara en man nämner kvinnor som exempel på auktoriteter inom Polisen. Två män uttrycker att det inte finns några auktoriteter inom Polisen över huvud taget. Två poliser Så [man x] och [man y], erfarna lugna, stabila, kloka, gatusmarta och otroligt socialt begåvade. Det är så viktigt med social begåvning. De är förebilder. (Kvinna 2) [Man x] är ju en sådan här allt i allo, ja alltså han är ju chef då det är ju någon som jag gärna skulle vända mig till och som jag upplever personalen är så nöjd med. Man hör inte ett ont ord förstår du. (Kvinna 3) 9

12 Jag tycker [Kvinna x] är det. Hon är otroligt orädd, hon är otroligt obekväm, hon har blivit kallad säkert bitch och det ena med det andra och det har du säkert hört, men jag gillar henne skarpt för hon är en förebild för oss kvinnliga poliser. (Kvinna 5) [Kvinna x], hon tycker jag jättemycket om. Hon har en auktoritet i sig och det är inga krångligheter Jag tycker hon är jätteduktig till skillnad från många manliga chefer som velar och har sig, är jätteosäkra, måste dubbelkolla allting sjutton gånger innan man vågar säga någonting, så ingenting blir gjort någonsin. Men alltså där är det raka rör tycker jag faktiskt. Hon är jättebra. (Kvinna 8) Bengt Svensson är så klart en, som Rikspolischef, han är en auktoritet i organisationen. (Man 9) Min avdelningschef [man x]. Utan tvekan. Det är nog den förste som jag börjar tänka på. ( ) Jag kan komma in till honom när han, jag har sagt åt honom flera gången att han måste lugna ned sig man får ta honom i korridoren då, han lyssnar alltid på mig. (Man 13) Jag hade ju en chef [man x] men han gick i pension Det som var... bra hos honom och som jag har försökt i alla fall och leva upp till själv det är att han är väldigt, han var rak och tydlig han var väldigt bra på att låta oss göra fel. (Man 14) Egen ledarstil När de intervjuade poliserna beskriver sig själva och sin egen ledarstil beskriver många sig som människoorienterade, goda lyssnare, tydliga och bestämda, ansvarsdelegerande, välorganiserade och målfokuserade samt kommunikativa. De flesta uppfattar att de ledarstilar de har passar väl inom Polisen. Vissa av männen beskriver dock också mer negativa aspekter av sig själva och sin ledarstil i termer av att de är kontrollerande, otåliga, hårda, eller för försiktiga. Vissa av kvinnorna avviker istället igenom att beskriva sig som snälla, mjuka, trevliga, glada, positiva och humoristiska eller som modiga genom att blotta sig, gå före, inte vara konflikträdda eller våga ta smällar. Dessa skilda beskrivningar följer till viss del traditionella uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och män och bidrar till att göra kön, som en uppdelning i kvinnligt och manligt, inom Polisen. Jag tror jag är lyhörd och jag tror jag är ganska snäll, det är ju ett generellt ord och snäll vad är det, men alltså schysst. Men jag kan också när det behövs vara jävligt bestämd och jävligt otrevlig när det krävs, när det är någon som sticker upp och försöker sätta sig på mig och mina beslut. (Kvinna 2) Sedan har man väl fostrats i den här manliga världen, det kan också vara en bidragande orsak Jag pratar som en karl, höll jag på att säga. Det är just det här raka, tydliga. Ibland känner jag mig ganska manhaftig men jag tycker det är enkelt. Det är inte så mycket tjafs runt i kring. ( ) Och eftersom jag jobbar nästan enbart med karlar, så är det här, för att de ska lyssna på mig, så har väl det här vuxit fram. (Kvinna 4) Många kan ha problem med att jag är rak och tydlig, det har jag ju alltid varit. Och det är klart det har ju stött på patrull. Det är inte alltid lätt och speciellt att vara tjej och vara det. För då är man en jävla bitch. En man som är sådan, han är härligt auktoritär och framåt. Men en tjej som är det hon är en bitch (Kvinna 7) 10

13 De tycker nog att jag är ganska snäll, det tror jag, men samtidigt rätt tydlig och att jag säger på en gång om jag inte tycker att det är bra. ( ) Att jag går in på en gång och säger att det där, nej men sådär det där var mindre bra. Inte så att det ligger liksom och pyr och att, ja de vet var de har mig. (Kvinna 11) Jag tror jag är engagerad och vill få saker gjorda. Jag tror jag är lite entreprenörtyp, och har ibland lite för bråttom. Det är väl en negativ sida om jag ser till mig som jag får jobba med. Man får vänta in så man har klartecken att alla verkligen är med i båten innan man kastar loss. Men annars vill jag få saker gjorda och helst igår. (Man 23) Ja, men jag är ganska rak och tydlig i det jag står för och tycker. Jag försöker vara så rättvis som det bara går, så att alla liksom, lite jämnjävligt. ( ) Jag gör inte en massa jävla omskrivningar utan jag säger som det är. Eller som jag tycker att det är. ( ) Och jag är väl rätt tydlig att tala om hur jag vill ha det. Jag är hyggligt bra på att lämna feedback och så blåsa lite syre i systemet. (Man 24) Fler kvinnor som chefer? När respondenterna ombeds reflektera kring ledarskap och kön inom Polisen fick de också frågan om det vore bra (idealt) med fler kvinnor som chefer inom Polisen. Kvinnorna beskriver i högre grad att de är övertygade om detta (10/11) än männen (9/17). Det finns också ett antal manliga respondenter som är helt negativa till att satsa på att få in fler kvinnor som chefer inom Polisen (6/17). Det starkaste argumentet för detta är att kön inte är av betydelse, att antalet kvinnor respektive män inte är intressant utan att det är goda individer man vill ha som chefer inte ett visst kön. Totalt sett beskriver dock många att de är övertygade om att det vore bra med fler kvinnor som chefer inom Polisen. Ja, alltså åter igen, det sitter ju inte i könet. Men jag måste ändå svara ja på det för att jag tror ju att skulle vi få det så skulle allt det här andra som jag upplever som gubbigt och negativt förmodligen försvinna. (Kvinna 4) Ja, absolut. Vi är ju olika, ser man bara det när vi jobbar ute på ordningen. Att jobba kille och tjej det är ju det ultimata. Man kompletterar varandra jätte, jättebra. Vi har ju några kvinnliga chefer och jag tycker det är jättebra. (Kvinna 6) Ja, det tror jag. Och polisiärt operativa chefer tror jag. Får vi fler kvinnliga chefer behöver vi inte titta så konstigt på det, det är helt okey då med kvinnliga chefer. (Kvinna 7) Jag tycker det är ju roligt om det blir fler kvinnor naturligtvis, men det ska ju inte vara det avgörande att man ska vara kvinna egentligen. (Kvinna 10) Ja alltså det, jag ser det inte som manligt/kvinnligt utan jag ser det som den som ska vara bäst för det så det spelar då ingen roll om det blir för mycket åt det ena eller andra hållet så länge det fungerar på ett bra sätt, att det är folk som är kompetent för jobbet. (Man 12) Ja det tycker jag absolut. ( ) Ja det är olika sätt att se på saker. Jag menar vi har ett uppdrag och det är en befolkning som ska tillfredsställas av det här uppdraget, och det ska inte bara vara, eftersom hälften av uppdragstagarna egentligen är kvinnor så är det, det ska vara en mix där. Det är olika sätt att lösa saker också. (Man 16) 11

14 Ja men i dagens läge jag tycker nästan Ja det är ju inte 50/50 men det är inte 50/50 i kåren heller. Men om man tittar på yttre befäl, jag tycker att vart och vartannat polisområde har ju kvinnor som yttre befäl och det fungerar jättebra så jag tror infasningen är på ganska god väg så att säga, så det blir en jämn fördelning. Och tittar man här uppe på stabsnivån då har du ju nästan var och varannan kvinna, kvinnlig chef och det har jag ingenting emot, tvärtom. Så där tycker jag att [vi] har kommit långt, jag vet inte hur det ser ut i andra län men. (Man 18) Jag vet inte. Jag vill ha bra chefer. Jag skiter fullständigt i vad det är för... Jag vill inte ha några dåliga kvinnor som chefer. ( ) Alltså det är ju fortfarande ett mansdominerat jobb, jag menar det finns ju hyfsat mycket kvinnliga rektorer. Och det är klart jag kan tänka mig att det finns hyggligt många kvinnor som är avdelningsföreståndare på lasarett men... ( ) Ja, men de [kvinnor] är ju chef hemma, de måste ju vila någon gång också. ( ) Jag tror det är det som det handlar om. ( ) Det är ju därför män vill. De är kuvade hemma och då måste de få ta ut det där på arbetsplatsen och få liksom, ja, du förstår. (Man 24) Nej, men nu ska jag provocera dig lite och säga så här att. Varför ska vi ha fler kvinnliga chefer? Varför ska vi ha det? Finns ingen nytta med det, att ha kvinnliga chefer. Vi ska ha bra chefer. Könet är helt jävla oväsentligt. ( ) Frågan är absolut relevant att ställa men det är bara det att jag tycker synsättet jag är lite less på de där frågorna, för någon gång måste vi komma bort från det här med, är du homosexuell eller är du svart i hyn eller är du grön, eller liksom har du en snopp eller vagina... (Man 26) Jag tror att det är fler män som är bättre som chefer, och det är på grund av att jag är man själv och vet hur en man fungerar och förstår det. Dessutom om man tittar lite tillbaka i tiden så gjorde vi faktiskt allmän värnplikt, vilket vart man skolad i att försöka vara strukturerad och organiserad och leda. Även om det kanske inte alltid var så uttalat att man gick skolor för det, men man fick liksom en bakgrund i det, hur sådant här, du hade en förebild en modell för hur sådant här fungerar, vilket kvinnan inte har haft. Där har mannen haft ett försprång, tror jag. (Man 26) Jag tror det. ( ) Rent mentalt i alla sammanhang för det är ju skillnad mellan könen. Man kommer bort ifrån den där grabbigheten, det blir någon moralisk spärr i alla fall. Grabbigheten sitter ju kvar ganska mycket fortfarande. När man sitter i bastun faller man i fällan själv säkert. Jag tror att det skulle vara befriande, man trodde ju att med yngre personal skulle det försvinna, men det ser ganska lika ut. (Man 27) Typiska drag i polisens organisationskultur/arbetsplatskultur När de intervjuade cheferna i Norr- och Västerbotten uttalar sig om organisationskulturen är det ett par negativa aspekter som framhålls av många. Den ena aspekten handlar om att det är täta skott mellan avdelningar, eller mellan våningsplanen i husen och att det är täta skott mellan de som arbetar inne respektive ute, eller de som tillhör ordningen kontra krimsidan. Beskrivningar görs där kulturen framstår som indelad i nischer eller hierarkier och där organisationen blir tungrodd. Den andra aspekten handlar om att poliser/grupper av poliser är självgoda, kan och vet allting bäst själv, är trögföränderliga och icke tillåtande till de som inte är stöpta i samma form som dem själva. Det beskrivs en kultur där man rekryterar spegelbilder av sig själv och där man inte vill släppa in andra de som inte passar in i normen. 12

15 Ja, det är lite täta skott mellan avdelningar, de där [avdelning x] de gör det där och de på [avdelning y] har hur mycket folk som helst. Förutfattade meningar om varandra, det är typexempel om det är lite småkärvt och då kan man tycka att det där kan någon annan göra som har mer folk. Det har väl suttit i väggarna sen länge mellan avdelningarna. Även om det blir bättre, men det finns fortfarande kvar mellan olika enheter. (Kvinna 9) Att det blir lite lätt lite stort här och lite svulstigt och lite tungrott för att få det att funka. (Man 19) Vi är ju egentligen inte så himla tillåtande utan ganska så där stöpta i samma form. Det har blivit lite bättre men Det är att vi rekryterar sådana som är lika oss själva. Och det bidrar ju så klart till att vi blir en trög organisation att förändra. På gott och ont, åter igen. Men alltså det är klart att det är en faktor att vi rekryterar spegelbilder av oss själva. Och det är ju inte så bra när vi ska spana, alla ser likadana ut [skratt]. (Man 21) Andra mer negativa och också relativt vanligt förekommande beskrivningar av organisationseller arbetsplatskulturen är att den är en gubbig bastukultur, där förnedringshumor och en negativ kvinnosyn florerar. Det pratas också om att det finns en distans mellan ledning/chefer och personal, att det finns ett chefsförakt eller att chefer går över lik i sin karriär. En ytterligare aspekt som av många nämns som negativ eller ibland bara som ett konstaterande är att kulturen inom Polisen blivit allt mer individuell med mindre gruppkänsla och inte lika kollegial som den varit tidigare. Det beskrivs som en klyfta mellan äldre och yngre, där yngre tar för sig mer, vill att arbetet anpassas efter deras fritid och där arbetet inte är ett kall. Den yngre generationen beskrivs också som mindre lojal och där de byter jobb oftare än vad som var brukligt förr. Ett antal män i studien påtalar också att det inte är högt i tak inom Polisen eller att det förekommer mycket gnäll, ifrågasättanden och skitsnack. Alltså man har tappat lite av den här gruppkänslan. Det har ju också med turlag att göra. ( ) Och sen så tror jag också att idag är det inte samma kall att vara polis... man kan vara polis i några år och sen kan man vara någonting annat. Och det tror jag också ställer andra krav på organisationen, människor är inte så lojala längre att man ställer upp i alla lägen, och det är ju klart, både på gott och ont ska jag väl säga... (Kvinna 1) Det finns en otrolig distans mellan de som jobbar och de som leder och ju högre upp i hierarkin du kommer ju längre är distansen, det är nästan som om det var två olika myndigheter. (Kvinna 2) Det finns en bastukultur, chefer träffas i bastun och där är inte kvinnorna med. Ja det finns mycket. (Kvinna 2) Och sen är det lite gubbigt. Det törs jag säga. ( ) Det består i att de är ju alltså, jamen det finns skoj och det finns skoj. Man sitter och skämtar och drar sina historier, det är inte ens... Ja, men gubbiga, hur ska man beskriva det här gubbiga? Jamen liksom torra, dåliga skämt med lite, lite attityd mot, jamen lite sådan här förnedringshumor kan jag kalla det för. (Kvinna 4) Ja. Det finns mycket. Om ska gå direkt på den negativa sidan, så finns det för jävla mycket gnäll. Mycket skitsnack, otroligt mycket skitsnack. Och jag har tänkt så här många gånger att polisen, vi ska vara särskilt uttagna, särskilt utbildade, vi ska vara stabila. ( ) Alltså jag blir förvånad över att det finns människor som är... intrigfulla, manipulerande och, ser bara till 13

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Polisens hantering av en brottslig handling Katarina Weinehall Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2011, Nr 85 Katarina Weinehall

Läs mer

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap Södertörns högskola Genusvetenskap Hur man gör en chef En intervjustudie med sex manliga mellanchefer Uppsats PK VT 2005 Malin Emond och Malin Siegfelt Handledare: Sophie Linghag Sammanfattning Vi vill

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Nr 6 När kulturer ska samsas

Nr 6 När kulturer ska samsas Framsyn Nr 6 2005 1 Nr 6 När kulturer ska samsas Boden, Berga och fotboll Sällan har försvaret varit så litet. Sällan har en överbefälhavare talat till så många soldater 1500 i sporthallen i Boden. Framförandet

Läs mer

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval Sofia B. Karlsson Passa och passa in om manlighet, fotboll och utbildningsval Det hade varit lite fniss, ska du bli sjuksköterska. Det är ju bara kvinnor som är. TACK till JA Tipselit och AIK Fotboll för

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer