Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör"

Transkript

1 Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv Antagen av kommunfullmäktige i Hörby Antagen av kommunfullmäktige i Höör (55)

2 Förord Alla kommuner i Sverige är skyldiga att upprätta en avfallsplan. Denna utgör tillsammans med de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen kommunernas renhållningsordning. Avfallsplanen är kommunernas främsta och viktigaste dokument vad gäller utvecklingen av avfallshanteringen. Planen visar våra visioner, idéer och strategier om hur en miljömässigt bra men samtidigt också rimligt ekonomisk avfallshantering ska utformas för den närmast planeringshorisonten som är 5 år. Gällande avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör (fortsättningsvis benämnt Mellanskåne) antogs av respektive kommunfullmäktige år Avfallshanteringen i Mellanskåne utförs av det gemensamt ägda renhållningsbolaget MERAB (Mellanskånes Renhållnings AB). Bolaget svarar för utbyggnad och drift av sex återvinningscentraler samt för en mottagnings-, behandlings- och deponeringsanläggning i Eslöv. T.o.m utförde bolaget också insamling och transport av merparten av avfallet i kommunerna, vilket dock idag i stor omfattning sköts av entreprenörer. Det nu framtagna förslaget till avfallsplan har utarbetats i samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby och Höör och MERAB. En arbetsgrupp har bildats bestående av tjänstemän från kommunerna och MERAB samt konsult. Utformningen av föreliggande förslag till avfallsplan baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) Arbetsgruppen för avfallsplan (55)

3 Innehåll Förord 2 І Sammanfattning 6 Π Inledning, bakgrund 8 1 Definitioner m.m Avfallshierarki enligt EU Definitioner, termer och begrepp Hushållsavfall Producentavfall (se också 13 ) Annat avfall än hushållsavfall, verksamhetsavfall 11 2 Kommunerna och MERAB idag Kommunerna i Mellanskåne MERAB 14 3 Hantering och behandling av hushållsavfall Kärl- och säckavfall Grovavfall Matavfall Latrinavfall Slam Farligt avfall Småbatterier Metaller och trä från hushållen Producerade mängder Behandlade mängder Utveckling i Sverige från Utveckling i Mellanskåne från Producentavfall, verksamhetsavfall, övrigt avfall Producentavfall från hushåll Verksamhetsavfall Totalt i Sverige Verksamhetsavfall (branschspecifikt) i Sverige Verksamhetsavfall (branschspecifikt) i Mellanskåne Verksamhetsavfall (ej branschspecifikt) i Mellanskåne Övrigt avfall, avloppsslam 30 3(55)

4 5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 31 6 Inventering och riskklassificering av nedlagda avfallsdeponier Allmänt Resultat av inventeringen (rapport från Tyréns) Bakgrund och syfte MIFO klassificering Metodik vid inventeringen Riskklassificering av inventerade deponier 35 7 Mål och åtgärder Nationella miljökvalitetsmål Regionala mål Avfall allmänt Matavfall Giftfri miljö Miljömål för Mellanskåne Miljöpolicy för MERAB MERABs verksamhetsmål/miljömål Kommunernas lokala mål Mål och åtgärder för avfallshanteringen Farligt avfall 1, inriktningsmål och åtgärder Matavfall 2, inriktningsmål och åtgärder Materialåtervinning och energiutvinning 3, inriktningsmål 46 och åtgärder Transporter och logistik 4, inriktningsmål och åtgärder 47 8 Uppföljning av målen Dagens avfallsplan Avfallsplanen Samråd Miljöbedömningar Sammanställning till länsstyrelsen Länsstyrelsens sammanställning till Naturvårdsverket 54 Skrivs av länsstyrelsen efter 11 redovisats 13 Förpackningsavfall och returpapper Producentansvaret Platser för mottagning av förpackningar och returpapper 55 4(55)

5 Bilaga 1 Naturvårdsverkets förslag till vägledning för definition av hushållsavfall och verksamhetsavfall Bilaga 2 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Bilaga 3 Ordlista Bilaga 4 MIFO 1 klassificering av nedlagda avfallsdeponier inom MERABs verksamhetsområde. Rapport från Tyréns AB Bilaga 5 Underlag till länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna Bilaga 6 Redovisning av samråd Bilaga 7 Redovisning av utställning 5(55)

6 І Sammanfattning Idag sker avfallshanteringen betydligt mer resurseffektivt och med mindre miljöpåverkan än den gjorde 1995 då den förra avfallsplanen arbetades fram. Genom ökad källsortering och förändrad behandling av avfallet har deponeringen minskat och materialåtervinning, biologisk behandling och förbränning med energiutvinning ökat. En stor mängd miljö- och hälsofarliga ämnen återfinns också i avfallshanteringen. Ämnena hanteras dels separat som farligt avfall men ingår också som föreningar i annat avfall. Utsläpp sker genom förbränning av avfall och lakvatten från deponering av avfall. Farliga ämnen kan också spridas i kretsloppet när de ingår i mindre mängd i avfall för materialåtervinning. Avfallsplanen utgör, tillsammans med föreskrifterna för avfallshantering i Eslöv, Höör och Hörby, kommunernas renhållningsordning. Planen och föreskrifterna har utformats i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning. Till grund för avfallsplanen ligger de nationella miljökvalitetsmålen, de regionala miljömålen för Skåne och kommunernas lokala miljömål. I de 16 nationella miljömålen är det främst miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö som berör avfall och avfallshantering. Under dessa miljökvalitetsmål har man som målsättning att den totala mängden genererat avfall inte skall öka och den resurs som avfallet utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. För att uppnå detta har man formulerat tidsbestämda mål. Länsstyrelsen i Skåne län har anpassat de nationella miljömålen till skånska förhållanden i Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram där man tagit fram regionala mål. Kommunerna i Mellanskåne har med hänsyn till de nationella och regionala målen arbetat fram lokala mål. I avfallsplanen har även avfallstransporternas påverkan på miljön uppmärksammats liksom insamlingssystemens uppbyggnad. I olika rapporter och planer anges bland annat: Alla hushåll ska ha tillgång till lämpliga insamlingssystem som är enkla att förstå och delta i. Insamlingssystemen skall vara anpassade efter lokala förutsättningar och ge en bra service (Naturvårdsverkets rapport Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar ) Det skall vara enkelt för hushållen att sortera avfall (Sveriges avfallsplan Strategi för hållbar avfallshantering ) Insamlingen är estetiskt tilltalande och har god tillgänglighet och säkerhet för hushållen samt säkerställer en separat hantering av farligt avfall. Minst 90 % är nöjda med insamlingssystemen. (Naturvårdsverkets förslag till nytt delmål år 2015 för miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö) 6(55)

7 Inriktningsmål Fyra prioriterade inriktningsmål har mot bakgrund av de nationella, regionala och lokala målen formulerats för perioden Inriktningsmålen leder till ett bättre resursutnyttjande och att rätt avfall förs till rätt behandling. I avfallsplanen finns uppgifter om hur inriktningsmålen skall nås och vilka åtgärder som krävs för detta. Inriktningsmål 1. Farligt avfall Insamlingsgraden (insamlad mängd i relation till potential) av farligt avfall skall ökas och behandlingen skall ske på ett miljöriktigt sätt. Resultatmål: Ökade kunskaper om farligt avfall Öka möjligheten att lämna farligt avfall Inga skadliga ämnen i avloppsslammet Utredningsmål: Mer kunskap om slammet från enskilda avloppsanläggningar beträffande fosforfällor med målet att det inom 2 år skall kunna spridas på åkermark. Inriktningsmål 2. Matavfall Kvaliteten på insamlat matavfall ska höjas för att förbättra möjligheterna till en effektivare och bättre behandling. Resultatmål Höja kvaliteten på matavfall från hushåll. Höja kvaliteten på matavfall från livsmedelsindustrier och verksamheter. Inriktningsmål 3. Materialåtervinning och energiutvinning. Ökad mängd och kvalitet på omhändertaget återvinningsbart material för en högre materialutnyttjning och en bättre energiutvinning. Resultatmål Höja kvaliteten på återvinningsmaterial. Höja återvinningsgraden och minska andelen avfall till deponi. Skärpta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Utredningsmål Utreda (inom 3 år) kvartersvis hämtning av återvinningsmaterial (förpackningar) från hushållen. Utreda fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial (förpackningar) före nästa upphandling av entreprenad för hämtning av hushållsavfall. Inriktningsmål 4. Transporter och logistik Vid inköp av fordon eller upphandling av transporttjänster ska utrustning och fordon med preciserade miljökrav väljas eller krävas dessutom skall en översyn av MERABs transportarbete genomföras. Resultatmål Minskad drivmedelsförbrukning och minskade utsläpp. 7(55)

8 Π Inledning, bakgrund Allmänt Ett övergripande mål för oss alla är att överlämna ett samhälle till nästkommande generationer, där de största miljöproblemen är under kontroll och att jordens resurser inte överbeskattas. En hållbar samhällsutveckling från såväl miljö- som energisynpunkt är en nödvändighet. Ett av miljö- och resursproblemen vi skapar är allt det avfall som skapas genom produktion och konsumtion av varor och tjänster. Hanteringen av avfallsproblemen är en viktig fråga för en positiv samhällsutveckling och kommunernas avfallsplanering utgör en viktig del i detta. Kommunerna har ansvar för en heltäckande avfallsplanering, alltså även för det avfall som de inte har ett direkt ansvar för, vilket anges i Miljöbalken. Kommunerna är skyldiga att upprätta egna avfallsplaner, som tillsammans med lokala föreskrifter för avfallshanteringen utgör deras respektive renhållningsordning. en ska antas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen anger kommunernas strategi för att nå uppställda mål och utgör handlingsprogram för avfallshanteringen i regionen. Naturvårdsverket gav den 30 juni 2006 ut nya föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) inklusive de tillhörande uppgifter som ska lämnas till länsstyrelsen för sammanställning. Föreskrifterna ersätter tidigare från 1991 utgivna (SNFS 1991:3) med vissa omarbetningar, den sista 2002 (NFS 2002:32). Föreliggande avfallsplan följer den struktur med tillhörande rubrikinnehåll som Naturvårdsverket angivit i NFS 2006:6. Avfallsplanen anger kommunernas strategi, idéer och visioner om hur en bra avfallshantering ska se ut för den närmaste planeringshorisonten, 5 år. Den tidigare planen, som härmed alltså ersätts, antogs 1995 av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör i Mellanskåne. Parallellt med upprättande av planen har också nya renhållningsföreskrifter utarbetats för kommunerna. Dessa redovisas i ett särskilt dokument. 8(55)

9 Viktigare lagar och förordningar inom avfallsområdet Det finns en mångfald lagar och förordningar som berör avfallshanteringen. Den grundläggande lagen är Miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande förordningar. Bland andra lagar kan nämnas: - arbetsmiljölagen (1997:1160) - plan- och bygglagen (SFS 1987:10) - lag om skatt på avfall (SFS 1999:673) Bland förordningar kan nämnas: - avfallsförordningen (SFS 2001:1063) - deponering av avfall (SFS 2001:512) - om producentansvar, 6 st. bl.a. förpackningar, returpapper m.fl. - om batterier (SFS 1997:645) - om avfallsförbränning (SFS 2002:1060) Den övergripande lagstiftningen finns i miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari Regler om avfall och producentansvar finns i främst kapitel 15, där den kommunala renhållningsskyldigheten fastställs, samt i olika förordningar utfärdade med stöd av balken. Den kommunala skyldigheten innebär att varje kommun ska ansvara för att hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning samt att det återvinns eller bortskaffas. Projektorganisation Det nu framtagna förslaget till avfallsplan har utarbetats i samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby och Höör och deras gemensamt ägda renhållningsbolaget MERAB (Mellanskånes Renhållnings AB). En arbetsgrupp har bildats bestående av tjänstemän från kommunerna och MERAB samt konsult. Följande personer från angivna förvaltningar har deltagit i arbetsgruppen: Eslöv Hörby Höör MERAB Konsult Ingela Lundqvist, miljöchef, Miljö och Samhällsbyggnad Christina Nylin, projektledare, Miljö och Samhällsbyggnad Ida Persson, miljöchef, Miljökontoret Maria Persson, miljösamordnare, Tekniska kontoret Sonja Jones*, miljösamordnare, Tekniska kontoret Maria Löfgren, fysisk planerare, Plan- och byggkontoret Göran Ekblad, chef, Miljö- och byggmyndigheten Hans Thelin, utredningsingenjör, Teknisk sektor Björn Liwing, miljöingenjör Björn Widell, BW Konsult * Sonja Jones ersatte fr.o.m. september 2007 Maria Persson. 9(55)

10 1 Definitioner m.m. 1.1 Avfallshierarki enligt EU Avfallshanteringen brukar beskrivas med hjälp av den s.k. avfallshierarkin, där förebyggande av avfalls uppkomst är det mest önskvärda och deponering endast ska utnyttjas om ingen annan behandlingsmetod är möjlig. EU-parlamentet har angivit en prioritetsordning för hur avfall ska behandlas. 1. Förebyggande av avfall (förhindra att avfall uppstår) 2. Återanvändning (returflaskor m.m.) 3. Materialåtervinning (metaller, glas, näringsämnen m.m.) 4. Energiutvinning (förbränning med kraft- och/eller värmeproduktion) 5. Bortskaffande (deponering, markbyggnad etc.) Under punkt 3, Materialåtervinning, ingår också biologisk behandling genom t.ex. rötning och/eller kompostering med utnyttjande av avfallets innehåll av växtnäringsämnen. Det är inte alltid optimalt att följa hierarkin slaviskt varken från samhällsekonomiska eller miljömässiga synpunkter. När alla relevanta faktorer vägs samman måste målet vara bästa möjliga miljö- och samhällsnytta. 1.2 Definitioner, termer och begrepp I Miljöbalken (SFS 1998:808) definieras avfall som varje föremål, ämne eller substans, som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Definitionen överensstämmer med den som gäller i EU, vilken baseras på ett EEG-direktiv från I en bilaga till direktivet finns angivet en mycket omfattande avfallslista eller katalog, uppdelad i 16 avfallskategorier. Avfallskatalogen är detaljerad och innehåller 20 huvudgrupper och benämns Europeiska Avfallskatalogen eller EWC (European Waste Catalogue). Grupperna 1-15 avser speciella restprodukter från i huvudsak industriell verksamhet, grupperna främst avfall som avhandlas i föreliggande avfallsplan. Fortsättningsvis används avfallsindelningen angiven nedan, om inte annat särskilt anges. En lista på termer och begrepp som används i planen redovisas i bilaga 3, Ordlista Hushållsavfall Miljöbalkens definition av hushållsavfall återges i 15 kap, 2 och lyder Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser i andra verksamheter där människor uppehåller sig. Bl.a. kan nämnas köksavfall, slam från enskilda avlopp, latrin, grovavfall, överblivna läkemedel och annat farligt avfall, färg- och oljerester, lösningsmedel m.m. 10(55)

11 Grovavfall är sådant hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt (eller möjligt) att samla in i säck eller kärl. Som exempel kan nämnas gamla möbler, cyklar o.dyl. Naturvårdsverkets förslag till vägledning för definition av hushållsavfall och verksamhetsavfall Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till definition av hushållsavfall, som f.n. (november 2007) remissbehandlas. Definitionen avgör vilket avfall innehavaren själv måste omhänderta och vilket avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret. Redovisningen är omfattande, men är av avgörande betydelse för att klargöra kommunernas ansvar. Grunddragen i förslaget anges i bilaga Producentavfall (se också 13 ) Riksdagen har lagstadgat om producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar elektriska och elektroniska produkter (EEP) samt om retursystem för dryckesförpackningar. Syftet med producentansvaret är att påverka utvecklingen av förpackningar och produkter så att deras miljöpåverkan minimeras och återanvändning eller återvinning förbättras. Producentansvaret innebär att producenterna ska inrätta system för insamling eller mottagning samt hantering och omhändertagande av ifrågavarande avfall. Det svenska näringslivet som påverkas av ansvaret har bildat ett antal materialbolag som har i uppgift att verkställa uppdraget. Planer finns från regeringen på att i stället för produkter införa ett producentansvar för olika materialslag. För närvarande (juli 2007) är planeringsförutsättningarna osäkra Annat avfall än hushållsavfall, verksamhetsavfall Verksamhetsavfallet kan uppfattas som bestående av två delar, dels det avfall av mer allmänt slag, som till största delen omhändertas på avfallsanläggningar, dels det avfall som uppstår beroende på en process (t.ex. inom livsmedelsindustrin, gruvindustrin m.m.) och oftast behandlas eller utnyttjas av företagen själva. Verksamhetsavfallets eventuella energiresurser nyttiggörs i allmänhet i stor omfattning genom produktion av t.ex. processånga, värme och el. Kommunerna har bara ansvar för det avfall som definieras som hushållsavfall, inte verksamhetsavfall. De har emellertid ett övergripande planeringsansvar även för detta avfall, varför det beskrivs översiktligt i 4. 11(55)

12 2 Kommunerna och MERAB idag 2.1 Kommunerna i Mellanskåne Figur 2.1: Karta över Mellanskåne Eslöv Eslövs kommun har ett invånartal av ( ). Av dessa bor ungefär i tätorten. 47 % bor i småhus, 45 % i flerfamiljshus, 6 % på lantbruksfastigheter och 2 % i fritidshus. Den totala landarealen är 422 km 2 varav tre fjärdedelar utgörs av åkermark. Näringslivet kännetecknas av att antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin minskar. Under 1990-talet sjönk antalet sysselsatta inom industrin med över 30 %. Fortfarande är dock industrin den största branschen med 28 % (ca 3 000, varav drygt inom livsmedelsindustrin) av det totala antalet arbetstillfällen, som 2004 uppgick till ungefär Bland övriga viktigare branscher kan nämnas vård och omsorg 17 % (1 830), handel, transport och kommunikationer 15 % (1 600), utbildning och forskning 10 % (1 080), byggverksamhet 6 % (650), jord- och skogsbruk 6 % (650) samt bank och fastigheter likaledes 6 % (650). Hörby Invånartalet i Hörby kommun uppgår till ( ) varav cirka i tätorten. Landarealen är 423 km 2, varav bl.a. åker utgör 42 %, skog 32 %, bete 11 % och tomtmark 4 %. Av befolkningen bor 21 % i flerfamiljshus, 17 % på lantbruksfastigheter samt 62 % i småhus i tätorter och på landsbygd. Enligt kommunens prognos bedöms befolkningen öka till ca invånare år 2015 eller med knappt 15 %. 12(55)

13 Målet för kommunens näringslivspolitik är att skapa lokal tillväxt och fler arbetstillfällen. Mellan 2003 och 2004 ökade antalet sysselsatta med nästan 3 %. Jämfört med Eslöv är andelen verksamma inom tillverkningsindustrin väsentligt lägre eller 16 % (ca 750) av det totala antalet arbetstillfällen som 2004 var Motsvarande siffror för andra viktigare branscher var vård och omsorg 19 % (880), handel, transport och kommunikationer 17 % (790), utbildning och forskning 11 % (510), byggverksamhet 10 % (470), jord- och skogsbruk 9 % (420) samt bank och fastigheter 8 % (370). Höör Antalet invånare i Höör uppgick vid årsskiftet till ( ). Av dessa bor ungefär 40 % (5 800) i småhus och villor i tätorter, drygt 40 % (6 200) i hus på landsbygden och knappt 20 % (2 700) i hyreshus. I Höörs tätort bor ca personer. Enligt kommunens prognoser beräknas den sammanlagda befolkningen till år 2015 öka till ungefär personer eller med 8 % från senaste årsskiftet. Landarealen uppgår till 293 km 2. I likhet med Eslöv och Hörby strävar också Höör efter ett näringslivsklimat som främjar sysselsättning och ekonomisk utveckling. Höör är en utpräglad småföretagarkommun. Näringslivet är alltså småskaligt och utgörs av ca 500 aktiva företag. Turismen är en näringsgren som växer. Inom kommunen finns ett flertal kurs- och konferensanläggningar samt vårdhem. Goda kommunikationer har gynnat tågpendling och ökat attraktiviteten som bostadsort. Mellan 2003 och 2004 ökade antalet sysselsatta med drygt 7 %, från till Från 1990 till 1994 skedde en minskning med 15 %, från drygt till Mellan 1994 och 2003 har antalet arbetstillfällen pendlat mellan och Andelen verksamma inom tillverkningsindustrin är låg eller 8 % (ca 370) av det totala antalet arbetstillfällen. Motsvarande siffror för andra viktigare branscher är vård och omsorg 29 % (1 300), handel, transport och kommunikationer 17 % (780), utbildning och forskning 12 % (540), byggverksamhet 9 % (400), jord- och skogsbruk 4 % (190) samt finansiell verksamhet, företagstjänster o.dyl. 6 % (290). Jämförelse Eslöv är i stort sett dubbelt så stort som Hörby och Höör såväl vad gäller antal invånare som antal arbetstillfällen. Då det gäller sysselsättning inom tillverkningsindustrin har Eslöv väsentligt högre andel verksamma, 28 % jämfört med 16 % i Hörby och 8 % i Höör. Andel verksamma inom vård och omsorg är i gengäld högst i Höör med 29 % att jämföras med Eslövs 17 % och Hörbys 19 %. Den kommunala inkomstskatten år 2005 exklusive landstingsskatt uppgick i Eslöv till 19,74 %, i Hörby 19,78 % samt i Höör 20,50 %. Sverige i sin helhet hade 2005 en genomsnittlig kommunal inkomstskatt av 20,84 %. Se stapeldiagram på nästa sida. 13(55)

14 Figur 2.2: Sysselsättning i kommunerna % 35 Sysselsättning i kommunerna Eslöv Hörby Höör 5 0 Vård och omsorg Tillverkningsindustri Handel, transport och Utbildningoch forskning Byggverksamhet kommunikationer Jord- och skogsbruk Finansiell verksamhet Övrigt 2.2 MERAB Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som bedriver verksamhet i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Alla tre kommunerna är delägare i bolaget, Eslöv med 52,5 %, Hörby med 25 % och Höör med 22,5 %. Basresurserna utgörs av lokala behandlings- och deponeringsanläggningar. MERAB svarar även för driften av sex återvinningscentraler samt hämtning av förpackningar från cirka 50 återvinningsstationer. MERAB arbetar på olika nivåer: 1. Med avfallsminimering genom information och utbildning till kommuninvånare, skolor och företag. 2. Med återanvändning och återvinning. En del av det avfall som mottas på MERABs anläggningar kan i vissa fall återanvändas, exempelvis kläder som omhändertas via ideella organisationer och elektriskt- och elektroniskt avfall som lämnas till certifierade återvinnare. Produkter och material som inte kan återanvändas kan i flertalet fall återvinnas som råvaror för ny produktion eller bränsle i energianläggningar. 3. Med kompostering med hjälp av egna maskiner för upparbetning av organiskt, lättnedbrytbart material från hushåll, företag, park- och trädgårdsverksamhet m.m. 4. Med deponering av sådant material som inte kan behandlas och omhändertas på annat sätt. I det material som sammanställs av MERAB beträffande bl.a. avfallsmängder redovisas oftast sammanlagda mängder för alla tre kommunerna. Fördelning av totalerna på de enskilda kommunerna har i vissa fall baserats på statistiska beräkningar i föreliggande avfallsplan. 14(55)

15 3 Hantering och behandling av hushållsavfall Kärl- och säckavfall Benämningen kärl- och säckavfall används av Naturvårdsverket i år 2006 utgivna föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Det hushållsavfall som uppsamlas i kärl sorteras vid källan i en organisk fraktion (matavfall m.m.) och en brännbar fraktion. Uppsamling i säck förekommer idag endast undantagsvis. Kärlen har en volym av 190 l, 240 l eller 370 l och är uppdelade i två fack. Vid hämtning av avfallet töms båda fraktionerna samtidigt i en komprimerande sopbil, indelad i två fack. Hämtning görs normalt var 14:e dag. Hanteringen utförs fr.o.m.2006 av entreprenör. Avfallet transporteras till Rönneholms avfallsanläggning för omlastning och behandling. Det brännbara lastas över till containrar för vidare transport till SYSAVs anläggning för energiutvinning i Malmö. Det organiska krossas och siktas och har till viss del behandlats genom rötning i extern anläggning, till viss del med kompostering vid Rönneholm. Vid siktningen avskiljs brännbart avfall, som utnyttjas för energiutvinning. Den sammanlagda mängden 2006 uppgick till ton (se tabell 3.1 under punkt 3.9). Av denna förbrändes ton (39 %) direkt efter källsortering och omlastning. Resterande mängd, ton (61 %), krossades och siktades, varvid siktrejektet uppgick till ton vilket förbrändes. Biologiskt behandlades ton (22 %) främst genom kompostering men även rötning på andra anläggningar förekommer. Totalt utvanns alltså energi ur ca ton (78 %) och ca ton behandlades biologiskt. 3.2 Grovavfall Med grovavfall från hushåll avses sådant avfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör det olämpligt att samla in i säck eller kärl. Detta avfall hanteras normalt av hushållen själva för avlämning på någon återvinningscentral. Även uppsamling i hyrd container eller budad hämtning av MERAB eller dennes entreprenör förekommer. Beroende på materialets beskaffenhet och renhet förekommer olika behandlingar t.ex. sortering, krossning och siktning på platta vid Rönneholm. Brännbart går till energiutvinning och en mindre del som inte går att återvinna deponeras. Mängden för år 2006 uppgick till ton varav ton (59 %) utnyttjades för energiutvinning, materialåtervinning 638 ton (14 %) och (27) ej behandlings- eller återvinningsbart till deponi vid Rönneholm avfallsanläggning. 3.3 Matavfall Matavfallet från hushåll uppsamlas som organiskt avfall i tvådelade kärl enligt punkt 3.1. Underlag saknas för att kunna ange mängden exakt. I tabellen under punkt 3.8 har nyckeltal och beräkningar från andra undersökningar i Sverige utnyttjats. 15(55)

16 För det matavfall som inte uppsamlas i kärl (företrädesvis från verksamheter) förekommer olika system. Hos större avfallsproducenter kan container utnyttjas, då ofta uppställd i kylt soprum. En teknik som förekommer och som bedöms komma att öka i framtiden är krossning av avfallet i egen kvarn och uppsamling i tank för senare tömning med slamsugningsbil. Mängden kan inte anges exakt, eftersom den inte registreras för sig utan ingår i kärl- och säckavfallet. I tabellen under punkt 3.8 har mängderna matavfall uppskattats efter undersökningar och mätningar från andra utredningar. 3.4 Latrinavfall Det totala antalet abonnemang 2006 uppgick i MERAB-området till drygt 50 st. Endast engångskärl används. Kärlen körs med lastbil av entreprenör till mellanlagring vid Rönneholm för vidare transport till extern behandlingsanläggning för destruktion. Hela denna hantering kommer på sikt att upphöra. Alternativen för dagens abonnenter är framför allt kompostering på egen fastighet, mulltoa e.dyl. eller uppsamling i sluten tank för tömning med slamsugningsbil. Mängden uppgick 2006 till ca 4 ton, vilken i sin helhet behandlades i extern behandlingsanläggning för destruktion. 3.5 Slam Slam från slutna tankar, slamavskiljare samt fettavskiljare hämtas med slamsugningsbil och transporteras till respektive kommuns avloppsreningsverk för vidare behandling tillsammans med avloppsvattnet. Den sammanlagda mängden 2006 var ton med en genomsnittlig torrsubstanshalt av 1 2 %. I huvudsak transporteras alltså endast vatten och den torra mängden uppgick till 200 till 300 ton. 3.6 Farligt avfall Farligt avfall från hushåll tas emot på återvinningscentralerna där mellanlagring sker. Med lämpliga intervall hämtas avfallet av SYSAV, som omhändertar det på sin anläggning i Malmö. Ingen fastighetsnära insamling förekommer. Mängden 2006 var knappt 252 ton. 3.7 Småbatterier Med småbatterier avses batterier lättare än 3 kg och som omfattas av kommunens ansvar. Småbatterier tas emot i batteriholkar, vid återvinningscentraler och stationer och försäljningsställen för denna typ av batterier. Hämtning och behandling görs av SYSAV i Malmö. Mängden 2006 var ca 15 ton. 16(55)

17 3.8 Metaller och trä från hushållen Rubricerade avfallsslag finns inte angivna i Naturvårdsverkets föreskrifter 2006:6, men är av stor betydelse då det gäller redovisningen av återvinning av material från hushållen. På återvinningscentralerna omhändertogs 2006 sammanlagt ton metallavfall och ton träavfall. Av dessa mängder beräknas ton (90 %) av metallavfallet och ton (75 %) av träavfallet komma från hushållen. Metallavfallet materialåtervinns i sin helhet och träavfallet utnyttjas för energiutvinning. 3.9 Producerade mängder 2006 Tabell 3.1: Producerade mängder hushållsavfall år 2006 Hushållsavfall, ton/år Eslöv Hörby Höör Summa Specifikt Riksvärde kg/inv,år kg/inv,år 1. Kärl- och säckavfall Grovavfall Matavfall (ingår i pkt 1) saknas 4. Latrinavfall 0,86 2,15 0,95 3,96 5. Slam, enskilda anläggningar Farligt avfall ,2 2,7 7. Småbatterier 7,836 3,688 3,841 15,365 0,27 0,19 8. Metaller Trä saknas Mängden kärl- och säckavfall i MERAB-området, räknat i kg per invånare och år, är ca 10 % högre än riksgenomsnittet. Den beräknade mängden grovavfall är dock lägre, vilket kan förklaras med att rikssiffran torde inkludera en viss andel grovavfall från verksamheter. Mängden matavfall har beräknats efter mätningar och erfarenheter från andra håll i landet. Mängden farligt avfall är större än riksmedelvärdet. Mängderna är dock totalt sett små, varför även små skillnader ger stora procentuella utslag. Detta gäller också variationer mellan olika år. Asbest har i huvudsak hänförts till annat avfall än hushållsavfall, det är alltså inte farligt avfall från hushåll. Tryckimpregnerat virke (195 ton) från återvinningscentraler hänförs inte till farligt avfall från hushåll. Hemkompostering Eslöv Hörby Höör MERAB Antal anslutna invånare, st Komposterad mängd, ton/år Den mängd matavfall som komposteras enskilt i hushållen beräknas översiktligt till drygt 100 ton/år i alla tre kommunerna eller ca 2 % av den totala mängden matavfall. Metoden omfattas av ca 3 % av befolkningen. Eftersom detta avfall inte räknas in i något underlag inkluderas det inte i sammanställningen ovan beträffande hushållsavfall. 17(55)

18 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall från hushåll ingår ej i ovan angiven mängd grovavfall och är ett avfallsslag som huvudsakligen behandlas biologiskt genom kompostering vid Rönneholm. Den totala mängden uppgick till ton varav cirka (90 %) från hushåll. MERAB erbjuder ett alternativ med uppsamling i kärl och hämtning av trädgårdsavfall från enskilda hushåll. Mängden uppgick år 2006 till 32,46 ton eller knappt 1 % av angiven mängd ovan Behandlade mängder 2006 Tabell 3.2: Behandlade mängder hushållsavfall år 2006 Hushållsavfall, ton/år Summa Energiutv. Biologiskt M-.ÅV. Depon. 1. Kärl- och säckavfall Grovavfall Matavfall (ingår i punkt 1) Latrinavfall 3,96 0 3,96 5. Slam, enskilda anläggningar Farligt avfall Småbatterier 15, Metaller Trä Beträffande punkt 3 matavfall, är angiven totalmängd (4 514 ton) beräknad teoretiskt enligt kapitel 3.3, den verkligt behandlade mängden var ton vid Rönneholm. Differensen (1 106 ton) inkluderas i mängden kärl- och säckavfall till energiutvinning. Mängderna farligt avfall och småbatterier omhändertas och behandlas i sin helhet av SYSAV på olika sätt, vilket inte redovisas här. Beträffande metaller och trä finns inga krav på redovisning från Naturvårdsverket. Observera att dessa avfallsslag inte ingår i producentansvaret. Figur 3.1: Behandling av kärl- och säckavfall samt grovavfall från hushåll år 2006 Kärl- och säckavfall Grovavfall Biologisk behandling 25% Deponi 27% Energiutvinning 75% Materialåtervinning 14% Energiutvinning 59% 18(55)

19 3.11 Utveckling i Sverige från 2002 Totalt har mängden hushållsavfall i riket ökat med 3,5 % det senaste året till 4,5 miljoner ton. Ökningen från 2002 är ca 8 %. Energiutvinningen har ökat från 1,7 miljoner ton till 2,1 miljoner ton under de senaste 4 åren. Den biologiska behandlingen har ökat från ton år 2002 till ton 2006 eller med 33 %. Den sammanlagt deponerade mängden har minskat från ton år 2002 till ton 2006 eller med 73 %. Materialåtervinningen har ökat med 28 % till ca 1,7 miljoner från 1,3 miljoner ton under samma period Utveckling i Mellanskåne från 2002 Under punkt 3.11 angiven mängd för hela riket (4,5 miljoner ton) kan inte jämföras med beräknade mängder i punkt 3.9 p.g.a. nya klassificeringar och definitioner av vissa avfallsslag. I tabellen 3.1 kan den sammanlagda mängden hushållsavfall beräknas till ca ton för år 2006 och motsvarande för 2002 till ca ton. Detta innebär en ökning med 3 % att jämföra med ovan angivet 8 % för riket. Exakta jämförelser av mängden avfall som behandlats med olika metoder under perioden kan inte heller göras av samma skäl som angivits ovan. En klar tendens är dock att andelen som utnyttjas för energiutvinning och som behandlas biologiskt ökar samtidigt som andelen till deponi minskar kraftigt. Materialåtervinningen har ökat med uppåt 40 %, dock bara med ca 12 % de senaste tre åren. Av stor vikt är den väsentligt mindre mängden avfall som deponeras vid Rönneholms avfallsanläggning (detta gäller inte bara specifikt hushållsavfall). År 2002 deponerades ton att jämföra med ton 2006, alltså en minskning med drygt 70 %. Övriga jämförelser framgår av figurerna på följande sidor. 19(55)

20 Figurer : Utveckling i Mellanskåne av mängden av olika slag av hushållsavfall ton Kärl- och säckavfall Matavfall Brännbart Totalt lämnade hushållen i regionen in 225 kg/person år I hela riket lämnades 204 kg/person. Mängden från 2002 är osäker på grund av förändrad redovisning. Förändringarna under perioden är dock små < 4 %. ton Grovavfall Totalt lämnade hushållen i regionen in 79 kg/person år I hela riket lämnades 114 kg/person under 2005, men siffrorna är osäkra, eftersom det är svårt att avgöra vad som konkret räknats med och hur stor mängd som lämnats från verksamheter. Ökningen under perioden uppgår till drygt 33 %, dock med en minskning från 2005 på 6 %. Siffrorna måste tolkas med försiktighet, många felkällor föreligger. 20(55)

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande

Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram följande underlag: Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och

Läs mer

DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER

DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER!"#$%&''(% )*+,*-%.)!"!"#$%"&'$(()&*+#,-./%0.1"#.23&40.5"(1#"&6/7%#"(189&:,0;&6(.0$.&?.#77,(@" /01*234%.)!"',A$7"&B-C#(77,(&,=8&!$/".0&'"(%D&

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer