LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE"

Transkript

1 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE NORDÖSTRA LUND BRUNNSHÖG ESS OCH MAX IV IDEON- TORGET UNIVERSITETS- SJUKHUSET UNIVERSITETS- PLÅN LUND C 1

2 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 BYGGNADER ENERGI MOBILITET GRÖNSKA Projektledare: Dagmar Gormsen Sammanställt av: Frida Sundh Grafisk form: Grafolin Mars

3 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 PROJEKTOMRÅDET KUNSKAPSSTRÅKET OCH BRUNNSHÖG 5 AKTIVITETER UNDER FÖRNYELSE AV LUNDS UNIVERSITET HISTORISKA MILJÖER Lundagård med omgivning, Statens fastighetsverk Kvarteret Paradis, Akademiska Hus 6 2. KUNSKAPSSTRÅKET STADSINTEGRERAD SPÅRVÄG, GÅNG OCH CYKEL Attraktiva gång- och cykelstråk, Lunds kommun Belysning av inbyggd hållplats, Lunds kommun 9 3. FÖRTÄTNING OCH BLANDSTAD I CAMPUSMILJÖ Ideon Gateway, Ikano Fastigheter Campusområde LTH samt Ideon, Akademiska Hus Hållbart kompaktboende, AF Bostäder STADSNÄRA GRÖNOMRÅDE Stadsnära grönområde, Lunds kommun HÅLLBARHETSHUS I HÅLLPLATSMILJÖER Hållbarhetshus, Lunds kommun, byggherrar och större fastighetsägare Prototyping the City, Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun PROJEKTLEDNING OCH MARKNADSFÖRING Programsamordning, administration, information och utvärdering, Lunds kommun 30 EKONOMISK UPPFÖLJNING 32 3

4 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 SAMMANFATTNING Mycket har hänt under året i projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE. Flera delåtgärder är redan nu i avslutningsskedet och Ideon Gateway har varit i gång under ett helt år och rönt mycket uppmärksamhet i media. Snart är även den ombyggda hållplatsen i närheten av byggnaden i bruk. På campusområdet har Akademiska Hus slutfört flera åtgärder, Annexet och Energilagret hör till dessa. Åtgärderna i Maskinhuset, motorlabbet är nästintill klara och i kvarteret Paradis syns nu hur Eden har förändrats. Stadsodlingsprojektet har intresserat många och klimatplanteringarna på Brunnshög påbörjas i maj. Även AF Bostäder är beredda på att sätta spaden i jorden för de experimentbostäder som ska bli ett kompakt studentboende. Statens Fastighetsverks förslag på åtgärder har fått klartecken från Riksantikvarieämbetet och ombyggnaden av Historiska museet är nu påbörjad. Sammantaget är det endast en åtgärd som i nuläget inte ser ut att hinna med under projekttiden, 7.1 Hållbarhetshuset. Under året har även kommunikationsarbetet intensifierats och en ny projektsekreterare har anställts. Tabell 1: Översikt över åtgärderna inom Hållbar kunskapsstad Lund NE. ÅTGÄRD DELÅTGÄRD ANSVARIG STATUS Förnyelse av Lunds universitet historiska miljöer 1.1 Lundagård med omgivning Statens fastighetsverk Pågår 1.2 Kvarteret Paradiset Akademiska Hus Pågår 2. Kunskapsstråket stadsintegrerad spårväg, gång och cykel 2.1 Attraktiva gång- och cykelstråk Lunds kommun, trafikkontor Pågår 2.2 Belysning av inbyggd hållplats Lunds kommun, trafikkontor Pågår 3. Förtätning och blandstad i campusmiljö 3.1 Ideon Gateway Ikano Fastigheter Avslutat 3.2 Campusområde LTH samt Ideon Akademiska Hus Pågår 3.3 Hållbart kompaktboende AF bostäder Planering 5. Stadsnära grönområde 5.1 Greenfront Lunds kommun, Park- och naturkontor Pågår 7. Hållbarhetshus i hållplatsmiljöer 7.1 Hållbarhetshus Lunds kommun, Stadsbyggnadskontor och Kommunkontor 7.2 Prototyping the City Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun (enligt ansökan) Pågår Inte påbörjat 8. Projektledning och marknadsföring 8.1 Programsamordning, administration, information och utvärdering Lunds kommun, Kommunkontor Pågår 4

5 H Å LLBA R K U NS K A PSSTA D LU N D N E L ÄG ES R A PPO RT 2013 PROJEKTOMR ÅDET KUNSK APSSTR ÅKET OCH BRUNNSHÖG Under de kommande 40 åren kommer Lunds utveckling till stora delar att ske i nord-östra Lund. Redan idag kan man längs med Kunskapsstråket märka hur förändringarna är på gång. Idag finns här arbetsplatser, detta antal väntas växa till minst det dubbla inom utvecklingstiden studenter befinner sig dagligen i området. Besökare lockas också i allt större utsträckning till aktiviteter som sker i området; Skissernas museum, Gerdahallen och Vattenhallen Science Centre. Lunds Centralstation med omnejd kommer att byggas om när spårvägen dras fram genom staden. Sjukhusområdet kommer att öppnas upp mot staden och omgivningarna. En strategisk Campusplan visar hur campusområdet kan utvecklas och förtätas. Förtätning och förändring av Ideon och Pålsjöområdet har inletts med nybyggnationen av Ideon Gateway. Utvecklingen av Brunnshög har startat, där Maxlab IV byggs just nu och under 2015 kommer även kvarteret Solbjer att ha byggstart. Hållbar kunskapsstad Lund NE spelar som investeringsprojekt en viktig roll i denna utveckling. Projektet är startskottet för många av de första fysiska förändringarna. Inom projektet sker också diskussioner kring hur Lunds hållbara stadsutveckling ser ut och nya spin-offeffekter har redan börjat ta form Universitetsplatsen Eden Attraktiva gång- och cykelstråk LUX Campusområdet Maskinteknik med motorlabb Energilager 8 Ideon Gateway 9 Innovativ belysning av hållplats 10 Hållbart kompaktboende 11 Stadsodling 12 Klimatplantering Karta över Kunskapsstråket i Lund IDEONTORGET UNIVERSITETSSJUKHUSET UNIVERSITETSPLÅN LUND C PLANERADE SPÅRVÄGSHÅLLPLATSER PLANERAD SPÅRVÄG KUNSKAPSSTRÅKET SPÅRVÄGSNODER KOPPLINGSPUNKTER EXISTERANDE BEBYGGELSE NY BEBYGGELSE MÖJLIG NY BEBYGGELSE KOPPLAT TILL KUNSKAPSSTRÅKET KVARTERSSTRUKTUR INOM KUNSKAPSSTRÅKET KVARTERSSTRUKTUR I INFLUENSOMRÅDET 5

6 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 AKTIVITETER UNDER FÖRNYELSE AV LUNDS UNIVERSITET HISTORISKA MILJÖER 1.1 LUNDAGÅRD MED OMGIVNING, STATENS FASTIGHETSVERK I delprojektet ingår fastigheterna Universitetshuset, Kungshuset, Palaestra, Arkeologen samt Historiska museet. Total budget:...8,31 Mkr Beviljat stöd:...2,49 Mkr Kostnader 2013:...2,10 Mkr Upparbetat bidrag 2013: kr Under 2013 har arbetet med att implementera energiutredningar pågått.hos samtliga objekt På Historiska museet har Statens Fastighetsverk, tillsammans med Lunds universitet, påbörjat ombyggnationen av en ny utställningslokal på 4:e våningen. I projektet ingår att utföra energibesparande åtgärder, såsom att förbereda för ny ventilation, tilläggsisolera vinden samt att installera energismart museibelysning. Under 2014 kommer ombyggnationen av ny utställningslokal slutföras på Historiska Museet. I Universitetshuset kommer energibesparingsåtgärder att genomföras. En principdiskussion om genomförandemetoder pågår för närvarande med Riksantikvarieämbetet. Under 2014 kommer projektering av nya ventilationssystem, belysning, rumsindelning med mera att påbörjas i Kungshuset samt i Arkeologen. Målsättningen är att skapa ändamålsenliga och energieffektiva byggnader. I dagsläget är det oklart när och hur Lunds Universitet kommer att gå vidare med en ombyggnad av Palaestra. Mindre energieffektiviseringsåtgärder kommer dock att genomföras under året. 1.2 KVARTERET PARADIS, AKADEMISKA HUS Kvarteret Paradis ligger mycket centralt i Lunds stadskärna. Det består av en attraktiv och kulturhistoriskt intressant sjukhusbebyggelse från sent 1800-tal, men har sedan 1970-talet kompletterats och anpassats till lokaler för Lunds universitets verksamhet. Förändringsarbetet inom kvarteret Paradis startade med en ombyggnad av byggnaden Eden, inklusive en ny inglasad uppehållsyta vid entrén. Planerad nybyggnation i form av ett studiecentrum inom kvarteret Paradis kommer inte att hinnas med inom projektets tidsram. Byggnad Eden från 1983 är en institutionsbyggnad som är mycket effektivt byggd med relativt små fönster och låg takhöjd allt enligt principerna efter oljekrisen i början av 70-talet. Idag ställs helt andra krav på undervisningslokaler i form av grupprum och uppehållsytor. 6

7 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Utmaningen i denna byggnad är att skapa bra lokaler och samtidigt ta hänsyn till dagens krav på låg energiförbrukning. Det som har gjorts i Eden är förbättring av klimatskalet, ny ventilation med variabelt flöde, där befintliga ventilationskanaler utnyttjas i stället för som ofta sker att nya kanaler dras, och åtgärder för att minska VVC-förluster. Energieffektiv belysning med morgondagens teknik har också satts in. Tack vare stödet från Delegationen för hållbara städer kan ny teknik prövas och testas utan att visa på kortsiktig lönsamhet. Kravet på att dels tillgodose mycket dagsljus och dels använda transparent arkitektur sker genom att öppna upp lokalerna invändigt, men även genom att ta upp större fönster för bättre dagsljusinsläpp. Att större fönster sätts in kompenseras genom ett extra bra U-värde på fönstren. Byggnaden klarar en klassning nivå Silver enligt systemet för Miljöbyggnad. Den har också en energiförbrukning som ligger 25 % under BBR-kraven för nybyggnad. Certifieringssystemet Miljöbyggnad har använts som verktyg under projekteringen för att nå god energiprestanda och en god innemiljö. Total budget:...12 Mkr Beviljat stöd:...3,6 Mkr Kostnader 2013:...5 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,5 Mkr Byggnad Eden i kvarteret Paradis före ombyggnad Byggnad Eden i kvarteret Paradis efter ombyggnad januari

8 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Byggnadsarbetena har pågått under hela Ansökan för klassning enligt certifieringssystemet för Miljöbyggnad är inskickad. Ombyggnad av tillhörande transformatorstation med grönt tak, så kallat sedumtak. Sedumtak ger dels en isolerande och kylande effekt på transformatorstationen och dels ett grönt tillskott i miljön. Projektet följer planerna och byggnadsarbetena kommer att avslutas under KUNSKAPSSTRÅKET STADS- INTEGRERAD SPÅRVÄG, GÅNG OCH CYKEL 2.1 ATTRAKTIVA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK, LUNDS KOMMUN Delåtgärden handlar om att utveckla ett demonstrationsstråk för gång- och cykeltrafik, från Lund C, Sveriges fjärde största station, genom Universitets- och sjukhusområdet via Ideon till Brunnshög. Ett högkvalitativt gång- och cykelstråk mellan två viktiga punkter förbättrar tillgängligheten för stadens pendlare och skapar bättre förutsättningar för hållbara transporter. Planerade åtgärder för att uppnå önskat resultat: Trädplantering i trafikerade stråk som en lokal klimatåtgärd Cykelräknare som ett visualiseringsprojekt Utveckling av belysning längs gång- och cykelstråk för att främja tryggheten för ökat cyklande Uppgradering av beläggning längs gång- och cykelstråk Högkvalitativt vägvisningssystem Informationstavlor med cykelkartor Trygghetsfrämjande åtgärder Total budget:...4,5 Mkr Beviljat stöd:...1,35 Mkr Kostnader 2013: kr Upparbetat bidrag 2013: kr Det blå huvudcykelstråket, se kartbild, kommer att flyttas till ett nytt läge i Helgona-vägen och längs med Sölvegatan. Tillsammans med fastighetsägaren och intressenter har en ny utformning och gestaltning tagits fram. Mycket tid har lagts på möten och dialog med parterna för att åstadkomma en lösning som stödjer tankarna om noder och stråk i Kunskapsstråket Modell av cykelräknare samt beslut om placering har fattats. Gång- och cykelräkningar har genomförts i fem punkter i det aktuella stråket. Projektering och ombyggnader kommer att utföras under Räkningar av gående och cyklister kommer att genomföras på samma platser som föregående år. 8

9 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Karta över det blå huvudcykelstråket 2.2 BELYSNING AV INBYGGD HÅLLPLATS, LUNDS KOMMUN Avsikten med delåtgärden är att testa LED - belysning i hållplatsmiljöer längs det nya spårvägsstråket Lundalänken. Fokus ligger på en kombination av belysningsdesign, säkerhet och trygghet samt hög energieffektivitet. I Lägesrapport 2011 godkändes ändringen att flytta åtgärden till en busshållplats inom Kunskapsstråket, istället för att arbeta med en hållplats längs med Lundalänken där spårvägen kommer att gå i framtiden, eftersom investeringarna i spårvägen inte är beslutade än. Vi har inom projektet valt att arbeta med hållplatsen Ideon Gateway, belägen på Scheelevägen i anslutning till bygganden Ideon Gateway. Total budget: kr Beviljat stöd: kr Kostnader 2013: kr Upparbetat bidrag 2013: kr En ljusdesigner har anlitats och förslag har tagits fram på belysningen på hållplatslägena, längs anslutande gång- och cykelvägar, och i själva väderskyddet. Projektering och byggande av hållplatsen görs under En före- och efterstudie i form av en enkät planeras. Enkäten syftar till att undersöka hur människor som vistas i området upplever dess trygghet. 9

10 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT FÖRTÄTNING OCH BLANDSTAD I CAMPUSMILJÖ 3.1 IDEON GATEWAY, IKANO FASTIGHETER Sedan början av 2000-talet har Ideon Gateway planerats och slutligen kom bygget igång Innan dess genomfördes mycket arbete för att säkerställa att rätt inriktning och rätt satsning inom olika områden genomfördes. Detta resulterade i ett projekt med hög miljöprofil och med den gemensamma nämnaren som är möten i olika former. Huset är 19 våningar högt och drygt m 2 stort varav cirka hälften är kontor och hälften är hotell och konferensanläggning. Åtgärden har erhållit stöd till vindkraft, solceller och LED-belysning. Total budget:...10 Mkr Beviljat stöd.:...3 Mkr Kostnader totalt:...ca 5,5 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,645 Mkr Solceller Ideon Gateway har nått sin fulla höjd och samtliga solceller är på plats på fasaden. Även inkopplingen av solcellerna till elsystemet är genomförd och solcellerna har börjat producera el till byggnaden. Den anläggning som har satts upp har följande egenskaper: 975 m 2, beräknad förväntad elproduktion per år är MWh, installerad toppeffekt 122,0 kwp. Efter ett års produktion av el från solcellerna kan man se att produktionen har uppnått det beräknade värdet. LED-belysning LED-belysning är installerat i de allmänna utrymmena, på toaletter och i alla hotellrum. Trolig förbrukning för dessa lampor är 40 MWh/år. Jämfört med en traditionell installation medför detta en energibesparing på 167 MWh/år. Vindkraft Vindkraft har sedan tidigare plockats bort från projektet. Tidplan Byggnaden är slutbesiktigad i december 2012 och inflyttning påbörjades i januari Under 2013 har ytterligare anpassningsarbeten pågått och och inflyttning har skett successivt. Aktiviteter/kommunikation som skett under 2013: Ideon Gateway har synts i media i ett flertal artiklar och även i tv. Ett flertal presentationer om Ideon Gateways miljöprestanda har hållits, ofta i samband med att miljörelaterade konferenser i konferenslokalerna i byggnaden. Exempel på tillfällen där detta genomförts är: Ideon Gateway invigdes med pompa och ståt januari 2013 Artikel i Energi och Miljö, februari 2013 Nominerat till Skåne Solar Award, årets solcellsanläggning, 2013 Nominerat till Sweden Green Building Award för Bästa byggnad enligt systemet GreenBuilding, 2013 Nominerat till Sweden Green Building Award för Bästa byggnad enligt systemet LEED, 2013 Presentation för Sveriges Bygguniversitet (augusti 2013) 10

11 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Ideon Gateway sett från Sölvegatan. Ideon Gateway som undersökningsobjekt i projektet go: NEUTRAL Presentation av Ideon Gateway på RE:novera 2013 på Ideon (november 2013) Energikontoret och Sveriges Fastighetsägare hade ett solenergiseminarium på Ideon Gateway där Gateway presenterades (november 2013) IEA Annex 55 hade konferens på Ideon Gateway där Gateway presenterades ingående för ca 30 internationella delgater (november 2013) Gästföreläsning LTH i Helsingborg om Ideon Gateway (december 2013) Under året har även en del studiebesök ägt rum, några av de grupper som haft miljöfokus är: LKF driftorganisation Lunds Klimatallians SGBC, Sweden Green Building Council, har använt Ideon Gateway som fallstudie Ingenjörer för Miljön Delegation från Västpommern var på studiebesök februari 2013 Byggnaden såldes i juli 2013 till Wihlborgs fastigheter. Ikano Fastigheter fortsätter som projektdeltagare och bidrar även framöver med kommunikation om byggnadens miljöprestanda och uppföljning av energimätningarna. 11

12 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT CAMPUSOMRÅDE LTH SAMT IDEON, AKADEMISKA HUS Detta delprojekt består enligt ansökan av aktiviteter i nedan nämnda byggnader. Inom dessa delprojekt har även några ändringar beviljats. LUX (f.d. HT-centrum) Annexet (f.d. Matteannexet) Kårhuset, utbytt mot KC 2 V-huset, Väg- och Vatten M-huset, Maskinteknik, Motorlabb KC4, utbytt mot BMC hus I Matematiks huvudbyggnad. Alternativ energiförsörjning, KC4, energilager i mark och solpaneler KC4, Urban vindkraft, utbytt mot solceller M-huset Ekonomihögskolan, utbytt mot solceller M-huset Tabell 2: Översikt över ändringar inom åtgärd 3.2 Campusområde LTH samt Ideon 2013, Akademiska Hus BYGGNAD STÖ D EN LIGT ANSÖKAN ANLEDNINGEN TILL ÄNDRINGEN OMFÖRDELNING AV STÖD Kårhuset kr Åtgärden är beroende av spårvägsutbyggnad och kommer inte att genomföras inom projekttiden kr till ombyggnad av Kemicentrum 2, liknande åtgärd. Kemicentrum 4, KC4 vindkraft kr Vindkraft svår att genomföra. Omfördelning av hela stödet, kr, till installation av solceller på Maskinhuset. Nya åtgärder Ombyggnad hörsal Kemicentrum 2 Solceller på Maskinhuset 0 kr Byte av byggnad där ombyggnad av Kemicentrum 2 ersätter Kårhuset. Åtgärderna ligger nära varandra på Campus och liknar varandra. 0 kr Nyinsatt åtgärd kring produktion av förnybar energi från solceller, ersätter insatser för vindkraft och solenergi. Får kr från Kårhuset kr från Ekonomihögskolan redan beviljat. Där till kr från Kemicentrum 4 vindkraft. 12

13 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LUX (TIDIGARE HT-CENTRUM) Åtgärden består av två delar, en om- och tillbyggnad av äldre byggnader som kommer att husera LUX, och ett energilager för värme. LUX är ett nytt center för humaniora och teologi (där av det äldre namnet HTcentrum som står i ansökan) och kommer att inrymmas i befintliga äldre byggnader som kompletteras med en tillbyggnad. De två befintliga byggnaderna är den kulturhistoriskt intressanta byggnaden Zoologen från 1917, tidigare museum och institutionslokaler, och Zoofysiologen från 1962 med stora glasytor. Dessa byggnader samt tillbyggnaden ska omvandlas till effektiva kontors- och undervisningslokaler. För att lätta upp de tunga tegelbyggnaderna blir tillbyggnaden delvis i glas. Inriktningen har dels varit låg energiförbrukning per kvadratmeter, och dels att få in många bra arbetsplatser, det vill säga låg, effektiv lokal- och energianvändning per arbetsplats. Den stora utmaningen är att effektivt utnyttja de gamla byggnaderna och skapa många nya kontorsrum, bra undervisningslokaler samt att få balans mellan kulturbyggnad, effektiva fönster, tilläggsisolering och modern formgivning. Zoologen saknar mekanisk ventilation och fönsteren ska kompletteras med en extra ruta och tätning runt fönsterbågarna vilket ger bra isolering och täthet. Zoofysiologen var tidigare en laboratoriebyggnad som nu omvandlats till kontor. Detta ger stora möjligheter till energieffektivisering. All ventilation förses med effektiv värmeåtervinning och variabelt flöde, ny belysning testas. I nybyggnaden får fönster och glaspartier skärpt u-värde till under 1,0. Energilager i mark I ansökan ingår att en befintlig anläggning för energilager i intilliggande byggnad ska kompletteras med fler borrhål. Det har tidigare varit osäkert om denna åtgärd hinns med. Planering pågår i ambitionen att åtgärden ska kunna göras inom tiden för projektet. Total budget:...20 Mkr Beviljat stöd:...6 Mkr Kostnader 2013:...6 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,8 Mkr Byggnadsarbeten både i befintliga byggnader och för tillbyggnaden. Ansökan för klassning enligt Miljöbyggnad är inlämnad. Projektet följer planerna att färdigställa byggnadsarbetena och inflyttning kommer att ske under året. Borrning för komplettering av energilager i mark är tänkt att påbörjas under

14 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Zoologen med f.d. museet till höger i bild före ombyggnad till LUX. I bakgrunden till vänster Zoofysiologen. Tidig idéskiss LUX (tidigare HT-centrum) med Zoologen i bakgrunden, den tillbyggda delen har bearbetats och har mindre andel glas än skissen visar. Ökad ambition Miljöbyggnad används som verktyg för att säkerställa kvaliteten för bra miljöoch energiprestanda. Detta hade vi inte räknat med i ansökan. Vindsvåningen i den äldsta byggnaden från 1917 kommer att isoleras och inredas till kontor. Befintliga takfönster byts och kompletteras med några nya för att få en bra arbetsmiljö. Övriga fönster i byggnaden från 1917 kompletteras med en extra ruta. 14

15 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Annexet. ANNEXET (TIDIGARE MATTEANNEXET) Annexet kallades tidigare Matteannexet, eftersom det ligger bredvid Matematiks huvudbyggnad. Idag används huset till hela LTH och man har därför beslutat att ändra namnet. Åtgärden består av två delar, en ombyggnad av byggnaden Annexet och en ny utemiljö kring sjön Sjön utanför denna byggnad. Annexet, en arkitektoniskt intressant och mycket yteffektiv byggnad från 1964, har länge varit i behov av ny ventilation men kostnaderna har varit för höga, eftersom det inte funnits utrymme för nytt tidsenligt fläktrum. En utbyggnad för nytt fläktrum har varit nödvändig, men av arkitektoniska skäl blev det tvunget att förlägga fläktrummet i en utbyggnad under mark, vilket är mycket kostsamt. Byggnaden har takbalkar av betong som är genomgående i lanterninerna och således i direktkontakt med både ute- och inneluft. Det har varit en utmaning att isolera dessa då balkarna av arkitektoniska skäl inte kunde ändras utvändigt. Denna konstruktion finns på flera ställen inom LTH och metodiken att hantera dem provas här. Energianvändningen kommer att minska väsentligt tack vare åtgärden. Den tidigare energianvändningen låg på 200 kwh per m 2 och det nya värdet ligger på 80 kwh per m 2. Det blir ett gott exempel på energieffektiv byggnad för studenter inom LTH, som får en hel del undervisning här. Ofta används exempel från LTHområdet i undervisningen. Miljöbyggnad har använts som verktyg under projekteringen och kommer även användas för uppföljningen. Ett nytt arbetssätt under ombyggnaden var att miljöbyggsamordnare och energisamordnare arbetade tillsammans med konsultgruppen systematiskt under hela projekteringen. Tidigt uppsatta mål, separata energisamordningsmöten samt kontinuerliga kontrollberäkningar har gett resultat. Det goda arbetssättet för projektet används som exempel dels i undervisning på ett antal kurser vid LTH, dels i utbildningar i Systemet för Miljöbyggnad som Sweden Green Building Council ger. Catarina 15

16 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Annexet. Befintlig byggnad till vänster med de karakteristiska takbalkarna i betong som går rakt genom lanterninerna. Tillbyggnad till höger. Det nya underjordiska parkområdet med sjön Sjön till höger utanför bild. Warfvinge, som var energisamordnare, använder det även som gott exempel i andra externa föredrag. PARKOMRÅDET Parkområdet i centrum för norra delen av universitetsområdet är ett viktigt rekreationsområde för studenter främst inom naturvetenskap. Planeringen är att varsamt synliggöra övre och nedre sjön vid LTH från Sölvegatan, Kårhuset och Kunskapsstråket genom att modulera marken, bryggor och utföra kompletterande planteringar. Total budget:...16 Mkr Beviljat stöd:...4,8 Mkr Kostnader kr Upparbetat bidrag 2013: kr Färdigställande och inflyttning i byggnaden. Projektering för förändringar av området runt sjön Sjön. Uppföljning av byggnaden samt verifiering av miljöcertifieringen enligt systemet för Miljöbyggnad. Utförande av förändringar i parkområdet sker enligt planerat runt sjön Sjön. Modulering av marken, genom att ta bort överskottsmassor, så att parkområdet syns och får kontakt med övriga delar av kunskapsstråket kommer att utföras under året. Förberedelse av terrassering samt nya sittgrupper och utsiktsplatser kommer också att ske. Den befintliga växtligheten rensas inför nyplantering. Ökad ambition Genom den stimulans som projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE innebär har ambitionen vid om- och tillbyggnad av Annexet ökat i några avgörande punkter. U-värdet på glasen har sänkts från det planerade 1,1 W/ m 2 K till 0,8 W/ m 2 K. Kravet på hela byggnadens täthet har skärpts så det är mindre än 0,4 l/s, m 2 vid +/-50 Pa. Som jämförelse har Miljöbyggprogram Syd för nybyggda lokaler ett täthetskrav 0,6 l/s, m 2 vid +/-50 Pa. Enligt ansökan var det tänkt att använda en del LED-teknik till belysningen som även skulle närvaro- och dagsljusstyras. Erfarenheterna från försöket i E- 16

17 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 huset har stimulerat till att belysningsanläggningen utvecklats som pilotobjekt. En helt ny typ av styrning med dagsljus, närvaro, tid m.m. samverkar för en energieffektiv användning. Det, tillsammans med nya typer av effektiva armaturer och mycket LED-teknik, ger sammantaget en installerad effekt på belysningen på 3 W/m 2 jämfört med de planerade 9 W/m 2. KÅRHUSET Kårhuset är byggt Där finns flera olika publika verksamheter vilket ställer olika krav på byggnaden. Byggnaden är inte särskilt effektiv även om den bara är knappt 20 år gammal. Anledning till detta är att man använde sig av en totalentreprenad vid nybyggnationen, som prioriterade låga anläggningskostnader före låga driftskostnader. Byggnaden har idag flera olika system för klimat och ventilation som vid en uppgradering skulle kunna bli mer effektiva. Genom åtgärder kan energianvändningen sänkas med 10 %. I samband med utbyggnaden av kollektivtrafikstråket Lundalänken skulle en förstärkning med en entré mot väster öppna upp mot platsen som finns där för angöring av den spårbundna Lundlänken. Kårhuset blir då en port till norra delen av universitetets campus och genväg till och från hållplatsen för att stimulera det kollektiva åkandet. Total budget:...3 Mkr Beviljat stöd: kr Kostnader 2013:...0 kr Upparbetat bidrag 2013:...0 kr Åtgärden kommer inte att kunna genomföras inom projekttiden. En ombyggnad av Kårhuset kommer att ske senare, när spårvägen byggs nordväst om byggnaden. Då blir det också aktuellt att bygga en ny entré. De andra åtgärderna kring energieffektivisering kommer då att göras samtidigt som fasad- och entréombyggnaden. Förslag till ändring av åtgärden innebär att stödet flyttas från Kårhuset och att motsvarande energieffektivisering görs i Kemicentrum, KC2. Planerad aktivitet Den ändringsansökan om att förflytta medel från delåtgärd Kårhuset till Kemicentrum, KC2, beviljades av Boverket KEMICENTRUM 2 HÖRSALSOMBYGGNAD Den i ansökan upptagna ombyggnaden av Kårhuset kommer inte att genomföras under den aktuella perioden. Istället planeras en ombyggnad av hörsal i Kemicentrum 2 (KC2). Det är motsvarande åtgärder som kommer att göras i KC2 som har skjutits på framtiden i Kårhuset. I Kårhuset finns kårlokaler, kontor och större hörsalar. Åtgärder var planerade för effektivare ventilation och belysning i hörsalarna, vilket inte kommer hinnas med inom tidsramen för projektet. Åtgärderna görs för att klara dagens krav på studiemiljöer och inomhusklimat med god energieffektivitet. Byggnaderna ligger inom samma campus. Ombyggnaden i KC 2 avser ny ventilation som är behovsanpassad, VAV, med effektiv värmeåtervinning och de kringarbeten det medför. Lokalerna förses även med modern belysning med styrning utifrån erfarenheter från pilotprojekten i E- huset och Annexet. Den totala projektkostnaden är ca 9 Mkr varav 3 Mkr är stödbe- 17

18 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 rättigat underlag. I Boverkets beslut godkändes att kronor i stöd för ventilation och belysning flyttades från delåtgärden Kårhuset till Kemicentrum, KC2. Total budget:...3 Mkr Beviljat stöd: kr Kostnader 2013:...0 kr Upparbetat bidrag 2013:...0 kr Under 2013 har inga åtgärder gjorts. En energieffektiv ombyggnad av ventilationen och belysningen i hörsalen planeras och genomförs under NORRA DELEN AV CAMPUS Förbättrat inomhusklimat och energiprestanda, belysning och energieffektiv ventilation beskriver de åtgärder som görs på norra delen av campus. I norra delen Lunds universitets Campus är det till stor del 60-talsbyggnader med enhetligt formspråk, generella gemensamma lokaler som är tillgängliga för många. Bland annat de byggnader där Lunds tekniska högskola, LTH, finns ska anpassas till moderna undervisningslokaler med bra miljö- och energiprestanda. Inom norra delen av Campus ligger flera byggnader som har en gemensam budget enligt ansökan. Total budget:...16,5 Mkr Beviljat stöd... 4,9 Mkr V-HUSET, VÄG- OCH VATTEN Ombyggnad sker för att dagens krav på studiemiljöer och inomhusklimat ska uppnås. Det är en utmaning med 60-tals-huset att få det funktionellt med god energiprestanda när kravet är högt på att bibehålla det arkitektoniska uttrycket i Klas Anshelms arkitektur. Byte av fönster, komplettering för effektiv ventilation för variabelt flöde och energisnål belysning, men även byte av ställverk för minskning av förluster i elförsörjningen kommer att genomföras. Erfarenheter från försöken med belysningsinstallationer i E-huset kommer att tas till vara, liksom erfarenheter från Annexet. Delegationen för hållbara städer besökte E-huset, och den provinstallation som finns där, den 8 maj Miljöbyggnad används som verktyg för att säkerställa kvaliteten för bra miljöoch energiprestanda. Det goda arbetssättet och därmed erfarenheter från Annexet används med miljö- och energisamordnare involverade i projektet. Kostnader 2013:...0 kr Upparbetat bidrag 2013:...0 kr 18

19 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 V-huset, Etapp 1, fasad mot öster Ombyggnaden påbörjas för lågdelen genom rivning av befintliga anläggningar och förberedelse för energieffektiviserande åtgärder. Ombyggnaden följer planen och kommer att pågå för lågdelen av V-huset under 2014 och beräknas vara klar under hösten M-HUSET, MASKINTEKNIK Maskinteknik får nya lokaler för motorlabb med laboratorier för test och utveckling av större motorer för lätta och tunga fordon, bland annat för alternativa bränslen. I samband med testerna går det åt en hel del energi. Projektet innebär tillbyggnad och ombyggnad med arbetsplatser och laboratorier. Det innebär bättre klimatskal, effektiv ventilation med värmeåtervinning och energisnål belysning men även byte av ställverk för minskning av förluster i elförsörjningen. Det är extremt stora luftmängder som behövs när testcellerna är i drift. Motorerna körs knappt en tiondel av tiden och då inte alla samtidigt. Tidigare så fanns bara två lägen för ventilationen av och på och då med maximalt flöde i alla celler samtidigt och bristfällig tilluftskompensation. Nu blir det separata system för testcellerna och för allmänventilationen. Luftmängder, både i arbetsrum och testlokaler, styrs efter behov och den totala luftmängden över dygnet ska hållas så låg som möjligt. Ventilationen förses även med värmeåtervinning. Det är framförallt luften från testcellerna som ger en hel del återvunnen värme till övriga delar av lokalen. Lokalerna förses även med modern belysning och styrning. Dessutom kommer överskottsenergi att tas tillvara i form av producerad el från motorbromsar. Mekaniska generatorer installeras för att bromsa motorer vid testkörningar. De fungerar som jättelika dynamor, elen som produceras tas till vara och används i egna nätet, vilket gör att nettoförbrukningen av el till verksamheten minskar betydligt. 19

20 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Genom tillbyggnaden förses denna del av byggnaden med ett bättre klimatskal och fönster med U-värde under 1,0. I Boverkets beslut godkändes att kronor i stöd flyttades från delen Ekonomihögskolan till Maskinhuset och Motorlabb. Ny budget:...6 Mkr Beviljat stöd:...1,8 Mkr Kostnader 2013:...4 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,2 Mkr Projekteringen har färdigställts och en stor del av byggarbetena har utförts. Flera artiklar har publicerats kring motorlabbet och ombyggnaden. Projektet följer planerna och sista etappen färdigställs under första halvåret Tillbyggnad Motorlabb med nytt klimatskal längs hela laboratoriet. Kontrollrum i tillbyggnaden. Till vänster ny yttervägg. Till höger gamla ytterväggen med de ombyggda testcellerna innanför. 20

Hållbar kunskapsstad Lund NE - Lägesrapport 2012

Hållbar kunskapsstad Lund NE - Lägesrapport 2012 Hållbar kunskapsstad Lund NE - Lägesrapport 2012 Flygbild över Kunskapsstråket i Lund 1 Hållbar kunskapsstad är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun, Statens fastighetsverk, Akademiska Hus, AF Bostäder

Läs mer

Hållbara Kunskapsstaden Lund NE / Brunnshög. Lägesrapport 2011 till Boverket

Hållbara Kunskapsstaden Lund NE / Brunnshög. Lägesrapport 2011 till Boverket Hållbara Kunskapsstaden Lund NE / Brunnshög Lägesrapport 2011 till Boverket 2 Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög Lägesrapport 2011 till Boverket Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög Lägesrapport

Läs mer

HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE

HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE SLUTRAPPORT 2014 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE Slutrapport 2014 ESS 1 Universitetsplatsen 2 Eden 3 4 5 Attraktiva gång- och cykelstråk LUX Annexet och sjön Sjön 12 6 7 Maskinteknik

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Hållbara Kunskapsstaden

Hållbara Kunskapsstaden Hållbara Kunskapsstaden Lund NE / Brunnshög investeringsprojekt 2010 Klimatneutrala forskningsanläggningar Attraktiva GC stråk Hållbarhetshus Spårväg Förtätning och blandstad i Campusmiljö Nybyggnation

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår 1969-1970 -

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Sveriges första plusenergiarena

Sveriges första plusenergiarena Sveriges första plusenergiarena Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de ideella föreningarna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop.

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Typ Kontor Storlek 183 kvm Adress Barnhusgatan 3 Område City Lokalbeskrivning Fantastiskt fin lokal på fjärde våning i hörnet Barnhusgatan / Norra Latin eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland

Läs mer