LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE"

Transkript

1 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE NORDÖSTRA LUND BRUNNSHÖG ESS OCH MAX IV IDEON- TORGET UNIVERSITETS- SJUKHUSET UNIVERSITETS- PLÅN LUND C 1

2 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 BYGGNADER ENERGI MOBILITET GRÖNSKA Projektledare: Dagmar Gormsen Sammanställt av: Frida Sundh Grafisk form: Grafolin Mars

3 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 PROJEKTOMRÅDET KUNSKAPSSTRÅKET OCH BRUNNSHÖG 5 AKTIVITETER UNDER FÖRNYELSE AV LUNDS UNIVERSITET HISTORISKA MILJÖER Lundagård med omgivning, Statens fastighetsverk Kvarteret Paradis, Akademiska Hus 6 2. KUNSKAPSSTRÅKET STADSINTEGRERAD SPÅRVÄG, GÅNG OCH CYKEL Attraktiva gång- och cykelstråk, Lunds kommun Belysning av inbyggd hållplats, Lunds kommun 9 3. FÖRTÄTNING OCH BLANDSTAD I CAMPUSMILJÖ Ideon Gateway, Ikano Fastigheter Campusområde LTH samt Ideon, Akademiska Hus Hållbart kompaktboende, AF Bostäder STADSNÄRA GRÖNOMRÅDE Stadsnära grönområde, Lunds kommun HÅLLBARHETSHUS I HÅLLPLATSMILJÖER Hållbarhetshus, Lunds kommun, byggherrar och större fastighetsägare Prototyping the City, Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun PROJEKTLEDNING OCH MARKNADSFÖRING Programsamordning, administration, information och utvärdering, Lunds kommun 30 EKONOMISK UPPFÖLJNING 32 3

4 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 SAMMANFATTNING Mycket har hänt under året i projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE. Flera delåtgärder är redan nu i avslutningsskedet och Ideon Gateway har varit i gång under ett helt år och rönt mycket uppmärksamhet i media. Snart är även den ombyggda hållplatsen i närheten av byggnaden i bruk. På campusområdet har Akademiska Hus slutfört flera åtgärder, Annexet och Energilagret hör till dessa. Åtgärderna i Maskinhuset, motorlabbet är nästintill klara och i kvarteret Paradis syns nu hur Eden har förändrats. Stadsodlingsprojektet har intresserat många och klimatplanteringarna på Brunnshög påbörjas i maj. Även AF Bostäder är beredda på att sätta spaden i jorden för de experimentbostäder som ska bli ett kompakt studentboende. Statens Fastighetsverks förslag på åtgärder har fått klartecken från Riksantikvarieämbetet och ombyggnaden av Historiska museet är nu påbörjad. Sammantaget är det endast en åtgärd som i nuläget inte ser ut att hinna med under projekttiden, 7.1 Hållbarhetshuset. Under året har även kommunikationsarbetet intensifierats och en ny projektsekreterare har anställts. Tabell 1: Översikt över åtgärderna inom Hållbar kunskapsstad Lund NE. ÅTGÄRD DELÅTGÄRD ANSVARIG STATUS Förnyelse av Lunds universitet historiska miljöer 1.1 Lundagård med omgivning Statens fastighetsverk Pågår 1.2 Kvarteret Paradiset Akademiska Hus Pågår 2. Kunskapsstråket stadsintegrerad spårväg, gång och cykel 2.1 Attraktiva gång- och cykelstråk Lunds kommun, trafikkontor Pågår 2.2 Belysning av inbyggd hållplats Lunds kommun, trafikkontor Pågår 3. Förtätning och blandstad i campusmiljö 3.1 Ideon Gateway Ikano Fastigheter Avslutat 3.2 Campusområde LTH samt Ideon Akademiska Hus Pågår 3.3 Hållbart kompaktboende AF bostäder Planering 5. Stadsnära grönområde 5.1 Greenfront Lunds kommun, Park- och naturkontor Pågår 7. Hållbarhetshus i hållplatsmiljöer 7.1 Hållbarhetshus Lunds kommun, Stadsbyggnadskontor och Kommunkontor 7.2 Prototyping the City Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun (enligt ansökan) Pågår Inte påbörjat 8. Projektledning och marknadsföring 8.1 Programsamordning, administration, information och utvärdering Lunds kommun, Kommunkontor Pågår 4

5 H Å LLBA R K U NS K A PSSTA D LU N D N E L ÄG ES R A PPO RT 2013 PROJEKTOMR ÅDET KUNSK APSSTR ÅKET OCH BRUNNSHÖG Under de kommande 40 åren kommer Lunds utveckling till stora delar att ske i nord-östra Lund. Redan idag kan man längs med Kunskapsstråket märka hur förändringarna är på gång. Idag finns här arbetsplatser, detta antal väntas växa till minst det dubbla inom utvecklingstiden studenter befinner sig dagligen i området. Besökare lockas också i allt större utsträckning till aktiviteter som sker i området; Skissernas museum, Gerdahallen och Vattenhallen Science Centre. Lunds Centralstation med omnejd kommer att byggas om när spårvägen dras fram genom staden. Sjukhusområdet kommer att öppnas upp mot staden och omgivningarna. En strategisk Campusplan visar hur campusområdet kan utvecklas och förtätas. Förtätning och förändring av Ideon och Pålsjöområdet har inletts med nybyggnationen av Ideon Gateway. Utvecklingen av Brunnshög har startat, där Maxlab IV byggs just nu och under 2015 kommer även kvarteret Solbjer att ha byggstart. Hållbar kunskapsstad Lund NE spelar som investeringsprojekt en viktig roll i denna utveckling. Projektet är startskottet för många av de första fysiska förändringarna. Inom projektet sker också diskussioner kring hur Lunds hållbara stadsutveckling ser ut och nya spin-offeffekter har redan börjat ta form Universitetsplatsen Eden Attraktiva gång- och cykelstråk LUX Campusområdet Maskinteknik med motorlabb Energilager 8 Ideon Gateway 9 Innovativ belysning av hållplats 10 Hållbart kompaktboende 11 Stadsodling 12 Klimatplantering Karta över Kunskapsstråket i Lund IDEONTORGET UNIVERSITETSSJUKHUSET UNIVERSITETSPLÅN LUND C PLANERADE SPÅRVÄGSHÅLLPLATSER PLANERAD SPÅRVÄG KUNSKAPSSTRÅKET SPÅRVÄGSNODER KOPPLINGSPUNKTER EXISTERANDE BEBYGGELSE NY BEBYGGELSE MÖJLIG NY BEBYGGELSE KOPPLAT TILL KUNSKAPSSTRÅKET KVARTERSSTRUKTUR INOM KUNSKAPSSTRÅKET KVARTERSSTRUKTUR I INFLUENSOMRÅDET 5

6 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 AKTIVITETER UNDER FÖRNYELSE AV LUNDS UNIVERSITET HISTORISKA MILJÖER 1.1 LUNDAGÅRD MED OMGIVNING, STATENS FASTIGHETSVERK I delprojektet ingår fastigheterna Universitetshuset, Kungshuset, Palaestra, Arkeologen samt Historiska museet. Total budget:...8,31 Mkr Beviljat stöd:...2,49 Mkr Kostnader 2013:...2,10 Mkr Upparbetat bidrag 2013: kr Under 2013 har arbetet med att implementera energiutredningar pågått.hos samtliga objekt På Historiska museet har Statens Fastighetsverk, tillsammans med Lunds universitet, påbörjat ombyggnationen av en ny utställningslokal på 4:e våningen. I projektet ingår att utföra energibesparande åtgärder, såsom att förbereda för ny ventilation, tilläggsisolera vinden samt att installera energismart museibelysning. Under 2014 kommer ombyggnationen av ny utställningslokal slutföras på Historiska Museet. I Universitetshuset kommer energibesparingsåtgärder att genomföras. En principdiskussion om genomförandemetoder pågår för närvarande med Riksantikvarieämbetet. Under 2014 kommer projektering av nya ventilationssystem, belysning, rumsindelning med mera att påbörjas i Kungshuset samt i Arkeologen. Målsättningen är att skapa ändamålsenliga och energieffektiva byggnader. I dagsläget är det oklart när och hur Lunds Universitet kommer att gå vidare med en ombyggnad av Palaestra. Mindre energieffektiviseringsåtgärder kommer dock att genomföras under året. 1.2 KVARTERET PARADIS, AKADEMISKA HUS Kvarteret Paradis ligger mycket centralt i Lunds stadskärna. Det består av en attraktiv och kulturhistoriskt intressant sjukhusbebyggelse från sent 1800-tal, men har sedan 1970-talet kompletterats och anpassats till lokaler för Lunds universitets verksamhet. Förändringsarbetet inom kvarteret Paradis startade med en ombyggnad av byggnaden Eden, inklusive en ny inglasad uppehållsyta vid entrén. Planerad nybyggnation i form av ett studiecentrum inom kvarteret Paradis kommer inte att hinnas med inom projektets tidsram. Byggnad Eden från 1983 är en institutionsbyggnad som är mycket effektivt byggd med relativt små fönster och låg takhöjd allt enligt principerna efter oljekrisen i början av 70-talet. Idag ställs helt andra krav på undervisningslokaler i form av grupprum och uppehållsytor. 6

7 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Utmaningen i denna byggnad är att skapa bra lokaler och samtidigt ta hänsyn till dagens krav på låg energiförbrukning. Det som har gjorts i Eden är förbättring av klimatskalet, ny ventilation med variabelt flöde, där befintliga ventilationskanaler utnyttjas i stället för som ofta sker att nya kanaler dras, och åtgärder för att minska VVC-förluster. Energieffektiv belysning med morgondagens teknik har också satts in. Tack vare stödet från Delegationen för hållbara städer kan ny teknik prövas och testas utan att visa på kortsiktig lönsamhet. Kravet på att dels tillgodose mycket dagsljus och dels använda transparent arkitektur sker genom att öppna upp lokalerna invändigt, men även genom att ta upp större fönster för bättre dagsljusinsläpp. Att större fönster sätts in kompenseras genom ett extra bra U-värde på fönstren. Byggnaden klarar en klassning nivå Silver enligt systemet för Miljöbyggnad. Den har också en energiförbrukning som ligger 25 % under BBR-kraven för nybyggnad. Certifieringssystemet Miljöbyggnad har använts som verktyg under projekteringen för att nå god energiprestanda och en god innemiljö. Total budget:...12 Mkr Beviljat stöd:...3,6 Mkr Kostnader 2013:...5 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,5 Mkr Byggnad Eden i kvarteret Paradis före ombyggnad Byggnad Eden i kvarteret Paradis efter ombyggnad januari

8 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Byggnadsarbetena har pågått under hela Ansökan för klassning enligt certifieringssystemet för Miljöbyggnad är inskickad. Ombyggnad av tillhörande transformatorstation med grönt tak, så kallat sedumtak. Sedumtak ger dels en isolerande och kylande effekt på transformatorstationen och dels ett grönt tillskott i miljön. Projektet följer planerna och byggnadsarbetena kommer att avslutas under KUNSKAPSSTRÅKET STADS- INTEGRERAD SPÅRVÄG, GÅNG OCH CYKEL 2.1 ATTRAKTIVA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK, LUNDS KOMMUN Delåtgärden handlar om att utveckla ett demonstrationsstråk för gång- och cykeltrafik, från Lund C, Sveriges fjärde största station, genom Universitets- och sjukhusområdet via Ideon till Brunnshög. Ett högkvalitativt gång- och cykelstråk mellan två viktiga punkter förbättrar tillgängligheten för stadens pendlare och skapar bättre förutsättningar för hållbara transporter. Planerade åtgärder för att uppnå önskat resultat: Trädplantering i trafikerade stråk som en lokal klimatåtgärd Cykelräknare som ett visualiseringsprojekt Utveckling av belysning längs gång- och cykelstråk för att främja tryggheten för ökat cyklande Uppgradering av beläggning längs gång- och cykelstråk Högkvalitativt vägvisningssystem Informationstavlor med cykelkartor Trygghetsfrämjande åtgärder Total budget:...4,5 Mkr Beviljat stöd:...1,35 Mkr Kostnader 2013: kr Upparbetat bidrag 2013: kr Det blå huvudcykelstråket, se kartbild, kommer att flyttas till ett nytt läge i Helgona-vägen och längs med Sölvegatan. Tillsammans med fastighetsägaren och intressenter har en ny utformning och gestaltning tagits fram. Mycket tid har lagts på möten och dialog med parterna för att åstadkomma en lösning som stödjer tankarna om noder och stråk i Kunskapsstråket Modell av cykelräknare samt beslut om placering har fattats. Gång- och cykelräkningar har genomförts i fem punkter i det aktuella stråket. Projektering och ombyggnader kommer att utföras under Räkningar av gående och cyklister kommer att genomföras på samma platser som föregående år. 8

9 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Karta över det blå huvudcykelstråket 2.2 BELYSNING AV INBYGGD HÅLLPLATS, LUNDS KOMMUN Avsikten med delåtgärden är att testa LED - belysning i hållplatsmiljöer längs det nya spårvägsstråket Lundalänken. Fokus ligger på en kombination av belysningsdesign, säkerhet och trygghet samt hög energieffektivitet. I Lägesrapport 2011 godkändes ändringen att flytta åtgärden till en busshållplats inom Kunskapsstråket, istället för att arbeta med en hållplats längs med Lundalänken där spårvägen kommer att gå i framtiden, eftersom investeringarna i spårvägen inte är beslutade än. Vi har inom projektet valt att arbeta med hållplatsen Ideon Gateway, belägen på Scheelevägen i anslutning till bygganden Ideon Gateway. Total budget: kr Beviljat stöd: kr Kostnader 2013: kr Upparbetat bidrag 2013: kr En ljusdesigner har anlitats och förslag har tagits fram på belysningen på hållplatslägena, längs anslutande gång- och cykelvägar, och i själva väderskyddet. Projektering och byggande av hållplatsen görs under En före- och efterstudie i form av en enkät planeras. Enkäten syftar till att undersöka hur människor som vistas i området upplever dess trygghet. 9

10 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT FÖRTÄTNING OCH BLANDSTAD I CAMPUSMILJÖ 3.1 IDEON GATEWAY, IKANO FASTIGHETER Sedan början av 2000-talet har Ideon Gateway planerats och slutligen kom bygget igång Innan dess genomfördes mycket arbete för att säkerställa att rätt inriktning och rätt satsning inom olika områden genomfördes. Detta resulterade i ett projekt med hög miljöprofil och med den gemensamma nämnaren som är möten i olika former. Huset är 19 våningar högt och drygt m 2 stort varav cirka hälften är kontor och hälften är hotell och konferensanläggning. Åtgärden har erhållit stöd till vindkraft, solceller och LED-belysning. Total budget:...10 Mkr Beviljat stöd.:...3 Mkr Kostnader totalt:...ca 5,5 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,645 Mkr Solceller Ideon Gateway har nått sin fulla höjd och samtliga solceller är på plats på fasaden. Även inkopplingen av solcellerna till elsystemet är genomförd och solcellerna har börjat producera el till byggnaden. Den anläggning som har satts upp har följande egenskaper: 975 m 2, beräknad förväntad elproduktion per år är MWh, installerad toppeffekt 122,0 kwp. Efter ett års produktion av el från solcellerna kan man se att produktionen har uppnått det beräknade värdet. LED-belysning LED-belysning är installerat i de allmänna utrymmena, på toaletter och i alla hotellrum. Trolig förbrukning för dessa lampor är 40 MWh/år. Jämfört med en traditionell installation medför detta en energibesparing på 167 MWh/år. Vindkraft Vindkraft har sedan tidigare plockats bort från projektet. Tidplan Byggnaden är slutbesiktigad i december 2012 och inflyttning påbörjades i januari Under 2013 har ytterligare anpassningsarbeten pågått och och inflyttning har skett successivt. Aktiviteter/kommunikation som skett under 2013: Ideon Gateway har synts i media i ett flertal artiklar och även i tv. Ett flertal presentationer om Ideon Gateways miljöprestanda har hållits, ofta i samband med att miljörelaterade konferenser i konferenslokalerna i byggnaden. Exempel på tillfällen där detta genomförts är: Ideon Gateway invigdes med pompa och ståt januari 2013 Artikel i Energi och Miljö, februari 2013 Nominerat till Skåne Solar Award, årets solcellsanläggning, 2013 Nominerat till Sweden Green Building Award för Bästa byggnad enligt systemet GreenBuilding, 2013 Nominerat till Sweden Green Building Award för Bästa byggnad enligt systemet LEED, 2013 Presentation för Sveriges Bygguniversitet (augusti 2013) 10

11 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Ideon Gateway sett från Sölvegatan. Ideon Gateway som undersökningsobjekt i projektet go: NEUTRAL Presentation av Ideon Gateway på RE:novera 2013 på Ideon (november 2013) Energikontoret och Sveriges Fastighetsägare hade ett solenergiseminarium på Ideon Gateway där Gateway presenterades (november 2013) IEA Annex 55 hade konferens på Ideon Gateway där Gateway presenterades ingående för ca 30 internationella delgater (november 2013) Gästföreläsning LTH i Helsingborg om Ideon Gateway (december 2013) Under året har även en del studiebesök ägt rum, några av de grupper som haft miljöfokus är: LKF driftorganisation Lunds Klimatallians SGBC, Sweden Green Building Council, har använt Ideon Gateway som fallstudie Ingenjörer för Miljön Delegation från Västpommern var på studiebesök februari 2013 Byggnaden såldes i juli 2013 till Wihlborgs fastigheter. Ikano Fastigheter fortsätter som projektdeltagare och bidrar även framöver med kommunikation om byggnadens miljöprestanda och uppföljning av energimätningarna. 11

12 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT CAMPUSOMRÅDE LTH SAMT IDEON, AKADEMISKA HUS Detta delprojekt består enligt ansökan av aktiviteter i nedan nämnda byggnader. Inom dessa delprojekt har även några ändringar beviljats. LUX (f.d. HT-centrum) Annexet (f.d. Matteannexet) Kårhuset, utbytt mot KC 2 V-huset, Väg- och Vatten M-huset, Maskinteknik, Motorlabb KC4, utbytt mot BMC hus I Matematiks huvudbyggnad. Alternativ energiförsörjning, KC4, energilager i mark och solpaneler KC4, Urban vindkraft, utbytt mot solceller M-huset Ekonomihögskolan, utbytt mot solceller M-huset Tabell 2: Översikt över ändringar inom åtgärd 3.2 Campusområde LTH samt Ideon 2013, Akademiska Hus BYGGNAD STÖ D EN LIGT ANSÖKAN ANLEDNINGEN TILL ÄNDRINGEN OMFÖRDELNING AV STÖD Kårhuset kr Åtgärden är beroende av spårvägsutbyggnad och kommer inte att genomföras inom projekttiden kr till ombyggnad av Kemicentrum 2, liknande åtgärd. Kemicentrum 4, KC4 vindkraft kr Vindkraft svår att genomföra. Omfördelning av hela stödet, kr, till installation av solceller på Maskinhuset. Nya åtgärder Ombyggnad hörsal Kemicentrum 2 Solceller på Maskinhuset 0 kr Byte av byggnad där ombyggnad av Kemicentrum 2 ersätter Kårhuset. Åtgärderna ligger nära varandra på Campus och liknar varandra. 0 kr Nyinsatt åtgärd kring produktion av förnybar energi från solceller, ersätter insatser för vindkraft och solenergi. Får kr från Kårhuset kr från Ekonomihögskolan redan beviljat. Där till kr från Kemicentrum 4 vindkraft. 12

13 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LUX (TIDIGARE HT-CENTRUM) Åtgärden består av två delar, en om- och tillbyggnad av äldre byggnader som kommer att husera LUX, och ett energilager för värme. LUX är ett nytt center för humaniora och teologi (där av det äldre namnet HTcentrum som står i ansökan) och kommer att inrymmas i befintliga äldre byggnader som kompletteras med en tillbyggnad. De två befintliga byggnaderna är den kulturhistoriskt intressanta byggnaden Zoologen från 1917, tidigare museum och institutionslokaler, och Zoofysiologen från 1962 med stora glasytor. Dessa byggnader samt tillbyggnaden ska omvandlas till effektiva kontors- och undervisningslokaler. För att lätta upp de tunga tegelbyggnaderna blir tillbyggnaden delvis i glas. Inriktningen har dels varit låg energiförbrukning per kvadratmeter, och dels att få in många bra arbetsplatser, det vill säga låg, effektiv lokal- och energianvändning per arbetsplats. Den stora utmaningen är att effektivt utnyttja de gamla byggnaderna och skapa många nya kontorsrum, bra undervisningslokaler samt att få balans mellan kulturbyggnad, effektiva fönster, tilläggsisolering och modern formgivning. Zoologen saknar mekanisk ventilation och fönsteren ska kompletteras med en extra ruta och tätning runt fönsterbågarna vilket ger bra isolering och täthet. Zoofysiologen var tidigare en laboratoriebyggnad som nu omvandlats till kontor. Detta ger stora möjligheter till energieffektivisering. All ventilation förses med effektiv värmeåtervinning och variabelt flöde, ny belysning testas. I nybyggnaden får fönster och glaspartier skärpt u-värde till under 1,0. Energilager i mark I ansökan ingår att en befintlig anläggning för energilager i intilliggande byggnad ska kompletteras med fler borrhål. Det har tidigare varit osäkert om denna åtgärd hinns med. Planering pågår i ambitionen att åtgärden ska kunna göras inom tiden för projektet. Total budget:...20 Mkr Beviljat stöd:...6 Mkr Kostnader 2013:...6 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,8 Mkr Byggnadsarbeten både i befintliga byggnader och för tillbyggnaden. Ansökan för klassning enligt Miljöbyggnad är inlämnad. Projektet följer planerna att färdigställa byggnadsarbetena och inflyttning kommer att ske under året. Borrning för komplettering av energilager i mark är tänkt att påbörjas under

14 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Zoologen med f.d. museet till höger i bild före ombyggnad till LUX. I bakgrunden till vänster Zoofysiologen. Tidig idéskiss LUX (tidigare HT-centrum) med Zoologen i bakgrunden, den tillbyggda delen har bearbetats och har mindre andel glas än skissen visar. Ökad ambition Miljöbyggnad används som verktyg för att säkerställa kvaliteten för bra miljöoch energiprestanda. Detta hade vi inte räknat med i ansökan. Vindsvåningen i den äldsta byggnaden från 1917 kommer att isoleras och inredas till kontor. Befintliga takfönster byts och kompletteras med några nya för att få en bra arbetsmiljö. Övriga fönster i byggnaden från 1917 kompletteras med en extra ruta. 14

15 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 Annexet. ANNEXET (TIDIGARE MATTEANNEXET) Annexet kallades tidigare Matteannexet, eftersom det ligger bredvid Matematiks huvudbyggnad. Idag används huset till hela LTH och man har därför beslutat att ändra namnet. Åtgärden består av två delar, en ombyggnad av byggnaden Annexet och en ny utemiljö kring sjön Sjön utanför denna byggnad. Annexet, en arkitektoniskt intressant och mycket yteffektiv byggnad från 1964, har länge varit i behov av ny ventilation men kostnaderna har varit för höga, eftersom det inte funnits utrymme för nytt tidsenligt fläktrum. En utbyggnad för nytt fläktrum har varit nödvändig, men av arkitektoniska skäl blev det tvunget att förlägga fläktrummet i en utbyggnad under mark, vilket är mycket kostsamt. Byggnaden har takbalkar av betong som är genomgående i lanterninerna och således i direktkontakt med både ute- och inneluft. Det har varit en utmaning att isolera dessa då balkarna av arkitektoniska skäl inte kunde ändras utvändigt. Denna konstruktion finns på flera ställen inom LTH och metodiken att hantera dem provas här. Energianvändningen kommer att minska väsentligt tack vare åtgärden. Den tidigare energianvändningen låg på 200 kwh per m 2 och det nya värdet ligger på 80 kwh per m 2. Det blir ett gott exempel på energieffektiv byggnad för studenter inom LTH, som får en hel del undervisning här. Ofta används exempel från LTHområdet i undervisningen. Miljöbyggnad har använts som verktyg under projekteringen och kommer även användas för uppföljningen. Ett nytt arbetssätt under ombyggnaden var att miljöbyggsamordnare och energisamordnare arbetade tillsammans med konsultgruppen systematiskt under hela projekteringen. Tidigt uppsatta mål, separata energisamordningsmöten samt kontinuerliga kontrollberäkningar har gett resultat. Det goda arbetssättet för projektet används som exempel dels i undervisning på ett antal kurser vid LTH, dels i utbildningar i Systemet för Miljöbyggnad som Sweden Green Building Council ger. Catarina 15

16 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Annexet. Befintlig byggnad till vänster med de karakteristiska takbalkarna i betong som går rakt genom lanterninerna. Tillbyggnad till höger. Det nya underjordiska parkområdet med sjön Sjön till höger utanför bild. Warfvinge, som var energisamordnare, använder det även som gott exempel i andra externa föredrag. PARKOMRÅDET Parkområdet i centrum för norra delen av universitetsområdet är ett viktigt rekreationsområde för studenter främst inom naturvetenskap. Planeringen är att varsamt synliggöra övre och nedre sjön vid LTH från Sölvegatan, Kårhuset och Kunskapsstråket genom att modulera marken, bryggor och utföra kompletterande planteringar. Total budget:...16 Mkr Beviljat stöd:...4,8 Mkr Kostnader kr Upparbetat bidrag 2013: kr Färdigställande och inflyttning i byggnaden. Projektering för förändringar av området runt sjön Sjön. Uppföljning av byggnaden samt verifiering av miljöcertifieringen enligt systemet för Miljöbyggnad. Utförande av förändringar i parkområdet sker enligt planerat runt sjön Sjön. Modulering av marken, genom att ta bort överskottsmassor, så att parkområdet syns och får kontakt med övriga delar av kunskapsstråket kommer att utföras under året. Förberedelse av terrassering samt nya sittgrupper och utsiktsplatser kommer också att ske. Den befintliga växtligheten rensas inför nyplantering. Ökad ambition Genom den stimulans som projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE innebär har ambitionen vid om- och tillbyggnad av Annexet ökat i några avgörande punkter. U-värdet på glasen har sänkts från det planerade 1,1 W/ m 2 K till 0,8 W/ m 2 K. Kravet på hela byggnadens täthet har skärpts så det är mindre än 0,4 l/s, m 2 vid +/-50 Pa. Som jämförelse har Miljöbyggprogram Syd för nybyggda lokaler ett täthetskrav 0,6 l/s, m 2 vid +/-50 Pa. Enligt ansökan var det tänkt att använda en del LED-teknik till belysningen som även skulle närvaro- och dagsljusstyras. Erfarenheterna från försöket i E- 16

17 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 huset har stimulerat till att belysningsanläggningen utvecklats som pilotobjekt. En helt ny typ av styrning med dagsljus, närvaro, tid m.m. samverkar för en energieffektiv användning. Det, tillsammans med nya typer av effektiva armaturer och mycket LED-teknik, ger sammantaget en installerad effekt på belysningen på 3 W/m 2 jämfört med de planerade 9 W/m 2. KÅRHUSET Kårhuset är byggt Där finns flera olika publika verksamheter vilket ställer olika krav på byggnaden. Byggnaden är inte särskilt effektiv även om den bara är knappt 20 år gammal. Anledning till detta är att man använde sig av en totalentreprenad vid nybyggnationen, som prioriterade låga anläggningskostnader före låga driftskostnader. Byggnaden har idag flera olika system för klimat och ventilation som vid en uppgradering skulle kunna bli mer effektiva. Genom åtgärder kan energianvändningen sänkas med 10 %. I samband med utbyggnaden av kollektivtrafikstråket Lundalänken skulle en förstärkning med en entré mot väster öppna upp mot platsen som finns där för angöring av den spårbundna Lundlänken. Kårhuset blir då en port till norra delen av universitetets campus och genväg till och från hållplatsen för att stimulera det kollektiva åkandet. Total budget:...3 Mkr Beviljat stöd: kr Kostnader 2013:...0 kr Upparbetat bidrag 2013:...0 kr Åtgärden kommer inte att kunna genomföras inom projekttiden. En ombyggnad av Kårhuset kommer att ske senare, när spårvägen byggs nordväst om byggnaden. Då blir det också aktuellt att bygga en ny entré. De andra åtgärderna kring energieffektivisering kommer då att göras samtidigt som fasad- och entréombyggnaden. Förslag till ändring av åtgärden innebär att stödet flyttas från Kårhuset och att motsvarande energieffektivisering görs i Kemicentrum, KC2. Planerad aktivitet Den ändringsansökan om att förflytta medel från delåtgärd Kårhuset till Kemicentrum, KC2, beviljades av Boverket KEMICENTRUM 2 HÖRSALSOMBYGGNAD Den i ansökan upptagna ombyggnaden av Kårhuset kommer inte att genomföras under den aktuella perioden. Istället planeras en ombyggnad av hörsal i Kemicentrum 2 (KC2). Det är motsvarande åtgärder som kommer att göras i KC2 som har skjutits på framtiden i Kårhuset. I Kårhuset finns kårlokaler, kontor och större hörsalar. Åtgärder var planerade för effektivare ventilation och belysning i hörsalarna, vilket inte kommer hinnas med inom tidsramen för projektet. Åtgärderna görs för att klara dagens krav på studiemiljöer och inomhusklimat med god energieffektivitet. Byggnaderna ligger inom samma campus. Ombyggnaden i KC 2 avser ny ventilation som är behovsanpassad, VAV, med effektiv värmeåtervinning och de kringarbeten det medför. Lokalerna förses även med modern belysning med styrning utifrån erfarenheter från pilotprojekten i E- huset och Annexet. Den totala projektkostnaden är ca 9 Mkr varav 3 Mkr är stödbe- 17

18 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 rättigat underlag. I Boverkets beslut godkändes att kronor i stöd för ventilation och belysning flyttades från delåtgärden Kårhuset till Kemicentrum, KC2. Total budget:...3 Mkr Beviljat stöd: kr Kostnader 2013:...0 kr Upparbetat bidrag 2013:...0 kr Under 2013 har inga åtgärder gjorts. En energieffektiv ombyggnad av ventilationen och belysningen i hörsalen planeras och genomförs under NORRA DELEN AV CAMPUS Förbättrat inomhusklimat och energiprestanda, belysning och energieffektiv ventilation beskriver de åtgärder som görs på norra delen av campus. I norra delen Lunds universitets Campus är det till stor del 60-talsbyggnader med enhetligt formspråk, generella gemensamma lokaler som är tillgängliga för många. Bland annat de byggnader där Lunds tekniska högskola, LTH, finns ska anpassas till moderna undervisningslokaler med bra miljö- och energiprestanda. Inom norra delen av Campus ligger flera byggnader som har en gemensam budget enligt ansökan. Total budget:...16,5 Mkr Beviljat stöd... 4,9 Mkr V-HUSET, VÄG- OCH VATTEN Ombyggnad sker för att dagens krav på studiemiljöer och inomhusklimat ska uppnås. Det är en utmaning med 60-tals-huset att få det funktionellt med god energiprestanda när kravet är högt på att bibehålla det arkitektoniska uttrycket i Klas Anshelms arkitektur. Byte av fönster, komplettering för effektiv ventilation för variabelt flöde och energisnål belysning, men även byte av ställverk för minskning av förluster i elförsörjningen kommer att genomföras. Erfarenheter från försöken med belysningsinstallationer i E-huset kommer att tas till vara, liksom erfarenheter från Annexet. Delegationen för hållbara städer besökte E-huset, och den provinstallation som finns där, den 8 maj Miljöbyggnad används som verktyg för att säkerställa kvaliteten för bra miljöoch energiprestanda. Det goda arbetssättet och därmed erfarenheter från Annexet används med miljö- och energisamordnare involverade i projektet. Kostnader 2013:...0 kr Upparbetat bidrag 2013:...0 kr 18

19 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 V-huset, Etapp 1, fasad mot öster Ombyggnaden påbörjas för lågdelen genom rivning av befintliga anläggningar och förberedelse för energieffektiviserande åtgärder. Ombyggnaden följer planen och kommer att pågå för lågdelen av V-huset under 2014 och beräknas vara klar under hösten M-HUSET, MASKINTEKNIK Maskinteknik får nya lokaler för motorlabb med laboratorier för test och utveckling av större motorer för lätta och tunga fordon, bland annat för alternativa bränslen. I samband med testerna går det åt en hel del energi. Projektet innebär tillbyggnad och ombyggnad med arbetsplatser och laboratorier. Det innebär bättre klimatskal, effektiv ventilation med värmeåtervinning och energisnål belysning men även byte av ställverk för minskning av förluster i elförsörjningen. Det är extremt stora luftmängder som behövs när testcellerna är i drift. Motorerna körs knappt en tiondel av tiden och då inte alla samtidigt. Tidigare så fanns bara två lägen för ventilationen av och på och då med maximalt flöde i alla celler samtidigt och bristfällig tilluftskompensation. Nu blir det separata system för testcellerna och för allmänventilationen. Luftmängder, både i arbetsrum och testlokaler, styrs efter behov och den totala luftmängden över dygnet ska hållas så låg som möjligt. Ventilationen förses även med värmeåtervinning. Det är framförallt luften från testcellerna som ger en hel del återvunnen värme till övriga delar av lokalen. Lokalerna förses även med modern belysning och styrning. Dessutom kommer överskottsenergi att tas tillvara i form av producerad el från motorbromsar. Mekaniska generatorer installeras för att bromsa motorer vid testkörningar. De fungerar som jättelika dynamor, elen som produceras tas till vara och används i egna nätet, vilket gör att nettoförbrukningen av el till verksamheten minskar betydligt. 19

20 HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2014 Genom tillbyggnaden förses denna del av byggnaden med ett bättre klimatskal och fönster med U-värde under 1,0. I Boverkets beslut godkändes att kronor i stöd flyttades från delen Ekonomihögskolan till Maskinhuset och Motorlabb. Ny budget:...6 Mkr Beviljat stöd:...1,8 Mkr Kostnader 2013:...4 Mkr Upparbetat bidrag 2013:...1,2 Mkr Projekteringen har färdigställts och en stor del av byggarbetena har utförts. Flera artiklar har publicerats kring motorlabbet och ombyggnaden. Projektet följer planerna och sista etappen färdigställs under första halvåret Tillbyggnad Motorlabb med nytt klimatskal längs hela laboratoriet. Kontrollrum i tillbyggnaden. Till vänster ny yttervägg. Till höger gamla ytterväggen med de ombyggda testcellerna innanför. 20

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer