INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1"

Transkript

1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p :56 PM

2 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott repor eller blottade ledningar på nätkabeln. Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats. Försök aldrig att ladda batterierna. Använd inte laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Använd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande. Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll i enlighet med markeringarna vid batterifacket. Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga. Akta dig för att kortsluta batteriets kontakter. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år. Använd endast nättillsatsen CASIO AD-5. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. CASIO Europe GmbH Bornbarch Norderstedt Germany 649A-SW-002A LK90TV_sw_00.p :56 PM

3 Säkerhetsföreskrifter Vi gratulerar till valet av detta elektroniska musikinstrument från CASIO. Läs noga igenom instruktionerna i denna bruksanvisning innan instrumentet tas i bruk. Bevara all information för framtida referens. Symboler Ett flertal symboler används i detta instruktionshäfte och på själva produkten för att försäkra att produkten används som den ska och för att förhindra såväl personella som materiella skador. Dessa symboler och deras innebörd anges nedan. FARA Denna symbol anger information som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarlig personskada. Symbolexempel En triangel ( ) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exemplet till vänster anger risk för elstötar.) En cirkel med ett snedstreck ( ) anger att en viss åtgärd inte får utföras. Indikationen inuti eller intill symbolen anger åtgärder som är speciellt förbjudna. (Exemplet till vänster anger att isärtagning är förbjuden.) En svart punkt ( ) anger att en viss åtgärd måste utföras. Indikationen inuti symbolen anger specifika åtgärder som måste utföras. (Exemplet till vänster anger att nätkabeln måste kopplas bort från vägguttaget.) VARNING Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarliga skador. OBSERVERA Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för allvarliga materiella skador eller permanenta fel på produkten. 649A-SW-003A SW-1 LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

4 Säkerhetsföreskrifter FARA Alkaliska batterier Utför det nedanstående omedelbart om du råkar få vätska från ett alkaliskt batteri i ögat. 1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med vatten. 2. Uppsök läkare omedelbart. Vätska från alkaliska batterier kan orsaka synskador. VARNING Rök underlig doft överhettning Fortsatt användning av produkten när den avger rök en underlig doft eller märkbar värme skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna produkt. Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den spänning som är märkt på nättillsatsen. Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. Felaktig användning av nättillsatsens kabel kan orsaka skador på denna och därmed skapa risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att modifiera den. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. Använd nättillsatsen på ställen där den ej kan utsättas för vattenstänk. Vatten skapar risk för brand och elstötar. Placera aldrig en vas eller någon annan vätskefylld behållare på nättillsatsen. Vatten skapar risk för brand och elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. Försök aldrig att bränna produkten. Släng aldrig produkten i en eld. Den kan explodera och skapa risk för brand och personskador. Vatten och främmande föremål Vatten övriga vätskor och främmande föremål (såsom metallbitar) som tränger in i produkten skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Isärtagning och modifiering Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera denna produkt. Detta skapar risk för elstötar brännsår och andra personskador. Överlåt all intern inspektion justering och underhåll till din handlare eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. SW-2 649A-SW-004A LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

5 Säkerhetsföreskrifter Slag och stötar Fortsatt användning av produkten om den har skadats efter att ha tappats eller utsatts för slag och stötar skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Plastpåsar Plastpåsen som produkten är förpackad i kan utgöra en kvävningsfara. Var speciellt försiktig så att småbarn inte kan komma åt påsen. Klättra inte upp på produkten eller ställningen* Produkten eller ställningen kan tippa över och skadas om någon klättrar upp på den. Var speciellt försiktig i ett hem där det förekommer småbarn. Placering Placera inte produkten på ett ojämnt lutande eller ostadigt underlag. Produkten kan falla och orsaka personskador eller skadas själv. OBSERVERA Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Håll nättillsatsens kabel borta från spisar element och andra värmekällor. Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder och när produkten inte ska användas en längre tid t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats i området runt stiften minst en gång om året. Flyttning av produkten Innan produkten flyttas ska du alltid koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och koppla ur alla anslutningskablar och ledningar. I annat fall uppstår risk för brand och elstötar. Rengöring Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget före rengöring. Om nättilsatsen lämnas inkopplad kan den utsättas för skador och skapa risk för brand och elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Använd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Uttag Anslut endast specificerade komponenter och utrustning till produktens uttag. Anslutning av utrustning utöver de rekommenderade skapar risk för brand och elstötar. 649A-SW-005A SW-3 LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

6 Säkerhetsföreskrifter Placering Undvik att placera produkten på nedanstående ställen. Miljöer som dessa skapar risk för brand och elstötar. Ställen som utsätts för hög luftfuktighet eller rikligt med damm. Nära ett kök eller andra ställen som utsätts för rök och ånga. Nära en luftkonditioneringsapparat på en uppvärmd matta på ställen som utsätts för solsken inuti en bil som står parkerad i solen och på alla övriga ställen som kan utsättas för höga temperaturer. Bildskärm Utsätt inte LCD-skärmen för slag och stötar då glaset kan spricka och orsaka personskador. Skulle skärmen spricka eller uppvisa repor bör du undvika att vidröra vätskan innanför skärmen. Denna vätska kan irritera huden. Skulle du råka få skärmvätska i munnen ska du omedelbart skölja ur munnen med vatten och sedan uppsöka läkare. Skulle du råka få skärmvätska i ögonen eller på huden ska du skölja med vatten i minst 15 minuter och sedan uppsöka läkare. Ljudvolym Lyssna inte på musik med väldigt hög volymnivå under långa perioder. Detta gäller speciellt när du använder hörlurar. En hög volymnivå kan orsaka hörselskador. Hälsovarning I väldigt sällsynta fall kan en viss tids utsatthet för kraftiga ljusexplosioner eller blinkande ljus orsaka tillfälliga muskelkramper medvetslöshet eller andra fysiska problem hos vissa personer. Rådfråga din läkare innan produkten tas i bruk om du misstänker att du kan tänkas vara mottaglig för något av det ovanstående. Använd produkten på ett väl upplyst ställe. Tunga föremål Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten. Produkten kan tippa över och falla vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Korrekt montering av ställningen* En felaktigt monterad ställning kan göra att produkten tippar över och faller vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Montera ställningen på rätt sätt i enlighet med de anvisningar som medföljer den. Se också till att montera produkten på ställningen på rätt sätt. * En ställning kan köpas som extra tillbehör. VIKTIGT! Vid drift med batterier ska du byta ut dessa eller skifta till en alternativ strömkälla när du märker något av det följande. Dunkel strömindikator Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den avsedda ljuder Onormalt rytmmönster och spelning av demonstrationsmelodi Onormalt låg mikrofonvolym Förvrängning av mikrofoningången Dunkel strömindikator när mikrofonen används Plötsligt strömavbrott när mikrofonen används Tangentljusen dämpas när noterna ljuder Strömavbrott förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator Om du märker av något av symptomen som beskrivs ovan vid användning av produkten ska du omedelbart slå av den och uppsöka läkare. SW-4 649A-SW-006A LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

7 Huvudsakliga egenskaper 264 toner Ett brett utbud av toner inkluderar stereopiano diverse syntetiserade toner trumljud och mycket mer. Knappen PIANO BANK Ett enkelt tryck på denna knapp ger dig direkt tillgång till pianotoner och pianolektioner. Avancerat 3-stegs lektionssystem Systemet för 3-stegslektion gör det möjligt att öva i egen takt. Klaviaturen gör en automatisk bedömning av framförandet så att du kan se i vilken takt du förbättras. System för 3-stegslektion: Du kan lära dig att spela en av de inbyggda låtarna och SMF-data från ett SmartMedia TM kort då tangenterna tänds för att visa dig de rätta noterna. Öva först på rätt timing och spela sedan med i egen takt. Till slut ska du vara redo för det tredje steget där du spelar med i normal takt. * Tangentljusen kan vara svåra att se om de utsätts för solljus eller annan skarp belysning. Bedömningssystem: Klaviaturen kan ställas in på att gradera ditt framförande under lektionerna i steg 1 2 och 3 genom att tilldela poäng. Klaviaturen kan rentav avge dess rapport muntligt såväl halvvägs i lektionen som vid slutet av den. Sångläge Anslut en separat införskaffad mikrofon till mikrofonuttaget* för att sjunga med till klaviaturens inbyggda låtar och SMF-data från ett SmartMedia TM kort. * Om en mikrofon medföljer din klaviatur ska du använda denna. 100 inbyggda låtar inklusive pianostycken De inbyggda låtarna är indelade i två grupper: en sångbank på 65 låtar med automatiskt ackompanjemang och en pianobank på 35 pianostycken. Du kan njuta av låtarna i befintligt skick eller dämpa melodidelen i en sångbankslåt eller delen för endera handen i en pianobankslåt och sedan spela med på tangentbordet. 120 rytmer Ett urval av rytmer som täcker rock pop jazz och praktiskt taget alla andra musikstilar. Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Spela helt enkelt ett ackord för att få motsvarande rytm bas och ackorddelar att spelas med automatiskt. Musikinformationssystem En stor LCD-skärm förenklar inlärningen av låtar genom att uppvisa fingersättning och noter som ska spelas. Sångminnesfunktion Lektionsinspelning gör att du kan spela in efter hand som du spelar med till de inbyggda låtarna. Vid framförandeinspelning spelar du in ditt framförande inklusive autokomp i realtid. Vid avspelning av den inspelade datan tänds tangenterna i enlighet med melodin. Lagring och avspelning av låtdata som överförts från en dator Det går att ansluta klaviaturen till en dator använda ett speciellt omvandlingsprogram från CASIO för att omvandla inköpt eller skapad SMF-data till formatet CASIO och sedan överföra det till klaviaturen. Öppning för SmartMedia TM kort Det går även att sätta i ett kort med en standard MIDI-fil (SMF) och avspela det på klaviaturen. Uttag VIDEO OUT Klaviaturen kan anslutas till en TV försedd med en videoingång för att betrakta lektionsinformation på TV-skärmen. När du vill sjunga med är det också lättare att se textdatan på TV-skärmen. 649A-SW-007A SW-5 LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

8 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... SW-1 Huvudsakliga egenskaper... SW-5 Innehåll... SW-6 Allmän översikt... SW-8 SW-6 Fastsättning av nothäftesställningen... SW-10 Snabbreferens... SW-11 Att spela på tangentbordet... SW-11 Strömförsörjning... SW-13 Användning av batterier... SW-13 Användning av nättillsatsen... SW-14 Automatiskt strömavslag... SW-14 Strömuppmaning... SW-15 Minnesinnehåll... SW-15 Anslutningar... SW-16 Hörlurs/komponentuttaget... SW-16 USB-port... SW-16 Tilldelningsbart uttag... SW-16 Mikrofonuttag... SW-17 Uttag VIDEO OUT... SW-17 Tillbehör och alternativ... SW-17 Grundläggande hantering... SW-18 Att börja spela... SW-18 Val av en ton... SW-18 På- och avslag av tangentljussystemet... SW-19 Att öva på pianot... SW-20 Användning av knappen PIANO BANK... SW-20 Att spela en inbyggd låt... SW-21 Att avspela en sångbankslåt... SW-21 Att avspela en pianobankslåt... SW-22 Musikinformationssystem... SW-22 Justering av tempot... SW-22 Att göra en paus i avspelning... SW-23 Snabbspolning bakåt... SW-23 Snabbspolning framåt... SW-23 Att spela en musikfras i en slinga... SW-23 Att ändra meloditon... SW-24 Att spela alla låtar i följd... SW-24 Avancerad 3-stegslektion... SW-25 Bedömningsläge... SW-26 Användning av lektionsfunktioner och bedömningsläget... SW-27 Steg 1 - Öva din timing... SW-27 Steg 2 - Öva på noterna... SW-28 Steg 3 - Spela i normal hastighet... SW-29 Användning av frasövningsläget... SW-29 Vägledning för röstfingersättning... SW-30 Användning av metronomen... SW-30 Användning av en mikrofon för sångläget... SW-31 Automatiskt ackompanjemang (autokomp)... SW-33 Val av en rytm... SW-33 Spelning av en rytm... SW-34 Användning av autokomp... SW-34 Användning av upptaktsmönster... SW-37 Användning av ett utfyllnadsmönster... SW A-SW-008A LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

9 Innehåll Användning av en rytmvariation... SW-37 Användning av ett utfyllnadsmönster med en rytmvariation... SW-38 Synkroniserad start av ackompanjemang och rytm... SW-38 Avslutning med ett avslutningsmönster... SW-38 Sångminnesfunktion... SW-39 Delar och spår... SW-39 Inspelning av egen spelning till en inbyggd låt... SW-40 Avspelning av en lektionsinspelning... SW-41 Inspelning av ett framförande... SW-41 Avspelning av en framförandeinspelning... SW-43 Överdubbning av en framförandeinspelning... SW-44 Radering av en specifik del/spår... SW-44 Tangentbordsinställningar... SW-45 Användning av lagring... SW-45 Användning av delning... SW-46 Samtidig användning av lagring och delning... SW-47 Transponering av tangentbordet... SW-47 Ändring av inställningar... SW-51 Meddelanden... SW-53 Användning av ett SmartMedia-kort... SW-56 Förberedelser... SW-58 Avläsning av ett SmartMedia-kort... SW-58 Felmeddelanden för SmartMedia-kort... SW-60 Felsökning... SW-62 Tekniska data... SW-64 Klaviaturens skötsel... SW-65 Bilaga... A-1 Tonlista / Nottabell... A-1 Trumtilldelningslista... A-6 Tabell över fingersatta ackord (FINGERED)... A-7 Rytmlista... A-8 Sånglista... A-9 MIDI-meddelanden som kan sändas och mottagas via USB-porten Användning av anslagskänslighet... SW-48 Justering av komp- och sångbanksvolym... SW-49 Stämning av tangentbordet... SW-49 Anslutning till en dator... SW-50 Anslutning till en dator... SW-50 Utökning av valet av sångbankslåtar... SW-51 Generell MIDI... SW-51 Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. 649A-SW-009A SW-7 LK90TV_sw_01-07.p :56 PM

10 Allmän översikt A B C D E F G H I J K L M N *1 O *2 *3 I P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] _ b c d a e SW-8 649A-SW-010A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

11 Allmän översikt Denna klaviatur är försedd med två knappar benämnda PLAY/STOP. I denna bruksanvisning anges knappen PLAY/STOP som återfinns under knappen SING ALONG som <PLAY/STOP>. 1 Ratt för mikrofonvolym (MIC VOLUME) 2 Knappar för tonhöjdskontroll/transponering (KEY CONTROL/ TRANSPOSE) 3 Knapp för sångläge (SING ALONG) 4 Spel/stoppknapp (<PLAY/STOP>) 5 Sångminnesknapp (SONG MEMORY) 6 Funktionsknapp (FUNCTION) 7 Demonstrationsknapp (DEMO) 8 Knapp för tangentljus (KEY LIGHT) 9 Datatillgångslampa (DATA ACCESS) 0 Rytmknapp (RHYTHM) A Tonknapp (TONE) System för avancerad 3-stegslektion (ADVANCED 3-STEP LESSON SYSTEM) B Knapp för frasövning (PRACTICE PHRASE) C Knapp för poängbedömning (SCORING 1-3) D Stegknapp 1 till 3 (STEP 1-3) E Knapp för röstfingersättning (SPEAK) F Metronomknapp (METRONOME) G Knapp för vänster kanal (LEFT) spår 1 (TRACK 1) H Knapp för höger kanal (RIGHT) spår 2 (TRACK 2) I Högtalare J Mikrofonuttag (MIC IN) K Rytmlista (RHYTHM) L Tonlista (TONE) M Sångbanks/sånglägeslista (SONG BANK/SING ALONG) N Bildskärm O Pianobankslista (PIANO BANK) P Ackordrotsnamn (CHORD) Q Lista över slaginstrument R Delningsknapp (SPLIT) S Lagringsknapp (LAYER) T Lista över röst 1 till 5 U Strömbrytare (POWER) V Strömindikator W Volymreglage (MAIN VOLUME) X Lägesväljare (MODE) Reglage för sång/pianobank rytm (SONG/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER) Y Repeteringsknapp (REPEAT) Upptaktsknapp (INTRO) Z Återspolningsknapp (REW) Knapp för normal spelning/utfyllnad (NORMAL/FILL-IN) [ Framspolningsknapp (FF) Knapp för variation/utfyllnad (VARIATION/FILL-IN) \ Pausknapp (PAUSE) Knapp för synkroniserad start/avslutning (SYNCHRO/ENDING) ] Spel/stoppknapp (PLAY/STOP) start/stoppknapp (START/STOP) _ Indikator för sång/pianobanksreglage a Indikator för rytmreglage b Sångbanksknapp (SONG BANK) c Pianobanksknapp (PIANO BANK) d Kortknapp (CARD) e Tempoknappar (TEMPO) Reglagens indikatorlampor Indikatorlampa för sång/pianobanksreglage Ett tryck på knappen SONG BANK PIANO BANK eller SING ALONG eller ett tryck på knappen DEMO för att starta demonstrationsspelning gör att indikatorlampan för sång/pianobanksreglage tänds. Detta anger att knapparna Y t.o.m. ] nu fungerar som knappar för avspelningskontroll. Indikatorlampa för rytmreglage Ett tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget eller ett tryck på knappen RHYTHM och sedan SONG MEMORY för att aktivera sångminnet gör att indikatorlampan för rytmreglage tänds. Detta anger att knapparna Y t.o.m. ] nu fungerar som knappar för rytmkontroll. Skärmexemplen som visas i denna bruksanvisning är enbart för illustrativa syften. Text och siffror som faktiskt visas på skärmen kan skilja sig från exemplen i denna bruksanvisning. När du tittar på en flytande kristallskärm ur sned vinkel kan kontrasten te sig en aning felaktig. Kontrasten på klaviaturens skärm är inställd på att betraktas av en person som sitter på en stol rakt framför instrumentet. Skärmkontrasten är fast och kan inte ändras. 649A-SW-011A SW-9 LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

12 Allmän översikt *1 Fastsättning av nothäftesställning För in båda ändama av musikställningcn som medföljer i de två hålen på instrumentets ovansida. *2 f Sifferknappar g Knapparna [+]/[ ] För sifferinmatning i avsikt att ändra visat nummer eller inställning. Negativa värden kan inte matas in med sifferknapparna. Använd [+] (öka) eller [ ] (minska) istället. *3 h Kortöppning h Baksida i j k l m i Tilldelningsbart uttag (SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK) j Likströmsintag (DC 9V) k Hörlurs/komponentuttag (PHONES/OUTPUT) l USB-port (USB) m Videouttag (VIDEO OUT) SW A-SW-012A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

13 Snabbreferens SONG BANK PIANO BANK Number Sifferknappar buttons POWER Strömindikator indicator POWER STEP2 MODE PLAY/STOP STEP1 Detta avsnitt ger en snabböverblick av tangentoperationerna i steg ett och två hos funktionen för 3-stegslektion. Att spela på tangentbordet 1 Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på strömmen. Strömindikatorn ovanför knappen tänds. Tänds 2 Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL. 3 Tryck på knappen SONG BANK. 4 Leta upp önskad låt i listan SONG BANK/SING ALONG och mata in dess tvåsiffriga nummer med sifferknapparna. Se sidan A-9 för Sångbanks/Sånglägeslista. Exempel: Mata in 5 och sedan 8 för att välja 58 ALOHA OE. Aloha O e 5 Tryck på knappen STEP 1 eller STEP 2. Klaviaturen avger ett taktljud och väntar på att du ska börja spela på tangenterna. Tangenterna som ska tryckas in först börjar blinka. 6 Spela melodin tillsammans med ackompanjemanget för den valda låten. Spela i enlighet med den fingersättning noter och dynamikmärken som visas på skärmen. Notens tonhöjd Aloha O e Fingersättning Indikatorn visas 649A-SW-013A SW-11 LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

14 Snabbreferens Om du valde lektionssteg 1 Spela noterna på tangentbordet. Ackompanjemanget (vänsterhandens del) spelas i takt med noterna. I steg 1 spelas alltid rätt melodinot oavsett vilken tangent du trycker på. Om du valde lektionssteg 2 Spela de rätta noterna på tangentbordet. Tryck på tangenten som tänds. Vid användning av en pianobankslåt slås tangentljuset av så snart du trycker på tangenten. Tangentljuset för nästa tangent att trycka på börjar blinka. Ackompanjemanget (vänsterhandens del) spelas i takt med noterna så länge du trycker på rätt tangenter. 7 Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa spelning. Att spela en etyd- eller konsertstyckeslåt 1 Tryck i steg 3 i proceduren ovan på knappen PIANO BANK istället för SONG BANK. Indikatorn visas 2 Finn i listan PIANO BANK den låt du vill spela och använd sifferknapparna för att mata in dess tvåsiffriga nummer. Se sidan A-9 för Pianobankslista. 3 Fortsätt sedan från steg 5 ovan. SW A-SW-014A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

15 Strömförsörjning Klaviaturen kan drivas med nätspänning från ett vanligt vägguttag (med hjälp av angiven nättillsats) eller med batterier. Slå alltid av klaviaturen när du slutat spela. Användning av batterier Kontrollera alltid att strömmen är avslagen före isättning eller byte av batterier. Isättning av batterier 1 Ta av batterifacklocket. 2 Sätt i 6 batterier av storlek AA i batterifacket. Försäkra att plus- (+) och minuspolerna ( ) vänds åt rätt håll. 3 För in flikarna på batterifacklocket i de därför avsedda hålen och stäng locket. Klaviaturen kan fungera felaktigt om strömmen lämnats påslagen vid isättning eller byte av batterier. Normal funktion kan återställas om du slår strömmen av och sedan på igen. Information om batterier Det följande anger ungefärlig batterilivslängd. Alkaliska batterier timmar Värdet ovan anger standard batterilivslängd vid en normal temperatur och volymen ställd på en medelhög nivå. Höga eller låga temperaturer och spelning på en hög volymnivå reducerar batteriernas livslängd. Följande tecken tyder på att batterierna börjar bli svaga. Byt batterier så snart som möjligt när något av det följande inträffar. Dunkel strömindikator Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den avsedda ljuder Onormalt rytmmönster och spelning av demonstrationsmelodi Onormalt låg mikrofonvolym Förvrängning av mikrofoningången Dunkel strömindikator när mikrofonen används Plötsligt strömavbrott när mikrofonen används Tangentljusen dämpas när noterna ljuder Strömavbrott förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator VARNING Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. OBSERVERA Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Använd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. 649A-SW-015A SW-13 LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

16 Strömförsörjning Användning av nättillsatsen Använd endast den nättillsats som specificeras för denna klaviatur. Specificerad nättillsats: AD-5 [Baksida] Likströmsingång (DC 9V) Nättillsats AD-5 Vägguttag Observera följande varningar och säkerhetsföreskrifter vid användning av nättillsatsen. OBSERVERA Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Håll nättillsatsens kabel borta från spisar element och andra värmekällor. Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder och när produkten inte ska användas en längre tid t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats i området runt stiften minst en gång om året. VIKTIGT! Kontrollera att klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. VARNING Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna produkt. Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den spänning som är märkt på nättillsatsen. Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att modifiera den. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. Använd nättillsatsen på ställen där den ej kan utsättas för vattenstänk. Vatten skapar risk för brand och elstötar. Placera aldrig en vas eller någon annan vätskefylld behållare på nättillsatsen. Vatten skapar risk för brand och elstötar. Automatiskt strömavslag När klaviaturen drivs med batterier slås strömmen av automatiskt om ingen åtgärd har utförts på cirka 6 minuter. Tryck i så fall på knappen POWER för att slå på strömmen igen. Automatiskt strömavslag fungerar inte (aktiveras ej) när klaviaturen drivs med nättillsatsen. Att koppla ur automatiskt strömavslag Håll knappen TONE intryckt medan du slår på strömmen för att koppla ur automatiskt strömavslag. När funktionen är avslagen slås klaviaturen inte av automatiskt oavsett hur länge du lämnar den orörd. Automatiskt strömavslag aktiveras på nytt när strömmen slås av och sedan på igen manuellt. SW A-SW-016A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

17 Strömförsörjning Strömuppmaning Tangentljusen tänds för att upplysa dig om att strömmen är påslagen om du låtit klaviaturen stå orörd i cirka 6 minuter. Tangenterna tänds enbart inget ljud avges. Tryck på valfri knapp eller tangent för att koppla ur varningen. Strömuppmaning fungerar endast när klaviaturen drivs med nättillsatsen. Funktionen aktiveras inte vid batteridrift. Att slå av strömuppmaning 1 Tryck på knappen FUNCTION ett antal gånger tills DEMO 2 visas på skärmen. 2 Använd knapparna [+] och [ ] för att ändra inställningen till off. 3 Tryck på knappen FUNCTION för att lämna inställningsskärmen. Minnesinnehåll Innehållet i sångminnet bevaras så länge klaviaturen är strömförsörjd även om strömmen är avslagen. Strömtillförseln avbryts om nättillsatsen kopplas ur då inga batterier är isatta eller om batterierna är urladdade. Alla inställningar för klaviaturen återställs då till deras grundinställningar och all data i minnet raderas. Strömförsörjningskrav Observera det följande för att försäkra att dina inställningar och nuvarande minnesinnehåll inte förloras. Se till att klaviaturen strömförsörjs via nättillsatsen innan batteribyte utförs. Försäkra att en uppsättning nya batterier är isatta i klaviaturen innan nättillsatsen kopplas ur. Kontrollera att strömmen är avslagen före batteribyte eller urkoppling av nättillsatsen. 649A-SW-017A SW-15 LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

18 Anslutningar Hörlurs/komponentuttaget FÖRBEREDELSER Vrid ner volymen på både klaviaturen och utrustningen som ska anslutas innan du ansluter hörlurar eller någon annan yttre komponent. Justera sedan volymnivån efter hand. Anslutningsexempel PIN-kontakt (röd) PIN-kontakt Till uttaget PHONES/OUTPUT på klaviaturen PIN-kontakt (vit) Standardstereokontakt Standardkontakt INPUT 1 INPUT 2 Klaviatur- eller gitarrförstärkare [Baksida] Uttaget PHONES/OUTPUT Ljudanslutning Standardstereokontakt 1 USB-port Det går även att ansluta klaviaturen till en dator. Se Anslutning till en dator på sidan SW-50 för närmare detaljer. 3 Klaviaturförstärkare gitarrförstärkare el.dyl. 2 Vit Röd PINkontakt VÄNSTER HÖGER AUX IN eller liknande uttag på ljudförstärkaren Tilldelningsbart uttag Det går att ansluta en valfri fortepedal (SP-3 eller SP-20) till uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK för att utföra de funktioner som beskrivs nedan. Anslutning av hörlurar (Figur 1) Anslutning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda högtalarna så det går att spela när som helst utan att störa omgivningen. Ljudutrustning (Figur 2) Anslut klaviaturen till en ljudkomponent med en separat inköpt anslutningskabel som har en standardkontakt i ena ändan och två PIN-kontakter i andra ändan. Standardkontakten som ansluts till klaviaturen måste vara en stereokontakt. I annat fall utmatas bara en av de två stereokanalerna. Vid denna slags anslutning ska ingångsväljaren på ljudkomponenten vanligtvis ställas i läget som motsvarar uttaget (märkt AUX IN eller liknande) till vilket kabeln från klaviaturen är ansluten. Se bruksanvisningen som medföljer din ljudkomponent för närmare detaljer. Instrumentförstärkare (Figur 3) Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta klaviaturen till en instrumentförstärkare. Använd en anslutningskabel som har en standardstereokontakt i ändan som ansluts till klaviaturen och en tvåkanalig kontakt (vänster och höger) i ändan som ansluts till förstärkaren. Fel kontakttyp i endera ändan kan göra att en av stereokanalerna förloras. Vid anslutning till en instrumentförstärkare ska du ställa klaviaturens volymreglage på en relativt låg nivå och använda reglagen på förstärkaren för att justera ljudet. Se SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (Grundinställning: SUS) på sidan SW-53 för detaljer om val av önskad pedalfunktion. Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK SP-20 Fortepedal Vid användning av pianotoner gör ett tryck på pedalen att noterna dröjer sig kvar på samma sätt som dämpningspedalen på ett akustiskt piano. Vid användning av orgeltoner gör ett tryck på pedalen att noterna fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Sostenutopedal Ett tryck på sostenutopedalen gör att noterna hålls ut på samma sätt som beskrivs för fortepedalen ovan. Skillnaden mellan sostenutopedal och fortepedal ligger i timingen. Med en sostenutopedal trycker du ned tangenterna och trycker sedan på pedalen innan tangenterna släpps. Enbart noterna som ljuder när pedalen trycks in hålls ut. Mjukpedal Ett tryck på pedalen gör att noterna som spelas låter mjukare. Pedal för rytmens start/stopp I detta fall fyller pedalen samma funktion som knappen START/STOP. SW A-SW-018A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

19 Anslutningar Mikrofonuttag Det går att ansluta en separat införskaffad mikrofon till mikrofonuttaget och sjunga med till noterna som spelas. Se Användning av en mikrofon för sångläget på sidan SW-31 för närmare detaljer. Uttag VIDEO OUT Klaviaturen kan anslutas till en TV försedd med en videoingång för att betrakta lektionsinformation* 1 och sångtexter* 2 på TV-skärmen. *1: Lektioner som använder inbyggda låtar eller SMF-data *2: Inbyggda låtar med textdata eller separat inköpt SMFdata med textdata Anslutning till en TV VIKTIGT! Kontrollera att både klaviaturen och TV:n är avslagen före anslutning. Placering av klaviaturen ovanpå eller alltför nära TV:n kan orsaka problem med färgerna som uppträder på TVskärmen. Flytta klaviaturen en bit bort från TV:n. VIKTIGT! Anlita bruksanvisningen som medföljer din TV för detaljer om nödvändiga inställningar. En TV använder vanligtvis färgsystemet NTSC eller PAL. Färgsystemet som denna klaviatur använder är detsamma som används i landet där den köptes. Färgsystemet står också angivet på märkplåten på klaviaturens undersida. Klaviaturmodell LK-90TV-N LK-90TV-P NTSC PAL Bilden på TV-skärmen ter sig onormal om klaviaturen och TV:n använder olika färgsystem. Rådfråga din handlare om du köper klaviaturen i ett annat land än där den ska användas. Tillbehör och alternativ Stöder färgsystemet Använd endast de tillbehör och kringutrustning som specifikt anges för denna klaviatur. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand elstötar och personskador. Använd den medföljande videokabeln för att ansluta klaviaturen till TV:n såsom framgår av bilden nedan. Slå på TV:n och välj videokanalen på denna. Slå sedan på klaviaturen. [Baksida] Uttaget VIDEO OUT Medföljande videokabel Videoingång (gul) Till videoingången TV / VIDEO Slå på TV:n och välj dess videokanal. (Exempel) TV med videoingång 649A-SW-019A SW-17 LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

20 Grundläggande hantering KEY LIGHT TONE Number Sifferknappar buttons [+] / [ ] POWER MAIN VOLUME MODE Detta avsnitt beskriver grundläggande åtgärder för att börja spela på klaviaturen. 2 Tryck på knappen TONE. Att börja spela 1 Tryck på strömbrytaren knappen POWER för att slå på strömmen. 2 Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL. 3 Använd reglaget MAIN VOLUME för att ställa in en relativt låg volymnivå. 4 Börja spela på tangenterna. Val av en ton Klaviaturen är försedd med 264 inbyggda toner. Gör på följande sätt för att välja önskad ton. Att välja en ton 1 Sök upp önskad ton på klaviaturens tonlista och lägg dess tonnummer på minnet. Alla tillgängliga toner är inte förtecknade på tonlistan som är tryckt på klaviaturen. Se Tonlista på sidan A-1 för en komplett förteckning. Om klaviaturen är ansluten till en TV visas tonlistan på TV-skärmen. Se Uttag VIDEO OUT på sidan SW- 17 för detaljer om anslutning till en TV. Indikatorn visas 3 Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga tonnumret för den önskade tonen. Exempel: Mata in 0 4 och sedan 9 för att välja 049 ACOUSTIC BASS. Aco.Ba s s Mata alltid in ett tresiffrigt nummer för tonen inklusive inledande nollor (i förekommande fall). Om du matar in blott en eller två siffror och sedan upphör kommer skärmen att tömmas automatiskt efter ett par sekunder. Det går också att höja eller sänka det nu visade tonnumret genom att trycka på [+] eller [ ]. Vid val av en av trumsatserna (tonnummer 256 till 263) tilldelas varje tangent olika slagverksljud. Se sidan A-4 för detaljer. SW A-SW-020A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

21 Grundläggande hantering Polyfoni Begreppet polyfoni (flerstämmighet) syftar på det maximala antalet noter som kan spelas samtidigt. Denna klaviatur har en poyfoni på 32 noter vilket inkluderar såväl noterna du spelar själv som rytmerna och autokompmönstren klaviaturen förser dig med. När en rytm eller autokompmönster har valts begränsas alltså antalet noter (polyfonin) som du själv kan spela. Tänk också på att vissa toner erbjuder en polyfoni på blott 16 noter. Antalet ljud som spelas samtidigt reduceras när rytm eller autukomp spelas. Digital sampling Ett antal toner på denna klaviatur har spelats in och behandlats med en teknik kallad digital sampling eller stickprovstagning. För att försäkra en hög tonkvalitet tas stickprov i det låga medelhöga och höga registret och kombineras sedan för att framställa ett ljud som ligger väldigt nära originalet. Du kan kanske märka ytterst små skillnader i volym eller ljudkvalitet för vissa toner när de spelas på olika delar av tangentbordet. Detta är det ofrånkomliga resultatet av flerfaldig stickprovstagning och tyder inte på fel. På- och avslag av tangentljussystemet Gör på följande sätt för att slå tangentljussystemet på eller av. Att slå tangentljussystemet på eller av 1 Tryck på knappen KEY LIGHT för att slå tangentljussystemet på eller av. Indikatorn KEY LIGHT försvinner när tangentljussystemet är avslaget. Tangentljussystemet slås på automatiskt varje gång du slår på strömmen. 649A-SW-021A SW-19 LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

22 Att öva på pianot PIANO BANK PLAY/STOP Användning av knappen PIANO BANK Ett tryck på knappen PIANO BANK ger dig omedelbar tillgång till pianotoner och val av pianolåtar. Grundinställning för pianobanken Ton: 000 Stereo Piano Att använda pianobanken 1 Tryck på knappen PIANO BANK. Indikatorn visas 2 Börja spela på tangentbordet. Noterna du spelar ljuder med en pianoton. 3 Tryck på knappen PLAY/STOP om du vill avspela den inbyggda låten. Den valda låten spelas i en ändlös slinga. Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning. SW A-SW-022A LK90TV_sw_08-20.p :56 PM

23 Att spela en inbyggd låt REW REPEAT DEMO SONG BANK PIANO BANK Number Sifferknappar buttons [+] / [ ] FF PAUSE TEMPO PLAY/STOP Din klaviatur är försedd med 100 inbyggda låtar. Dessa kan avspelas i befintligt skick eller användas för att öva eller sjunga med till. De inbyggda låtarna är indelade i följande två grupper. Sångbanks/sånglägesgrupp: 65 låtar för enhandsspelning Låtarna i denna grupp är försedda med autokomp. När du ansluter en mikrofon och väljer sångläget* går det även att sjunga med till låten. * Sångläget sänker volymen för melodidelen i den inbyggda låten och ändrar tonvalet till ett som gör det enklare för en sångare att följa. Pianobanksgrupp: 35 låtar för tvåhandsspelning Pianolåtarna i denna grupp är ytterligen indelade i 10 etyder och 25 konsertstycken. Att avspela en sångbankslåt FÖRBEREDELSE Justera huvudvolymen (sidan SW-18). 3 Använd sifferknapparna för att mata in låtens tvåsiffriga nummer. Exempel: Mata in 5 och sedan 8 för att välja 58 ALOHA OE. Sångnummer Sångnamn Aloha O e Låtnummer 00 är den grundinställda sångbankslåten närhelst du slår på strömmen till klaviaturen. Det går även att använda [+] för att höja och [ ] för att sänka det visade sångbanksnumret. 4 Tryck på knappen PLAY/STOP för att starta avspelning. 1 Leta upp den önskade låten på listan SONG BANK/ SING ALONG och lägg dess nummer på minnet. Se sidan A-9 för Sångbanks/sånglägeslista. 2 Tryck på knappen SONG BANK för att aktivera sångbanksläget. Notplan Aloha O e Ackordnamn Fingersättning Indikatorn visas 5 Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa avspelning. Den valda låten spelas ända tills den stoppas. 649A-SW-023A SW-21 LK90TV_sw_21-30.p :56 PM

24 Att spela en inbyggd låt Att avspela en pianobankslåt 1 Leta upp låten du vill spela på listan PIANO BANK och lägg märke till dess nummer. Se sidan A-9 för Pianobankslista. 2 Tryck på knappen PIANO BANK för att ange pianobanksgruppen. Musikinformationssystem När klaviaturen spelar en inbyggd låt visar skärmen diverse information om den aktuella låten. Exempel: Skärmen under sångbanksspelning Notplan Aloha O e Indikatorn visas Ackordnamn Fingersättning Ett tryck på knappen PIANO BANK ändrar tonen till stereopiano (tonnummer 000). Ackordnamn visas inte för pianobankslåtar. 3 Använd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga nummer du memorerade i steg 1. Exempel: Mata in 0 och sedan 7 för att välja låtnummer 07 (Ode to Joy). OdeTo J o Låtnummer 00 är den grundinställda pianobankslåten varje gång strömmen slås på. Det uppvisade låtnumret kan också ändras med knapparna [+] och [ ]. y Justering av tempot Tempot (slag per minut) kan ställas in som ett värde i omfånget 30 till 255. Det inställda värdet används för sångbanken pianobanken sångläget 3-stegslektion och ackordspelning för autokompet samt vid avspelning av sångminnet ett SmartMedia-kort och användning av metronomen. Att ställa in tempo 1 Ställ in tempot med knapparna TEMPO. : Höjer tempovärdet : Sänker tempovärdet Blinkar 4 Tryck på knappen PLAY/STOP för att starta avspelning. 5 Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa avspelning. Den valda låten spelas ända tills den stoppas. Tempovärde När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller [+] och [ ] användas för att mata in ett tresiffrigt värde. Du måste alltid mata in tre siffror så exempelvis 90 måste matas in som 090. Ett samtidigt tryck på båda knapparna och TEMPO återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella rytmen. Pianobankslåtarna innehåller tempoändringar en bit in i låten för att framställa speciella musikaliska effekter. Tempoinställningen återställs automatiskt till dess grundvärde när en sådan tempoändring äger rum i en av dessa låtar. SW A-SW-024A LK90TV_sw_21-30.p :56 PM

25 Att spela en inbyggd låt Att göra en paus i avspelning 1 Tryck på knappen PAUSE under avspelning för att göra en paus. 2 Tryck åter på PAUSE för att fortsätta avspelning från samma punkt. Snabbspolning bakåt 1 När en låt spelas eller pausen är inkopplad ska knappen REW hållas intryckt för att snabbspola i baklänges riktning. Denna åtgärd hoppar bakåt med en takt i taget. Takt- och slagnumren på skärmen ändras under snabbspolning bakåt. Snabbspolning framåt 1 När en låt spelas eller pausen är inkopplad ska knappen FF hållas intryckt för att snabbspola i framlänges riktning. Denna åtgärd hoppar framåt med en takt i taget. Takt- och slagnumren på skärmen ändras under snabbspolning framåt. Taktnummer Slagnummer 2 Släpp knappen FF för att återta avspelning från takten som nu visas på skärmen. Snabbspolning framåt kan inte göras när avspelning är stoppad. Taktnummer Slagnummer 2 Släpp knappen REW för att återta avspelning från takten som nu visas på skärmen. Snabbspolning bakåt kan inte göras när avspelning är stoppad. Vissa avspelningsförhållanden kan göra att det tar lite tid innan snabbspolning bakåt startas efter ett tryck på knappen REW. Att spela en musikfras i en slinga Det går att välja en eller flera takter och spela dessa i en slinga vilket innebär att de spelas gång på gång tills avspelningen stoppas. 1 Starta spelning av låten och tryck på knappen REPEAT när takten du vill starta från spelas. Repeteringsindikatorn börjar blinka på skärmen och taktnumret för denna starttakt visas. 2 Tryck åter på knappen REPEAT när avspelningen når takten du vill ange som slutet på slingan. Detta visar taktnumret för sluttakten och startar repetering av slingan. Tryck åter på knappen REPEAT tills repeteringsindikatorn slocknar för att makulera repetering av slingan. 649A-SW-025A SW-23 LK90TV_sw_21-30.p :56 PM

26 Att spela en inbyggd låt Att ändra meloditon 1 Tryck på knappen TONE. Indikatorn visas 2 Leta upp önskad ton på listan TONE och mata in dess tresiffriga nummer med sifferknapparna. Exempel: Mata in 0 5 och sedan 7 för att välja 057 VIOLIN. Det går att välja vilken som helst av de 264 inbyggda tonerna. Viol in Även knapparna [+] och [ ] kan användas för att ändra meloditon. För tvåhandslåtar (pianobankslåtar) tillämpas samma ton för båda delarna för vänster och höger hand. Specificering av samma låtnummer som nu är vald återställer meloditonen till grundinställningen för denna låt. Att spela alla låtar i följd 1 Tryck på knappen DEMO. Avspelning startas från sångbankslåt nummer 00 och åtföljs sedan i ordningsföljd av pianobankslåtarna. 2 Tryck på knappen DEMO igen för att stoppa avspelning. Sifferknapparna eller [+] och [ ] kan användas för att välja en annan låt under avspelning. Det går att spela med låtarna på tangentbordet. SW A-SW-026A LK90TV_sw_21-30.p :56 PM

27 Avancerad 3-stegslektion PIANO BANK SONG BANK PRACTICE PHRASE SCORING Number Sifferknappar buttons [+] / [ ] METRONOME PLAY/STOP TEMPO STEP SPEAK RIGHT LEFT Med systemet för 3-stegslektion kan du öva till de inbyggda låtarna eller SMF-data på ett SmartMedia-kort och rentav följa dina framsteg i enlighet med bedömningspoäng som klaviaturen uppvisar. * Se Användning av ett SmartMedia-kort på sidan SW-56 för detaljer om att använda SMF-data på ett SmartMediakort för avspelning. Lektionens förlopp Steg 1 Bedömning 1 Steg 2 Bedömning 2 Steg 3 Bedömning 3 3-stegslektion Målinriktad övning Funktionen för 3-stegslektion för dig genom de tre distinkta steg som beskrivs nedan för att lära dig att bemästra en låt. Steg 1 Öva din timing I detta steg spelas den korrekta noten oavsett vilken tangent du trycker på så du kan koncentrera dig på erhålla rätt timing utan att bekymra dig om rätt not. Ackompanjemanget (vänsterhandens del) väntar tills du tryckt på en tangent innan nästa fras inleds. Steg 2 Öva på noterna I detta steg anger bildskärmen vilka fingrar som ska användas och hur hårt eller mjukt du ska spela och tangentljusssystemet visar vilka tangenter du ska trycka på. Ackompanjemanget (vänsterhandens del) väntar tills du spelar den rätta noten så det går att öva i egen takt. Steg 3 Spela i normal hastighet Här du ska du slutligen utöva de färdigheter du lärt dig i steg 1 och 2. Tangentljussystemet visar fortfarande vilka tangenter du ska trycka på men ackompanjemanget fortgår med normal hastighet oavsett om du spelar rätt not eller inte. Lektionsdelar 3-stegslektion gör det möjligt att öva högerhandens del vänsterhandens del eller delarna för båda händerna. Uttag VIDEO OUT Anslut klaviaturen till en TV försedd med videoingång för att kunna betrakta lektionsinformation på TV-skärmen. Se Uttag VIDEO OUT på sidan SW-17 för närmare detaljer. Tangentljussystem och skärminnehåll under användning av 3-stegslektion Vid val av en autokomplåt för 3-stegslektion visar dig tangentljussystemet vilka tangenter som ska tryckas in medan skärmen visar noterna och deras fingersättning. Notens tonhöjd Tangenten som ska tryckas in tänds och den faktiska tonhöjden för noten visas på skärmytan för notplan. Även fingrarna som ska användas för att spela noten visas på skärmen. Notens längd Tangenterna förblir tända så länge som noten ska spelas. Även notplan och fingersättning förblir på skärmen under den aktuella längden för noten. Nästa not Tangenten för nästa not som ska spelas börjar blinka och skärmen visar ett nummer vid fingret som ska användas för att spela denna not. Notserier med samma tonhöjd Tangentljuset slås av ett kort ögonblick mellan noterna och tänds sedan på nytt för varje efterföljande not. Notplan och fingersättning slås också av och sedan på igen. 649A-SW-027A SW-25 LK90TV_sw_21-30.p :56 PM

28 Avancerad 3-stegslektion Exempel: När spelningen kräver tangenttryck på fingrarna 3 2 och sedan 1. Nästa not Nuvarande not 1:a not 2:a not 3:e not Bedömningsläge Klaviaturens bedömningsläge tilldelar dig poäng för framförandet under steg 1 och 2 i 3-stegslektionen. Perfekt framförande är 100 poäng. Läget förser dig också med kommentarer om spelandet både på skärmen och i form av en simulerad mänsklig röst. Tangentljus Blinkar Tänds Blinkar Tänds Tänds Blinkar Skärmen i bedömningsläget Nivåindikator (9 nivåer): Denna indikator visar en snabb bedömning av ditt nuvarande framförande. Ju fler segment som visas desto högre poäng. Exempel: 50 poäng Notlängden anges inte vid användning av tvåhandslåtar för steg 1 och 2 under 3-stegslektion. Den tända tangenten slocknar så snart du trycker på den och nästa tangent som ska spelas börjar blinka. Notlängden anges av tangentljussystemet när du använder en tvåhandslåt för steg 3. I detta fall börjar inte tangenten som ska spelas härnäst att blinka när du trycker på en tänd tangent och nästa fingernummer visas inte på skärmen. Enbart det nuvarande fingernumret visas. Tempoinställning för 3-stegslektion Använd proceduren under Justering av tempot på sidan SW-22 för att ställa in önskat tempo för 3-stegslektion. Dynamikmärken Dynamikmärkena nedan visas på skärmen vid spelning av låtarna. Reglera trycket som tillämpas på tangenterna i enlighet med märket som visas på skärmen. pianissomo: Väldigt mjukt piano: Mjukt mezzo piano: Ganska mjukt mezzo forte: Ganska hårt forte: Hårt fortissimo: Väldigt hårt cresc. (<) crescendo: Gradvis hårdare decresc. (>) decrescendo: Gradvis mjukare Timingindikator: I bedömningsläget ändras stjärnornas sammansättning för varje not för att upplysa om din timing. Ju fler stjärnor desto bättre timing. Användning av ton- och röstvägledning När klaviaturen avkänner att din timing är felaktig ändras den till en annan ton och spelar en ljudeffekt för att upplysa dig om att bedömningsnivån för framförandet ändras. I bedömningsläget ljuder också en simulerad mänsklig röst som upplyser dig om samma sak. Ljudeffekten upplyser dig om att bedömningsnivån ändras. Uttryck Good! (Bra!) <Hög> That s close! (Nästan!) Bedömningsomfång Nice try! (Gott försök!) Keep trying! (Försök igen!) <Låg> Take your time (Ta det lugnt) : Detta uttryck används om du inte spelar rätt not under en längre tid. SW A-SW-028A LK90TV_sw_21-30.p :56 PM

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

Univox DLS-3 TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och inbyggd D/A-omvandlare. Bruksanvisning. Univox DLS-3 TV slingförstärkare.

Univox DLS-3 TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och inbyggd D/A-omvandlare. Bruksanvisning. Univox DLS-3 TV slingförstärkare. Univox DLS-3 TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och inbyggd D/A-omvandlare Bruksanvisning Univox DLS-3 TV slingförstärkare Optisk kabel Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203003 Univox DLS-3

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation SV Instruktionshäfte Referens för grundoperation Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan produkten tas

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer