Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Regionrapport Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Videokommunikationssystem samt möjlighet till delad vårdinformation, beslutsstöd och uppföljning i Cosmic Slutrapport v 1.1 Anders Jacobsson LJL, David Lindahl LKL, Anders Norr LiÖ

2 2 Innehåll Uppdrag... 4 Uppdragspunkter... 4 Bakgrund... 4 Vårdprocesser över huvudmannagränser och infrastrukturstöd... 4 Nationell IT-strategi - basen för regionkommunikation... 6 Fokus samverkan, åtkomst till information och tillgänglighet... 6 Lagar och regelverk... 6 Informationsstruktur och nationella/regionala/lokala vårdprogram... 6 Teknisk infrastruktur... 7 Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system... 8 Nuläge sydöstra sjukvårdsregionen... 8 Syfte... 9 Organisation... 9 Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Östergötland Sammanfattning Grundläggande i regionarbete Regional juridisk/säkerhetsmässig samsyn Utredningen föreslår Regional informationsstrategi Utredningen föreslår Kommunikation av medicinsk information över vårdgivargränser Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Nationell eremiss Video/bild-kommunikation över regionen Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår

3 3 3 Regionala riktlinjer kopplat till IT-stöd Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Harmonisera Cytodos överför vårdplaner regionalt Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Kvalitetsregister och uppföljning Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Referenser Bilaga 1 Möjligheter och konsekvenser av extern åtkomst Bilaga 2 Videokonferensanläggningar Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Östergötland Bilaga 3 Regional digital samverkan inom klinisk patologi

4 4 Uppdrag Arbetet bedrivs på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen dvs landstingen i Jönköpings län, Kalmar län och i Östergötland. Uppdragspunkter 1. Ta fram förslag på teknisk, rutinmässig och legal lösning för kommunikation av patientinformation mellan de tre landstingens Cosmic. I första hand inriktas på vårdinformation rörande patienter i regiongemensam vård (remiss och epikris). 2. Ta fram förslag på utbyggt välfungerande videosystem med minst en kommunikationsplats per sjukhus och med sammanhållen regional IT-support. Möjlighet skall finnas till att visa t.ex. histopatologiska snitt, strålplaner, röntgenbilder. 3. Bygg in ett beslutsstöd för en uppsättning Fakta-riktlinjer i Cosmic med möjlighet att kunna avläsa följsamhet. 4. Harmonisera införande av Cytodos inom de tre landstingen så att information är överförbar över landstingsgränserna. 5. Pröva möjligheten av att införa automatisk dataöverföring från Cosmic till kvalitetsregister i pilotprojekt. Bakgrund Vårdprocesser över huvudmannagränser och infrastrukturstöd För att kunna ge patienter lika och god vård av hög kvalitet även vid tillstånd som kräver insats av medicinsk expertis har högspecialiserad vård fokuserats till enskilda rikscentra eller till ett antal regioncentra i Sverige. Utvecklingen mot alltfler gränsöverskridande vårdprocesser fortgår och leder till allt större behov av att hålla ihop olika vårdprocesser över organisationsgränser. Regionsjukvårdprocesser över organisationsgränser har av lagmässiga och infrastrukturella skäl tidigare ej stötts av sammanhållen elektronisk kommunikation. Historiskt har landstingens IT-stöd och infrastrukturen därför utvecklats med fokus på den enskilda vårdorganisationen. Vård gavs på olika enheter inom vårdgivaren av vårdgivarens egen personal och sammanhållen vårddokumentation fanns i bästa fall enbart inom vårdgivaren. På senare år har alltfler vårdleverantörer kommit in på marknaden och verkligheten är nu sådan att det är en högst heterogen uppsättning av vårdgivare såväl landsting, landstingskontrakterade privata samt helt privata vårdgivare som utför vård i en vårdprocess. Olika typer av externa konsulter exempelvis så kallade stafettläkare från bemanningsföretag spelar en icke oväsentlig roll dagens vård. 4

5 5 Gränsöverskridande vård har i de flesta fall för ett enskilt landsting i Sydöstra sjukvårdsregionen hanterats genom att ställa krav på att även landstingsanknutna privata vårdgivare använder samma journalsystem, Cosmic. Detta kan tyckas förenkla för gränsöverskridande lösningar men ytterligare en faktor att ta hänsyn till har framkommit i den pågående utvecklingen mot alltmer heterogen organisation runt vårdprocesser. Nu har det deklarerats från övergripande nationellt håll att det inte längre är rimligt att kräva att alla inblandade vårdgivare använder ett och samma journalsystem. Denna alltmer heterogena miljö har tidigare inte alltid ingått som förutsättning när IT-stöd skapats för att stödja vårdprocessen. Detta är dock idag grundförutsättningar som måste hanteras i långsiktigt hållbara elektroniska lösningar för vården av patienter. I och med den nya patientdatalagen 2008:355 har nya möjligheter för informationsåtkomst över vårdgivargränser genom hela vårdprocessen öppnat sig. De flesta applikationer och infrastruktur har dock ännu inte ställts om för att hantera de nya förutsättningarna. Merparten av dagens regionkommunikation av vårddokumentation över huvudmannagränser sker därför fortfarande via papper. Normalt skrivs vårddokumentationen in i det lokala journalsystemet för att sedan vid regional remittering skrivas ut på papper. Den utskrivna dokumentationen skickas eller så tar patienten med sig dokumentationen som sedan åter görs tillgänglig i elektronisk form igen (inscanning, manuell registrering från utskrivet papper). Det händer alltför ofta att papper kommer bort i denna hantering. Mot ovanstående bakgrund pågår det såväl nationellt, regionalt som lokalt arbete för att ge tillgång till olika typer av vårdöversikter. I en regionutveckling är det av vikt att söka dra nytta av och påverka nuvarande utveckling av översikter. I ett sådant läge är det av största vikt att kartlägga och tillgodose krav på tillgång till vårddokumentation i varje vårdprocess. Olika regionvårdprocesser ställer av naturliga skäl olika krav på informationsåtkomst beroende på typ av vårdprocess. Därför är det så viktigt att vårdprocessen kartläggs innan man kan säga att en viss typ av informationshantering passar. Som ett bra exempel kan nämnas att en regioncancervårdprocess kan sträcka sig över flera år där patienten pendlar mellan lokal vård och högspecialiserad regionvård. Patienten kan vara under livsavgörande behandling där enskilda högaktuella labresultat eller historiskt samlad total cytostatikaexponering kan vara avgörande för om behandling kan sättas in eller ej. Andra regionvårdprocesser, såsom avancerade plastikoperationer, ställer kanske inte samma krav på omedelbar tillgång till information. Det är därför av vikt att utgå från typiska regionvårdprocesser (via användningsfall) och behovet av stöd i vårdprocessen som ett led i att avgöra vilka lösningar som är tillämpliga. Redan tillgängliga nationella tjänster kan uppfylla behovet eller behöva utvecklas informations- eller funktionsmässigt. Lokala applikationer och eventuellt underliggande infrastruktur kan också behöva byggas ut. Uppdragets väl specificerade frågor riktar delvis in sig på lösningar som bygger på att regionvårdprocessers behov av stöd redan är kartlagda. Rapporten visar på möjligheter samt att det finns förbättringspotential. Vi kan dock inte nog peka på vikten av att regionvården utgår från verksamhetskrav i regionvårdprocesser när behovet av tekniska lösningar diskuteras. 5

6 6 Nationell IT-strategi - basen för regionkommunikation Den nationella IT-strategin för vård och omsorg 2005/06:139 1 som antogs 2006 har lett till omfattande insatser inom de insatsområden som pekats ut. Det handlar om aktiviteter för att bereda vägen mot IT-strategins målbild, att stödja en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Insatsområdena är: 1. Tillgänglighet för medborgarna 2. Åtkomst till information över organisatoriska gränser 3. Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system 4. Teknisk infrastruktur 5. Informationsstruktur 6. Lagar och regelverk Grundläggande förutsättningar börjar nu etableras lokalt för nationell och därmed även regional vårdkommunikation inom framför allt insatsområde 4, 5 och 6 men även i viss mån inom område 2 och 3. Det är i det läget av vikt att dels redovisa lokal status i förhållande till den nationella IT-strategin för respektive landsting och förutsättningar för att ta den utvecklingen till vara i förslag på utökad regionkommunikation. Fokus samverkan, åtkomst till information och tillgänglighet Stora basinsatser har gjorts inom insatsområde 4-6, lagar och regelverk, informationsstruktur samt teknisk infrastruktur, sedan Insatser beskrivs kortfattat med fotnot till mera information i denna rapport. Även om vissa insatser kvarstår inom område 4-6 ligger huvudfokus från ledningshåll, liksom i denna rapport, nu på insatsområde 1-3. Lagar och regelverk Inom nationella IT-strategins insatsområde 6 har stora förändringar skett. Från den 1 juli 2008 erbjuder patientdatalagen (PDL, 2008:355) 2 nya möjligheter för alla landsting, kommuner och privata vårdgivare. Genom att införa sammanhållen journalföring kan nu relevant information göras tillgänglig elektroniskt över huvudmannagränser. Det finns föreskrifter från Socialstyrelsen 3, Datainspektionen och SKL 4 för hur lagen ska tillämpas i vårdverksamheten. Patientens samtycke till sammanhållen journalföring, vårdgivarens vårdrelation samt patientens rätt att spärra vårddokumentation kräver nya applikationslösningar som kan innebära ändrad grundarkitektur i befintliga lösningar. Informationsstruktur och nationella/regionala/lokala vårdprogram Inom området finns det standard på olika nivåer att ta hänsyn till. 1 Se 2 Se 3 Se 4 Se 6

7 7 Det finns ett stort antal nationella riktlinjer 5 som i sin tur lett till arbete med att ta fram lokala och regionala vårdprogram 6 samt standardiserade vårdplaner. 7 Olika regionala vårdprogram finns framtagna via de regionala medicinska programgrupperna för de olika aktuella regionvårdprocesserna. Dessa vårdprocessprogram skulle kunna leda till skräddarsydda regionsamordnade vårdprocessorienterade registreringsmallar inom regionen i de applikationsstöd som används i vårdprocessen. Nationellt sker inom arkitekturledningens ram arbete med termer, arketyper, referensarketyper och templates ( typmall uppbyggd av arketyper) som utgör grundläggande byggstenar i tillämpade verksamhetsmallar i journalsystem. Sverige har fattat beslut om dels att använda en nationell informationsstruktur (NI) 8, dels att införa SNOMED 9 begreppssystem inom vården. Det betyder att man i grunden bör ta hänsyn till SNOMED begrepp och termer vid framtagning av nya vårdprocessorienterade mallar vid regional utveckling av vårddokumentation. 10 Detta nationella arbetet med arketyper, referensarketyper och templates och SNOMED leder på sikt till nationella förslag på registreringsmallar som kan registreras/importeras i befintliga IT-stöd. 11 Det kommer dock att ta några år innan denna utveckling mot standardiserade nationella verksamhetsmallar får ett större genomslag på regionala och lokala verksamhetsmallar. Innan dess kan nationella anvisningar samt nationellt definierade arketyper och templates i den mån de finns vara vägledande för hur man manuellt skapar lokala mallar utgående från nationellt accepterade byggstenar. Teknisk infrastruktur Samtliga landsting i regionen är anslutna till det nationella Sjunet 12, ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har hög prestanda och mycket hög tillgänglighet. Sjunet har flera förvaltningsgrupper, En övergripande samt olika funktionsbaserade, Samtliga regionlandsting har infört en elektronisk katalogfunktion på Sjunet, HSA 13, över vårdgivare och vårdenheter. Identifieringstjänst med SITHS-kort 14 samt videokommunikation är andra väsentliga Sjunet-funktioner som har en egen nationell förvaltningsgrupp. Nuvarande videokommunikationsfunktion 15 på Sjunet stöder tvåpartssamtal för de vanligaste standarderna för videokonferensanläggningar (via H.323) samt personlig utrustning via Session Initiation Protocol (SIP). Sjunet stödjer även flerpartskommunikation via särskilt definierade kommunikationsbryggor och kan även tillåta inkoppling av videoanläggning på Internet utanför Sjunet. Att videokommunicera omkring patienter är juridiskt tillåtet. Krav är 5 Se 6 Se 7 Se Se 8 Se 9 Se 10 Se 11 Se 12 Se 13 Se 14 Se 15 Se 7

8 8 dock att för skyddsvärd patientinformation ska man se till att endast godkända deltagare kan delta. Det kan exempelvis ske genom att man befinner sig fysiskt i ett slutet rum, att man definierar vilka som får koppla upp sig, alternativt sätter upp samtalet så att samtalsledaren måste bekräfta inkoppling av inkommande samtal eller att antalet möjliga parter i en brygga är lika med antalet deltagare. Detta för att undvika att man har lämnat öppet för en så kallad virtuell dörr för en okänd deltagare. Uppringning till anläggning sker oftast via ett anropsnummer en så kallad Uniform Resource Identifier (URI). En URI från en personlig anläggning kan se ut som följer Konferensanläggningar har oftast URI efter organisationesenhetens/konferenslokalens namn ex Anslutna landsting har därmed tillgång till ett stort antal videokommunikationsanläggningar via den nationella infrastrukturen. 16 Tyvärr saknar Sjunet idag en katalog över tillgängliga videokonferensanläggningar och dessas anropsnummer. Mars 2012 öppnas dock en sådan på Sjunet och landsting som öppet vill visa uppringbara videokonferensanläggningar bör därför kartlägga och registrera sina anläggningar i den nationella katalogen enligt en distribuerad nationell mall för registrering. Innan dess är det alltså genom personliga kontakter som man får URI till den videokommunikationspart man önskar ringa upp, Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system Nationell patientöversikt NPÖ är under införande i stort sett i samtliga landsting. Nationell e- remiss (konsultremiss) har specificerats informationsmässigt 17. Dock kvarstår att definiera själva formatspecifikationen. Några landsting är nu i startgroparna för att ta till sig den nationella specifikationen när den väl kommer och därmed börja skapa/läsa remisser enligt nationell rekommendation. En nationell förstudie för att kunna uppnå ett sammanhållet hälsoärende över vårdgivargränser har presenterats. 18 Det innebär konceptmässigt att man åsätter en vårdbegäran/hälsärende id-begrepp som kan fungera som den röda tråden genom patientens vårdprocess genom fortsatt ID-märkning av information i vårdprocessen. Förstudien har ännu inte lett till vidare arbete. Nuläge sydöstra sjukvårdsregionen Totalt finns i Sydöstra sjukvårdsregionen ca 1 milj. invånare vilket är ett nödvändigt underlag för en region/universitets-sjukhus. Sydöstra sjukvårdsregionen har många vårdkedjor som går över landstingsgränser och drygt 6 % av sjukvårdsutgifter i Landstinget i Östergötland utgörs för närvarande av regionvård. 16 Se 17 Se 18 Se 8

9 9 Journaluppgifter kommuniceras med pappersdokument. Samtliga tre landsting har Cosmic som datoriserat vårddokumentationssystem. Dessa är dock konfigurerade på olika sätt i de tre landstingen. Ingen kommunikation sker idag elektroniskt mellan dessa system. Pappersutskrifter från Cosmic har sämre läsbarhet än tidigare pappersjournaler. Det finns behov att kunna dela vårdinformation elektroniskt mellan de tre landstingens Cosmic-system. Sydöstra sjukvårdsregionen har ambition att systematiskt arbeta med riktlinjer enligt sk Faktamodell (standardiserat, kliniskt kunskapsstöd inom Landstinget i Jönköpings län). För genomslag och följsamhet skulle dessa behöva integreras som beslutsstöd i Cosmic. Fysiska möten med företrädare för Sydöstra sjukvårdsregionens tre landsting är tidskrävande och kostsamma. Det finns behov av väl utbyggd och välfungerande videokonferenssystem med möjligheter till telemedicinsk koppling. Uppföljning av verksamhetsresultat är i stor utsträckning kopplad till nationella kvalitetsregister. Automatisk överföring av data från Cosmic till kvalitetsregister skulle kunna säkra hög täckningsgrad och valida kvalitetsdata. Syfte Syftet med detta uppdrag är att öka förutsättningarna för god vård av regionpatienter. De olika uppdragspunkterna syftar till att belysa möjligheter och lämpliga åtgärder för att öka effektivitet, kvalitet och uppföljningsbarhet i regionvårdprocesser. En del av förslagen handlar om att tillämpa ett angreppssätt som banar väg för effektiva vårdprocesser över vårdorganisationsgränser oavsett regionbildning. Fokus i uppdraget har lagts på elektronisk kommunikationsmöjlighet mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen rörande dels patientinformation i Cosmic och dels virtuella möten i videokonferenssystem. Genom att även inbegripa framtagande av beslutsstöd i Cosmic och automatisk dataöverföring till kvalitetsregister har även uppföljningsbarhet av regionvårdprocesser tagits med. Organisation Uppdraget har getts av Regionsjukvårdsledningen Sydost till chefer inom IT-området i Sjukvårdsregion Sydöst Peter Yngve, IT-direktör, Landstinget i Jönköpings län Kent Bergman, tf IT-direktör fom Petter Könberg IT-chef, Landstinget i Kalmar län Håkan Nilsson, Chef för produktionsenheten IT-centrum, Landstinget i Östergötland Håkan Nilsson har varit sammankallande. Ansvariga för att genomföra uppdraget är arkitekter inom IT-området i respektive landsting Anders Jacobsson, IT-arkitekt, Landstinget i Jönköpings län David Lindahl, IT-arkitekt, Landstinget i Kalmar län Anders Norr, Affärs-/Verksamhets-/IT-arkitekt, Landstinget i Östergötland Anders Norr har varit sammankallande. 9

10 10 Regionsjukvårdsledningen är regionsjukvårdsnämndens beredande organ och förser nämnden med beslutsunderlag. I regionsjukvårdsledningen finns representanter enligt nedan. Landstinget i Jönköpings län Mats Bojestig, planeringsdirektör Kent Bergman, tf IT-direktör f o m Jan-Erik Karlsson, regionsjukvårdssakkunnig Therese Eklöw, regionsjukvårdssakkunnig Andreas Persson, regionsjukvårdssakkunnig Landstinget i Kalmar län Ragnhild Holmberg hälso- och sjukvårdsdirektör Krister Björkegren, sjukhuschef Gunnitha Augustsson, regionsjukvårdssakkunnig Christina Edward, regionsjukvårdssakkunnig Landstinget i Östergötland Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Atterfors, regionsjukvårdssakkunnig, sekreterare Christina Källgren-Pettersson, regionsjukvårdssakkunnig Tommy Skau, vårddirektör US, ordförande 10

11 11 Sammanfattning Grundläggande är att i pågående regionalisering av den svenska sjukvården är det inte längre hållbart att bygga vare sig mänskliga eller infrastrukturella lokala strukturer utan att även hantera kravet på samarbete över vårdgivargränser i gränsöverskridande vårdprocesser. Denna rapport visar läget samt utvecklingsmöjligheter, framförallt baserade på pågående nationell utveckling utifrån den nationellt antagna IT-strategin inom vård och omsorg. Rapporten pekar även på behovet av ytterligare konkreta mänskliga nätverksöverenskommelser på regionnivå för att arbeta enligt vad vi kan kalla en regionmodell. Oavsett hur pågående regionbildningsprocess utfaller är det landstingens tydliga önskemål att arbeta med att förbättra regionvårdprocesser för dessa tre landsting. Flera förslag i utredningen är en direkt tillämpning av nationella anvisningar och leder därmed rent generellt till effektivare vårdprocesser över landstingsgränser oavsett framtida samarbetspartner. Därför är det viktigt att genomföra föreslagna åtgärder. Region sydöst har goda förutsättningar för att ytterligare stödja regionvårdprocesser genom de insatser utredningen pekat på. De förslag som nedan redovisas har på olika nivåer påverkan på: Informationsspridning Arbete med att definiera vårdprocesser Informationsspridning i vårdprocesser Applikationer Tekniken Teknisk support Kommunikation av medicinsk information över vårdgivargränser Prioritera NPÖ-anslutning och anpassa införande efter behov inom exempelvis Cancervård, Ortopedi, Neurokirurgi, Kardiologi, Thorax Regiongemensamt projekt för direkt extern åtkomst Anpassa Cosmic för nationell eremiss Video/bild-kommunikation över regionen Ökat regionalt supportansvar Lyft fram goda exempel Tydliggör strategi för undersökning/digitalisering//diagnostik/second opinion ställer krav på infrastruktur Regional säkerhetsmässig samsyn omkring bildhantering Regionsamordning upphandling Regionala riktlinjer kopplat till IT-stöd Samordna arbete och tillämpning med lokala riktlinjer Regiondiskussion om principer för publicering Anvisningar på Landstingswebb/regionwebb Koppling till applikation/verksamhetsmallar? Underhåll 11

12 12 Harmonisera Cytodos överför vårdplaner regionalt Harmonisera versioner, konfiguration, regimer och rutiner runt Cytodos Regional förstudie runt behov/krav Pilot för extern åtkomst? Läskopia? Nationell eremiss Kvalitetsregister och uppföljning Kortsiktigt - Överför kompetens för tillämpningar med dagens metoder Arbeta långsiktigt med att successivt få in mer och mer av kvalitetsregistertermer i ordinarie vårdprocessdokumentation Skapa regionalt kompetenscentrum för kvalitetsregisterhantering Delta i nationella pilotprojekt 12

13 13 Grundläggande i regionarbete Regional juridisk/säkerhetsmässig samsyn Lagmässig är det under vissa förutsättningar möjligt att ge ökad elektronisk tillgång till vårddokumentation med stöd av patientdatalagen (PDL). Lagen har dock gett utrymme för tolkning varför det varit viktigt att samsyn skapas nationellt. Detta har skett och resulterat i en rapport Patientdatalagen i Praktiken PDLiP. 19 Juridisk/säkerhetsmässig samsyn bör bygga på denna rapport. Utredningen föreslår I all regionkommunikation av vårddokumentation bör landstingens personuppgiftsombud/informationssäkerhetsansvariga och jurister vara involverade och ha samsyn omkring tolkning av PDL. Likaså bör nätverkssäkerhetsansvariga ha samsyn om säkerhet på teknisk nivå. Detta är en nödvändig grund för att säkra att den regionala utvecklingen följer PDL/PDLiP. Inledande möte med informationssäkerhetsansvariga indikerar att goda förutsättningar för samsyn finns. Under 2012 bör samsyn på sammanhållen regional journalföring, hantering av patientinitierade spärrar, vårdrelation och tillgänglig patient uppnås som en nödvändig grund för elektronisk tillgång till vårddokumentation. Regional informationsstrategi En väl fungerande regionvård bygger bland annat på samsyn i vårdprocessprogram som ger en grund för att säkra följsamhet. Det finns regionala medicinska programgrupper (RMPG) som har i uppdrag att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer. Grupperna ska utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och indikationsgränser i regionen. Allteftersom utvecklingen går framåt inom det specifika vårdprogramområdet kan arbetet innebära att ta fram underlag och förslag till ändringar i vad som är att anse som regiongemensam vård Utredningen föreslår Organisationen för regionvård är bra men idag saknas en tydlig regiongemensam strategi som öppnar för såväl ett regiongemensamt sätt att beskriva vårdprocessprogram som en eller flera väl förvaltade regionwebbplatser för att publicera gemensamma vårdprogram eller samordnade verksamhetsmallar i IT-stöd. Informationsansvariga bör tydliggöra regiongemensam informationsstrategi. Webbplatsansvariga bör utifrån strategin besluta om en eller flera väl förvaltningsbara webbplatser. 19 Se 20 Se 21 Se 13

14 14 Det handlar mycket om att komma överens om regionarbetsmodellen med gemensamma begrepp och termer omkring generellt riktlinjearbete och en struktur i beskrivningen av riktlinjer Vårddokumentationsansvariga bör besluta omen regionarbetsmodell för hur arbetet med riktlinjer inom vårdprocessprogram bör gå till samt dokumenteras och publiceras för vårdprocessprogram. I modellen bör även arbete med verksamhetsmallar i applikation utifrån riktlinjer ingå. Målet med förslaget är att uppnå en regiongemensam generell struktur samt terminologi för vårdprocessprogram utifrån nationella rekommendationer samt gemensamma verksamhetsmallar i applikation för ökad uppföljningsbarhet. Underlag för att ta fram gemensamma riktlinjer för beskrivning av vårdprocessprogram finns dels nationellt dels i olika anvisningar i respektive landsting. Mycket lokalt arbete är gjort varför det i diskussionen bör ingå de olika rekommendationer som finns idag i respektive landsting. Likheter finns mellan lokala anvisningar. Men det är olika terminologi omkring rekommendationerna. Säkra att regionwebben kan förvaltas på ett distribuerat sätt och att den får en naturlig plats i den lokala webbplatsens informationsstruktur (inlänkad). Detta är en begränsad insats av stort regionalt värde. Det utgör också en viktig regional symbolhandling. 14

15 15 1 Kommunikation av medicinsk information över vårdgivargränser Frågeställning Ta fram förslag på teknisk, rutinmässig och legal lösning för kommunikation av patientinformation mellan de tre landstingens Cosmic. I första hand inriktas på vårdinformation rörande patienter i regiongemensam vård (remiss och epikris). Nuläge I ett regionvårdprocessärende hanteras i dagsläget vårddokumentation elektroniskt i respektive landsting. När patienten remitteras till annat landsting skrivs vårddokumentationen ut på papper som patienten får bära med sig. Vid ankomst till nästa landsting scannas papperen in och märks upp så att den scannade bilden är sökbar elektroniskt. Ny vårddokumentation omkring den fortsatta vårdprocessen registreras elektroniskt. Innan patienten åker tillbaka till hemlandstinget skrivs dokumentationen ut på papper och ges till patienten. Även viss handskriven dokumentation kan medfölja. Risker med detta förfarande är bland annat att papper kan tappas bort, handskriven dokumentation kan vara svårläst. Nationellt Nationell Patient Översikt, NPÖ, är nu i full drift nationellt och landsting efter landsting ansluter sig och börjar nu skicka information till NPÖ (som producenter ). 22 Vårdorganisationer börjar nu söka efter patientinformation ( konsumenter av information) via NPÖ. NPÖ omfattar, i nuvarande version, 10 informationsmängder som är specificerade nationellt i sina detaljer. - Uppgifter om vård- och omsorgstagaren, till exempel personidentifikation, närstående, tolkbehov, företrädare etc. - Diagnos - Ordinerade och förskrivna läkemedel samt Apotekens läkemedelsförteckning över utlämnade mediciner - Genomförda och inbokade vård- och omsorgskontakter - Vård- och omsorgsdokument, till exempel epikriser, intagnings-, dag- och öppenvårdsanteckningar och öppenvårdssammanfattning - Undersökningsresultat, t ex från klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik - Uppmärksamhetssignal, med uppgifter om patientens överkänslighet mot läkemedel, allvarlig sjukdom/behandling, smitta eller andra vårdbegränsningar 22 Se 15

16 16 - Patientens funktionstillstånd (PADL, funktionsnedsättning) - Vård- och omsorgsplaner - Vård- och omsorgstjänst, det vill säga uppgifter om primärvård, specialistvård, (hemtjänst), hemsjukvård,(lss och/eller särskilt boende) parantes för det vi idag inte har laglig möjlighet att visa Regionalt Samtliga regionlandsting har Cosmic som journalsystem. Samtliga arbetar med anslutning till NPÖ. Landstingen ansluter sig först och främst som producent av information i NPÖ med de högst prioriterade informationsmängderna men kommer under året även att ansluta sig som konsument. Tabellen visar respektive landstings tidplan för leverans av informationsmängder till NPÖ Informationsmängd/Landsting Jönköping Kalmar Östergötland Kommentar Vård-/Omsorgstagare Diagnos Läkemedel Arbete pågår ordinerade/förskrivna Läkemedel utlämnade Via apotekens servicebolag Vård- omsorgskontakt Vård- omsorgsdokument Undersökningsresultat - kem Arbete pågår mikro Arbete pågår Arbete pågår - EKG - Patologi Arbete pågår - Fysiologi Arbete pågår - Bild - Konsult - Övriga Uppmärksamhetssignal Arbete pågår Funktionstillstånd Vård- och omsorgsplan Vård- och omsorgstjänst Lokalt Landstinget i Jönköpings län NPÖ 16

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

NPÖ införande. Inera AB

NPÖ införande. Inera AB NPÖ införande Inera AB Innehåll i presentationen Vad är NPÖ? Vilka nyttoeffekter har NPÖ? Vilka informations mängder ska man ansluta? Vad innebär en anslutning? Erfarenheter Tidsåtgång 2 3 Vad är NPÖ?

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Länets förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare Hitta och titta -lösning avseende

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv?

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Björn Strihagen, civilingenjör (bjorn08@strihagen.se) Projektledare NOD (Nationell ordinationsdatabas för läkemedel)

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

NPÖ, nu en verklighet - men vad krävs av verksamheten? Och: Vad ger NPÖ för verksamhetsnytta?

NPÖ, nu en verklighet - men vad krävs av verksamheten? Och: Vad ger NPÖ för verksamhetsnytta? NPÖ, nu en verklighet - men vad krävs av verksamheten? Och: Vad ger NPÖ för verksamhetsnytta? 8 December 2010 Lennart Holeby Bengt Lundmark Inera Tieto Healthcare & Welfare 1 Vad är NPÖ? Sammanhållen journalföring

Läs mer

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 1. Inledning 2. Omfattningen av Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) omfattar

Läs mer

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Örebro läns förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler i landstingsregi 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Norrbotten Anslutningsläget NPÖ 22/9 2012 Analys avslutad Jämtland Västerbotten Västernorrland

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Handlingsplan -Informationsdelning o ver huvudmannagra nser

Handlingsplan -Informationsdelning o ver huvudmannagra nser Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Handlingsplan -Informationsdelning o ver huvudmannagra nser Samordnande grupp för ehälsa 2016-09-28

Läs mer

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt Vad är NPÖ? Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

IT-stöd inom landstingen i Sverige

IT-stöd inom landstingen i Sverige IT-stöd inom landstingen i Sverige Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson Juni 00 1(10) Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Sverige och omvärlden...3 Utvecklingen

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Säkerhet och integritet utifrån ett juridiskt perspektiv Patrik Sundström Socialdepartementet

Säkerhet och integritet utifrån ett juridiskt perspektiv Patrik Sundström Socialdepartementet Säkerhet och integritet utifrån ett juridiskt perspektiv 15.00-15.20 Patrik Sundström Socialdepartementet Rätt information i vård och omsorg Patrik Sundström, huvudsekreterare Övergripande målsättning

Läs mer

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nationell IT-strategi för vård och omsorg: gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nutritionsdagen 6 maj 2008 Lars Midbøe, Avd f Vård och Omsorg, sektionen f informatik och verksamhetsutveckling

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist Information för medarbetare Innehåll Varför e-frikort? Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2012-02-21 642-2011 Karolinska universitetssjukhuset Styrelsen Sjukhusledningen C 1 89 141 86 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap.

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

IT för vården nytt 2014 09 16

IT för vården nytt 2014 09 16 IT för vården nytt 2014 09 16 IT-utvecklingen 650 servrar ca 6500 klienter ca 100 IT-medarbetare 350 IT-system 100.000 behörigheter etjänster 2005 2014 En integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Regionens utmaning Medarbetares behov av kunskap från olika nivåer: Arbetsplatsens instruktioner Organisationens

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg?

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? 2017-10-03 Huvudmoderatorer: Sofie Zetterström, vice vd Inera Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Agenda förmiddagen Inledning Sofie

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå ann.hedberg.balka@skl.se 1 Nationella IT-strategin för vård och omsorg Startpunkten Dagmaröverenskommelsen hösten 2004 Nationell

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Nationell patientöversikt NPÖ

Nationell patientöversikt NPÖ 1 (12) Nationell patientöversikt NPÖ NPÖ är en nationell tjänst där vårdgivare (landsting och privata) och kommuner delar patientinformation Vårdgivare och kommuner publicerar upp information till den

Läs mer

Användarmanual för NPÖ. (kortversion)

Användarmanual för NPÖ. (kortversion) Användarmanual för NPÖ (kortversion) 1 Säker identifiering Innebär användning av RS-kort kombinerat med pinkod. Elektronisk tjänstelegitimation i Region Skåne RS-kort innehåller certifikat för inloggning,

Läs mer

Nationella Programmet för Datainsamling NPDI

Nationella Programmet för Datainsamling NPDI Nationella Programmet för Datainsamling NPDI Praktisk tillämpning av de nationella verktygen och hur dessa fungerar tillsammans till nytta för vården Åke Nilsson, SKL Niklas Eklöf, SoS Johan Eltes, Inera

Läs mer

Patrik Sundström, huvudsekreterare Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Utredningen om rätt information i vård och omsorg

Patrik Sundström, huvudsekreterare Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Utredningen om rätt information i vård och omsorg Rätt uppgifter på rätt plats i rätt tid Patrik Sundström, huvudsekreterare Utgångspunkter Uppgifter i hälso- och sjukvård omfattas av sekretess och tystnadsplikt För att få dela sådana uppgifter över huvudmannagränser

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Region Skåne

BESLUT. Datum Dnr Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 Jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2014-06-25 1 (5) Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Följande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Journal via Nätet. Vårdhändelser

Journal via Nätet. Vårdhändelser Journal via Nätet Vårdhändelser Kort om Vårdhändelser Utvecklingen av Vårdhändelser har bedrivits i projektet Mina Vårdflöden. Ett samverkansprojekt mellan bland annat SLL, VGR, Region Skåne och NLL som

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R

Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R info@3rfvm.se #3rfvm Program 3RFvm Framtidens vårdinformation Ett förändringsarbete som omfattar: Ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Nytta med arketyper i journalsystem

Nytta med arketyper i journalsystem Nytta med arketyper i journalsystem Nationell Termkonferens 2009-09-24 Maria Areblad -1-2009-09-25 Arketyper - språk och kommunikation Vad är Arketyper Hur är de tänkta att användas Är arketyper till någon

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg. Erik Janzon Datainspektionen

Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg. Erik Janzon Datainspektionen Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg Erik Janzon Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Digitala vinster & digitala risker Integritet

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

Nationell Patientöversikt Vad är det? Otto Medin, Sr Sales Engineer InterSystems Corporation

Nationell Patientöversikt Vad är det? Otto Medin, Sr Sales Engineer InterSystems Corporation Nationell Patientöversikt Vad är det? Otto Medin, Sr Sales Engineer InterSystems Corporation Nationell Patientöversikt 1. Bakgrund & Introduktion 2. Mål & Innehåll 3. Säkerhet & Sekretess 4. Demo 5. Arkitektur

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio.

Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Andreas Mårtensson - Inera Jon Durefelt - Tieto Viktor Jernelöv - Cambio Du kan nu välja väg till

Läs mer

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige.

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige. Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige Helena Svedberg 1 En del av Nationell ehälsa Nationell patientöversikt, NPÖ, är

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Landstingens arkivutredning arbetade

Landstingens arkivutredning arbetade Landstingens arkivutredning arbetade 1963 1978 I delbetänkandet 1968 uppgavs att den årliga tillväxten av patientjournaler uppgick till 24 000 hyllmeter Detta orsakade en viss uppgivenhet Riksarkivet gav

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Tillgång till patientuppgifter - krav på spärrar och aktiva val. Katja Isberg Amnäs Magnus Bergström Datainspektionen

Tillgång till patientuppgifter - krav på spärrar och aktiva val. Katja Isberg Amnäs Magnus Bergström Datainspektionen Tillgång till patientuppgifter - krav på spärrar och aktiva val Katja Isberg Amnäs Magnus Bergström Datainspektionen En presentation i fem delar Behörighetsstyrning Åtkomstkontroll Regler om inre sekretess

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer