Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Regionrapport Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Videokommunikationssystem samt möjlighet till delad vårdinformation, beslutsstöd och uppföljning i Cosmic Slutrapport v 1.1 Anders Jacobsson LJL, David Lindahl LKL, Anders Norr LiÖ

2 2 Innehåll Uppdrag... 4 Uppdragspunkter... 4 Bakgrund... 4 Vårdprocesser över huvudmannagränser och infrastrukturstöd... 4 Nationell IT-strategi - basen för regionkommunikation... 6 Fokus samverkan, åtkomst till information och tillgänglighet... 6 Lagar och regelverk... 6 Informationsstruktur och nationella/regionala/lokala vårdprogram... 6 Teknisk infrastruktur... 7 Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system... 8 Nuläge sydöstra sjukvårdsregionen... 8 Syfte... 9 Organisation... 9 Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Östergötland Sammanfattning Grundläggande i regionarbete Regional juridisk/säkerhetsmässig samsyn Utredningen föreslår Regional informationsstrategi Utredningen föreslår Kommunikation av medicinsk information över vårdgivargränser Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Nationell eremiss Video/bild-kommunikation över regionen Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår

3 3 3 Regionala riktlinjer kopplat till IT-stöd Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Harmonisera Cytodos överför vårdplaner regionalt Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Kvalitetsregister och uppföljning Frågeställning Nuläge Vad händer härnäst Utredningen föreslår Referenser Bilaga 1 Möjligheter och konsekvenser av extern åtkomst Bilaga 2 Videokonferensanläggningar Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Östergötland Bilaga 3 Regional digital samverkan inom klinisk patologi

4 4 Uppdrag Arbetet bedrivs på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen dvs landstingen i Jönköpings län, Kalmar län och i Östergötland. Uppdragspunkter 1. Ta fram förslag på teknisk, rutinmässig och legal lösning för kommunikation av patientinformation mellan de tre landstingens Cosmic. I första hand inriktas på vårdinformation rörande patienter i regiongemensam vård (remiss och epikris). 2. Ta fram förslag på utbyggt välfungerande videosystem med minst en kommunikationsplats per sjukhus och med sammanhållen regional IT-support. Möjlighet skall finnas till att visa t.ex. histopatologiska snitt, strålplaner, röntgenbilder. 3. Bygg in ett beslutsstöd för en uppsättning Fakta-riktlinjer i Cosmic med möjlighet att kunna avläsa följsamhet. 4. Harmonisera införande av Cytodos inom de tre landstingen så att information är överförbar över landstingsgränserna. 5. Pröva möjligheten av att införa automatisk dataöverföring från Cosmic till kvalitetsregister i pilotprojekt. Bakgrund Vårdprocesser över huvudmannagränser och infrastrukturstöd För att kunna ge patienter lika och god vård av hög kvalitet även vid tillstånd som kräver insats av medicinsk expertis har högspecialiserad vård fokuserats till enskilda rikscentra eller till ett antal regioncentra i Sverige. Utvecklingen mot alltfler gränsöverskridande vårdprocesser fortgår och leder till allt större behov av att hålla ihop olika vårdprocesser över organisationsgränser. Regionsjukvårdprocesser över organisationsgränser har av lagmässiga och infrastrukturella skäl tidigare ej stötts av sammanhållen elektronisk kommunikation. Historiskt har landstingens IT-stöd och infrastrukturen därför utvecklats med fokus på den enskilda vårdorganisationen. Vård gavs på olika enheter inom vårdgivaren av vårdgivarens egen personal och sammanhållen vårddokumentation fanns i bästa fall enbart inom vårdgivaren. På senare år har alltfler vårdleverantörer kommit in på marknaden och verkligheten är nu sådan att det är en högst heterogen uppsättning av vårdgivare såväl landsting, landstingskontrakterade privata samt helt privata vårdgivare som utför vård i en vårdprocess. Olika typer av externa konsulter exempelvis så kallade stafettläkare från bemanningsföretag spelar en icke oväsentlig roll dagens vård. 4

5 5 Gränsöverskridande vård har i de flesta fall för ett enskilt landsting i Sydöstra sjukvårdsregionen hanterats genom att ställa krav på att även landstingsanknutna privata vårdgivare använder samma journalsystem, Cosmic. Detta kan tyckas förenkla för gränsöverskridande lösningar men ytterligare en faktor att ta hänsyn till har framkommit i den pågående utvecklingen mot alltmer heterogen organisation runt vårdprocesser. Nu har det deklarerats från övergripande nationellt håll att det inte längre är rimligt att kräva att alla inblandade vårdgivare använder ett och samma journalsystem. Denna alltmer heterogena miljö har tidigare inte alltid ingått som förutsättning när IT-stöd skapats för att stödja vårdprocessen. Detta är dock idag grundförutsättningar som måste hanteras i långsiktigt hållbara elektroniska lösningar för vården av patienter. I och med den nya patientdatalagen 2008:355 har nya möjligheter för informationsåtkomst över vårdgivargränser genom hela vårdprocessen öppnat sig. De flesta applikationer och infrastruktur har dock ännu inte ställts om för att hantera de nya förutsättningarna. Merparten av dagens regionkommunikation av vårddokumentation över huvudmannagränser sker därför fortfarande via papper. Normalt skrivs vårddokumentationen in i det lokala journalsystemet för att sedan vid regional remittering skrivas ut på papper. Den utskrivna dokumentationen skickas eller så tar patienten med sig dokumentationen som sedan åter görs tillgänglig i elektronisk form igen (inscanning, manuell registrering från utskrivet papper). Det händer alltför ofta att papper kommer bort i denna hantering. Mot ovanstående bakgrund pågår det såväl nationellt, regionalt som lokalt arbete för att ge tillgång till olika typer av vårdöversikter. I en regionutveckling är det av vikt att söka dra nytta av och påverka nuvarande utveckling av översikter. I ett sådant läge är det av största vikt att kartlägga och tillgodose krav på tillgång till vårddokumentation i varje vårdprocess. Olika regionvårdprocesser ställer av naturliga skäl olika krav på informationsåtkomst beroende på typ av vårdprocess. Därför är det så viktigt att vårdprocessen kartläggs innan man kan säga att en viss typ av informationshantering passar. Som ett bra exempel kan nämnas att en regioncancervårdprocess kan sträcka sig över flera år där patienten pendlar mellan lokal vård och högspecialiserad regionvård. Patienten kan vara under livsavgörande behandling där enskilda högaktuella labresultat eller historiskt samlad total cytostatikaexponering kan vara avgörande för om behandling kan sättas in eller ej. Andra regionvårdprocesser, såsom avancerade plastikoperationer, ställer kanske inte samma krav på omedelbar tillgång till information. Det är därför av vikt att utgå från typiska regionvårdprocesser (via användningsfall) och behovet av stöd i vårdprocessen som ett led i att avgöra vilka lösningar som är tillämpliga. Redan tillgängliga nationella tjänster kan uppfylla behovet eller behöva utvecklas informations- eller funktionsmässigt. Lokala applikationer och eventuellt underliggande infrastruktur kan också behöva byggas ut. Uppdragets väl specificerade frågor riktar delvis in sig på lösningar som bygger på att regionvårdprocessers behov av stöd redan är kartlagda. Rapporten visar på möjligheter samt att det finns förbättringspotential. Vi kan dock inte nog peka på vikten av att regionvården utgår från verksamhetskrav i regionvårdprocesser när behovet av tekniska lösningar diskuteras. 5

6 6 Nationell IT-strategi - basen för regionkommunikation Den nationella IT-strategin för vård och omsorg 2005/06:139 1 som antogs 2006 har lett till omfattande insatser inom de insatsområden som pekats ut. Det handlar om aktiviteter för att bereda vägen mot IT-strategins målbild, att stödja en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Insatsområdena är: 1. Tillgänglighet för medborgarna 2. Åtkomst till information över organisatoriska gränser 3. Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system 4. Teknisk infrastruktur 5. Informationsstruktur 6. Lagar och regelverk Grundläggande förutsättningar börjar nu etableras lokalt för nationell och därmed även regional vårdkommunikation inom framför allt insatsområde 4, 5 och 6 men även i viss mån inom område 2 och 3. Det är i det läget av vikt att dels redovisa lokal status i förhållande till den nationella IT-strategin för respektive landsting och förutsättningar för att ta den utvecklingen till vara i förslag på utökad regionkommunikation. Fokus samverkan, åtkomst till information och tillgänglighet Stora basinsatser har gjorts inom insatsområde 4-6, lagar och regelverk, informationsstruktur samt teknisk infrastruktur, sedan Insatser beskrivs kortfattat med fotnot till mera information i denna rapport. Även om vissa insatser kvarstår inom område 4-6 ligger huvudfokus från ledningshåll, liksom i denna rapport, nu på insatsområde 1-3. Lagar och regelverk Inom nationella IT-strategins insatsområde 6 har stora förändringar skett. Från den 1 juli 2008 erbjuder patientdatalagen (PDL, 2008:355) 2 nya möjligheter för alla landsting, kommuner och privata vårdgivare. Genom att införa sammanhållen journalföring kan nu relevant information göras tillgänglig elektroniskt över huvudmannagränser. Det finns föreskrifter från Socialstyrelsen 3, Datainspektionen och SKL 4 för hur lagen ska tillämpas i vårdverksamheten. Patientens samtycke till sammanhållen journalföring, vårdgivarens vårdrelation samt patientens rätt att spärra vårddokumentation kräver nya applikationslösningar som kan innebära ändrad grundarkitektur i befintliga lösningar. Informationsstruktur och nationella/regionala/lokala vårdprogram Inom området finns det standard på olika nivåer att ta hänsyn till. 1 Se 2 Se 3 Se 4 Se 6

7 7 Det finns ett stort antal nationella riktlinjer 5 som i sin tur lett till arbete med att ta fram lokala och regionala vårdprogram 6 samt standardiserade vårdplaner. 7 Olika regionala vårdprogram finns framtagna via de regionala medicinska programgrupperna för de olika aktuella regionvårdprocesserna. Dessa vårdprocessprogram skulle kunna leda till skräddarsydda regionsamordnade vårdprocessorienterade registreringsmallar inom regionen i de applikationsstöd som används i vårdprocessen. Nationellt sker inom arkitekturledningens ram arbete med termer, arketyper, referensarketyper och templates ( typmall uppbyggd av arketyper) som utgör grundläggande byggstenar i tillämpade verksamhetsmallar i journalsystem. Sverige har fattat beslut om dels att använda en nationell informationsstruktur (NI) 8, dels att införa SNOMED 9 begreppssystem inom vården. Det betyder att man i grunden bör ta hänsyn till SNOMED begrepp och termer vid framtagning av nya vårdprocessorienterade mallar vid regional utveckling av vårddokumentation. 10 Detta nationella arbetet med arketyper, referensarketyper och templates och SNOMED leder på sikt till nationella förslag på registreringsmallar som kan registreras/importeras i befintliga IT-stöd. 11 Det kommer dock att ta några år innan denna utveckling mot standardiserade nationella verksamhetsmallar får ett större genomslag på regionala och lokala verksamhetsmallar. Innan dess kan nationella anvisningar samt nationellt definierade arketyper och templates i den mån de finns vara vägledande för hur man manuellt skapar lokala mallar utgående från nationellt accepterade byggstenar. Teknisk infrastruktur Samtliga landsting i regionen är anslutna till det nationella Sjunet 12, ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har hög prestanda och mycket hög tillgänglighet. Sjunet har flera förvaltningsgrupper, En övergripande samt olika funktionsbaserade, Samtliga regionlandsting har infört en elektronisk katalogfunktion på Sjunet, HSA 13, över vårdgivare och vårdenheter. Identifieringstjänst med SITHS-kort 14 samt videokommunikation är andra väsentliga Sjunet-funktioner som har en egen nationell förvaltningsgrupp. Nuvarande videokommunikationsfunktion 15 på Sjunet stöder tvåpartssamtal för de vanligaste standarderna för videokonferensanläggningar (via H.323) samt personlig utrustning via Session Initiation Protocol (SIP). Sjunet stödjer även flerpartskommunikation via särskilt definierade kommunikationsbryggor och kan även tillåta inkoppling av videoanläggning på Internet utanför Sjunet. Att videokommunicera omkring patienter är juridiskt tillåtet. Krav är 5 Se 6 Se 7 Se Se 8 Se 9 Se 10 Se 11 Se 12 Se 13 Se 14 Se 15 Se 7

8 8 dock att för skyddsvärd patientinformation ska man se till att endast godkända deltagare kan delta. Det kan exempelvis ske genom att man befinner sig fysiskt i ett slutet rum, att man definierar vilka som får koppla upp sig, alternativt sätter upp samtalet så att samtalsledaren måste bekräfta inkoppling av inkommande samtal eller att antalet möjliga parter i en brygga är lika med antalet deltagare. Detta för att undvika att man har lämnat öppet för en så kallad virtuell dörr för en okänd deltagare. Uppringning till anläggning sker oftast via ett anropsnummer en så kallad Uniform Resource Identifier (URI). En URI från en personlig anläggning kan se ut som följer Konferensanläggningar har oftast URI efter organisationesenhetens/konferenslokalens namn ex Anslutna landsting har därmed tillgång till ett stort antal videokommunikationsanläggningar via den nationella infrastrukturen. 16 Tyvärr saknar Sjunet idag en katalog över tillgängliga videokonferensanläggningar och dessas anropsnummer. Mars 2012 öppnas dock en sådan på Sjunet och landsting som öppet vill visa uppringbara videokonferensanläggningar bör därför kartlägga och registrera sina anläggningar i den nationella katalogen enligt en distribuerad nationell mall för registrering. Innan dess är det alltså genom personliga kontakter som man får URI till den videokommunikationspart man önskar ringa upp, Verksamhetsstödjande och samverkande IT-system Nationell patientöversikt NPÖ är under införande i stort sett i samtliga landsting. Nationell e- remiss (konsultremiss) har specificerats informationsmässigt 17. Dock kvarstår att definiera själva formatspecifikationen. Några landsting är nu i startgroparna för att ta till sig den nationella specifikationen när den väl kommer och därmed börja skapa/läsa remisser enligt nationell rekommendation. En nationell förstudie för att kunna uppnå ett sammanhållet hälsoärende över vårdgivargränser har presenterats. 18 Det innebär konceptmässigt att man åsätter en vårdbegäran/hälsärende id-begrepp som kan fungera som den röda tråden genom patientens vårdprocess genom fortsatt ID-märkning av information i vårdprocessen. Förstudien har ännu inte lett till vidare arbete. Nuläge sydöstra sjukvårdsregionen Totalt finns i Sydöstra sjukvårdsregionen ca 1 milj. invånare vilket är ett nödvändigt underlag för en region/universitets-sjukhus. Sydöstra sjukvårdsregionen har många vårdkedjor som går över landstingsgränser och drygt 6 % av sjukvårdsutgifter i Landstinget i Östergötland utgörs för närvarande av regionvård. 16 Se 17 Se 18 Se 8

9 9 Journaluppgifter kommuniceras med pappersdokument. Samtliga tre landsting har Cosmic som datoriserat vårddokumentationssystem. Dessa är dock konfigurerade på olika sätt i de tre landstingen. Ingen kommunikation sker idag elektroniskt mellan dessa system. Pappersutskrifter från Cosmic har sämre läsbarhet än tidigare pappersjournaler. Det finns behov att kunna dela vårdinformation elektroniskt mellan de tre landstingens Cosmic-system. Sydöstra sjukvårdsregionen har ambition att systematiskt arbeta med riktlinjer enligt sk Faktamodell (standardiserat, kliniskt kunskapsstöd inom Landstinget i Jönköpings län). För genomslag och följsamhet skulle dessa behöva integreras som beslutsstöd i Cosmic. Fysiska möten med företrädare för Sydöstra sjukvårdsregionens tre landsting är tidskrävande och kostsamma. Det finns behov av väl utbyggd och välfungerande videokonferenssystem med möjligheter till telemedicinsk koppling. Uppföljning av verksamhetsresultat är i stor utsträckning kopplad till nationella kvalitetsregister. Automatisk överföring av data från Cosmic till kvalitetsregister skulle kunna säkra hög täckningsgrad och valida kvalitetsdata. Syfte Syftet med detta uppdrag är att öka förutsättningarna för god vård av regionpatienter. De olika uppdragspunkterna syftar till att belysa möjligheter och lämpliga åtgärder för att öka effektivitet, kvalitet och uppföljningsbarhet i regionvårdprocesser. En del av förslagen handlar om att tillämpa ett angreppssätt som banar väg för effektiva vårdprocesser över vårdorganisationsgränser oavsett regionbildning. Fokus i uppdraget har lagts på elektronisk kommunikationsmöjlighet mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen rörande dels patientinformation i Cosmic och dels virtuella möten i videokonferenssystem. Genom att även inbegripa framtagande av beslutsstöd i Cosmic och automatisk dataöverföring till kvalitetsregister har även uppföljningsbarhet av regionvårdprocesser tagits med. Organisation Uppdraget har getts av Regionsjukvårdsledningen Sydost till chefer inom IT-området i Sjukvårdsregion Sydöst Peter Yngve, IT-direktör, Landstinget i Jönköpings län Kent Bergman, tf IT-direktör fom Petter Könberg IT-chef, Landstinget i Kalmar län Håkan Nilsson, Chef för produktionsenheten IT-centrum, Landstinget i Östergötland Håkan Nilsson har varit sammankallande. Ansvariga för att genomföra uppdraget är arkitekter inom IT-området i respektive landsting Anders Jacobsson, IT-arkitekt, Landstinget i Jönköpings län David Lindahl, IT-arkitekt, Landstinget i Kalmar län Anders Norr, Affärs-/Verksamhets-/IT-arkitekt, Landstinget i Östergötland Anders Norr har varit sammankallande. 9

10 10 Regionsjukvårdsledningen är regionsjukvårdsnämndens beredande organ och förser nämnden med beslutsunderlag. I regionsjukvårdsledningen finns representanter enligt nedan. Landstinget i Jönköpings län Mats Bojestig, planeringsdirektör Kent Bergman, tf IT-direktör f o m Jan-Erik Karlsson, regionsjukvårdssakkunnig Therese Eklöw, regionsjukvårdssakkunnig Andreas Persson, regionsjukvårdssakkunnig Landstinget i Kalmar län Ragnhild Holmberg hälso- och sjukvårdsdirektör Krister Björkegren, sjukhuschef Gunnitha Augustsson, regionsjukvårdssakkunnig Christina Edward, regionsjukvårdssakkunnig Landstinget i Östergötland Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Atterfors, regionsjukvårdssakkunnig, sekreterare Christina Källgren-Pettersson, regionsjukvårdssakkunnig Tommy Skau, vårddirektör US, ordförande 10

11 11 Sammanfattning Grundläggande är att i pågående regionalisering av den svenska sjukvården är det inte längre hållbart att bygga vare sig mänskliga eller infrastrukturella lokala strukturer utan att även hantera kravet på samarbete över vårdgivargränser i gränsöverskridande vårdprocesser. Denna rapport visar läget samt utvecklingsmöjligheter, framförallt baserade på pågående nationell utveckling utifrån den nationellt antagna IT-strategin inom vård och omsorg. Rapporten pekar även på behovet av ytterligare konkreta mänskliga nätverksöverenskommelser på regionnivå för att arbeta enligt vad vi kan kalla en regionmodell. Oavsett hur pågående regionbildningsprocess utfaller är det landstingens tydliga önskemål att arbeta med att förbättra regionvårdprocesser för dessa tre landsting. Flera förslag i utredningen är en direkt tillämpning av nationella anvisningar och leder därmed rent generellt till effektivare vårdprocesser över landstingsgränser oavsett framtida samarbetspartner. Därför är det viktigt att genomföra föreslagna åtgärder. Region sydöst har goda förutsättningar för att ytterligare stödja regionvårdprocesser genom de insatser utredningen pekat på. De förslag som nedan redovisas har på olika nivåer påverkan på: Informationsspridning Arbete med att definiera vårdprocesser Informationsspridning i vårdprocesser Applikationer Tekniken Teknisk support Kommunikation av medicinsk information över vårdgivargränser Prioritera NPÖ-anslutning och anpassa införande efter behov inom exempelvis Cancervård, Ortopedi, Neurokirurgi, Kardiologi, Thorax Regiongemensamt projekt för direkt extern åtkomst Anpassa Cosmic för nationell eremiss Video/bild-kommunikation över regionen Ökat regionalt supportansvar Lyft fram goda exempel Tydliggör strategi för undersökning/digitalisering//diagnostik/second opinion ställer krav på infrastruktur Regional säkerhetsmässig samsyn omkring bildhantering Regionsamordning upphandling Regionala riktlinjer kopplat till IT-stöd Samordna arbete och tillämpning med lokala riktlinjer Regiondiskussion om principer för publicering Anvisningar på Landstingswebb/regionwebb Koppling till applikation/verksamhetsmallar? Underhåll 11

12 12 Harmonisera Cytodos överför vårdplaner regionalt Harmonisera versioner, konfiguration, regimer och rutiner runt Cytodos Regional förstudie runt behov/krav Pilot för extern åtkomst? Läskopia? Nationell eremiss Kvalitetsregister och uppföljning Kortsiktigt - Överför kompetens för tillämpningar med dagens metoder Arbeta långsiktigt med att successivt få in mer och mer av kvalitetsregistertermer i ordinarie vårdprocessdokumentation Skapa regionalt kompetenscentrum för kvalitetsregisterhantering Delta i nationella pilotprojekt 12

13 13 Grundläggande i regionarbete Regional juridisk/säkerhetsmässig samsyn Lagmässig är det under vissa förutsättningar möjligt att ge ökad elektronisk tillgång till vårddokumentation med stöd av patientdatalagen (PDL). Lagen har dock gett utrymme för tolkning varför det varit viktigt att samsyn skapas nationellt. Detta har skett och resulterat i en rapport Patientdatalagen i Praktiken PDLiP. 19 Juridisk/säkerhetsmässig samsyn bör bygga på denna rapport. Utredningen föreslår I all regionkommunikation av vårddokumentation bör landstingens personuppgiftsombud/informationssäkerhetsansvariga och jurister vara involverade och ha samsyn omkring tolkning av PDL. Likaså bör nätverkssäkerhetsansvariga ha samsyn om säkerhet på teknisk nivå. Detta är en nödvändig grund för att säkra att den regionala utvecklingen följer PDL/PDLiP. Inledande möte med informationssäkerhetsansvariga indikerar att goda förutsättningar för samsyn finns. Under 2012 bör samsyn på sammanhållen regional journalföring, hantering av patientinitierade spärrar, vårdrelation och tillgänglig patient uppnås som en nödvändig grund för elektronisk tillgång till vårddokumentation. Regional informationsstrategi En väl fungerande regionvård bygger bland annat på samsyn i vårdprocessprogram som ger en grund för att säkra följsamhet. Det finns regionala medicinska programgrupper (RMPG) som har i uppdrag att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer. Grupperna ska utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och indikationsgränser i regionen. Allteftersom utvecklingen går framåt inom det specifika vårdprogramområdet kan arbetet innebära att ta fram underlag och förslag till ändringar i vad som är att anse som regiongemensam vård Utredningen föreslår Organisationen för regionvård är bra men idag saknas en tydlig regiongemensam strategi som öppnar för såväl ett regiongemensamt sätt att beskriva vårdprocessprogram som en eller flera väl förvaltade regionwebbplatser för att publicera gemensamma vårdprogram eller samordnade verksamhetsmallar i IT-stöd. Informationsansvariga bör tydliggöra regiongemensam informationsstrategi. Webbplatsansvariga bör utifrån strategin besluta om en eller flera väl förvaltningsbara webbplatser. 19 Se 20 Se 21 Se 13

14 14 Det handlar mycket om att komma överens om regionarbetsmodellen med gemensamma begrepp och termer omkring generellt riktlinjearbete och en struktur i beskrivningen av riktlinjer Vårddokumentationsansvariga bör besluta omen regionarbetsmodell för hur arbetet med riktlinjer inom vårdprocessprogram bör gå till samt dokumenteras och publiceras för vårdprocessprogram. I modellen bör även arbete med verksamhetsmallar i applikation utifrån riktlinjer ingå. Målet med förslaget är att uppnå en regiongemensam generell struktur samt terminologi för vårdprocessprogram utifrån nationella rekommendationer samt gemensamma verksamhetsmallar i applikation för ökad uppföljningsbarhet. Underlag för att ta fram gemensamma riktlinjer för beskrivning av vårdprocessprogram finns dels nationellt dels i olika anvisningar i respektive landsting. Mycket lokalt arbete är gjort varför det i diskussionen bör ingå de olika rekommendationer som finns idag i respektive landsting. Likheter finns mellan lokala anvisningar. Men det är olika terminologi omkring rekommendationerna. Säkra att regionwebben kan förvaltas på ett distribuerat sätt och att den får en naturlig plats i den lokala webbplatsens informationsstruktur (inlänkad). Detta är en begränsad insats av stort regionalt värde. Det utgör också en viktig regional symbolhandling. 14

15 15 1 Kommunikation av medicinsk information över vårdgivargränser Frågeställning Ta fram förslag på teknisk, rutinmässig och legal lösning för kommunikation av patientinformation mellan de tre landstingens Cosmic. I första hand inriktas på vårdinformation rörande patienter i regiongemensam vård (remiss och epikris). Nuläge I ett regionvårdprocessärende hanteras i dagsläget vårddokumentation elektroniskt i respektive landsting. När patienten remitteras till annat landsting skrivs vårddokumentationen ut på papper som patienten får bära med sig. Vid ankomst till nästa landsting scannas papperen in och märks upp så att den scannade bilden är sökbar elektroniskt. Ny vårddokumentation omkring den fortsatta vårdprocessen registreras elektroniskt. Innan patienten åker tillbaka till hemlandstinget skrivs dokumentationen ut på papper och ges till patienten. Även viss handskriven dokumentation kan medfölja. Risker med detta förfarande är bland annat att papper kan tappas bort, handskriven dokumentation kan vara svårläst. Nationellt Nationell Patient Översikt, NPÖ, är nu i full drift nationellt och landsting efter landsting ansluter sig och börjar nu skicka information till NPÖ (som producenter ). 22 Vårdorganisationer börjar nu söka efter patientinformation ( konsumenter av information) via NPÖ. NPÖ omfattar, i nuvarande version, 10 informationsmängder som är specificerade nationellt i sina detaljer. - Uppgifter om vård- och omsorgstagaren, till exempel personidentifikation, närstående, tolkbehov, företrädare etc. - Diagnos - Ordinerade och förskrivna läkemedel samt Apotekens läkemedelsförteckning över utlämnade mediciner - Genomförda och inbokade vård- och omsorgskontakter - Vård- och omsorgsdokument, till exempel epikriser, intagnings-, dag- och öppenvårdsanteckningar och öppenvårdssammanfattning - Undersökningsresultat, t ex från klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik - Uppmärksamhetssignal, med uppgifter om patientens överkänslighet mot läkemedel, allvarlig sjukdom/behandling, smitta eller andra vårdbegränsningar 22 Se 15

16 16 - Patientens funktionstillstånd (PADL, funktionsnedsättning) - Vård- och omsorgsplaner - Vård- och omsorgstjänst, det vill säga uppgifter om primärvård, specialistvård, (hemtjänst), hemsjukvård,(lss och/eller särskilt boende) parantes för det vi idag inte har laglig möjlighet att visa Regionalt Samtliga regionlandsting har Cosmic som journalsystem. Samtliga arbetar med anslutning till NPÖ. Landstingen ansluter sig först och främst som producent av information i NPÖ med de högst prioriterade informationsmängderna men kommer under året även att ansluta sig som konsument. Tabellen visar respektive landstings tidplan för leverans av informationsmängder till NPÖ Informationsmängd/Landsting Jönköping Kalmar Östergötland Kommentar Vård-/Omsorgstagare Diagnos Läkemedel Arbete pågår ordinerade/förskrivna Läkemedel utlämnade Via apotekens servicebolag Vård- omsorgskontakt Vård- omsorgsdokument Undersökningsresultat - kem Arbete pågår mikro Arbete pågår Arbete pågår - EKG - Patologi Arbete pågår - Fysiologi Arbete pågår - Bild - Konsult - Övriga Uppmärksamhetssignal Arbete pågår Funktionstillstånd Vård- och omsorgsplan Vård- och omsorgstjänst Lokalt Landstinget i Jönköpings län NPÖ 16

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv?

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Björn Strihagen, civilingenjör (bjorn08@strihagen.se) Projektledare NOD (Nationell ordinationsdatabas för läkemedel)

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0

Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 Bilaga 1 till Anslutningsavtal avseende Nationell patientöversikt (NPÖ) Riktlinjer för Anslutning Version 1.0 1. Inledning 2. Omfattningen av Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt (NPÖ) omfattar

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

IT för vården nytt 2014 09 16

IT för vården nytt 2014 09 16 IT för vården nytt 2014 09 16 IT-utvecklingen 650 servrar ca 6500 klienter ca 100 IT-medarbetare 350 IT-system 100.000 behörigheter etjänster 2005 2014 En integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård Dokumentation för överlämning till Socialstyrelsen 2012-12-31 2 Syfte med VIFO-kartan

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

En videoinfrastruktur för sjukvården

En videoinfrastruktur för sjukvården Video En videoinfrastruktur för sjukvården KG Nerander Carelink Programansvarig infrastruktur Internetdagarna 2003 1 Carelink Grundande Bildades i december 2000 av 4 Huvudmän: g Landstingsförbundet g Svenska

Läs mer

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5 Handläggare Elisabeth Karlsson Datum 2014-03-31 Diarienummer ALN-2014-0151.37 Äldrenämnden Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Förslag

Läs mer

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014 R7e arkiv 9 Landsting i samverkan Vitalis 9 april 2014 Bakgrund och lösning 450 system i ett landsting Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet Legala

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl. 14.00-14.30 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang,

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1 Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014 Revidering #1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Projekt och uppdrag 2012-2014... 2 Handlingsplan

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

2010-09-21 Åke Rosandher

2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 sid 2 Disposition Bakgrund Uppdrag för 2010-2012 Nuläge och inför 2011 2010-09-21 sid 3 Hälso- och sjukvård: Riksdag lagstiftning Landsting/regioner (21) huvudmän och

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Christina Österholm Applikationsansvarig för Sectra RIS, Sectra PACS och Picsara i Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Antal invånare per kommun

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer