Norra Borstahusen delområde 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Borstahusen delområde 2"

Transkript

1 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark

2

3 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Dnr Kennet Stark

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Syd) Odlarevägen Lund Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2013:107 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Henrik Pihl Layout Henrik Pihl Omslag Schaktning i snö vid Örehög inom Område E. Foto: Kennet Stark, Riksantikvarieämbetet UV Syd. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2013

5 Innehåll Sammanfattning 5 Allmän bakgrund 5 Naturgeografiska förutsättningar 7 Aktuell fornlämningssituation och tidigare utförda undersökningar i området 7 Antikvariska/arkeologiska förutsättningar och bevarandeintressen 10 Skälen till och målen med undersökningen 13 Metod och genomförande 13 Resultat 14 Område E 14 Område F 16 Område G 16 Område J (tilläggsområde) 18 Utvärdering och åtgärdsförslag 18 Referenser 20 Administrativa uppgifter 22 Bilaga. Anläggningstabell 23

6 Viken Åstorp Klippan Hittarp Ödåkra Helsingborg Bjuv Billesholm Ljungbyhed Rydebäck Ven Svalöv Landskrona Häljarp Saxån Eslöv Lundåkrabukten Kävlinge Löddeköpinge Lödde å Bjärred Lund S Sandby Lommabukten Lomma Dalby Staffanstorp Malmö Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Översiktskartan, Skåne län. Skala 1: Norra Borstahusen delområde 2

7 Sammanfattning Landskrona kommun planerar utbyggnad av bostäder i ett område norr om Borstahusen. Riksantikvarieämbetet UV Syd har genomfört en arkeologisk utredning steg 2 inom delar av detta område. Ytorna omfattade sammanlagt ca kvadratmeter, fördelade på fyra delområden (betecknade E, F, G och J (tilläggsområde). Två registrerade fornlämningar berördes: en stenåldersboplats och en gravhög. Ytterligare arkeologiska indikationer, rörande gravhögar och boplatslägen, hade noterats vid den föregående arkeologiska utredningen steg 1 (Knarrström 2011). Sammanlagt drogs 26 sökschakt med en sammanlagd längd på drygt 700 löpmeter/1000 m². Ett 20-tal arkeologiska objekt dokumenterades, varav vissa motsvarar utbredningen av komplexa kulturlager. Områdena H och I inom golfbanan undantogs från utredningen varför dessa kvarstår att utreda. Fortsatta antikvariska åtgärder förordas inom område E, inom den nordvästra delen av område G samt inom den södra delen av område J. Område F kan inte anses aktuellt för fortsatt antikvarisk bevakning. Allmän bakgrund Landskrona kommun planerar bostadsutbyggnad inom ett område betecknat Norra Borstahusen (fig. 1 och 2). En arkeologisk utredning steg 1 genomfördes i mars 2011, varvid områden med arkeologisk potential pekades ut (Knarrström 2011). Kommunen begärde en arkeologisk utredning steg 2 av de delar som ligger norr och väster om Erikstorpsvägen (delområde 1) vilken utfördes under våren Undersökningen planerades för fem områden, men ett av dem, område A, utgick på kommunens begäran innan fältarbetena sattes igång och kom därför att omfatta område B E. Därefter begärde kommunen även en arkeologisk utredning steg 2 (denna rapport) av områden som ligger i utbyggnadsområdets södra och östra delar (delområde 2) vilket omfattade område F I och västra delen av område E som inte utreddes klart under våren 2012 samt ett tilläggsområde (område J) i norra delen mellan område B och C inom RAÄ 30. Innan Norra Borstahusen delområde 2 5

8 Erikstorpsvägen Borstahusen Registrerade fornlämningar, punkt Registrerade fornlämningar, yta Utredningsområde Landskrona Figur 2. Aktuella utredningsområden med fornlämningar markerade på utsnitt ur Fastighetskartan. Skala 1: Norra Borstahusen delområde 2

9 utredningen påbörjades undantogs område H och I inom golfbanan på grund av intressekonflikter och oklara exploateringsplaner. I samråd med representanter för kommunens Teknik- och stadsbyggnadskontor genomfördes inför undersökningsplanen en besiktning, varvid lämpliga delar för AU2 ringades in. De återstående fyra områdena (F, G, västra delen av E och tilläggsområdet J) berörde två registrerade fornlämningar samt områden som vid den arkeologiska utredningen steg 1 bedömdes ha arkeologisk potential. De fyra områdena omfattade drygt kvadratmeter. Den arkeologiska utredningen steg 2 genomfördes i vinterns första snö i början av december Ansvarig för denna liksom för rapporten var Kennet Stark. Naturgeografiska förutsättningar Det för den arkeologiska utredningen steg 2 berörda området omfattar ett trädgårdsområde vid lägerskolan, delar av Ulkavallens fotbollsplaner samt gräsytor tillhörande campingstugeområdet väster om Erikstorps gård. I väster ligger stranden (med 100 meters strandskydd). Norr om utredningsområdet breder en badplats, en konferensanläggning samt en omfattande golfbana ut sig. Söder om området ligger orten Borstahusen och i öster breder åkrar ut sig. Området genomkorsas av Säbybäcken, som löper i östvästlig riktning ut mot havet. Markerna är relativt flacka, utöver en generellt svag lutning mot havet, från 5 6 meters höjdkurvan (Knarrström 2011). Säbybäcken skär ner någon meter i botten av en allmänt grund sänka, dock ställvis med mer dramatisk skärning. Enligt jordartskartan täcker de fem områdena varierande material: sand och grus i väster, morän och moränlera i öster, norr om Säbybäcken organiska jordarter och i östra änden av densamma fyllnadsmassor års kartering av markernas fosfathalter indikerar inga förhöjda halter. Område E utgörs dels av gräsmattor och trädgårdsarrangemang bakom en lägerskola, dels ett risigt och skogsbevuxet område som kringgärdas av en motionsslinga. Område G omfattar gräsmattor och ett mer risigt stråk bevuxet med högt gräs. Område J (tilläggsområdet i norr inom RAÄ 30) omfattar gräsmattor i anslutning till campingstugorna vilka ligger på en äldre strandvall blott 100 m från stranden. Aktuell fornlämningssituation och tidigare utförda undersökningar i området Väster om lägerskolan norr om Campingvägen är en gravhög utprickad, Landskrona RAÄ 29, även känd som Örehög. Fornlämningen beskrivs i samband med inventeringen på 1980-talet som resterna av en gravhög, cirka 20 meter i diameter och 0,5 meter hög. I dess norra del finns en kulle, cirka 10 7 meter i öst västlig riktning och 0,7 meter hög, som innehåller tegel Norra Borstahusen delområde 2 7

10 8 Norra Borstahusen delområde 2 och arrangerade stenar samt är beväxt av trädgårdsbuskar. Enligt uppgifter ska här legat en väderkvarn vilket även är markerad på Skånska rekognosceringskartan och den sistnämnda kullen vara resterna av denna. Vid 2012 års utredningsgrävningar undersöktes den påstådda gravhögen varvid det kunde konstateras att även den flacka förhöjningen består av ett ca 0,5 meter tjockt lager av rivningsmassor med tegel av äldre typ, överlagrad av en ca 5 m stor oktagonal grillplatta byggd av lagda tegelstenar med ett 1 m stort hål i mitten. Konstruktionen har sannolikt tillhört sekelskiftesvillan som legat på tomten fram till 1970-talet. De äldre rasmassorna bör höra samman med väderkvarnen som legat på platsen. I ett utredningsschakt omedelbart söder om tegelkullen påträffades en smal stenmur som kan utgöra rester av en syllstensrad tillhörande en byggnad invid väderkvarnen. Under rasmassorna påträffades dock kulturlager med rikligt av svallade flintavslag vilket avses av undersökas vid den nu aktuella förundersökningen. Uppåt svängen av Erikstorpsvägen, är det ungefärliga läget för en boplats inprickat (Landskrona RAÄ 49). Vid grävningen inför avloppsledningar år 1928 gjordes flera fynd: flintor (bland annat en yxa), horn, trä och stenar. Lagret med fynd ska ha vilat på ett gruslager som var överlagrat av mossjord. Platsen ska vara söder om Erikstorp och öster om gårdsvägen. Läget som prickades in var i en sydsluttning av sank ängsmark, inte långt från Säbybäcken, där jordarterna anges som organiska. Det aktuella området har tidigare berörts av en arkeologisk utredning steg 1, som innebar en genomgång av fornminnesregistret, undersökningsregister, relevant kartmaterial och litteratur om området, besiktning av området, inklusive ytinventering samt identifiering av topografisk gynnsamma lägen för under mark dolda lämningar, fotodokumentation och GIS-analyser (Knarrström 2011). En arkeologisk utredning steg 2 har nyligen genomförts av markerna öster om Lill-Olas väg samt på ömse sidor av Säbybäckens västa del (fig. 3). Härvid påträffades läget för en kungsgård (Landskrona RAÄ 60) I ett par djupschakt nära bäcken lokaliserades torviga lagerbildningar med begränsat inslag av slagen flinta och bevarat trä. Djupschakten kunde emellertid av praktiska skäl inte genomföras helt tillfredsställande, men resultaten bör ses som en indikation på bevaringsförhållanden. I närområdet i stort har ett antal undersökningar genomförts. Uppe på Hildeshögs backar genomfördes år 2010 en arkeologisk utredning (Becker 2010). Här påträffades boplatslämningar samt resterna av en gravhög. Vid den fortsatta planeringen av golfbanan anpassades de fortsatta markingreppen till resultaten, varför fortsatta arkeologiska undersökningar kunde undvikas. Längre åt nord/nordost har sträckningen av Västkustbanan berört flera boplatser på sydsidan av Glumslövs backar (Härslöv RAÄ 142, 143 och 144; Strömberg & Thörn 2000). Förstnämnda rubriceras som en boplats från yngre bronsålder, vilket faller väl in med gravhögslandskapet, men vid tillfället påträffades i själva verket vissa inslag från neolitikum och järnåldern (Aspeborg 1998). Kanske är det mest anmärkningsvärda ändå, att här hittades flintföremål från den senpaleolitiska Hamburgkulturen, varför fyndlo-

11 A B J C D Erikstorpsvägen E I H F G Utredning våren 2012 Utredning hösten 2012 Ej utrett område Borstahusen Figur 3. Tidigare utredda områden, ej utredda områden och de aktuella arkeologiska utredningsområdena markerade på utsnitt ur Fastighetskartan. Norra Borstahusen delområde 2 9

12 kalen hör till de med äldst datering i Skåne (Andersson & Knarrström 1999). De två andra boplatserna hade kronologisk tyngdpunkt i senneolitikum och äldre bronsålder, men åter (Strömberg & Thörn Pihl 2000) konstaterades flera inslag från äldre och yngre järnålder samt tidigneolitikum. Inom delar av åkrarna väster om Hälsingborgsvägen har olika arkeologiska utredningar steg 2 genomförts (Aspeborg 2004; Hellerström 2005; Jacobsson 2007). Likaså norr, väster och söder om den så kallade Duvkolonin har lägen av förmodad arkeologisk potential utretts (Kriig 1994). Resultaten har varit starkt begränsade (bortodling) och några fortsatta antikvariska åtgärder förordades inte. Utmed väg 1156 norr om Säbyholm påträffades ett område med 23 stycken så kallade kokgropar och en grav (Säby RAÄ 29; Martens 1999). Vid tidigare undersökningar hade man noterat ytterligare tre förmodade brandgravar. Lämningarna daterades till yngre bronsålder. Sydost och söder om planområdet har få arkeologiska undersökningar ägt rum, utöver ett antal arkeologiska resultat från undersökningar inom den gamla stadsgränsen (Landskrona RAÄ 12). Antikvariska/arkeologiska förutsättningar och bevarandeintressen Delar av Område E undersöktes våren 2012, varvid den östra halvan kunde avföras från vidare åtgärder. Den västra delen undersöktes hösten 2012 varvid kulturlager med rikligt med svallade flintavslag påträffades samt kunde visa att den påstådda gravhögen (RAÄ 29) består av rivningsmassor, huvudsakligen tegel, såväl i den flacka välvningen i gräsmattan som i den mer markanta limpformade hög som ligger i välvningens mitt och som sannolikt hör samman med väderkvarnen som legat på platsen enligt Skånska rekognosceringskartan (fig. 4). Platsen framstår som en komplex kvarnmiljö med såväl vattenkvarn som väderkvarn med ett flertal tillhörande byggnader. Kulturlagren påträffades på 0,5-1,0 meters djup, cirka 5 m ö.h. och innehöll stora mängder svallade flintavslag av mesolitisk karaktär. Inga daterande artefakter påträffades. Det topografiska läget indikerar att lagren avsatts på strandvallen alldeles invid Säbyåns utlopp. Med ledning av den 5-metersnivåkurva, som sträcker sig längs med bäcken ett stycke inåt land, kan man ana en lagunliknande havsarm, som en gång har danat landskapsbilden. Kombinationen av skyddade lägen och en förmodligen ypperlig biotop där färskvatten möter saltvatten bör ha attraherat bosättningar, under inte minst stenåldern. Direkt väster om RAÄ 29 löper en cirka 6 meter bred, 2,5 meter djup och över 100 meter lång nedgrävning. Dess säregna, tydligt vinklade sträckning är utritad på Häradskartan från och enligt skånska rekognosceringskartan från 1815 finns två utlopp utritade från en kvarndamm till havet, vilket visar att nedgrävningen anlagts för att reglera vattenmängden i kvarndammen eller t.o.m. för att dränera bort vattnet i samband med att kvarnverksamheten avvecklades och marken skulle användas på annat sätt. Nedgrävningen förefaller vara anlagd vid sekelskiftet då den inte 10 Norra Borstahusen delområde 2

13 J E Säbybäcken F G Borstahusen Utredningsområde Figur 4. Utsnitt ur Skånska Rekognosceringskartan som visar de båda utloppen från kvarndammen och intilliggande bebyggelse cirka år Norra Borstahusen delområde 2 11

14 finns utritad på 1787 års karta, men väl på skånska rekognosceringskartan från Längre åt nordväst, i det snåriga och med höga träd bevuxna området med motionsslingor, finns ytterligare ett höjdläge vilken i utredningen steg 1 bedömdes kunna vara ytterligare gravhög. Skånska rekognosceringskartan visar dock att det mellan de båda utloppen från kvarndammen legat ett flertal byggnader just här, vilket sannolikt är förklaringen på denna lämning. Terrängen är dock synnerligen svårbedömd, på grund av vegetationen och denna del av området kommer inte att exploateras, utan ligga kvar som rekreation- och grönområde. Område G (Ulkavallen) utgörs idag av fotbollsplaner och tillfälliga campingytor men var tidigare Thulinfältets start- och landningsbanor. Troligtvis påträffades lämningar efter flygfältet i samband med utredningsgrävningen då det längs områdets västsida påträffades en lång rad av kvadratiska nedgrävningar, ca 0,5 m stora med 2 meters mellanrum och har sannolikt utgjort fundament för ett rejält staket längs flygplatsen ut mot vägen på denna sida. I områdets östra del består marken av moränleror och inga tecken på lämningar påträffades där vid utredningen. I områdets västra del utmed randen av Säbyåns lilla dalgång där golfbanan breder ut sig och där jordarten består av sand och morän påträffades boplatslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. I anslutning till boplatslämningarna tillvaratogs slagen flinta, bl.a. en skrapa avsedd för skaftning. I en av groparna påträffades keramik från bronsåldern av en sådan typ som man kan förvänta sig finna i gravar, varför det är möjligt att vissa lämningar är gravar från bronsålder. Område J (tilläggsområdet i norr inom RAÄ 30) utgörs av ett mindre gräsbevuxet område på endast 1500 kvm mellan campinstugorna och ett tidigare utredningsområde i söder (Knarrström 2012). Platsen ligger på en äldre strandvall blott 100 m från stranden där det vid utredningen hösten 2012 på nivåer över 5 m.ö.h. påträffades en kokgrop med obränt hästben, stolphål samt kulturlager under ett kolluvie i den flacka västsluttningen mot havet. Längre norrut var marken kraftigt störd av olika moderna nedgrävningar och kraftiga plogspår djupt ner i undergrunden. Resultatet sammanfaller sålunda väl med den tidigare utförda undersökningen norr om tilläggsområdet Inom de nu planerade undersökningsområdena framstår sten- och bronsåldersboplatser som objekt av hög arkeologisk potential. Att området generellt är så pass ianspråktaget av pågående verksamheter gör naturligtvis förhållandena svåra att bedöma. Men, man kan säga att oavsett vilket så är den kustnära belägenheten tankeväckande: här ges möjligheter att undersöka arkeologiska lokaler i anslutning till en öppen kuststräcka, med allt vad det innebär för frågor om exempelvis paleoekologi, siktlinjer, hydrologi, kommunikationer, näringsfång, säsongsutnyttjanden med mera. De mesolitiska indikationerna är knappast oväntade, med ledning av det kustgeografiska läget, topografin, jordarter, tidigare påträffade lämningar samt de föremål som iakttagits vid fältbesiktningar. Detta slags kustnära läge är i Skåne känt från bland annat Skateholm och Årup (Andersson m fl 2004: 12 Norra Borstahusen delområde 2

15 71ff ). Den mest framstående jämförbara lokalen är utan tvekan Tågerup, som i likhet med de två förstnämnda hade en mer indragen position i en motsvarande havsvik eller lagunbildning (Karsten & Knarrström 2003). En likaledes havsexponerad, om än betydligt mindre lokal är den helt tillfälliga jaktstation, som påträffats vid Saxåns mynning i Öresund (Knarrström & Olsson 2002). De senpaleolitiska fynden på Glumslövs backar bör hållas i åtanke (Andersson & Knarrström 1999). Utan att gå resultaten i förväg, framstår den mesolitiska Säbybäcksviken som av hög potential, med relativt rikligt med flintavslag, ett ovanligt bergartsavslag samt uppgifter om goda bevaringsförhållanden i torvlager. Tågerupslokalen illustrerar det faktum att senmesolitiska lokaler ofta sammanfaller med läget tidigneolitiska lämningar (Andersson & Knarrström 1998; Karsten & Knarrström 1998). De lätta, sandiga jordarna i väster och norr är vad som gärna förknippas med preferenser för de neolitiska bosättarna. Kustnära lägen är alls inte främmande under någon av de breda perioderna av neolitikum (Andersson 2003). Skälen till och målen med undersökningen Landskronas kommuns planläggning inför utbyggnaden inom området Norra Borstahusen berör dels sedan tidigare kända fornlämningar, dels områden med arkeologisk potential. De här aktuella delområdena har definierats i samråd med kommunens representanter. Kommunekolog Olle Nordell har kontaktats med fråga om ekologiskt värdefulla miljöer. Målsättningen med den arkeologiska utredningen steg 2 var att klargöra fornlämningssituationerna inom delområdena, det vill säga visa om och var det finns under mark bevarade lämningar. Om möjligt ska utredningen också ge svar på fornlämningarnas karaktär, utbredning, datering och bevaringsförhållanden. Ambitionsnivån ska vara begränsad och endast fokusera på de områden som kan anses vara känsliga ut fornlämningssynpunkt. Resultatet ska kunna användas som planerings- och beslutsunderlag i Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet, enligt 2 kapitlet lag om kulturminnen m.m. (1988:950, KML). Metod och genomförande Undersökningen genomfördes med maskinavbaning i skopbreda (cirka 1,6 meter) sökschakt. Placeringen av bestämdes i stor utsträckning av vad som var möjligt, i relation till stående vegetation, ekologiska hänsyn, pågående verksamheter i området samt kablar och ledningar. Dessutom sammanföll fältarbetet med vinterns första snöoväder, vilket i viss mån försvårade arbetet. Samtliga lämningar som påträffades dokumenterades genom inmätning med GPS och skriftlig beskrivning. Betydelsefulla anläggningar och strukturer samt landskap och miljö fotograferades digitalt. All information registrerades i fältdokumentationssystemet Intrasis och har analyserats vidare i Intrasis Analysis och/eller ArcMap. Norra Borstahusen delområde 2 13

16 Resultat De fyra undersökningsområdena omfattade sammanlagt cirka m² (fig. 5) men av olika skäl var endast hälften av ytan tillgänglig för undersökning. Sammanlagt drogs 26 sökschakt med en sammanlagd längd på drygt 700 löpmeter/1000 m² Ett 20-tal arkeologiska objekt dokumenterades, varav vissa motsvarar utbredningen av komplexa kulturlager. Område E Den östra delen av område E omfattades av utredningsgrävningen av Delområde 1 vilken utfördes under våren 2012 då åtta schakt drogs i terrängen kring lägerskolan, varvid inget påträffades som krävde fortsatta antikvariska åtgärder. Den västra halvan av området som inte kunde undersökas då p.g.a. vegetationen, grova fällstockar och en lågt hängande luftledning föreslogs i sin helhet stå under fortsatt antikvarisk bevakning och en kompletterande arkeologisk utredning. Inte minst för att man inte lyckats fastställa huruvida fornlämningen RAÄ 29 verkligen är en gravhög eller inte. I samband med beställningen av utredningen av Delområde 2 (denna rapport) infogades en komplettering av västra delen av område E. I likhet med situationen inför den första utredningen kvarstod under hösten problematiken med vegetation och skyddsvärda fällstockar inom den västra delen av området, trots att viss röjning skett men inte i tillräcklig omfattning. Då det med kommunens representanter blev känt att ytan med träd och motionsspår inte omfattades av den planerade bebyggelsen utan kommer att ligga kvar som ett grönområde genomfördes inga schaktningar där. Fördjupade kartstudier inför utredningen visade även att det aktuella området varit bebyggt under tidigt 1800-tal och att den stora grävda rännan som löper genom området från den gamla kvarndammen till havsstranden kan dateras till samma tid. Allt detta bör i stor omfattning stört den ursprungliga topografin och minskat möjligheten att där påträffa äldre lämningar. Istället koncentrerades arbetet till att försöka fastställa om den registrerade fornlämningen RAÄ 29 verkligen är en gravhög eller ej. Fornlämning RAÄ 29, även känd som Örehög, beskrivs i samband med inventeringen på 1980-talet som resterna av en gravhög, cirka 20 meter i diameter och 0,5 meter hög. I dess norra del finns en kulle, cirka 10 7 meter i öst västlig riktning och 0,7 meter hög, som innehåller tegel och arrangerade stenar samt är beväxt av trädgårdsbuskar. Enligt uppgifter ska här legat en väderkvarn vilket även är markerad på Skånska rekognosceringskartan och den sistnämnda kullen vara resterna av denna. Vid utredningsgrävningen drogs två schakt i anslutning till högen då det kunde konstateras att även den flacka förhöjningen består av ett ca 0,5 m tjockt lager av rivningsmassor med tegel av äldre typ, överlagrad av en cirka 5 m stor oktagonal grillplatta byggd av lagda tegelstenar med ett 1 meter stort hål i mitten. Konstruktionen har sannolikt tillhört sekelskiftesvillan som legat på tomten fram till 1970-talet. De äldre rasmassorna bör höra samman med väderkvarnen som legat på platsen. I utredningsschaktet omedelbart söder om tegelkullen påträffades 14 Norra Borstahusen delområde 2

17 J Organisk jordart Ler Silt Sand Grus Sten-block Isälvssediment, sand-block Moränlera Morän Berg/Morän Berg Fyllning Övrigt Vatten Utredningsområde Utredningsschakt E Säbybäcken F G Borstahusen Figur 5. Utsnitt ur jordartskartan med utredningsområden och utredningsschakt. Norra Borstahusen delområde 2 15

18 en smal stenmur som kan utgöra rester av en syllstensrad tillhörande en byggnad invid väderkvarnen. Under massorna framkom i båda schakten på 0,5 0,1 m djup (ca 3 m ö.h) ett ca 0,2 m tjockt kulturlager av sotig grus och sand, innehållande slagen svallad flinta (fig. 6). En skrapa och flera spånfragment tillvaratogs. Under kulturlagret fanns även en sotsvart grop med slagen flinta. Kulturlagret ligger i anslutning till Säbybäckens dalgång och bestod av sorterade jordarter som sand och grus. Område F Området som idag består av en campingplats ligger på ett flackt krön, cirka 4 7 m över havet på vad som kan anas ha varit en Litorinavall. Idag är vallen knappt urskiljbar, men bör under äldre tider ha bildat en för bosättning attraktiv miljö. Platsen besiktigades i samband med den arkeologiska utredningen steg 1, varvid konstaterades att campingverksamheten gör läget arkeologiskt svårtolkat, men att en höjd skulle vara ett lämpligt läge för gravhög och de flacka sluttningarna från denna potentiella boplatslägen (Knarrström 2011). Positionen över havet överensstämmer t.ex. med stenåldersboplatsen Landskrona RAÄ 30. Inom området drogs 10 sökschakt, främst inom de högst belägna partierna i östra delen vilket även omfattade det potentiella läget för en gravhög, men inget påträffades som visade att höjdläget var något annat än en naturlig förhöjning. Totalt påträffades tre spridda nedgrävningar som tolkades som arkeologiska lämningar. En kokgrop i områdets sydöstra del var den tydligaste med kol och skörbränd sten. Förutom enstaka flintavslag påträffades inga fynd. Området är tämligen stört av dräneringar, ledningsdiken och andra kabeldragningar. I områdets västra, lägre liggande partier var marken kraftigt stenbunden och störd av större sentida nedgrävningar. I en sådan stor nedgrävning i områdets norra del påträffades sekundärt deponerat material innehållande en mängd svallade flintavslag av liknande karaktär som påträffades i kulturlagret inom område E. Område G Det cirka 5,3 hektar stora flacka området har tidigare nyttjats som flygfält. Idag finns här fotbollsplaner (Ulkavallen) och gräsytor som används som reservcamping. Utmed områdets norra del, utmed randen till Säbyåns dalgång, finns en remsa med outnyttjad mark bevuxen med högt gräs och buskar. Jordarterna är grus i väster och moränlera i östra delen. Däremellan finns ett stråk av morän. För att undvika att schakta sönder fotbollsplanerna förlades de 10 sökschakten inom reservcampingen i västra delen, utmed den outnyttjade markremsan i norr och inom en parkyta i östra delen. På så vis bör man undersökt representativa delar av området. Inom reservcampingen i väster där jordarten är grus drogs fyra schakt där det i endast ett framkom lämningar i form av gropar och härdar av 16 Norra Borstahusen delområde 2

19 Figur 6. Foto av markprofil och kulturlager inom Område E. Foto Kennet Stark, Riksantikvarieämbetet UV. förhistorisk karaktär. I schaktet längst i väster påträffades en lång rad med kvadratiska nedgrävningar, 0,5 meter stora, vilka sannolikt utgjort fundamentsgropar för ett kraftigt staket som avgränsat flygplatsen åt detta håll. De båda schakten som drogs i reservcampingens östra del visade på en kraftigt stenbunden undergrund, där inga lämningar kunde iakttas. Inom markområdet i norra delen längs randen till Säbyåns dalgång där marken består av morän drogs fyra schakt. I det västligaste av dessa schakt påträffades boplatslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. I anslutning till boplatslämningarna tillvaratogs slagen flinta, bl.a. en skrapa avsedd för skaftning och bronsålderskeramik vilken hade karaktären av gravkeramik, vilket kan indikera att här finns gravar från denna tid. I de övriga tre schakten påträffades inga lämningar och marken blev påtagligt lerigare österut. I områdets östra del drogs två schakt inom en outnyttjad gräsbevuxen yta med samma topografiska utseende som de intilliggande fotbollsplanerna. Marken bestod av en mycket lerig stenfri morän där inga lämningar påträffades och då fotbollsplanerna är anlagda på samma jordart, är det föga sannolikt att finna fornlämningar där. Norra Borstahusen delområde 2 17

20 Område J (tilläggsområde) Området ligger i sin helhet inom RAÄ 30 (boplats) vars norra och södra del utredningsgrävdes under våren 2012 då endast enstaka diffusa anläggningar påträffades och bedömdes som ointressant för fortsatta undersökningar. Det aktuella området ligger mellan de båda tidigare undersökta ytorna och utgörs av gräsmattor och dungar med träd och buskage väster om stugbyn. I södra delen av området på nivåer över 5 m ö.h. påträffades en kokgrop med obränt hästben, stolphål samt kulturlager under ett kolluvie i den flacka västsluttningen mot havet. I kulturlagret påträffades en del flintavslag. En sannolik datering av lämningarna är bronsålder eller äldre järnålder. Områdets mellersta del visade sig vara kraftigt stört av olika moderna nedgrävningar och i norr påträffades endast kraftiga plogspår djupt ner i undergrunden. Förutom en hel del slagen flinta i matjorden påträffades inga tecken på fornlämningar i områdets mellersta eller norra del. Matjordslagret föreföll påfört och sammantaget ger markförhållandena intryck av att landskapande skett i samband med anläggandet av stugbyn. Resultatet sammanfaller sålunda väl med den tidigare utförda undersökningen norr om tilläggsområdet Utvärdering och åtgärdsförslag Trots att fältarbetet utfördes i snöigt vinterväder har utredningen kunnat visa var det finns fornlämningar inom områdena (fig. 7), vilket var den viktigaste målsättningen. Där lämningar har kunnat tas fram, har en övergripande datering kunnat föreslås och en försiktig bedömning av bevaringsförhållanden kunnat avges. Däremot är lämningarnas avgränsning oklar vilket får anstå till en arkeologisk förundersökning. Förslag till åtgärder Arkeologisk förundersökning av område E för att fastställa utbredning och informationsvärde av det mesolitiska kulturlagret samt statusen för väderkvarnslämningen. Område F föreslås inte för fortsatta arkeologiska undersökningar. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna och möjliga gravar inom begränsade delar av område G. Områdena I och H undantogs utredningen och måste därför utredas vid ett senare tillfälle om områdena skall exploateras. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna inom södra delen av område J 18 Norra Borstahusen delområde 2

21 J Stolphål, härd kulturlager Härd, kulturlager E Säbybäcken F Gropar, härd Stolphål, härd, grop ev. brandgrav Kokgrop G Borstahusen Figur 7. Utsnitt ur fastighetskartan med markerade nyfunna fornlämningar och ytor föreslagna till arkeologisk förundersökning. Norra Borstahusen delområde 2 19

22 Referenser Andersson, Magnus Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8º, No 42. Malmö/Stockholm. Andersson, Magnus & Knarrström, Bo Plats 7A:1 ett mesolitiskt boplatskomplex vid sammanflödet Braån Saxån. I: Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan. Avsnittet Landskrona Kävlinge Arkeologisk förundersökning, vol 1. Red. Svensson, M & Karsten, P. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Syd Rapport 1997:83. Lund. Andersson, Magnus & Knarrström, Bo Senpaleolitikum i Skåne en studie av materiell kultur och ekonomi hos Sveriges första fångstfolk. Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar Skrifter No 26. Lund. Andersson, Magnus & Karsten, Per & Knarrström, Bo & Svensson, Mac Stone Age Scania. Significant places dug and read by contract archaeology. Riksantikvarieämbetets Skrifter No 52. Lund/Stockholm. Aspeborg, Håkan Västkustbanan 3:4 en boplats från yngre bronsålder vid Hilleshög. Skåne, Skåne län. Järnvägen Västkustbanan. Delen Helsingborg Kävlinge. Avsnittet Helsingborg Landskrona (Block 1-2). Arkeologisk undersökning. VKB 3:4. Härslövs socken, Hilleshög 25:1. Arkeologiska undersökningar Med bidrag av Bo Knarrström, och Annica Cardell. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1998:4. Aspeborg, Håkan Fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Landskrona. Skåne, Helsingborg och Kvistofta socknar m.fl. Helsingborg och Landskrona kommuner. Arkeologisk utredning steg 1. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2004:11. Becker, Nathalie Fyra boplatser och en grav. Skåne, Landskrona kommun, Härslövs socken, Hildesborg 24:1, RAÄ 139. Arkeologisk utredning Riksantikvarieämbetet UV Syd rapport 2010:20. Hellerström, Sven Fornlämningar längs en ledning. Arkeologisk utredning steg Arkeologisk utredning steg 2. Fjärrvärmeledning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2005:14. Jacobsson, Bengt Borstahusen 1:1 m.fl. Skåne, Landskrona kommun, Säby och Landskrona socknar, Borstahusen 1:1 m.fl. RAÄ 20, 21, 22 i Säby socken och RAÄ 35 i Landskrona socken. Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2007:33. Karsten, Per & Knarrström, Bo Plats 7A:1 kompletterande förundersökning. I: Svensson, M & Karsten, P. (red.) Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan. Avsnittet Landskrona Kävlinge Arkeologisk förundersökning, vol 1. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Syd Rapport 1997: Norra Borstahusen delområde 2

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Teckomatorp 7:1 m fl, i Norra Skrävlinges

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING Mårtensfälad 1:15. Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 Sven Hellerström. Mårtensfälad 1:15 1

UV SYD RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING Mårtensfälad 1:15. Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 Sven Hellerström. Mårtensfälad 1:15 1 UV SYD RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING 2004 Mårtensfälad 1:15 Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 Mårtensfälad 1:15 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Syd Åkergränden

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför breddning av en utfatsväg inom fornlämningen RAÄ 12 i Norra Skrävlinge socken,

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:29 ARKEOLOGISK UTREDNING. Påskagänget. Skåne, Dalby socken, del av Dalby 63:105 m. fl. Anna Lagergren-Olsson.

UV SYD RAPPORT 2002:29 ARKEOLOGISK UTREDNING. Påskagänget. Skåne, Dalby socken, del av Dalby 63:105 m. fl. Anna Lagergren-Olsson. UV SYD RAPPORT 2002:29 ARKEOLOGISK UTREDNING Påskagänget Skåne, Dalby socken, del av Dalby 63:105 m. fl. Anna Lagergren-Olsson Påskagänget 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Inför utbyggnad av Hjälmshult

Inför utbyggnad av Hjälmshult UV SYD RAPPORT 2003:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför utbyggnad av Hjälmshult Skåne, Allerums socken, Ry 10:3 Nathalie Becker Inför utbyggnad av Hjälmshult 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47.

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47. RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015 Vallkärratorn 1:47 Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47 Bo Friman Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, förundersökning

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie Förhistoriska boplatslämningar Skåne, Östra Grevie socken, Östra Grevie 22:65 m.fl., RAÄ 71, Vellinge kommun Dnr 421-2286-2007 Tyra Ericson

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Snäckstavik, intill RAÄ 102:1 och 580:1-3, Grödinge socken och Botkyrka kommun, Södermanland Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför nybyggnation inom fastigheten Borstahusen 1:5 i Landskrona socken och kommun, har

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15.

UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING. I Sätila församling. Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15. UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila församling Utredning i stenåldersbygd Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2004:24 ARKEOLOGISK UTREDNING I Sätila

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:86 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 560, sträckan Årsta havsbad Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 560 Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland Jan Ählström

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Västervång 2:25 och Östervång 1:1. Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016

Västervång 2:25 och Östervång 1:1. Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016 Västervång 2:25 och Östervång 1:1 Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016 Skåne län, Skåne, Trelleborg kommun, Trelleborg stad, fastighet Västervång 2:25 m. fl. Bo Friman Arkeologerna Statens historiska

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför planläggning inom fastigheterna Åstorp 112:31, 112:32 och 112:36, RAÄ 27:4 och 27:5

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Sökschakt vid Kvarns övningsområde

Sökschakt vid Kvarns övningsområde UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt vid Kvarns övningsområde Kristbergs socken Motala kommun Östergötland Dnr 421-2656-2006 Göran Gruber UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING,

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2003:11 ARKEOLOGISK UTREDNING. Borgeby 17:85. Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85 Fredrik Svanberg.

UV SYD RAPPORT 2003:11 ARKEOLOGISK UTREDNING. Borgeby 17:85. Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85 Fredrik Svanberg. UV SYD RAPPORT 2003:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Borgeby 17:85 Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85 Fredrik Svanberg Borgeby 17:85 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Syd

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Stora Råby 32:13 m. fl.

Stora Råby 32:13 m. fl. UV SYD RAPPORT 2006:8 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Stora Råby 32:13 m. fl. Förhistoriska boplatslämningar Skåne, Stora Råby socken, Stora Råby 32:13 m. fl, RAÄ 10 Lunds stad, RAÄ 12 och 24 Stora Råby socken,

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Schaktning för ny VA-ledning

Schaktning för ny VA-ledning Schaktning för ny VA-ledning Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Herrestad 60, Utby 5:1, Herrestad socken, Uddevalla kommun Mattias Öbrink Bohusläns museum Rapport 2010:26 Redovisning

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Kompletterande utredning Kolmården 1:6

Kompletterande utredning Kolmården 1:6 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:03 KOMPLETTERANDE ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Kompletterande utredning Kolmården 1:6 Östergötlands län, Norrköpings kommun, Krokeks socken, fastigheten Kolmården

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför anläggande av parkering inom fastigheten Nosgrimman 3, RAÄ 62 i Allerums socken,

Läs mer

Borstahusen 1:1 m. fl.

Borstahusen 1:1 m. fl. UV SYD RAPPORT 2007:33 ARKEOLOGISK UTREDNING 2007 Borstahusen 1:1 m. fl. Skåne, Säby och Landskrona socknar, Borstahusen 1:1 m.fl., RAÄ 20, 21, 22 i Säby socken och RAÄ 35 i Landskrona socken, Landskrona

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Falsterbo 2:22. Skåne, Vellinge kommun, Falsterbo 2:22, Falsterbo socken, fornlämning 15 Dnr 422-2242-2012 Annika Knarrström UV RAPPORT 2012:146

Falsterbo 2:22. Skåne, Vellinge kommun, Falsterbo 2:22, Falsterbo socken, fornlämning 15 Dnr 422-2242-2012 Annika Knarrström UV RAPPORT 2012:146 UV RAPPORT 2012:146 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING (SCHAKTNINGSÖVERVAKNING) 2012 Falsterbo 2:22 Skåne, Vellinge kommun, Falsterbo 2:22, Falsterbo socken, fornlämning 15 Dnr 422-2242-2012 Annika Knarrström

Läs mer

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp Västra Stenby socken Motala kommun Östergötland Dnr 422-6-2004 Anna Molin UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Bussgata väg 23 väg 119

Bussgata väg 23 väg 119 Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk förundersökning 2017 Fredrik Grehn Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk

Läs mer