Norra Borstahusen delområde 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Borstahusen delområde 2"

Transkript

1 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark

2

3 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Dnr Kennet Stark

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Syd) Odlarevägen Lund Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2013:107 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Bildredigering Henrik Pihl Layout Henrik Pihl Omslag Schaktning i snö vid Örehög inom Område E. Foto: Kennet Stark, Riksantikvarieämbetet UV Syd. Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2013

5 Innehåll Sammanfattning 5 Allmän bakgrund 5 Naturgeografiska förutsättningar 7 Aktuell fornlämningssituation och tidigare utförda undersökningar i området 7 Antikvariska/arkeologiska förutsättningar och bevarandeintressen 10 Skälen till och målen med undersökningen 13 Metod och genomförande 13 Resultat 14 Område E 14 Område F 16 Område G 16 Område J (tilläggsområde) 18 Utvärdering och åtgärdsförslag 18 Referenser 20 Administrativa uppgifter 22 Bilaga. Anläggningstabell 23

6 Viken Åstorp Klippan Hittarp Ödåkra Helsingborg Bjuv Billesholm Ljungbyhed Rydebäck Ven Svalöv Landskrona Häljarp Saxån Eslöv Lundåkrabukten Kävlinge Löddeköpinge Lödde å Bjärred Lund S Sandby Lommabukten Lomma Dalby Staffanstorp Malmö Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Översiktskartan, Skåne län. Skala 1: Norra Borstahusen delområde 2

7 Sammanfattning Landskrona kommun planerar utbyggnad av bostäder i ett område norr om Borstahusen. Riksantikvarieämbetet UV Syd har genomfört en arkeologisk utredning steg 2 inom delar av detta område. Ytorna omfattade sammanlagt ca kvadratmeter, fördelade på fyra delområden (betecknade E, F, G och J (tilläggsområde). Två registrerade fornlämningar berördes: en stenåldersboplats och en gravhög. Ytterligare arkeologiska indikationer, rörande gravhögar och boplatslägen, hade noterats vid den föregående arkeologiska utredningen steg 1 (Knarrström 2011). Sammanlagt drogs 26 sökschakt med en sammanlagd längd på drygt 700 löpmeter/1000 m². Ett 20-tal arkeologiska objekt dokumenterades, varav vissa motsvarar utbredningen av komplexa kulturlager. Områdena H och I inom golfbanan undantogs från utredningen varför dessa kvarstår att utreda. Fortsatta antikvariska åtgärder förordas inom område E, inom den nordvästra delen av område G samt inom den södra delen av område J. Område F kan inte anses aktuellt för fortsatt antikvarisk bevakning. Allmän bakgrund Landskrona kommun planerar bostadsutbyggnad inom ett område betecknat Norra Borstahusen (fig. 1 och 2). En arkeologisk utredning steg 1 genomfördes i mars 2011, varvid områden med arkeologisk potential pekades ut (Knarrström 2011). Kommunen begärde en arkeologisk utredning steg 2 av de delar som ligger norr och väster om Erikstorpsvägen (delområde 1) vilken utfördes under våren Undersökningen planerades för fem områden, men ett av dem, område A, utgick på kommunens begäran innan fältarbetena sattes igång och kom därför att omfatta område B E. Därefter begärde kommunen även en arkeologisk utredning steg 2 (denna rapport) av områden som ligger i utbyggnadsområdets södra och östra delar (delområde 2) vilket omfattade område F I och västra delen av område E som inte utreddes klart under våren 2012 samt ett tilläggsområde (område J) i norra delen mellan område B och C inom RAÄ 30. Innan Norra Borstahusen delområde 2 5

8 Erikstorpsvägen Borstahusen Registrerade fornlämningar, punkt Registrerade fornlämningar, yta Utredningsområde Landskrona Figur 2. Aktuella utredningsområden med fornlämningar markerade på utsnitt ur Fastighetskartan. Skala 1: Norra Borstahusen delområde 2

9 utredningen påbörjades undantogs område H och I inom golfbanan på grund av intressekonflikter och oklara exploateringsplaner. I samråd med representanter för kommunens Teknik- och stadsbyggnadskontor genomfördes inför undersökningsplanen en besiktning, varvid lämpliga delar för AU2 ringades in. De återstående fyra områdena (F, G, västra delen av E och tilläggsområdet J) berörde två registrerade fornlämningar samt områden som vid den arkeologiska utredningen steg 1 bedömdes ha arkeologisk potential. De fyra områdena omfattade drygt kvadratmeter. Den arkeologiska utredningen steg 2 genomfördes i vinterns första snö i början av december Ansvarig för denna liksom för rapporten var Kennet Stark. Naturgeografiska förutsättningar Det för den arkeologiska utredningen steg 2 berörda området omfattar ett trädgårdsområde vid lägerskolan, delar av Ulkavallens fotbollsplaner samt gräsytor tillhörande campingstugeområdet väster om Erikstorps gård. I väster ligger stranden (med 100 meters strandskydd). Norr om utredningsområdet breder en badplats, en konferensanläggning samt en omfattande golfbana ut sig. Söder om området ligger orten Borstahusen och i öster breder åkrar ut sig. Området genomkorsas av Säbybäcken, som löper i östvästlig riktning ut mot havet. Markerna är relativt flacka, utöver en generellt svag lutning mot havet, från 5 6 meters höjdkurvan (Knarrström 2011). Säbybäcken skär ner någon meter i botten av en allmänt grund sänka, dock ställvis med mer dramatisk skärning. Enligt jordartskartan täcker de fem områdena varierande material: sand och grus i väster, morän och moränlera i öster, norr om Säbybäcken organiska jordarter och i östra änden av densamma fyllnadsmassor års kartering av markernas fosfathalter indikerar inga förhöjda halter. Område E utgörs dels av gräsmattor och trädgårdsarrangemang bakom en lägerskola, dels ett risigt och skogsbevuxet område som kringgärdas av en motionsslinga. Område G omfattar gräsmattor och ett mer risigt stråk bevuxet med högt gräs. Område J (tilläggsområdet i norr inom RAÄ 30) omfattar gräsmattor i anslutning till campingstugorna vilka ligger på en äldre strandvall blott 100 m från stranden. Aktuell fornlämningssituation och tidigare utförda undersökningar i området Väster om lägerskolan norr om Campingvägen är en gravhög utprickad, Landskrona RAÄ 29, även känd som Örehög. Fornlämningen beskrivs i samband med inventeringen på 1980-talet som resterna av en gravhög, cirka 20 meter i diameter och 0,5 meter hög. I dess norra del finns en kulle, cirka 10 7 meter i öst västlig riktning och 0,7 meter hög, som innehåller tegel Norra Borstahusen delområde 2 7

10 8 Norra Borstahusen delområde 2 och arrangerade stenar samt är beväxt av trädgårdsbuskar. Enligt uppgifter ska här legat en väderkvarn vilket även är markerad på Skånska rekognosceringskartan och den sistnämnda kullen vara resterna av denna. Vid 2012 års utredningsgrävningar undersöktes den påstådda gravhögen varvid det kunde konstateras att även den flacka förhöjningen består av ett ca 0,5 meter tjockt lager av rivningsmassor med tegel av äldre typ, överlagrad av en ca 5 m stor oktagonal grillplatta byggd av lagda tegelstenar med ett 1 m stort hål i mitten. Konstruktionen har sannolikt tillhört sekelskiftesvillan som legat på tomten fram till 1970-talet. De äldre rasmassorna bör höra samman med väderkvarnen som legat på platsen. I ett utredningsschakt omedelbart söder om tegelkullen påträffades en smal stenmur som kan utgöra rester av en syllstensrad tillhörande en byggnad invid väderkvarnen. Under rasmassorna påträffades dock kulturlager med rikligt av svallade flintavslag vilket avses av undersökas vid den nu aktuella förundersökningen. Uppåt svängen av Erikstorpsvägen, är det ungefärliga läget för en boplats inprickat (Landskrona RAÄ 49). Vid grävningen inför avloppsledningar år 1928 gjordes flera fynd: flintor (bland annat en yxa), horn, trä och stenar. Lagret med fynd ska ha vilat på ett gruslager som var överlagrat av mossjord. Platsen ska vara söder om Erikstorp och öster om gårdsvägen. Läget som prickades in var i en sydsluttning av sank ängsmark, inte långt från Säbybäcken, där jordarterna anges som organiska. Det aktuella området har tidigare berörts av en arkeologisk utredning steg 1, som innebar en genomgång av fornminnesregistret, undersökningsregister, relevant kartmaterial och litteratur om området, besiktning av området, inklusive ytinventering samt identifiering av topografisk gynnsamma lägen för under mark dolda lämningar, fotodokumentation och GIS-analyser (Knarrström 2011). En arkeologisk utredning steg 2 har nyligen genomförts av markerna öster om Lill-Olas väg samt på ömse sidor av Säbybäckens västa del (fig. 3). Härvid påträffades läget för en kungsgård (Landskrona RAÄ 60) I ett par djupschakt nära bäcken lokaliserades torviga lagerbildningar med begränsat inslag av slagen flinta och bevarat trä. Djupschakten kunde emellertid av praktiska skäl inte genomföras helt tillfredsställande, men resultaten bör ses som en indikation på bevaringsförhållanden. I närområdet i stort har ett antal undersökningar genomförts. Uppe på Hildeshögs backar genomfördes år 2010 en arkeologisk utredning (Becker 2010). Här påträffades boplatslämningar samt resterna av en gravhög. Vid den fortsatta planeringen av golfbanan anpassades de fortsatta markingreppen till resultaten, varför fortsatta arkeologiska undersökningar kunde undvikas. Längre åt nord/nordost har sträckningen av Västkustbanan berört flera boplatser på sydsidan av Glumslövs backar (Härslöv RAÄ 142, 143 och 144; Strömberg & Thörn 2000). Förstnämnda rubriceras som en boplats från yngre bronsålder, vilket faller väl in med gravhögslandskapet, men vid tillfället påträffades i själva verket vissa inslag från neolitikum och järnåldern (Aspeborg 1998). Kanske är det mest anmärkningsvärda ändå, att här hittades flintföremål från den senpaleolitiska Hamburgkulturen, varför fyndlo-

11 A B J C D Erikstorpsvägen E I H F G Utredning våren 2012 Utredning hösten 2012 Ej utrett område Borstahusen Figur 3. Tidigare utredda områden, ej utredda områden och de aktuella arkeologiska utredningsområdena markerade på utsnitt ur Fastighetskartan. Norra Borstahusen delområde 2 9

12 kalen hör till de med äldst datering i Skåne (Andersson & Knarrström 1999). De två andra boplatserna hade kronologisk tyngdpunkt i senneolitikum och äldre bronsålder, men åter (Strömberg & Thörn Pihl 2000) konstaterades flera inslag från äldre och yngre järnålder samt tidigneolitikum. Inom delar av åkrarna väster om Hälsingborgsvägen har olika arkeologiska utredningar steg 2 genomförts (Aspeborg 2004; Hellerström 2005; Jacobsson 2007). Likaså norr, väster och söder om den så kallade Duvkolonin har lägen av förmodad arkeologisk potential utretts (Kriig 1994). Resultaten har varit starkt begränsade (bortodling) och några fortsatta antikvariska åtgärder förordades inte. Utmed väg 1156 norr om Säbyholm påträffades ett område med 23 stycken så kallade kokgropar och en grav (Säby RAÄ 29; Martens 1999). Vid tidigare undersökningar hade man noterat ytterligare tre förmodade brandgravar. Lämningarna daterades till yngre bronsålder. Sydost och söder om planområdet har få arkeologiska undersökningar ägt rum, utöver ett antal arkeologiska resultat från undersökningar inom den gamla stadsgränsen (Landskrona RAÄ 12). Antikvariska/arkeologiska förutsättningar och bevarandeintressen Delar av Område E undersöktes våren 2012, varvid den östra halvan kunde avföras från vidare åtgärder. Den västra delen undersöktes hösten 2012 varvid kulturlager med rikligt med svallade flintavslag påträffades samt kunde visa att den påstådda gravhögen (RAÄ 29) består av rivningsmassor, huvudsakligen tegel, såväl i den flacka välvningen i gräsmattan som i den mer markanta limpformade hög som ligger i välvningens mitt och som sannolikt hör samman med väderkvarnen som legat på platsen enligt Skånska rekognosceringskartan (fig. 4). Platsen framstår som en komplex kvarnmiljö med såväl vattenkvarn som väderkvarn med ett flertal tillhörande byggnader. Kulturlagren påträffades på 0,5-1,0 meters djup, cirka 5 m ö.h. och innehöll stora mängder svallade flintavslag av mesolitisk karaktär. Inga daterande artefakter påträffades. Det topografiska läget indikerar att lagren avsatts på strandvallen alldeles invid Säbyåns utlopp. Med ledning av den 5-metersnivåkurva, som sträcker sig längs med bäcken ett stycke inåt land, kan man ana en lagunliknande havsarm, som en gång har danat landskapsbilden. Kombinationen av skyddade lägen och en förmodligen ypperlig biotop där färskvatten möter saltvatten bör ha attraherat bosättningar, under inte minst stenåldern. Direkt väster om RAÄ 29 löper en cirka 6 meter bred, 2,5 meter djup och över 100 meter lång nedgrävning. Dess säregna, tydligt vinklade sträckning är utritad på Häradskartan från och enligt skånska rekognosceringskartan från 1815 finns två utlopp utritade från en kvarndamm till havet, vilket visar att nedgrävningen anlagts för att reglera vattenmängden i kvarndammen eller t.o.m. för att dränera bort vattnet i samband med att kvarnverksamheten avvecklades och marken skulle användas på annat sätt. Nedgrävningen förefaller vara anlagd vid sekelskiftet då den inte 10 Norra Borstahusen delområde 2

13 J E Säbybäcken F G Borstahusen Utredningsområde Figur 4. Utsnitt ur Skånska Rekognosceringskartan som visar de båda utloppen från kvarndammen och intilliggande bebyggelse cirka år Norra Borstahusen delområde 2 11

14 finns utritad på 1787 års karta, men väl på skånska rekognosceringskartan från Längre åt nordväst, i det snåriga och med höga träd bevuxna området med motionsslingor, finns ytterligare ett höjdläge vilken i utredningen steg 1 bedömdes kunna vara ytterligare gravhög. Skånska rekognosceringskartan visar dock att det mellan de båda utloppen från kvarndammen legat ett flertal byggnader just här, vilket sannolikt är förklaringen på denna lämning. Terrängen är dock synnerligen svårbedömd, på grund av vegetationen och denna del av området kommer inte att exploateras, utan ligga kvar som rekreation- och grönområde. Område G (Ulkavallen) utgörs idag av fotbollsplaner och tillfälliga campingytor men var tidigare Thulinfältets start- och landningsbanor. Troligtvis påträffades lämningar efter flygfältet i samband med utredningsgrävningen då det längs områdets västsida påträffades en lång rad av kvadratiska nedgrävningar, ca 0,5 m stora med 2 meters mellanrum och har sannolikt utgjort fundament för ett rejält staket längs flygplatsen ut mot vägen på denna sida. I områdets östra del består marken av moränleror och inga tecken på lämningar påträffades där vid utredningen. I områdets västra del utmed randen av Säbyåns lilla dalgång där golfbanan breder ut sig och där jordarten består av sand och morän påträffades boplatslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. I anslutning till boplatslämningarna tillvaratogs slagen flinta, bl.a. en skrapa avsedd för skaftning. I en av groparna påträffades keramik från bronsåldern av en sådan typ som man kan förvänta sig finna i gravar, varför det är möjligt att vissa lämningar är gravar från bronsålder. Område J (tilläggsområdet i norr inom RAÄ 30) utgörs av ett mindre gräsbevuxet område på endast 1500 kvm mellan campinstugorna och ett tidigare utredningsområde i söder (Knarrström 2012). Platsen ligger på en äldre strandvall blott 100 m från stranden där det vid utredningen hösten 2012 på nivåer över 5 m.ö.h. påträffades en kokgrop med obränt hästben, stolphål samt kulturlager under ett kolluvie i den flacka västsluttningen mot havet. Längre norrut var marken kraftigt störd av olika moderna nedgrävningar och kraftiga plogspår djupt ner i undergrunden. Resultatet sammanfaller sålunda väl med den tidigare utförda undersökningen norr om tilläggsområdet Inom de nu planerade undersökningsområdena framstår sten- och bronsåldersboplatser som objekt av hög arkeologisk potential. Att området generellt är så pass ianspråktaget av pågående verksamheter gör naturligtvis förhållandena svåra att bedöma. Men, man kan säga att oavsett vilket så är den kustnära belägenheten tankeväckande: här ges möjligheter att undersöka arkeologiska lokaler i anslutning till en öppen kuststräcka, med allt vad det innebär för frågor om exempelvis paleoekologi, siktlinjer, hydrologi, kommunikationer, näringsfång, säsongsutnyttjanden med mera. De mesolitiska indikationerna är knappast oväntade, med ledning av det kustgeografiska läget, topografin, jordarter, tidigare påträffade lämningar samt de föremål som iakttagits vid fältbesiktningar. Detta slags kustnära läge är i Skåne känt från bland annat Skateholm och Årup (Andersson m fl 2004: 12 Norra Borstahusen delområde 2

15 71ff ). Den mest framstående jämförbara lokalen är utan tvekan Tågerup, som i likhet med de två förstnämnda hade en mer indragen position i en motsvarande havsvik eller lagunbildning (Karsten & Knarrström 2003). En likaledes havsexponerad, om än betydligt mindre lokal är den helt tillfälliga jaktstation, som påträffats vid Saxåns mynning i Öresund (Knarrström & Olsson 2002). De senpaleolitiska fynden på Glumslövs backar bör hållas i åtanke (Andersson & Knarrström 1999). Utan att gå resultaten i förväg, framstår den mesolitiska Säbybäcksviken som av hög potential, med relativt rikligt med flintavslag, ett ovanligt bergartsavslag samt uppgifter om goda bevaringsförhållanden i torvlager. Tågerupslokalen illustrerar det faktum att senmesolitiska lokaler ofta sammanfaller med läget tidigneolitiska lämningar (Andersson & Knarrström 1998; Karsten & Knarrström 1998). De lätta, sandiga jordarna i väster och norr är vad som gärna förknippas med preferenser för de neolitiska bosättarna. Kustnära lägen är alls inte främmande under någon av de breda perioderna av neolitikum (Andersson 2003). Skälen till och målen med undersökningen Landskronas kommuns planläggning inför utbyggnaden inom området Norra Borstahusen berör dels sedan tidigare kända fornlämningar, dels områden med arkeologisk potential. De här aktuella delområdena har definierats i samråd med kommunens representanter. Kommunekolog Olle Nordell har kontaktats med fråga om ekologiskt värdefulla miljöer. Målsättningen med den arkeologiska utredningen steg 2 var att klargöra fornlämningssituationerna inom delområdena, det vill säga visa om och var det finns under mark bevarade lämningar. Om möjligt ska utredningen också ge svar på fornlämningarnas karaktär, utbredning, datering och bevaringsförhållanden. Ambitionsnivån ska vara begränsad och endast fokusera på de områden som kan anses vara känsliga ut fornlämningssynpunkt. Resultatet ska kunna användas som planerings- och beslutsunderlag i Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet, enligt 2 kapitlet lag om kulturminnen m.m. (1988:950, KML). Metod och genomförande Undersökningen genomfördes med maskinavbaning i skopbreda (cirka 1,6 meter) sökschakt. Placeringen av bestämdes i stor utsträckning av vad som var möjligt, i relation till stående vegetation, ekologiska hänsyn, pågående verksamheter i området samt kablar och ledningar. Dessutom sammanföll fältarbetet med vinterns första snöoväder, vilket i viss mån försvårade arbetet. Samtliga lämningar som påträffades dokumenterades genom inmätning med GPS och skriftlig beskrivning. Betydelsefulla anläggningar och strukturer samt landskap och miljö fotograferades digitalt. All information registrerades i fältdokumentationssystemet Intrasis och har analyserats vidare i Intrasis Analysis och/eller ArcMap. Norra Borstahusen delområde 2 13

16 Resultat De fyra undersökningsområdena omfattade sammanlagt cirka m² (fig. 5) men av olika skäl var endast hälften av ytan tillgänglig för undersökning. Sammanlagt drogs 26 sökschakt med en sammanlagd längd på drygt 700 löpmeter/1000 m² Ett 20-tal arkeologiska objekt dokumenterades, varav vissa motsvarar utbredningen av komplexa kulturlager. Område E Den östra delen av område E omfattades av utredningsgrävningen av Delområde 1 vilken utfördes under våren 2012 då åtta schakt drogs i terrängen kring lägerskolan, varvid inget påträffades som krävde fortsatta antikvariska åtgärder. Den västra halvan av området som inte kunde undersökas då p.g.a. vegetationen, grova fällstockar och en lågt hängande luftledning föreslogs i sin helhet stå under fortsatt antikvarisk bevakning och en kompletterande arkeologisk utredning. Inte minst för att man inte lyckats fastställa huruvida fornlämningen RAÄ 29 verkligen är en gravhög eller inte. I samband med beställningen av utredningen av Delområde 2 (denna rapport) infogades en komplettering av västra delen av område E. I likhet med situationen inför den första utredningen kvarstod under hösten problematiken med vegetation och skyddsvärda fällstockar inom den västra delen av området, trots att viss röjning skett men inte i tillräcklig omfattning. Då det med kommunens representanter blev känt att ytan med träd och motionsspår inte omfattades av den planerade bebyggelsen utan kommer att ligga kvar som ett grönområde genomfördes inga schaktningar där. Fördjupade kartstudier inför utredningen visade även att det aktuella området varit bebyggt under tidigt 1800-tal och att den stora grävda rännan som löper genom området från den gamla kvarndammen till havsstranden kan dateras till samma tid. Allt detta bör i stor omfattning stört den ursprungliga topografin och minskat möjligheten att där påträffa äldre lämningar. Istället koncentrerades arbetet till att försöka fastställa om den registrerade fornlämningen RAÄ 29 verkligen är en gravhög eller ej. Fornlämning RAÄ 29, även känd som Örehög, beskrivs i samband med inventeringen på 1980-talet som resterna av en gravhög, cirka 20 meter i diameter och 0,5 meter hög. I dess norra del finns en kulle, cirka 10 7 meter i öst västlig riktning och 0,7 meter hög, som innehåller tegel och arrangerade stenar samt är beväxt av trädgårdsbuskar. Enligt uppgifter ska här legat en väderkvarn vilket även är markerad på Skånska rekognosceringskartan och den sistnämnda kullen vara resterna av denna. Vid utredningsgrävningen drogs två schakt i anslutning till högen då det kunde konstateras att även den flacka förhöjningen består av ett ca 0,5 m tjockt lager av rivningsmassor med tegel av äldre typ, överlagrad av en cirka 5 m stor oktagonal grillplatta byggd av lagda tegelstenar med ett 1 meter stort hål i mitten. Konstruktionen har sannolikt tillhört sekelskiftesvillan som legat på tomten fram till 1970-talet. De äldre rasmassorna bör höra samman med väderkvarnen som legat på platsen. I utredningsschaktet omedelbart söder om tegelkullen påträffades 14 Norra Borstahusen delområde 2

17 J Organisk jordart Ler Silt Sand Grus Sten-block Isälvssediment, sand-block Moränlera Morän Berg/Morän Berg Fyllning Övrigt Vatten Utredningsområde Utredningsschakt E Säbybäcken F G Borstahusen Figur 5. Utsnitt ur jordartskartan med utredningsområden och utredningsschakt. Norra Borstahusen delområde 2 15

18 en smal stenmur som kan utgöra rester av en syllstensrad tillhörande en byggnad invid väderkvarnen. Under massorna framkom i båda schakten på 0,5 0,1 m djup (ca 3 m ö.h) ett ca 0,2 m tjockt kulturlager av sotig grus och sand, innehållande slagen svallad flinta (fig. 6). En skrapa och flera spånfragment tillvaratogs. Under kulturlagret fanns även en sotsvart grop med slagen flinta. Kulturlagret ligger i anslutning till Säbybäckens dalgång och bestod av sorterade jordarter som sand och grus. Område F Området som idag består av en campingplats ligger på ett flackt krön, cirka 4 7 m över havet på vad som kan anas ha varit en Litorinavall. Idag är vallen knappt urskiljbar, men bör under äldre tider ha bildat en för bosättning attraktiv miljö. Platsen besiktigades i samband med den arkeologiska utredningen steg 1, varvid konstaterades att campingverksamheten gör läget arkeologiskt svårtolkat, men att en höjd skulle vara ett lämpligt läge för gravhög och de flacka sluttningarna från denna potentiella boplatslägen (Knarrström 2011). Positionen över havet överensstämmer t.ex. med stenåldersboplatsen Landskrona RAÄ 30. Inom området drogs 10 sökschakt, främst inom de högst belägna partierna i östra delen vilket även omfattade det potentiella läget för en gravhög, men inget påträffades som visade att höjdläget var något annat än en naturlig förhöjning. Totalt påträffades tre spridda nedgrävningar som tolkades som arkeologiska lämningar. En kokgrop i områdets sydöstra del var den tydligaste med kol och skörbränd sten. Förutom enstaka flintavslag påträffades inga fynd. Området är tämligen stört av dräneringar, ledningsdiken och andra kabeldragningar. I områdets västra, lägre liggande partier var marken kraftigt stenbunden och störd av större sentida nedgrävningar. I en sådan stor nedgrävning i områdets norra del påträffades sekundärt deponerat material innehållande en mängd svallade flintavslag av liknande karaktär som påträffades i kulturlagret inom område E. Område G Det cirka 5,3 hektar stora flacka området har tidigare nyttjats som flygfält. Idag finns här fotbollsplaner (Ulkavallen) och gräsytor som används som reservcamping. Utmed områdets norra del, utmed randen till Säbyåns dalgång, finns en remsa med outnyttjad mark bevuxen med högt gräs och buskar. Jordarterna är grus i väster och moränlera i östra delen. Däremellan finns ett stråk av morän. För att undvika att schakta sönder fotbollsplanerna förlades de 10 sökschakten inom reservcampingen i västra delen, utmed den outnyttjade markremsan i norr och inom en parkyta i östra delen. På så vis bör man undersökt representativa delar av området. Inom reservcampingen i väster där jordarten är grus drogs fyra schakt där det i endast ett framkom lämningar i form av gropar och härdar av 16 Norra Borstahusen delområde 2

19 Figur 6. Foto av markprofil och kulturlager inom Område E. Foto Kennet Stark, Riksantikvarieämbetet UV. förhistorisk karaktär. I schaktet längst i väster påträffades en lång rad med kvadratiska nedgrävningar, 0,5 meter stora, vilka sannolikt utgjort fundamentsgropar för ett kraftigt staket som avgränsat flygplatsen åt detta håll. De båda schakten som drogs i reservcampingens östra del visade på en kraftigt stenbunden undergrund, där inga lämningar kunde iakttas. Inom markområdet i norra delen längs randen till Säbyåns dalgång där marken består av morän drogs fyra schakt. I det västligaste av dessa schakt påträffades boplatslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. I anslutning till boplatslämningarna tillvaratogs slagen flinta, bl.a. en skrapa avsedd för skaftning och bronsålderskeramik vilken hade karaktären av gravkeramik, vilket kan indikera att här finns gravar från denna tid. I de övriga tre schakten påträffades inga lämningar och marken blev påtagligt lerigare österut. I områdets östra del drogs två schakt inom en outnyttjad gräsbevuxen yta med samma topografiska utseende som de intilliggande fotbollsplanerna. Marken bestod av en mycket lerig stenfri morän där inga lämningar påträffades och då fotbollsplanerna är anlagda på samma jordart, är det föga sannolikt att finna fornlämningar där. Norra Borstahusen delområde 2 17

20 Område J (tilläggsområde) Området ligger i sin helhet inom RAÄ 30 (boplats) vars norra och södra del utredningsgrävdes under våren 2012 då endast enstaka diffusa anläggningar påträffades och bedömdes som ointressant för fortsatta undersökningar. Det aktuella området ligger mellan de båda tidigare undersökta ytorna och utgörs av gräsmattor och dungar med träd och buskage väster om stugbyn. I södra delen av området på nivåer över 5 m ö.h. påträffades en kokgrop med obränt hästben, stolphål samt kulturlager under ett kolluvie i den flacka västsluttningen mot havet. I kulturlagret påträffades en del flintavslag. En sannolik datering av lämningarna är bronsålder eller äldre järnålder. Områdets mellersta del visade sig vara kraftigt stört av olika moderna nedgrävningar och i norr påträffades endast kraftiga plogspår djupt ner i undergrunden. Förutom en hel del slagen flinta i matjorden påträffades inga tecken på fornlämningar i områdets mellersta eller norra del. Matjordslagret föreföll påfört och sammantaget ger markförhållandena intryck av att landskapande skett i samband med anläggandet av stugbyn. Resultatet sammanfaller sålunda väl med den tidigare utförda undersökningen norr om tilläggsområdet Utvärdering och åtgärdsförslag Trots att fältarbetet utfördes i snöigt vinterväder har utredningen kunnat visa var det finns fornlämningar inom områdena (fig. 7), vilket var den viktigaste målsättningen. Där lämningar har kunnat tas fram, har en övergripande datering kunnat föreslås och en försiktig bedömning av bevaringsförhållanden kunnat avges. Däremot är lämningarnas avgränsning oklar vilket får anstå till en arkeologisk förundersökning. Förslag till åtgärder Arkeologisk förundersökning av område E för att fastställa utbredning och informationsvärde av det mesolitiska kulturlagret samt statusen för väderkvarnslämningen. Område F föreslås inte för fortsatta arkeologiska undersökningar. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna och möjliga gravar inom begränsade delar av område G. Områdena I och H undantogs utredningen och måste därför utredas vid ett senare tillfälle om områdena skall exploateras. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna inom södra delen av område J 18 Norra Borstahusen delområde 2

21 J Stolphål, härd kulturlager Härd, kulturlager E Säbybäcken F Gropar, härd Stolphål, härd, grop ev. brandgrav Kokgrop G Borstahusen Figur 7. Utsnitt ur fastighetskartan med markerade nyfunna fornlämningar och ytor föreslagna till arkeologisk förundersökning. Norra Borstahusen delområde 2 19

22 Referenser Andersson, Magnus Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8º, No 42. Malmö/Stockholm. Andersson, Magnus & Knarrström, Bo Plats 7A:1 ett mesolitiskt boplatskomplex vid sammanflödet Braån Saxån. I: Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan. Avsnittet Landskrona Kävlinge Arkeologisk förundersökning, vol 1. Red. Svensson, M & Karsten, P. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Syd Rapport 1997:83. Lund. Andersson, Magnus & Knarrström, Bo Senpaleolitikum i Skåne en studie av materiell kultur och ekonomi hos Sveriges första fångstfolk. Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar Skrifter No 26. Lund. Andersson, Magnus & Karsten, Per & Knarrström, Bo & Svensson, Mac Stone Age Scania. Significant places dug and read by contract archaeology. Riksantikvarieämbetets Skrifter No 52. Lund/Stockholm. Aspeborg, Håkan Västkustbanan 3:4 en boplats från yngre bronsålder vid Hilleshög. Skåne, Skåne län. Järnvägen Västkustbanan. Delen Helsingborg Kävlinge. Avsnittet Helsingborg Landskrona (Block 1-2). Arkeologisk undersökning. VKB 3:4. Härslövs socken, Hilleshög 25:1. Arkeologiska undersökningar Med bidrag av Bo Knarrström, och Annica Cardell. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1998:4. Aspeborg, Håkan Fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Landskrona. Skåne, Helsingborg och Kvistofta socknar m.fl. Helsingborg och Landskrona kommuner. Arkeologisk utredning steg 1. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2004:11. Becker, Nathalie Fyra boplatser och en grav. Skåne, Landskrona kommun, Härslövs socken, Hildesborg 24:1, RAÄ 139. Arkeologisk utredning Riksantikvarieämbetet UV Syd rapport 2010:20. Hellerström, Sven Fornlämningar längs en ledning. Arkeologisk utredning steg Arkeologisk utredning steg 2. Fjärrvärmeledning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2005:14. Jacobsson, Bengt Borstahusen 1:1 m.fl. Skåne, Landskrona kommun, Säby och Landskrona socknar, Borstahusen 1:1 m.fl. RAÄ 20, 21, 22 i Säby socken och RAÄ 35 i Landskrona socken. Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2007:33. Karsten, Per & Knarrström, Bo Plats 7A:1 kompletterande förundersökning. I: Svensson, M & Karsten, P. (red.) Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan. Avsnittet Landskrona Kävlinge Arkeologisk förundersökning, vol 1. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Syd Rapport 1997: Norra Borstahusen delområde 2

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47.

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47. RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015 Vallkärratorn 1:47 Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47 Bo Friman Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, förundersökning

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

UV RAPPORT 2012:121 ARKEOLOGISK UTREDNING 2012. Hassle-Bösarp 12:30. Skåne, Skurups kommun, Hassle-Bösarp socken, Hassle-Bösarp 12:30.

UV RAPPORT 2012:121 ARKEOLOGISK UTREDNING 2012. Hassle-Bösarp 12:30. Skåne, Skurups kommun, Hassle-Bösarp socken, Hassle-Bösarp 12:30. UV RAPPORT 2012:121 ARKEOLOGISK UTREDNING 2012 Hassle-Bösarp 12:30 Skåne, Skurups kommun, Hassle-Bösarp socken, Hassle-Bösarp 12:30 Adam Bolander UV RAPPORT 2012:121 ARKEOLOGISK UTREDNING 2012 Hassle-Bösarp

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp UV VÄST RAPPORT 2002:12 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp Västergötland, Mölndal socken, Alvered 1:8 m.fl., RAÄ 115 och RAÄ 116 Mats Lindqvist UV

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1

Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1 UV RAPPORT 2013:1 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING 2012 Flundrarp 8:125 Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING 2012

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

UV RAPPORT 2013:69 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2012. Mossbystrand 10:25

UV RAPPORT 2013:69 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2012. Mossbystrand 10:25 UV RAPPORT 2013:69 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2012 Mossbystrand 10:25 Vendeltida bosättning vid Skånes sydkust Skåne, Skurups kommun, Västra Nöbbelövs socken, Mossbystrand 10:25, fornlämning 76 Adam Bolander

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av Hotel Riviera inom fastigheten Hemmeslöv 44:104 i Östra Karups socken,

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Skärvstenshögar i Borsökna

Skärvstenshögar i Borsökna RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Skärvstenshögar i Borsökna Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, socken, Borsökna 1:300, 48:1 4 Louise Evanni RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Planerat logistikoch industriområde

Planerat logistikoch industriområde uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk utredning Planerat logistikoch industriområde vid Norvikshamnen Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:11, 1:17 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Danvikens hospital RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2 Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING. Öijared golfbana. Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6. Christina Rosén

UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING. Öijared golfbana. Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6. Christina Rosén UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Öijared golfbana Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6 Christina Rosén UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Öijared golfbana Västergötland,

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Boplatslämningar från äldre järnåldern

Boplatslämningar från äldre järnåldern Arkeologisk förundersökning Boplatslämningar från äldre järnåldern Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Bankeryds socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Ättubacken vid Hammars kyrka

Ättubacken vid Hammars kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:04 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ättubacken vid Hammars kyrka Hammar 121:1, Fastigheten Hammar 14:1, Askersunds kommun, Hammars socken, Närke,

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer