DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 Råbockavägen PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN M GRÖNVALL VENNERBERG BRIEM ER CHRISTIAN 9 WALLBERG en BERGDAHL ÅBJÖRN RYDINGER SÖDERSTRÖM 1 Klittervägen 1 V Tallstigen 9 8 Vårvägen Villastigen 1 1 Tallstigen Sommarvägen Vårvägen NENNES 6 7 Jägarestigen : Flygarestigen ÄNGELHOLM SMÅSTUGAN S: Planområde Bollplaner Klitterbyn KLITTERBYN 1 ÄNGELHOLM PAST Palettenbron Campingplats Havsbadstunnel m ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

2 SAMRÅDSHANDLING, DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består under samrådstiden av följande: denna planbeskrivning med illustrationer genomförandebeskrivning detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1:1 000 (samrådsredogörelse) efter samrådet Bilaga, tillbyggnader fastighetsförteckning (ej bilagd) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en uppdelning av kvarteret och därmed skilja ut konferensanläggningen från stugbyn. Vidare att uppdatera området vad gäller tillåten byggyta, en viss tillbyggnad kommer att tillåtas både inom konferensanläggningen och inom stugbyn, samt att anläggningens tillfart konfirmeras och kvarterets gräns mot Råbockavägen justeras så att den innefattar alla parkeringsytor och dikessystem. HISTORIK Detaljplanen för Klitterbyn framtogs i mitten talet och stod färdig 1978, Arkitekt var Peter Broberg i Landskronagruppen AB. Klitterbyn som ligger invid Ängelholms havsbad uppfördes som en turist- och konferensanläggning där de 106 uthyrningsstugorna ligger i tätt samlade grupper med konferensanläggningen i centrum. Stugorna har inte förändrats till sitt yttre, däremot har konferensanläggningen successivt byggts till vilket gjort att den tillåtna byggnadsarea kraftigt överskridits. Beträffande stugorna har de på senare tid omvandlats från stugor för uthyrning till bostadsrätter. Det har också funnits önskemål att stycka av stugorna på enskilda tomter. En sådan styckning bedöms dock som olämplig, då det skulle göra det möjligt att komplettera var stuga med ett antal bygglovbefriade åtgärder. Sådana åtgärder skulle helt kunna utplåna det arkitektoniska värde som den samlade stugbebyggelsen framvisar, som gör att stugbyn finns upptagen i Arkitekturguide för Skåne, framtagen av länsstyrelsen i Skåne län och Lunds Tekniska Högskola. FAKTA Den sammanlagda byggarean för konferensanläggningen är för närvarande cirka 6 900kvm. De 106 stugorna förekommer i sex olika typer från 8 till 8 kvm med varierade planlösningar. Fasaderna är omväxlande av svart eller röd lockpanel med inslag

3 av vitslammat tegel. Inom varje hus grupp finns gemensamma byggnader för samling samt soprum. FRAMTIDEN I denna plan tillåts en mindre tillbyggnad om så önskas till var stuga i form av ett cykel/vedförråd samt en inglasad uteplats. För dessa tillbyggnader utarbetade ritningen skall i princip följas beträffande utformning och placering. För konferensanläggningen tillåts en viss utbyggnad, denna sker i huvudsak mot norr. Även här skall kompletteringarna ske med varsamhet och anpassning till befintlig bebyggelse. PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs genom enkelt planförfarande och förväntas kunna antas av Byggnadsnämnden :a kvartalet 011. FÖRENLIGT MED, OCH KAP. MILJÖBALKEN Avvägningen mot, och kap Miljöbalken är gjord i ÖP 00, där området pekas ut som område för fritidsanläggning. Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. PLANDATA Lägesbestämning och areal Planområdets läge framgår av översiktskartan på försättsbladet. Planområdet omfattar kvarteret Klitterbyn och angränsande naturområden. Planområdets areal är cirka kvm. Markägoförhållanden Kvarteret Klitterbyn är i enskild ägo, övriga mark är kommunägd. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 00, är området utpekat som befintlig fritidsanläggning. Riksintressen Området berörs av riksintresse för kustzon och riksintresse för friluftsliv/rörligt friluftsliv. Kommunens ställningstagande är att de föreslagna nybyggnadsåtgärdena inom området, inte negativ påverkar riksintressena.

4 Detaljplaner Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. För kvarteret Klitterbyn finns en detaljplan som vann laga kraft I norr gränsar planen till tre planer som vann laga kraft , samt Detaljplaneprogram Med hänsyn till att planen omfattar ett område med pågående verksamhet har det inte bedömts nödvändigt att upprätta något detaljplaneprogram. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen kap 18 eller i Miljöbalken 6 kap 11, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga och till MKB-förordningen (1998:90). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Miljökvalitetsnormer Från och med sommaren 00 finns miljökvalitetsnormer för sju typer av ämnen i luft. De är kvävedioxider och kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly, ozon och kolmonoxid. Ängelholms kommuns miljökontor har under vinterhalvåret genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Ängelholms centralort. De genomförda mätningar visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen som inte överskrider miljökvalitetsnormen. För bly, ozon och kolmonoxid utfördes inga mätningar (bly mäts generellt bara i särskilt utsatta områden). Värdet för partiklar kan ibland närma sig normen. Sedan den december 009 finns även miljökvalitetsnorm för yt- och grundvatten. I det fortsatta planarbetet skall hädanefter en redovisning av hur åtgärder inom det aktuella planområdet kan komma att påverka de miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om. De vattenförekomster som främst kan beröras av detta planförslag är grundvattenförekomsten (Ängelholm- Ljungbyhed och ytvattenförekomsten Rönne å). Slutsats Kommunen gör den bedömningen att inga värden för de i miljökvalitetsnormen ingående ämnena riskerar att överskridas. FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER Natur Landskapsbild Stugbyn ligger i skogsterräng med företrädesvis tall, men med vissa inslag av lövträd.

5 Stugorna ligger tätt samlade i grupper med stora grönytor mellan. Närheten till havet sätter sin prägel på området året om. Söder om området finns en stor campinganläggning och norr om efter ett skogsparti tar Havsbadens varierade villabebyggelse vid. I väster finns en större parkeringsplats för badgäster innan strandskogen med klitter och därefter den vida stranden. I öster dominerar skogen. Mark och vegetation Marken är låglänt men småkuperad, vegetation med parkkaraktär finns närmast stugorna och kring konferensanläggningen. I övrigt dominerar skogen med varierad täthet. Geotekniska förhållanden/markbeskaffenhet Marken bedöms ha god byggbarhet. Markradon Med bakgrund av tillgängligt material har miljökontoret, Ängelholms kommun, gjort bedömningen att planområdet är ett lågriskområde för markradon. Fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte inom området. Risk för höga vattenstånd Medelhöjden för den plana delen av området är meter. Det cirka 8 meter höga dynområdet som skiljer området från Skälderviken borgar dock för att området inte skall drabbas av högt vattenstånd från väster under överskådlig tid. När det gäller översvämningsrisken från Rönneå är en fritidsanläggning ett relativt litet problem. För Havsbaden, som ligger mellan Rönne å och planområdet får riskerna anses vara betydligt större, klaras dessa områden genom invallning, klaras också detta planområde. Åtgärder som kan bli aktuella är att järnvägen säkras för översvämning i öster och att området i norr närmast ån vallas in och sammanbinds med klitterområdet.

6 Bebyggelseområden Konferensanläggningen PLANBESKRIVNING Konferensanläggningens entré e Konferensanläggningenn som ingår som en del i kvarteret föreslås i den nya planen bilda en egen fastighet. Enligt gällande plan harr den tillåtna byggarean överskridits, bland annat detta har negativt påverkat de som köpt stugorna som bostadsrätter. Anläggningens byggnader görs nu planenligaa genom ökning av byggrätten, samtidigt ges vissa utbyggnadsmöjligheter för eventuellaa framtida behov. Kompletterande byggnation skall ske med varsamhet ochh anpassning till befintlig bebyggelse. 6

7 Stugbyn Gränd i stugbyn Varierande byggnadshöjder- material och färgg Uteplatser och- gemensamhetshus Planen för Klitterbyn är inaktuell, främst genom konferensanläggningens tillbyggnader som gjort att tillåten byggnadsarea kraftigt överskridits. Planen föreskrev även sommarstugor för uthyrning, numera utgör stugbyn bostadsrättsföreningen Klitterbyn 1. I den nya planen ges rätten att göraa en mindre tillbyggnad för cykel/ /vedförråd samt en inglasad uteplats. 7

8 Det är viktigt att tillbyggnaderna utförs enligt skisser både till utförande och till placering, för att inte negativt påverka stuggruppens stora dokumenterade arkitektoniska värde. Det framfördes även ett önskemål att stycka av stugorna på enskilda fastigheter. Denna ansökan avslogs dock då det konstaterades att en sådan åtgärd helt skulle kunna utplåna stuggruppens arkitektoniska värde. Arbetsplatser Antalet sysselsatta inom området varierar beroende på säsong mellan 11- Vid en utveckling av konferensdelen kan antalet anställda öka med 6-7 personer. Tillgänglighet Områdets plana karaktär gör att det bör vara förhållandevis tillgängligt även för personer med nedsatt rörelseförmåga, vid utformning av nya servicebyggnader skall en handikappanpassning ske. Friytor (lek/rekreation/naturmiljö) Mindre lekplatser finns i anslutning till stuggrupperna. Andra anläggningar för friare lek och andra aktiviteter finns inom skogsområdet. Gator och trafik Gatunät, även gång och cykeltrafik Råbockavägen utgör tillfartsgata till området, gång- och cykelbanor finns på ömse sidor av vägen. Råbockavägens funktion som matargata i området förändras inte den i denna plan, den redovisade tillfarten är utbyggd och ersätter de två tillfarterna i gällande plan. De två i gällande plan redovisade tillfarterna används enbart för gång- och cykeltrafik. Då entrégatorna inom området är mycket smala får brandvägar lösas inom grönområdena mellan husgrupperna. Läge och markeringar av dessa vägar studeras och löses i samråd med kommunens räddningstjänst. 8

9 Klitterbyns anslutning tilll Råbockavägen Kollektivtrafik Badbuss finns (eventuellt)under sommarhalvåret. Parkering, utfarter Klitterbyn har en tillfartt från Råbockavägen som mynnar centralt i området. Från tillfarten innan bebyggelsen, grenar sig parkeringsg ator mot väster och öster, dessa försörjer hela området,, bortom är det i principp bilfritt. Enn större allmän parkering, främst för badgäster finns väster om Klitterbyn. Teknisk försörjning Vatten, dagvatten och avlopp Vatten och avlopp finnss till området och kompletteras efter behov. Dagvatten skall i huvudsak hanteras lokalt genom infiltration, marken är lämpad för infiltration. dessutom finns ett dikessystem mot Råbockavägen, somm i och med denna plan ingår i fastigheten och som fungerar som ett fördröjningsf smagasin. Högst 1, l/s x ha får släppas till det lokala dagvattennätet. Tele och bredband Tele och bredband finnss och kompletteras efter behov. Värme Alternativa värmekällorr diskuterass under planprocessen.. El Elförsörjning finns i området, elleverantör är Öresundskr raft. 9

10

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 Dnr 2010.0270-214 Program till detaljplan för Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med programmet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäterikontoret ANTAGANDEHANDLING Enhet/Handläggare Inger Holm DNR 2006/8 Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer