Medlemsmöte februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmöte 13-14 februari 2014"

Transkript

1 1 Medlemsmöte februari 2014 Deltagare: Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten Bengt Källgren, Kultur i Väst Ulla Solsmo, Länsbibliotek Sörmland, endast 13 februari Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna, endast 13 februari till och med 4 Lisa Eriksson, Länsbibliotek Uppsala, 13 februari till och med 4 Cecilia Herdenstam, Gotlands Länsbibliotek Birgitta Markusson, Norrbottens länsbibliotek Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland Susanne Hägglund, Länsbiblioteket Västernorrland Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Kristina Hedberg, Länsbibliotek Sydost Kristina Elding, Region Skåne Ulf Hölke, Länsbibliotek Västmanland Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar Förhinder Anna Ring, Jämtlands Läns Bibliotek Malin Norrby, Länsbibliotek Uppsala Ulf Nordström, Länsbiblioteket i Värmland Carin Isaksson, Länsbibliotek Gävleborg 1 Mötet öppnades av ordförande, Maria Ehrenberg som hälsade välkommen, varefter en kortare presentationsrunda genomfördes. 2 Roland Esaiasson, generaldirektör för MTM Roland Esaiasson presenterade aktualiteter från MTM och lyfte frågan om utvecklingsområden där myndigheten kan samverka med SLB. Roland Esaiassons presentation bifogas mötesanteckningarna. Aktuellt från MTM: Samverkan med e-boksleverantörer som Publit och Elib Samverkan med Axiell Dolly-projektet exempel på tillgängliggörandet av MTM:s bibliotek (http://www.mtm.se/forskning-och-samverkan/projekt/pagaende-projekt/) Nuvarande verksamhet: talböcker och e-textböcker finns tillgängliga i MTM:s katalog, användare betjänas,

2 2 I februari lanserades appen Legimus. 20 % av låneströmmarna har på någon vecka flyttat till appen. Appen innehåller förutom talböcker även taltidningar. Mer info på Lättlästutredningen: i MTM:s remissvar vill man se till individens behov. Man vill satsa på en ökad digitalisering av lättläst materia vilket betyder att tryckta böcker och nyhetsinformation kommer att finnas kvar men skapas på efterfrågan. Man menar att Centrum för lättläst ska inkorporeras med MTM. Kulturdepartementet avger en proposition om framtiden för stiftelsen för centrum för lättläst 18 mars, därefter fattas beslut i riksdagen. MTM:s webb har fått ny uppfräschad design som bl a gör den bättre anpassad till mobil. MTM planerar att inom kort skicka ut information om Legimus-appen och den nya webbsidan till folkbiblioteken. Samverkan mellan MTM och SLB: Vi kunde identifiera fyra huvudområden för samverkan mellan SLB/de regionala biblioteksverksamheterna och myndigheten: Det finns ett behov bilda opinion kring att personer med läshandikapp, fr a dyslektiker, i grundskola och gymnasium får stöd och tillgång till anpassad litteratur på samma sätt som högskoleelever. Utveckla och anpassa apier för lokala biblioteksdatasystem på kommunbiblioteken Nå nya målgrupper. I dagsläget når MTM kanske 10 % av målgruppen, hur kan vi samverka för att nå ut till ny användare? Läsfrämjande. Samverkan mellan MTM och KUR är på gång. Samarbete med den regionala biblioteksverksamheten kan ske i samband med detta. Roland Esaiasson avslutade med att uppmana medlemmarna att fundera över vilka län som vill samverka med MTM avseende apier till kommunbiblioteken. 3 Louise Andersson, handläggare vid SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnade med speciellt ansvar för biblioteksfrågor Louise Andersson gav en bakgrund och en statusuppdatering av hur SKL arbetar med e-boksfrågan och folkbiblioteken. Under 2013 utsåg SKL:s förbundsledning e-boksfrågan till en prioriterad fråga för SKL. Under hösten genomfördes en kunskapsöversyn som utmynnade i det principiella ställningstagande som SKL antog i december. Biblioteken ska ha rådighet till det de erbjuder. Se Målet för SKL är nu att skapa en ramöverenskommelse som folkbibliotek och förlag. Överenskommelsen ska bygga på principen om urvalsprocesser på titelnivå. Louise Andersson efterlyser en diskussion om kvalitet och urvalsparametrar för åtkomst till medier i förhållande till kommunalbudget och medeltilldelning på det lokala biblioteket. Louise Andersson pekar även på ett problem med de nuvarande avtalen. Det finns inget om hur Elib kan eller får utnyttja data om användarna och deras läsvanor ur sekretessperspektiv. I vilken mån kan eller får Elib sälja användardata vidare till andra aktörer?

3 3 SKL har påbörjat en diskussion med en handfull förlag i januari 2014 med syfte få fram ramöverenskommelse. SKL jobbar processinriktat med e-boksfrågan vilket betyder att det inte finns någon tidsplan. En möjlig väg är att tidsmässigt kortare avtal tecknas med specifika förlag vilket snarare innebär flexibla än långsiktiga lösningar. Frågor och synpunkter: Kan ett bibliotek som inte har avtal med Elib hänvisa till de kommersiella e-boksleverantörerna på webb eller i opac? Louise Andersson uppmanar frågeställarna att kontakta SKLs jurister och fråga dem om ett sådant förfarande kan innebära kommunalt stöd till en kommersiell aktör. Länsbibliotek Östergötland: kollar om Atingo-modellen, folk skaffar lånekort i Stockholm och Malmö i stället. Enligt KerstinOlsson kommer Elib inte att erbjuda strömmande e-ljudböcker i framtiden. SKL tittar inte speciellt på skolornas e-boksnedladdningar från folkbiblioteken. Enligt Louise Andersson kan folkbiblioteken teckna avtal med skolorna för mediekostnader och därmed även för e- böcker. Det finns fler exempel på folkbibliotek som fått ökad budgetram för e-böcker. Det finns också exempel på bibliotek som inte fått det. 4 Cay Corneliusson, handläggare, Statens kulturråd Läsfrämjande Cay Corneliusson hade införmötet skickat ett informationsbrev till medlemmarna om KURs planering av genomförandet av läsfrämjandeuppdraget Cay Corneliusson berättade om den planerade strategi- och informationsdagen den 20 mars. SLB poängterade att det är viktigt att även länsbibliotekarierna också bjuds in till mötet eftersom det är frågor av strategisk karaktär som kommer att belysas. Hon berättade om uppdraget att i samverkan med idrottsrörelsen främja idrottande ungdomars läsintresse och då speciellt med fokus på samarbetet med den regionala biblioteksverksamheten och kommunbiblioteken. För har två mkr deltas ut till sex olika bidrag. Enligt Cay Corneliusson kommer det att finnas en möjlighet att koppla detta uppdrag till inköpsstödet. I blanketten för inköpsstödet kommer det att finnas en ruta där biblioteket kan ange ambitionsnivån för samverkan med idrottsrörelsen om läsfrämjande aktiviteter för ungdomar. Tanken är att etablera en modell där biblioteken kan söka medel för ersättning av bibliotekarietimmar för att användas i den uppsökande verksamheten gentemot idrottsföreningarna kr per förening kan sökas. Medlen, 4 mkr tas från läsfrämjandebidraget. Biblioteket ska i blanketten ange vilka föreningar de avser samverka med. Cay Corneliusson föreslår att de regionala biblioteksverksamheterna etablerar samarbete med Sisu på regional nivå. Länsbiblioteken kan söka bidrag från läsfrämjandepotten för samarbete på regional nivå. Våren utlysning är till den 27 mars. Exempel på sådant samarbete är uppstartsdagar där representanter från idrottsrörelsen och folkbiblioteken informerar varandra om varandra, författarmöten, lästävlingar. Regionala Sisu-företrädare kan ge biblioteken tips om lämpliga

4 4 idrottsföringar att samverka med om bibliotekarietimmar. En inspirationsskrift med goda exempel samt en övergripande läskampanj planeras också. Små barns språkutveckling Ett pilotprojekt inför ett nationellt Bookstart-projekt planeras i storstadsområdena (Stockholm, Göteborg, Malmö) vilket svarar mot regeringens satsning på utveckling av storstädernas utsatta områden. Tidigare har en, kunskapsöversikt genomförts med stöd av Regionbibliotek Halland och BHS: Kerstin Rydsjö Dags att höja ribban som kan laddas ner från 5 Ordinarie medlemsmöte började Ordförande: Maria Ehrenberg Sekreterare: Peter Alsbjer 6 Rapporter från arbetsgrupperna Beslut: Rapporteringen ajournerades till medlemsmötet i maj. Medlemmarna påminns om att till medlemsmötet i maj rapportera från de arbetsgrupper som finns. En aktuell förteckning finns i mötesprotokollet från medlemsmötet maj 2013, se SLB-webben 7 Styrgruppen för Digidel Christer Bergqvist rapporterade hur arbetet med digital delaktighet planeras efter Digidel2013:s avslutning. Dels finns en nationell nätverksledningsgrupp med ett rullande ordförandeskap bestående av KB, Folkbildningsrådet, Sambruk och Folkbildningsförbundet. Därtill kommer en samverkansledning bestående av SKL, Digitaliseringskommissionen, FBF (Folkbildningsförbundet), FBR (Folkbildningsrådet), KB, SBF, SE., SeniorNet, Statens Medieråd, Sambruk, IT & Telekomföretagen, Myndigheten för delaktighet och SLB. Näringsdepartementet har avsatt 1,5 miljoner kronor under tre år för bl a arbetet med Get Online Week. Frågan som styrgruppen för Digidel ville ha svar på handlade om hur SLB ska representeras på den nationella nivån i framtiden. Förslaget är att två länsbibliotekarier utses att delta i det strategiska och övergripande arbetet samt att två bibliotekskonsulenter/utvecklingsledare utses att delta i de mer praktiskt inriktade nätverksträffarna. Beslut: Styrgruppen lämnar förslag till representation under medlemsmötet under fredagen. 8 Rapport från Styrelsen: Styrelsen har bjudit in sig till strategiska överläggningar med representanter för SKL och KUR i april. En förfrågan finns även hos Kulturdepartementet. Överläggningen med SKL kommer att bl a handla om e-böcker. Överläggningen med KUR kommer att behandla litteratur- och läsfrämjande i samverkansmodellen. En förteckning över möjliga partners att föra strategiska överläggningar med finns i mötesprotokollet från medlemsmötet maj 2013, se SLB-webben

5 5 Till denna ska även de nationella folkbildningsorganisationerna föras. 9 Suppleant till MTM:s råd Beslut: till suppleant efter Anneli Reinhammar utsågs Ulla Solsmo, Länsbibliotek Sörmland 10 Regionalt nätverk för skönlitteratur för vuxna Frågan har ställts om SLB kan sanktionera ett nytt nätverk för skönlitteratur för vuxna. I diskussionen kopplades frågan till uppdraget om litteraturen som konstform inom samverkansmodellen och regionbibliotekens roll. Mötet konstaterade att det kan vara problematiskt när litteratur- och läsfrämjande blandas ihop. Det finns beröringspunkter, men skillnader också. Därför efterlyste mötet en fördjupad diskussion som berör såväl det läsfrämjande som litteraturfrämjande uppdraget. Länsbibliotek Jönköping har gjort en rapport Ett samlat litteraturår i Jönköpings län. Katinka skickar ut en länk till rapporten till SLB:s medlemmar när den är publicerad. Den/de som upplever behov av nätverk på regional kan mycket väl inbjuda andra intresserade att bilda sådana, om det skulle behövas. Om de inbjudna sedan väljer att delta eller ej, så handlar det om det egna regionbibliotekets prioriteringar och möjligheter. Beslut: Frågan om att föreningen sanktionerar ett nätverk för skönlitteratur för vuxna ajourneras till medlemsmötet i maj. [Här avbröts mötet för dagen och påbörjades igen 14 februari] 11 Peter Honeths uttalande Peter Alsbjer berättade om bakgrunden: I samband med en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller gjorde statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Peter Honeth, ett viktigt uttalande: efter 27 m 35 sek slår han fast: "KB är ett forskningsbibliotek." Vidare säger Honeth att "KB har en viss roll mot folkbiblioteken" (29,26) samt gör en "... en tydlig markering av en tydlig huvudroll och en tydlig markering av en biroll..." Uttalandena finns på https://vimeo.com/ Att en så högt uppsatt statstjänsteman definierar KB:s uppdrag så ensidigt, utan att ta hänsyn till vare sig KB:s uppdrag som nationell samordnare av biblioteksverksamheterna eller uppdragen i bibliotekslagen är högst anmärkningsvärt. Beslut: Representanter från SLB tar upp frågan i de sammanhang där de medverkar: KB: s insynsråd (Kristina Hedberg) KB: s nationella referensgrupp (Maria Ehrenberg) KBs partnernätverk (Krister Hansson) SLBs styrelse formulerar ett brev till utbildningsdepartementet, samt för kännedom till riksbibliotekarien. Peter och Maria formulerar brevet som skickas ut till medlemmarna för

6 6 godkännande innan. SLB förslår KB:s kvalitetsnätverk att frågan tas upp på dagordningen vid mötet den 27 mars. 12 Bokcirklar.se Krister Hansson rapporterar: Finansiering finns för närvarande till april Framtiden för Bokcirklar hänger på om KUR ställer upp med mer medel. Om det inte kommer KUR-medel läggs Bokcirklar ner. Alternativet är att SLB driver tjänsten tillsammans vidare vilket skulle kosta 5000 kronor per län. En kommunikationsplan bifogas protokollet. Eventuell lyfts Stora Läsarpriset ut ur Bokcirklar. Medlemsantalet i Bokcirklar ökar stadigt. Beslut: De regionala biblioteken faktureras 5000 kronor per län för att hålla igång Bokcirklar tills det kommer beskes från KUR om tjänstens framtid. Vid negativt besked läggs Bokcirklar ner. 13 Höstkonferensen, Norrfällsviken den 3-5 september 2014 Susanne Hägglund presenterar konferensanläggningen. När det gäller boendet finns de 10 dubbelrum, 25 stugor för 3-6 personer samt vandrarhem med rum för 2-6 personer. Därtill finn konferenssalar i olika storlekar. Preliminära kostnader för två övernattningar är kronor per person inkl. mat. Möjlighet till kringarrangemang finns. Bokningarna av boende och konferens ska göras innan sommaren. För att ta sig till Norrfällsviken kan man åka tåg och flyg till Kramfors. Det kan arrangeras så deltagarna bussas från järnvägsstation och flygplats. Det går även att flyga till Timrå flygplats och t ex hyra bil därifrån. Programmet Maria Ehrenberg presenterade styrelsens förslag till program samt de synpunkter på det som inkommit. Konsulenternas och utvecklingsledarnas nätverk har haft synpunkter på att en halv dag för nätverkande inte räcker till. I diskussionen framhölls det viktiga i att programmet skulle behålla sitt fokus och inte splittras. Beslut: Programmet under konferensens andra dag ändras. Hela dagen ägnas åt att fokusera kring den regionala biblioteksverksamheten som den beskrivs i den nya bibliotekslagens 11 : Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Konferensen kommer därför inte att ägnas åt nätverksmöten. I den mån nätverken (barnverksamhet, tillgänglighet, IT etc) behöver träffas så är det OK, men det får göras i annat sammanhang. Gärna i anknytning till SLBs möte maj i Göteborg. Beslut: Generaldirektörer, eller motsvarande, bjuds in från de nationella aktörerna. Beslut: Inbjudan skickas ut i april, sista datum för anmälan förankras med hotellet via Susanne H.

7 7 14 SG Digidel Fortsättning från 7: Beslut: Krister Hansson, Christer Bergqvist, Kerstin Olsson och Ulf Hölke gör upp sinsemellan engagemanget i de olika nationella nätverken kring Digidel. Beslut: SLB ställer sig bakom Digidels fortsättning som signatär. 15 Ekonomi Föreningens kassör Susanne Ljungström informerade om att fakturor för medlemsavgifterna för 2012/13 och 2013/14 kommer att skickas ut inom kort. Det betyder att beslutet om ansvarsfrihet för 2013 görs vid årsmötet i maj FUNK-enkäten Maria Ehrenberg presenterar bakgrunden Beslut: Styrelsen tar med frågan till mötet med KUR i april. 17 Barn och IT SLB tackar de konsulenter och utvecklingsledare som genomfört rapporten. Föreningen noterar den problematik som rapporten beskriver och inser att det svåra i att påverka övergripande strukturer. Projekt och aktiviteter som nämndes i diskussionen: Hitta en bra bok -projektet vid Stockholms stadsbibliotek, underlag för boktips som kan läggas in i på webbsidorna, Koppling Biblioteksföreningens arbete med ämnesord/ Dewey för barn Axiells roll för att utveckla Arena med koppling till att skapa katalogposter så barn förstår dem Barnens biblioteks styrgrupp som träffas med jämna mellanrum, där dialog med länsbiblioteken efterfrågas och välkomnas. Det är viktigt att backa upp och behålla en nationell finansiering av Barnens bibliotek. Squoosh, Föreningen noterar att det behövs en översyn av gemensamma och överglänsande projekt. Beslut: Styrelsen skickar ut en fråga till medlemmarna om pågående och möjliga nationella samarbetsprojekt. Frågan om det behövs olika arbetsgrupper för detta hänförs till medlemsmötet i maj. Beslut: En närmare dialog med arbetsgruppen som skrivit rapporten behövs så att en handlingsplan för nationella lösningar kan skapas i dialog med KB. Birgitta Markusson och Kerstin Olsson ansvarar för kontakterna med rapportarbetsgruppen. 18 KB:s modell för projektmedel Maria rapporterade från KB:s nationella referensgrupp. KB:s projektmedel synkas i framtiden med nationella prioriteringar. Styrgrupper och expertgrupper samlar in idéer om utvecklingslinjer, dessa presenteras på höstens bibliotekschefskonferens för att sedan ligga till grund för utlysningarna

8 8 nästkommande år. Krister Hansson har skickat ut en förfrågan efter synpunkter om vilka prioriterade områden kommunbiblioteken och de regionala biblioteken ser. Det han fått in handlar om: - Barn och IT - samarbete och metodutveckling mellan lärcentra, folkbildning, universitet - Effektutvärdering, systematik kring biblioteks- och kulturverksamhet, på individuell och samhällsekonomisk nivå - Bemötandefrågor - personer med läshandikapp, fr a dyslektiker, i grundskola och gymnasium får stöd och tillgång till anpassad litteratur - Demokratiuppdraget, integration - Infrastrukturer för läsfrämjande (inkl. e-böcker) 19 Årsmötet 2014 Maria Ehrenberg informerade om att ordinarie årsmöte samt vårens medlemsmöte inträffar i Göteborg maj. 20 Laget runt Stockholm: Stadens kulturförvaltning flyttar till Rinkeby. Regionbiblioteket flyttar till Lånecentralens lokaler till sommaren. Anette Johansson har gjort en översyn av regionbiblioteket och IB. där det föreslås att regionbiblioteket styr medlen från landstinget till IB i framtiden. Ingen organisatorisk flytt till landstinget. På KB:s uppdrag genomför man biblioteksobservationer i Lindesberg, Avesta, Arvika, Umeå och Ystad. Malin Öglands rapport blir klar till bokmässan i Göteborg. Skåne: Omorganisation ny avdelning inklusive kulturarvsfrågor. Regional biblioteksverksamhet blir en del av en större enhet: Kultur Skåne. Funktionsansvarig för biblioteksfrågor är Kristina Elding. Prioriterade områden är bibliotek som kulturhus och läsfrämjande. Medel för kompletterande medieförsörjning frigörs, biblioteksplaner. Norrbotten: Mikromarc, mediesamarbete, transportsamarbete, gemensam organisation med folkbiblioteken med styrgrupp, Läslust strategi, fokus; barnpoesi Biblioteksplaner Västerbotten: Kvalitetsarbete, biblioteksplaner, Biblioteksdagarna Östergötland: avlutat ESF-projektet Besök, fått pengar för att utveckla Götabiblioteken som går in i Libris, läsfrämjandeprojekt, biblioteksplaner, regional biblioteksplan, regionbildning på gång Sydost: biblioteksplaner, regional biblioteksplan, reviderad kulturplan, kompletterande medieförsörjningen utreda, flyttar Blekingedelen till Karlskrona. Västernorrland: regionbildning på gång, effekterna av att Mittuniversitetets flytt blir att sambiblioteket upphör 2016, lång process avveckla kompletterande medieförsörjningen,

9 9 kulturarvssamarbete, regional biblioteksplan, översyn av länsbibliotekets organisation, uppdrag och lokaler. Gotland: Barnutvecklare har funnits, en tjänst är ute som regional biblioteksutvecklare vilket kommer att ge totalt 1,25 tjänst till länsbiblioteksverksamhet. Biblioteksutvecklaren handlar om regional barnbiblioteksverksamhet samt länsbibliotekariefunktion. Läsfrämjande. Uppsala: webbsamarbetet i länet med 8 kataloger, avtalet med CS Library går ut i år vilket skapar nya frågor om framtiden: bygga eget eller gemensamt mediebestånd? ESF-projektet KUB avslutas i vår. Läsfrämjande projekt, biblioteksplaner i kommunerna och regionalt. Västmanland: består av två kulturutvecklartjänster som jobbar med biblioteksområdet och är under omorganisering, verksamheten ligger under länsmuseet. Den regionala biblioteksplanen ska revideras, prioriterade områden i kulturplanen: bibliotekssamverkan gemensam katalog och webb, samt läsfrämjande. Digidel-aktiviteter görs i samarbete med studieförbunden. Samverkan över länsgränserna efter ESF-projektet Kompobib fortsätter inom Komposten med Örebro län och Sörmlands län, t.ex. genom gemensamt biblioteksting. Kalmar: revideringar av biblioteks- och kulturplaner, läsprojekt, två nya biblioteksutvecklare är på gång. Det finns ett politiskt uppdrag att planera regionbiblioteksverksamheten och se över organisation och uppdrag inför 2020, en konsult upphandlas för uppdraget. Samarbetet med Sydost ses över. Örebro: Komposten samarbetsmodell efter ESF-projektet Kompobib med workshops och Dela och Lär-aktiviteter. Läsfrämjande tema för 2014, medel tas från den kompletterande medieförsörjningen för läsfrämjandeprojekt. Ingår tillsammans med Västmanland och Sörmland i Läsrörelsens projekt Berätta, Leka, Läsa. Regional Digital Agenda. Halland: Har lagt ner den kompletterande medieförsörjningen, sponsrar inköp direkt till enskilda bibliotek i stället. En halv tjänst ligger för närvarande i malpåse men ska bli litteraturutvecklartjänst. Litteraturen som konstart finns med i kulturplanen. Man ska ta fram kriterier för kvalitet i samarbete med författarförbundet inför bidragsgivning till författare. Läsfrämjande: en forskningsrapport om bibliotek som arbetar med läsfrämjande blir eventuellt klar till Bokmässan i september. Små barns språkutveckling, Koha-utveckling, Sydlänssamarbete med gemensamt projekt att identifiera de lokala läsfrämjande projekten som pågår, konferens är planerad till mars [Här gick Christer Bergqvist] Västra Götaland: har haft svårt att fånga det regionala biblioteksuppdraget. I ett nytt målstyrningssystem - inom samhällsmålet ligger den regionala biblioteksverksamheten. Här finns tre huvudspår: arbetsprocesser, läsfrämjande och biblioteksplaner. Det finns en biblioteksgrupp som går på tvärs över Förvaltningarna vilket anses fånga uppdraget bättre. Det blir ingen ny regional biblioteksplan, i stället arbetas den in i kulturplanen. Koha utvecklas i Mölndal. Ny biträdande länsbibliotekarie tillsätts. Hen blir representant i SLB.

10 Jönköping: Regionbildning 2015, ny kultur- o biblioteksplan. Rapport om förutsättningar för mediesamverkan, litteraturrapport om samverkan ligger som grund för litteraturen som konstform en vakant tjänst ska jobba med litteratur. Kreativ läsning; projekt med en regional läsambassadör. Antecknat av Peter Alsbjer 10

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

SLB medlemsmöte 14 februari 2013

SLB medlemsmöte 14 februari 2013 SLB medlemsmöte 14 februari 2013 Plats: Spelbomskan, Regionbibliotek Stockholm Deltagare Maria Jacobsson, Bibliotek, bildning och media, Region Skåne Elisabeth Stenberg-Lundin, Gotlands Länsbibliotek Anna

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

SLB, Sveriges länsbibliotekarier

SLB, Sveriges länsbibliotekarier SLB, Sveriges länsbibliotekarier (organisationsnummer 864501-9079) Medlemsmöte 19-20 oktober 2015 Deltagare: Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län,

Läs mer

Handläggare Elisabet Rundqvist Datum Dnr Dnr

Handläggare Elisabet Rundqvist Datum Dnr Dnr Handläggare Elisabet Rundqvist Datum 2016-11-11 Dnr Dnr 6.7 2016-48 Hur Kvalitetsdialog är organiserat? Detta dokument sammanfattar de olika beslut som har tagits i gruppen Kvalitetsdialog som reglerar

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Där var: Margaretha Eriksson Skåne (ordf), Ulf Redmo Sydost, Bengt Källgren Västa Götaland, Katinka Borg Jönköping, Anna-Christina Rutquist

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Remissammanställning avseende de avsnitt som berör KB:s utvidgade uppdrag Inledning Avsikten med remissammanställningen

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Remissvar på kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13

Remissvar på kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13 Remissvar på kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13 Sammanfattning Sveriges Länsbibliotekarier (i texten förkortat SLB) ställer sig bakom lagens anda att tydliggöra synen på teknikneutralitet

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

L ns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport f r det nationella arbetet, perioden januari - december 2012

L ns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport f r det nationella arbetet, perioden januari - december 2012 Lns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport fr det nationella arbetet, perioden januari - december 2012 December 2012 Ann Wiklund, nationell samordnare fr lns- och regionbiblioteken

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket Regionalt mediesamarbete i Skåne Internationella biblioteket 130905 Regionalt mediesamarbete i Skåne Kultur Skånes webbplats http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete Bibliotek, bildning och medias blogg

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Remissvar Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 utredningens bedömning att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen vad gäller läsning och läsfärdighet.

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 18 februari 2009 kl. 10.00-16.00 Plats: Nationell samverkan, KB, Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Minnesanteckningar Dela & Lär Rådet

Minnesanteckningar Dela & Lär Rådet 1 (5) Minnesanteckningar Dela & Lär Rådet 2016-01-28 Plats: Region Örebro län Eklundavägen 1, lokal Sälgen Deltagare: Christina Hellström Elisabet Brynge Peter Alsbjer Susanna Frisk Maria Gustafsson Ulf

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Närvarande: Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) Åsa Zetterström (Minabibliotek) Regine Nordström (Polarbibblo.se), Jenny Nilsson (Barnens sidor

Läs mer

Biblioteksplan för Luleå kommun

Biblioteksplan för Luleå kommun Biblioteksplan för Luleå kommun NLL Dnr 01810-2015 Luleå kommun Ärendenummer 2014.26-88 Bakgrund I enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting upprätta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Regional biblioteksverksamhet 2012 2013. Länsbibliotek Regionbibliotek

Regional biblioteksverksamhet 2012 2013. Länsbibliotek Regionbibliotek Regional biblioteksverksamhet 2012 2013 Regionbibliotek Omslagsbild, Workshop i Värnamo, foto Jönköping Regional biblioteksverksamhet 2012 2013, Dnr 232-KB 926-2013 Publikationen kan kopieras fritt och

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 17 mars 2011 kl. 10.00-16.00 Plats: Arkitekturmuseets bibliotek i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Nationella referensgruppen 23 november 2011

Nationella referensgruppen 23 november 2011 ANTAL SIDOR 1(7) Nationella referensgruppen 23 november 2011 Närvarande: Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket Lisbeth

Läs mer

Sverigebiblioteket. Anmälda förhinder: Lars Björnshauge, Roland Esaiasson

Sverigebiblioteket. Anmälda förhinder: Lars Björnshauge, Roland Esaiasson ANTAL SIDOR 1(5) Sverigebiblioteket Närvarande, Sverigebiblioteket: Peter Almerud, Cay Corneliuson, Ulrika Domellöf Mattsson, Krister Hansson, Mats Hansson, Gunilla Herdenberg, Larry Lempert, Niclas Lindberg,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Medlemsmöte den 28 29 maj 2009 hos Regionbibliotek Stockholm

Medlemsmöte den 28 29 maj 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Medlemsmöte den 28 29 maj 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Där var: Margaretha Eriksson Skåne (ordf fredag), Solveig Einarsdottír Sydost, Anette Eliasson Halland (fredag), Bengt Källgren Västra Götaland

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser

Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser Uppdragsdirektiv 1(8) Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser Uppdragsägare är Länsbiblioteket i Örebro län Uppdragsledare är Peter Alsbjer Versionshistorik

Läs mer

Anteckningar från medlemsmöte 17 och 18 februari 2011

Anteckningar från medlemsmöte 17 och 18 februari 2011 Anteckningar från medlemsmöte 17 och 18 februari 2011 Plats: Stockholms stadsbibliotek: Spelbomskan Närvarande dag1: Margaretha Eriksson ordf., Bengt Källgren, Krister Hansson, Christina Stenberg, Anna

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012. Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland

Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012. Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012 Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland Manly Library, NSW, Australien Vad är en biblioteksplan? Kommuner och landsting skall anta planer för

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer