Medlemsmöte februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmöte 13-14 februari 2014"

Transkript

1 1 Medlemsmöte februari 2014 Deltagare: Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten Bengt Källgren, Kultur i Väst Ulla Solsmo, Länsbibliotek Sörmland, endast 13 februari Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna, endast 13 februari till och med 4 Lisa Eriksson, Länsbibliotek Uppsala, 13 februari till och med 4 Cecilia Herdenstam, Gotlands Länsbibliotek Birgitta Markusson, Norrbottens länsbibliotek Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland Susanne Hägglund, Länsbiblioteket Västernorrland Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Kristina Hedberg, Länsbibliotek Sydost Kristina Elding, Region Skåne Ulf Hölke, Länsbibliotek Västmanland Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar Förhinder Anna Ring, Jämtlands Läns Bibliotek Malin Norrby, Länsbibliotek Uppsala Ulf Nordström, Länsbiblioteket i Värmland Carin Isaksson, Länsbibliotek Gävleborg 1 Mötet öppnades av ordförande, Maria Ehrenberg som hälsade välkommen, varefter en kortare presentationsrunda genomfördes. 2 Roland Esaiasson, generaldirektör för MTM Roland Esaiasson presenterade aktualiteter från MTM och lyfte frågan om utvecklingsområden där myndigheten kan samverka med SLB. Roland Esaiassons presentation bifogas mötesanteckningarna. Aktuellt från MTM: Samverkan med e-boksleverantörer som Publit och Elib Samverkan med Axiell Dolly-projektet exempel på tillgängliggörandet av MTM:s bibliotek (http://www.mtm.se/forskning-och-samverkan/projekt/pagaende-projekt/) Nuvarande verksamhet: talböcker och e-textböcker finns tillgängliga i MTM:s katalog, användare betjänas,

2 2 I februari lanserades appen Legimus. 20 % av låneströmmarna har på någon vecka flyttat till appen. Appen innehåller förutom talböcker även taltidningar. Mer info på Lättlästutredningen: i MTM:s remissvar vill man se till individens behov. Man vill satsa på en ökad digitalisering av lättläst materia vilket betyder att tryckta böcker och nyhetsinformation kommer att finnas kvar men skapas på efterfrågan. Man menar att Centrum för lättläst ska inkorporeras med MTM. Kulturdepartementet avger en proposition om framtiden för stiftelsen för centrum för lättläst 18 mars, därefter fattas beslut i riksdagen. MTM:s webb har fått ny uppfräschad design som bl a gör den bättre anpassad till mobil. MTM planerar att inom kort skicka ut information om Legimus-appen och den nya webbsidan till folkbiblioteken. Samverkan mellan MTM och SLB: Vi kunde identifiera fyra huvudområden för samverkan mellan SLB/de regionala biblioteksverksamheterna och myndigheten: Det finns ett behov bilda opinion kring att personer med läshandikapp, fr a dyslektiker, i grundskola och gymnasium får stöd och tillgång till anpassad litteratur på samma sätt som högskoleelever. Utveckla och anpassa apier för lokala biblioteksdatasystem på kommunbiblioteken Nå nya målgrupper. I dagsläget når MTM kanske 10 % av målgruppen, hur kan vi samverka för att nå ut till ny användare? Läsfrämjande. Samverkan mellan MTM och KUR är på gång. Samarbete med den regionala biblioteksverksamheten kan ske i samband med detta. Roland Esaiasson avslutade med att uppmana medlemmarna att fundera över vilka län som vill samverka med MTM avseende apier till kommunbiblioteken. 3 Louise Andersson, handläggare vid SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnade med speciellt ansvar för biblioteksfrågor Louise Andersson gav en bakgrund och en statusuppdatering av hur SKL arbetar med e-boksfrågan och folkbiblioteken. Under 2013 utsåg SKL:s förbundsledning e-boksfrågan till en prioriterad fråga för SKL. Under hösten genomfördes en kunskapsöversyn som utmynnade i det principiella ställningstagande som SKL antog i december. Biblioteken ska ha rådighet till det de erbjuder. Se Målet för SKL är nu att skapa en ramöverenskommelse som folkbibliotek och förlag. Överenskommelsen ska bygga på principen om urvalsprocesser på titelnivå. Louise Andersson efterlyser en diskussion om kvalitet och urvalsparametrar för åtkomst till medier i förhållande till kommunalbudget och medeltilldelning på det lokala biblioteket. Louise Andersson pekar även på ett problem med de nuvarande avtalen. Det finns inget om hur Elib kan eller får utnyttja data om användarna och deras läsvanor ur sekretessperspektiv. I vilken mån kan eller får Elib sälja användardata vidare till andra aktörer?

3 3 SKL har påbörjat en diskussion med en handfull förlag i januari 2014 med syfte få fram ramöverenskommelse. SKL jobbar processinriktat med e-boksfrågan vilket betyder att det inte finns någon tidsplan. En möjlig väg är att tidsmässigt kortare avtal tecknas med specifika förlag vilket snarare innebär flexibla än långsiktiga lösningar. Frågor och synpunkter: Kan ett bibliotek som inte har avtal med Elib hänvisa till de kommersiella e-boksleverantörerna på webb eller i opac? Louise Andersson uppmanar frågeställarna att kontakta SKLs jurister och fråga dem om ett sådant förfarande kan innebära kommunalt stöd till en kommersiell aktör. Länsbibliotek Östergötland: kollar om Atingo-modellen, folk skaffar lånekort i Stockholm och Malmö i stället. Enligt KerstinOlsson kommer Elib inte att erbjuda strömmande e-ljudböcker i framtiden. SKL tittar inte speciellt på skolornas e-boksnedladdningar från folkbiblioteken. Enligt Louise Andersson kan folkbiblioteken teckna avtal med skolorna för mediekostnader och därmed även för e- böcker. Det finns fler exempel på folkbibliotek som fått ökad budgetram för e-böcker. Det finns också exempel på bibliotek som inte fått det. 4 Cay Corneliusson, handläggare, Statens kulturråd Läsfrämjande Cay Corneliusson hade införmötet skickat ett informationsbrev till medlemmarna om KURs planering av genomförandet av läsfrämjandeuppdraget Cay Corneliusson berättade om den planerade strategi- och informationsdagen den 20 mars. SLB poängterade att det är viktigt att även länsbibliotekarierna också bjuds in till mötet eftersom det är frågor av strategisk karaktär som kommer att belysas. Hon berättade om uppdraget att i samverkan med idrottsrörelsen främja idrottande ungdomars läsintresse och då speciellt med fokus på samarbetet med den regionala biblioteksverksamheten och kommunbiblioteken. För har två mkr deltas ut till sex olika bidrag. Enligt Cay Corneliusson kommer det att finnas en möjlighet att koppla detta uppdrag till inköpsstödet. I blanketten för inköpsstödet kommer det att finnas en ruta där biblioteket kan ange ambitionsnivån för samverkan med idrottsrörelsen om läsfrämjande aktiviteter för ungdomar. Tanken är att etablera en modell där biblioteken kan söka medel för ersättning av bibliotekarietimmar för att användas i den uppsökande verksamheten gentemot idrottsföreningarna kr per förening kan sökas. Medlen, 4 mkr tas från läsfrämjandebidraget. Biblioteket ska i blanketten ange vilka föreningar de avser samverka med. Cay Corneliusson föreslår att de regionala biblioteksverksamheterna etablerar samarbete med Sisu på regional nivå. Länsbiblioteken kan söka bidrag från läsfrämjandepotten för samarbete på regional nivå. Våren utlysning är till den 27 mars. Exempel på sådant samarbete är uppstartsdagar där representanter från idrottsrörelsen och folkbiblioteken informerar varandra om varandra, författarmöten, lästävlingar. Regionala Sisu-företrädare kan ge biblioteken tips om lämpliga

4 4 idrottsföringar att samverka med om bibliotekarietimmar. En inspirationsskrift med goda exempel samt en övergripande läskampanj planeras också. Små barns språkutveckling Ett pilotprojekt inför ett nationellt Bookstart-projekt planeras i storstadsområdena (Stockholm, Göteborg, Malmö) vilket svarar mot regeringens satsning på utveckling av storstädernas utsatta områden. Tidigare har en, kunskapsöversikt genomförts med stöd av Regionbibliotek Halland och BHS: Kerstin Rydsjö Dags att höja ribban som kan laddas ner från 5 Ordinarie medlemsmöte började Ordförande: Maria Ehrenberg Sekreterare: Peter Alsbjer 6 Rapporter från arbetsgrupperna Beslut: Rapporteringen ajournerades till medlemsmötet i maj. Medlemmarna påminns om att till medlemsmötet i maj rapportera från de arbetsgrupper som finns. En aktuell förteckning finns i mötesprotokollet från medlemsmötet maj 2013, se SLB-webben 7 Styrgruppen för Digidel Christer Bergqvist rapporterade hur arbetet med digital delaktighet planeras efter Digidel2013:s avslutning. Dels finns en nationell nätverksledningsgrupp med ett rullande ordförandeskap bestående av KB, Folkbildningsrådet, Sambruk och Folkbildningsförbundet. Därtill kommer en samverkansledning bestående av SKL, Digitaliseringskommissionen, FBF (Folkbildningsförbundet), FBR (Folkbildningsrådet), KB, SBF, SE., SeniorNet, Statens Medieråd, Sambruk, IT & Telekomföretagen, Myndigheten för delaktighet och SLB. Näringsdepartementet har avsatt 1,5 miljoner kronor under tre år för bl a arbetet med Get Online Week. Frågan som styrgruppen för Digidel ville ha svar på handlade om hur SLB ska representeras på den nationella nivån i framtiden. Förslaget är att två länsbibliotekarier utses att delta i det strategiska och övergripande arbetet samt att två bibliotekskonsulenter/utvecklingsledare utses att delta i de mer praktiskt inriktade nätverksträffarna. Beslut: Styrgruppen lämnar förslag till representation under medlemsmötet under fredagen. 8 Rapport från Styrelsen: Styrelsen har bjudit in sig till strategiska överläggningar med representanter för SKL och KUR i april. En förfrågan finns även hos Kulturdepartementet. Överläggningen med SKL kommer att bl a handla om e-böcker. Överläggningen med KUR kommer att behandla litteratur- och läsfrämjande i samverkansmodellen. En förteckning över möjliga partners att föra strategiska överläggningar med finns i mötesprotokollet från medlemsmötet maj 2013, se SLB-webben

5 5 Till denna ska även de nationella folkbildningsorganisationerna föras. 9 Suppleant till MTM:s råd Beslut: till suppleant efter Anneli Reinhammar utsågs Ulla Solsmo, Länsbibliotek Sörmland 10 Regionalt nätverk för skönlitteratur för vuxna Frågan har ställts om SLB kan sanktionera ett nytt nätverk för skönlitteratur för vuxna. I diskussionen kopplades frågan till uppdraget om litteraturen som konstform inom samverkansmodellen och regionbibliotekens roll. Mötet konstaterade att det kan vara problematiskt när litteratur- och läsfrämjande blandas ihop. Det finns beröringspunkter, men skillnader också. Därför efterlyste mötet en fördjupad diskussion som berör såväl det läsfrämjande som litteraturfrämjande uppdraget. Länsbibliotek Jönköping har gjort en rapport Ett samlat litteraturår i Jönköpings län. Katinka skickar ut en länk till rapporten till SLB:s medlemmar när den är publicerad. Den/de som upplever behov av nätverk på regional kan mycket väl inbjuda andra intresserade att bilda sådana, om det skulle behövas. Om de inbjudna sedan väljer att delta eller ej, så handlar det om det egna regionbibliotekets prioriteringar och möjligheter. Beslut: Frågan om att föreningen sanktionerar ett nätverk för skönlitteratur för vuxna ajourneras till medlemsmötet i maj. [Här avbröts mötet för dagen och påbörjades igen 14 februari] 11 Peter Honeths uttalande Peter Alsbjer berättade om bakgrunden: I samband med en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller gjorde statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Peter Honeth, ett viktigt uttalande: efter 27 m 35 sek slår han fast: "KB är ett forskningsbibliotek." Vidare säger Honeth att "KB har en viss roll mot folkbiblioteken" (29,26) samt gör en "... en tydlig markering av en tydlig huvudroll och en tydlig markering av en biroll..." Uttalandena finns på https://vimeo.com/ Att en så högt uppsatt statstjänsteman definierar KB:s uppdrag så ensidigt, utan att ta hänsyn till vare sig KB:s uppdrag som nationell samordnare av biblioteksverksamheterna eller uppdragen i bibliotekslagen är högst anmärkningsvärt. Beslut: Representanter från SLB tar upp frågan i de sammanhang där de medverkar: KB: s insynsråd (Kristina Hedberg) KB: s nationella referensgrupp (Maria Ehrenberg) KBs partnernätverk (Krister Hansson) SLBs styrelse formulerar ett brev till utbildningsdepartementet, samt för kännedom till riksbibliotekarien. Peter och Maria formulerar brevet som skickas ut till medlemmarna för

6 6 godkännande innan. SLB förslår KB:s kvalitetsnätverk att frågan tas upp på dagordningen vid mötet den 27 mars. 12 Bokcirklar.se Krister Hansson rapporterar: Finansiering finns för närvarande till april Framtiden för Bokcirklar hänger på om KUR ställer upp med mer medel. Om det inte kommer KUR-medel läggs Bokcirklar ner. Alternativet är att SLB driver tjänsten tillsammans vidare vilket skulle kosta 5000 kronor per län. En kommunikationsplan bifogas protokollet. Eventuell lyfts Stora Läsarpriset ut ur Bokcirklar. Medlemsantalet i Bokcirklar ökar stadigt. Beslut: De regionala biblioteken faktureras 5000 kronor per län för att hålla igång Bokcirklar tills det kommer beskes från KUR om tjänstens framtid. Vid negativt besked läggs Bokcirklar ner. 13 Höstkonferensen, Norrfällsviken den 3-5 september 2014 Susanne Hägglund presenterar konferensanläggningen. När det gäller boendet finns de 10 dubbelrum, 25 stugor för 3-6 personer samt vandrarhem med rum för 2-6 personer. Därtill finn konferenssalar i olika storlekar. Preliminära kostnader för två övernattningar är kronor per person inkl. mat. Möjlighet till kringarrangemang finns. Bokningarna av boende och konferens ska göras innan sommaren. För att ta sig till Norrfällsviken kan man åka tåg och flyg till Kramfors. Det kan arrangeras så deltagarna bussas från järnvägsstation och flygplats. Det går även att flyga till Timrå flygplats och t ex hyra bil därifrån. Programmet Maria Ehrenberg presenterade styrelsens förslag till program samt de synpunkter på det som inkommit. Konsulenternas och utvecklingsledarnas nätverk har haft synpunkter på att en halv dag för nätverkande inte räcker till. I diskussionen framhölls det viktiga i att programmet skulle behålla sitt fokus och inte splittras. Beslut: Programmet under konferensens andra dag ändras. Hela dagen ägnas åt att fokusera kring den regionala biblioteksverksamheten som den beskrivs i den nya bibliotekslagens 11 : Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Konferensen kommer därför inte att ägnas åt nätverksmöten. I den mån nätverken (barnverksamhet, tillgänglighet, IT etc) behöver träffas så är det OK, men det får göras i annat sammanhang. Gärna i anknytning till SLBs möte maj i Göteborg. Beslut: Generaldirektörer, eller motsvarande, bjuds in från de nationella aktörerna. Beslut: Inbjudan skickas ut i april, sista datum för anmälan förankras med hotellet via Susanne H.

7 7 14 SG Digidel Fortsättning från 7: Beslut: Krister Hansson, Christer Bergqvist, Kerstin Olsson och Ulf Hölke gör upp sinsemellan engagemanget i de olika nationella nätverken kring Digidel. Beslut: SLB ställer sig bakom Digidels fortsättning som signatär. 15 Ekonomi Föreningens kassör Susanne Ljungström informerade om att fakturor för medlemsavgifterna för 2012/13 och 2013/14 kommer att skickas ut inom kort. Det betyder att beslutet om ansvarsfrihet för 2013 görs vid årsmötet i maj FUNK-enkäten Maria Ehrenberg presenterar bakgrunden Beslut: Styrelsen tar med frågan till mötet med KUR i april. 17 Barn och IT SLB tackar de konsulenter och utvecklingsledare som genomfört rapporten. Föreningen noterar den problematik som rapporten beskriver och inser att det svåra i att påverka övergripande strukturer. Projekt och aktiviteter som nämndes i diskussionen: Hitta en bra bok -projektet vid Stockholms stadsbibliotek, underlag för boktips som kan läggas in i på webbsidorna, Koppling Biblioteksföreningens arbete med ämnesord/ Dewey för barn Axiells roll för att utveckla Arena med koppling till att skapa katalogposter så barn förstår dem Barnens biblioteks styrgrupp som träffas med jämna mellanrum, där dialog med länsbiblioteken efterfrågas och välkomnas. Det är viktigt att backa upp och behålla en nationell finansiering av Barnens bibliotek. Squoosh, Föreningen noterar att det behövs en översyn av gemensamma och överglänsande projekt. Beslut: Styrelsen skickar ut en fråga till medlemmarna om pågående och möjliga nationella samarbetsprojekt. Frågan om det behövs olika arbetsgrupper för detta hänförs till medlemsmötet i maj. Beslut: En närmare dialog med arbetsgruppen som skrivit rapporten behövs så att en handlingsplan för nationella lösningar kan skapas i dialog med KB. Birgitta Markusson och Kerstin Olsson ansvarar för kontakterna med rapportarbetsgruppen. 18 KB:s modell för projektmedel Maria rapporterade från KB:s nationella referensgrupp. KB:s projektmedel synkas i framtiden med nationella prioriteringar. Styrgrupper och expertgrupper samlar in idéer om utvecklingslinjer, dessa presenteras på höstens bibliotekschefskonferens för att sedan ligga till grund för utlysningarna

8 8 nästkommande år. Krister Hansson har skickat ut en förfrågan efter synpunkter om vilka prioriterade områden kommunbiblioteken och de regionala biblioteken ser. Det han fått in handlar om: - Barn och IT - samarbete och metodutveckling mellan lärcentra, folkbildning, universitet - Effektutvärdering, systematik kring biblioteks- och kulturverksamhet, på individuell och samhällsekonomisk nivå - Bemötandefrågor - personer med läshandikapp, fr a dyslektiker, i grundskola och gymnasium får stöd och tillgång till anpassad litteratur - Demokratiuppdraget, integration - Infrastrukturer för läsfrämjande (inkl. e-böcker) 19 Årsmötet 2014 Maria Ehrenberg informerade om att ordinarie årsmöte samt vårens medlemsmöte inträffar i Göteborg maj. 20 Laget runt Stockholm: Stadens kulturförvaltning flyttar till Rinkeby. Regionbiblioteket flyttar till Lånecentralens lokaler till sommaren. Anette Johansson har gjort en översyn av regionbiblioteket och IB. där det föreslås att regionbiblioteket styr medlen från landstinget till IB i framtiden. Ingen organisatorisk flytt till landstinget. På KB:s uppdrag genomför man biblioteksobservationer i Lindesberg, Avesta, Arvika, Umeå och Ystad. Malin Öglands rapport blir klar till bokmässan i Göteborg. Skåne: Omorganisation ny avdelning inklusive kulturarvsfrågor. Regional biblioteksverksamhet blir en del av en större enhet: Kultur Skåne. Funktionsansvarig för biblioteksfrågor är Kristina Elding. Prioriterade områden är bibliotek som kulturhus och läsfrämjande. Medel för kompletterande medieförsörjning frigörs, biblioteksplaner. Norrbotten: Mikromarc, mediesamarbete, transportsamarbete, gemensam organisation med folkbiblioteken med styrgrupp, Läslust strategi, fokus; barnpoesi Biblioteksplaner Västerbotten: Kvalitetsarbete, biblioteksplaner, Biblioteksdagarna Östergötland: avlutat ESF-projektet Besök, fått pengar för att utveckla Götabiblioteken som går in i Libris, läsfrämjandeprojekt, biblioteksplaner, regional biblioteksplan, regionbildning på gång Sydost: biblioteksplaner, regional biblioteksplan, reviderad kulturplan, kompletterande medieförsörjningen utreda, flyttar Blekingedelen till Karlskrona. Västernorrland: regionbildning på gång, effekterna av att Mittuniversitetets flytt blir att sambiblioteket upphör 2016, lång process avveckla kompletterande medieförsörjningen,

9 9 kulturarvssamarbete, regional biblioteksplan, översyn av länsbibliotekets organisation, uppdrag och lokaler. Gotland: Barnutvecklare har funnits, en tjänst är ute som regional biblioteksutvecklare vilket kommer att ge totalt 1,25 tjänst till länsbiblioteksverksamhet. Biblioteksutvecklaren handlar om regional barnbiblioteksverksamhet samt länsbibliotekariefunktion. Läsfrämjande. Uppsala: webbsamarbetet i länet med 8 kataloger, avtalet med CS Library går ut i år vilket skapar nya frågor om framtiden: bygga eget eller gemensamt mediebestånd? ESF-projektet KUB avslutas i vår. Läsfrämjande projekt, biblioteksplaner i kommunerna och regionalt. Västmanland: består av två kulturutvecklartjänster som jobbar med biblioteksområdet och är under omorganisering, verksamheten ligger under länsmuseet. Den regionala biblioteksplanen ska revideras, prioriterade områden i kulturplanen: bibliotekssamverkan gemensam katalog och webb, samt läsfrämjande. Digidel-aktiviteter görs i samarbete med studieförbunden. Samverkan över länsgränserna efter ESF-projektet Kompobib fortsätter inom Komposten med Örebro län och Sörmlands län, t.ex. genom gemensamt biblioteksting. Kalmar: revideringar av biblioteks- och kulturplaner, läsprojekt, två nya biblioteksutvecklare är på gång. Det finns ett politiskt uppdrag att planera regionbiblioteksverksamheten och se över organisation och uppdrag inför 2020, en konsult upphandlas för uppdraget. Samarbetet med Sydost ses över. Örebro: Komposten samarbetsmodell efter ESF-projektet Kompobib med workshops och Dela och Lär-aktiviteter. Läsfrämjande tema för 2014, medel tas från den kompletterande medieförsörjningen för läsfrämjandeprojekt. Ingår tillsammans med Västmanland och Sörmland i Läsrörelsens projekt Berätta, Leka, Läsa. Regional Digital Agenda. Halland: Har lagt ner den kompletterande medieförsörjningen, sponsrar inköp direkt till enskilda bibliotek i stället. En halv tjänst ligger för närvarande i malpåse men ska bli litteraturutvecklartjänst. Litteraturen som konstart finns med i kulturplanen. Man ska ta fram kriterier för kvalitet i samarbete med författarförbundet inför bidragsgivning till författare. Läsfrämjande: en forskningsrapport om bibliotek som arbetar med läsfrämjande blir eventuellt klar till Bokmässan i september. Små barns språkutveckling, Koha-utveckling, Sydlänssamarbete med gemensamt projekt att identifiera de lokala läsfrämjande projekten som pågår, konferens är planerad till mars [Här gick Christer Bergqvist] Västra Götaland: har haft svårt att fånga det regionala biblioteksuppdraget. I ett nytt målstyrningssystem - inom samhällsmålet ligger den regionala biblioteksverksamheten. Här finns tre huvudspår: arbetsprocesser, läsfrämjande och biblioteksplaner. Det finns en biblioteksgrupp som går på tvärs över Förvaltningarna vilket anses fånga uppdraget bättre. Det blir ingen ny regional biblioteksplan, i stället arbetas den in i kulturplanen. Koha utvecklas i Mölndal. Ny biträdande länsbibliotekarie tillsätts. Hen blir representant i SLB.

10 Jönköping: Regionbildning 2015, ny kultur- o biblioteksplan. Rapport om förutsättningar för mediesamverkan, litteraturrapport om samverkan ligger som grund för litteraturen som konstform en vakant tjänst ska jobba med litteratur. Kreativ läsning; projekt med en regional läsambassadör. Antecknat av Peter Alsbjer 10

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Närvarande: Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) Åsa Zetterström (Minabibliotek) Regine Nordström (Polarbibblo.se), Jenny Nilsson (Barnens sidor

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Länsbiblioteket Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket i Värmland Oktober 2010 Uppdraget Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare till projektet. Projektarbetet

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket

Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket KUN 2013-11-21, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-11-12 KUN 2013/470 Handläggare: Kristina Solberg Rapport rörande framtida verksamhet och organisation för

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

KVALITET, STRATEGI OCH PLANER

KVALITET, STRATEGI OCH PLANER KVALITET, STRATEGI OCH PLANER Anteckningar från den nationella konferensen för alla som arbetar med barn och unga inom regional biblioteksverksamhet 28-29 januari 2015 Filmhuset i Stockholm Biblioteken

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Uppdragsdirektiv för Läs, bro!

Uppdragsdirektiv för Läs, bro! Uppdragsdirektiv 1(12) Uppdragsdirektiv för Läs, bro! Uppdragsägare är Länsbiblioteket i Örebro län Uppdragsledare är Peter Alsbjer Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 1 (19) Verksamhetsplan Regional biblioteksverksamhet Det övergripande målet är att ge stöd till de offentligt finansierade biblioteken i regionen, så att dessa ska kunna ge service av hög kvalitet till

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

KU LTU R RA DET Yttrande

KU LTU R RA DET Yttrande KU LTU R RA DET Yttrande Dnr KUR 2015/2659 2015-05-11 GDnr 2015:124 Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Yttrande over KB:s samverkansstruktur. Forslag pa ny form for nationell bibliotekssamverkan

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer