FM som en integrert del av sygehusvirksomheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM som en integrert del av sygehusvirksomheten"

Transkript

1 FM som en integrert del av sygehusvirksomheten -Region Skånes FM verksamhet under förändring -målstyring med benchmarking og nökkeltall -blandet bruk av egne ressurser og outsorcing Stefan Larsson FM utvecklare, Regionservice Region Skåne - Samlat ansvar för sjukvård, regional utveckling och tillväxt 9 Sjukhus Primärvården Skåne: ca 150 vårdcentraler Ca 140 barnavårdscentraler och ca 100 Folktandvårdskliniker Regional utveckling Kultur Kollektivtrafik Infrastruktur och samhällsplanering Miljö och klimat Samverkan med andra regioner mm. mm medarbetare 36 Mdr SEK

2 Tillsammans för Skånes bästa Regionservice står för stora delar av FM tjänsterna i Region Skåne. Bl.a erbjuder vi Förvaltning av ca kvm Bta (500 inhyrda). Genomför ca 600 byggprojekt/år Fastighetsdrift Lokalvård ca kvm Nta/dag Patienttransporter ca /år Patientkost ca lunch middag/år Parkering, reception, arbetsplatspaket, bevakning, intern och externtransporter, cafeteria, matsalar, konferens, tvätt och textilier, avfall, FM-kundtjänst. konst mm. mm. Svarar för kund o leverantörsreskontra, löner rekrytering mm. 3,2Mdr 1600 medarbetare Region Skåne och FM FM-pilot Helsingborgs lasarett FM Handlingsplan hösten 2009 Alla förvaltningar enas om ett gemensamt FM-arbetssätt

3 Med Sveriges bästa FM-koncept är vi kärnverksamhetens självklara val Intressentperspektivet Intressenterna upplever att tillhandahållna FM-tjänster skapar mervärde både vad gäller kvalitet och pris Medarbetarperspektivet Medarbetarna är serviceinriktade och känner engagemang för FM uppgifterna Medarbetarna ges förutsättningar att utvecklas och förbättras för att skapa mervärde för kärnverksamheten Ekonomiperspektivet Med helhet och samordning som ledord skapar vi en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig FM- verksamhet Verksamhetsperspektivet All FM verksamhet tillför ett mervärde för Region Skåne FM verksamheten koordinerar och utvecklar tjänster i syfte att främja kärnverksamhet och koncernnytta Utvecklingen av FM tjänsterna bygger på optimala standardlösningar som även ger utrymme för specialsydda tjänstelösningar FM gruppen

4 Strategiska FM-delprojekt ( ) 1. Kundtjänst (enkelt för kunden) 2. Produktkatalog (utbud) 3. Paket (ex flyttapaket) 4. Kalkyler, prissättning, debiteringsprinciper (vad kostar tjänsterna) 5. Totalkostnadsanalys (vad kostar FM) 6. Benchmarking (jämföra med andra) 7. NKI (vad tycker kunden) 8. Loggbok (var finns vinsterna) 9. Samordning FM (samordningsuppdrag städ kost inre transporter) 10. Avvikelsehantering (lär av misstag) 11. Systemstöd (för FM) 12. Utbildning, Kund - Medarbetare (alla med på tåget) 13. Kommunikationsplan/mtrl (info, när? vem? hur?) Regionservice organisation fr o m Huvudkontor HR avdelning Lars Hagdahl Ekonomiavdelning Luisa Hansson Verksamhetsutvecklingsavdelning Liselotte Jonsson FM avdelning Anders Forsell Fastighetsutvecklingsavdelning Christina Edlund Byggprojektledning Malin Kihlman Enhet för lokalplanering Enhet för teknik/produktion Medarbetare 40 Mkr 30 Ledning Förvaltningschef/Servicedirektör Ingemar Nilsson Biträdande servicedirektör Leif Nilsson Kommunikationsavdelning Patrik Lundström Fastighetsdistrikt Fastighetsdistrikt Universitetssjukhus Anders Johansson Fastighetsdistrikt Akut och Närsjukvård Håkan Falkboo Medarbetare 20 Mkr 800 Medarbetare 20 Mkr 610 Medarbetare Mkr Affärsområden Skåneteknik Peter Hartvig Skånetransport Mikael Wihlborg Skånetvätt Lars Karlgren Gemensam Servicefunktion Annelie Carlsson Försörjning Magnus Petersson Medarbetare 160 Mkr 330 Medarbetare 65 Mkr 85 Medarbetare 110 Mkr 100 Medarbetare 260 Mkr 160 Medarbetare 900 Mkr 720 Regionservice organisation revideras 1 januari 2013 Reviderad UTKAST Processorienterad inför samverkan organisation

5 Två dimensioner som arbetar tillsammans! Processutvecklare Vi bedömer att en Processorganisation processorienterad organisation har lättare att standardisera utbudet Huvudprocessägare samtidigt som den lokala närvaro i linjen förstärks Verksamhetschef Delprocessägare Linjeorganisation Förvaltningschef Enhets -chef Roller: Processägare Processutvecklare Roller: Förvaltningschef Verksamhetschef Områdeschef Enhetschef UTKAST inför samverkan Medarbetare Regionservice huvudprocesser är stödprocess till vården Ledningsprocessen - Utveckla vision och strategi - Verksamhetsplanera, budgetera och följa upp - Förbättra och utveckla - Fånga kundbehov/ägarbehov och erbjuda lösningar - Uppföljning och identifiera kundens behov av förbättringar Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler - Förvalta fastighetsbeståndet - Förvaltning extern förhyrning - Strategisk fastighetsutveckling K U N D Fånga kundbehov/ ägarbehov och erbjuda lösningar Leverera servicetjänster - Leverera lokalvård - Leverera textiltjänster - Leverera och erbjuda positiva måltidsupplevelser - Leverera verksamhetstekniska tjänster - Leverera och utföra beställningstransporter - Leverera och utföra planerad materialförsörjning - Leverera övrig service K U N D Uppföljning och identifiera kundens behov av förbättringar Leverera HR- och Ekonomitjänster - Leverera HR-tjänster - Leverera Ekonomi-tjänster Stödprocesser - HR-processer - Ekonomiprocesser - Kommunikationsprocesser

6 Övergripande plan för utvecklingsarbetet Identifiera processerna Processernas nuläge Beställarnas & ägarnas krav. -95 MSEK Processernas börläge Först måste man ta fram processer och process-organisation. När det klart så skall man hitta en linjeorganisation som stödjer processorganisationen Bemanna processrollerna Designa processerna så dom klarar kraven Definiera roller Definiera forum Börja arbeta enligt dom nya processerna Definiera kompetensgrupp er Utarbeta linjeorganisation Bemanna linjeorganisationen Nya processer, arbetssätt och organisation Resultatuppföljning, förändringsledning, kommunikation, apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Målstyring med benchmarking og nökkeltall Hur benchmarkar vi? Hur tar vi hand om all data? fakta? analyser Hur använder vi benchmarkingen i processutvecklingen

7 17 landsting och 44 sjukhus från norr till söder deltar i benchmarkingprogram inom 8 FM-processer E&Y utför BP på uppdrag av Best Service Deltagande sjukhus Lokalvård Materialförsörjning Patientkost Lokalvård Fastighetsdrift Patienttransporter Textilhantering Post och paket Ny Avfallshantering Ny Benchmarkade processer 2013 Åtta sjukhus från Sverige, Danmark och Norge deltog förra året i ett nordiskt benchmarkingprogram för sjukhus E&Y utförde BP på uppdrag av IFMA Nordic 3 svenska sjukhus deltog 3 danska sjukhus deltog 2 norska sjukhus deltog Data från ytterligare 40 svenska sjukhus benchmarkades i programmet 3 processer benchmarkades i det nordiska programmet Patientkost Lokalvård Materialförsörjning Deltagande sjukhus Rapporten finns att ladda ner på

8 Facilities Management Benchmarkingprogrammet Sverige 2012 I programmet mäter man arbetsplatspaket på kontor Arbetsplatspaket Dockan Deltagare Benchmarkade processer 18 organisationer (26 siter) deltar i programmet 13 processer ingår i programmet* Avfallshantering Lokalplanering Bevakning Personalmåltider Kaffetjänst Posthantering Konferensservice Reception Kontorsmaterial Resehantering (NY!) Lokalkostnad Telefonväxel Lokalvård Benchmarking Best Service samarbetar med Ernst & Young I programmet mäter man kostnad, servicenivå och kundtillfredställelse Nöjdbrukar -index Tre viktade delar ligger till grund för beräkningen av vilken deltagande sjukhus som är Best practice för respektive process: Kostnadsnyckeltal, 0-3 poäng Servicenivå, 0-1,5 poäng Nöjdbrukarindex, 0-1,5 poäng Maxpoäng för varje process är 6 poäng, vilket förutsätter: Lägst kostnadsnyckeltal Högsta möjliga servicenivå Högsta möjliga nöjdbrukarindex Högst totalsumma ger Best practice Kostnad Servicenivå ,5 Poäng per del 0-1,5 Best practice 0-6

9 1. Processdefinitionerna är utgångspunkten för all datainsamling Processdefinitionerna uppger vad programmet avser med respektive ingående process, vilka kostnader och volymer som ryms inom ramen för respektive process, hur servicenivåer skall definieras och vilka kvalitativa uppgifter som efterfrågas Processdefinitionerna lägger grunden för vilken data som skall samlas in och på vilket sätt detta skall göras Landstingen utser en referensgrupp inom varje process där referensgruppen tar fram ett förslag på processdefinition inom respektive process Processdefinitionerna revideras varje år av deltagarna Antalet processer beslutas av Best Service, processdefinitionen säkerställer att resultatet blir jämförbart mellan sjukhusen 2. Datainsamlingsmallarna är de ark i vilka deltagarna fyller i efterfrågad kvantitativ och kvalitativ data Ernst & Young tillhandahåller mallar för insamling av efterfrågad data, såväl kvantitativ som kvalitativ Strukturen för mallarna är identisk för respektive process även om specifik efterfrågad data kan variera Respektive cell i mallarna har fått ett referensnummer för att förenkla diskussioner mellan Ernst & Young och deltagarna samt ge hänvisningar till stöddokument För att underlätta uträkning av personalkostnader finns även en mall för beräkning och fördelning av dessa kostnader med instruktioner om hur de resulterande kostnaderna skall införlivas i datainsamlingsmallarna

10 3. Stöddokumentet Principer för datainsamling syftar till att underlätta deltagarnas arbete med datainsamling I ett stöddokument förklaras principerna för datainsamlingen på ett detaljerat vis I detta dokument återfinns en förklaring till vad varje efterfrågad data innebär, sorterat enligt de referensnummer som finns i datainsamlingsmallarna Principerna har uppdaterats med frågor som ställdes inom processerna och är ett levande dokument som Ernst & Young och landstingen har ett gemensamt ansvar att utveckla I de olika processerna mäter vi hela processen oavsett vem som utför tjänsten End to end

11 Region Skåne står för drygt en femtedel av de benchmarkade kostnaderna Totalt jämförs kostnader för 3,33 miljarder kr Kostnadsandelar Skåne och totalt LV MF PK FD PT TH FM Vård ÖK Process Kostnadstyp Kommentarer Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Gränsdragningen mellan FM och Vårdpersonal skiljer sig mellan sjukhusen Processflöde Portionering* Planering Inköp Tilllagning Servering Distribution Efterarbete Utförs av FM-personal eller leverantör Mixad lösning** Utförs mestadels av Vårdpersonal Mixad lösning** Beställning från Patient Beställning till Köket Servering till Patient Arbete med Disk Kommentarer Inom aktiviteterna Beställning från patient, Beställning till köket samt Servering till patient dominerar vårdpersonal stort som den resurs vilken utnyttjas av de deltagande sjukhusen, det finns dock sjukhus där FM både tar hand om beställning till och från patient vilket visar att denna lösning är möjlig att genomföra På nio av de fyrtiotvå deltagande sjukhusen inom patientkost används även vårdpersonal som enda resurs vid Diskning Det vanligaste upplägget inom Disk är att en viss andel av disken går tillbaka till köket för disk, medans exempelvis glas, bestick etc. diskas på avdelningen av vårdpersonal Olika analyser ger oss värdefull information när vi utformar processerna. Denna rapport ger exempel på att rollfördelningen behöver ses över

12 Ernst & Youngs rekommendationer till Regionservice (1/3) Kostnader högre än medianen på x av 8 sjukhus Kostnaden varierar stort inom regionen Servicenivån är högre än medianen på samliga sjukhus Leveranslösningen är differentierad mellan sjukhusen NBI-nivån är högre än medianen på hälften av sjukhusen Lokalvård Processägaren driver förbättringsaktiviteter Materialförsörjning inom ekonomi, servicenivå och NKI Aktiviteter Utgångspunkt budgeteras för rekommendation och rapporteras enl ledningssystemrekommendation Kostnader är högre än medianen på x av 8 sjukhus Kostnaden varierar stort inom regionen Servicenivån är medianen eller högre än medianen på samtliga sjukhus Brukarnöjdheten är lägre än medianen för x av 7 sjukhus Processupplägg skiljer sig åt mellan sjukhusen inom regionen Rekommendation Se över vald leveranslösning! Harmonisera processen över regionen! Anpassa servicenivåerna till brukarnas behov Lär av ort 1 och ort2 som kommer ut högt inom både kostnader och servicenivå Se hur ort 3 arbetar med processen för att få nöjda brukare Processägaren tar fram en fördjupad aktivitets plan för att nå best practice Sätter nyckeltal för processen Fortsätt arbetet med att ta kontroll över hela processen från strategi och styrning till beställning och uppackning! Centralisera styrningen regionövergripande med en tydlig och uttalad processägare! Ta lärdom av de sjukhus som har kommit längst i arbetet med materialförsörjning och harmonisera processen Exempel på processorienterad analys Lokalvård Median 220kr/kvm Måltal, Best practice 170kr/kvm Ort Ort Ort Ort Ort 3,5 12% 2,9 12% 5,0 17% 1,9 8% 3,2 15% Ort 0,8 4% Ort 2,2 14% Ort 0,2 1% Besparingspotential 4,7 19,2 Mkr *obs tankemodell med fiktiva nyckeltal

13 Exempel på processorienterad analys Patientkost Median 201 kr vårddygn Måltal, best practice 170 kr/ vårdygn Ort 2,4 20% Redovisning av NBI-enkäter Patient -Patienterna är överlag nöjda med städning, kost, transporter och textil 5,0 Nöjdbrukarindex (NBI) Patient 4,0 3,0 2,0 1,0 Max Medel Medel 2011 Min BP 0,0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Patientkost Besparingspotential Ort Ort Ort Ort Ort Ort Ort 0,7 3,9 1,6 6,4 0,3 4,3 3, Mkr 6% 19% 4% 29% 4% 19% 45% *obs tankemodell med fiktiva nyckeltal Lokalvård Patienttransport Textilhantering Nr Fråga Nr Fråga F1 F2 F3 F4 F5 Hur nöjd är du generellt med städningen på avdelningen? Hur upplever du generellt maten du äter på sjukhuset? Hur nöjd är du med smaken på maten? Hur nöjd är du med temperaturen på maten? Hur nöjd är du med utbudet av mat? F6 F7 F8 F9 F10 Patientenkäten ger oss värdefull information om slutkonsumenten -brukaren Hur nöjd är du med utseendet på maten? Hur nöjd är du med servicen runt måltiderna? Hur stor aptit har du haft vid din vistelse på sjukhuset? Hur nöjd är du med det bemötande du får av transportpersonal vid transporter inom sjukhuset? Hur nöjd är du generellt med patientkläder och bäddtextilier på avdelningen? Kommentarer Smaken samt utseendet på maten är de viktigaste faktorerna för att patienterna ska bli nöjda med den mat som serveras Utbudet är också viktigt medan temperaturen, aptiten samt servicen är mindre viktigt Fokusera på att maten smakar bra och ser aptitlig ut glöm inte att variera kosten Inom patientkost återfinns de minst nöjda patienterna vilket också drar ned medelvärdena (gäller ej F7)

14 Redovisning av NBI-enkäter Personal -Personalen är mindre nöjd och mer kritisk än patienterna men generellt sett nöjd med både Lokalvård och Materialförsörjning 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Nöjdbrukarindex (NBI) Personal Max Medel Medel 2011 Min BP Kommentare Personalen r är i snitt 0,56 enheter mindre nöjda än patienterna Mest nöjd är personalen med Patienttransporter samt Patientkost Minst nöjd är personalen med Fastighetsdrift samt Lokalvård Medel 2012 är på samtliga jämförbara frågor högre än 2011 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Lokalvård Nr Fråga Nr Fråga Nr Fråga Nr Fråga Hur nöjd är du generellt med städningen? Hur nöjd är du med städningen i allmänna ytor? Hur nöjd är du med städningen i patientutrymmen? Hur nöjd är du med städningen i hygienutrymmen? F7 F8 F9 F10 Hur nöjd är du med leveransen och tillgängligheten för förbruknings-material F11 till din avdelning? Hur nöjd är du med tillgängligheten i materialförrådet? F12 Materialförsörsörjnikostransport Patient- Patient- g Textilhantering Fastighetsdrift Hur väl fungerar informationen vid Vad är ditt omdöme om väntetid på F13 restnoterade artiklar? Personalenkäten patienttransporter? är Hur nöjd är du med huvudleverantören F14 av förbrukningsmaterial? Hur nöjd är du generellt med textilhanteringen? Hur upplever du processen för Hur nöjd är du med tillgängligheten F15 F21 patientkost på sjukhuset? av personalkläder? information om olika Hur nöjd är du generellt med Hur nöjd är du med lokalernas skick F16 patienttransporterna? dimensioner i och vår funktion? Vad är ditt omdöme angående transportörernas bemötande? F17 Kontakt -center mer omfattande och ger oss värdefull leverans Hur lätt är det att göra en felanmälan? Vad är ditt omdöme om tillgängligheten på patienttransporter? F18 Hur upplever du inställelsetiden för avhjälpande av anmälda fel? F19 F20 Hur väl fungerar återkopplingen? Hur nöjd är du med kontaktvägen/vägarna för att beställa servicetjänster? Hur nöjd är du med tillgängligheten när du beställer servicetjänster? Patienterna är mer nöjda än personalen inom samtliga jämförbara processer Max Min Störst skillnad återfinns inom Lokalvård där personalen i snitt utdelar 0,86 färre poäng. Detta kan sannolikt förklaras av att personalen kontinuerligt vistas i den aktuella miljön. Trots att personalen själva inte är slutkund i processen för Patientkost är brukarnöjdheten lägre inom personalen än inom patientgruppen. KPI De olika processerna har olika KPI. En reception har högre måltal än tex textilhantering *Dessa frågor är inte formulerade exakt lika till patient och personal

15 Blir det bättre när man benchmarkar? Hur har vår best practice placering förändrats mellan Totalt sätt har Region Skåne förbättrat sin placering på alla sjukhus med några få undantag. Region Skåne uppvisar stor spridning i best practice rankingen inom samtliga processer vilket tyder på en icke centraliserad styrning samt leveransmodell. Spridningen har dock minskat Vad ser vi i Skåne? Årets benchmarking visar en stor besparingspotential i de sex processerna. Ett rimligt antagande är att en väl genomförd processöversyn kan ge upp till det angivna beloppet. I processerna mäts hela processen dvs de arbetsmoment som utförs av FM personal respektive vårdpersonal. Utförande vårdpersonal andel i de olika processerna varierar från 0% till 29% av totalkostnaderna. Besparingspotentialen skall därför ses ur ett Region Skåne perspektiv dvs helhet. De sista metrarna behöver ses över och tydliggöras Servicenivåerna skiljer sig åt mellan sjukhusen Tjänsterna utförs olika på de olika sjukhusen NKI kundnöjdheten varierar Det har skett positiva förbättringar mellan 2011 och 2012 Det finns många guldkorn att utveckla likväl som det finns en förbättringspotential i både egen regin och den outsourcade verksamheten

16 Erfarenheter Benchmarking Stort engagemang i organisationen Skapar nätverk på alla nivåer, regionalt, nationellt, nordiskt Hjälper oss att skapa lösningar som möter våra kunders behov med fokus på värde och kostnadseffektivitet. Datamaterialet ger oss bra underlag för en fördjupad intern analys och utveckling av nyckeltal Regionservice benchmarkar nationellt med de 44 sjukhusen men också internt med de egna (9 st) BP stödjer FM visionen och en processorienterad organisation Benchmarkingen har kommit för att stanna FM som en integrert del av sygehusvirksomheten -blandet bruk av egne ressurser og outsorcing

17 Region Skåne har blandad kärnverksamhet 9 sjukhus i Skåne, 8 i egen regi, 1 på entreprenad Primärvården Skåne: 87 vårdcentraler i egen regi, vårdavtal med 62 privata vårdgivare 90 barnavårdscentraler i egen regi och 50 i privat regi Andra exempel på outsourcad lösning Kollektivtrafik Sjukresor Centralförråd Uppgifterna avser 2010 Regionservice sourcingstrategi Regionservice har blandad verksamhet För att vara bäst måste vi ha en blandad verksamhet Egen regi för att veta vad vi handlar upp Outsourcad för att utveckla vår egen verksamhet Kan finnas område där vi konstaterar att vi av olika skäl behöver outsourca, det motsatta finns också insourcing Det kan finnas strategiska funktioner som inte kan outsourcas Det kan finnas politiska beslut som föranleder outsourcing Vi har både singel och paketerade tjänster Singeltjänster tex ramavtal på kaffemaskiner eller kost och lokalvård Paketerade tjänster tex arbetsplatspaket Oavsett singel eller paketerade tjänster skall kunden inte märka om det är det ena eller andra en leverans till kund

18 Leveranslösning några exempel på blandad verksamhet Extern leverantör Patientkost Medirest; Sjukusområdena i Malmö Lund, Trelleborg Landskrona Lokalvård Sodexo, ISS mfl; Sjukhusområdena i Lund, Trelleborg, Landskrona, Primärvård, Tandvård, Habilitering Fastighetsdrift YIT Alla enheter utom akutsjukhusen FM-Arbetsplatspaket Addici Dockan -600 arbetsplatser, Sodexo WTC 260 arbetsplatser, hyresvärd Medicon Village 250 arbetsplatser. Psykaitri Skåne, Lund -8 avdelningar 30000kvm öppnar 2013 Fastighetsförvaltning nordost avbruten Egen regi Patientkost Egenregi; Sjukhusområdena i Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, Ystad, Kristianstad Lokalvård Egenregi; Sjukhusområdena i Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, Ystad, Kristianstad, Malmö Fastighetsdrift Egenregi Sjukhusområdena i Lund Malmö, Helsingborg, Kristianstad (samma krav som Yit avtalet) FM Arbetsplatspaket Egenregi; Bröstcentrum 70 arbetsplatser, Nedslag i verksamheten -flytt till dockan ca 600 medarbetare Tre veckor efter det att Region Skåne hade fått tillträde till lokalen var de flesta på plats jag lämnade min arbetsplats i fredags kl 1700 i Lund och började här på Dockan kl 8.15 och alt fungerar!

19 Ingår i FM-paketet på Dockplatsen Reception Telefonistservice Parkeringsadministration Säkerhet Kontorsutrustning Mediateknik (t.ex. videokonferens) Tryck/kopiering Bilpool/cykelutlåning Post och gods Internservice Kontorsmaterial Felanmälan Inredning/möbler Vaktmästeri Arbetsplatsflytt Städtjänster Fönsterputsning Catering/konferensservice Fruktleveranser Vattenautomater Varuautomater Kaffe-/teförsäljning Avfallshantering Växtskötsel Kostnaden per arbetsplats betydligt lägre än i tidigare lokaler ph Nytt Psykiatrihus Lund Regionservice utvecklar tillsammans med verksamheten ett FM paket. Paketet syftar till en samlad leverans med en leverantör för alla tjänster.

20 FM -paket Samlad Psykiatrisk Öppenvård, tot 600 personer skall arbeta i huset, 30000Bta 8 vårdavdelningar 107 vårdplatser 4 mottagningar Psykiatrisk Akutmottagning 24/7 Administration inkl Förvaltningsledning Forskning Konferensanläggning (Regionservice) Tack för mig

Så implementerar du FM i offentlig sektor

Så implementerar du FM i offentlig sektor Så implementerar du FM i offentlig sektor IFMA frukostmöte, 26 november i Stockholm Linda Andersson, +46 (8) 520 593 20, linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är FM? 3 Implementering

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

Vi brinner för förbättringar

Vi brinner för förbättringar Nr 3 December 2007 Vi brinner för förbättringar Inför år 2008 skruvar vi upp tempot ytterligare i förbättringsarbetet. Det gäller i hela koncernen och kommer att gå som en röd tråd genom allt vi gör. Att

Läs mer

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice Ledning Göran Elsmén Bitr. servicedirektör 046-15 34 28 070-512 15 74 goran.elsmen@skane.se. Datum 2010-01-20 1 (9) Fastighets- och servicenämnden Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Agnetha Jonsson, chef Landstingsservice Annette Andersson, chef Landstingsfastigheter Mikael Borén, IT-chef Susanne Jangentorp, sekreterare

Agnetha Jonsson, chef Landstingsservice Annette Andersson, chef Landstingsfastigheter Mikael Borén, IT-chef Susanne Jangentorp, sekreterare Protokoll 1 (6) Teknikutskottet 2014-12-02 LK/140109 Plats Beslutande Ersättare Landstingshuset, grupprum B1 Eva Hallström (MP) Per Gruvberger (S) Patrik Fornander (M) Olof Olsson (KD) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin, universitetsdirektör Marie Smedbro, områdeschef Beslutsdatum

Läs mer

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklare Elisabeth Andersson Alice Lindström Klas Göran Björk Förvaltare externa fastigheter Börje Fennhagen Micael Holm Sandra Björkholtz Region Skåne

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Att serva våra medarbetare

Att serva våra medarbetare Den 10 sept 2015 Att serva våra medarbetare Elisabet Lundholm, projektledare intranätet Fredrik Jarnestad, verksamhetsutvecklare Region Skåne 17 000 + 15 000 = 32 000 Det mesta finns på lagret men inte

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer

Organisation och drift av Messingen

Organisation och drift av Messingen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-01-04 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:449 31774 Organisation och drift av Messingen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30 Varumärkesprojektet Statusrapport 2012-03-30 1 Övergripande projekt - Varumärket Preliminär varumärkesstrategi klar. Workshops med beredningen, projektledningsgrupp, kommunikationschefer och Skånes universitetssjukhus

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Välkommen jag heter inte Göran Wallo 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Division Service 400 medarbetare 5 verksamhetschefer 23 enhetschefer Omsätter 1 miljard Alla sjukhusorter

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB En grund två vägar! Traditionell fastighetsförvaltning Verksamhetsanknutna tjänster Gemensamma dokument Förvaltning 1 Verksamhetsanknutna tjänster Definition

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUS I ÖRESUNDS REGIONEN. en rapportsammanfattning

AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUS I ÖRESUNDS REGIONEN. en rapportsammanfattning AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUS I ÖRESUNDS REGIONEN en rapportsammanfattning 1 2 För Region Skåne har en rapport utarbetats med syfte att kartlägga och jämföra avfallsmängder och avfallshantering på sjukhusen

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden YTTRANDE Datum 2014-10-22 1 (16) Planeringsförutsättningar för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 och 2017 - yttrande Innehållsförteckning 1 Fastighets-

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Utredning inför införande av ett Facility Management-koncept John Tillman projektledare

Utredning inför införande av ett Facility Management-koncept John Tillman projektledare Utredning inför införande av ett Facility Management-koncept John Tillman projektledare Uppsala, 201309 Sammanfattning Landstingsservice har fått i uppdrag från produktionsstyrelsen att utreda vad införande

Läs mer

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Välkomna! Agenda 18.00 Välkomna! Om SBAB Ansvar Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Räntetro Lars Gahnström och Per Dalemo, Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.30 Mat och mingel Den

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Leif Nilsson Bitr servicedirektör 040-675 34 49 leif.g.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-05-09 Dnr 99190000 0030 1998-0151/326 C 1 (2) Fastighets- och servicenämnden

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB. Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå.

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB. Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå. Välkomna! Välkomna! Agenda 17.30 Välkomna! Om SBAB Ansvar Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB Räntetro Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.00 Mat och mingel Den 14 augusti 2014 tillträdde

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

P2P Summit 2011. Tema: Förändringsledning - people & process

P2P Summit 2011. Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit 2011 Tema: Förändringsledning - people & process Inför P2P Summit ställde EBG frågor till ca 100 chefer på svenska bolag och organisationer. Ca 2/3 var ekonomichefer och ca 1/3 inköpschefer.

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad SPESAK ögon Samverkan ögonsjukvården i Skåne Samverkansformer SPESAK Specialist sakkunniga - Medicinskt specialistnätverk Ordförande Anders Bergström, Verksamhetschef Lund Ögonsjukvården i Skåne Tvärprofessionella

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Effektivisering av administrationen Granskningsrapport

Effektivisering av administrationen Granskningsrapport Effektivisering av administrationen Granskningsrapport December 2012 Björn Jansson Evald Nalin Lars Niklasson 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar... 3 1.1 Sammanfattande

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer