FM som en integrert del av sygehusvirksomheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM som en integrert del av sygehusvirksomheten"

Transkript

1 FM som en integrert del av sygehusvirksomheten -Region Skånes FM verksamhet under förändring -målstyring med benchmarking og nökkeltall -blandet bruk av egne ressurser og outsorcing Stefan Larsson FM utvecklare, Regionservice Region Skåne - Samlat ansvar för sjukvård, regional utveckling och tillväxt 9 Sjukhus Primärvården Skåne: ca 150 vårdcentraler Ca 140 barnavårdscentraler och ca 100 Folktandvårdskliniker Regional utveckling Kultur Kollektivtrafik Infrastruktur och samhällsplanering Miljö och klimat Samverkan med andra regioner mm. mm medarbetare 36 Mdr SEK

2 Tillsammans för Skånes bästa Regionservice står för stora delar av FM tjänsterna i Region Skåne. Bl.a erbjuder vi Förvaltning av ca kvm Bta (500 inhyrda). Genomför ca 600 byggprojekt/år Fastighetsdrift Lokalvård ca kvm Nta/dag Patienttransporter ca /år Patientkost ca lunch middag/år Parkering, reception, arbetsplatspaket, bevakning, intern och externtransporter, cafeteria, matsalar, konferens, tvätt och textilier, avfall, FM-kundtjänst. konst mm. mm. Svarar för kund o leverantörsreskontra, löner rekrytering mm. 3,2Mdr 1600 medarbetare Region Skåne och FM FM-pilot Helsingborgs lasarett FM Handlingsplan hösten 2009 Alla förvaltningar enas om ett gemensamt FM-arbetssätt

3 Med Sveriges bästa FM-koncept är vi kärnverksamhetens självklara val Intressentperspektivet Intressenterna upplever att tillhandahållna FM-tjänster skapar mervärde både vad gäller kvalitet och pris Medarbetarperspektivet Medarbetarna är serviceinriktade och känner engagemang för FM uppgifterna Medarbetarna ges förutsättningar att utvecklas och förbättras för att skapa mervärde för kärnverksamheten Ekonomiperspektivet Med helhet och samordning som ledord skapar vi en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig FM- verksamhet Verksamhetsperspektivet All FM verksamhet tillför ett mervärde för Region Skåne FM verksamheten koordinerar och utvecklar tjänster i syfte att främja kärnverksamhet och koncernnytta Utvecklingen av FM tjänsterna bygger på optimala standardlösningar som även ger utrymme för specialsydda tjänstelösningar FM gruppen

4 Strategiska FM-delprojekt ( ) 1. Kundtjänst (enkelt för kunden) 2. Produktkatalog (utbud) 3. Paket (ex flyttapaket) 4. Kalkyler, prissättning, debiteringsprinciper (vad kostar tjänsterna) 5. Totalkostnadsanalys (vad kostar FM) 6. Benchmarking (jämföra med andra) 7. NKI (vad tycker kunden) 8. Loggbok (var finns vinsterna) 9. Samordning FM (samordningsuppdrag städ kost inre transporter) 10. Avvikelsehantering (lär av misstag) 11. Systemstöd (för FM) 12. Utbildning, Kund - Medarbetare (alla med på tåget) 13. Kommunikationsplan/mtrl (info, när? vem? hur?) Regionservice organisation fr o m Huvudkontor HR avdelning Lars Hagdahl Ekonomiavdelning Luisa Hansson Verksamhetsutvecklingsavdelning Liselotte Jonsson FM avdelning Anders Forsell Fastighetsutvecklingsavdelning Christina Edlund Byggprojektledning Malin Kihlman Enhet för lokalplanering Enhet för teknik/produktion Medarbetare 40 Mkr 30 Ledning Förvaltningschef/Servicedirektör Ingemar Nilsson Biträdande servicedirektör Leif Nilsson Kommunikationsavdelning Patrik Lundström Fastighetsdistrikt Fastighetsdistrikt Universitetssjukhus Anders Johansson Fastighetsdistrikt Akut och Närsjukvård Håkan Falkboo Medarbetare 20 Mkr 800 Medarbetare 20 Mkr 610 Medarbetare Mkr Affärsområden Skåneteknik Peter Hartvig Skånetransport Mikael Wihlborg Skånetvätt Lars Karlgren Gemensam Servicefunktion Annelie Carlsson Försörjning Magnus Petersson Medarbetare 160 Mkr 330 Medarbetare 65 Mkr 85 Medarbetare 110 Mkr 100 Medarbetare 260 Mkr 160 Medarbetare 900 Mkr 720 Regionservice organisation revideras 1 januari 2013 Reviderad UTKAST Processorienterad inför samverkan organisation

5 Två dimensioner som arbetar tillsammans! Processutvecklare Vi bedömer att en Processorganisation processorienterad organisation har lättare att standardisera utbudet Huvudprocessägare samtidigt som den lokala närvaro i linjen förstärks Verksamhetschef Delprocessägare Linjeorganisation Förvaltningschef Enhets -chef Roller: Processägare Processutvecklare Roller: Förvaltningschef Verksamhetschef Områdeschef Enhetschef UTKAST inför samverkan Medarbetare Regionservice huvudprocesser är stödprocess till vården Ledningsprocessen - Utveckla vision och strategi - Verksamhetsplanera, budgetera och följa upp - Förbättra och utveckla - Fånga kundbehov/ägarbehov och erbjuda lösningar - Uppföljning och identifiera kundens behov av förbättringar Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler - Förvalta fastighetsbeståndet - Förvaltning extern förhyrning - Strategisk fastighetsutveckling K U N D Fånga kundbehov/ ägarbehov och erbjuda lösningar Leverera servicetjänster - Leverera lokalvård - Leverera textiltjänster - Leverera och erbjuda positiva måltidsupplevelser - Leverera verksamhetstekniska tjänster - Leverera och utföra beställningstransporter - Leverera och utföra planerad materialförsörjning - Leverera övrig service K U N D Uppföljning och identifiera kundens behov av förbättringar Leverera HR- och Ekonomitjänster - Leverera HR-tjänster - Leverera Ekonomi-tjänster Stödprocesser - HR-processer - Ekonomiprocesser - Kommunikationsprocesser

6 Övergripande plan för utvecklingsarbetet Identifiera processerna Processernas nuläge Beställarnas & ägarnas krav. -95 MSEK Processernas börläge Först måste man ta fram processer och process-organisation. När det klart så skall man hitta en linjeorganisation som stödjer processorganisationen Bemanna processrollerna Designa processerna så dom klarar kraven Definiera roller Definiera forum Börja arbeta enligt dom nya processerna Definiera kompetensgrupp er Utarbeta linjeorganisation Bemanna linjeorganisationen Nya processer, arbetssätt och organisation Resultatuppföljning, förändringsledning, kommunikation, apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Målstyring med benchmarking og nökkeltall Hur benchmarkar vi? Hur tar vi hand om all data? fakta? analyser Hur använder vi benchmarkingen i processutvecklingen

7 17 landsting och 44 sjukhus från norr till söder deltar i benchmarkingprogram inom 8 FM-processer E&Y utför BP på uppdrag av Best Service Deltagande sjukhus Lokalvård Materialförsörjning Patientkost Lokalvård Fastighetsdrift Patienttransporter Textilhantering Post och paket Ny Avfallshantering Ny Benchmarkade processer 2013 Åtta sjukhus från Sverige, Danmark och Norge deltog förra året i ett nordiskt benchmarkingprogram för sjukhus E&Y utförde BP på uppdrag av IFMA Nordic 3 svenska sjukhus deltog 3 danska sjukhus deltog 2 norska sjukhus deltog Data från ytterligare 40 svenska sjukhus benchmarkades i programmet 3 processer benchmarkades i det nordiska programmet Patientkost Lokalvård Materialförsörjning Deltagande sjukhus Rapporten finns att ladda ner på

8 Facilities Management Benchmarkingprogrammet Sverige 2012 I programmet mäter man arbetsplatspaket på kontor Arbetsplatspaket Dockan Deltagare Benchmarkade processer 18 organisationer (26 siter) deltar i programmet 13 processer ingår i programmet* Avfallshantering Lokalplanering Bevakning Personalmåltider Kaffetjänst Posthantering Konferensservice Reception Kontorsmaterial Resehantering (NY!) Lokalkostnad Telefonväxel Lokalvård Benchmarking Best Service samarbetar med Ernst & Young I programmet mäter man kostnad, servicenivå och kundtillfredställelse Nöjdbrukar -index Tre viktade delar ligger till grund för beräkningen av vilken deltagande sjukhus som är Best practice för respektive process: Kostnadsnyckeltal, 0-3 poäng Servicenivå, 0-1,5 poäng Nöjdbrukarindex, 0-1,5 poäng Maxpoäng för varje process är 6 poäng, vilket förutsätter: Lägst kostnadsnyckeltal Högsta möjliga servicenivå Högsta möjliga nöjdbrukarindex Högst totalsumma ger Best practice Kostnad Servicenivå ,5 Poäng per del 0-1,5 Best practice 0-6

9 1. Processdefinitionerna är utgångspunkten för all datainsamling Processdefinitionerna uppger vad programmet avser med respektive ingående process, vilka kostnader och volymer som ryms inom ramen för respektive process, hur servicenivåer skall definieras och vilka kvalitativa uppgifter som efterfrågas Processdefinitionerna lägger grunden för vilken data som skall samlas in och på vilket sätt detta skall göras Landstingen utser en referensgrupp inom varje process där referensgruppen tar fram ett förslag på processdefinition inom respektive process Processdefinitionerna revideras varje år av deltagarna Antalet processer beslutas av Best Service, processdefinitionen säkerställer att resultatet blir jämförbart mellan sjukhusen 2. Datainsamlingsmallarna är de ark i vilka deltagarna fyller i efterfrågad kvantitativ och kvalitativ data Ernst & Young tillhandahåller mallar för insamling av efterfrågad data, såväl kvantitativ som kvalitativ Strukturen för mallarna är identisk för respektive process även om specifik efterfrågad data kan variera Respektive cell i mallarna har fått ett referensnummer för att förenkla diskussioner mellan Ernst & Young och deltagarna samt ge hänvisningar till stöddokument För att underlätta uträkning av personalkostnader finns även en mall för beräkning och fördelning av dessa kostnader med instruktioner om hur de resulterande kostnaderna skall införlivas i datainsamlingsmallarna

10 3. Stöddokumentet Principer för datainsamling syftar till att underlätta deltagarnas arbete med datainsamling I ett stöddokument förklaras principerna för datainsamlingen på ett detaljerat vis I detta dokument återfinns en förklaring till vad varje efterfrågad data innebär, sorterat enligt de referensnummer som finns i datainsamlingsmallarna Principerna har uppdaterats med frågor som ställdes inom processerna och är ett levande dokument som Ernst & Young och landstingen har ett gemensamt ansvar att utveckla I de olika processerna mäter vi hela processen oavsett vem som utför tjänsten End to end

11 Region Skåne står för drygt en femtedel av de benchmarkade kostnaderna Totalt jämförs kostnader för 3,33 miljarder kr Kostnadsandelar Skåne och totalt LV MF PK FD PT TH FM Vård ÖK Process Kostnadstyp Kommentarer Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Gränsdragningen mellan FM och Vårdpersonal skiljer sig mellan sjukhusen Processflöde Portionering* Planering Inköp Tilllagning Servering Distribution Efterarbete Utförs av FM-personal eller leverantör Mixad lösning** Utförs mestadels av Vårdpersonal Mixad lösning** Beställning från Patient Beställning till Köket Servering till Patient Arbete med Disk Kommentarer Inom aktiviteterna Beställning från patient, Beställning till köket samt Servering till patient dominerar vårdpersonal stort som den resurs vilken utnyttjas av de deltagande sjukhusen, det finns dock sjukhus där FM både tar hand om beställning till och från patient vilket visar att denna lösning är möjlig att genomföra På nio av de fyrtiotvå deltagande sjukhusen inom patientkost används även vårdpersonal som enda resurs vid Diskning Det vanligaste upplägget inom Disk är att en viss andel av disken går tillbaka till köket för disk, medans exempelvis glas, bestick etc. diskas på avdelningen av vårdpersonal Olika analyser ger oss värdefull information när vi utformar processerna. Denna rapport ger exempel på att rollfördelningen behöver ses över

12 Ernst & Youngs rekommendationer till Regionservice (1/3) Kostnader högre än medianen på x av 8 sjukhus Kostnaden varierar stort inom regionen Servicenivån är högre än medianen på samliga sjukhus Leveranslösningen är differentierad mellan sjukhusen NBI-nivån är högre än medianen på hälften av sjukhusen Lokalvård Processägaren driver förbättringsaktiviteter Materialförsörjning inom ekonomi, servicenivå och NKI Aktiviteter Utgångspunkt budgeteras för rekommendation och rapporteras enl ledningssystemrekommendation Kostnader är högre än medianen på x av 8 sjukhus Kostnaden varierar stort inom regionen Servicenivån är medianen eller högre än medianen på samtliga sjukhus Brukarnöjdheten är lägre än medianen för x av 7 sjukhus Processupplägg skiljer sig åt mellan sjukhusen inom regionen Rekommendation Se över vald leveranslösning! Harmonisera processen över regionen! Anpassa servicenivåerna till brukarnas behov Lär av ort 1 och ort2 som kommer ut högt inom både kostnader och servicenivå Se hur ort 3 arbetar med processen för att få nöjda brukare Processägaren tar fram en fördjupad aktivitets plan för att nå best practice Sätter nyckeltal för processen Fortsätt arbetet med att ta kontroll över hela processen från strategi och styrning till beställning och uppackning! Centralisera styrningen regionövergripande med en tydlig och uttalad processägare! Ta lärdom av de sjukhus som har kommit längst i arbetet med materialförsörjning och harmonisera processen Exempel på processorienterad analys Lokalvård Median 220kr/kvm Måltal, Best practice 170kr/kvm Ort Ort Ort Ort Ort 3,5 12% 2,9 12% 5,0 17% 1,9 8% 3,2 15% Ort 0,8 4% Ort 2,2 14% Ort 0,2 1% Besparingspotential 4,7 19,2 Mkr *obs tankemodell med fiktiva nyckeltal

13 Exempel på processorienterad analys Patientkost Median 201 kr vårddygn Måltal, best practice 170 kr/ vårdygn Ort 2,4 20% Redovisning av NBI-enkäter Patient -Patienterna är överlag nöjda med städning, kost, transporter och textil 5,0 Nöjdbrukarindex (NBI) Patient 4,0 3,0 2,0 1,0 Max Medel Medel 2011 Min BP 0,0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Patientkost Besparingspotential Ort Ort Ort Ort Ort Ort Ort 0,7 3,9 1,6 6,4 0,3 4,3 3, Mkr 6% 19% 4% 29% 4% 19% 45% *obs tankemodell med fiktiva nyckeltal Lokalvård Patienttransport Textilhantering Nr Fråga Nr Fråga F1 F2 F3 F4 F5 Hur nöjd är du generellt med städningen på avdelningen? Hur upplever du generellt maten du äter på sjukhuset? Hur nöjd är du med smaken på maten? Hur nöjd är du med temperaturen på maten? Hur nöjd är du med utbudet av mat? F6 F7 F8 F9 F10 Patientenkäten ger oss värdefull information om slutkonsumenten -brukaren Hur nöjd är du med utseendet på maten? Hur nöjd är du med servicen runt måltiderna? Hur stor aptit har du haft vid din vistelse på sjukhuset? Hur nöjd är du med det bemötande du får av transportpersonal vid transporter inom sjukhuset? Hur nöjd är du generellt med patientkläder och bäddtextilier på avdelningen? Kommentarer Smaken samt utseendet på maten är de viktigaste faktorerna för att patienterna ska bli nöjda med den mat som serveras Utbudet är också viktigt medan temperaturen, aptiten samt servicen är mindre viktigt Fokusera på att maten smakar bra och ser aptitlig ut glöm inte att variera kosten Inom patientkost återfinns de minst nöjda patienterna vilket också drar ned medelvärdena (gäller ej F7)

14 Redovisning av NBI-enkäter Personal -Personalen är mindre nöjd och mer kritisk än patienterna men generellt sett nöjd med både Lokalvård och Materialförsörjning 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Nöjdbrukarindex (NBI) Personal Max Medel Medel 2011 Min BP Kommentare Personalen r är i snitt 0,56 enheter mindre nöjda än patienterna Mest nöjd är personalen med Patienttransporter samt Patientkost Minst nöjd är personalen med Fastighetsdrift samt Lokalvård Medel 2012 är på samtliga jämförbara frågor högre än 2011 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Lokalvård Nr Fråga Nr Fråga Nr Fråga Nr Fråga Hur nöjd är du generellt med städningen? Hur nöjd är du med städningen i allmänna ytor? Hur nöjd är du med städningen i patientutrymmen? Hur nöjd är du med städningen i hygienutrymmen? F7 F8 F9 F10 Hur nöjd är du med leveransen och tillgängligheten för förbruknings-material F11 till din avdelning? Hur nöjd är du med tillgängligheten i materialförrådet? F12 Materialförsörsörjnikostransport Patient- Patient- g Textilhantering Fastighetsdrift Hur väl fungerar informationen vid Vad är ditt omdöme om väntetid på F13 restnoterade artiklar? Personalenkäten patienttransporter? är Hur nöjd är du med huvudleverantören F14 av förbrukningsmaterial? Hur nöjd är du generellt med textilhanteringen? Hur upplever du processen för Hur nöjd är du med tillgängligheten F15 F21 patientkost på sjukhuset? av personalkläder? information om olika Hur nöjd är du generellt med Hur nöjd är du med lokalernas skick F16 patienttransporterna? dimensioner i och vår funktion? Vad är ditt omdöme angående transportörernas bemötande? F17 Kontakt -center mer omfattande och ger oss värdefull leverans Hur lätt är det att göra en felanmälan? Vad är ditt omdöme om tillgängligheten på patienttransporter? F18 Hur upplever du inställelsetiden för avhjälpande av anmälda fel? F19 F20 Hur väl fungerar återkopplingen? Hur nöjd är du med kontaktvägen/vägarna för att beställa servicetjänster? Hur nöjd är du med tillgängligheten när du beställer servicetjänster? Patienterna är mer nöjda än personalen inom samtliga jämförbara processer Max Min Störst skillnad återfinns inom Lokalvård där personalen i snitt utdelar 0,86 färre poäng. Detta kan sannolikt förklaras av att personalen kontinuerligt vistas i den aktuella miljön. Trots att personalen själva inte är slutkund i processen för Patientkost är brukarnöjdheten lägre inom personalen än inom patientgruppen. KPI De olika processerna har olika KPI. En reception har högre måltal än tex textilhantering *Dessa frågor är inte formulerade exakt lika till patient och personal

15 Blir det bättre när man benchmarkar? Hur har vår best practice placering förändrats mellan Totalt sätt har Region Skåne förbättrat sin placering på alla sjukhus med några få undantag. Region Skåne uppvisar stor spridning i best practice rankingen inom samtliga processer vilket tyder på en icke centraliserad styrning samt leveransmodell. Spridningen har dock minskat Vad ser vi i Skåne? Årets benchmarking visar en stor besparingspotential i de sex processerna. Ett rimligt antagande är att en väl genomförd processöversyn kan ge upp till det angivna beloppet. I processerna mäts hela processen dvs de arbetsmoment som utförs av FM personal respektive vårdpersonal. Utförande vårdpersonal andel i de olika processerna varierar från 0% till 29% av totalkostnaderna. Besparingspotentialen skall därför ses ur ett Region Skåne perspektiv dvs helhet. De sista metrarna behöver ses över och tydliggöras Servicenivåerna skiljer sig åt mellan sjukhusen Tjänsterna utförs olika på de olika sjukhusen NKI kundnöjdheten varierar Det har skett positiva förbättringar mellan 2011 och 2012 Det finns många guldkorn att utveckla likväl som det finns en förbättringspotential i både egen regin och den outsourcade verksamheten

16 Erfarenheter Benchmarking Stort engagemang i organisationen Skapar nätverk på alla nivåer, regionalt, nationellt, nordiskt Hjälper oss att skapa lösningar som möter våra kunders behov med fokus på värde och kostnadseffektivitet. Datamaterialet ger oss bra underlag för en fördjupad intern analys och utveckling av nyckeltal Regionservice benchmarkar nationellt med de 44 sjukhusen men också internt med de egna (9 st) BP stödjer FM visionen och en processorienterad organisation Benchmarkingen har kommit för att stanna FM som en integrert del av sygehusvirksomheten -blandet bruk av egne ressurser og outsorcing

17 Region Skåne har blandad kärnverksamhet 9 sjukhus i Skåne, 8 i egen regi, 1 på entreprenad Primärvården Skåne: 87 vårdcentraler i egen regi, vårdavtal med 62 privata vårdgivare 90 barnavårdscentraler i egen regi och 50 i privat regi Andra exempel på outsourcad lösning Kollektivtrafik Sjukresor Centralförråd Uppgifterna avser 2010 Regionservice sourcingstrategi Regionservice har blandad verksamhet För att vara bäst måste vi ha en blandad verksamhet Egen regi för att veta vad vi handlar upp Outsourcad för att utveckla vår egen verksamhet Kan finnas område där vi konstaterar att vi av olika skäl behöver outsourca, det motsatta finns också insourcing Det kan finnas strategiska funktioner som inte kan outsourcas Det kan finnas politiska beslut som föranleder outsourcing Vi har både singel och paketerade tjänster Singeltjänster tex ramavtal på kaffemaskiner eller kost och lokalvård Paketerade tjänster tex arbetsplatspaket Oavsett singel eller paketerade tjänster skall kunden inte märka om det är det ena eller andra en leverans till kund

18 Leveranslösning några exempel på blandad verksamhet Extern leverantör Patientkost Medirest; Sjukusområdena i Malmö Lund, Trelleborg Landskrona Lokalvård Sodexo, ISS mfl; Sjukhusområdena i Lund, Trelleborg, Landskrona, Primärvård, Tandvård, Habilitering Fastighetsdrift YIT Alla enheter utom akutsjukhusen FM-Arbetsplatspaket Addici Dockan -600 arbetsplatser, Sodexo WTC 260 arbetsplatser, hyresvärd Medicon Village 250 arbetsplatser. Psykaitri Skåne, Lund -8 avdelningar 30000kvm öppnar 2013 Fastighetsförvaltning nordost avbruten Egen regi Patientkost Egenregi; Sjukhusområdena i Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, Ystad, Kristianstad Lokalvård Egenregi; Sjukhusområdena i Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, Ystad, Kristianstad, Malmö Fastighetsdrift Egenregi Sjukhusområdena i Lund Malmö, Helsingborg, Kristianstad (samma krav som Yit avtalet) FM Arbetsplatspaket Egenregi; Bröstcentrum 70 arbetsplatser, Nedslag i verksamheten -flytt till dockan ca 600 medarbetare Tre veckor efter det att Region Skåne hade fått tillträde till lokalen var de flesta på plats jag lämnade min arbetsplats i fredags kl 1700 i Lund och började här på Dockan kl 8.15 och alt fungerar!

19 Ingår i FM-paketet på Dockplatsen Reception Telefonistservice Parkeringsadministration Säkerhet Kontorsutrustning Mediateknik (t.ex. videokonferens) Tryck/kopiering Bilpool/cykelutlåning Post och gods Internservice Kontorsmaterial Felanmälan Inredning/möbler Vaktmästeri Arbetsplatsflytt Städtjänster Fönsterputsning Catering/konferensservice Fruktleveranser Vattenautomater Varuautomater Kaffe-/teförsäljning Avfallshantering Växtskötsel Kostnaden per arbetsplats betydligt lägre än i tidigare lokaler ph Nytt Psykiatrihus Lund Regionservice utvecklar tillsammans med verksamheten ett FM paket. Paketet syftar till en samlad leverans med en leverantör för alla tjänster.

20 FM -paket Samlad Psykiatrisk Öppenvård, tot 600 personer skall arbeta i huset, 30000Bta 8 vårdavdelningar 107 vårdplatser 4 mottagningar Psykiatrisk Akutmottagning 24/7 Administration inkl Förvaltningsledning Forskning Konferensanläggning (Regionservice) Tack för mig

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Innehållsförteckning Regionservice tillsammans gör vi skillnad 5 Det här är Regionservice 7 Kundnöjdhet 9 Nöjd brukarindex 9 Lyssna på Kund 10 Drift- och leveranssäkerhet

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Så implementerar du FM i offentlig sektor

Så implementerar du FM i offentlig sektor Så implementerar du FM i offentlig sektor IFMA frukostmöte, 26 november i Stockholm Linda Andersson, +46 (8) 520 593 20, linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är FM? 3 Implementering

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP)

Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP) Protokoll 1 (6) Teknikutskottet 2014-04-30 LK/140109 Plats Landstingshuset, grupprum B1 Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP) Åsa Johansson

Läs mer

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar Konferens 2017-09-14 Nationell förstudie sjukfrånvaro 1 I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola

Läs mer

LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS 2012 REGION SKÅNE ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN Skåne LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-08 1 (45) Fastighets- och servicenämnden Regionservice

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Divisionsplan 2015 2017

Divisionsplan 2015 2017 Divisionsplan 2015 2017 Division Service Norrbottens läns landsting Datum: 18 december 2014 Teija Joona Divisionschef Hans Rönnquist Bitr landstingsdirektör PROCESS FAKTAÄGARE GODKÄND AV UPPRÄTTAD AV Planering

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Vi brinner för förbättringar

Vi brinner för förbättringar Nr 3 December 2007 Vi brinner för förbättringar Inför år 2008 skruvar vi upp tempot ytterligare i förbättringsarbetet. Det gäller i hela koncernen och kommer att gå som en röd tråd genom allt vi gör. Att

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance)

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan vänder sig till dig som beställer läkemedel i hela förpackningar. Du väljer i första hand

Läs mer

Regionservice Huvudkontor

Regionservice Huvudkontor Regionservice Huvudkontor Johanna Löthberg Upphandlingsstrateg 046-675 31 86 Johanna.lothberg@skane.se Rapport Datum 2015-05-13 Version 1 Dnr 1402146 1 (9) Rapport utredningsuppdrag från servicenämnden

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice Ledning Göran Elsmén Bitr. servicedirektör 046-15 34 28 070-512 15 74 goran.elsmen@skane.se. Datum 2010-01-20 1 (9) Fastighets- och servicenämnden Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-10-15 1 (5) Behovsbedömning Öron-Näs och Halsmottagning (ÖNH) i Skåne Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden

Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016 Färska charkuterivaror 1400827 2016 10 31 2018 10 31 Avtal för för färska charkuterier och charkprodukter. Färskt kött 1400826 2016 10 31 2018

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden PROTOKOLL 43 58 Datum 2014-09-18 1 (9) Protokoll från fastighets- och servicenämndens sammanträde Tid: 2014-09-18 kl. 09.00-14.15 Plats: Kompassen plan 6, WTC World Trade

Läs mer

Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting. En stolt beskrivning av vår verksamhet

Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting. En stolt beskrivning av vår verksamhet Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting En stolt beskrivning av vår verksamhet Utifrån 5 perspektiv Verksamhet/Förnyelse Kund Medarbetare Miljö Ekonomi Kost Landstingsservice AB Verksamhet/Förnyelse

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Kr 2 000 000 000 Förmånskostnaden för läkemedel + handelsvaror i Skåne under 2007 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 Total kostnad läkemedel

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Välkommen jag heter inte Göran Wallo 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Division Service 400 medarbetare 5 verksamhetschefer 23 enhetschefer Omsätter 1 miljard Alla sjukhusorter

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE EY Victor Mannerholm Hammar Nordea Niklas Jönsson Head of Business Support & Strategy, IFM Contract Director Tetra Pak Carolin Malmsten

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Agnetha Jonsson, chef Landstingsservice Annette Andersson, chef Landstingsfastigheter Mikael Borén, IT-chef Susanne Jangentorp, sekreterare

Agnetha Jonsson, chef Landstingsservice Annette Andersson, chef Landstingsfastigheter Mikael Borén, IT-chef Susanne Jangentorp, sekreterare Protokoll 1 (6) Teknikutskottet 2014-12-02 LK/140109 Plats Beslutande Ersättare Landstingshuset, grupprum B1 Eva Hallström (MP) Per Gruvberger (S) Patrik Fornander (M) Olof Olsson (KD) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Malin Kihlman Fastighetsdivisionschef 046-17 78 94 Malin.Kihlman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-19 Dnr 1301306 1 (1) Motion. Investera Skåne ur krisen Ordförandens

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Datum Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sevicenämnden

Datum Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sevicenämnden DAGORDNING PUBLIK Datum 2016-05-19 1 (6) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-05-26 kl.09.00-16.00 Plats: Rum Öresund, plan 6, Dockplatsen

Läs mer

Att serva våra medarbetare

Att serva våra medarbetare Den 10 sept 2015 Att serva våra medarbetare Elisabet Lundholm, projektledare intranätet Fredrik Jarnestad, verksamhetsutvecklare Region Skåne 17 000 + 15 000 = 32 000 Det mesta finns på lagret men inte

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016

Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016 Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016 Färska charkuterivaror 1400827 2016 10 31 2018 10 31 Avtal för för färska charkuterier och charkprodukter. Färskt kött 1400826 2016 10 31 2018

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-09 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklare Elisabeth Andersson Alice Lindström Klas Göran Björk Förvaltare externa fastigheter Börje Fennhagen Micael Holm Sandra Björkholtz Region Skåne

Läs mer

Värdeskapande förhållningssätt

Värdeskapande förhållningssätt Värdeskapande förhållningssätt Jan Inge Lind 2012-02-08 Göteborg Vilka värden ska skapas? Bättre kvalitet/nöjdare patienter Lägre kostnader Mer likvärdig vård 2012-02-13 Jan-Inge Lind 1 Ett värdeskapande

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder

Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder Erika Ericsson och Mathias Kristiansson 2017-09-27 Agenda 27/9 Frukost 9 10 Introduktion och presentation Bakgrunden till mötet Upplägget

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Charlotta Gyland Enhetschef 040-675 36 93 charlotta.gyland@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-04 1 (7) Införande av valfrihetssystem för behandling av grå starr i Skåne Ordförandens

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB En grund två vägar! Traditionell fastighetsförvaltning Verksamhetsanknutna tjänster Gemensamma dokument Förvaltning 1 Verksamhetsanknutna tjänster Definition

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 2013 Skånetrafiken Rapport Juli 2013 1 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta Kvartal 2 2013 Uppföljning av aktivitetsplanerna

Läs mer

Digitalisering - verksamhetsutveckling eller it-utveckling? Dr. Krister Dackland, CIO, TDC Nordic

Digitalisering - verksamhetsutveckling eller it-utveckling? Dr. Krister Dackland, CIO, TDC Nordic Digitalisering - verksamhetsutveckling eller it-utveckling? Dr. Krister Dackland, CIO, TDC Nordic Den it-strategiska beslutsförmågan Nationell studie baserad på 500 intervjuer med personer i ledande befattning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer