Affärsplan HIT HALLAND. UTKAST onsdag 20 juli 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan HIT HALLAND. UTKAST onsdag 20 juli 2011"

Transkript

1 Affärsplan HIT HALLAND UTKAST onsdag 20 juli 2011

2 INNEHÅLL Bakgrund Nuläge. Mission Vision... Affärsidé.. Vårt upptagningsområde... Medlemmar. Medlemmars marknads och målgrupper Konkurrenter. Positionering Vårt erbjudande SWOT. Mål.. Strategier. Nyckelfaktorer Bilagor: - Marknadskartläggning enkätundersökning - Organisationsplan - Marknads/Aktivitetsplan - Tidsplan - Budget

3 BAKGRUND Styrelse och medlemmar i HIT Halland har under en längre tid efterfrågat en stark organisation med helhetssyn som kan fungera som paraplyorganisation, inspiratör, stöd, säljare, språkrör och avtalspartner på ett övergripande plan för landsbygdsentreprenörer inom besöksnäringen i Hallands inland. Flera mindre organisationer finns som antingen är avgränsade geografiskt eller efter intresseområde, och man har inte upplevt att de fått den styrka och position som krävs för att göra sig hörd gentemot besökare/kunder, media, eller som motpart till Region Halland och liknande organisationer. Enkätundersökning För att undersöka om fler landsbygdsföretag i Hallands inland hade samma önskemål utfördes med hjälp av bidrag från LEADER en intervjuomgång med 25 personliga intervjuer och 50 telefonintervjuer bland företrädare för såväl företag som föreningar både inom och utom dagens HIT Hallandorganisation där önskemål och behov kartlades. (Se bilaga 1). Resultatet bekräftade HIT Hallands styrelses syn på situationen. Önskemålen och reflektionerna från denna kartläggning är det som HIT Halland nu baserar denna affärsplan för en ny typ av verksamhet på. NULÄGE Externa förutsättningar: De externa förutsättningarna för en aktör med helhetssyn och övergripande intresse för att främja besöknäringen bland landsbygdsentreprenörerna inom Hallands inland är goda. Det finns idag ingen aktör som tar ett halländskt helhetsgrepp, inte heller från turistbyråhåll. Alla aktörer talar i egen sak vilket har inneburit att Halland som landskap och region synts dåligt i nationella sammanhang, och blivit lite av ett vitt område med splittrad kommunikation. Konkurrensen från de närliggande områdena Skåne eller Göteborg där de istället samarbetat och marknadsfört sig med gemensamma krafter är hård. Halland har många fördelar med varierande natur, kultur och historia, småskalighet, goda kommunikationer, expansiva regioner samt med ett geografiskt läge nära köpstarka regioner i såväl Sverige som Danmark varvid det borde vara relativt lätt att attrahera fler besökare till såväl Hallands inland som kustregionerna. Det finns några olika bidragsprogram från Tillväxtverket, LEADER, samt EU-projekt som kan bidra finansiellt för att bygga upp organisationen. Dessutom finns, efter den enkätundersökning som HIT Halland genomfört, ett underlag som visar landsbygdsentreprenörernas intresse för en organisation av detta slag. Detta underlag bör även styrka intresset för sponsorer och andra intressenter att medverka och bidra finansiellt. Interna förutsättningar: HIT Halland är en etablerad organisation med en kompetent ledningsgrupp bestående av landbygdsentreprenörer inom besöksindustrin vilket borgar för en god kännedom om medlemsföretagens behov. Eftersom den fortsatta verksamheten ska axla nya uppgifter behövs dock dels en ny central organisationsstruktur samt ny kompetens. Primärt ska fokus läggas på rekrytering av säljare samt av en verksamhetsledare. Ytterligare kompetenser och resurser kan knytas via samarbeten och partnerskap. HIT Halland förfogar idag inte över några ekonomiska resurser för att bygga upp denna nya

4 verksamhet och det är därför oerhört viktigt att man snabbt får ekonomiskt bidrag för detta, samt att man så fort som möjligt får igång en verksamhet med egen intäktsgenerering. MISSION HIT Halland ska vara den mest tongivande aktören som bidrar till att Hallands landsbygd ständigt utvecklas och utökar sin attraktionskraft för såväl besökare, invånare som arbetstagare. VISION Genom ett aktivt utvecklingsbaserat agerande och med en helhetssyn på besöksnäringen i halländska inlandet ska HIT Halland vara den organisation som till högsta grad bidrar till en ökad tillväxt och lönsamhet för medlemsföretagen dels via externa aktiviteter som egna säljaktiviteter, dels genom PR och marknadsföring och strategiska samarbeten men även genom interna aktiviteter som kompetenshöjning samt samordning i kostnadsbesparande och verksamhetsunderlättande syfte. AFFÄRSIDÉ HIT Halland ska i egenskap av paraplyorganisation för landsbygdsentreprenörer inom besöksnäringen samt intresseorganisationer i Hallands inland aktivt bidra till områdets fortsatta utveckling och ökande attraktionskraft. Det primära sättet att nå detta är att stötta entreprenörsföretagen inom besöksnäringen genom att generera nya samt utveckla deras affärer samt att bidra till besparingar och underlättande av verksamhetsdrift genom samordning av aktiviteter. HIT Halland ska även fungera som initiativtagare till att nya tjänster, produkter och företag etableras i de fall där man ser en uppenbar nytta av detta. Det sekundära sättet att marknadsföra Halland som destination, att bedriva lobbying och PR, samt att fungera som en talesman för alla medlemsföretag och föreningar gentemot myndigheter och samarbetspartners. VÅRT UPPTAGNINGSOMRÅDE HIT Hallands upptagningsområde omfattar Hallands län samt områden med naturlig närhet och gränsöverskridande samhörighet till Halland. MÅLGRUPPER/MEDLEMMAR Inom HIT Hallands nya verksamhet ser vi 3 olika typer av medlemmar: 1. Vinstdrivande företag inom eller med nära anknytning till besöksnäringen i Hallands inland. 2. Intresseorganisationer och föreningar med syfte att bevara, utveckla och underhålla detta område eller intresse samt att locka besökare till detsamma. 3. Stödmedlemmar i form av företag som inte tillhör besöksnäringen, men som vill stödja HIT Hallands misson.

5 Även om medlemskapet kommer vara på företagsnivå för entreprenörsföretagen så kommer HIT Halland marknadsföra sig aktivt till de föreningar och organisationer som de ingår i. Tanken är inte att konkurrera med de befintliga föreningarna, utan att fungera som paraplyorganisation för dessa. Det är viktigt att de små nätverken finns kvar eftersom det är omöjligt för en större aktör att driva vidare enskilda frågor där stor lokalkännedom eller ämneskännedom är nödvändig för att utveckling och idéer ska frodas. Medlemmars MARKNAD & MÅLGRUPPER Geografiskt: Den externa marknadsföringen och informationen av HIT Hallands och dess medlemsföretag och organisationer ska rikta sig dit där medlemmarna önskar. Förslag: Västsverige, Södra Sverige, Danmark, Norge, Stockholmsområdet, övriga Sverige, väst- Europa (framför allt Tyskland, Holland, England), övriga Europa/världen. Marknadssegmentering: A. Privatkunder (turister, fritidsbesökare) B. Professionella kunder (ofta konferenskunder) C. Uppdelat på ämne eller intresseområde (ex.vis. Mat, natur, historia/kultur, event, fiske/fågelskådning, boende) Målgrupper: A. Kvinnor och män i åldrar 25-65? Familjer? B. Konferensbokare på stora företag inom 15 mils radie, agenter, resebyråer mm C. Researrangörer för specialresor med visst intresse, privatpersoner med visst intresse. KONKURRENTER I första hand ser vi turistorganisationer med övergripande ansvar som Göteborg & Co samt Skåneturist som de konkurrenter HIT Halland vill mäta sig emot, och efterlikna vad gäller position. I andra hand ser vi olika bokningsföretag för konferensanläggningar. Att vi ser ovanstående företag som konkurrenter hindrar dock inte att HIT Halland kommer att försöka etablera ett samarbete med dessa parter på samma sätt som med de olika kommunala turistbyråerna i Halland. POSITIONERING Positionering gentemot allmänhet, företag, myndigheter: HIT Halland är den aktör som har helhetsgrepp över Hallands inlands besöksnäring och besöksområden. Dit man vänder sig som besökare, samarbetspartner eller myndighet om man vill få heltäckande besöksinformation och möjlighet till specialarrangemang. Positionering gentemot landsbygdsentreprenörer och lokala organisationer: HIT Halland är den aktör som aktivt bidrar till att öka attraktionskraften i Hallands inland samt utveckling av besöksnäringen genom försäljnings- och samordningsaktiviteter för medlemsföretagen och organisationerna. Dit man vänder sig som företag om man vill bli del i ett större sammanhang med en starkare röst och resurser och få ökade möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte.

6 VÅRT ERBJUDANDE Erbjudande till allmänhet, företag, myndigheter: Besöksinformation, specialpaket, arrangemang i Hallands inland. Erbjudande till landsbygdsentreprenörer och lokala organisationer: (OBS! baserat och presenterat i prioritetsordning efter resultat från undersökningen) 1. Försäljning av befintliga tjänster/produkter (provisionsbaserat, via mässor, gemensamt MF och PR) 2. Produktutveckling (t.ex. utveckling av paket, arrangemang, nya tjänster) 3. Kompetensutveckling (enstaka avgiftsbelagda kurser samt löpande träffar för erfarenhetsutbyte) 4. Bevakning av omvärldsfrågor 5. Besparingar/Centrala upphandlingar 6. Personal (praktikplatser, specialkompetens, vikariepool) SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter, hot): SWOT Styrkor Helhetssyn på attraktionskraft för Hallands inland Medlemsdrivet Affärsdrivet finansiell modell Styrelse med lång och bred kompetens Möjligheter Snabbt upp på banan genom provisionsbaserad försäljning och deltagande på TUR-mässan Möjlighet att starta Region Hallands nya webbportal? Svagheter Bryter ny mark verksamheten är inte etablerad Ny personal måste rekryteras - inkörstid Fragmenterad bild av Hallands inland hos omvärlden Hot Svagare medlemsrekrytering än väntat pga projekttrötthet och tidigare otydlighet hos HIT Halland För långsam start gör att medlemmar hoppar av Problem med personalrekrytering MÅL Långsiktiga 5 år? Kvantitativa: Medlemsantal företag/nätverk/sponsorer, ökat antal besökare i Halland (fördelat på önskade grupper), ökat spenderande av besökare, omsättning, vinst, generande av ökad försäljning för medlemsföretag, minskade kostnader, Kvalitativa: Att vara kända för att vi är och gör. I våra målgrupper Att vara kända för att hos våra kunders målgrupper Kännedomsnivå hos allmänhet och media

7 Samarbetsavtal med organisation xx och företag xxx Breddning branscher för medlemsföretag MÅL Kvantiatiava: xxx Kvalitativa: xxx Kortsiktiga 1-3 år: STRATEGIER - hur vi ska nå målen: Övergripande långsiktig strategi: Ambitionen för HIT Halland är att bygga en organisation som tar ett helhetsgrepp för utveckling av besöksnäringen i Hallands inland, och som blir den självklara aktören gentemot besökare, media, myndigheter samt en talesman för de entreprenörsföretag och intresseorganisationer vilka bildar medlemskåren. Att den övergripande strategin är baserad på en djup förståelse för medlemmarnas situation och möjligheter anser vi vara avgörande, och det är även därför HIT Halland genomfört den enkätundersökning omfattande 75 intervjuer som ytterligare belägger de delstrategier samt prioriteringar som gjorts i denna affärsplan. För att HIT Halland snabbt ska få den önskade positionen och nå de satta målen är det avgörande att snabbt erhålla finansiering för uppbyggnadsfasen med prioritet på rekrytering av personal för centralorganisationen. Vi tror att det rätta sättet för att nå den vision och mission som finns för HIT Halland är så som beskrivs i denna affärsplan. - Tjänster/produkter Till allmänhet, företag och myndigheter ska HIT Halland erbjuda allmän besöksinformation, bokningshjälp samt skräddarsydda besökspaket. För medlemsföretagen ska HIT Halland mot provisionsbaserad ersättning erbjuda bokning samt försäljningstjänster och paketering av specialarrangemang. HIT Halland skall även utföra övergripande marknadsföring och PR, utveckling av nya paket/tjänster till slutkund samt initiera kostnadsbesparande gemensamma köp. Ovanstående ska göras med egen personal, men HIT Halland ska även kunna erbjuda medlemsföretagen tjänster/produkter med hjälp av inhyrd personal eller underleverantörer som är av specialistkaraktär t.ex. Affärs-/Organisationsutveckling, juristhjälp, försäkringsrådgivning, guidning, transporter, mediainköp, översättningar mm. - Samarbetspartners HIT Halland ska ha ett strategiska samarbeten med partners som tydligt bidrar till att HIT Halland når

8 sin vision. Sådana partners kan vara Region Halland, Utbildningsföretag/skolor med utbildningar inom besöksnäring, Vägverket, Hallandstrafiken, Stena line, de halländska turistbyråerna, 2Entertain. - Medlemsföretag/organisationer Medlemmarna i HIT Halland ska bestå av affärsdrivande landsbygdsentreprenörer från besöksnäringen i Hallands inland, intresseorganisationer samt övriga företag med vilja att stödja vår verksamhet. I första hand rekryteras de företag och föreningar som idag är med i de nätverk undersökningen intervjuat. Därefter följer övriga företag och föreningar inom besöknäringen och intresseföreningar som passar våra kriterier. En speciell satsning ska göras för att nå gruppen stödmedlemmar. Här kan lokala större eller mindre företag vara intresserade som t.ex. Gekås Ullared och Konsum Knäred, men även helt andra organisationer som Sparbanksstiftelsen, Hallands lantmän, Derome, m.fl. vara aktuella. - Vårt upptagningsområde Vi heter HIT Halland, och det är Halland som är vårt upptagningsområde men vi har en generös inställning till gränsdragningen. Turister/besökare har ofta en annan logik där man snarare tänker områden och avstånd än länsgränser, varför medlemmar i HIT Halland mycket väl även kan komma från gränsområden från Västra Götaland, Småland eller Skåne, och varför HIT Hallands aktiviteter mycket väl kan sträcka sig över gränserna. - Marknad (geografisk) kunders marknad dit vi ska vända oss Till vilka marknader och via vilka media vi kommer lägga marknadsföra oss ska vara styrt av medlemsföretagens behov samt den omvärldsbevakning som HIT Halland ska göra. Närområden i väst-sverige samt storstadsregioner i Sverige är självklara. Turister från grannländerna Danmark och Norge samt övriga Europa är starkt beroende av valutan och därför något vi får ta hänsyn till. - Målgrupper (medlemmars kunder) möjliga besökare vi ska nå Prioriteringen av målgrupper för HIT Hallands externa marknadsföring till allmänhet kommer vara styrd av de behov och önskemål som medlemsföretagen har i kombination med resultat från den omvärldsbevakning som HIT Halland ska göra. Den segmentering som HIT Halland kommer att arbeta efter är: A. Privatkunder B. Professionella kunder, C. Kunder fördelade efter visst ämne eller intresseområde. - Prisnivå HIT Hallands ambition ska vara att hålla så låga priser som möjligt både vad gäller medlemsavgifter och tjänster, men ändå ge tillräckligt hög vinstmarginal för att kunna finansiera gemensamma marknadsföringssatsningar. För att kunna vara en attraktiv aktör för alla olika typer av grupper ser vi tre olika nivåer för medlemsavgifter: Affärsdrivande företag i besöksnäringen 3 000:-/år alt % på omsättning? Intresseförening/ideell förening 500:-/år Stödmedlem/sponsor Nivå 1: 3 000:-/år, Nivå 2: 5 000:-/år, Nivå 3: :-/år Nivå: :- eller mer?

9 Tjänster (bokning, försäljning) Provision på x% för varje bokning hos medlemsföretagen. - Organisationsform HIT Hallands organisationsform ska vara en ekonomisk förening. Under detta tak ska all övergripande verksamhet utföras. Den ekonomiska föreningen skall äga ett aktiebolag under vilken all provisionsbaserad försäljning och övriga tjänster mot extra debitering ska utföras. - Organisationens storlek HIT Halland har som ambition att hålla den centrala organisationen så slimmad som möjligt, och istället komplettera med projektanställningar, partnerskap, praktikplatser och dylikt innan ytterligare anställningar görs. Det initiala behovet har dock definierats som 3 personer. 1 st verksamhetsledare med övergripande ansvar (inkl. administrativt ansvar) samt 2 st säljare. - Personal och ungdomssatsning HIT Halland kommer att prioritera anställning av personal med erfarenhet och/eller intresse från besöksnäring och entreprenörsföretag. Det är viktigt att HIT Hallands centralt anställda förstår de villkor som entreprenörer lever under, och till exempel är flexibelt inställda inte minst till mötestider utanför normal kontorstid. Vidare är det ett plus om personalen har lokalkännedom. HIT Halland har även som ambition att kunna skapa arbetstillfällen för länets ungdomar hos medlemsföretagen. Detta tillgodoses i första läge genom samarbete med turistutbildningar för praktikplatser. En framtida ambition är att kunna erbjuda en personalpool för medlemsföretagen med säsongsarbetare, specialistkompetens (guider) mm. Tanken är att denna pool ska till största del ska bestå av ungdomar, men även kompletteras med pensionärer: - Lokalisering HIT Hallands centralorganisation bör vara lokaliserat centralt i Halland, dit det är lätt för kunder, samarbetspartners och besökare att komma. Viktigt är att lokaliseringen är tydligt oberoende från andra aktörer (t ex bör inte HIT Halland sitta i samma hus som Region Halland). - Finans HIT Halland verksamhet ska huvudsakligen finansieras med ett affärsdrivet upplägg med erbjudande av tjänster kompletterat med medlemsavgifter och företagssponsring. Bidrag från regionala och nationella åtgärdsprogram ska sökas, och i uppbyggnadsskedet är denna typ av inkomstkälla avgörande. Kan lån/bidrag från ALMI kan övervägas, men i övrigt är ambitionen att undvika lån från banker.???? - Administration/IT HIT Halland ska inte utföra administration eller bokföring åt medlemsföretagen. Den centrala administrationen ska hålla på lägsta möjliga nivå.

10 En webbsida med bokningsmöjligheter, och kunddatabas är nödvändig för att verksamheten ska bli funktionell. Förhoppningen är att under hösten 2011 få tillgång till Region Hallands satsning på webbportal samt teknisk support kring denna. Stämmer? Affärssystem??? Nyckelfaktorer Max 3 viktiga saker att mäta så vi vet att vi är på rätt väg. Vad tycker styrelsen? Förslag: - Antal sålda tjänster/förmedlade kontakter - Antal träffar på HIT Hallands hemsida/kontakt via telefon - Omnämnande i media BILAGOR som affärsplanen bör kompletteras med Marknadskartläggning enkätundersökning Organisationsplan Marknadsplan/Aktivitetsplan Tidsplan Budget

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes 9 april 18:00 Administrativa frågor : Statusrapporten: I Norge har man börjat sätta samman rapporten. I Sverige är det deadline nästa vecka.

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner Aktörer som stöder entreprenörskap - som ALMI, Coompanion - Bistår gärna med att utforma en affärsplan

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 2013

Verksamhetsplan 2012 2013 Verksamhetsplan 2012 2013 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2009-10-15 Henrik Stenwall Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Destination Manager/Projektledare, 100%

Destination Manager/Projektledare, 100% Destination Manager/Projektledare, 100% till Projekt Destination South Lapland. Ref nr 1558. Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer