Affärsplan HIT HALLAND. UTKAST onsdag 20 juli 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan HIT HALLAND. UTKAST onsdag 20 juli 2011"

Transkript

1 Affärsplan HIT HALLAND UTKAST onsdag 20 juli 2011

2 INNEHÅLL Bakgrund Nuläge. Mission Vision... Affärsidé.. Vårt upptagningsområde... Medlemmar. Medlemmars marknads och målgrupper Konkurrenter. Positionering Vårt erbjudande SWOT. Mål.. Strategier. Nyckelfaktorer Bilagor: - Marknadskartläggning enkätundersökning - Organisationsplan - Marknads/Aktivitetsplan - Tidsplan - Budget

3 BAKGRUND Styrelse och medlemmar i HIT Halland har under en längre tid efterfrågat en stark organisation med helhetssyn som kan fungera som paraplyorganisation, inspiratör, stöd, säljare, språkrör och avtalspartner på ett övergripande plan för landsbygdsentreprenörer inom besöksnäringen i Hallands inland. Flera mindre organisationer finns som antingen är avgränsade geografiskt eller efter intresseområde, och man har inte upplevt att de fått den styrka och position som krävs för att göra sig hörd gentemot besökare/kunder, media, eller som motpart till Region Halland och liknande organisationer. Enkätundersökning För att undersöka om fler landsbygdsföretag i Hallands inland hade samma önskemål utfördes med hjälp av bidrag från LEADER en intervjuomgång med 25 personliga intervjuer och 50 telefonintervjuer bland företrädare för såväl företag som föreningar både inom och utom dagens HIT Hallandorganisation där önskemål och behov kartlades. (Se bilaga 1). Resultatet bekräftade HIT Hallands styrelses syn på situationen. Önskemålen och reflektionerna från denna kartläggning är det som HIT Halland nu baserar denna affärsplan för en ny typ av verksamhet på. NULÄGE Externa förutsättningar: De externa förutsättningarna för en aktör med helhetssyn och övergripande intresse för att främja besöknäringen bland landsbygdsentreprenörerna inom Hallands inland är goda. Det finns idag ingen aktör som tar ett halländskt helhetsgrepp, inte heller från turistbyråhåll. Alla aktörer talar i egen sak vilket har inneburit att Halland som landskap och region synts dåligt i nationella sammanhang, och blivit lite av ett vitt område med splittrad kommunikation. Konkurrensen från de närliggande områdena Skåne eller Göteborg där de istället samarbetat och marknadsfört sig med gemensamma krafter är hård. Halland har många fördelar med varierande natur, kultur och historia, småskalighet, goda kommunikationer, expansiva regioner samt med ett geografiskt läge nära köpstarka regioner i såväl Sverige som Danmark varvid det borde vara relativt lätt att attrahera fler besökare till såväl Hallands inland som kustregionerna. Det finns några olika bidragsprogram från Tillväxtverket, LEADER, samt EU-projekt som kan bidra finansiellt för att bygga upp organisationen. Dessutom finns, efter den enkätundersökning som HIT Halland genomfört, ett underlag som visar landsbygdsentreprenörernas intresse för en organisation av detta slag. Detta underlag bör även styrka intresset för sponsorer och andra intressenter att medverka och bidra finansiellt. Interna förutsättningar: HIT Halland är en etablerad organisation med en kompetent ledningsgrupp bestående av landbygdsentreprenörer inom besöksindustrin vilket borgar för en god kännedom om medlemsföretagens behov. Eftersom den fortsatta verksamheten ska axla nya uppgifter behövs dock dels en ny central organisationsstruktur samt ny kompetens. Primärt ska fokus läggas på rekrytering av säljare samt av en verksamhetsledare. Ytterligare kompetenser och resurser kan knytas via samarbeten och partnerskap. HIT Halland förfogar idag inte över några ekonomiska resurser för att bygga upp denna nya

4 verksamhet och det är därför oerhört viktigt att man snabbt får ekonomiskt bidrag för detta, samt att man så fort som möjligt får igång en verksamhet med egen intäktsgenerering. MISSION HIT Halland ska vara den mest tongivande aktören som bidrar till att Hallands landsbygd ständigt utvecklas och utökar sin attraktionskraft för såväl besökare, invånare som arbetstagare. VISION Genom ett aktivt utvecklingsbaserat agerande och med en helhetssyn på besöksnäringen i halländska inlandet ska HIT Halland vara den organisation som till högsta grad bidrar till en ökad tillväxt och lönsamhet för medlemsföretagen dels via externa aktiviteter som egna säljaktiviteter, dels genom PR och marknadsföring och strategiska samarbeten men även genom interna aktiviteter som kompetenshöjning samt samordning i kostnadsbesparande och verksamhetsunderlättande syfte. AFFÄRSIDÉ HIT Halland ska i egenskap av paraplyorganisation för landsbygdsentreprenörer inom besöksnäringen samt intresseorganisationer i Hallands inland aktivt bidra till områdets fortsatta utveckling och ökande attraktionskraft. Det primära sättet att nå detta är att stötta entreprenörsföretagen inom besöksnäringen genom att generera nya samt utveckla deras affärer samt att bidra till besparingar och underlättande av verksamhetsdrift genom samordning av aktiviteter. HIT Halland ska även fungera som initiativtagare till att nya tjänster, produkter och företag etableras i de fall där man ser en uppenbar nytta av detta. Det sekundära sättet att marknadsföra Halland som destination, att bedriva lobbying och PR, samt att fungera som en talesman för alla medlemsföretag och föreningar gentemot myndigheter och samarbetspartners. VÅRT UPPTAGNINGSOMRÅDE HIT Hallands upptagningsområde omfattar Hallands län samt områden med naturlig närhet och gränsöverskridande samhörighet till Halland. MÅLGRUPPER/MEDLEMMAR Inom HIT Hallands nya verksamhet ser vi 3 olika typer av medlemmar: 1. Vinstdrivande företag inom eller med nära anknytning till besöksnäringen i Hallands inland. 2. Intresseorganisationer och föreningar med syfte att bevara, utveckla och underhålla detta område eller intresse samt att locka besökare till detsamma. 3. Stödmedlemmar i form av företag som inte tillhör besöksnäringen, men som vill stödja HIT Hallands misson.

5 Även om medlemskapet kommer vara på företagsnivå för entreprenörsföretagen så kommer HIT Halland marknadsföra sig aktivt till de föreningar och organisationer som de ingår i. Tanken är inte att konkurrera med de befintliga föreningarna, utan att fungera som paraplyorganisation för dessa. Det är viktigt att de små nätverken finns kvar eftersom det är omöjligt för en större aktör att driva vidare enskilda frågor där stor lokalkännedom eller ämneskännedom är nödvändig för att utveckling och idéer ska frodas. Medlemmars MARKNAD & MÅLGRUPPER Geografiskt: Den externa marknadsföringen och informationen av HIT Hallands och dess medlemsföretag och organisationer ska rikta sig dit där medlemmarna önskar. Förslag: Västsverige, Södra Sverige, Danmark, Norge, Stockholmsområdet, övriga Sverige, väst- Europa (framför allt Tyskland, Holland, England), övriga Europa/världen. Marknadssegmentering: A. Privatkunder (turister, fritidsbesökare) B. Professionella kunder (ofta konferenskunder) C. Uppdelat på ämne eller intresseområde (ex.vis. Mat, natur, historia/kultur, event, fiske/fågelskådning, boende) Målgrupper: A. Kvinnor och män i åldrar 25-65? Familjer? B. Konferensbokare på stora företag inom 15 mils radie, agenter, resebyråer mm C. Researrangörer för specialresor med visst intresse, privatpersoner med visst intresse. KONKURRENTER I första hand ser vi turistorganisationer med övergripande ansvar som Göteborg & Co samt Skåneturist som de konkurrenter HIT Halland vill mäta sig emot, och efterlikna vad gäller position. I andra hand ser vi olika bokningsföretag för konferensanläggningar. Att vi ser ovanstående företag som konkurrenter hindrar dock inte att HIT Halland kommer att försöka etablera ett samarbete med dessa parter på samma sätt som med de olika kommunala turistbyråerna i Halland. POSITIONERING Positionering gentemot allmänhet, företag, myndigheter: HIT Halland är den aktör som har helhetsgrepp över Hallands inlands besöksnäring och besöksområden. Dit man vänder sig som besökare, samarbetspartner eller myndighet om man vill få heltäckande besöksinformation och möjlighet till specialarrangemang. Positionering gentemot landsbygdsentreprenörer och lokala organisationer: HIT Halland är den aktör som aktivt bidrar till att öka attraktionskraften i Hallands inland samt utveckling av besöksnäringen genom försäljnings- och samordningsaktiviteter för medlemsföretagen och organisationerna. Dit man vänder sig som företag om man vill bli del i ett större sammanhang med en starkare röst och resurser och få ökade möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte.

6 VÅRT ERBJUDANDE Erbjudande till allmänhet, företag, myndigheter: Besöksinformation, specialpaket, arrangemang i Hallands inland. Erbjudande till landsbygdsentreprenörer och lokala organisationer: (OBS! baserat och presenterat i prioritetsordning efter resultat från undersökningen) 1. Försäljning av befintliga tjänster/produkter (provisionsbaserat, via mässor, gemensamt MF och PR) 2. Produktutveckling (t.ex. utveckling av paket, arrangemang, nya tjänster) 3. Kompetensutveckling (enstaka avgiftsbelagda kurser samt löpande träffar för erfarenhetsutbyte) 4. Bevakning av omvärldsfrågor 5. Besparingar/Centrala upphandlingar 6. Personal (praktikplatser, specialkompetens, vikariepool) SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter, hot): SWOT Styrkor Helhetssyn på attraktionskraft för Hallands inland Medlemsdrivet Affärsdrivet finansiell modell Styrelse med lång och bred kompetens Möjligheter Snabbt upp på banan genom provisionsbaserad försäljning och deltagande på TUR-mässan Möjlighet att starta Region Hallands nya webbportal? Svagheter Bryter ny mark verksamheten är inte etablerad Ny personal måste rekryteras - inkörstid Fragmenterad bild av Hallands inland hos omvärlden Hot Svagare medlemsrekrytering än väntat pga projekttrötthet och tidigare otydlighet hos HIT Halland För långsam start gör att medlemmar hoppar av Problem med personalrekrytering MÅL Långsiktiga 5 år? Kvantitativa: Medlemsantal företag/nätverk/sponsorer, ökat antal besökare i Halland (fördelat på önskade grupper), ökat spenderande av besökare, omsättning, vinst, generande av ökad försäljning för medlemsföretag, minskade kostnader, Kvalitativa: Att vara kända för att vi är och gör. I våra målgrupper Att vara kända för att hos våra kunders målgrupper Kännedomsnivå hos allmänhet och media

7 Samarbetsavtal med organisation xx och företag xxx Breddning branscher för medlemsföretag MÅL Kvantiatiava: xxx Kvalitativa: xxx Kortsiktiga 1-3 år: STRATEGIER - hur vi ska nå målen: Övergripande långsiktig strategi: Ambitionen för HIT Halland är att bygga en organisation som tar ett helhetsgrepp för utveckling av besöksnäringen i Hallands inland, och som blir den självklara aktören gentemot besökare, media, myndigheter samt en talesman för de entreprenörsföretag och intresseorganisationer vilka bildar medlemskåren. Att den övergripande strategin är baserad på en djup förståelse för medlemmarnas situation och möjligheter anser vi vara avgörande, och det är även därför HIT Halland genomfört den enkätundersökning omfattande 75 intervjuer som ytterligare belägger de delstrategier samt prioriteringar som gjorts i denna affärsplan. För att HIT Halland snabbt ska få den önskade positionen och nå de satta målen är det avgörande att snabbt erhålla finansiering för uppbyggnadsfasen med prioritet på rekrytering av personal för centralorganisationen. Vi tror att det rätta sättet för att nå den vision och mission som finns för HIT Halland är så som beskrivs i denna affärsplan. - Tjänster/produkter Till allmänhet, företag och myndigheter ska HIT Halland erbjuda allmän besöksinformation, bokningshjälp samt skräddarsydda besökspaket. För medlemsföretagen ska HIT Halland mot provisionsbaserad ersättning erbjuda bokning samt försäljningstjänster och paketering av specialarrangemang. HIT Halland skall även utföra övergripande marknadsföring och PR, utveckling av nya paket/tjänster till slutkund samt initiera kostnadsbesparande gemensamma köp. Ovanstående ska göras med egen personal, men HIT Halland ska även kunna erbjuda medlemsföretagen tjänster/produkter med hjälp av inhyrd personal eller underleverantörer som är av specialistkaraktär t.ex. Affärs-/Organisationsutveckling, juristhjälp, försäkringsrådgivning, guidning, transporter, mediainköp, översättningar mm. - Samarbetspartners HIT Halland ska ha ett strategiska samarbeten med partners som tydligt bidrar till att HIT Halland når

8 sin vision. Sådana partners kan vara Region Halland, Utbildningsföretag/skolor med utbildningar inom besöksnäring, Vägverket, Hallandstrafiken, Stena line, de halländska turistbyråerna, 2Entertain. - Medlemsföretag/organisationer Medlemmarna i HIT Halland ska bestå av affärsdrivande landsbygdsentreprenörer från besöksnäringen i Hallands inland, intresseorganisationer samt övriga företag med vilja att stödja vår verksamhet. I första hand rekryteras de företag och föreningar som idag är med i de nätverk undersökningen intervjuat. Därefter följer övriga företag och föreningar inom besöknäringen och intresseföreningar som passar våra kriterier. En speciell satsning ska göras för att nå gruppen stödmedlemmar. Här kan lokala större eller mindre företag vara intresserade som t.ex. Gekås Ullared och Konsum Knäred, men även helt andra organisationer som Sparbanksstiftelsen, Hallands lantmän, Derome, m.fl. vara aktuella. - Vårt upptagningsområde Vi heter HIT Halland, och det är Halland som är vårt upptagningsområde men vi har en generös inställning till gränsdragningen. Turister/besökare har ofta en annan logik där man snarare tänker områden och avstånd än länsgränser, varför medlemmar i HIT Halland mycket väl även kan komma från gränsområden från Västra Götaland, Småland eller Skåne, och varför HIT Hallands aktiviteter mycket väl kan sträcka sig över gränserna. - Marknad (geografisk) kunders marknad dit vi ska vända oss Till vilka marknader och via vilka media vi kommer lägga marknadsföra oss ska vara styrt av medlemsföretagens behov samt den omvärldsbevakning som HIT Halland ska göra. Närområden i väst-sverige samt storstadsregioner i Sverige är självklara. Turister från grannländerna Danmark och Norge samt övriga Europa är starkt beroende av valutan och därför något vi får ta hänsyn till. - Målgrupper (medlemmars kunder) möjliga besökare vi ska nå Prioriteringen av målgrupper för HIT Hallands externa marknadsföring till allmänhet kommer vara styrd av de behov och önskemål som medlemsföretagen har i kombination med resultat från den omvärldsbevakning som HIT Halland ska göra. Den segmentering som HIT Halland kommer att arbeta efter är: A. Privatkunder B. Professionella kunder, C. Kunder fördelade efter visst ämne eller intresseområde. - Prisnivå HIT Hallands ambition ska vara att hålla så låga priser som möjligt både vad gäller medlemsavgifter och tjänster, men ändå ge tillräckligt hög vinstmarginal för att kunna finansiera gemensamma marknadsföringssatsningar. För att kunna vara en attraktiv aktör för alla olika typer av grupper ser vi tre olika nivåer för medlemsavgifter: Affärsdrivande företag i besöksnäringen 3 000:-/år alt % på omsättning? Intresseförening/ideell förening 500:-/år Stödmedlem/sponsor Nivå 1: 3 000:-/år, Nivå 2: 5 000:-/år, Nivå 3: :-/år Nivå: :- eller mer?

9 Tjänster (bokning, försäljning) Provision på x% för varje bokning hos medlemsföretagen. - Organisationsform HIT Hallands organisationsform ska vara en ekonomisk förening. Under detta tak ska all övergripande verksamhet utföras. Den ekonomiska föreningen skall äga ett aktiebolag under vilken all provisionsbaserad försäljning och övriga tjänster mot extra debitering ska utföras. - Organisationens storlek HIT Halland har som ambition att hålla den centrala organisationen så slimmad som möjligt, och istället komplettera med projektanställningar, partnerskap, praktikplatser och dylikt innan ytterligare anställningar görs. Det initiala behovet har dock definierats som 3 personer. 1 st verksamhetsledare med övergripande ansvar (inkl. administrativt ansvar) samt 2 st säljare. - Personal och ungdomssatsning HIT Halland kommer att prioritera anställning av personal med erfarenhet och/eller intresse från besöksnäring och entreprenörsföretag. Det är viktigt att HIT Hallands centralt anställda förstår de villkor som entreprenörer lever under, och till exempel är flexibelt inställda inte minst till mötestider utanför normal kontorstid. Vidare är det ett plus om personalen har lokalkännedom. HIT Halland har även som ambition att kunna skapa arbetstillfällen för länets ungdomar hos medlemsföretagen. Detta tillgodoses i första läge genom samarbete med turistutbildningar för praktikplatser. En framtida ambition är att kunna erbjuda en personalpool för medlemsföretagen med säsongsarbetare, specialistkompetens (guider) mm. Tanken är att denna pool ska till största del ska bestå av ungdomar, men även kompletteras med pensionärer: - Lokalisering HIT Hallands centralorganisation bör vara lokaliserat centralt i Halland, dit det är lätt för kunder, samarbetspartners och besökare att komma. Viktigt är att lokaliseringen är tydligt oberoende från andra aktörer (t ex bör inte HIT Halland sitta i samma hus som Region Halland). - Finans HIT Halland verksamhet ska huvudsakligen finansieras med ett affärsdrivet upplägg med erbjudande av tjänster kompletterat med medlemsavgifter och företagssponsring. Bidrag från regionala och nationella åtgärdsprogram ska sökas, och i uppbyggnadsskedet är denna typ av inkomstkälla avgörande. Kan lån/bidrag från ALMI kan övervägas, men i övrigt är ambitionen att undvika lån från banker.???? - Administration/IT HIT Halland ska inte utföra administration eller bokföring åt medlemsföretagen. Den centrala administrationen ska hålla på lägsta möjliga nivå.

10 En webbsida med bokningsmöjligheter, och kunddatabas är nödvändig för att verksamheten ska bli funktionell. Förhoppningen är att under hösten 2011 få tillgång till Region Hallands satsning på webbportal samt teknisk support kring denna. Stämmer? Affärssystem??? Nyckelfaktorer Max 3 viktiga saker att mäta så vi vet att vi är på rätt väg. Vad tycker styrelsen? Förslag: - Antal sålda tjänster/förmedlade kontakter - Antal träffar på HIT Hallands hemsida/kontakt via telefon - Omnämnande i media BILAGOR som affärsplanen bör kompletteras med Marknadskartläggning enkätundersökning Organisationsplan Marknadsplan/Aktivitetsplan Tidsplan Budget

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer