Infektionssjuklighet i barnfamiljer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infektionssjuklighet i barnfamiljer"

Transkript

1 Infektionssjuklighet i barnfamiljer Populärversion av Katarina Hedins avhandling Infections in small children and their families - symptoms consultations and antibiotics.

2 Studien Syftet med studien var att studera hur infektionssjukligheten ser ut i barnfamiljer. Hur ofta har 18 månader gamla barn och deras familjer symtom på infektionssjukdomar, hur ofta används socialförsäkringen, hur ofta går man till läkaren och hur omfattande är antibiotikaanvändningen? Syftet var också att kartlägga skillnader mellan barn på förskola och barn som är hemma. Dessutom var målet att finna faktorer som kan förklara skillnader i antibiotikaförskrivning till barn mellan olika kommuner i landet. Man ville också se om information om infektioner och smittspridning till personal i förskolan och till föräldrar kan leda till en minskning i infektionsorsakad sjukfrånvaro, av läkarbesök och antibiotikabehandling.

3 Bakgrund På 1970-talet gjordes populationsbaserade studier i USA där förekomsten av infektioner i barnfamiljer kartlades. Man såg då att små barn hade flest infektioner och att antalet dagar med infektionssymtom minskade med stigande ålder hos barnen. Studierna visade också att antalet dagar återigen ökade hos vuxna med små barn. Det fanns ingen aktuell svensk kartläggning av förekomsten av infektionssymtom hos barn, hur ofta man besöker läkare och hur ofta antibiotika ordineras. Det fanns inte heller några svenska studier som visade hur ofta infektionssymtom hos barn leder till att de stannar hemma från förskola eller skola eller hur ofta föräldrarna använder ersättning från socialförsäkringen i samband med infektionssymtom i familjen. Apoteksbolagets statistik visar sedan flera år att det finns stora geografiska skillnader i försäljning av antibiotika till barn när olika kommuner jämförs. Man visste dock inte om dessa skillnader beror på att barn är olika mycket sjuka, att de söker läkare i olika utsträckning eller att läkare förskriver antibiotika i olika omfattning i olika kommuner. Sedan tidigare vet man att barn i förskola har mer infektioner, gör fler läkarbesök och använder mer antibiotika än barn som vistas hemma dagtid. Däremot hade ingen studerat om det är den ökade förekomsten av infektionssymtom som leder till fler läkarbesök och till högre antibiotikaförbrukning eller om det kan förklaras av andra faktorer, till exempel större benägenhet att söka läkare vid infektionssymtom. Interventionsstudier, där nogrann handtvätt varit en del, har visat att förekomsten av infektioner i förskolan kan minska. Ingen av dessa studier har fokuserat på att utbilda personal och föräldrar om smitta och smittspridning.

4 Dagboksstudien I dagboksstudien ingick Falun, Leksand, Jönköping, Eksjö, Tranås, Älmhult och Alvesta. Dessa sju kommuner hade enligt Apoteksbolagets statistik sedan flera år haft antingen hög eller låg försäljning av antibiotika till barn mellan 0-6 år. Alla familjer som kom med ett 18 månader gammalt barn till BVC i de utvalda kommunerna, erbjöds att delta i en dagboksstudie. Under en månad noterade alla familjemedlemmar samtliga infektionssymtom och åtgärder i en dagbok. Under en vintermånad hade 93 % av barnen, som var 18 månader gamla, infektonsrelaterade symtom (snuva, hosta, halsont, ont i öronen, diarré, feber). Antalet dagar med infektionssymtom minskade med stigande ålder, 13 % gjorde ett läkarbesök och 6 % använde antibiotika. Även dessa siffror var högre för 18 månadersbarnen jämfört med deras äldre syskon. Resultatet visade också att vid de tillfällen då barnen stannade hemma från barnomsorgen, utnyttjade föräldrarna socialförsäkringen endast i en tredjedel av dagarna. Andel symtomdagar hos 18-månaders barn under en vintermånad Procent Flickor Pojkar Symtomdagar

5 Dagboksstudien visade att barnen från kommuner med låg antibiotikaförskrivning hade lika många rapporterade infektionssymtom, och besökte läkare lika ofta, som barnen från kommuner med hög antibiotikaförskrivning. Att skillnaden i antibiotikaförskrivning skilde sig mellan olika kommuner kan därmed inte förklaras av någon skillnad i antalet infektionssymtom eller antalet besök hos läkare. Skillnaden beror snarare på att läkare förskriver antibiotika olika. Precis som tidigare studier visat, hade barn i förskola fler infektionsepisoder än barn som vistades hemma. Resultatet visade att 23 % av barnen i förskolan gjorde ett läkarbesök jämfört med 11 % av hemmabarnen. Av barnen på förskolan var det 11 % som använde antibiotika medan siffran för barnen som var hemma var 5 %. Det tycks alltså vara den ökade förekomsten av infektionssymtom som gör att barn i förskola oftare använder antibiotika än barn som är hemma. Antbiotikaförskrivningen varierar mellan olika kommuner. Detta beror på att doktorer gör olika när de skriver ut antibiotika mot infektioner hos barn.

6 Interventionsstudien Till interventionsstudien valdes sex förskolor ut. Alla sex hade en en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar. Tre av dessa förskolor slumpades till inteventionsförskolor och i dessa fick personal och föräldrar information om infektioner och smittspridning. De fick även information om när barn bör vara hemma samt när läkarbesök och antibiotika kan vara aktuellt. Vid varje sjukdomsepisod hos barnen fyllde föräldrarna i en sjukfrånvarorapport, där sjukdomsorsaken, eventull sjukvårdskontakt samt antibiotikabehandling noterades. På interventionsförskolorna var den totala sjukfrånvaron 6,6 %, vilket kan jämföras med kontrollförskolorna där sjukfrånvaron låg på 6,8 %. I genomsnitt gjorde barnen på interventionsförskolorna 0,8 läkarbesök under niomånadersperioden, samtidigt som barnen på kontrollförskolorna besökte läkaren 1,1 gånger under samma period. Antibiotikaförbrukningen var även den högre bland barnen på kontrollförskolorna med en siffra på 0,7 behandlingar per barn. Siffran för interventionsförskolebarnen var 0,4 behandlingar. Även om skillnaderna inte är stora så avslöjar resultatet att det finns tydliga mönster med färre infektionsepisoder, färre läkarbesök och mindre antibiotikaförskrivning i interventionsgruppen. Studien visar att det inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten är möjligt att utbilda personal och föräldrar om infektioner och smittspridning. Resultaten kan också tala för att man kan minska frånvaron på grund av infektioner i förskola, minska antalet läkarbesök och också minska behandling med antibiotika, genom information.

7 Konklusion Infektionssymtom är vanligt i barnfamiljer och de yngsta barnen har flest symtom. Oftast behöver barnen inte vara hemma på grund av symtomen, men när de är det så utnyttjar föräldrarna socialförsäkringen sparsamt. När symtomen leder till läkarbesök skrivs antibiotika ut i ungefär hälften av besöken. Förskrivningen av antibiotika varierar mellan olika kommuner. Detta beror inte på att barnen har olika mycket infektioner, utan på att läkarna förskriver antibiotika olika. Däremot är det förekomsten av infektionssymtom som gör att barn i förskola söker läkare oftare och använder mer antibiotika än barn som är hemma. Eftersom barn i förskolan har mer symtom än barn som vistas hemma är det angeläget att finna vägar att informera personal och föräldrar om infektioner och smittspridning. Hur är det i Landstinget Kronoberg? Statistik från Apoteksbolaget visar att det skrivs ut mycket antibiotika till barn i åldern 0-6 år i Kronobergs län. Trots att förskrivningen av antibiotika har sjunkit sedan år 2000 så är förskrivningen i Kronoberg fortfarande bland de högsta i landet. Det finns även en skillnad i förskrivning mellan de olika kommunerna i vårt landsting. Infektionssjukligheten hos barn skiljer inte sig mellan olika delar av landet. Skillnaden i förskrivning beror snarare på skillnader i doktorernas vanor, varpå frågan om det går att påverka läkarnas förskrivning uppstår. En nyligen genomförd studie i Kronoberg visar att förskrivning av urinvägsantibiotika kan förändras genom information och utbildning. Det bör därför vara möjligt att genom information och utbildning strukturerat arbeta mot mer rationell användning av antibiotika till både barn och vuxna i vårt län.

8 Katarina Hedin arbetar som distriktsläkare i Landstinget Kronoberg och bedriver forskning på FoU-centrum. Hon avlade sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap den 12 januari 2007, vid Lunds universitet. Katarina har tillsammans med Christer Petersson, distriktsläkare, med dr, skrivit Smitta mindre i förskolan. Kontakta FoU-centrum för mer information om broschyren. FoU-centrum Produktion: GA Information, Landstinget Kronoberg. Foto: Illustration: John Hedin. Tryck: Löwex Trycksaker AB. Juni 2007

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tredje avstämningen av bostadsbidrag

Tredje avstämningen av bostadsbidrag REDOVISAR 21:6 Tredje avstämningen av bostadsbidrag Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Enheten för statistisk analys 21-6-14 Upplysningar: Katriina Severin

Läs mer