NJA I sid 1990:591 (Nummer i NJA 1990:96) HD:s dom meddelades d 9 oktober 1990 (nr DT 35).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJA I sid 1990:591 (Nummer i NJA 1990:96) HD:s dom meddelades d 9 oktober 1990 (nr DT 35)."

Transkript

1 Page 1 of 9 NJA I sid 1990:591 (Nummer i NJA 1990:96) HD:s dom meddelades d 9 oktober 1990 (nr DT 35). Rättspraxis i litteraturen En inköps- och försäljningsavdelning vid ett aktiebolag förestods av en person, som på grund av sin ställning var behörig att för bolaget sluta avtal om köp och försäljning av maskiner. Efter det att en köpare av en maskin hävt köpet och begärt att av bolaget återfå erlagd köpeskilling jämte skadestånd, träffade avdelningsföreståndaren för bolagets räkning en slutlig uppgörelse i tvisten. Fråga huruvida avdelningsföreståndarens behörighet omfattade även den särskilda typen av avtal. Instans 1 Byriel Plastic A/S, Danmark, förde efter stämning å Lars B Maskin AB vid Stockholms TRden talan som framgår av TR:ns dom. TR:n(rådmännen Bredberg-Olssonoch Berzinssamt t f rådmannen Sahlström) anförde i dom d 4 dec 1986: Yrkanden m m. Byriel Plastic A/S Sida 592 (Byriel AS) tillverkar plastprodukter och använder därvid maskiner, s k formsprutor. Verkställande direktör i företaget är Ole B. Lars B Maskin Aktiebolag (Lars Berg AB) drevs till sept 1986 under firma Viktor Berg Aktiebolag (Viktor Berg AB). Verksamheten i sistnämnda bolag var uppdelad på två avdelningar, den ena bedrev handel med transmissionskomponenter och den andra med maskiner för bl a tillverkning av plastprodukter. Till en del var det fråga om agenturer för utländska tillverkare. Till Lars Berg AB har överförts endast verksamhetsgrenen avseende maskiner. Styrelsen för Viktor Berg AB utgjordes av Lars B. Denne utgör också styrelsen i Lars Berg AB. Byriel AS har yrkat förpliktande för Lars Berg AB att till Byriel AS utge DEM eller motvärdet på betalningsdagen i svensk valuta jämte ränta fr o m d 1 juni 1984 tills betalning sker enligt 6 räntelagen i dess lydelse före d 1 juli Om detta yrkande inte skulle vinna bifall, har Byriel AS i andra hand yrkat förpliktande för Lars Berg AB i enlighet med vad nedan anförs under rubriken Grunder m m. Lars Berg AB har bestritt käromålet och förklarat sig ej kunna vitsorda skäligheten i och för sig av yrkat belopp. Yrkad ränta har vitsordats såsom skälig. Grunder m m. Byriel AS För de maskinleveranser Viktor Berg AB gjorde till Danmark anlitades för montage- och servicearbeten Hans Jørgen P. Denne tog kontakt med Byriel AS i slutet av 1982 och försökte intressera bolaget att byta en bolagets formspruta av fabrikat Battenfeld mot en ny spruta tillverkad av maskinföretaget MIR S. p.a i Italien, vilket företag Viktor Berg AB representerade. Detta ledde till förhandlingar mellan Byriel AS och MIR varvid Byriel AS

2 Page 2 of 9 som villkor för köp av en MIR-maskin uppställde att Battenfeld-maskinen skulle tagas som bytesvaluta och därvid värderas till DEM Erik K tog d 16 febr 1983 som representant för Viktor Berg AB kontakt med Ole B för ytterligare diskussion om köpet av MIR-maskinen vilket ledde till att Byriel AS d 22 febr avgav en proformaorder vari priset för MIR-maskinen angavs till DEM och för Battenfeld-maskinen till DEM Prishöjningen på Battenfeld-maskinen var föranledd av avskrivningstekniska skäl. Det väsentliga för Byriel AS var att det kontantpris bolaget skulle betala som mellanskillnad skulle vara oförändrat i förhållande till vad tidigare diskuterats, nämligen DEM Sedan Byriel AS fått besked om att villkoren i proformaordern kunde accepteras besökte Ole B tillsammans med Erik K MIR i Italien d 23 och 24 febr Härvid överenskoms att det pris Byriel AS skulle betala kontant skulle vara DEM genom att priset på MIRmaskinen höjdes till DEM Affären skulle genomföras så att Viktor Berg AB skulle köpa MIR-maskinen på fast räkning från MIR och vidareförsälja den till Byriel AS. I anledning härav sände Byriel AS d 2 mars 1983 en order Sida 593 till Viktor Berg AB på MIR-maskinen med angivande av de senast överenskomna priserna. Ordern återkom till Byriel AS först i sept 1983 försedd med Viktor Berg AB:s underskrift genom Erik K och med ändringar som Erik K gjort beträffande priserna så att priset för MIR-maskinen höjts till DEM och den kontanta mellanskillnaden till DEM Byriel AS protesterade omedelbart med hänvisning till den tidigare överenskommelsen och klagade även över att Byriel AS inte underrättats om nyare modeller av MIR-maskiner och att maskinleveransen blivit försenad fyra månader. Trots detta utfärdade Viktor Berg AB faktura med den av Byriel AS inte godkända prishöjningen. Byriel AS protesterade på nytt i brev d 4 okt 1983 samt anmärkte även på vissa fel och brister i MIR-maskinen som vid det laget hade levererats till Byriel AS. Detta ledde till att Viktor Berg AB utfärdade en kreditfaktura om DEM så att mellanpriset kunde nedbringas till det överenskomna DEM MIR-maskinen fungerade emellertid inte och kunde inte användas i produktionen. Dessutom förstördes en del dyrbara verktyg för Byriel AS. Detta reklamerades till Viktor Berg AB såväl brevledes i nov och dec 1983 samt i febr 1984 som vid ett flertal telefonsamtal med Erik K under samma tidsperiod. MIR ville nu undvika ytterligare problem och hävde köpet i telegram d 27 febr Byriel AS accepterade hävningen i brev d 5 mars 1984 till Viktor Berg AB enär maskinen inte hade kunnat bringas i leveransgillt skick och krävde att parternas ekonomiska mellanhavanden skulle regleras på så sätt att, innan maskinen avhämtades, Viktor Berg AB skulle till Byriel AS betala DEM samt DKK för bl a produktionsbortfall. Viktor Berg AB genom Erik K accepterade i brev d 9 mars 1984 "att häva hela köpet" och nämnde att Battenfeldmaskinen skulle återgå till Byriel AS men att någon ersättning för förlorad produktion inte skulle kunna utges. I brev d 13 mars 1984 framförde Byriel AS att bolaget vägrade ta tillbaka Battenfeld-maskinen, anmodade Viktor Berg AB att omgående avhämta MIR-maskinen så att plats kunde beredas för en annan formspruta samt upprepade kravet om ersättning med DEM och DKK Ett möte ägde rum hos Byriel AS d 11 april I detta deltog Ole B, Erik K samt en Franco I som representerade MIR. Därvid träffades ett avtal (domsbilaga 1) som innebar, som en slutlig lösning av parternas mellanhavanden, att Viktor Berg AB skulle återta MIR-maskinen och till Byriel AS erlägga DEM senast d 31 maj MIR garanterade att Viktor Berg AB skulle fullgöra sin betalningsförpliktelse. Angivna belopp motsvarade det av Byriel AS från början begärda priset för Battenfeld-maskinen. Byriel AS avstod alltså från skadestånd för att få saken ur världen. Viktor Berg AB har härefter inte fullgjort betalning enligt avtalet med invändning bl a att Erik K inte var firmatecknare och inte hade fullmakt att för Viktor Berg AB teckna avtal för Viktor Berg AB:s räkning. Denna inställning utgör en efterhandskonstruktion. Byriel AS vitsordar att Erik K inte var registrerad som firmatecknare. Byriel AS hävdar emellertid att Erik K varit behörig att teckna Viktor

3 Page 3 of 9 Sida 594 Berg AB:s firma på grund av att omständigheterna varit ägnade att ge Byriel AS såsom tredje man välgrundat intryck av behörighet för Erik K. Det rör sig om ställningsfullmakt alternativt toleransfullmakt eller kombinationsfullmakt. Erik K förestod ensam avdelningen för handel med maskiner. Lars B arbetade i regel endast på eftermiddagarna. Erik K skötte alla direktkontakter med leverantörer och kunder genom att ta upp order och förmedla dessa till leverantörerna i händelse av provisionsaffärer eller genom att köpa och sälja i fast räkning. Genomförandet av samtliga affärer vilade på Erik K och kunderna kom inte i kontakt med någon annan representant för Viktor Berg AB än Erik K, som ansågs vara en skicklig försäljare och som gentemot kunderna fick agera med stor frihet. Byriel AS gör såsom grund för käromålet gällande att Viktor Berg AB, numera Lars Berg AB till följd av att Erik K får anses ha haft ställnings-, tolerans- eller kombinationsfullmakt att företräda bolaget är bundet av avtalet d 11 april 1984 och således i enlighet med sitt åtagande i detta är skyldigt att till Byriel AS utge beloppet om DEM Byriel AS hävdar att i allt fall enahanda betalningsskyldighet föreligger på den grund att köpet av MIR-maskinen hävts. Vid sådant förhållande åligger det säljaren, numera Lars Berg AB, att återbära vad säljaren uppburit eftersom Byriel AS återlämnat MIR-maskinen. Battenfeld-maskinen, som inte finns i behåll, utgjorde bytesvaluta och åsattes vid köpet värdet DEM Detta värde eller, i sista hand, det lägre värde Battenfeld-maskinen kan ha haft vid köpet skall alltså återbäras till Byriel AS. Lars Berg AB Byriel AS:s förstahandstalan bestrids på den grund att Erik K inte haft behörighet att teckna avtalet d 11 april I allt fall strider det mot tro och heder att göra avtalet gällande. Battenfeldmaskinen var vid avtalstillfället inte värd DEM utan snarare kring DEM , vilket Byriel AS kände till. Byriel AS ställde vid mötet d 11 april 1984 mycket långtgående krav på kompensation. Erik K kände en moralisk skuld till att affären inte kunnat genomföras. Byriel AS drev igenom avtalet med utnyttjande av den underlägsna ställning som Erik K hade till följd härav. Dessutom är avtalet oskäligt. Byriel AS, som anses ha hävt köpet av MIR-maskinen, vägrade att återta Battenfeld-maskinen alternativt dess reella värde om DEM för vilket pris Viktor Berg AB sedermera kunnat sälja denna. Om avtalet genomdrivs skulle bolaget göra en förlust om minst DEM Till stöd för bestridandet av Byriel AS:s andrahandsyrkande åberopas följande. Såväl Erik K som Ole B insåg att Battenfeld-maskinens verkliga värde vid köpeavtalet var mycket lägre än DEM Det strider mot tro och heder att Byriel AS, som hävt köpet och såsom ovan anförts vägrat återta sin prestation, gör gällande köpeavtalet i detta hänseende. Köpeavtalet bör även på den grund att det är oskäligt lämnas utan avseende då det nu av Byriel AS på angivet sätt åberopas för att reglera parternas mellanhavanden vid återgång av köpet. Skälet till att Lars Berg AB inte kan vitsorda något belopp såsom skäligt i och för sig är att MIR framställt krav mot bolaget på DEM för MIR:s kostnader avseende lastning, tull och ränta med anledning av återtagandet av MIR-maskinen. Även Viktor Berg AB har haft kostnader bl a för lagring av Battenfeld-maskinen. Sida 595 Det är riktigt att Erik K förestod avdelningen för handel med maskiner. Hans uppgift bestod i att svara för köp och försäljning av maskinerna. Även i dessa frågor var det förutsatt att samråd fortlöpande skedde mellan Erik K och Lars B. Erik K hade varken formellt eller på annat sätt rätt att utan Lars B:s godkännande träffa avtal om återgång av köp. Endast i den mån smärre reklamationer förekom kunde Erik K agera på egen hand. Han hade emellertid ingen rätt att utanordna medel från bolaget. Lars B fick först i juni 1984 reda på avtalet som träffats i april samma år. Erik K fick omgående förklara sig och Lars B vägrade betala ut beloppet i fråga enär han inte kunde godta avtalet. Då Battenfeld-maskinen förtullades för införsel till Sverige ansågs den böra värderas till SEK , vilket också motsvarar det

4 Page 4 of 9 pris om DEM Viktor Berg AB sedan erhöll vid försäljning av den under Förutom att Byriel AS tillsagts att återta Battenfeld-maskinen har bolaget upprepade gånger erbjudits att motta nämnda köpeskilling för den. Byriel AS, genmäle Vad Lars Berg AB åberopat till grund för sin talan bestrids. Byriel AS underrättades inte när Viktor Berg AB sålde Battenfeld-maskinen. Ett pris om DEM är realistiskt. Det pris som angavs vid förtullningen har ingen relevans i förevarande sammanhang. Mot bakgrund av avtalet i april 1984 hade Byriel AS ingen anledning att ta tillbaka Battenfeld-maskinen. Byriel AS kunde inte heller godta en återbetalning av endast DEM enär Viktor Berg AB som villkor ställde att detta skulle slutligt reglera samtliga parternas mellanhavanden. (Red:s anm. Det som domsbilaga 1 till domen fogade avtalet innehöll ingenting mer av intresse än vad som återgivits i domen och utesluts därför här.) Domskäl. Ole B och Lars B har hörts under sanningsförsäkran. Vittnesförhör har hållits, på begäran av Byriel AS, med Erik K, P och Finn S, försäljningschef hos Battenfeld i Danmark samt, på begäran av Lars Berg AB med Lennarth A, försäljningschef hos Battenfeld i Sverige. Därutöver har viss skriftlig bevisning förebringats. Ole Bhar uppgivit bl a: Erik K hade presenterat sig som chef för maskinavdelningen hos Viktor Berg AB, vilket också hade bekräftats genom de kontakter de därefter hade med varandra; Erik K hade vid några tillfällen berättat om sitt arbete och nämnt bl a att han skaffat agenturer i USA för Viktor Berg AB. Ole B visste att Lars B ägde Viktor Berg AB men enligt hans uppfattning var denne aldrig på kontoret. Då Ole B bestämde priset till DEM för Battenfeldmaskinen utgick han från vad han hört andra leverantörer säga härom. Avtalet i april 1984 innebar att Byriel AS avstod från sina berättigade skadeståndskrav för att få till stånd en uppgörelse. Byriel AS hade drabbats av stora kostnader på grund av att MIR-maskinen inte fungerade. Lars B: Han var den ende som tecknade firman i bolaget och som kunde binda bolaget i ekonomiskt hänseende. Han arbetade halvtid. Sida 596 Erik K var försäljare av maskiner och fick för bolaget träffa avtal om köp dvs skriva på "försäljningspapper". I övrigt hade Erik K ingen ekonomisk funktion i bolaget. Lars B och Erik K brukade diskutera de affärer som förekom och det var förutsatt att Erik K skulle rådgöra med Lars B i svårare frågor. Till en början var det också tänkt att Erik K skulle ha rapportskyldighet åtminstone varje vecka angående den löpande verksamheten men detta fungerade inte. Det kan sägas att Erik K hade i stort fria händer inom de angivna ramarna. Lars B kände till genom de diskussioner de hade att Erik K var i Danmark och skulle sälja en MIR-maskin där. MIR var berett att sälja till lägre pris än annars för att komma in på den danska marknaden. Han kände också till att Erik K lyckades sälja MIR-maskinen för ett lågt pris. Han visste också att det varit något trassel beträffande MIR-maskinen. Lars B blev emellertid överraskad då han i juni 1984 fick reda på att Erik K träffat aprilavtalet. Utgifter i den storleksordningen gick klart utanför Erik K:s befogenhet. Återgång av köp hade dittills över huvud inte förekommit i fråga om maskinförsäljningarna. Erik K: Han började sin anställning hos Viktor Berg AB 1976 och ansvarade för den avdelning som drev handel med maskiner. Inom avdelningen hade han ingen chef över sig men han "pratade" med Lars B angående verksamheten där. Erik K skötte fritt vad som ankom på honom. Utöver köp och försäljning av maskiner träffade han vid något tillfälle också avtal om agentur för bolagets räkning. Det förekom ingen avstämning med Lars B

5 Page 5 of 9 före köpen och försäljningarna och Erik K behövde inte dennes godkännande vid förhandlingarna i samband därmed. Redovisningen till Lars B skedde i efterhand. Det pris Byriel AS ville ha för Battenfeld-maskinen, DEM , var högt men inte oacceptabelt; det fanns stor marginal för rabattering. Viktor Berg AB var intresserat att få in MIRmaskiner på den skandinaviska marknaden och Byriel AS skulle därför få litet "plåster på såren" för att vara den första kunden. När det efter leveransen visade sig att MIRmaskinen inte fungerade förekom en del förhandlingar mellan Byriel AS, MIR och Viktor Berg AB om reparation av maskinen eller andra lämpliga lösningar. Man kom sedan överens om att träffas d 11 april 1984 hos Byriel AS för att lösa frågan på något sätt med alla tre parterna närvarande. Erik K informerade Lars B om att mötet skulle äga rum. Det krav Byriel AS framställt sedan köpeavtalet hävts var för högt och det var en strävan vid mötet att få ned kravet. Mötet pågick en hel dag. Det var därunder inte någon dålig stämning. Det avtal de slutligen träffade innebar att Viktor Berg AB skulle till Byriel AS betala i ett för allt DEM vilken ersättning skulle finansieras till hälften genom att Viktor Berg AB sålde Battenfeld-maskinen och till hälften från vad en försäljning av MIR-maskinen inbringade. Avtalsparterna var ganska överens om att det var en efter omständigheterna hygglig uppgörelse. Med den självständiga ställning Erik K hade inom företaget ansåg han sig inte behöva rådgöra med Lars B när han träffade uppgörelsen. Lars B fick i april eller maj 1984 av Erik K Sida 597 information angående uppgörelsen. Det återstod då att lösa en del frågor i Viktor Berg AB:s mellanhavanden med MIR. P: Han arbetade åt Viktor Berg AB som servicemontör på freelancebasis P:s avtal härom med Viktor Berg AB var undertecknat av Erik K. Denne var chef på maskinavdelningen och P hade inte att göra med någon annan i företaget än med Erik K. P var med när värdet på Battenfeldmaskinen diskuterades inför köpet av MIR-maskinen. Han hade själv installerat Battenfeld-maskinen hos Byriel AS och tyckte att den 1983 kunde värderas till DEM S: Han hade 1979 sålt Battenfeld-maskinen till Byriel AS. Priset var då DEM Han bedömer att priset 1983 om DEM var ett realistiskt pris på den begagnade maskinen. A: Priset på en begagnad Battenfeld-maskin av ifrågavarande modell kan variera från DEM och uppåt beroende på utrustning och tillfället för försäljning. Maskinen har en ekonomisk livslängd om 8 10 år. TR:ns bedömning. Utredningen ger vid handen att Erik K i sin anställning hos Viktor Berg AB hade en mycket självständig ställning då det gällde att med för bolaget bindande verkan köpa och sälja maskiner, vilka, såsom framgått, var komplicerade och dyrbara. Enligt vad Lars B, som inte aktivt deltagit i verksamheten på maskinavdelningen, själv uppgivit hade han accepterat att Erik K redovisade affärshändelserna i efterhand. Frågor om återgång av köp utgör ett naturligt led i handelsverksamhet. Aprilavtalet var avsett att reglera Viktor Berg AB:s mellanhavanden med Byriel AS och MIR i följd av att MIR-maskinen inte hade varit leveransgill. Erik K, som slutade sin anställning hos Viktor Berg AB i juli 1984, har i sitt vittnesmål bestämt påstått att han informerade Lars B om såväl det kommande sammanträdet i april mellan nämnda parter som därefter i april eller maj 1984 om det i det sammanhanget träffade avtalet. Lars B har sagt sig endast ha fått vetskap om att det varit något trassel med MIR-maskinen. TR:n anser sig emellertid inte kunna bortse från Erik K:s uppgifter i denna fråga. Allt övervägande skäl talar således för att Lars B får anses ha godtagit att Erik K för bolagets räkning träffade överenskommelse i det aktuella hänseendet. Vid en samlad bedömning av anförda omständigheter finner TR:n att bolaget är bundet av aprilavtalet enligt vilket bolaget har att betala DEM till Byriel AS. I fråga sedan om det skulle strida mot tro och heder att göra aprilavtalet gällande eller om avtalet skulle vara oskäligt är att beakta att detta träffats mellan väl etablerade företag. Intet tyder på att Erik

6 Page 6 of 9 K såsom representant för Viktor Berg AB intagit en på något sätt underlägsen ställning vid de förhandlingar som ledde till aprilavtalet. Ej heller framstår med hänsyn till vittnesmålen det pris Byriel AS betingat sig för Battenfeld-maskinen som alltför exceptionellt. Det föreligger alltså inte skäl att lämna avtalet utan avseende. På grund av vad sålunda anförts skall käromålet bifallas. Domslut. Lars Berg Maskin AB förpliktas att till Byriel Plastic A/S betala DEM eller motvärdet på betalningsdagen i svensk valuta jämte ränta enligt 6 räntelagen i dess lydelse före d 1 juli 1984 fr o m d 1 juni 1984 tills betalning sker. Instans 2 Lars Berg Maskin AB, som i tiden före HovR:ns dom ändrade sin firma till Montagne Maskin AB, fullföljde talan i Svea HovRoch yrkade att Byriel Plastic A/S:s talan skulle ogillas. Byriel Plastic A/S bestred ändring. Sida 598 HovR:n(hovrättslagmannen Lunning, hovrättsråden Holmberghoch Ericssonsamt adj led Hultin, referent) anförde i dom d 27 dec 1988: Utredningen i HovR:n. Ole B, Lars B och styrelsesuppleanten i Montagne Maskin AB Rickard B har hörts under sanningsförsäkran. Vittnesförhör har ägt rum med Erik K, Hans Jörgen P och Finn S. Vittnesförhöret med Lennarth A vid TR:n har lästs upp. Parterna har vidare förebringat skriftlig bevisning. Till stöd för sina ståndpunkter har parterna åberopat i allt väsentligt samma omständigheter som har antecknats i TR:ns dom. HovR:ns domskäl. Av utredningen framgår att Erik K i sin anställning hos dåvarande Viktor Berg AB haft en självständig ställning då det gällt att med för bolaget bindande verkan köpa och sälja maskiner. Under de diskussioner som ägt rum mellan parterna i samband med försäljningen av MIR-maskinen har Viktor Berg AB företrätts av Erik K. Avgörande för utgången av tvisten är i första hand om Ole B vid sammankomsten d 11 april 1984 haft fog för att uppfatta Erik K som behörig att för Viktor Berg AB:s räkning förhandla och träffa uppgörelse med anledning av att köpeavtalet mellan Byriel Plastic A/S och Viktor Berg AB hade blivit hävt. Det bör då till det nyss anförda tilläggas att det varit Erik K som för Viktor Berg AB:s räkning en månad tidigare godkänt att köpet skulle hävas och gått i svaromål med anledning av Byriel Plastic A/S:s skadeståndskrav. Avtalet d 11 april 1984 är ett trepartsavtal, där MIR genom dess försäljningschef Franco I garanterar att Viktor Berg AB skall fullgöra sin betalningsförpliktelse. Tydligt är därvid att även MIR:s företrädare uppträtt som om han betraktade Erik K som behörig att ingå avtal för Viktor Berg AB:s räkning. Också detta har Ole B haft rätt att ta fasta på. Att Franco I haft denna inställning bestyrks även av det förhållandet att han, enligt vad Erik K uppgivit, senare samma dag ingått en sidoöverenskommelse för MIR:s räkning med Erik K som företrädare för Viktor Berg AB. Ole B har således haft gott fog för att uppfatta Erik K som behörig att för Viktor Berg AB:s räkning förhandla och träffa förlikning med anledning av hävningen. Förlikningen har inte gjorts beroende av vilken uppgörelse som sedermera kunde komma att träffas mellan MIR och Viktor Berg AB.

7 Page 7 of 9 Montagne Maskin AB:s förstahandsinvändning lämnas därför utan bifall. Vad härefter angår den av detta bolag i andra hand gjorda invändningen gör HovR:n följande bedömning. Förlikningsuppgörelsen går ut på att Viktor Berg AB skall betala (och MIR garantera) en viss, angiven penningsumma. Betalningsförpliktelsen görs inte beroende av Battenfeld-maskinens verkliga värde vid förlikningstillfället eller Sida 599 vid någon annan tidpunkt. Någon diskussion om maskinens verkliga värde synes över huvud taget inte ha förts vid sammanträdet d 11 april Med hänsyn till att Viktor Berg AB i förhållande till Byriel Plastic A/S varit i dröjsmål med leveransen av maskinen och att denna, som det vill synas, inte haft utfästa egenskaper kan den överenskomna ersättningen till Byriel Plastic A/S på intet sätt anses oskälig. Inte heller i övrigt finns det anledning att häva eller jämka förlikningsuppgörelsen av de skäl som Montagne Maskin AB har anfört. Montagne Maskin AB:s vadetalan skall därför lämnas utan bifall. HovR:ns domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut. Instans 3 Montagne Maskin AB (Montagne) (ombud advokaten Mats Ljungquist) sökte revision och yrkade att HD skulle ogilla Byriel Plastic A/S:s (Byriel) talan. Byriel (ombud advokaten Björn Riese) bestred ändring. HD meddelade d 19 juni 1989 prövningstillstånd i frågan om Erik K varit behörig att för Montagne sluta det avtal som bilagts TR:ns dom och om rättegångskostnader som kunde följa av utgången i denna del. Frågan om meddelande av prövningstillstånd i övrigt förklarades vilande. Stockholms handelskammare, som av HD beretts tillfälle att avge yttrande i målet, anförde i yttrande d 5 mars 1990: Föremål för HD:s prövning är frågan, huruvida en person, Erik K, varit behörig att för det företag i vilket han var anställd, Viktor Berg AB (numera Montagne Maskin AB), sluta avtal om uppgörelse i anledning av hävning av maskinköp. Handel med maskiner för industriell tillverkning bedrivs av företag av varierande storlek, allt ifrån enmansföretag till stora koncerner. Inom företagen är försäljarna av maskiner organiserade på olika nivåer med därefter anpassad behörighet. Försäljarnas ställning och behörighet är följaktligen mycket företagsspecifik, vartill kommer att affärerna också är av varierande storleksordning och betydelse. Det är därför förenat med svårigheter att generellt fastställa maskinförsäljares behörighet att sluta avtal. Med den reservationen är det Handelskammarens uppfattning att försäljare av maskiner för industriell tillverkning normalt inte har ställning varmed följer behörighet att träffa avtal i anledning av hävning av köp. En anledning härtill är att sådana avtal är mindre vanliga; och de kan, som här är fallet, ha stor ekonomisk betydelse. Handelskammarens uppfattning vinner stöd av en undersökning som Handelskammaren genomfört bland mindre och medelstora företag i Sverige, verksamma med köp och försäljning av maskiner avsedda att användas vid industriell tillverkning. Frågeformulär har utsänts till 94 företag och svar har inkommit från 60 företag. Av dessa har så gott som samtliga uppgivit att de har erfarenhet som säljare och drygt hälften att de har erfarenhet även som köpare. På fråga huruvida försäljare brukar ha behörighet att träffa uppgörelse i anledning av hävning av köp har 93 procent svarat att sådan behörighet sällan (28 %) eller aldrig (65 %) föreligger. De få företag som svarat att försäljare brukar ha sådan behörighet har tillagt att denna brukar begränsas t ex till visst belopp eller till att avse mera bagatellartade fall. Annorlunda än vad ovan redovisats kan det förhålla sig när det gäller stora företag. Exempelvis kan det förekomma att en försäljningschef, som har ansvar för en större försäljningsavdelning med ett

8 Page 8 of 9 flertal försäljare, har en längre gående behörighet. Även i dessa fall föreligger dock ofta begränsande föreskrifter. Sida 600 Med det sagda har Handelskammaren ej uttalat sig om huruvida Erik K på grund av särskilda, i målet omnämnda förhållanden kan anses ha haft en vidsträcktare behörighet än den som normalt följde med hans ställning. Ärendet har behandlats i Stockholms Handelskammares lagstiftningsutskott. Montagne försattes genom beslut d 23 maj 1990 av Svea HovR i konkurs. Konkursförvaltaren uppgav att konkursboet inte önskade inträda i rättegången. För den händelse HD skulle finna att Erik K saknat behörighet att sluta det förut nämnda avtalet förklarade Montagne, att målet borde visas åter till TR:n för prövning av Byriels talan i övrigt. Byriel hemställde att i sådant fall HD måtte pröva målet även i den delen. Målet avgjordes efter huvudförhandling. HDJustR:n Vängby, Magnusson, Lind, referent, Lars Å Beckmanoch Munck) beslöt följande dom: Domskäl. Vid den tid då det i målet aktuella avtalet ingicks var omkring tio personer verksamma i Montagnes tjänst. Verksamheten var uppdelad på två avdelningar, av vilka en drev handel med maskiner. Maskinavdelningen förestods av Erik K. I målet är ostridigt att Erik K på grund av sin ställning var behörig att för Montagne träffa avtal om köp och försäljning av maskiner. Parterna tvistar om huruvida Erik K också var behörig att träffa det aktuella avtalet d 11 april Avtalet innefattade en slutreglering av en tvist som uppkommit mellan parterna sedan Byriel i brev d 5 mars 1984 till Viktor Berg AB (Montagne) angett att Byriels köp av en s k MIR-maskin betraktades som hävt och att Byriel hade rätt att mot återlämnande av maskinen få tillbaka erlagd köpeskilling, DEM , jämte skadestånd. Avtalet innebar bla att Montagne skulle betala DEM till Byriel. HD tar först upp frågan om Erik K omedelbart på grund av 10 2 st avtalslagen (allmän ställningsfullmakt) var behörig att sluta avtalet för Montagne. Stockholms handelskammare har som sin uppfattning uttalat bl a att försäljare av maskiner för industriell tillverkning normalt inte har ställning varmed följer behörighet att träffa avtal i anledning av hävning av köp. Erik K torde ha intagit en något mer framskjuten ställning i Montagne än försäljare i allmänhet. Utredningen i målet utvisar emellertid inte att det föreligger någon sedvänja av innebörd att personer i Erik K:s ställning får för huvudmannens räkning träffa avtal av det särskilda slag som uppgörelsen d 11 april 1984 innebar. Erik K har alltså inte haft den omtvistade behörigheten omedelbart på grund av reglerna i 10 2 st avtalslagen om allmän ställningsfullmakt. I anslutning till nyssnämnda bestämmelse har i rättspraxis utvecklats regler om sådana speciella ställningsfullmakter som i doktrinen brukar benämnas tolerans- och kombinationsfullmakter. I flera rättsfall har sålunda slagits fast att ett förfarande av en person för annans räkning, som i och för sig inte täcks av personens ställning eller av uttrycklig fullmakt, anses bindande för huvudmannen därför att denne under en Sida 601

9 Page 9 of 9 avsevärd tid eller upprepade gånger tolererat det utan att framställa någon invändning, s k toleransfullmakt (jfr bl a Hessler i SvjT 1977 s 270 och Rodhe i SvjT 1979 s 598 f). Erik K hade inte tidigare för Montagne slutit avtal om hävning av köp av större ekonomisk betydelse. Något slags praxis på Montagnes sida som skulle kunna grunda behörighet för Erik K i det hänseendet fanns alltså inte. Den s k kombinationsfullmakten har i doktrinen beskrivits så att sedvanerekvisitet i 10 2 st avtalslagen ersätts av vissa andra fakta i särskild kombination med varandra. Ofta utgör toleransmomentet ett framträdande sådant faktum. I doktrinen har bl a pekats på rättsfallet NJA 1985 s 717 som har angetts utvisa, att om huvudmannen beter sig på ett sådant sätt att tredje man får intrycket att företrädaren har behörighet så ansvarar huvudmannen på grund av det. (Adlercreutz, Avtalsrätt I, 9 uppl, s 190 ff, Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 244 och 265 ff, densamme Avtalslagen, 2 uppl, s 93 f och Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 3 uppl, s 53 f.) Som framgår av det förut anförda hade Byriel inte något fog för att enbart utifrån det förhållandet att Erik K var behörig att för Montagne träffa avtal om köp och försäljning av maskiner dra den slutsatsen att Erik K också var behörig att ingå ett sådant särskilt avtal som avtalet d 11 april 1984 innebar. Byriel har emellertid hävdat att Erik K:s ställning i förening med övriga omständigheter berättigade Byriel att utgå från att sådan behörighet förelåg. Av utredningen får anses framgå att Montagnes ägare och verkställande direktör Lars B kände till att Byriel hade hävt köpet av MIR-maskinen och att han hade klart för sig att Erik K skulle diskutera saken med Byriel vid ett sammanträde i Köpenhamn. Däremot finns det inte något belägg för att Lars B då också skulle ha varit införstådd med att Erik K skulle kunna komma att utan någon föregående diskussion med Lars B träffa en uppgörelse i tvisten med betydande ekonomiska förpliktelser för Montagne. Under sådana omständigheter kan det inte som Byriel gjort gällande anses ha ålegat Montagne att särskilt fästa Byriels uppmärksamhet på att Erik K saknade behörighet att träffa avtalet d 11 april Det var i stället Byriel som tog en risk genom att sluta avtalet utan att förvissa sig om att Erik K var behörig att företräda Montagne i det särskilda hänseendet. Inte heller vad Byriel i övrigt anfört föranleder att Erik K kan anses ha haft behörighet att sluta avtalet för Montagne. I enlighet med det anförda kan Byriels talan på den av Byriel i första hand åberopade grunden inte bifallas. Byriels talan i kvarstående delar har inte prövats av domstolarna. Dessa delar bör i det uppkomna läget prövas av TR:n. Det innebär att prövningstillstånd skall meddelas i den vilandeförklarade delen och att målet skall återförvisas till TR:n. Domslut. HD förklarar, att Erik K inte var behörig att för Viktor Berg AB (numera Montagne Maskin AB) sluta det avtal som bilagts TR:ns dom. Sida 602 HD meddelar prövningstillstånd i målet i övrigt, undanröjer TR:ns och HovR:ns domar samt återförvisar målet till Stockholms TR. Det ankommer på TR:n att pröva frågan om rättegångskostnader i HovR:n och i HD.

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2000 s. 569 (NJA 2000:83) Målnummer: T3602-99 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2000-11-07 Rubrik: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49) Målnummer: Ö64-01 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-05-23 Rubrik: Det har inte ansetts strida mot Europakonventionen att lägga en skattemyndighets

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1 9B:1 En kommun upprättade förbindelsepunkt för anslutning av en obebyggd fastighet i kommunens ägo till den allmänna va-anläggningen. Sedan kommunens va-taxa höjts överlät kommunen fastigheten till en

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) Målnummer: Ö1002-95 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-10-10 Rubrik: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En flytdocka,

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 291 (NJA 2009:31) Målnummer: T443-08 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-05-27 Rubrik: Lagrum: Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 154 (NJA 2010:17)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 154 (NJA 2010:17) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 154 (NJA 2010:17) Målnummer: T3252-08 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-03-16 Rubrik: Lagrum: Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit,

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2002 s. 668 (NJA 2002:83) Målnummer: Ö803-02 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2002-12-27 Rubrik: Lagrum: En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2005 T 2362-01 KLAGANDE 1. MR 2. LR Ombud för båda: advokaten HW MOTPART JW Ombud: advokaten MG SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 2411-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART AM Ombud: TE SAKEN Företrädaransvar ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt,

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05. Lagrum: 41 lag (1982:80) om anställningsskydd

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05. Lagrum: 41 lag (1982:80) om anställningsskydd ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05 Sammanfattning Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren

Läs mer

meddelat i Stockholm den 11 mars 2003 T 4697-01 KLAGANDE J. O. med firma The Mine of Gems, Hornsgatan 29 D, 118 49 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. L.

meddelat i Stockholm den 11 mars 2003 T 4697-01 KLAGANDE J. O. med firma The Mine of Gems, Hornsgatan 29 D, 118 49 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. L. Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2003 T 4697-01 KLAGANDE J. O. med firma The Mine of Gems, Hornsgatan 29 D, 118 49 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. L. MOTPART Trygg-Hansa

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 1 vid föredragning DAG FÖR BESLUT Mål nr T 1418-02 2003-06-18 Stockholm Sida 1 (7) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 3573-14 KLAGANDE Lindorff Sverige AB, 556209-5363 Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Ombud: Advokat MA MOTPART Sveamalm fastigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 oktober 2007 T 3088-05 KLAGANDE Follin & Granar i Borås AB:s konkursbo, 556468-9221 c/o Advokat JH Ombud: Advokat AS MOTPART Handelsbolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 februari 2007 T 2932-05 KLAGANDE MA Ombud: Advokat TL MOTPART GK Ombud: Advokat LJ SAKEN Återbetalning av erlagd handpenning ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 maj 2005 Ö 2554-02 KLAGANDE TS Ombud: jur. kand. PM MOTPARTER 1. Föreningssparbanken Aktiebolag, 502017-7753, 105 34 STOCKHOLM Ombud:

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1996 s. 548 (NJA 1996:87)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1996 s. 548 (NJA 1996:87) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1996 s. 548 (NJA 1996:87) Målnummer: Ö5483-95 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1996-10-03 Rubrik: Fråga om de allmänna villkoren för skuldsanering är uppfyllda.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2015 T 2895-13 KLAGANDE Europeiska Motor AB, 556406-5448 Box 2097 174 02 Sundbyberg Ombud: Advokat FZ MOTPART Stockholm Yrkesmannen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 KÄRANDE Nielsen Försäljning i Osby Aktiebolag, Box 160, 283 23 OSBY Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 1166, 251 11

Läs mer

NJA I sid 1985:274 (Nummer i NJA 1985:42) HD:s dom meddelades d 3 april 1985 (nr DT 18).

NJA I sid 1985:274 (Nummer i NJA 1985:42) HD:s dom meddelades d 3 april 1985 (nr DT 18). Page 1 of 6 NJA I sid 1985:274 (Nummer i NJA 1985:42) HD:s dom meddelades d 3 april 1985 (nr DT 18). Rättspraxis i litteraturen Fråga om köpares undersökningsplikt vid fastighetsköp. 4 kap 19 JB. Instans

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 september 2011 T 4062-09 KLAGANDE BÅ Ombud: Jur.kand. KG MOTPART Karolinska Institutet, 202100-2973 Box 4064 141 04 Huddinge Ombud: Jur.kand.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 455 (NJA 2007:56)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 455 (NJA 2007:56) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 455 (NJA 2007:56) Målnummer: Ö4263-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-06-08 Rubrik: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 63 2014-07-09 Va 93/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 63 2014-07-09 Va 93/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 63 2014-07-09 Va 93/13 Stockholm SÖKANDE Järfälla kommun Ombud: Kommunjuristen F K Samma adress MOTPART Insamlingsstiftelsen A A B A o S Ombud: Jur. kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juli 2005 Ö 4286-02 KLAGANDE PLS Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus Danmark Ombud: Advokat OF och jur. kand.

Läs mer

DOM 2015-03-04 Stockholm

DOM 2015-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-03-04 Stockholm Mål nr F 4633-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-16 i mål nr F 2016-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2011 Ö 517-11 SÖKANDE OCH KLAGANDE Föreningen Bevara Ojnareskogen c/o OS MOTPART Nordkalk AB, 556073-4054 Box 901 731 29

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-26 Handläggning i Malmö. MOTPART Staten genom Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm

PROTOKOLL 2015-11-26 Handläggning i Malmö. MOTPART Staten genom Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm 1 Handläggning i Malmö Aktbilaga 123 Mål nr RÄTTEN Chefsrådmannen Lennart Strinäs FÖRARE Beredningsjuristen Martin Andersson KLAGANDE Stiftelsen Beredskapsmuseet, 843003-2055 Djuramossavägen 160 263 65

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 27A:9

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 27A:9 27A:9 Avtal mellan fastighetsägare och kommun om anslutning av fastighet till allmän va-anläggning mot viss anslutningsavgift har inte ansetts utgöra hinder mot senare avgiftsuttag enligt va-taxa på grund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 26B:5

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 26B:5 26B:5 Kommun, som ej iakttagit föreskrivet prövningsförfarande i fråga om en av fastighetsägare påstått felvisande vattenmätare, har, när skälig anledning förelegat att ifrågasätta riktigheten av mätvärdena,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 september 2010 Ö 3243-10 KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Ombud: Advokat TT MOTPART

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 709 (NJA 2010:74)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 709 (NJA 2010:74) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 709 (NJA 2010:74) Målnummer: T2618-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-12-29 Rubrik: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juli 2004 T 3424-01 KLAGANDE CS Ombud och biträde enligt 1972 års rättshjälpslag: jur.kand. EU MOTPART ACH Ombud: advokaten MR SAKEN Skadestånd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i

Läs mer

marknadsföring av företagskataloger

marknadsföring av företagskataloger MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:22 2008: Datum 2009-08-28 Dnr C 6/08 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB (tidigare EDSA Förlag AB och TDCF Förlag AB), Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten P. E. och jur.kand.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 Målnummer: UM10438-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 58/08 Mål nr B 80/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 58/08 Mål nr B 80/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 58/08 Mål nr B 80/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare blivit avskedad eller frånträtt sin anställning. I målet, som också gällt en lönefordran, har arbetsgivaren bestritt

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2013 s. 31 (NJA 2013:4)

Högsta domstolen NJA 2013 s. 31 (NJA 2013:4) Sida 1 av 6 Högsta domstolen NJA 2013 s. 31 (NJA 2013:4) Målnummer: Ö4631-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-01-31 Rubrik: Återvinningstalan avseende ett avtal om överlåtelse av svenska och

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS. Ombud för 1 4: Advokat JS

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS. Ombud för 1 4: Advokat JS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS Ombud för 1 4: Advokat JS MOTPART Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad Ombud:

Läs mer

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-03-28 T 6147-10 Rotel 020108 Stockholm Sid l (11) KÄRANDE OF AB, Östergötlands Fastigheter AB, 556491-0098 Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping Ombud: Jur.dr. Mathias André Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/10 Mål nr A 263/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/10 Mål nr A 263/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/10 Mål nr A 263/09 Sammanfattning Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal med förbundets klubbar vid driftsenheterna om att införa en ny lönemodell.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

DOM 2011-10-14 Jönköping

DOM 2011-10-14 Jönköping 1 Rotel 35 Jönköping Mål nr KÄRANDE Kezban i Göteborg AB, 556675-1870, Wieselgrensplatsen 24, 417 17 Göteborg Ombud: Jur.kand. Clarence Crafoord och jur.kand. Anna Rogalska Hedlund, Box 2215, 103 15 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 oktober 2008 B 1467-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat S-EO SAKEN

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-01-15 Göteborg

DOM 2009-01-15 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR Rotel 44 DOM 2009-01-15 Göteborg Mål nr T 3501-08 Sid 1 (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Borås tingsrätts dom 2008-06-19 i mål T 1450-07, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom)

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom) Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 T 1295-09 KÄRANDE KGA Ombud: Advokat TH SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd Dok.Id

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2016 T 3593-14 KLAGANDE CP Ombud: KO MOTPART MB Ombud: Advokat BT SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 april 2016 T 5829-14 KLAGANDE LW Ombud: Jur.kand. AK och jur.kand. BC MOTPART Uppsalahem Aktiebolag, 556137-3589 Box 136 751 04 Uppsala

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2016 Ö 2703-14 KLAGANDE Dödsboet efter Gustaf De Geer Ombud: Advokat TJ MOTPART Lacris Aktiebolag c/o L Götavägen 26 182 61 Djursholm

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 maj 2015 Ö 5440-13 KLAGANDE DS Ombud: Advokat JH MOTPART Mr Green Ltd C 42360 Tagliaferro Business Centre Level 1, High Street MT-SLM

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2008 T 2240-07 KLAGANDE MSC MOTPART Collector Finance & Law AB, 556527-5418 Box 11914 404 39 Göteborg Ombud: Jur.kand. AK SAKEN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 Sammanfattning Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B åsidosätter B företrädesrätten till återanställning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 T 1356-02 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen UL MOTPART

Läs mer

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB 1(8) ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB Till Solna tingsrätt ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: MB Högalid AB, 556651-7156 Knutstigen 10 147 31 TUMBA Ombud: 1. Advokaten Anders Hessle 2. Jur kand Karin Lundqvist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2004 T 1625-03 KLAGANDE Vägverket, 781 87 BORLÄNGE Ombud: verksjuristen JB MOTPART Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2010 T 5211-09 KLAGANDE GS Ombud: Advokat TJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 688 (NJA 1995:106) Målnummer: T3912-93 Avdelning: Domsnummer: DT212-95 Avgörandedatum: 1995-12-08 Rubrik: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

KRISTER AZELIUS JERKER KJELLANDER. Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 2011-12 NR 3

KRISTER AZELIUS JERKER KJELLANDER. Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 2011-12 NR 3 KRISTER AZELIUS JERKER KJELLANDER Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 2011-12 NR 3 584 RÄTTSFALL Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 1. Inledning Högsta domstolen har i NJA 2011

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 Sammanfattning Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en kommuns skolor. I det gällande kollektivavtalet finns s.k. garantiregler

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 KÄRANDE Stockholm Info AB, Hamngatan 27, 111 53 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 104 61

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2013 Ö 2415-12 KLAGANDE OCH MOTPART Vattenfall Eldistribution AB, 556417-0800 Box 6013 171 06 Solna Ombud: Advokaterna TW

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser 160 RÄTTSFALL Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser Tvisten I AD 2000 nr 29 behandlar arbetsdomstolen frågan om en enskild arbetstagare vid någon tidpunkt kan avstå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2354-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:11 2008: Datum 2010-04-20 Dnr B 8/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Skanska Nya Hem AB, c/o Skanska Sverige AB, 169 83 Solna Ombud: advokaten

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-01-13 Ärendenr. 105 Sökande Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684 Ombud: Advokat Carl L Motpart Företagsfrukt i Europa AB, 556487-9814, Stenhamravägen 7, 136 91 Haninge Saken Alternativt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/07 Mål nr A 56/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/07 Mål nr A 56/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/07 Mål nr A 56/06 Sammanfattning Enligt bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetstidsförkortning om nattpass fullgöres i viss omfattning under en begränsningsperiod.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (22) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 november 2004 T 2593-01 KLAGANDE SA Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten AS MOTPART Staten genom Justitiekanslern,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer