Faror med kemikalier...för hälsan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faror med kemikalier...för hälsan"

Transkript

1 Konsumenten & Ke mikalierna

2 Var och en av oss kommer dagligen i kontakt med olika slags kemikalier. Kemikalierna är nyttiga när de används på rätt sätt och i rätt syfte. I hemmet används de för t.ex. rengöring av textiler, diskning samt städning och olika hobbyverksamhet. Kemikalier behövs också för reparationer och renoveringar (målfärg, lim, lack) och de används också av bilister (bränsle, oljeprodukter, tvättmedel, vax). Några använder bekämpningsmedel och biocider i trädgården och på gården och på sommaren behövs tändvätskor för grillen. I de flesta hem finns läkemedel, kosmetika, propplösningsmedel för avlopp, fläckborttagningsmedel och andra specialkemikalier. Denna broschyr behandlar säker hantering av kemikalier i hemhushållen. Faror med kemikalier 2...för hälsan Vissa kemikalier kan irritera hud och ögon samt förorsaka överkänslighet. Fel använda kan kemikalierna också förorsaka förgiftningssymptom och de kan t.o.m. ha långvariga effekter. Bieffekterna och deras styrka beror på vilken kemikalie och mängd man utsatts för, om exponeringen skett genom förtäring, hudkontakt eller inandning samt om exponeringen skett upprepade gånger. Vissa kemikalier kan också vara brand- eller explosionsfarliga.

3 Riskgruppen för förgiftningsolyckor är små barn (ca 1/2 5 år) som bekantar sig med omgivningen genom att smaka på allt som de får i sina händer. Experiment med olika typer av berusningsmedel och narkotika ökar risken för förgiftningsolyckor bland ungdomar i puberteten. Hos vuxna uppstår farosituationer genom vårdslös hantering av kemikalierna. Alkohol, läkemedel och os förorsakar nästan alla förgiftningsdödsfall, övriga kemikalieförgiftningar är ganska sällsynta. Om man använder kemikalierna med eftertanke och följer anvisningarna på förpackningen minskar risken även för mindre olyckor....för miljön De för miljön mest problematiska kemikalierna är de som inte nedbryts eller som nedbryts långsamt i miljön samt de som lagras i eller är giftiga för organismer. Sådana kemikalier används också i hemhushållen. Kvicksilver i lysrör, febertermometrar och vissa batterier, kadmium i små ackumulatorer, fosfater och klorföreningar i tvätt- och rengöringsmedel samt många bekämpningsmedel och träskyddsskemikalier är exempel på kemikalier som felanvända blir skadliga för miljön. Ur miljösynpunkt är det speciellt viktigt att kemikalierna förstörs på rätt sätt. Kemikalier som hamnat i miljön kan sluta i mänskoorganismen genom föda, dricksvatten eller inandningsluft. 3

4 Vilken burk skall jag välja skall jag välja någon alls? Det kemikalieval som konsumenten gör har betydelse för hälsa och miljö! När du skaffar kemikalier, tänk på om du verkligen behöver dem och om du kan välja det alternativ, som medför minsta fara. Då man t.ex. köper tvättmedel, lönar det sig att tänka på om man alltid behöver starka specialrengöringsmedel. Vanliga milda tvättmedel och ett mera ihärdigt mekaniskt arbete är ofta tillräckligt. Antibakteriella rengöringsmedel behövs vanligtvis inte i hemhushållen. Det lönar sig alltid att separat överväga behovet av att använda speciellt farliga kemikalier. Fäst också uppmärksamhet vid eventuella miljösymboler på förpackningens etikett. I Finland används två miljösymboler som rekommenderas av myndigheterna: 4 Den nordiska svansymbolen och EG:s miljösymbol.

5 Kriterierna för beviljande av dessa miljösymboler fastställs så, att endast de ur miljösynpunkt bästa produkterna inom en produktgrupp kan beviljas symbolen. Det är frivilligt att ansöka om miljösymbolen för en produkt. Myndigheterna ger information om säker hantering av kemikalier och övervakar att de kemikalier som säljs i butiker uppfyller kraven i lagstiftningen. Avsikten med marknadsövervakningen är att säkra att de produkter som finns på marknaden är korrekt märkta och förpackade och att det inte marknadsförs sådana kemikalier som är förbjudna att använda. Vissa farliga kemikaliers förpackningar, som är avsedda för minutförsäljning, skall vara försedda med en säkerhetsförslutare som försvårar öppnandet och därigenom förhindrar förgiftningsfarorna för småbarn. Förpackningen för farliga kemikalier måste också vara försedd med en varningssymbol för synskadade, den upphöjda triangeln. Använd kemikalier med eftertanke Ju farligare kemikalier det gäller desto viktigare är det att noggrant följa bruksanvisningarna och varningspåskrifterna på förpackningen. Notera i alla fall följande: Dosering alltid enligt anvisning överdosera inte för säkerhets skull Användning använd vid behov skyddshandskar och övrig personlig skyddsutrustning blanda inte kemiska produkter sinsemellan om så inte särskilt anges i bruksanvisningen använd inte farliga kemikalier i närheten av barn Förvaring alltid utom räckhåll för barn och husdjur, t.ex. i ett skåp som ett barn inte kan nå helt skilt från livsmedel och andra produkter avsedda att förtäras alltid i originalförpackning så att varningspåskrifter och andra anvisningar är klart synliga. Kemikalier får inte ens temporärt hällas i dricksflaskor ur vilka de i misstag kan förtäras. Om originalförpackningen t.ex. skadas och man måste flytta över kemikalien i en annan förpackning, kom då ihåg att också överföra informationen på etiketten. 5

6 Städning och rengöring Var och en av oss använder många olika kemiska produkter då vi städar hemmet eller tvättar. Nedan finns en lista på de vanligaste produktgrupperna och saker man bör beakta vid användningen: På förpackningen till tvätt- och rengöringsmedel anges i allmänhet vissa beståndsdelar och deras procenthalter (t.ex. 5-15%), då dessa uppgår till mer än 0,2%. Bland annat olika tensider, blekmedel, fosfater, NTA,EDTA och kolväten hör till de ämnen som måste anges. Enzymer, konserverings- och desinfektionsmedel, klarmedel och parfymer anges oberoende av halten. TVÄTTMEDEL kan innehålla fosfater som mjukar upp vattnet men övergöder vattendrag. Lerartad zeolit används för att ersätta fosfaterna. Fosfatfria tvättmedel bör alltid användas på sommarstugan, under båtfärder och på glesbygden. I vattenreningsverken i tätorter kan 90% av fosfaterna avlägsnas. Om det i kommunen inte finns för mattor anvisade tvättställen, måste mattorna tvättas på tillräckligt avstånd från vattenlinjen så att tvättmedlen inte rinner direkt ut i vattendragen. Ytterligare information om tvättning ger t.ex. Konsumentverkets och Teknokemiska föreningens informationspaket (Internet: MASKINDISKMEDEL är p.g.a. sitt höga ph-värde (alkalitet) i allmänhet frätande eller irriterande. Många av dem innehåller också fosfater som mjukar upp vattnet samt klorhaltiga blekmedel. Maskindiskmedlen är farliga i händerna på barn! 6 Använd inte maskindiskmedel då du diskar för hand; det varma vattnet kan göra att klor frigörs från tvättmedlet. Kom ihåg rätt dosering: för mycket diskmedel innebär större belastning på miljön men inte nödvändigtvis renare disk. BLEKMEDEL innehåller i allmänhet hypoklorit eller väteperoxid som irriterar ögon och hud. Kloret i blekmedlen kan i miljön bilda skadliga och svårt nedbrytbara organiska klorföreningar. Använd aldrig hypoklorit tillsammans med sura ämnen (dvs. ämnen som har ett lågt ph-värde), såsom toalettrengöringsmedel, ättika eller citronsyra eftersom klor då kan frigöras.

7 Rengör inte bastulaven med hypoklorit, för träet suger i sig ämnet varvid klor kan frigöras till luften då bastun uppvärms. Många tvätt- och rengöringsmedel innehåller syrebaserade blekmedel som ur miljösynpunkt är mindre skadliga än klorbaserade. TOALETTRENGÖRINGSMEDEL är sura ämnen som kan irritera huden. PROPPLÖSNINGSMEDEL FÖR AVLOPP är starkt alkaliska och kan därför irritera eller fräta huden. Blanda inte propplösningsmedel med toalettrengöringsmedel. Rörproppar kan oftast avlägsnas mekaniskt t.ex. med stanklåspump eller krassvajer. Reparation och hobby När man reparerar och bygger samt utövar hobbyn använder man kemikalier som är hälso- och miljöskadliga eller brandfarliga. Då man hanterar kemikalier är det viktigt att de doseras rätt, används på rätt sätt och för rätt ändamål samt förstörs på rätt sätt. LÖSNINGSMEDEL är i allmänhet både hälso- och miljöfarliga och ofta även brandfarliga. Lösningsmedel kan du behöva t.ex. för renovering av möbler, för reparationer i hemmet och på sommaren för grillning. Tändvätska för grillen, målfärg, lack, mineralterpentin (dvs. lacknafta), thinner, vissa fläckborttagningsmedel och lampoljor är exempel på lösningsmedel eller produkter som innehåller lösningsmedel. Dessa kemikalier skall absolut förvaras utom räckhåll för barn. Följ noggrant anvisningarna på förpackningens etikett. Då du köper målfärg fråga försäljaren om man kan använda vattenlöslig färg för ändamålet. Många lösningsmedel (t.ex. tändvätska för grillen, mineralterpentin, thinner, lampolja) orsakar brandfara eftersom de är lättantändliga. Om de förtärs ger lösningsmedlen upphov till aspirationsfara dvs. fara för att ämnet sugs 7

8 ner i lungorna. Om t.ex. ett barn sväljer en liten mängd lösningsmedel och börjar hosta och kräkas, kan lösningsmedlet hamna i lungorna. Följden kan bli kemisk lunginflammation som alltid kräver sjukhusvård. Som första hjälp får man således inte framkalla kräkning hos en person som svalt kolvätelösningsmedel och oljeprodukter. På grund av brandfaran bör trassel e.dyl. som innehåller terpentinhaltiga medel, alltid blötas i vatten innan det kastas i soptunnan. Annars kan det antändas av sig självt. På arbetsplatsen bör man sörja för tillräcklig ventilation och förebygga brandfara. Lösningsmedel och produkter, som innehåller lösningsmedel är problemavfall som förstörs på problemavfallsstationer. Även oanvänd målfärg och lack är problemavfall. HOBBYKEMIKALIER kan också bestå av hälsofarliga kemikalier. När man pysslar tillsammans med barn bör man se till att barnen inte utsätts för kemikalier. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen. AEROSOLFÖRPACKNINGAR skall inte uppbevaras i närheten av eld och de får inte brännas ens som tomma. Då man använder aerosoler bör man akta sig för att få produkten i ögonen. 8 Bilar, traktorer och gräsklippare... Spolarvätskor för bilvindrutor kan innehålla metanol, som är giftig. Även små mängder som inandas, förtärs eller kommer i kontakt med huden, kan i organismen ge upphov till bl.a. illamående, yrsel och synrubbningar. En sked metanolhaltig spolarvätska kan vid förtäring leda till blindhet. Spolarvätskorna skall alltid förvaras oåtkomligt för barn och i originalförpackning. Om spolarvätskan innehåller minst 10% metanol klassificeras den som en giftig kemikalie som måste förvaras inlåst. Tilläggsinformation får man bl.a. i metanolbroschyren utgiven av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (Internet: OLJEPRODUKTER får användas endast för avsett ändamål. Använd aldrig oljeprodukter som bensin eller dieselolja för rengöring eller tvätt. Bensin är avsedd endast som motorbränsle. Bensin innehåller hälsofarliga kolväten och cancerframkallande benzen. Inandning av bensinångor kan förorsaka yrsel och illamående samt ge irritationssymptom. Bensin kan också upptas i organismen genom huden. Den blyfria bensinen som säljs i Finland är lika hälsofarlig som den blyhaltiga. Man får aldrig suga bensin med en slang eftersom det finns risk för att bensin kan hamna i lungorna (aspiration). Detta kan leda till lunginflammation eller t.o.m. döden. Bensin medför också antändningsrisk. Den förgasas kraftigt inomhus och gasen som uppstår antänds mycket lätt. Bensin skall förvaras på ett kallt, välventilerat ställe där det inte finns något annat brandfarligt. Förutom den mängd bensin som bilens bränsletank rymmer får det i ett garage enligt lagen

9 förvaras högst 60 liter bensin. Bensin får överhuvudtaget inte förvaras i källar- och vindsutrymmen i t.ex. våningshus eller motsvarande. Bensin löser effektivt upp många material. Därför är det viktigt att förvara bensin i för ändamålet godkända, hållbara och tätt tillslutande förvaringskärl. Redan en liten mängd olja kan i miljön förstöra grundvattnet eller ge upphov till andra skador. Också oljeprodukterna är problemavfall vilket innebär att onödiga produkter skall föras till mottagningsställen för problemavfall. De får aldrig hällas i avloppet. Bekämpning av ogräs och insekter BEKÄMPNINGSMEDEL och BIOCIDPRODUKTER används för att utrota ogräs, bekämpa svampsjukdomar och skadedjur samt att jaga bort t.ex. flugor och andra flygande insekter. Produkter som används för att skydda växter kallas bekämpningsmedel. Många bekämpningsmedel och biocidprodukter är både hälso- och miljöfarliga. Om du använder dessa, följ noggrant bruks- och skyddsanvisningarna på förpackningens etikett. Även tomma förpackningar skall hållas utom räckhåll för barn. I Finland är användningen av många ämnen begränsad och i försäljning finns endast för specifika användningsändamål godkända preparat. Inte ens import av bekämpningsmedel för eget bruk är tillåten utan vederbörlig registrering av produkterna. Skyddskemikalier, som bl.a. används för att skydda trä mot röta och insekter samt båtbottenfärger (sk antifoulingmedel), som används för att hindra havsorganismer att fästa sig vid båten är exempel på biocidprodukter. De aktiva ämnena i båtbottenfärgerna är vattenlösliga och kan förorsaka skador hos vattenorganismer. I köksträdgårdar är det ofta tillräckligt med naturenlig bekämpning såsom 9

10 10 att rensa ogräs eller att täcka växtjorden. Inomhus kan man också bekämpa flugor, bromsar och andra irriterande insekter med flugpapper och -smälla. Oanvända bekämpningsmedel och biocidprodukter är problemavfall och bör föras till insamlingsplatser för problemavfall. Därifrån skickas avfallet till problemavfallsstationer för förstöring. Impregnerat trä får aldrig brännas eftersom det då uppstår giftiga förbränningsprodukter. Impregnerat trä som tagits ur bruk eller blivit avfall skall antingen föras till kommunens specialinsamlingsplats eller till avstjälpningsplatsen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet ger noggrannare anvisningar om insamlingen. Ytterligare information om användningen av impregnerade trävaror får du bl.a. från Finlands miljöcentral (Internet: Bestämmelserna håller på att ändras och i framtiden kommer impregnerade trävaror antagligen att klassificeras som problemavfall. På sommarstugan, under fritiden FLYTGAS kan du behöva t.ex. på sommarstugan eller i husvagnen. Då man använder flytgas är det speciellt viktigt att sörja för tillräcklig ventilation och att de apparater som används är i gott skick. Flytgas är ett extremt brandfarligt bränsle som säljs starkt parfymerad. Eftersom gasen är tyngre än luft samlar sig gas som läckt ut längs golvet. Om flytgasen bränns i otillräcklig förbränningsluft uppstår os. Ytterligare information om flytgas får du av bl.a. Säkerhetsteknikcentralen (Internet: KOLOS uppstår vid förbränning. Kolosen är luktfri och färglös. Spjällen till vedeldade ugnar och öppna spisar skall stängas först när kolen slutat glöda helt och hållet. Kolos finns också i bilavgaser; därför skall bilen aldrig startas i ett stängt garage. Kom ytterligare ihåg LÄKEMEDEL skall alltid användas enligt föreskrifterna och förvaras utom räckhåll för barn. Överdosering av receptbelagda mediciner är i allmänhet farligare än receptfria men t.ex. produkter som innehåller järn och fluortabletter kan även vara farliga om man inte följer föreskrifterna. Hjärtmediciner, värk- och febermediciner, lugnande mediciner, antidepressiva mediciner och sömnmediciner är exempel på andra läkemedel som felanvända är farliga. Oanvända och föråldrade läkemedel skall returneras till apotek eller föras till insamlingsplatser för problemavfall. KOSMETISKA PRODUKTER, såsom hårfärg, nagellack samt lack- och hårborttagningsmedel kan innehålla hälsofarliga ämnen. Kosmetika skall även förvaras utom räckhåll för barn. Vid TRANSPORT AV KEMIKALIER måste man beakta de transportbegränsningar som gäller för vissa transportmedel. I t.ex. flygplan är det helt förbjudet att transportera många produkter och kemikalier. Förbjudna är bl.a. fyrverkeripjäser, tändvätskor, de flesta målfärger och lösningsmedel samt oxiderande, giftiga, frätande och magnetiska ämnen.

11 Etiketten upplyser om farorna På etiketten som fästs på kemikalieförpackningen varnas för de faror kemikalien medför. Kemikalien kan vara hälso- eller miljöfarlig, brandfarlig eller explosiv. Läs alltid informationen på etiketten innan du använder produkten. Varningspåskriften som finns på etiketten betår av varningssymbol och dess namn samt av standardfraser som anger faror och säkerhetsåtgärder (sk. R- och S-fraser). 11

12 Hälsofarliga kemikalier Varningssymbolen för mycket giftiga och giftiga kemikalier är en dödsskalle som finns på kemikaliens emballage. Dessa kemikalier kan redan i mycket små mängder leda till allvarlig och t.o.m. dödlig förgiftning. Dessa är i allmänhet inte fritt tillgängliga; undantag utgör de metanolhaltiga spolarvätskorna för bilvindrutor, vissa båtbottenfärger och desinfektionsmedel för kemiska toaletter. Kemikalier som kan ha allvarliga långtidseffekter, som cancer, är också märkta med en dödsskalle. Bensin är den enda produkten av denna typ i konsumentanvändning. Med denna symbol varnas för frätande kemikalier. De frätande kemikalierna gör att vävnaderna förstörs om medlet kommer i kontakt med hud, andningsorgan, ögon eller matsmältningskanal. Maskindiskmedel och propplösningsmedel är exempel på frätande kemikalier. Hälsoskadliga och irriterande kemikalier är märkta med ett snedkors (sk. Andreas kors). De hälsoskadliga kemikalierna kan redan i ganska små mängder förorsaka förgiftning. Deras effekter kan synas först efter lång tid. De kan också förorsaka allergier eller irritation. Många lösningsmedel, målfärger, kylvätskor och vissa rengöringsmedel är exempel på hälsoskadliga eller irriterande kemikalier. Miljöfarliga kemikalier 12 Med denna symbol eller med standardfraser för faror och säkerhetsåtgärder (R- och S-fraser) varnas för kemikalier som är farliga för miljön. Miljöfarliga kemikalier kan förorsaka skador i miljön eller delar av den omedelbart eller på lång sikt. Om kemikalien är giftig för vattenorganismer är skadeeffekterna omedelbara. Om kemikalien dessutom nedbryts långsamt eller accumuleras i miljön kan effekten vara långvarig. Kemikalier som förstör ozonskiktet märks också med denna symbol. För tillfället krävs märkning om miljöfara endast för ämnen. Fr.o.m. augusti 2002 skall också blandningar som innehåller miljöfarliga ämnen märkas. Bekämpningsmedel och biocidprodukter skall vara

13 märkta vid utgången av augusti Vissa tvättmedel som innehåller desinfektions- eller blekmedel samt flera bekämpningsmedel, träskyddskemikalier och båtbottenfärger är exempel på konsumentprodukter, som vid ett senare skede kommer att märkas som miljöfarliga. Brand- och explosionsfarliga kemikalier Brand- och explosionsfarliga kemikalier har egna varningssymboler: Extremt brandfarliga och mycket brandfarliga kemikalier har denna symbol. Mycket brandfarliga kemikalier är t.ex. ämnen och produkter med mycket låg flampunkt eller som vid kontakt med vatten eller fukt bildar farliga mängder brandfarliga gaser. Många lösningsmedel och t.ex. bilarnas spolarvätskor är mycket brandfarliga. Oxiderande kemikalier är ämnen och produkter, som tillsammans med andra ämnen kan förorsaka en starkt värmeavgivande reaktion. Explosiva kemikalier har denna varningssymbol. Dessa är ämnen och produkter som utan externt syre kan förorsaka en reaktion där värme avges och gaser snabbt uppstår. Ovanstående varningssymboler beskriver kemikaliernas viktigaste farliga egenskaper. Därtill anges på förpackningens etikett kemikaliens samtliga farliga egenskaper med skilda fraser (R-fraser) och anvisningar ges om hur man kan undvika farliga situationer som kemikalien kan ge upphov till (S-fraser). På bekämpningsmedlens förpackning anges användningsbegränsningar. Kemikaliens förpackning skall vara hållbar och säker och försedd med bruksanvisning. För farliga kemikalier i yrkesmässigt bruk skall ett skyddsinformationsblad finnas att tillgå. Även många sådana kemikalier som inte har några varningssymboler kan vara farliga om man inte följer anvisningarna, om man använder dem för fel ändamål eller avsiktligt på fel sätt, såsom för sniffning. Ytterligare information om farorna med sniffning får du i den broschyr Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral utgivit (Internet: Vissa kemikaliegrupper, såsom läkemedel och kosmetiska produkter, är inte märkta med likadana varningssymboler som övriga kemikalier ty de har egna märkningskrav. 13

14 I soporna eller till problemavfallsstationen? Vid hanteringen av kemikalieavfall måste likadan noggrannhet iakttas som vid användningen av själva kemikalen. Kemikalier som är märkta med tidigare nämnda symboler är i allmänhet alltid problemavfall och oanvända kemikalier skall föras till problemavfallsinsamling. Tomma kemikalieförpackningar och t.ex. torkade rester av målfärg kan däremot slängas tillsammans med övrigt blandavfall. Det vanligaste problemavfallet hemma är gamla och ur bruk tagna ackumulatorer (ofta även laddningsbara elapparater) tungmetallbatterier och termometrar som innehåller kvicksilver oljor, kylvätskor och bromsvätskor målfärg, lim, lack, lösningsmedel biocider, träskyddskemikalier och bekämpningsmedel fotograferingskemikalier läkemedel lysrör Bestämmelserna om problemavfall ändras som bäst. Tilläggsinformation får du t.ex. på Finlands miljöcentrals internetsidor och från myndigheterna i din egen kommun. 14 Myndigheterna Förebyggandet av kemikaliernas hälso- och miljöskador regleras via kemikalielagen. Kemikalielagstiftningen i Finland och EU är den samma. Kemikalielagens tillsynsmyndigheter är Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Finlands miljöcentral, Säkerhetsteknikcentralen, kommunens brandchef och kemikalietillsynsmyndighet, var och en på sitt eget verksamhetsområde. Konsumtionsvarornas säkerhet övervakas av Konsumentverket, länsstyrelserna och kommunernas hälsonämnder. Läkemedelsverket övervakar läkemedel.

15 I oklara fall, kontakta i första hand myndigheterna i din egen kommun. De nämnder, som ansvarar för miljöhälsovården och/eller miljöskyddet fungerar i allmänhet som lokala kemikalietillsynsmyndigheter. Genom kommunens växel får du reda på myndigheten i din egen kommun. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral Sparbankskajen 2 A PB 210, Helsingfors Tfn: (09) Fax: (09) Internet: STTV:s produktregisterenhet Uimalankatu 1 PB 686, Tammerfors Tfn: (03) Fax: (03) Internet: Finlands miljöcentral Sommargatan 2, Helsingfors PB 140, Helsingfors Tfn: (09) Fax: (09) Internet: Information om kemikalier: Säkerhetsteknikcentralen Lönnrotsgatan 37 PB 123, Helsingfors Tfn: (09) Fax: (09) Internet: Konsumentverket Aspnäsgatan 4 A PB 5, Helsingfors Tfn: (09) Fax: (09) Internet: Läkemedelsverket Mannerheimvägen 166 PB 55, Helsingfors Tfn: (09) Fax: (09) Internet: Giftinformationscentralen Haartmansgatan 4 PB 340, HUS Tfn: (09) Fax: (09) Internet: Teknokemiska föreningen Södra kajen 10 PB 311, Helsingfors Tfn: (09) Fax: (09) Internet: 15

16 PRIMÄRVÅRD VID FÖRGIFTNING Patienten bör omedelbart få sjukhusvård om han/hon har andningssvårigheter, kramper eller är medvetslös. Anvisningar om första hjälp och information om kemikalieförgiftningar får du från Giftinformationscentralen, tfn(09) Om du misstänker förgiftning, utred så noggrant som möjligt kemikaliens namn och hur mycket av ämnet som hamnat i organismen. Vid behov skall förpackningen för den kemikalie som förorsakat förgiftningen tas med till primärvårdsstället. Framkalla inte kräkning hos patienten. Det är sällan nödvändigt och kan t.o.m. vara farligt om patienten är medvetslös, oredig eller om han/hon förtärt frätande ämnen, kolvätelösningsmedel eller oljeprodukter. Medicinskt kol förhindrar effektivt uppsugning av de flesta ämnen. Speciellt i barnfamiljer är det bra att alltid ha medicinskt kol hemma som första hjälp. Medicinskt kol förhindrar inte uppsugningen av alkohol och järn och skall heller inte ges åt en patient som förtärt frätande ämnen. Om en person svalt frätande ämnen skall munnen först sköljas och sedan om patienten inte har andningssvårigheter och han/hon kan svälja, kan man ge en liten mängd vatten eller mjölk att dricka (för en vuxen person högst 240 ml, för ett barn högst 120 ml). Man bör undvika att inta stora mängder vätska då detta kan förorsaka kräkningar. Broschyren kan beställas av:

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam Datum: 24.11.05 Version nr.: 4 Omarbetad: 20.04.2011 1.Namn på ämnet och företaget OÜ Krimelte 13619 Tallinn Suur-Paala 10 Estland Telefon +372 6 059 300 Nödtelefon: 112 2. Farliga egenskaper 2.1. Hälsa:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-078-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35 E-post: kemi@cm.se Beställningsnummer:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANTISTATIC SPRAY PRF 8-88 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2007-03-30 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PLASTIC SPRAY PRF 202 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2008-02-19 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Primer 22 Produkttyp: Metall Primer LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - -

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - - SÄKERHETSDATABLAD 1Produktnamn: Vinylglans Tillverkare: Uniol Produkter AB Varola Solvik 541 93 SKÖVDE Tele 0500-42 12 40 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Ämne CAS-nr Halt Farosymbol R-fraser

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Extract Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2007-09-13 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Big Wipes Industrial & Ind. Plus - Antibacterial

SÄKERHETSDATABLAD. Big Wipes Industrial & Ind. Plus - Antibacterial 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Big Wipes Industrial & Ind. Plus Antibacterial 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på produkten: Big Wipes Industrial & Ind. Plus - Antibacterial Svensk leverantör: SwedGross

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

OCEAN BASTVÄTT OPARF.

OCEAN BASTVÄTT OPARF. 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn Produkttyp Tvättmedel för textilier. Leverantör KEMIBOLAGET OCEAN AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08-683 88 00 Fax 08-605 98 10 Kontaktperson

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Handelsnamn Produkt nr: 69168 Användning Mot mygg, knott och broms. Myggmedel ska användas med försiktighet särskilt på barn. Används endast på

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-cosa CIP 72

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-cosa CIP 72 Säkerhetsdatablad/varuinformation P3cosa CIP 72 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: P3cosa CIP 72 Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Fruängsplan10 129 07 Hägersten

Läs mer

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100 Utskriftsdatum 4-01-22 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET KRYTOX GPL 105 KRYTOX GPL 105 Brenntag Nordic AB Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 10103 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete Produktbenämning: Polyuretanfärg. 1.3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-PHOS Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD According 1907/2006/EG, Article 31

SÄKERHETSDATABLAD According 1907/2006/EG, Article 31 Sida: 1 of 5 1. Namn på produkt och företag Namn på product Cleanpelletz 1,8kg Tillverkare DMS Europe B.V. Adress IJburglaan 1448 1087 KG Amsterdam The Netherlands Distributör Linfo.Tec Gålarmora 106 819

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fönsterfärg VIT / Ljus gråton Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Fönsterfärg VIT / Ljus gråton Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus Artikelnummer 04209,04210,04309,04310 Deklarationsnummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: P3-asepto BA Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Fruängsplan10 129 07 Hägersten

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03

Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03 Säkerhetsdatablad/varuinformation Incidin 03 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Incidin 03 Desinfektionsmedel för industriellt bruk. Leverantör: Ecolab AB Armborstvägen 1 125 44 Älvsjö

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Silikonbaserad flänstätning Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Storm Extra Sidan 1 av 5 Utfärdandedatum: 2013-09-14 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Storm Extra + Leverantör: Utfärdare: Stundab Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. 0032-70-245245 (Centre anti-poisons, Belgien)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. 0032-70-245245 (Centre anti-poisons, Belgien) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Utto 170 LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

VARUINFORMATION. 1.Leverantör. 2.Sammansättning/Ämnenas klassificering. 3.Farliga egenskaper. 4.Första hjälpen

VARUINFORMATION. 1.Leverantör. 2.Sammansättning/Ämnenas klassificering. 3.Farliga egenskaper. 4.Första hjälpen sidan 1 av 5 1.Leverantör VARUINFORMATION Namn Adress Kryptongatan 14 Postadress 431 53 Mölndal Tel: 031-706 84 80 Fax: 031-27 39 91 Produktnamn CRC Kopparpasta ae Produktkod 3041 Telefon i nödsituatioer:

Läs mer

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 1. Handelsnamn: Teakolja Användningsområde: Företag: Nödtelefon: Olja för trä utomhus Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax 042-26 37

Läs mer

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar 1 / 6 1. Identifiering av kemikalien, dess tillverkare, importör eller annan handelsidkare Handelsnamn: Beredningens användningsändamål: Tillverkare: Merikemiitti Sprängämne för stenbrottsarbete. OY FORCIT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR MATT BLACK PAINT Sida 1 Utfärdat: 19/07/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: MATT BLACK PAINT Produktkod: JU Användning / beskr. af produktet: Aerosol.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tremco Epoxylim Kraft Universal Datum:

SÄKERHETSDATABLAD Tremco Epoxylim Kraft Universal Datum: 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produkt: Epoxylim Kraft Universal Bas Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck AB Kem/teknisk produktbenämning: Telefon: 031/570010 Tvåkomponent epoxylim Fax: 031/572007

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget Produktnamn Signalhorn Artikelnummer 16812 Användningsområde Påkalla hjälp i nödsituation, sjösäkerhet Revisionsdatum 2009-02-06 Distributör Företag

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval märkningsspray - röd 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval märkningsspray - röd Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. YMA543 YACHT LINE TEAK BRIGHTENER Versions nr. 3 Revision Date 05/01/00. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Säkerhetsdatablad. YMA543 YACHT LINE TEAK BRIGHTENER Versions nr. 3 Revision Date 05/01/00. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International Farg AB Holmedalen 3 Aspereds Industriomrade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Clear Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

1. Namnet på ämnet/produkten och företaget/verksamheten

1. Namnet på ämnet/produkten och företaget/verksamheten Säkerhetsdatablad Med hänseende till 2001/58/EF Lampolja och tändvätska 1. Namnet på ämnet/produkten och företaget/verksamheten PR-nummer: Reviderat den: 17-05-2002 / AN Ersätter den: 19-02-2001 Användning:

Läs mer

FS q-action swe /10/10 10:29 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K SÄKERHETS- DATABLAD Q-ACTION. Composicin

FS q-action swe /10/10 10:29 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K SÄKERHETS- DATABLAD Q-ACTION. Composicin FS q-action swe 07-09 20/10/10 10:29 Pgina 1 SÄKERHETS- DATABLAD Q-ACTION FS q-action swe 07-09 20/10/10 10:29 Pgina 2 Q-ACTION 1.- NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Namn på ämnet eller preparatet:

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Förordning (EG) nr 1907/2006. SCREEN-O-RAMA WATERLINE Ver 1.1 datum 2010.05.01

VARUINFORMATIONSBLAD Förordning (EG) nr 1907/2006. SCREEN-O-RAMA WATERLINE Ver 1.1 datum 2010.05.01 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: WATERLINE Produktkod: 10-501 10-569 Användning: Företag: Textiltrycksfärg samtliga nyanser Svenska Handtryck AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000

Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000 Säkerhetsdatablad/varuinformation Dix 3000 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Dix 3000 Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Box 164 125 24 Älvsjö Sverige Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Tix Matt Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Tix Matt Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN GRUPPNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus Artikelnummer

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 SBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek: 400 ml aerosolbehållare

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

OCEAN OXI FLÄCKSPRAY. Nr Råvara EG-NR CAS-NR Mängd vikt% Faroklass/Symbol. 1 Väteperoxid % R8-34 O, C

OCEAN OXI FLÄCKSPRAY. Nr Råvara EG-NR CAS-NR Mängd vikt% Faroklass/Symbol. 1 Väteperoxid % R8-34 O, C 1. Namnet på produkten och företaget Godkänd för användning Handelsnamn Produkttyp Fläcklösare till textiler. Leverantör KEMIBOLAGET AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08683 88 00 Fax 08605

Läs mer

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 Denna varuinformation från Färghandelskompaniet är ett digitalt avläst Färghandelskompaniet dokument av varuinformationen från vår tillverkare/leverantör

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1(5) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Produktnamn Användningsområde Allrengöringsmedel Produktkod 166381 (1 liter), 166383 (5 liter) Leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SILICONE SPRAY Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: SILICONE SPRAY Produktkod: JU 151 Användning / beskr. af produktet: Aerosol.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 437972-3 Utarbetad den: 01-03-2011/ USAB Produktanvändning: Pigmenterad specialolja till träbehandling av möbler och liknande, utomhus.

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com SÄKERHETSDATABLAD 1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: DigiDerm ECO Produktkod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Målning, golvbeläggning Två-komponent polyuretanfärg 1.2.2 Verksamhetsområdekod 433 1.2.3 Användningsändamålkod 59; färg, lack och fernissa

Målning, golvbeläggning Två-komponent polyuretanfärg 1.2.2 Verksamhetsområdekod 433 1.2.3 Användningsändamålkod 59; färg, lack och fernissa SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Handelsnamn: NORETANE SL FÄRGDEL Produktkod: 1.2 Användning av ämnet eller beredningen 1.2.1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Matrix (alla varianter) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation Blu Gard SPRAY

Säkerhetsdatablad/varuinformation Blu Gard SPRAY Säkerhetsdatablad/varuinformation Blu Gard SPRAY 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: Blu Gard SPRAY Juvervårdsmedel Leverantör: Ecolab AB Fruängsplan10 129 07 Hägersten Sverige Kontaktperson:

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 001 7061, 001 7062, 001 7063, 457 -serie 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER TYRE DRESSING Sida 1 Utfärdat: 01/03/2008 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: TYRE DRESSING Produktkod: JU 139 Användning / beskr. af produktet: Brandfarligt.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HABiol LG Collection AB 1(8) POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer