KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN"

Transkript

1 SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda samhällena ska få möjlighet att spela fotboll i sin närmiljö, även när det är dags för 9- och 11-mannaspel. I dagsläget har båda föreningarna för litet antal spelare i merparten av dessa åldersgrupper, för att var för sig kunna upprätthålla lag. Avsikten med detta samarbetsavtal är att få en långsiktig struktur i samarbetet. Strukturen ska skapa förutsägbarhet för spelare, ledare och styrelser, och ge lagen möjlighet att fokusera på fotbollen istället för alla detaljer kring pågående eller kommande samarbeten. Samarbetsavtal mellan föreningarna bör gälla två år i taget, och föreliggande dokument avser säsongerna 2012 och Allmänt Samarbetet mellan KIS och KIF är nu etablerat och tämligen djupgående i de äldre ungdomsgrupperna, och involverar allt från gemensamma ledarmöten till enhetlig träningsklädsel. Båda föreningarna satsar resurser av olika slag, men också sina respektive varumärken, för att bygga en delvis gemensam identitet. Identitetsbyggandet och den för alla parter nödvändiga förutsägbarheten, gör att både KIS och KIF begränsar samarbetet till att gälla dessa två föreningar. Skulle någon av föreningarna av någon anledning behöva vända sig till en tredje förening för ett samarbete för ett enskilt lag, ska detta tas upp till diskussion mellan föreningarnas fotbollsansvariga, och alla möjligheter till en lösning mellan KIS och KIF ska först prövas. Samarbete kan avse en eller flera åldersgrupper, beroende på antal spelare, tillgängligt seriespel mm. Samarbete bör involvera samma åldersgrupp/-er i båda föreningarna. Samarbete avser träning och matcher, eller enbart träning, beroende på förutsättningarna för respektive årskullar. Anläggningar KIS disponerar en 11-manna-, en 7-manna- och två 5-mannaplaner på gräs på Kareby Hed, samt en 11-mannagrusplan och klubbhus vid Kringledammen. KIF disponerar två gräsplaner och en grusplan på Lunnevi IP, varav en av gräsplanerna planeras att bytas mot en konstgräsplan under På samtliga ställen finns möjlighet till ombyte och dusch för båda föreningarnas spelare och ledare vid både träning och match. Initiativet Initiativet till ett samarbete kan komma från berörda ledare eller från någon av föreningarna. Viktigt är dock att ledare från KIS och KIF som diskuterar ett samarbete, inte själva gör upp om detta utan involverar ansvariga i respektive förening. Styrelser och fotbollsansvariga har ett bredare ansvar än enskilda ledare, och har att ta hänsyn till närliggande åldersgrupper, pågående samarbeten mm (se även Beslut nedan). 1

2 Spelare KIS och KIF strävar efter att skapa samarbetslag med ungefär lika många spelare från båda föreningarna. Detta är inte alltid möjligt, och viss obalans ska inte äventyra ett samarbete, men målsättningen är att antalet spelare från vardera förening inte ska understiga fem (se även Beslut nedan). Ledare För att ett samarbete ska vara möjligt måste det inkludera ledare från både KIS och KIF. I undantagsfall kan ett samarbetslag drivas med ledare från en av föreningarna, men detta måste i så fall vara väl förankrat i båda föreningarna/lagen och ses som en tillfällig lösning. Tidpunkt Både KIS och KIF har för avsikt att bedriva egen verksamhet så länge en åldersgrupp klarar att bedriva träningar och spela matcher med ett tillräckligt spelarunderlag. Den viktigaste anledningen är att de yngre barnen ska få möjlighet att träna och spela i sin absoluta närmiljö, utan regelbundna resor. I dagsläget är det inför övergången till 9-mannaspel som ett formaliserat samarbete är mest aktuellt. Tidigare samarbete måste vara väl förankrat bland berörda föräldrar i båda föreningarna. Senast under slutet av sommaren bör kommande års samarbeten diskuteras berörda ledare bedömer hur stora respektive trupper kommer att vara till nästkommande säsong och fotbollsansvariga gör var för sig och tillsammans en bedömning av helheten. En överenskommelse och ett beslut om samarbete fattas så snart som möjligt, för att underlätta både lagens och föreningarnas planering, dock senast enligt Beslut nedan. Beslut Beslut om vilka åldersgrupper som ska samverka fattas årligen av föreningarnas fotbollsansvariga tillsammans, efter avstämning med respektive styrelse eller ordförande. Beslut om vilka åldersgrupper som ska samverka under kommande år bör fattas senast den 1 november. Ansökan till fotbollförbundet att få ställa upp med sk kombinationslag ska vara förbundet tillhanda i slutet av december. Observera att fotbollförbundet kan avslå sådan ansökan, med hänvisning till att man inte anser att ett samarbete är nödvändigt (tillräckligt spelarunderlag i båda föreningarna) eller att den ena föreningen inte har tillräckligt många spelare jämfört med den andra (inte att betrakta som ett samarbete, utan snarare lån/övergång till det numerärt större laget). Lagnamn Samarbetslag heter formellt Kareby IS/Kode IF; i kortform Kareby/Kode. Internt har varje lag ett tillägg för kön och födelseår (vilket följer laget under längre tid), exempelvis P98, F97/98 etc, utom för dam- och herrjuniorer. I externa sammanhang benämns lag ofta istället med tillägg för kön och ålder F13, P14 etc. Antal lag och serietillhörighet Hur många lag som bildas inom varje träningsgrupp och vilka serier dessa ska anmälas till, avgörs av berörda ledare, efter samråd med fotbollsansvariga i båda föreningarna. Ledarna har ansvar för att kunna bemanna lagen med spelare och ledare; föreningarna har ansvar för att policies kring nivåindelning, uttagningsprinciper och dylikt bevakas. Beslut om antal lag och serietillhörighet fattas i god tid före serieanmälan. 2

3 Träningar Schema över träningstider för samtliga samarbetslag fastställs gemensamt av föreningarnas fotbollsansvariga, efter önskemål från berörda ledare. Samarbetslag ska ha sina träningstider jämnt fördelade på båda föreningarnas anläggningar/ planer. Avsteg från detta beslutas av föreningarnas fotbollsansvariga i samråd, som har att ta hänsyn till övriga lag, planslitage etc. I samband med träning gäller de regler som satts upp för respektive anläggning för samtliga spelare, ledare och föräldrar. Policy för deltagande i träning Utgångspunkten är att alla som är medlemmar i KIS eller KIF är välkomna att träna med aktuell åldersgrupp, enligt fastställt träningsschema. Avsteg från kravet på medlemskap kan göras i början av en säsong eller när någon provtränar med laget. KIS och KIF har normalt inga lägstakrav på träningsnärvaro för att få vara kvar i truppen. I samarbetslagen är dock spelarna så gamla att de för sin egen och lagets utveckling inte utan särskild anledning kan ha en träningsnärvaro under 50 procent. Låg träningsnärvaro kan dessutom påverka möjligheten att spela matcher med laget (se Policy för laguttagning). Rätten att träna kan begränsas endast om - inbetalning av medlemsavgift plus eventuell sektionsavgift uteblir, - spelaren har så låg träningsnärvaro att ledarna bedömer att det blir ett problem för både individen och gruppen. - spelaren eller dennes föräldrar/motsvarande genom sitt agerande försvårar eller omöjliggör genomförandet av träningspass, exempelvis genom upprepade och oannonserade sena ankomster, störande uppträdande eller på annat sätt, - spelaren av annan anledning utesluts ur sin förening (styrelsebeslut). Beslut att frånta spelare rätt att träna med samarbetslag fattas i samråd av båda föreningarnas styrelser alternativt ordförande, och gäller för träning med laget på samtliga aktuella anläggningar. Spelare som fråntas rätten att träna får inte heller spela matcher för samarbetslaget. Gemensam träningsutrustning Till träning och andra aktiviteter som inte är relaterade till match, får samarbetslag välja att köpa och använda kläder ur någon av föreningarnas fastställda profilprogram. Grundfärgen i träningskläder är svart, eventuellt i kombination med rött och gult, om sådana kläder finns med i dessa program. Under 2010 fick samtliga lag i KIF en boll och en vattenflaska per spelare, och föreningen bedömde att det var viktigt för träningskvaliteten att det finns en boll per spelare. För samarbetslagen kommer inte denna möjlighet att finnas för samtliga spelare. Däremot ska det på Lunnevi finnas nät med bollar som är gemensamma för samarbetslagen, utöver respektive lags egna bollar, så att samtliga spelare har tillgång till varsin boll. På Kareby Hed och Kringledammen ska finnas minst en träningsboll per spelare. 3

4 Ledaroveraller Samtliga ledare i samarbetslag förses med en för samarbetslagen framtagen ledaroverall. Förslag till overall tas fram av respektive fotbollsansvarig, och tillsammans med ytterligare en ledare från varje förening avgörs vilken overall som är den officiella. På varje ledaroverall ska båda föreningarnas logotyper tryckas på vänster bröst, och texten Ledare Kareby/Kode tryckas på höger bröst. På varje ledaroverall ska synas den eller de sponsorer som KIS och KIF gemensamt kommer överens om. I övrigt får ingen reklam förekomma på dessa overaller. Ledaroveraller beställs efter överenskommelse av ena föreningens kansli. Hälften av kostnaden för samarbetslagens ledaroveraller faktureras den andra föreningen, oavsett hur många ledare i vardera lag som kommer från respektive förening. Matcher Samarbetslag spelar match under namnet Kareby/Kode, med aktuellt tillägg enligt Lagnamn ovan. Samarbetslag ska ha sina matchtider jämnt fördelade på båda föreningarnas anläggningar/planer. Avsteg från detta beslutas av föreningarnas fotbollsansvariga i samråd, som har att ta hänsyn till övriga lag, planslitage, eventuella önskemål från fotbollförbundet etc. I samband med match gäller de regler som satts upp för respektive anläggning för samtliga spelare, ledare och föräldrar. Policy för laguttagningar Ledarna i respektive lag ansvarar för laguttagning och matchning av laget under match. I detta har ledarna att ta hänsyn till de riktlinjer och policies som finns i båda föreningarna och som sammanfattas nedan. (Som bas för samtliga gäller de krav som anges för deltagande i träning ovan.) - I samtliga samarbetslag ska samtliga spelare med normal träningsnärvaro erbjudas regelbundet matchspel. - Träningsnärvaro samt träningsengagemang får användas för att ta ut lag till match. - From 14 års ålder får truppen nivåindelas vid uttagning till match. Avsikten med en sådan nivåindelning ska vara att ge varje spelare möjlighet att spela match i en omgivning som utvecklar henne/honom på ett positivt sätt. Frågor om bredd och spets i laguttagningar ska diskuteras regelbundet i samband med gemensamma ledarmöten. Berörda ledare ansvarar för att fotbollförbundets regler kring antal spelare från vardera förening efterlevs. Serier & cuper Samtliga samarbetslag anmäls till aktuell serie/-r av KIF:s kansli. Hälften av anmälningsavgifterna faktureras KIS, oberoende av antal spelare från respektive förening i samarbetslagen. KIS och KIF betalar på detta sätt samtliga avgifter för seriespel i Göteborgs Fotbollförbunds alternativt Bohusläns Fotbollförbunds regi samt i den sk Ale-serien, i enlighet med Antal lag och serietillhörighet ovan. KIS och KIF betalar dessutom gemensamt anmälningsavgifter för två cuper inom Sverige per år för varje samarbetslag. 4

5 Anmälningsavgifter utöver dessa två cuper samt övriga kostnader i anslutning till serie- eller cupdeltagande, bekostas av respektive lag. Matchkläder För frågor om matchkläder för Kareby/Kode-lag hänvisas till särskild överenskommelse mellan föreningarna. Övriga profilprodukter Samarbetslag får beställa övriga produkter ur föreningarnas respektive profilprogram. Grundfärgen i kläder och andra profilprodukter ska om möjligt vara svart. Sponsorer Om ett lag har egna sponsorer, får dessa erbjudas plats på träningskläder, overaller, väskor och andra profilprodukter, men inte på matchställ. Det är varje ledares ansvar att inte inleda samarbeten med sponsorer som genom sin verksamhet eller på annat sätt riskerar att äventyra KIS:s, KIF:s och/eller det nya, gemensamma varumärket Kareby/Kodes goda rykte. Föreningarnas styrelser äger rätt att avbryta ett sådant sponsorsamarbete, varför det alltid är att föredra att fotbollsansvariga informeras om planerade sponsorsamarbeten. Medlemskap En sammanslagning av lag mellan KIS och KIF innebär ingen förändring för spelarnas föreningstillhörighet. Detta är ingen ny förening som skapas och alla fortsätter att vara medlemmar i sin egen förening. Det som kan hända när det gäller medlemskap rör de äldre spelarna, framför allt juniorer om det finns ett seniorlag. Om endast en av föreningarna har seniorverksamhet måste en yngre spelare som är aktuell för spel i seniorlag vara registrerad i FOGIS för den aktuella föreningen. Båda föreningarna ser till den enskilda spelarens bästa och uppmuntrar en sådan omregistrering för att möjliggöra seniorspel. I normalfallet är spelaren fortsatt medlem i moderföreningen och föreningarna delar på kostnaden för omregistrering. Aktiv värvning av ungdoms-/juniorspelare mellan föreningarna får inte förekomma, men i det fall en spelare väljer att byta förening står den mottagande föreningen för eventuella övergångskostnader. Spelarlegitimationer, försäkringar Avgifter för spelarförsäkringar är knutna till respektive lag och oberoende av antal spelare. Försäkringspremier betalas av den förening som anmäler samarbetslag, och hälften av kostnaden faktureras den andra föreningen. Avgift för spelarlegitimation är knuten till varje spelare och dennes registrering i FOGIS. Avgifter för spelarlegitimationer betalas av respektive förening. Avgifter ( böter ) i samband med utvisning etc Om en spelare eller ledare tilldelas en grov utvisning och föreningen tilldelas en straffavgift för detta, ska avgiften betalas av berörd spelare. 5

6 Lagkassor Ett samarbetslag behåller sina eventuella lagkassor i båda föreningarna, tills laget bestämmer något annat. Från KIF:s föräldragrupp betalas ersättning för åtaganden enligt nedan endast till för detta ändamål avsett lagkonto i Swedbank. Föreningsåtaganden Ett samarbetslag behåller sina rättigheter och skyldigheter gentemot båda föreningarna. I relation till KIS har ungdomslagen med föräldrar ansvaret för Fotbollens dag samt vid julmarknaden (lotterier, kiosker osv). I relation till KIF:s föräldragrupp väljer varje samarbetslag om man vill utgöra ett halvt, ett eller två lag, vilket avgör dels arbetsmängd i gemensamma uppgifter som städning, kiosk etc, dels ekonomisk tilldelning. Tillgång till anläggningar (nycklar etc) Utgångspunkten är att alla spelare har samma tillgång till båda föreningarnas anläggningar, oavsett vilken förening man är medlem i. Detsamma gäller för ledare. Till Lunnevi tilldelas varje samarbetslag maximalt tre nycklar/passerkort, som man själva väljer att fördela bland ledarna. Till Kringledammen och Kareby Hed tilldelas varje samarbetslag maximalt två nycklar/passerkort, som man själva väljer att fördela bland ledarna. Ledarmöten Samtliga ledare i samarbetslag inbjuds till, och förväntas delta vid, ledarmöten och liknande evenemang i båda föreningarna. Samtliga ledare i samarbetslag inbjuds till KIF:s årliga Gula tråden-dag. KIF står normalt för kostnaden för samtliga ledare; detta gäller tills vidare även ledare från KIS. Samtliga ledare i samarbetslag inbjuds till möten med KIS:s ungdomssektion. Webbsidor Varje samarbetslag bör ha en gemensam hemsida för information om laget, och för information från ledare/föreningar till berörda spelare om inte annat system med mail/sms är inarbetat. KIF erbjuder samarbetslagen en sida med anpassad design under föreningens huvudsida. Tills vidare står det berörda ledare fritt att välja under vilken av föreningarna man lägger sin sida. 6

7 Föräldraengagemang Utan engagerade föräldrar stannar förenings-sverige! Detta är ingen överdrift. Föreningar som Kareby IS och Kode IF bygger helt och hållet på ideellt arbetande föräldrar som skjutsar till träningen, säljer kaffe vid hemmamatcherna, är tränare för något av alla våra ungdomslag, sitter i styrelsen osv. Vi föräldrar till spelare i Kareby/Kode känner till och ställer upp på föreningarnas gemensamma mål och visioner samt intentioner i policydokument; det ger oss tålamod och vi inser att utbildning av fotbollsspelare är en lång process som under många år består av mycket lek och lite allvar, vet att vi har ett gemensamt ansvar för vårt lag, och funderar på om vi under en kortare eller längre period kan hjälpa till som tränare, lagledare eller lagförälder, betalar barnens medlemsavgift och är medvetna om att de spelare som inte är medlemmar inte kan vara med och spela match. Planering och praktiskt stöd Barn ska få vara barn. Dom är och ska få vara beroende av oss; vi tar ansvar för att planera olika aktiviteter, att de hinner med och att det inte går ut över skolarbetet. Vi föräldrar till spelare i Kareby/Kode hjälper de yngsta att vara på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning inför träning och match, meddelar om vårt barn har förhinder vid träning och match, tar del av information om laget och föreningen via hemsida, e-post eller det sätt ledarna väljer att sprida information, uppmuntrar att barnen håller på med andra idrotter och aktiviteter, hjälper barnen att prioritera skolarbetet, men också att planera så de hinner med fotboll och andra aktiviteter. Tips och idéer Kareby/Kode är beroende av aktiva föräldrar som stöttar, tar initiativ och ställer upp i olika sammanhang. Vi föräldrar till spelare i Kareby/Kode framför synpunkter och diskuterar med ledarna men när barnen inte hör på, deltar på föräldramöten och liknande, och bidrar med synpunkter och idéer, bidrar till laget och föreningarna genom att ställa upp vid gemensamma arrangemang, försäljning, marknader, städdagar etc. Supportrar i alla väder Vi är våra barns största supportrar och har ett stort ansvar för att i alla lägen stötta dem, uppmuntra dem och inte minst lyssna på dem. Vi föräldrar till spelare i Kareby/Kode inser att vårt uppträdande vid träningar, matcher och cuper har stor betydelse för hur barnens lag och båda föreningarna uppfattas; vi hjälps åt att sprida en positiv bild av Kareby/Kode, stöttar våra spelare, även andras barn, med uppmuntrande tillrop under match inga instruktioner (det låter vi lagets ledare sköta) och absolut ingen kritik, vet att beröm och uppmuntran behövs som allra mest när det går lite tungt, frågar hellre om träningen/matchen varit rolig och spännande, än om resultatet och hur många mål vårt barn gjort, säger aldrig något nedlåtande om eller till domaren, motståndarlaget eller deras familjer. 7

8 Som tack för dessa insatser får vi chansen att se glada barn ha roligt och utvecklas med sina kompisar. Bättre belöning finns inte! Kareby den 18 januari 2012 Kode den 18 januari 2012 För Kareby IS För Kode IF Lars-Erik Olofsson ordförande Petter Wrenne ordförande 8

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40 BILAGA B - VÅR SPELARUTBILDNING - Från knatte till senior Ängby IF fotbolls och innebandyutbildning består av flera steg varav det sista innebär junior- och seniorspel. FOTBOLL INNEBANDY - KNATTE 6-9 ÅR

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 Föreningen har jobbat fram en plan för vad vi vill utveckla och jobba med under säsongen 2016. För att kunna förverkliga denna plan hela vägen kommer vi att behöva vara många som

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF Allmänt Kontaktpersoner Ungdomsansvarig är Andreas Ahlgren. Andreas nås på: 036-71 58 78 073-776 43 25 andreasahlgren@telia.com Medlemsavgifter/Träningsavgifter Fotbollsskolan

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016 Kils AIK Fotboll Säsongen 2016 Välkommen till en ny säsong med Kils AIK Fotboll! I din hand har du den första utgåvan av Kils AIK-bladet. Inför säsongen 2016 har vi försökt samla relevant information på

Läs mer

Välkomna! Dagens Agenda/dagordning

Välkomna! Dagens Agenda/dagordning Välkomna Dagens Agenda/dagordning 1. Vilka är vi tränare? 2. IFK Aspuddens-Tellus - klubben 3. Träningar upplägg och teman 4. Serier och cuper 5. Sportnik 6. Föräldrar och föräldrastöd ni är viktiga 7.

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy I IFK Uppsala satsar vi på utbildning av spelare och ledare. I IFK Uppsala kommer ungdomars resurser tillbaka till ungdomarna. I IFK Uppsala är alla medlemmar lika viktiga.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

AGENDA. 13.00 Kick off öppnas Presentation av deltagare Gäst. Juniorverksamheten Statusläge respektive representationslag Tränare

AGENDA. 13.00 Kick off öppnas Presentation av deltagare Gäst. Juniorverksamheten Statusläge respektive representationslag Tränare Lerkils IFs 2015 AGENDA 13.00 Kick off öppnas Presentation av deltagare Alla Gäst Ekonomi Robert J Material Peter W Kansliet Håkan Å Juniorverksamheten Robert B Statusläge respektive representationslag

Läs mer

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK Den Gula Tråden F8 F10 F12 F14 F16 Dam Föreningspolicy för Billesholms IK Förord Dokumentet ni håller i er hand är levande vilket gör att det kan komma att ändras under årens gång dock inte under det gällande

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 111 2010-04-12 1 LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 1. Presentation av JSK 2. Användnings område av klubbloggan, typsnitt m.m 3. Kommunikation inom Järna Sportklubb 4. Närvarokort aktivitetsbidrag 5. Medlemskap

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden Uppdaterad version 2013-04- 30 Innehåll 1. Vad innebär "den blå tråden"?... 3 2. Målsättning... 3 a) Handbollsskolan... 3 b) Flickor D... 3 c) Flickor C... 3 d) Flickor B... 4 e)

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Material riktlinjer Örby IS Fotboll

Material riktlinjer Örby IS Fotboll Material riktlinjer Örby IS Fotboll Örby IS Fotbollssektionen har avtal med två samarbetspartner, Stadium och Adidas. Allt enligt vår nya utvalda ÖIS klädes profil. Beställningen görs lagvis via Stadium

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN 2015

VERKSAMHETSSPLAN 2015 VERKSAMHETSSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Nuläge Organisation Verksamhet Seniorverksamheten Ungdomsverksamheten Anläggning vid Örby IP Fakta om IFK Örby Omgivningen Inledning

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2016 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junior- och Damlag säsongen 2015-2016

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junior- och Damlag säsongen 2015-2016 1 Ekonomiska riktlinjer för ungdoms-, junior- och Damlag säsongen 2015-2016 Bakgrund För att Björklöven skall kunna bedriva och utveckla hockeyverksamheten måste vi ha en ekonomi i balans. Därför har vi

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Flickor födda -00/99 EIK Fotboll

Verksamhetsplan 2013 Flickor födda -00/99 EIK Fotboll Verksamhetsplan 2013 Flickor födda -00/99 EIK Fotboll 1. Organisation... 2 1.1 2012 Vad har vi gjort?....2 2. Träningsgruppens övergripande mål... 3 3. Aktiviteter 2011... 3 3.1 Säsongsplanering... 3-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger -

Läs mer

Mål- och policydokument

Mål- och policydokument Gullänget-Kroksta IBS Mål- och policydokument 1 Övergripande mål sidan 3 Övergripande policy sidan 4 Spelare sidan 5 Ledare sidan 6 Föräldrar sidan 7 2 Övergripande mål Vår förening skall verka för ett

Läs mer

En satsning på Barnfotbollen

En satsning på Barnfotbollen En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en arbetsgrupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med Upplands fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Saga innebandy uppsala

Saga innebandy uppsala saga innebandy o uppsala POLICY DW Daniel Werkmäster GN Gunnar Nyborg POLICY FÖR IDROTTSSÄLLSKAPET SAGA Föreningens målsättning och ideologi ldrottssällskapet Saga (IS Saga) bildades 1992 och ungdomsverksamheten

Läs mer

laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten

laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten Toppa laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten Är det vanligt att barn- och ungdomslag toppas? * Vad säger barnen som spelar eller slutat spela i lag som toppats och hur resonerar

Läs mer

Medlemsrättigheter & skyldigheter

Medlemsrättigheter & skyldigheter Medlemsrättigheter & skyldigheter Spelare & Ledare Som spelare eller ledare i Skogås Trångsund Innebandy strävar jag efter ödmjukhet inför uppgiften på innebandyplanen, ödmjukhet mot alla både på och utanför

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Ekerö IK Innebandy P01 Tigers. 1. Lagets målsättningar 2. Lagets värderingar 3. Spelartrupp och organisation 4. Aktiviteter 5.

Ekerö IK Innebandy P01 Tigers. 1. Lagets målsättningar 2. Lagets värderingar 3. Spelartrupp och organisation 4. Aktiviteter 5. Ekerö IK Innebandy P01 Tigers 1. Lagets målsättningar 2. Lagets värderingar 3. Spelartrupp och organisation 4. Aktiviteter 5. Övrigt 1. Lagets målsättningar Med utgångspunkt i Ekerö IK-modellen - Att ha

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN Korta fakta om säsongen 2014 Vi var 16 spelare i truppen Vi hade över 90 träningar på Örsholmen Seriespel i P14 Simon/Olle/Pedram Vi spelade ett antal cuper; - FBK Karlstad futsal

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA Denna organisationsplan vänder sig till deltagare i tennisskolan samt till deras föräldrar. Övergripande ambitioner Söderhamns TS ungdomsverksamhet syftar till

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Svenska Fotbollförbundets samt distriktets bestämmelser gäller med följande undantag/tillägg. Speltid

Läs mer

BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden

BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden säsongen 2015/2016 Innehåll BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden...1 säsongen 2015/2016...1 1. Allmänt...3 2. Generella lagåtaganden till föreningen...3 2.a.

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

WIF hockey. www.valdemarsvikif.se

WIF hockey. www.valdemarsvikif.se WIF hockey 2011-2012 WIF Hockey - en självklarhet med stolt tradition. Valdemarsvik är en ort som präglas av stora skillnader mellan sommar och vinter. Det skärgårdsnära läget gör att orten lever upp under

Läs mer

Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen.

Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen. Ungdomspolicy Inledning Under vintern 2010 tog styrelsen för BK Näset respektive Höllvikens GIF beslutet att inleda en sammanslagning av föreningarnas verksamhet. Den nya föreningens namn är BK Höllviken.

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Riktlinjer Barn - Ungdom

Riktlinjer Barn - Ungdom Barnfotboll 6 9 år Översikt träning Teknik: Anfallsspel: Försvarsspel: Fys.träning: 3 veckors perioder med samma tema. 3 veckor med samma tema. Innehåll se riktlinjer åldrar. Inget försvarsspel tränas.

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Policy Selånger SK Bandy - ungdom

Policy Selånger SK Bandy - ungdom Policy Selånger SK Bandy - ungdom Det började redan 1921 i ett dike i Bergsåker, där några grabbar ville börja med organiserad idrottsverksamhet. Tre år senare, 1924, bildades en bandysektion, vilket alltså

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Volkswagen Junior Masters

Volkswagen Junior Masters Världsomspännande fotbollsturnering för pojkar mellan 10-12 år. Nationell final med kvalificering till världsturneringen som avgörs i samband med Europamästerskapen i fotboll 2012 som hålls i Polen. Senast

Läs mer

Täby FK Manual för lagadministration 2015

Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 1 Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Lagledare och administratör 2.1 Säsongsplanering 2.2 Föräldramöte 2.3 Närvarokort 2.4 Hantering av nya spelare

Läs mer

Från Knatte till A-lagsspelare Värmdö IF Fotboll Riktlinjer 2015 v 2.0

Från Knatte till A-lagsspelare Värmdö IF Fotboll Riktlinjer 2015 v 2.0 Från Knatte till A-lagsspelare Värmdö IF Fotboll Riktlinjer 2015 v 2.0 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Värmdö IF en förening för alla!... 5 3. Fotbollssektionens målgrupper... 6 4. Generella förhållningssätt...

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Syftet med kvällen: Blå tråden. Hur vi tillsammans når den

Syftet med kvällen: Blå tråden. Hur vi tillsammans når den Välkomna Syftet med kvällen: Är att ge er ledare och deltagare i föräldragrupper information om vart ÅBY IF är på väg (uppföljning till verksamhetsplanen 2012) för att kunna förenkla vardagen och göra

Läs mer

HUDDINGE IK INNEBANDY F94. Säsongen 2009/10. www.laget.se/huddingeikf94 1 (7)

HUDDINGE IK INNEBANDY F94. Säsongen 2009/10. www.laget.se/huddingeikf94 1 (7) HUDDINGE IK INNEBANDY F94 Säsongen 2009/10 www.laget.se/huddingeikf94 1 (7) Målsättning Vår målsättning är att ALLA som är med skall vara skadefria och ha så roligt som möjligt, trivas, vilja fortsätta

Läs mer

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer