Framtida kompetensbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtida kompetensbehov"

Transkript

1 Rapport Framtida kompetensbehov en intervjustudie av personalchefers syn på nyutexaminerade akademiker Rapporten är genomförd av Westander publicitet & påverkan våren 2008 på uppdrag av Högskolan på Gotland. Illustrationen är gjord av Cecilia Torudd. Högskolan på Gotland tfn e-post

2 Innehåll Framtida kompetensbehov en intervjustudie av personalchefers syn på nyutexaminerade akademiker Förord 3 av Leif Borgert, rektor vid Högskolan på Gotland Om undersökningen 5 Varför en studie? Metod och material Andra studier på området Synen på akademikernas arbetsmarknad 6 Den framtida arbetsmarknaden Studenternas syn på sin framtida karriär Arbetsgivarnas rekryteringsbehov Rekryteringskriterier och metoder 7 Engagemang utanför studierna är meriterande Lärosätet kan spela roll Internationell erfarenhet viktigt Social kompetens, samarbetsförmåga och driv Tydliga ansökningar Arbetslivets roll i högskolan 10 Arbetsgivarnas syn på samarbetet med högskolan Slutsatser 11 Internationell kompetens Social och engagerad Breda kunskaper Branschkunskap Bilaga 1 Frågeformulär 12 westander PUBLICITET & PÅVERKAN

3 Förord Under våren har den svenska högskolan och studenters anställbarhet efter examen debatterats intensivt. Några hävdar att det är högskolornas ansvar att skapa utbildningsprogram utifrån arbetsmarknadens behov. Andra anser att det inte är högskolornas uppgift att fungera som arbetsförmedling och att studier har ett värde i sig. Det finns en utbildningsmodell, som förenar dessa ståndpunkter. Liberal Education bygger på grundidén att ge studenten större makt över sin lärprocess än vad nuvarande högskoleprogram tillåter. I stället för att följa en färdigsnitslad bana under flera år kombinerar man sina studier inom ett huvudområde med val av kurser där perspektivbyte och bildning uppmuntras. Arbetsformerna i utbildningen präglas av intensiva kontakter med samhälle, näringsliv och kultur samtidigt som man övar akademiska färdigheter (skriva, tala, analysera etc.). De internationella erfarenheterna av Liberal Education är mycket goda och bidrar till studentens framgång såväl i fortsatta studier på avancerad nivå som i arbetslivet. Högskolan på Gotland inför nu, som första lärosäte i Sverige, denna utbildningsmodell från hösten Motivet för detta styrks av resultaten i föreliggande rapport. Den visar bl.a. att ledande företrädare för arbetslivet söker akademiker med en kombination av bredd och djup i sina kunskaper. Man attraheras också av högskoleutbildade, som har dokumenterade erfarenheter från samhällslivet och ett engagemang för att verka i en internationell miljö. Det är just sådana kvaliteter, som vi vill främja hos våra framtida studenter. Leif Borgert, rektor, Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland 3

4 Sammanfattning Morgondagens arbetsmarknad kräver välutbildade akademiker med breda kunskaper som inkluderar språk och kulturer och som har en god kunskap om arbetslivet redan när de utexamineras. Det visar resultaten från denna intervjustudie med personalchefer i företag och myndigheter som tillsammans har över anställda i Sverige. Sammantaget menade personalcheferna att vid anställning av nyutexaminerade akademiker är nedanstående kriterier särskilt viktiga att den sökande kan uppfylla. Erfarenheterna kan förvärvas på det sätt som beskrivs nedan. Internationell kompetens som innebär att de kan förstå och att kan agera i andra kulturer samt förstår och talar olika språk. Internationella utbyten, inslag av kulturstudier i utbildningen och egna resor är bra sätt att få dessa meriter. Breda kunskaper i fler områden än den egna huvudinriktningen. Inslag av tvärvetenskap och samverkan mellan olika utbildningsprogram förbereder dem för hur arbetslivet och underlättar snabba kompetensomställningar. Social och engagerad med erfarenheter utanför den traditionella högskoleutbildningen som visar att personen kan och vill ta ansvar, samarbeta och har kunskaper som är relevanta för arbetsgivaren. Engagemang i studentkår, kulturliv, idrottsrörelse och olika typer av extrajobb som gärna får vara kopplade till studiernas innehåll ger denna typ av meriter. Branschkunskap som gör att de vet vilken typ av anställningar de vill söka och hur de ska meritera sig för att kunna få dessa. Kontinuerliga kontakter med arbetslivet under hela studietiden i form av praktik, examensarbeten och praktiska fall i utbildningen ger dem dessa meriter. Dessa egenskaper och meriter måste de nyutexaminerade akademikerna kunna styrka både i ett cv, som bör ha en röd tråd relaterad till den anställning de söker, och genom goda referenser i form av personer som har sett dem i olika roller. De intervjuade personalcheferna menar att högskolan måste kunna vara både kritiskt akademisk samtidigt som den öppnar sig mot arbetslivet och det omgivande samhället. En utbildning som klarar båda dessa delar ger studenterna en god utbildning, en bra bild av arbetslivet och meriter nog att söka sig till relevanta arbeten. 4

5 Om undersökningen Varför en studie? Högskolan på Gotland har valt att arbeta med Liberal Education som modell för all grundutbildning vid lärosätet. Denna studie har tagits fram för att ge högskolans personal inspiration till det fortsatta arbetet med att utveckla samarbetet med företag, myndigheter och organisationer i det omgivande samhället. Studien kommer därutöver att vara ett stöd för studenterna, såväl när de ska söka arbete som när de går första året på utbildningarna och börjar finna sin väg i högskolan mot målet att få en god utbildning för livet och arbetslivet. Studien ställer frågor som rör vad arbetsgivarna söker för kompetens och erfarenheter när de rekryterar nyutexaminerade akademiker och hur de ser på samarbetet mellan högskola och arbetsliv. Metod och material Andra studier på området Studier av vilken kompetens arbetsgivare söker görs dels regelbundet av Arbetsförmedlingen, dels som enskilda studier av en rad andra aktörer. I denna studie har vi valt att ställa intervjusvaren i första hand i relation till två studier som tagits fram nyligen. Arbetsgivarverkets studie Student: karriär inom privat eller offentlig sektor? TCO:s, Lärarförbundets och Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport Jakten på anställningsbarhet. Båda dessa studier bygger på enkäter till större grupper än denna studie och fungerar därför väl som komplement till denna intervjustudie. Ingen av studierna är helt representativ för samtliga högskolestudenter i landet, men de ger sammantaget en tillräckligt bra bild för att kunna visa på tendenser i studentpopulationen. Jämförelser med dessa två kommer därför att göras löpande i resultatredovisningen. Tio företag och myndigheter har valts ut mot bakgrund av dels studenters egna önskemål, dels arbetsgivare av relevans för Högskolan på Gotland. Studenternas önskemål bygger på de rankinglistor som företaget Rewind har tagit fram i den årliga mätningen Karriärindex. Personalchefer, rekryteringsansvariga och liknande (fortsättningsvis benämns samtliga personalchefer) vid organisationerna har telefonintervjuats under perioden april-maj Frågeformuläret finns som bilaga till rapporten. Resultaten har sedan ställts mot mer omfattande kvantitativa studier. Studien har genomförts av pr-byrån Westander på uppdrag av Högskolan på Gotland. 5

6 Synen på akademikernas arbetsmarknad Den framtida arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden står inför ett stort generationsskifte i första hand på den offentliga sidan. En stor kull av 40-talister har börjat gå i pension och de lämnar ett utrymme inom bl.a. vård och omsorg. Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben 2008? tar upp problematiken och menar att: En annan faktor som påverkar rekryteringsläget inom många yrken i allt högre utsträckning är åldersavgångarna. Dessa stiger de närmaste åren och når då sin kulmen inom en rad yrken, och detta kommer att påverka företagens och myndigheternas möjligheter att hitta ny personal under den kommande fem- till tioårsperioden. När det gäller att utbilda arbetskraft för att ersätta åldersavgångarna inom olika yrken finns alltför ofta inte tillräcklig framförhållning. På kort sikt ser Arbetsförmedlingen att arbetstillfällena framför allt kommer att öka inom yrken som finns inom tjänstesektorerna och menar att det innebär ett tillskott av arbetstillfällen inom bland annat service, restaurang, data, hälso- och sjukvård samt vissa administrativa och finansiella yrken. Studenternas syn på sin framtida karriär För att arbetsmarknaden ska fungera krävs en god matchning av vilken arbetskraft som efterfrågas och vad de studenter som tar examen har valt att utbilda sig till. Arbetsgivarverket har i studien Student: karriär inom privat eller offentlig sektor? ställt frågor till högskolestudenter om deras syn på den egna framtida karriären och vad de önskar av framtida arbetsgivare. Av studenterna i undersökningen tycker tre av fyra att stimulerande arbetsuppgifter är en viktig faktor vid val av arbetsplats. Därefter kommer trevliga arbetskamrater och bra stämning på arbetsplatsen, vilket omkring sex av tio av studenterna valt. Först på tredje plats kommer frågan om hög lön som bara var tredje student har angett som viktigt. De allra flesta studenterna, fler än sex av tio, vill ha information om framtida potentiella arbetsgivare genom praktiska samarbeten i form av praktikplatser eller extrajobb, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar eller genom personliga kontakter. Annonsering i tidningar och broschyrer är däremot inte lika populärt utan föredras av mindre än var fjärde student. Det verkar därför som att studenter ser ett behov av ett närmande mellan arbetslivet och studierna inom den ordinarie studieverksamheten och att kontakter inte bara knyts vid arbetsmarknadsdagar eller liknande aktiviteter. 6

7 Rekryteringsbehov, rekryteringskriterier och metoder Arbetsgivarnas rekryteringsbehov Engagemang utanför studierna är meriterande De intervjuade arbetsgivarna kommer i de allra flesta fallen att anställa nyutexaminerade akademiker i samma utsträckning som tidigare år. De ser därför varken en tillväxt eller avmattning i rekryteringen. De arbetsgivare som inte anställer särskilt många nyutexaminerade akademiker vill att de yngre akademikerna de anställer ska ha några års yrkeserfarenhet från liknande organisationer. De arbetsgivare som intervjuats i denna studie söker i första hand civilekonomer med olika inriktning, men därutöver söks även personer med annan samhällsvetenskaplig utbildning samt ingenjörer och andra med IT-inriktning. En av de arbetsgivare som har ett bredare anställningsområde menar att det viktigaste är att man överhuvudtaget har en akademisk utbildning och att det är viktigt att man kan analysera, problematisera och lösa problem när man inte har alla uppgifter. Rekryteringskriterier och metoder Enligt studien Jakten på anställningsbarhet lyfter arbetsgivarna särskilt fram vikten av samarbets- och initiativförmåga. Dessutom menar arbetsgivarna i denna studie att referenserna spelar en mycket stor roll vid rekryteringen. En annan faktor som ofta diskuteras är frågan om utbildningarnas bredd respektive spets. I den studie som TCO, Lärarförbundet och SFS genomförde visade det sig att arbetsgivarna föredrar en bred utbildning framför en spetsutbildning bland akademikerna. I denna intervjustudie framhåller personalcheferna, utöver den formella kompetensen i form av utbildning och internationell erfarenhet, särskilt att engagemang vid sidan av studierna är meriterande. 7 För många typer av anställningar är en akademisk utbildning en förutsättning idag. Men i den hårdnande konkurrensen behövs något utöver den formella utbildningen för att särskilja sig från övriga sökanden. Utöver engagemang i studentkår eller annan studentverksamhet är det enligt personalcheferna meriterande att ha varit aktiv i förenings- eller idrottsrörelsen eller ett politiskt parti samt haft feriearbeten eller extrajobb vid sidan av studierna. En nyutexaminerad konkurrerar ofta med många som har gedigna erfarenheter från arbetslivet och måste därför kompensera denna brist genom att visa på värdefulla erfarenheter utöver studierna. Det är alltid positivt då en student har andra engagemang utanför studierna. Det är viktigt och positivt att se vilka drivkrafter och intressen en människa har. Det sätter en personlig prägel och säger mer om personen än bara val av studier. Att få en så bred bild som möjligt av en person är alltid bra. En av personalcheferna säger att de troligtvis kommer att titta mera på betyg i framtiden, men det verkar som att detta inte är tillräckligt, eftersom samma person menar att: Bara ett cv med toppbetyg men inget utöver det då hajar man nog till och undrar vad har den här personen presterat? Flera personalchefer menar att studenterna själva utifrån de egna personliga valen måste skaffa sig erfarenheter som visar på vad just de vill och kan. I arbetslivet måste man kunna ta för sig och en av de intervjuade framhåller att det inte bara är av godo om lärosätet fixar allting. Om lärosätet däremot kan finnas med som en stödjande och tillåtande partner som skapar förutsättningar för engagemang i det omgivande samhället kan studenterna ges goda förutsättningar för att skapa sin röda tråd, såväl i de formella

8 Rekryteringskriterier och metoder forts... studierna, som i engagemanget vid sidan av studierna. En indirekt faktor av engagemanget utanför studierna som har stor betydelse för framtida anställningar är de referenser som engagemanget ger. Sju av tio arbetsgivare menar att referenser är mycket viktigt i samband med anställningstillfället. Samverkan med aktörer utanför högskolan bidrar därför i hög grad till att studenterna får en bas av referenser som kan användas när de söker jobb. En dokumenterad egen förmåga att ta ansvar för sin egen situation kombinerat med relevant yrkes- eller organisationserfarenhet vid sidan av studierna verkar därför alltmer vara ett uttalat krav från arbetsgivarna. Lärosätet kan spela roll Några av de intervjuade personalcheferna erkänner att även om personlig lämplighet kommer först så finns det skillnader mellan hur de bedömer studenter från olika lärosäten. Detta kan bero på att det känns tryggt att välja någon som studerat vid ett lärosäte som man har egna referenser till. om det är cheferna som väljer, så är det lättare för dem om det är någon som de själva kan identifiera sig med. Det låter konservativt, men det kan vara diskriminerande om man kommer från en mindre skola. Visst finns det, medvetet eller omedvetet. Handels har ju ett rykte om sig att det är svårt att komma in, svårt att komma ut. Lite högre status, lite klasskillnad. När de som anställer inte känner till den studerandes lärosäte särskilt väl blir det ännu viktigare att visa på erfarenheter utöver den formella utbildningen. Om det är rätt person spelar det inte så stor roll, men om det är ett mindre lärosäte så måste man ha mer i sitt cv. Flera av de intervjuade säger emellertid att lärosätet inte spelar någon roll och en frågar uttryckligen: Varför är det så få ekonomer från Gotland som söker sig till oss? Utifrån svaren går det att dra slutsatsen att samverkan med arbetslivet under studierna och relevant arbetslivs- eller organisationserfarenhet vid sidan av studierna spelar en större roll i ansökningsprocessen för studenter vid mindre lärosäten såsom Högskolan på Gotland, än för studerande vid ett äldre lärosäte såsom Uppsala universitet. Internationell erfarenhet viktigt Flera av personalcheferna betonar vikten av utlandserfarenheter i någon form. De kan ha förvärvats till exempel genom resor, arbete som aupair eller utlandsstudier. Utlandspraktik är en tung merit, men ingen av de intervjuade ser det som ett absolut krav. Flertalet framhåller däremot språkkunskaper och erfarenheter av att leva i och förstå andra kulturer som mycket viktiga meriter. Ibland kan utlandserfarenheten vara avgörande, särskilt inom företag med stora delar verksamheten i andra länder. Lärosäten som medvetet arbetar med internationella utbyten och som inkluderar ett brett internationellt bildningsperspektiv ger därför de studerande bättre möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Att tala och skriva en god engelska börjar alltmer bli en självklarhet och därför är ytterligare språk utöver detta särskilt intressanta. Vilka språk som är relevanta varierar mellan arbetsgivarna. För att de studerande ska kunna göra kloka val vid utlandsstudier och språkval kräver detta att de studerande på ett tidigt stadium får goda relationer med olika arbetsgivare. Social kompetens, 8

9 Rekryteringskriterier och metoder forts... samarbetsförmåga och driv De flesta personalchefer tar för givet att de nyutexaminerade akademiker som de anställer ska vara bra på att samarbeta, ska kunna arbeta projektorienterat och ha ett eget driv. De menar också att denna typ av färdigheter i första hand syns i aktiviteter vid sidan av studierna. Dessa resultat stämmer väl överens med resultaten i studien Jakten på anställningsbarhet, där 89 procent av arbetsgivarna listar samarbetsförmåga som en mycket viktig faktor i samband med anställningstillfället. Andra individuella färdigheter som lyfts fram är att de nyutexaminerade bör vara socialt vana, nyfikna och vilja ta ansvar. En svarande menar till exempel att studenterna dessutom måste vara något bredare än idag. Det är bra för naturvetare att få lite humanistisk och kulturell bildning och det är bra för humanisterna att få in teknisk utbildning i sitt kunskapsfält. Ett bredare lärande, där studenter inom ramen för studierna bygger relationer med studerande från andra ämnesområden än det egna, underlättar förståelsen för hur den moderna arbetsplatsen fungerar. För studenter som inte har ett eget nätverk bland arbetsgivare eller erfarenhet av arbetslivet före studierna kan dessutom en högskola som arbetar aktivt med samverkan med arbetslivet öppna många dörrar och uppmuntra till egna initiativ. Denna typ av arbete bör även kunna bidra till att utveckla de studerandes sociala förmågor. Tydliga ansökningar De flesta personalchefer är måna om att de nyutexaminerade som söker jobb hos dem tydligt ska kunna visa varför de söker sig till just deras arbetsplats. Det är till exempel en stor fördel om de förstår någonting om mottagaren och det ska finnas en röd tråd i cv:t som visar vad man är intresserad av. Det måste finnas glöd hos personen och en vilja att förändra. Det ser man oftast i personens cv. En annan påpekar vikten av att studenten känner till vad tjänsten han eller hon söker innebär, för att slippa överraskningar vid intervjun eller senare under anställningen: Det är viktigt att man har en linje, att man är målmedveten och att man tagit reda på vad jobbet innebär. Vi vill veta eller få känslan att personen stannar i fem år, för en nyutexaminerad och nyanställd är dyr i början av sin anställning. Personalcheferna vill i ansökan se varför den sökande tror att dennes erfarenheter är rätt för jobbet och hur denne kan bidra. En av personalcheferna som rekryterar brett och där språkbehandling på såväl svenska som engelska är en viktig faktor menar att språket i ansökningarna är en kvalitetsfaktor som bedöms. 9

10 Arbetslivets roll i högskolan De svenska högskolorna har i uppgift att samverka med det omgivande samhället. Uppdraget har kallats den tredje uppgiften och ska gå utöver de två första, att utbilda och forska. Samverkan kan dock ses som en del av den första och andra uppgiften och inte något som nödvändigtvis ska skötas separat från undervisning och forskning. Fokus i denna rapport ligger på den samverkan som sker i undervisningen och tar därför inte upp forskningen. Arbetsgivarnas syn på samarbetet med högskolan Bilden av behovet av förändring av dagens högskolor är något splittrad, men några önskemål går att utläsa. De flesta av de intervjuade personalcheferna uppger att de redan har någon form av samarbete med högskolor eller studentkårer. Samarbetena inkluderar allt från examensarbeten och praktik till deltagande på arbetsmarknadsdagar. Några menar dock att högskolan har en för byråkratisk struktur och att samarbeten ofta kan vara bra inledningsvis, men att det tar tid för högskolan att komma till beslut. Samarbetena har därför en tendens att rinna ut i sanden. Personalcheferna vill att samverkan mellan högskolan och arbetslivet ska ge de teoretiska studierna en praktisk förankring. De vill till exempel att studenterna ska arbeta mer med olika verklighetsbaserade case. De företag som rekryterar akademiker direkt från yrkesrelaterade utbildningar önskar gärna att det finns en förståelse för vad olika yrken och inriktningar innebär. Syftet är i första hand inte att det ska gå snabbare att lära upp de nyanställda utan att de ska vara förberedda på den miljö de träder in i. Eftersom nyanställda direkt från högskolan är en långsiktig investering vill företagen att de ska stanna i minst fem år och då är det bra om de nyutexaminerade från början vet vad arbetet innebär. Detta styrks av studien Jakten på anställningsbarhet där fyra av tio arbetsgivare inte tycker att de nyutexaminerade har tillräckliga branschkunskaper när de börjar. Nyutexaminerade akademiker utan egen arbetslivserfarenhet utgör enligt samma studie den grupp som har det näst största behovet av vidareutbildning när de kommer till arbetsplatsen. Sju av tio arbetsgivare tycker att dessa behöver vidareutbildning, medan knappt fyra av tio anser detsamma för akademiker med arbetslivserfarenhet. Endast nyutexaminerade utan högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet kräver mer vidareutbildning. Fler hade vetat vad de vill göra och vad olika jobb innebär om högskolan hade tagit in flera praktiska moment. Några personalchefer menar att examensarbeten och andra praktiska samarbeten är det bästa sättet för både arbetsgivare att testa nya möjliga anställda och för studenter att skaffa sig en bild dels av arbetsplatsen, dels av yrket. Detta är också den typ av arbetslivskontakter som studenterna i Arbetsgivarverkets studie först och främst vill ha. Ett par personalchefer menar samtidigt att högskolan inte bör följa arbetsmarknaden slaviskt utan ska hålla sin kritiska distans och fokusera de teoretiska aspekterna, särskilt inom teknikinriktade utbildningar. Personalchefernas bild av högskolan som å ena sidan inte förbereder studenterna tillräckligt för yrkeslivet, men å andra sidan ska hålla en akademisk distans visar att högskolan måste kunna vara både kritiskt akademisk samtidigt som den öppnar sig mot arbetslivet och det omgivande samhället. En utbildning som klarar båda dessa delar ger studenterna en god utbildning, en bra bild av arbetslivet och meriter nog att söka sig till relevanta arbeten. 10

11 Slutsatser Denna intervjustudie har genomförts för att studera vad ett antal arbetsgivare söker för kompetens och erfarenheter när de rekryterar nyutexaminerade akademiker och hur de ser på samarbetet högskola arbetsliv. Utifrån intervjusvaren och dessa ställt i relation till andra studier går det att dra ett antal slutsatser av relevans för högskolans utveckling och för studenternas arbete med att meritera sig för goda anställningar. Internationell kompetens Arbetsgivarna i studien efterfrågar internationell kompetens på ett flertal områden bland de nyutexaminerade studenter de rekryterar. Detta är inte bara nödvändigt för arbetsgivare med verksamhet i andra länder utan är viktigt också för att studenterna ska kunna fungera på de arbetsplatser i Sverige som blir alltmer internationella till sin natur. Med internationell kompetens menas både språkkunskaper och kulturkunskaper. Det är minst lika viktigt att kunna förstå och att kunna agera i en annan kulturell kontext som att förstå och tala olika språk. De kulturella referensramarna fås lämpligen genom resor, utlandsstudier och utlandspraktik, men även genom att studierna på hemmaplan genomsyras av ett internationellt perspektiv. För att ge alla studenter denna typ av erfarenheter bör högskolan arbeta aktivt med studentutbyten och tydligt uppmuntra studenter till utbyten i olika former. Social och engagerad Samarbetsförmåga och social kompetens nämns ofta av arbetsgivarna i intervjuerna. Högskolan har historiskt bidragit till att utveckla denna typ av färdigheter, dels genom arbetsformerna i högskolan, dels genom de aktiviteter som studenterna själva stått för i form av studentkårer och nationsliv. Arbetsgivarna lägger dock i denna studie ytterligare en aspekt på detta och menar att nyutexaminerade akademiker ska kunna visa på en röd tråd i sitt engagemang vid sidan av studierna. Att vara engagerad är en nödvändig förutsättning för anställning, men för att lyckas bör de studerande dessutom ha engagerat sig i verksamheter som är relevanta för arbetsgivarna. Detta är särskilt viktigt för studerande vid mindre lärosäten eftersom arbetsgivarna ofta inte har egna referenser till dessa. 11 Breda kunskaper Akademiker med breda kompetenser efterfrågas av arbetsgivarna både i denna intervjustudie och i andra studier på området. Dagens arbetsliv blir alltmer varierat och de studerande måste därför snabbt kunna ställa om och själva hantera sin kompetensutveckling. För att vara anpassningsbar måste därför de nyutexaminerade akademikerna ha förståelse för och grundläggande kunskaper i fler områden än den egna huvudinriktningen. Inslag av tvärvetenskap och samverkan mellan olika utbildningsprogram är därför en metod att naturligt förbereda de studerande både för hur arbetslivet ser ut och för att ge dem dessa kunskaper. Branschkunskap Kunskaperna om arbetslivet, branscher och olika yrken är relativt låg bland de nyutexaminerade studenterna menar arbetsgivarna. De vill ha personer som redan tidigt i utbildningen har kommit i kontakt med arbetslivet eftersom studenterna därigenom får möjlighet att se vad olika yrken innebär och ger dem en uppfattning om vad de själva vill och är bäst lämpade att arbeta med. Som exempel på bra verksamhet som efterfrågas av både arbetsgivare och studerande är praktik under studierna, samarbeten kring examensarbeten och fler inslag av verkliga case i utbildningen. De kontinuerliga kontakterna med arbetslivet bidrar dessutom troligtvis till att öka förståelsen för det teoretiska innehållet i utbildningen. De ger också de studerande mycket värdefulla referenser som de kan använda när de sedan får jobb. För studerande utan ett eget nätverk i arbetslivet kan dessa kontinuerliga kontakter inspirera till ytterligare arbetslivskontakter på egen hand, men ger framför allt dem en bättre chans på arbetsmarknaden.

12 Bilaga 1 Frågeformulär Kompetensbehov 1. Kommer ni att rekrytera nyutexaminerade akademiker de kommande tre åren? Om ja gå till fråga 2. Om nej gå till fråga Vilken typ av kompetens, utbildning, språkkunskaper etc., kommer ni i första hand att rekrytera de kommande tre åren? Följdfråga: Vilken är den största skillnaden jämfört med de senaste tre åren? 3. Ungefär hur många nyutexaminerade tror du att ni kommer att anställa per år de kommande tre åren? 4. Hur ser det ut i förhållande till rekryteringen de senaste tre åren? 5. Om ni inte planerar att rekrytera nyutexaminerade akademiker. Vad vill ni att de ni anställer ska ha för yrkeslivserfarenhet? Rekryteringskriterier och metoder 6. Vilken typ av erfarenhet (nätverk, organisationserfarenhet, yrkeserfarenhet, resor, intressen etc.) tycker ni är viktigt att en nyutexaminerad student har med sig utöver den formella utbildningen från en högskola eller ett universitet? 7. Vilken typ av personliga egenskaper är särskilt viktiga för er när ni anställer yngre medarbetare? Följdfråga: Vad är den största skillnaden jämfört med vad ni har prioriterat de senaste tre åren? 8. Vad letar du främst efter? (Kan hoppas över) 9. Vad i en ansökan får dig att haja till? (Kan hoppas över) 10. Vilka metoder kommer ni att använda för att hitta rätt bland nyutexaminerade, annonser, arbetsmarknadsdagar, kontakter eller annat? (Kan hoppas över) 11. Vilken roll spelar det lärosäte som studenten har studerat vid? Behov av förändring och samverkan 12. Skulle du vilja ändra dagens högskoleutbildningar för att passa bättre för ert företags behov och i så fall hur? 13. Vilken typ av samarbete har ni med studenter, examensjobb etc., och vill du se en förändring av detta? 14. Är högskolan idag tillräckligt snabb på att anpassa sig efter arbetslivets behov? (Kan hoppas över) JA/NEJ Kommentar: 15. Samverkar högskolan i tillräckligt hög utsträckning med näringslivet? JA/NEJ Kommentar Högskolan på Gotland Cramérgatan 3, Visby tfn e-post

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! /Jurister Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Det fanns inga frågor som berörde äldrenämndens verksamheter.

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN Ett informationsmaterial om VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD EXTRA KRAFT Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 2 EXTRA KRAFT EXTRA KRAFT 3 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015 TD ungdomsprojekt Uppföljning september 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Upplevelsen av att arbeta på TD-enheten... 3 Vikten av att få ett sådant här

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Många vinster med väl fungerande LPA

Många vinster med väl fungerande LPA SLUTKONFERENS Många vinster med väl fungerande LPA Den tredje december arrangerade Skolverket slutkonferensen i projektet Lärande på arbets plats i Norden, som drivits på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Studentmedarbetarkonceptet

Studentmedarbetarkonceptet Studentmedarbetarkonceptet Innehåll Förord Vår organisering i Helsingborg 2 Var börjar man? 3 Så går anställningen till 4 Löner och avtal 6 Att skriva en annons 8 Hur når vi studenterna? 10 Exempel på

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

Framtidsjobb i Stockholm 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Stockholm 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Stockholm 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Dialogmöte 5 Näringsdepartementet / FKG 24 juni 2013

Dialogmöte 5 Näringsdepartementet / FKG 24 juni 2013 Dialogmöte 5 Näringsdepartementet / FKG 24 juni 2013 Närvarande: Håkan Ekengren, Statssekreterare Hans G Pettersson, Kansliråd Andreas Vass, Politiskt sakkunnig Jonny Källström, Departementet Fredrik Sidahl,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Sökes: Praktikplatser

Sökes: Praktikplatser Sökes: Praktikplatser KARIN CRAWFORD JUNI 2002 - En studie över högskolestudenters praktik i små- och medelstora företag Förord Praktiskt taget alla universitet och högskolor som erbjuder ingenjörsutbildningar

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer