Pediatrisk njurkomplikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pediatrisk njurkomplikationer"

Transkript

1 Pediatrisk njurkomplikationer Med fokus på hydronefros Health Department,

2 Innehållsförteckning Pediatrisk urinvägsinfektion Hur utredas urinvägsinfektioner hos barn?...3 Provtagning och urin odling för barn Omhändertagande av urinprovet....4 Vilka bakterier som ligger bakom urinvägsinfektionerna?...5 Vilka bakterier som ligger bakom urinvägsinfektionerna?...5 Hur behandlas en UVI orsakad av klebsiella Hydronefros....6 Urologimissbildningar och prenatal hydronefros Pelvoureteral stenos (PUS)....8 Distal uretärstenos (DUS).. 9 Vesikoureteral reflux (VUR) Refluxgradering...10 Duplex, ureterocele och ektopi...11 Uretravalvel

3 Pediatrisk urinvägsinfektion Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste infektioner hos barn med jämn könsfördelning under den första levnads år, men därefter är urinvägsinfektioner betydligt mer ovanligt hos pojkar. Barnets ålder och infektionens lokalisering är avgörande för symtombilden. Under första levnadsmånaden kan symtomen vara diskreta medan dålig viktökning, lätt feber eller slöhet kan vara tecken på allvarlig sjukdom. Under återstoden av spädbarns år är hög feber det vanligaste symtomet. Akut pyelonefrit är den dominerande infektionstypen under de två första levnadsåren, därefter blir cystit vanligare och dominerar helt från skolåldern. 3 Figur 1. Hur utredas urinvägsinfektioner hos barn? Diagnosen urinvägsinfektion baseras på särskild bakteriuri. Provtagning vid misstänkt urinvägsinfektion bör därför inkludera E-CUR-4, nitrittest, Urinodling och CRP, Krea (Na på barn < 6 mån eftersom låg värde indikerar obstruktiva missbildningar) enligt flödes schema i figur 1. OBS! barnen < 2 år skall utredas och behandlas som pyelonefrit oavsett temperatur och CRP. OBS! Barn < 2 år med förstagången pyelonefrit skall remiteras akut till barnspecialisten för utredning av eventuella njurskador, dilaterade urinvägar eller reflux [1]. 1 Läkemedelsboken , Nefrologi-urologi sida 441.

4 En urinvägsinfektion hos barn är en klar indikation för konventionell urinodling. En kontroll odling efter avslutad behandling hos barn är däremot indicerad vid: 1. Komplicerad urinvägsinfektion (missbildning, höggradig resistens hos bakterien, upprepade recidiv). 2. Akut pyelonefrit respektive urosepsis. 3. Urinvägsinfektion hos små barn (< 4 år). Det är viktigt att försöka klassificera en symtomgivande UVI som pyelonefrit/cysteit eftersom njurengagemang medför risk för parenkymskada vilket är vanligast hos barn < 5 års ålder som resultat till en fördröjd diagnos men även på grund av reflux eller obstruktiva missbildningar [2]. 4 Provtagning och urin odling för barn För att minska risken för provtagningsförorening rekommenderas i första hand 1-2 ml mittstråleprov. Barn som är torra om natten Underlivet/förhud skall tvättas rent därefter vänta på att barnet börja kissa så att en ren engångsplastmugg eller rundskål förs in i mitturinstråle. OBS! det går inte att föra tillbacka förhuden på små pojkar. OBS! Plastpåsen skall EJ användas för urinodling eftersom det är kontaminerat av annat. Blöjbarn Blöjan skall tas bort och barnet kan vara naken samtidigt som föräldrarna/personalen ska ha beredskap att samla in urinen i rent plastmugg. Ev. en Pad-prov en urinsamling i binda innanför blöjan. Denna metod är inte labpersonalens favorit eftersom till likhet med påsprov är föreningsrisk är stor. Blåspunktion- suprapubisk För att kunna undvika kontaminations problem framför allt vid påsprov kan man använda sig av blåspunktion framför allt på spädbarn och barn med svårtolkade resultat från tidigare odling. Denna metod ger säkraste resultat Omhändertagande av urinprovet Provröret med skruvlock märkas med namn, personnummer och datum och bör kylas omgående även under transport [3]. 2 Norrby I. et al. Infektionsmedicin 2007, sida Landstinget i Värmland, Barn- och ungdomsmedicin.

5 Vilka bakterier som ligger bakom urinvägsinfektionerna? Den vanligaste bakterien, som orsakar mer än 75 % av urinvägsinfektionerna är Escherichia coli (E-coli) [4].de viktigaste bakterierna som orsakar urinvägsinfektioner summeras i tabell 1 nedan [5]. Tabell 1. Bakterierna som orsakar UVI. Bakteriespecis Samhällsförvärvad UVI Vårdrelaterad UVI E-coli % 50 % S. saprophyticus 5-30 % - Klebsiella/Enterobacter (ffa. pojkar) Proteus Pseudomonas Enterokocker < 10 % 50 % 5 Hur behandlas urinvägsinfektioner hos barn? [6] Figur 2. Handläggning av barn med UVI. 4 Läkemedelsvärket 5 Norrby I. et al. Infektionsmedicin 2007, sida Läkemedelsboken, nefrologi-urologi sida 444

6 Hur behandlas en UVI orsakad av klebsiella? Pivmecillinam används främst för behandling av akut nedre okomplicerade urinvägsinfektioner (cystit) hos kvinnor och barn med ett spektrum som omfattar gramnegativa enterobakterier inklusive Klebsiella. Hydronefros 6 Vattennjure som tidigare betecknade ett tillstånd med dilatation i njurbäcken med eller utan förändringar av njurparenkymet orsakad av avflödeshinder, men används numera allt oftare vid dilaterade övre urinvägar oavsett orsaken. Viktigt att beakta vid Dilatationer 4-5 mm är en röd flagga och i de flesta fallen konfirmerad stå för komplicerade avvikelser. Observera att en dilatation hydronefros: i njurbäckenet som förekomma hos en flicka ger 3 % risk 1. Graviditetslängd för kromosomavvikelse (motsvarande risken för pojkar 2. Uni-/bilateral beräknas som 0,6 %). 3. Blåsfyllnad Incidens 5/1000 levande födda. 4. Andra fetala avvikelser Orsak Förutom ett hinder i urinvägar kan dilatationen i njurbäcken vara medfött/barn urologimissbildningar, uppstå efter infektion, reflux under tidiga barnaår, duplicitet eller kvarstå efter ett långdraget tillstånd med en uretärsten. Värt att nämna att dilatationen inte alltid förenad med avflödeshinder och njurpåverkan, särskilt om obstruktiviteten saknas. Vid obstruktiv hydronefros däremot är risken hög för förhöjt intrapelvint tryck och försämrad njurfunktion [7]. Urologimissbildningar och prenatal hydronefros Är ett tillstånd med hinderrelaterad njurbäcken dilatation prenatalt. Tillståndet upptäcks vid ultraljuds undersökning under graviditetens andra trimester (vecka 17-20). 7 Damber J et al. Urologi sida 166

7 Incident ses hos 1/100 graviditeter, varav signifikant urinvägspatologi anses förekomma hos 1 av 500. Differentialdiagnoser Pelvoureteral stenos (PUS) Vesikoureteral reflux (VUR) Distal uretärstenos (DUS) Multicystnjure Uretravalvel Prune belly-syndromet 7 Utredning Foster ultraljud, blåsan kan visualiseras från graviditetsvecka 14, njurarna från vecka [8]. Hydronefrosen kan även diagnostiseras senare under barnåren (oftast efter urinvägsinfektion eller smärtor) orsakad av hinder i uretra (uretravalvel, sida 13) då blåsan alltid behöver avlastas med kateter så snart som möjligt och då även perkutan avlastning av njurarna är nödvändig i de flesta fallen. Vid unilateral dilatation rekommenderas postnatal undersökning med blåsröntgen, Miktionsuretrocystografi (MUC) vid 4-6 veckors ålder om dilatationen fortfarande kan ses postnatalt. Vid bilateral dilatation och valvelmisstanke ska däremot även MUC utföras redan under de första dagarna postnatalt. Om MUC visar vesikoureteral reflux (VUR) rekommenderas att man sätter in antibiotikaprofylax. Om MUC inte visar VUR, ska hydronefrosen evalueras med MAG-3-renogram för beräkning av separatfunktion och därmed bedömning av om det föreliggen en obstruktion eller inte, vilket avgör fortsatt behandling. Kreatinin ska alltid tas efter 2-3 dygn. Vid födseln har barnet moderns kreatinin nivå. Under första veckan tar barnets njurar över och kreatininet sjunker (normalvärde µmol/l). Stigande kreatinin under första veckan är alltid ett tecken på njurpåverkan. Tabell 2. Normalvärdet av kreatinin hos barn i olika ålder Ålder 1v.-2mån 3mån-2år 3-12år 13-17år P-Kreatinin µmol/l 8 Damber J et al. Urologi, sida 499.

8 Behandling Antibiotika profylax i låga doser vid partus. Vid lätt hydronefros Övervakning och uppföljning med täta mellan rum för kontroll av njurtillväxt och funktion. Vid måttlig eller alvarlig hydronefros kirurgisk åtgärd (Pyeloplastik) för att avlägsna hindret samt minimera njurskador. Pelvoureteral stenos (PUS) Pelvoureteral stenos är en förträngning vid övergången mellan njurbäcken och uretär (figur 3) [9]. 8 Incidens Den är vanligt förekommande under barnaåren och är den vanligaste orsaken till neonatal hydronefros (1 på 1 500). Orsak Beroende på antingen en stenos i själva övergången, hög avgång av uretären, aperistaltiskt segment eller Figur 3. Pelvouretral kärlkompression utifrån. Förträngningen orsakar stenos med dilatation av njurbäckenet och eventuellt också hydronefros njurskada. När tillståndet upptäcks senare under uppväxten är symtomet oftast intermittenta smärtor som i sin tur beror på att förträngningen ger intermittent obstruktion. Det viktigaste är att konstatera om missbildningen är obstruktiv eller inte, eftersom detta avgör behandlings formen (kirurgiskt eller konservativt). en av obstruktion diskuteras fortgående inom barnurologin, men för närvarande används nedsatt funktion på den angripna njuren som ett mått på om förträngningen är eller har varit obstruktiv. Diagnos Ultraljud och renografi (MAG-3). Behandling Exspektans VS. kirurgi. En exspektativ behandlingslinje väljs ofta vid normal funktions fördelning, därefter följs barnet upp med regelbundna undersökningar med renografi (MAG-3) och ultraljud under uppväxten. 9 Damber J et al. Urologi, sida 500.

9 En progressiv njurfunktionsnedsättning är en absolut indikation för en kirurgisk åtgärd. Vid säkerstäld diagnos PUS utan symptom kan kirurgin vara indicerad vid sidofunktionsandel < 40 % av totalfunktionen tillsammans med dilaterat njurbäcken och calices vid ultraljudsundersökning. Även dilatation av calices och njurbäcken där bäckenets anterior-posterior-diameter 30 mm hos en nyfödd har vid uppföljning visats vara starkt korrelerat till behovet av kirurgi [10]. Distal uretärstenos (DUS) DUS eller även kallas som megauretär är en beteckning på voluminös uretär (figur 4) Orsak Beror på en ett distalt hinder eller höggradig vesikoureteral reflux. I likhet med PUS kan en DUS vara både obstruktiv och icke-obstruktiv. Obstruktion definieras på samma sätt som för PUS, det vill säga i förhållande till eventuell påverkan på njurfunktionen, och operationsindikationen är jämförbar. Diagnos Ultraljud, MAG-3 eller MUC. Figur 4. DUS med hydronefros. Behandling Kirurgi på uttalad megauretär har visat sig mindre framgångsrik före 12 månaders ålder, eftersom den mycket vida uretären ska implanteras i en liten blåsa. Därför föreslås temporär avlastning om operationsindikation finns under första levnadsåret, antingen genom en distal ureterostomi eller med öppet inläggande av specialtillverkad kort dubbel-j-kateter [12]. Vesikoureteral reflux (VUR) Vesikoureteral reflux (VUR) betyder flöde av blåsurin i retrograd riktning till de övre urinvägarna och njurbäckenet med eller utan dilatation. Trots att tillståndet är vanligt, särskilt under tidiga barnaår, och har en tendens att försvinna under uppväxten, är det kliniskt betydelsefullt på grund av den associerade morbiditeten. 10 Damber J et al. Urologi, sida Damber J et al. Urologi, sida Damber J et al. Urologi, sida 501.

10 Morbiditeten omfattar uppåtstigande urinvägsinfektioner med risk för utveckling av njurskada, som i sin tur kan leda både till hypertoni och även njurinsufficiens i sällsynta fall. Incidens Endast få procent hos friska barn med ökad frekvens upp till 37 % hos barn med UVI och upp till 66 % hos syskon till barn med reflux i åldrarna 0-18 år. Hos upp till 38 % av barnen med påvisad dilatation av urinvägar prenatalt [13]. Flickor har reflux fyra gånger så ofta som pojkar, vilket dock bara gäller efter spädbarnsåret. Under spädbarnsåret är grupperna ungefär lika stora men med en viktig skillnad, nämligen att grad 5-reflux (se refluxgradering nedan) nästan enbart förekommer hos pojkar. 10 Orsak Multifaktoriell genesen och inte endast en abnormitet i den vesikoureterala övergången. Blåsdysfunktion kan till exempel spela in. VUR kan vara primär eller sekundär, det vill säga bero på felaktig utveckling av den vesikoureterala övergången eller på förändringar i blåsväggen som i sin tur bestäms av annan patologi exempelviss medfödd uretraobstruktion (uretravalvel). Refluxgradering VUR graderas från 1 till 5, där 1 är den lindrigaste refluxen utan dilatation och 5 den grövsta med kraftigt dilaterade övre urinvägar (figur 5 nedan) [14]. 1- Endast till uretär, utan dilatation. 2- Till uretär och njurbäcken utan dilatation 3- Till uretär och njurbäcken med lätt/måttlig dilatation 4- Till uretär och njurbäcken med kraftig dialatation med bibehållna impressioner i flertalet calyces. 5- Till uretär och njurbäcken som är kraftigt dilaterade och med bibehållna impressioner i endast enstaka calyces [15]. Figur 5. Refluxgradering. 13 Landstinget i Östergötland, Vasikouretral reflux- handlaggning. 14 Damber J et al. Urologi, sida Landstinget i Östergötland, Vasikouretral reflux- handlaggning.

11 Reflux har en stor tendens att försvinna spontant, större ju yngre barnet är. Låggradiga refluxer försvinner i upp till 85 % av fallen, medan motsvarande siffra för höggradiga är ca 40 procent och till största delen under de första levnadsåren [16]. Diagnos Reflux diagnostiseras oftast efter UVI, men prenatal diagnos är numera också vanlig. De metoderna som man använder för diagnostik är: Miktionsuretrocystografi (MUC) Direkt isotopcystografi (isotop-muc) Indirekt isotopcystografi [17] OBS! Ultraljud av urinvägarna har för nuvarande ingen plats i refluxdiagnostik. 11 Behandling På grund av den höga risken för uppåt stigande UVI har behandlingen ofta varit långtidsprofylax med antibiotika i väntan på spontant försvinnande. Hos barn med samtidig funktionell blåsstörning bör denna också behandlas för att ytterligare minska risken för UVI och för att påskynda spontant försvinnande. Kirurgisk behandling av reflux vidtas framför allt för barn med upprepade UVI trots antibiotikaprofylax, utom under spädbarnsåret. För spädbarn cirkumcision och dubbelprofylax. Kirurgisk behandling av reflux innebär antingen öppen operation (Cohens "crosstrigonal" teknik) med neoimplantation av uretären eller endoskopisk suburotelial injektionsbehandling [18]. Duplex, ureterocele och ektopi Duplex Dupliceringen som kan delas i total eller ofullständigt. Den totala duplex förekommer om man hittar två njurbäcken och uretärer med separata inmynningar i blåsan. Den ofullständiga duplex förekomma om man hittar en enda uretär öppning i blåsan (Y-uretär). Incidens Duplicering av uretären är vanligt och förekommer hos 1 % av befolkningen. 16 Damber J et al. Urologi, sida Landstinget i Östergötland, Vasikouretral reflux- handlaggning. 18 Damber J et al. Urologi, sida 503.

12 Symtom Duplexsystem brukar vara asymtomatisk men är ofta förenade med vesikoureteral reflux, ureterocele eller uretär som mynnar utanför blåsan (blåshals, uretra, perineum, vagina), vilka i sig är tillstånd som generera olika symtom. OBS! det är av stor betydelse att kartlägga dessa associerade missbildningar eftersom behandlingen av duplex beror på bakom liggande missbildning. Diagnos Utredningen inkluderar: Ultraljud för att visualisera eventuell hydronefros och ureterocele. MUC ingår för att avslöja eventuell reflux. MAG-3-renografi görs för att kartlägga funktionsandelen, dels i njuren som helhet, dels motsvarande övre och nedre systemet. CT-buk om tveksamhet råder huruvida duplex finns eller inte samt om ett av systemen är ickefungerande. Figur Duplexnjure med intravesikalt Ureterocele. Behandling Beroende på den associerade missbildning kan behandlingen av duplicering delas i följande: VUR Om refluxen är den enda associerade missbildningen kan den jämställas med annan reflux beträffande behandling, även om den spontana läkningsförmågan troligen är något lägre, speciellt gäller detta höggradig reflux. Vid funktionsandel < 10 % av totalfunktionen kan nedre heminefrektomi vara den riktiga åtgärden. Vid god funktion i njurdelen, däremot, är åtgärd mot refluxen det rätta. Injektionsbehandling har visat sig kunna utföras med resultat som nästan är jämförbara med singelsystem. Vid öppen operation kan emellertid inte bara den refluxerande uretären implanteras eftersom de dubbla uretärerna har gemensam skida de sista 4-5 centimetrarna, utan de dubbla uretärerna implanteras tillsammans. Ureterocele Den utgör en dilatation av den intravesikala delen av distala uretären och har nästan alltid en stenotisk öppning in mot blåsan (figur 6) [19]. Detta är 4-7 gånger vanligare hos flickor och är i 80 % av fallen förenat med dubbelsystem. Celet är då ektopiskt 19 Damber J et al. Urologi, sida 504.

13 beläget och ofta lokaliserat till blåshalsen, men kan också sträcka sig ner i uretra. Det förekommer särskilt under spädbarnsåret att ureterocelen prolaberar ut genom uretrameatus hos flickor. Första åtgärden i dessa fall är att reponera celet. Ureterocele känns lätt igen på ultraljud. Heminefrektomi är vansklig att utföra på barn under 6-12 månader på grund av njurkärlens känslighet för manipulation. Om motsvarande njurdel däremot fungerar bra, inriktas behandlingen mot ureterocelet, antingen med kirurgisk excision och neoimplantation eller med endoskopisk incision. Ektopisk uretär Detta är ett tillstånd som betyder att uretären mynnar nedanför sin normala plats i blåsan. Den ses i majoriteten av fall (70 %) vid duplexmissbildning och då alltid motsvarande det övre systemet. Vanligare hos flickor 6:1. Hos flickor kan en ektopisk uretär mynna nedanför sfinkternivå, det vill säga i distala uretra, i perineum och vagina, med droppande inkontinens som mycket typiskt symtom. Hos pojkar mynnar den aldrig under sfinkternivå vilket har sin förklaring i den embryologiska bakgrunden, men kan förutom i blåshalsen även mynna i ductus deferens och epididymis. Ofta är funktionen kraftigt nedsatt både vid ektopi i singel- och duplexsystem, med nefrouretärektomi respektive heminefrektomi som den lämpliga åtgärden. I annat fall flyttas uretären till blåsan och neoimplanteras [20]. 13 Uretravalvel Är en missbildning i form av ett membran i nivå med externa sfinktern och är förknippad i 75 % av fallen med dålig prognos om det förekomma hos spädbarn. Diagnos Ultraljud och MUC Symtom Prenatal dilatation, UVI, svag urinstråle. Behandling Urinblåsan måste avlastas i väntan på operation därför bör en KAD/suprapubis sätts in. Vid svår obstruktion kan pyelostomi övervägas. Det kirurgiska ingreppet är endoskopisk och utförs oftast så tidigt som vid en månads ålder [21]. 20 Damber J et al. Urologi, sida Simrén Y. et al. Pediatrisk uroradiologi 2011.

Göteborg November Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

Göteborg November Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Göteborg November 2016 Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Vad skall vi prata om? Obstruktioner Multicystisk dysplastisk njure Binjureförändringar

Läs mer

PEDIATRISK URORADIOLOGI. Hanna Hebelka Bolminger, DSBUS SK-kurs, Göteborg, november 2015,

PEDIATRISK URORADIOLOGI. Hanna Hebelka Bolminger, DSBUS SK-kurs, Göteborg, november 2015, PEDIATRISK URORADIOLOGI Hanna Hebelka Bolminger, DSBUS SK-kurs, Göteborg, november 2015, VAD SKALL VI PRATA OM? Duplexanomali Urinvägsdilatation (refluxer - Eira) Pelvoureteral stenos (PUS) Distal uretärstenos

Läs mer

PEDIATRISK URORADIOLOGI

PEDIATRISK URORADIOLOGI PEDIATRISK URORADIOLOGI Eira Stokland Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 2015-11-16 Göteborg Pediatrisk uroradiologi/es Att kunna Uroradiologi Vad som

Läs mer

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin.

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. Helsingborg Historik 1920-40 talen: Studier fastslår: Barn med bilaterala

Läs mer

Uretravalvel. Gundela Holmdahl. Göteborg

Uretravalvel. Gundela Holmdahl. Göteborg Uretravalvel Gundela Holmdahl Göteborg 2011 OBS! Redigerade bilder i denna presentation. I följande bildspel har vissa bilder/illustrationer tagits bort med tanke på att materialet kommer att publiceras

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) BAKGRUND Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i barnaåldern. Bland 7-åringar som började skolan i Göteborg 1992 hade 7,8 % av flickor och 1,6 %

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

PEDIATRISK URORADIOLOGI

PEDIATRISK URORADIOLOGI PEDIATRISK URORADIOLOGI Eira Stokland Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 2016-11-14 Göteborg Pediatrisk uroradiologi/es Att kunna Uroradiologi Skillnad

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion hos barn sid 1 Urinvägsinfektion hos barn Urinvägsinfektion (UVI) är vanligare hos pojkar första levnadsåret men därefter drabbas flickor oftare. Före 7 års ålder har 7-8% av alla flickor och c:a 2 % av alla pojkar

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN Version 2010-07-30

URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN Version 2010-07-30 2002-10-21, Per Brandström, överläkare 1 (16) URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN Version 2010-07-30 HANDLÄGGNING AV URINVÄGSINFEKTIONER (UVI) 2 Sammanfattning 2 MÅLSÄTTNING 4 Diagnos 4 Behandling 6 Utredning

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Barnveckan, Jönköping, 100422 Varför utreda efter pyelonefrit? Pyelonefrit hos små barn innebär risk för bestående njurskada och komplikationer

Läs mer

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Varje klinik och avdelning bör ha regelbundet uppdaterad dokumentation om sitt eget infektionspanorama och resistensläge. Infektion efter transrektal prostatabiopsi

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department GynObstetrik Förtidsbörd Health Department Innehållsförteckning 1 Förtidsbörd.....2 Definition.......2 Incidens.......2 Riskfaktorer.......2 Orsaker.......2 Faktorer associeras med förtidsbörd.. 3 Akut

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck

Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck Undersökningsmetoder Eira Stokland, Rune Sixt, Ulf Jodal Rekommenderade undersökningar i Basprogram. För kommentarer till de olika undersökningsmetoderna, se även Utredning och basprogram för uppföljande

Läs mer

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Område Teoretiska kunskaper Praktisk handläggning Undervisningsmoment Examination Övergripande lärandemål Epidemiologi och

Läs mer

Renografi våren 2011. Sammanställning av patientfall. Göran Granerus

Renografi våren 2011. Sammanställning av patientfall. Göran Granerus Renografi våren 2011 Sammanställning av patientfall Göran Granerus Equalis användarmöte i Nuklearmedicin 2011 Min bedömning och poängsättning av svaren Alla sex fallen kommer att presenteras på ett likartat

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn...

i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn... Anvisning: SAMMA formulär fylls i efterhand under varje utredningsperiod, i regel motsv. en rad i urobasprogram i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn...

Läs mer

Behandling av infektioner i öppenvård - barn

Behandling av infektioner i öppenvård - barn Behandling av infektioner i öppenvård - barn Ingrid Ziegler ST-läkare Infektionskliniken USÖ Luftvägsinfektioner hos barn Normalt i småbarnsgrupp: Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Ofta hög feber-omogen

Läs mer

Kan man misstänka avstängd pyelit tidigare? En kartläggning av handläggandet av patienter med misstänkt avstängd pyelit.

Kan man misstänka avstängd pyelit tidigare? En kartläggning av handläggandet av patienter med misstänkt avstängd pyelit. Kan man misstänka avstängd pyelit tidigare? En kartläggning av handläggandet av patienter med misstänkt avstängd pyelit. Projekt av Stina Lemoine, Läkarprogrammet, termin 11, 2005, Uppsala Universitet

Läs mer

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 URINVÄGAR Infek.oner Enures Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 Urinvägsinfek.oner, allmänt Första levnadsåret vanligare hos pojkar Vid 7 års ålder har ca 2 % av alla pojkar och 8 % av alla flickor

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte 26 27 april 2017 Definitioner Okomplicerad urinvägsinfektion (UVI)

Läs mer

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Uretärskada Peroperativ diagnos Snar postoperativ diagnos (< 1 vecka) Sen postoperativ

Läs mer

AKUT UROLOGI. Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ. Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ

AKUT UROLOGI. Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ. Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ AKUT UROLOGI Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ Avstängd pyelit Pyelonefrit med samtidigt avflödeshinder. Uretärsten vanligast men andra orsaker till avflödeshinder

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin ST-projektarbete Landstinget Sörmland Handledare Annika Bardel Specialist Allmänmedicin

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Regionala Strama Västra Götaland Programråd Strama SKL Förskrivning

Läs mer

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5)

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) En 29-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes inkommer till akuten den 4 november tillsammans med sin pojkvän. Hon har sedan 3 dygn tillbaka besvärats av illamående, feber och

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) Meda AB Box Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) Meda AB Box Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2016-01-15 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel ska

Läs mer

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika Innehåll Introduktion Identifiera patienter med risk Diagnosticera

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008 Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

DMSA-scintigrafi. Hur besvaras klinikerns frågor bäst? Något om DMSA-scintigrafi. Indikationer. Undersökningskvalitet -guide-lines- Utvärdering

DMSA-scintigrafi. Hur besvaras klinikerns frågor bäst? Något om DMSA-scintigrafi. Indikationer. Undersökningskvalitet -guide-lines- Utvärdering DMSA-scintigrafi Hur besvaras klinikerns frågor bäst? Något om DMSA-scintigrafi Indikationer Undersökningskvalitet -guide-lines- Utvärdering Utlåtande 1 Pyelonefritisk skada på DMSA-scint (gris) akut fas

Läs mer

Urinva gssymtom ur urologens synvinkel diff. diagnoser och na r bo r patienter med dessa symtom remitteras till urolog?

Urinva gssymtom ur urologens synvinkel diff. diagnoser och na r bo r patienter med dessa symtom remitteras till urolog? Urinva gssymtom ur urologens synvinkel diff. diagnoser och na r bo r patienter med dessa symtom remitteras till urolog? Jonas Hugosson Professor i Urologi vid Sahlgrenska akademin och urolog vid Carlanderska

Läs mer

Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI

Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI Källa: SKL prevalensmätning VRI vt 2014 Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Urinvägsinfektion i befolkningen 10% av alla infektioner i primärvården 50% av alla

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Lärandemål: på slutet av föreläsningen ni kommer att kunna: URINVÄGSINFEKTIONER. Vad är UVI? Vad är det för UVI? Vad är det för UVI?

Lärandemål: på slutet av föreläsningen ni kommer att kunna: URINVÄGSINFEKTIONER. Vad är UVI? Vad är det för UVI? Vad är det för UVI? Lärandemål: på slutet av föreläsningen ni kommer att kunna: URINVÄGSINFEKTIONER Volkan Özenci, Docent, Överläkare Owe Källman, Överläkare Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk Mikrobiologi beskriva

Läs mer

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Från ABU till sepsis B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Speciella infektionsaspekter vid UVI och njursjukdom Anatomiska avvikelser i urinvägar Främmandekroppsproblematik CDK,

Läs mer

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Oskar Smede ST-läkare Capio Citykliniken Helsingborg Söder Strama Skåne öppenvårdsgruppen Svenska HALT (Helthcare-Associated

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Blåsrubbningar. Metodbok MS Blåsrubbningar

Blåsrubbningar. Metodbok MS Blåsrubbningar 1. Blåsbesvär förekommer hos cirka 80% av MS-patienterna men är debutsymtom bara hos 10%, då oftast i form av trängningar och eventuellt trängningsinkontinens. Njurinsuffi ciens som en följd av kronisk

Läs mer

Renogram och njurdoppler. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Renogram och njurdoppler. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Renogram och njurdoppler Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Indikationer Separat njurfunktion, bl a njurdonatorer, njurtumörer rer Total njurfunktion? Kontroll av njurfunktion

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Valentina Soto Rosas. Amelie Magnander. Geriatriska kliniken. Smittskydd Vårdhygien

Urinvägsinfektioner. Valentina Soto Rosas. Amelie Magnander. Geriatriska kliniken. Smittskydd Vårdhygien Urinvägsinfektioner Valentina Soto Rosas Geriatriska kliniken Amelie Magnander Smittskydd Vårdhygien Mål: Svara på följande frågor: Vad är en urinvägsinfektion? Är det farligt att ha bakterier i urinen?

Läs mer

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 Vårdrelaterad UVI Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 UVI:er vanligaste VRI:n 1/3 av alla VRI:er 40% av alla VRI:er Detta motsvarar en kostnad på drygt 110 miljoner kronor per år för Uppsala

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sylvie Kaiser Överläkare, med dr Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ont i magen? Dominerande diagnoser vid akuta buksymptom hos förskolebarn resp skolbarn

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer, Allmänmedicin SOSFS 2008:17

Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer, Allmänmedicin SOSFS 2008:17 Betydelsen av urinodling för handläggningen av förstagångsbesök för misstänkt urinvägsinfektion hosvuxna kvinnor på Flens vårdcentral - en retrospektiv journalstudie Skriftligt individuellt arbete under

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inledning. Etiologi och patogenes. Diagnostisk indelning

Urinvägsinfektioner. Inledning. Etiologi och patogenes. Diagnostisk indelning 454 Torsten Sandberg, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg Sverker Hansson, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Jane Nyman, Närhälsan Backa

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING URIN OCH AVFÖRING

DELEGERING PROVTAGNING URIN OCH AVFÖRING DELEGERING PROVTAGNING URIN OCH AVFÖRING Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: 2016-12-30 MAS-enheten

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Katetervård. Charlotte Hedlöf Urologisjuksköterska, Kirurgkliniken Falu Lasarett Våren 2016

Katetervård. Charlotte Hedlöf Urologisjuksköterska, Kirurgkliniken Falu Lasarett Våren 2016 Katetervård Charlotte Hedlöf Urologisjuksköterska, Kirurgkliniken Falu Lasarett Våren 2016 Kateterisering av urinblåsan Kateterbehandling av urinblåsan ska ordineras av läkare Läkare har det medicinska

Läs mer

Omtentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0002H, Provnummer 0014

Omtentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0002H, Provnummer 0014 Institutionen för hälsovetenskap Röntgensjuksköterskeprogrammet mtentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0002H, Provnummer 0014 Lärare Provnr Moment Frågor Poäng Max G VG Anders Österlind 0014 Infektionssjukdomar

Läs mer

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. DELEGERING RIK Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer