Pediatrisk njurkomplikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pediatrisk njurkomplikationer"

Transkript

1 Pediatrisk njurkomplikationer Med fokus på hydronefros Health Department,

2 Innehållsförteckning Pediatrisk urinvägsinfektion Hur utredas urinvägsinfektioner hos barn?...3 Provtagning och urin odling för barn Omhändertagande av urinprovet....4 Vilka bakterier som ligger bakom urinvägsinfektionerna?...5 Vilka bakterier som ligger bakom urinvägsinfektionerna?...5 Hur behandlas en UVI orsakad av klebsiella Hydronefros....6 Urologimissbildningar och prenatal hydronefros Pelvoureteral stenos (PUS)....8 Distal uretärstenos (DUS).. 9 Vesikoureteral reflux (VUR) Refluxgradering...10 Duplex, ureterocele och ektopi...11 Uretravalvel

3 Pediatrisk urinvägsinfektion Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste infektioner hos barn med jämn könsfördelning under den första levnads år, men därefter är urinvägsinfektioner betydligt mer ovanligt hos pojkar. Barnets ålder och infektionens lokalisering är avgörande för symtombilden. Under första levnadsmånaden kan symtomen vara diskreta medan dålig viktökning, lätt feber eller slöhet kan vara tecken på allvarlig sjukdom. Under återstoden av spädbarns år är hög feber det vanligaste symtomet. Akut pyelonefrit är den dominerande infektionstypen under de två första levnadsåren, därefter blir cystit vanligare och dominerar helt från skolåldern. 3 Figur 1. Hur utredas urinvägsinfektioner hos barn? Diagnosen urinvägsinfektion baseras på särskild bakteriuri. Provtagning vid misstänkt urinvägsinfektion bör därför inkludera E-CUR-4, nitrittest, Urinodling och CRP, Krea (Na på barn < 6 mån eftersom låg värde indikerar obstruktiva missbildningar) enligt flödes schema i figur 1. OBS! barnen < 2 år skall utredas och behandlas som pyelonefrit oavsett temperatur och CRP. OBS! Barn < 2 år med förstagången pyelonefrit skall remiteras akut till barnspecialisten för utredning av eventuella njurskador, dilaterade urinvägar eller reflux [1]. 1 Läkemedelsboken , Nefrologi-urologi sida 441.

4 En urinvägsinfektion hos barn är en klar indikation för konventionell urinodling. En kontroll odling efter avslutad behandling hos barn är däremot indicerad vid: 1. Komplicerad urinvägsinfektion (missbildning, höggradig resistens hos bakterien, upprepade recidiv). 2. Akut pyelonefrit respektive urosepsis. 3. Urinvägsinfektion hos små barn (< 4 år). Det är viktigt att försöka klassificera en symtomgivande UVI som pyelonefrit/cysteit eftersom njurengagemang medför risk för parenkymskada vilket är vanligast hos barn < 5 års ålder som resultat till en fördröjd diagnos men även på grund av reflux eller obstruktiva missbildningar [2]. 4 Provtagning och urin odling för barn För att minska risken för provtagningsförorening rekommenderas i första hand 1-2 ml mittstråleprov. Barn som är torra om natten Underlivet/förhud skall tvättas rent därefter vänta på att barnet börja kissa så att en ren engångsplastmugg eller rundskål förs in i mitturinstråle. OBS! det går inte att föra tillbacka förhuden på små pojkar. OBS! Plastpåsen skall EJ användas för urinodling eftersom det är kontaminerat av annat. Blöjbarn Blöjan skall tas bort och barnet kan vara naken samtidigt som föräldrarna/personalen ska ha beredskap att samla in urinen i rent plastmugg. Ev. en Pad-prov en urinsamling i binda innanför blöjan. Denna metod är inte labpersonalens favorit eftersom till likhet med påsprov är föreningsrisk är stor. Blåspunktion- suprapubisk För att kunna undvika kontaminations problem framför allt vid påsprov kan man använda sig av blåspunktion framför allt på spädbarn och barn med svårtolkade resultat från tidigare odling. Denna metod ger säkraste resultat Omhändertagande av urinprovet Provröret med skruvlock märkas med namn, personnummer och datum och bör kylas omgående även under transport [3]. 2 Norrby I. et al. Infektionsmedicin 2007, sida Landstinget i Värmland, Barn- och ungdomsmedicin.

5 Vilka bakterier som ligger bakom urinvägsinfektionerna? Den vanligaste bakterien, som orsakar mer än 75 % av urinvägsinfektionerna är Escherichia coli (E-coli) [4].de viktigaste bakterierna som orsakar urinvägsinfektioner summeras i tabell 1 nedan [5]. Tabell 1. Bakterierna som orsakar UVI. Bakteriespecis Samhällsförvärvad UVI Vårdrelaterad UVI E-coli % 50 % S. saprophyticus 5-30 % - Klebsiella/Enterobacter (ffa. pojkar) Proteus Pseudomonas Enterokocker < 10 % 50 % 5 Hur behandlas urinvägsinfektioner hos barn? [6] Figur 2. Handläggning av barn med UVI. 4 Läkemedelsvärket 5 Norrby I. et al. Infektionsmedicin 2007, sida Läkemedelsboken, nefrologi-urologi sida 444

6 Hur behandlas en UVI orsakad av klebsiella? Pivmecillinam används främst för behandling av akut nedre okomplicerade urinvägsinfektioner (cystit) hos kvinnor och barn med ett spektrum som omfattar gramnegativa enterobakterier inklusive Klebsiella. Hydronefros 6 Vattennjure som tidigare betecknade ett tillstånd med dilatation i njurbäcken med eller utan förändringar av njurparenkymet orsakad av avflödeshinder, men används numera allt oftare vid dilaterade övre urinvägar oavsett orsaken. Viktigt att beakta vid Dilatationer 4-5 mm är en röd flagga och i de flesta fallen konfirmerad stå för komplicerade avvikelser. Observera att en dilatation hydronefros: i njurbäckenet som förekomma hos en flicka ger 3 % risk 1. Graviditetslängd för kromosomavvikelse (motsvarande risken för pojkar 2. Uni-/bilateral beräknas som 0,6 %). 3. Blåsfyllnad Incidens 5/1000 levande födda. 4. Andra fetala avvikelser Orsak Förutom ett hinder i urinvägar kan dilatationen i njurbäcken vara medfött/barn urologimissbildningar, uppstå efter infektion, reflux under tidiga barnaår, duplicitet eller kvarstå efter ett långdraget tillstånd med en uretärsten. Värt att nämna att dilatationen inte alltid förenad med avflödeshinder och njurpåverkan, särskilt om obstruktiviteten saknas. Vid obstruktiv hydronefros däremot är risken hög för förhöjt intrapelvint tryck och försämrad njurfunktion [7]. Urologimissbildningar och prenatal hydronefros Är ett tillstånd med hinderrelaterad njurbäcken dilatation prenatalt. Tillståndet upptäcks vid ultraljuds undersökning under graviditetens andra trimester (vecka 17-20). 7 Damber J et al. Urologi sida 166

7 Incident ses hos 1/100 graviditeter, varav signifikant urinvägspatologi anses förekomma hos 1 av 500. Differentialdiagnoser Pelvoureteral stenos (PUS) Vesikoureteral reflux (VUR) Distal uretärstenos (DUS) Multicystnjure Uretravalvel Prune belly-syndromet 7 Utredning Foster ultraljud, blåsan kan visualiseras från graviditetsvecka 14, njurarna från vecka [8]. Hydronefrosen kan även diagnostiseras senare under barnåren (oftast efter urinvägsinfektion eller smärtor) orsakad av hinder i uretra (uretravalvel, sida 13) då blåsan alltid behöver avlastas med kateter så snart som möjligt och då även perkutan avlastning av njurarna är nödvändig i de flesta fallen. Vid unilateral dilatation rekommenderas postnatal undersökning med blåsröntgen, Miktionsuretrocystografi (MUC) vid 4-6 veckors ålder om dilatationen fortfarande kan ses postnatalt. Vid bilateral dilatation och valvelmisstanke ska däremot även MUC utföras redan under de första dagarna postnatalt. Om MUC visar vesikoureteral reflux (VUR) rekommenderas att man sätter in antibiotikaprofylax. Om MUC inte visar VUR, ska hydronefrosen evalueras med MAG-3-renogram för beräkning av separatfunktion och därmed bedömning av om det föreliggen en obstruktion eller inte, vilket avgör fortsatt behandling. Kreatinin ska alltid tas efter 2-3 dygn. Vid födseln har barnet moderns kreatinin nivå. Under första veckan tar barnets njurar över och kreatininet sjunker (normalvärde µmol/l). Stigande kreatinin under första veckan är alltid ett tecken på njurpåverkan. Tabell 2. Normalvärdet av kreatinin hos barn i olika ålder Ålder 1v.-2mån 3mån-2år 3-12år 13-17år P-Kreatinin µmol/l 8 Damber J et al. Urologi, sida 499.

8 Behandling Antibiotika profylax i låga doser vid partus. Vid lätt hydronefros Övervakning och uppföljning med täta mellan rum för kontroll av njurtillväxt och funktion. Vid måttlig eller alvarlig hydronefros kirurgisk åtgärd (Pyeloplastik) för att avlägsna hindret samt minimera njurskador. Pelvoureteral stenos (PUS) Pelvoureteral stenos är en förträngning vid övergången mellan njurbäcken och uretär (figur 3) [9]. 8 Incidens Den är vanligt förekommande under barnaåren och är den vanligaste orsaken till neonatal hydronefros (1 på 1 500). Orsak Beroende på antingen en stenos i själva övergången, hög avgång av uretären, aperistaltiskt segment eller Figur 3. Pelvouretral kärlkompression utifrån. Förträngningen orsakar stenos med dilatation av njurbäckenet och eventuellt också hydronefros njurskada. När tillståndet upptäcks senare under uppväxten är symtomet oftast intermittenta smärtor som i sin tur beror på att förträngningen ger intermittent obstruktion. Det viktigaste är att konstatera om missbildningen är obstruktiv eller inte, eftersom detta avgör behandlings formen (kirurgiskt eller konservativt). en av obstruktion diskuteras fortgående inom barnurologin, men för närvarande används nedsatt funktion på den angripna njuren som ett mått på om förträngningen är eller har varit obstruktiv. Diagnos Ultraljud och renografi (MAG-3). Behandling Exspektans VS. kirurgi. En exspektativ behandlingslinje väljs ofta vid normal funktions fördelning, därefter följs barnet upp med regelbundna undersökningar med renografi (MAG-3) och ultraljud under uppväxten. 9 Damber J et al. Urologi, sida 500.

9 En progressiv njurfunktionsnedsättning är en absolut indikation för en kirurgisk åtgärd. Vid säkerstäld diagnos PUS utan symptom kan kirurgin vara indicerad vid sidofunktionsandel < 40 % av totalfunktionen tillsammans med dilaterat njurbäcken och calices vid ultraljudsundersökning. Även dilatation av calices och njurbäcken där bäckenets anterior-posterior-diameter 30 mm hos en nyfödd har vid uppföljning visats vara starkt korrelerat till behovet av kirurgi [10]. Distal uretärstenos (DUS) DUS eller även kallas som megauretär är en beteckning på voluminös uretär (figur 4) Orsak Beror på en ett distalt hinder eller höggradig vesikoureteral reflux. I likhet med PUS kan en DUS vara både obstruktiv och icke-obstruktiv. Obstruktion definieras på samma sätt som för PUS, det vill säga i förhållande till eventuell påverkan på njurfunktionen, och operationsindikationen är jämförbar. Diagnos Ultraljud, MAG-3 eller MUC. Figur 4. DUS med hydronefros. Behandling Kirurgi på uttalad megauretär har visat sig mindre framgångsrik före 12 månaders ålder, eftersom den mycket vida uretären ska implanteras i en liten blåsa. Därför föreslås temporär avlastning om operationsindikation finns under första levnadsåret, antingen genom en distal ureterostomi eller med öppet inläggande av specialtillverkad kort dubbel-j-kateter [12]. Vesikoureteral reflux (VUR) Vesikoureteral reflux (VUR) betyder flöde av blåsurin i retrograd riktning till de övre urinvägarna och njurbäckenet med eller utan dilatation. Trots att tillståndet är vanligt, särskilt under tidiga barnaår, och har en tendens att försvinna under uppväxten, är det kliniskt betydelsefullt på grund av den associerade morbiditeten. 10 Damber J et al. Urologi, sida Damber J et al. Urologi, sida Damber J et al. Urologi, sida 501.

10 Morbiditeten omfattar uppåtstigande urinvägsinfektioner med risk för utveckling av njurskada, som i sin tur kan leda både till hypertoni och även njurinsufficiens i sällsynta fall. Incidens Endast få procent hos friska barn med ökad frekvens upp till 37 % hos barn med UVI och upp till 66 % hos syskon till barn med reflux i åldrarna 0-18 år. Hos upp till 38 % av barnen med påvisad dilatation av urinvägar prenatalt [13]. Flickor har reflux fyra gånger så ofta som pojkar, vilket dock bara gäller efter spädbarnsåret. Under spädbarnsåret är grupperna ungefär lika stora men med en viktig skillnad, nämligen att grad 5-reflux (se refluxgradering nedan) nästan enbart förekommer hos pojkar. 10 Orsak Multifaktoriell genesen och inte endast en abnormitet i den vesikoureterala övergången. Blåsdysfunktion kan till exempel spela in. VUR kan vara primär eller sekundär, det vill säga bero på felaktig utveckling av den vesikoureterala övergången eller på förändringar i blåsväggen som i sin tur bestäms av annan patologi exempelviss medfödd uretraobstruktion (uretravalvel). Refluxgradering VUR graderas från 1 till 5, där 1 är den lindrigaste refluxen utan dilatation och 5 den grövsta med kraftigt dilaterade övre urinvägar (figur 5 nedan) [14]. 1- Endast till uretär, utan dilatation. 2- Till uretär och njurbäcken utan dilatation 3- Till uretär och njurbäcken med lätt/måttlig dilatation 4- Till uretär och njurbäcken med kraftig dialatation med bibehållna impressioner i flertalet calyces. 5- Till uretär och njurbäcken som är kraftigt dilaterade och med bibehållna impressioner i endast enstaka calyces [15]. Figur 5. Refluxgradering. 13 Landstinget i Östergötland, Vasikouretral reflux- handlaggning. 14 Damber J et al. Urologi, sida Landstinget i Östergötland, Vasikouretral reflux- handlaggning.

11 Reflux har en stor tendens att försvinna spontant, större ju yngre barnet är. Låggradiga refluxer försvinner i upp till 85 % av fallen, medan motsvarande siffra för höggradiga är ca 40 procent och till största delen under de första levnadsåren [16]. Diagnos Reflux diagnostiseras oftast efter UVI, men prenatal diagnos är numera också vanlig. De metoderna som man använder för diagnostik är: Miktionsuretrocystografi (MUC) Direkt isotopcystografi (isotop-muc) Indirekt isotopcystografi [17] OBS! Ultraljud av urinvägarna har för nuvarande ingen plats i refluxdiagnostik. 11 Behandling På grund av den höga risken för uppåt stigande UVI har behandlingen ofta varit långtidsprofylax med antibiotika i väntan på spontant försvinnande. Hos barn med samtidig funktionell blåsstörning bör denna också behandlas för att ytterligare minska risken för UVI och för att påskynda spontant försvinnande. Kirurgisk behandling av reflux vidtas framför allt för barn med upprepade UVI trots antibiotikaprofylax, utom under spädbarnsåret. För spädbarn cirkumcision och dubbelprofylax. Kirurgisk behandling av reflux innebär antingen öppen operation (Cohens "crosstrigonal" teknik) med neoimplantation av uretären eller endoskopisk suburotelial injektionsbehandling [18]. Duplex, ureterocele och ektopi Duplex Dupliceringen som kan delas i total eller ofullständigt. Den totala duplex förekommer om man hittar två njurbäcken och uretärer med separata inmynningar i blåsan. Den ofullständiga duplex förekomma om man hittar en enda uretär öppning i blåsan (Y-uretär). Incidens Duplicering av uretären är vanligt och förekommer hos 1 % av befolkningen. 16 Damber J et al. Urologi, sida Landstinget i Östergötland, Vasikouretral reflux- handlaggning. 18 Damber J et al. Urologi, sida 503.

12 Symtom Duplexsystem brukar vara asymtomatisk men är ofta förenade med vesikoureteral reflux, ureterocele eller uretär som mynnar utanför blåsan (blåshals, uretra, perineum, vagina), vilka i sig är tillstånd som generera olika symtom. OBS! det är av stor betydelse att kartlägga dessa associerade missbildningar eftersom behandlingen av duplex beror på bakom liggande missbildning. Diagnos Utredningen inkluderar: Ultraljud för att visualisera eventuell hydronefros och ureterocele. MUC ingår för att avslöja eventuell reflux. MAG-3-renografi görs för att kartlägga funktionsandelen, dels i njuren som helhet, dels motsvarande övre och nedre systemet. CT-buk om tveksamhet råder huruvida duplex finns eller inte samt om ett av systemen är ickefungerande. Figur Duplexnjure med intravesikalt Ureterocele. Behandling Beroende på den associerade missbildning kan behandlingen av duplicering delas i följande: VUR Om refluxen är den enda associerade missbildningen kan den jämställas med annan reflux beträffande behandling, även om den spontana läkningsförmågan troligen är något lägre, speciellt gäller detta höggradig reflux. Vid funktionsandel < 10 % av totalfunktionen kan nedre heminefrektomi vara den riktiga åtgärden. Vid god funktion i njurdelen, däremot, är åtgärd mot refluxen det rätta. Injektionsbehandling har visat sig kunna utföras med resultat som nästan är jämförbara med singelsystem. Vid öppen operation kan emellertid inte bara den refluxerande uretären implanteras eftersom de dubbla uretärerna har gemensam skida de sista 4-5 centimetrarna, utan de dubbla uretärerna implanteras tillsammans. Ureterocele Den utgör en dilatation av den intravesikala delen av distala uretären och har nästan alltid en stenotisk öppning in mot blåsan (figur 6) [19]. Detta är 4-7 gånger vanligare hos flickor och är i 80 % av fallen förenat med dubbelsystem. Celet är då ektopiskt 19 Damber J et al. Urologi, sida 504.

13 beläget och ofta lokaliserat till blåshalsen, men kan också sträcka sig ner i uretra. Det förekommer särskilt under spädbarnsåret att ureterocelen prolaberar ut genom uretrameatus hos flickor. Första åtgärden i dessa fall är att reponera celet. Ureterocele känns lätt igen på ultraljud. Heminefrektomi är vansklig att utföra på barn under 6-12 månader på grund av njurkärlens känslighet för manipulation. Om motsvarande njurdel däremot fungerar bra, inriktas behandlingen mot ureterocelet, antingen med kirurgisk excision och neoimplantation eller med endoskopisk incision. Ektopisk uretär Detta är ett tillstånd som betyder att uretären mynnar nedanför sin normala plats i blåsan. Den ses i majoriteten av fall (70 %) vid duplexmissbildning och då alltid motsvarande det övre systemet. Vanligare hos flickor 6:1. Hos flickor kan en ektopisk uretär mynna nedanför sfinkternivå, det vill säga i distala uretra, i perineum och vagina, med droppande inkontinens som mycket typiskt symtom. Hos pojkar mynnar den aldrig under sfinkternivå vilket har sin förklaring i den embryologiska bakgrunden, men kan förutom i blåshalsen även mynna i ductus deferens och epididymis. Ofta är funktionen kraftigt nedsatt både vid ektopi i singel- och duplexsystem, med nefrouretärektomi respektive heminefrektomi som den lämpliga åtgärden. I annat fall flyttas uretären till blåsan och neoimplanteras [20]. 13 Uretravalvel Är en missbildning i form av ett membran i nivå med externa sfinktern och är förknippad i 75 % av fallen med dålig prognos om det förekomma hos spädbarn. Diagnos Ultraljud och MUC Symtom Prenatal dilatation, UVI, svag urinstråle. Behandling Urinblåsan måste avlastas i väntan på operation därför bör en KAD/suprapubis sätts in. Vid svår obstruktion kan pyelostomi övervägas. Det kirurgiska ingreppet är endoskopisk och utförs oftast så tidigt som vid en månads ålder [21]. 20 Damber J et al. Urologi, sida Simrén Y. et al. Pediatrisk uroradiologi 2011.

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin.

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. Helsingborg Historik 1920-40 talen: Studier fastslår: Barn med bilaterala

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) BAKGRUND Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i barnaåldern. Bland 7-åringar som började skolan i Göteborg 1992 hade 7,8 % av flickor och 1,6 %

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion hos barn sid 1 Urinvägsinfektion hos barn Urinvägsinfektion (UVI) är vanligare hos pojkar första levnadsåret men därefter drabbas flickor oftare. Före 7 års ålder har 7-8% av alla flickor och c:a 2 % av alla pojkar

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN Version 2010-07-30

URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN Version 2010-07-30 2002-10-21, Per Brandström, överläkare 1 (16) URINVÄGSINFEKTIONER HOS BARN Version 2010-07-30 HANDLÄGGNING AV URINVÄGSINFEKTIONER (UVI) 2 Sammanfattning 2 MÅLSÄTTNING 4 Diagnos 4 Behandling 6 Utredning

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Barnveckan, Jönköping, 100422 Varför utreda efter pyelonefrit? Pyelonefrit hos små barn innebär risk för bestående njurskada och komplikationer

Läs mer

i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn...

i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn... Anvisning: SAMMA formulär fylls i efterhand under varje utredningsperiod, i regel motsv. en rad i urobasprogram i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn...

Läs mer

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 URINVÄGAR Infek.oner Enures Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 Urinvägsinfek.oner, allmänt Första levnadsåret vanligare hos pojkar Vid 7 års ålder har ca 2 % av alla pojkar och 8 % av alla flickor

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika Innehåll Introduktion Identifiera patienter med risk Diagnosticera

Läs mer

DMSA-scintigrafi. Hur besvaras klinikerns frågor bäst? Något om DMSA-scintigrafi. Indikationer. Undersökningskvalitet -guide-lines- Utvärdering

DMSA-scintigrafi. Hur besvaras klinikerns frågor bäst? Något om DMSA-scintigrafi. Indikationer. Undersökningskvalitet -guide-lines- Utvärdering DMSA-scintigrafi Hur besvaras klinikerns frågor bäst? Något om DMSA-scintigrafi Indikationer Undersökningskvalitet -guide-lines- Utvärdering Utlåtande 1 Pyelonefritisk skada på DMSA-scint (gris) akut fas

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Blåsrubbningar. Metodbok MS Blåsrubbningar

Blåsrubbningar. Metodbok MS Blåsrubbningar 1. Blåsbesvär förekommer hos cirka 80% av MS-patienterna men är debutsymtom bara hos 10%, då oftast i form av trängningar och eventuellt trängningsinkontinens. Njurinsuffi ciens som en följd av kronisk

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inledning. Etiologi och patogenes. Diagnostisk indelning

Urinvägsinfektioner. Inledning. Etiologi och patogenes. Diagnostisk indelning 454 Torsten Sandberg, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg Sverker Hansson, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Jane Nyman, Närhälsan Backa

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Fall 1 JB (gosse 7 mån) Rune Sixt, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Fall 1 JB (gosse 7 mån) Rune Sixt, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg Fall 1 JB (gosse 7 mån) Fall 1 JB (gosse 7 mån) Bedömning Fall 1 Patol hö 15 Patol hö (misstänkt) 7 Patolog bilat 1 Normal 5 Fall 2 ALS (gosse 6 mån) Fall 2 ALS (gosse 6 mån) Fall 2 ALS (gosse uppföljn

Läs mer

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Antibiotika Urinvägsinfektioner Symtom / diagnostik / behandling

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram - CPUP - Neuropediatrik Personnummer: Efternamn: Förnamn: Barnets tillhörande region: Barnets

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antibiotikaval vid UVI Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Gynekologiska aspekter på uvi. Kristina Crafoord Överläkare Kvinnokliniken, USÖ

Gynekologiska aspekter på uvi. Kristina Crafoord Överläkare Kvinnokliniken, USÖ Gynekologiska aspekter på uvi Kristina Crafoord Överläkare Kvinnokliniken, USÖ Strama-möte 3 mars 2015 Vilka gyn tillstånd predisponerar för uvi? Vilka gyn tillstånd kan misstolkas för uvi? Ökad UVI -

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Barnurologi och uro-nefrologi

Barnurologi och uro-nefrologi UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Barnurologi och uro-nefrologi Grundläggande kurs om urogenitala missbildningar och sjukdomar hos barn Uppsala universitet bjuder in till utbildning 9-12 december 2014 i Uppsala

Läs mer

Okomplicerad UVI sveda, frekventa miktioner, trängningar och bakteriuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar Komplicerad anatomiska

Okomplicerad UVI sveda, frekventa miktioner, trängningar och bakteriuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar Komplicerad anatomiska Handläggning Okomplicerad UVI sveda, frekventa miktioner, trängningar och bakteriuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar Komplicerad anatomiska avvikelser (obstruktion, cystisk njursjukdom)

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Urologia minor. Anders Stenbäck Barnkirurgiska kliniken Akademiska barnsjukhuset

Urologia minor. Anders Stenbäck Barnkirurgiska kliniken Akademiska barnsjukhuset Urologia minor Anders Stenbäck Barnkirurgiska kliniken Akademiska barnsjukhuset OBS! Redigerade bilder i denna presentation. I följande bildspel har vissa bilder/illustrationer tagits bort med tanke på

Läs mer

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping Coarctatio aortae GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping 31-årig kvinna med känt lätt för högt BT sedan 20-års ålder Bröstsmärtor Coarctatio aortae allmänt Generaliserad

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Fosterdiagnostik du väljer själv! De allra flesta barn föds friska, men alla kvinnor har - oavsett ålder en viss risk att föda ett

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också.

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också. ENURES BAKGRUND/DEFINITION Enures betyder ofrivillig urinavgång. De flesta barn är nattorra vid 3-4 års ålder men vid 7 års ålder är fortfarande 5-10 % sängvätare, flest pojkar. ORSAK Enures innefattar

Läs mer

Fosterdiagnostik och riskvärdering

Fosterdiagnostik och riskvärdering Fosterdiagnostik och riskvärdering Information till gravida Centrum för fostermedicin CFM Karolinska Universitetssjukhuset INNEHÅLLSFÖRTECKNING Graviditeten en tid av glädje och förväntan 3 Fosterdiagnostik

Läs mer

GynObstetrik. Inkontinens. the33. Health Department

GynObstetrik. Inkontinens. the33. Health Department GynObstetrik Inkontinens Health Department Innehållsförteckning 1 Urininkontinens......2 Allmänt.......2 Klassifikation.........2 Stressinkontinens Trängningsinkontinens Blandinkontinens Ständig flöde

Läs mer

Information om sängvätning

Information om sängvätning Information om sängvätning Skriven av specialist i barnsjukdomar Pirjo Terho Åbo Utgivare Ferring Lääkkeet Oy Sängvätning är vanligt Sängvätning eller enures hör till de allra vanligaste besvären hos barn

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Kurs i gynekologi Finnmark legeforening

Kurs i gynekologi Finnmark legeforening Kurs i gynekologi Finnmark legeforening 01-02 nov 2012 Urininkontinens Julia Waldner Förekomst av urinlekage 80 60 60% 70% Procent 40 20 0 32% 23% 17% 7% 20-39 40-59 60-79 80+ gravida sjukhem Ålder,

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI HT-00 DEN 8 JANUARI 2001

TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI HT-00 DEN 8 JANUARI 2001 TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI HT-00 DEN 8 JANUARI 2001 Skrivningen består av: 3 urologifall 2 radiologifall 1 hand- och plastikkirurgiskt fall Skrivtid: 08.30 14.30 - till

Läs mer

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi Urologi EVA I PERSSON Urinvägarna Leons berättelse Leon är 62 år, lever tillsammans med Clary och jobbar som IT tekniker på ett stort företag. Han lever ett stressigt liv och har rökt sedan tonåren. Efter

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen.

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen. Patientanvisning 1/3 Urinprovtagning Förberedelser inför undersökningen Det mest pålitliga resultatet fås av prov från morgonurinen. Urinens sammansättning påverkas av mat och dryck. Därför bör Ni undvika

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

SÄNGVÄTNING ENURES. Mia Herthelius. Njursektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

SÄNGVÄTNING ENURES. Mia Herthelius. Njursektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge SÄNGVÄTNING ENURES Mia Herthelius Njursektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Förekomst av sängvätning i olika åldrar Prevalens, %

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Med busig blåsa men friska njurar

Med busig blåsa men friska njurar Med busig blåsa men friska njurar Peter Wide, Barnläkare, PNU-T enheten, Barn- & Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping Utgångspunkt Barnen föds med friska njurar Signalsystemet för styrning

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM Solutions with you in mind www.almirall.com VILKA ÄR DE? Urinblåseproblem definieras som alla symtom som orsakas av bristande funktion av urinblåsan. Två typer av urologiska problem

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

An$bio$ka och äldre. Anders Österlund Robert Svartholm

An$bio$ka och äldre. Anders Österlund Robert Svartholm An$bio$ka och äldre Anders Österlund Robert Svartholm Överlevnad vid pneumokockbakteriemi (Austrain R & Gold J. Ann Intern Med 1964;60:759-76) Karbapenemaser hos Gramnegativa stavar 120 Gram-neg tarmbakterier

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder.

Agenda. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv. Vårdrelaterade infektioner. Vad orsakar resistens? Andra länder. Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared FoU-enheten Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Agenda Antibiotikaresistens

Läs mer

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B).

Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B). Fall HT 2014 Fall 1 Fall med LQTS Indikationer för arbetsprov vid LQTS -Arbetsprov kan avmaskera fall av misstänkt LQT 1 eller 2. -Uppföljning av betablockerande medicinering för att utvärdera om adekvat

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi

Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi Rebecka Kaplan Sturk Mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken Södersjukhuset Roos N. et al BMJ 2013 1 Gastric bypass i Sverige År 2007-2011 genomfördes i

Läs mer