Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 ( ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00)."

Transkript

1 Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 ( ). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter Närvarande suppleanter Övriga närvarande Bert Ekstrand (ordf), Sten Björk (vice ordf), Kerstin Fredriksson, Mats Nilsson, Lars Georgsson, Susanne Westerberg Josefin Holmberg, Kenneth Johansson, Thomas Nilsson, Birgitta Sandblom, Bengt Andersson, Anne-Sophie Samnegård Ditte Fagerlund (VD), Annica Björö (controller) Frånvarande styrelseledamöter Jonas Bjunö, Catherine Persson Birgitta Sandblom ersättare för ordinarie ledamot Jonas Bjunö. Eftermiddagen inleddes med att Bertil Larsson, ordförande i kommunstyrelsens nyinrättade näringslivsutskott, informerade om utskottet och planer för dess arbete framöver. Syftet med utskottet är att lyfta näringslivsfrågorna närmare kommunstyrelse och kommunledning. Näringslivsrepresentanterna i Utvecklingsbolagets styrelse blir därmed ersatta av politiker och istället bildas en rådgivande funktion knuten till näringslivsutskottet i vilken näringslivsrepresentanter planeras ingå. Bolaget erhåller innevarande år extra resurser för att renodla bolaget som destinationsoch eventbolag. Ägardirektiven kommer därmed att ses över liksom bolagets framtida samarbetsformer med näringslivsutskottet. 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 2 Val av sekreterare Ditte Fagerlund utsågs att föra dagens protokoll. 3 Val av justeringsman Kerstin Fredriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Dagordning Styrelsen godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen med följande tillägg under p 9: - Konsthantverksförsäljningen i Köpmansmagasinet, - Trafikverkets informationshus vid västra småbåtshamnen resp Smygehuk, - Turismekonomisk mätning, - Personalärenden 5 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående möte som var justerat och utsänt lades med godkännande till handlingarna. 1

2 6 Bokslut Ägardialog 11 mars Det informerades om att bolaget är kallat till ägardialog den 11 mars. Bolaget representeras av ordföranden, vice ordföranden samt VD som kommer att presentera bolagets verksamhet för kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrelsen uppmanade bolagets representanter att ställa fråga kring vilka förväntningar som finns avseende bolagets framtida uppdrag och verksamhet. 8 Verksamhetsrapport turism/näringsliv Det informerades om genomförda och pågående turismrelaterade aktiviteter: Söderslätt har tillsammans med Tourism in Skåne inventerat utbudet i området och stämt av mot de internationella marknader Skåne marknadsför sig mot. De två marknader som bedöms som mest intressanta är Danmark och Tyskland. Söderslätt kommer med anledning av detta att under 2015 delta i två kampanjer på dessa marknader: 100% ECHT i Tyskland (tema vandring) och Smukke Baghave i Danmark (två produkter, Smygehuk och Skanör/Falsterbo, samt en inspirationsartikel). Söderslätt går in med respektive kronor i de två kampanjerna. Två s k produktblad från Söderslätt har kommit med i Tourism in Skånes produktkatalog. Produktbladen har tema Söderslätt respektive vikingar. Trelleborgskalendern kommer att göras om under 2015, maj månad blir sista månaden då det ges ut en månadskalender. Efter det kommer det att ges ut fyra kalendrar per år där sommarnumret även översätts till engelska. Med start den 23 mars kommer en ambassadörsutbildning vid tre tillfällen att genomföras med Taxi Trelleborgs chaufförer. Syftet är att stärka taxichaufförernas kunskap om Trelleborg och Söderslätt samt att från turistbyråns sida etablera närmare kontakt med chaufförerna och få ta del av deras kunskap och erfarenheter om sina kunder. Som ett resultat av samarbetet inom Malmö/Lundregionen finns besöksmål på Söderslätt med i Malmö Turisms nyhetsbrev till turistbussbranschen bl a Hällåkra Vingård, Slättarps Gård och Fotevikens vikingamuseum. Det informerades om genomförda och pågående näringslivsrelaterade aktiviteter: Inspirationsdagen Mitt Företag 2015 går av stapeln på Parken den 25 mars. Förra årets inspirationsdag på samma tema blev stor succé och förväntningarna är stora på årets. Bland föreläsarna märks bland annat Johannes Hansen, en av Sveriges främsta mentala rådgivare och expert inom ledarskap, förändring och prestation. De styrelseledamöter som är intresserade av att delta ombedes anmäla sig till bolaget. Bolaget utgör tillsammans med tjänstemän från ett antal kommunala förvaltningar och bolag s k expertstationer under dagen i syfte att på plats ha dialog med närvarande företagare. Gemensam kommunmonter på Elmia Subcontractor 2015 är bokad. Mässan genomförs november, bolaget deltar tillsammans med 7 Trelleborgsföretag. Fastighetsägarna Syd har för sjätte året tagit tempen på det lokala fastighetsägarklimatet. I undersökningen fastighetsföretagare svara på hur de upplever kontakten med kommunen, hur förutsättningarna för företagandet ser ut samt hur man upplever service, tjänster, avgifter och handläggningstider på sin ort. Glädjande kan det noteras att fastighetsföretagarna i Trelleborg upplever att fastighetsföretagarklimatet har blivit bättre det senaste året. Trelleborg har i årets undersökning ett index på 95 att jämföra med förra årets index på 89. Det är en avsevärd förbättring sedan förra mätningen. 9 Övriga frågor 1. Konsthantverksförsäljningen i Köpmansmagasinet på Smygehuk Skrivelse har inkommit till bolagets styrelse från föreningen Samkultur avseende föreningens framtida delaktighet i bolagets verksamhet i Köpmansmagasinet på Smygehuk. Föreningen har i höstas blivit informerad om bolagets ändrade planer 2

3 avseende konsthantverksförsäljningen. Förändringen innebär att bolagets personal själv hanterar och administrerar försäljningen i magasinet kommande turistsäsong. Föreningen har tidigare bl a fungerat som rådgivare till bolagets personal på plats. Överenskommelser om samarbetet har skett på årlig basis. För att underlätta hanteringen avser bolagets personal att själva ombesörja försäljningen framöver. Föreningen har med anledning av detta ifrågasatt beslutet och varför samarbetet nu upphör. Styrelsen har tagit del av föreningens skrivelse och de argument som framförts från bolagets personal för att göra hanteringen enklare. Styrelsen ser mot bakgrund av detta ingen anledning att inte genomföra föreslagen förändring avseende konsthantverksförsäljningen och kommer att brevledes tacka föreningen för samarbetet under de gångna åren samt informera föreningen Samkultur om bolagets beslut i ärendet. 2. Trafikverkets informationshus Trafikverket har nyligen fattat beslut om att inte längre ha kvar informationshus som inte tillhör någon rastplats. Trafikverket har med anledning av detta ställt fråga huruvida kommunen vill överta i befintliga informationshus belägna vid Smygehuk respektive västra småbåtshamnen (inkl tre flaggstänger). Bolaget har via tekniska förvaltningen fått fråga huruvida bolaget är intresserade av detta. Styrelsen beslutade att acceptera förfrågan från tekniska förvaltningen vilket innebär att bolaget efter överlåtelsen ansvarar för turistinformation i de båda informationshusen samt att dialog ska inledas med tekniska förvaltningen avseende tillsyn och underhåll av husen samt de tre flaggstängerna. 3. Turismekonomisk mätning Bolaget har, liksom övriga skånska kommuner, sedan många år beställt och erhållit en årlig turismekonomisk mätning från företaget Resurs AB. Tourism in Skåne har för regionens och kommunernas räkning handlat upp en ny leverantör avseende år 2014 och framåt. Upphandlingen vanns av HUI Research (Handelns Utredningsinstitut) som med en ny metod kommer att leverera en årlig turismekonomisk mätning på region respektive kommunnivå. Kommunrapporten kommer framöver att innehålla följande: - Befolkning - Försäljningsindex - Bruttoregionprodukt (BRP) - Turismens bidrag till förädlingsvärde - Turismomsättning inklusive moms - Antal sysselsatta, anställda och egna företagare - Turismens andel av BRP - Inkvarteringsstatistik (nationalitetsfördelning) - Inkvarteringsstatistik (utländska gästnätter) - Gästnätter och dagbesök (dagbesök 5 mils gräns) - Reseinformation (huvudsyfte med resan, antal personer, reslängd, utlägg) - Skattning turistkrona - Skattning turismens betydelse för omsättning och sysselsättning i en kommun) Undersökningen baseras på webbaserade intervjuer årligen samt på statistik från SCB, Swedish Tourism Survey, Tillväxtverket samt Handeln i Sverige (HiS). HUI Researchs mätning innebär en bättre överblick över vad turismen genererar i kommunen samt en tydligare bild av omsättningsförändringar såväl i handeln som i den traditionella besöksnäringen. 4. Personalärenden Styrelsen beslutade att från och med den 1 juli 2015 tillsvidareanställa Christian Hemme i bolaget. Christian innehar för närvarande en visstidsanställning som avslutas den 30 juni. 3

4 Styrelsen beslutade även att Maria Pojjesdotters visstidsantällning förlängs från och med den 1 juli till och med den 31 december Visstidsanställningen innebär fortsatt arbete med utveckling av inkubatorprogram, idéutveckling samt i övrigt diverse insatser och aktiviteter relaterat till Trelleborg Green Room. Vid protokollet Ditte Fagerlund Justeras: Bert Ekstrand Kerstin Fredriksson Bilagor Bilaga 1 Årsredovisning 2014 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse

5 ÅRSREDOVISNING FÖR Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB ORG. NR RÄKENSKAPSÅRET

6 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar 7 Upplysningar till resultaträkning 7 Upplysningar till balansräkning 8 Underskrifter 9

7 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsåret 2014 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige i Trelleborg. Kommunen har därmed lagt viss kommunal verksamhet, beskrivet såsom näringslivs- respektive turismfrämjande verksamhet, hos bolaget. Bolaget har under året arbetat med aktiviteter och insatser av olika karaktär relaterat till bolagets verksamhetsområden vilka kan definieras som näringslivsutveckling, destinationsutveckling samt information. Arbetet med näringslivsutveckling har bland annat bestått av generell företagsservice samt möten och dialog med näringslivet. Ett hundratal företagsbesök har genomförts och en inspirationsdag genomfördes under våren. Utöver detta deltar bolaget i ett antal forum och styrelser exempelvis näringslivsråd, Trelleborgs Citysamverkan ek för, Kraftsamling Trelleborg samt en internkommunal etableringsgrupp. Prioriterade områden avseende destinationsutvecklingsarbetet har under året bestått av besöksmål Smygehuk, Söderslättssamarbetet, småbåtshamnarna samt Destination Viking. Bolagets verksamhet med inriktning information utgörs av två turistbyråer bestående av en helårsöppen auktoriserad blå/gul turistbyrå i centralorten samt en säsongsöppen turistbyrå i Köpmansmagasinet på Smygehuk. Till verksamhetsområde information kan även läggas utveckling och drift av ett antal digitala kanaler samt bokningssystem och biljettförsäljning. Kommunens företagsinkubator, Trelleborg Green Room, är inne på sitt andra verksamhetsår. Elva företag finns på plats i inkubatorn. Fem företag har gjort exit sedan inkubator etablerades. Ytterligare tretton företag är på något sätt knutna till inkubatorn i varierande omfattning beroende på verksamhetens inriktning. Flera företag har haft en fantastisk utveckling under sin tid i inkubatorn bl a har två av inkubatorföretagen fått utmärkelsen Årets Nyföretagare 2014 i Trelleborgs respektive Vellinge kommun. Bolaget har under året innehaft ansvaret för kommunens diplomeringsarbete avseende Fairtrade City. Arbetet har bestått av att, tillsammans med näringsliv, föreningar och kommunala förvaltningar, genomföra ett antal informationsinsatser enligt uppställda kriterier för diplomering. Arbetet ledde fram till att Trelleborg på nationaldagen den 6 juni diplomerades som en Fairtrade City som sextiotredje kommun i Sverige. Efter diplomeringsfasen tog arbete med den årliga förnyelsediplomeringen vid. Inom ramen för destinationsutvecklingsarbetet har under året löpande arbete, aktiviteter och enskilda insatser genomförts gällande besöksmål Smygehuk, småbåtshamnarna och Söderslättssamarbetet relaterat till befintlig turismstrategi. Under året har också mycket fokus legat på destinationsutvecklingsarbete relaterat till vårt vikingaarv. Statistik för Trelleborgs kommun enligt vedertagen turismekonomisk modell ger vid handen att rese- och turismindustrin i kommunen de senaste fem åren ökat med 25 procent. Bolaget har sommartid ansvar för turistbyrå och samordning av evenemang och utställningar i Köpmansmagasinet på Smygehuk som under de tre sommarmånader 2014 hade drygt besökare. Fullständig information om verksamheten samt statistik och nyckeltal finns att läsa i bolagets verksamhetsberättelse för Företaget har under året haft elva anställda. Dessa är VD, turism- och marknadsansvarig, näringslivsutvecklare, två projektledare för Trelleborg Green Room, controller, två administratörer samt tre turistinformatörer. Dessutom har det under sommarmånaderna säsongsanställts ytterligare sju personer knutna till turistbyråerna i Trelleborg respektive Smygehuk.

8 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 2(9) Ägarförhållande Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs kommun Styrelsen Utsedd av kommunfullmäktige. Bert Ekstrand (FP),ordförande Sten Björk (S), vice ordförande Jonas Bjunö (M), ledamot Kerstin Fredriksson (S), ledamot Lars-Åke Georgsson (näringslivsrepresentant), ledamot Mats Nilsson (näringslivsrepresentant), ledamot Susanne Westerberg (näringslivsrepresentant), ledamot Bengt Andersson (SD), ersättare Josefin Holmberg (C), ersättare Kenneth Johansson (S), ersättare Thomas Nilsson (KD), ersättare Catherine Persson (S), ersättare Birgitta Sandblom (M), ersättare Ann-Sophie Samnegård (MP), ersättare Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige Arne Björklund Birgitta Nilsson Auktoriserad revisor Baker Tilly Trelleborg AB Tom Arnshed, ordinarie Kenneth Olsson, suppleant Verkställande direktör Ditte Fagerlund Årsstämma Ordinarie ärsstämma hålls fredagen den 24 april 2015.

9 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 3(9) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % 32,7% 44,3% 35,8% 24,9% Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat 713 Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

10 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 4(9) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 6(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital (5000 A-aktier, 7500 B-aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 7(9) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. /År 1 - med jämförelsetal/ Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 1 2 Kvinnor 10 8 Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader kr, fg år kr)

14 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 8(9) Upplysningar till balansräkning Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Avyttringar & utrangeringar Redovisat värde vid årets slut Not 4 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt årsstämman Utdelning Balanserat i ny räkning Årets resultat 713 Belopp vid årets utgång

15 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 9(9) Underskrifter Trelleborg Bert Ekstrand Styrelseordförande Ditte Fagerlund Verkställande direktör Sten Björk Vice styrelseprdförande Jonas Bjunö Kerstin Fredriksson Mats Nilsson Lars Georgsson Susanne Westerberg Vår revisionsberättelse har lämnats den 2015 Baker Tilly Trelleborg AB Tom Arnshed Auktoriserad revisor

16

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB ORG. NR ÅR 2014 sid 1

18 INNEHÅLL Bolaget...sid 3 Styrelse Uppdrag enligt ägardirektiven Servicedeklaration Ekonomi Personal Statistik...sid 6 Näringslivet i siffror Turismen i siffror Näringslivsutveckling...sid 9 Etableringsservice Lokaler Företagsbesök/dialog Nyföretagande Trelleborg Greenroom Projekt Samverkan/samarbete Destinationsutveckling...sid 23 Besöksmål Smygehuk Trelleborgs Turistbyrå Söderslättsamarbetet Samverkan Projekt Information...sid 40 Webbsidor Facebooksidor Nyhetsbrev Trycksaker Biljettförsäljning Konst & konsthantverk sid 2

19 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB Verksamhetsberättelse 2014 BOLAGET Utvecklingsbolaget styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige i Trelleborg. Kommunen har på detta sätt lagt vissa kommunala angelägenheter, beskrivet såsom näringslivs- respektive turismfrämjande insatser och aktiviteter, hos bolaget. Den 30 januari 2012 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv samt ny bolagsordning. I de särskilda direktiv som fastställdes för bolaget anges, utöver direktiv avseende mer generellt näringslivs- och turismfrämjande arbete, att bolaget ska ansvara för kommunens inkubatorverksamhet, utveckling av Smygehuk som besöksmål samt utveckling av turismnäringen i och kring kommunens småbåtshamnar. STYRELSE Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Sju ordinarie ledamöter samt ersättare utses politiskt medan övriga tre ordinarie ledamöter representerar bolagets verksamhetsområden i näringslivet. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige. Bolaget ingår i Trelleborgs kommuns koncernredovisning. På bolagsstämman den 23 april valdes följande styrelse: Ordinarie ledamöter Bert Ekstrand (fp), ordförande Sten Björk (s), vice ordförande Kerstin Fredriksson (s) Jonas Bjunö (m) Mats Nilsson (näringslivsrepr) Susanne Westerberg (näringslivsrepr) Lars Georgsson (näringslivsrepr) Ersättare Josefin Holmberg (c) Kenneth Johansson (s) Kenth Sjövall (kd) Catherine Persson (s) Birgitta Sandblom (m) Bengt Andersson (sd) Lina Wedin Hansson (mp) Adjungerad Ditte Fagerlund, VD Under hösten ersattes Kenth Sjövall av Thomas Nilsson (kd). Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten. I anslutning till september månads styrelsemöte hade styrelsen ett heldagsseminarium som inledning till bolagets arbete med en ny turismstrategi att gälla från och med sid 3

20 UPPDRAG ENLIGT ÄGARDIREKTIVEN Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB:s (TKUAB) uppgift enligt gällande ägardirektiv är att allmänt stödja näringslivet i kommunen genom att bl a skapa en positiv anda och goda förbindelser mellan kommun och företagare för att därigenom skapa ett bra företagsklimat. Tjänstemännen på näringslivskontoret och turistbyrån ska även vara företagen behjälpliga vid företagens behov av kontakter med kommunens olika myndigheter. Utöver detta arbetar TKUAB med att stödja utveckling av befintliga företag, stimulera och stödja nyföretagande genom exempelvis Trelleborg Green Room samt utveckling av besöksnäringen. SERVICEDEKLARATION God service och nöjda kunder och besökare är av största vikt. Bolaget antog under hösten en servicedeklaration med följande lydelse: Efter första kontakt hör vi av oss inom en arbetsdag för överenskommelse om fortsatt handläggning. Om ärendet drar ut på tiden skall besked om handläggningens status göras kontinuerligt. Alla som tar kontakt med oss ska uppleva att tillgängligheten är hög och att man får snabb och korrekt information. Vad kan du som företagare förvänta dig av oss? Rådgivning, information och stöd till befintliga och blivande företag/företagare Information om industrimark och lediga lokaler Lotsning till handläggare inom kommunen, andra myndigheter och offentliga aktörer Kontaktförmedling Efter att du har kontaktat oss hör vi av oss inom en arbetsdag för överenskommelse om fortsatt handläggning. I de fall ärendet drar ut på tiden skall besked om handläggningens status göras kontinuerligt. Du kan alltid förvänta dig att du får ett positivt och respektfullt bemötande och att kvalitetsbrister snabbt åtgärdas. Alla som tar kontakt med oss ska uppleva att tillgängligheten är hög och att man får snabb och korrekt information. Vad förväntar vi oss av dig som företagare? Att du i god tid tar kontakt med oss för information och rådgivning för att göra vår service mer effektiv samt lämna korrekta kontaktuppgifter. Tala om vad du tycker! Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Skicka gärna dina synpunkter till EKONOMI Det kommunala verksamhetsanslaget har under 2014 uppgått till 6,9 miljoner kronor. Ersättning för drift av inkubatorverksamhet uppgår till drygt 1,1 miljoner kronor. Därtill har bolaget erhållit ett särskilt anslag om kronor för arbete relaterat till Fairtrade Citydiplomering samt kronor för aktiviteter inom ramen för Söderslättssamarbetet. Bolagets omsättning för 2014 når drygt 9,3 miljoner kronor. sid 4

21 PERSONAL Personalstyrkan i bolaget omfattar vid årsskiftet totalt 10 anställda varav 7 arbetar heltid. Sex personer innehar tillsvidareanställning, tre personer innehar projekt/visstidsanställning och en person innehar ett föräldraledighetsvikariat. Under turistsäsongen har ytterligare sju personer varit timanställda, tre som turistinformatörer på turistbyrån i Trelleborg och fem personer knutna till turistbyrån i Köpmansmagasinet vid Smygehuk (varav en vaktmästartjänst). DITTE FAGERLUND VD/Näringslivschef Företagsledning, näringslivsfrågor, lokaler och mark PETRA STRANDBERG Turism- & marknadsansvarig Turismutveckling, regional samverkan, grafisk produktion CHRISTIAN HEMME Näringslivsutvecklare Företagsbesök, företagsevent MARIA POJJESDOTTER Projektledare Trelleborg Green Room CECILIA LARSSON Turistinformatör Smygehukansvarig, småbåtshamnar, inköp VERONICA LARSSON Turistinformatör Guidning, statistik, mässor, sommarpersonal/cityvärdar THERESE VORBAU Systemansvarig Webb, bokningssystem (Föräldravikariat) ANNICA BJÖRÖ Controller Redovisning, bokslut, löner MALIN LAGERHOLM Administratör Ekonomi LISELOTTE PERSSON Turistinformatör/ administration Fairtrade City, Skåneleden sid 5

22 STATISTIK NÄRINGSLIVET I SIFFROR I strävandena efter att förbättra företagsklimatet inom kommunen ingår att ha god kännedom om det lokala näringslivets utveckling och struktur. Bolaget bevakar och sammanställer kontinuerligt relevant fakta och statistik både när det gäller näringsliv och turism. Ett antal källor finns att tillgå för ändamålet. Bolaget innehar prenumeration eller möjlighet att utnyttja register från bl a Bolagsverket, UC och Svensk Handelstidning Justitia. Dessutom finns det ett flertal nationella organisationer vilka tillhandahåller information om nyföretagande, konkurser etc på kommunnivå. Rapporten Näringslivsfakta Trelleborgs kommun 2014 bifogas verksamhetsberättelsen i sin helhet. Det finns ett antal olika rankinglistor som bedömer kommuner och företagande utifrån olika tillväxtmått. Rankinglistorna får inte sällan stort genomslag i media som t ex Svenskt Näringslivs ranking avseende lokalt företagsklimat. Även Företagarnas och UC:s ranking avseende Årets Företagarkommun ges förhållandevis stort utrymme i media. SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringslivs ranking avseende lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner och som på senare år fått stort genomslag bygger dels på företagares och vartannat år politikers enkätsvar och omdöme om företagsklimatet, dels på sex statistiska faktorer. Poängsvar läggs samman och kommunerna rankas sedan efter det totala resultatet. Politikernas svar ligger dock inte till grund för rankingen. Enligt Svenskt Näringslivs definition är företagsklimat summan av attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns företagarens närmiljö. I 2014 års ranking (enkätsvar från hösten 2013 återfinns Trelleborg, som dalat 33 placeringar) på plats 253 (plats , plats , plats , plats , plats , plats , plats , plats ). Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen har dalat från plats 241 till 267 (- 16). Övriga faktorer som visat sämre resultat 2014 är (rankingplacering): Service till företag (- 57), tillämpning av lagar och regler (- 13), kommunens konkurrens med företag (- 11), kommunpolitikers attityder (- 29), tillgång till tele- och IT-nät (- 73), kommunala tjänstemäns attityder (- 15), medias attityder till företagande (- 116), vägnät, tåg- och flyg (- 52), skolans attityder till företagande (- 70) samt allmänhetens attityder till företagande (- 39). Positivt är dock att företagen anser att tillgången till kompetens (+ 23) har förbättrats. ÅRETS FÖRETAGARKOMMUN Anger hur företagen utvecklas i respektive kommun där företagens utveckling av omsättning och resultat är tyngsta faktorerna. Förutom utveckling mäts förändringen av antalet företag och företagens kreditvärdighet. Årets Företagarkommun är inte en urvalsundersökning ej heller en undersökning av företagsklimat utan är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad och mäter tillväxten under ett enskilt år. Noteras bör alltså att indexet inte är ett mått på kommunens prestation, utan hur företagen utvecklas i kommunen. Lokal tillväxt kan emellertid vara lättrörlig vilket gör att resultaten i Årets Företagarkommun ofta har stora svängningar från år till år. En kommun med låga tillväxttal får en lägre bas att arbeta från vilket kan göra det enklare för kommunens näringsliv att nå höga tillväxttal året därpå. Årets Företagarkommun går i första hand ut på att belysa dessa svängningar och visa hur kommunernas tillväxt har tillkommit. Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dess är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag i kommunen och dess kreditvärdighet. Trelleborg placerade sig på plats 149 i den totala rankingen av Årets Företagarkommun 2014 ( , , , , , , , ). sid 6

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31 Årsredovisning 2010 Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31 2 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2010 började tungt och det var kämpigt ända fram till sista kvartalet, men sedan

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer