Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00)."

Transkript

1 Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 ( ). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter Närvarande suppleanter Övriga närvarande Bert Ekstrand (ordf), Sten Björk (vice ordf), Kerstin Fredriksson, Mats Nilsson, Lars Georgsson, Susanne Westerberg Josefin Holmberg, Kenneth Johansson, Thomas Nilsson, Birgitta Sandblom, Bengt Andersson, Anne-Sophie Samnegård Ditte Fagerlund (VD), Annica Björö (controller) Frånvarande styrelseledamöter Jonas Bjunö, Catherine Persson Birgitta Sandblom ersättare för ordinarie ledamot Jonas Bjunö. Eftermiddagen inleddes med att Bertil Larsson, ordförande i kommunstyrelsens nyinrättade näringslivsutskott, informerade om utskottet och planer för dess arbete framöver. Syftet med utskottet är att lyfta näringslivsfrågorna närmare kommunstyrelse och kommunledning. Näringslivsrepresentanterna i Utvecklingsbolagets styrelse blir därmed ersatta av politiker och istället bildas en rådgivande funktion knuten till näringslivsutskottet i vilken näringslivsrepresentanter planeras ingå. Bolaget erhåller innevarande år extra resurser för att renodla bolaget som destinationsoch eventbolag. Ägardirektiven kommer därmed att ses över liksom bolagets framtida samarbetsformer med näringslivsutskottet. 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 2 Val av sekreterare Ditte Fagerlund utsågs att föra dagens protokoll. 3 Val av justeringsman Kerstin Fredriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Dagordning Styrelsen godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen med följande tillägg under p 9: - Konsthantverksförsäljningen i Köpmansmagasinet, - Trafikverkets informationshus vid västra småbåtshamnen resp Smygehuk, - Turismekonomisk mätning, - Personalärenden 5 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående möte som var justerat och utsänt lades med godkännande till handlingarna. 1

2 6 Bokslut Ägardialog 11 mars Det informerades om att bolaget är kallat till ägardialog den 11 mars. Bolaget representeras av ordföranden, vice ordföranden samt VD som kommer att presentera bolagets verksamhet för kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrelsen uppmanade bolagets representanter att ställa fråga kring vilka förväntningar som finns avseende bolagets framtida uppdrag och verksamhet. 8 Verksamhetsrapport turism/näringsliv Det informerades om genomförda och pågående turismrelaterade aktiviteter: Söderslätt har tillsammans med Tourism in Skåne inventerat utbudet i området och stämt av mot de internationella marknader Skåne marknadsför sig mot. De två marknader som bedöms som mest intressanta är Danmark och Tyskland. Söderslätt kommer med anledning av detta att under 2015 delta i två kampanjer på dessa marknader: 100% ECHT i Tyskland (tema vandring) och Smukke Baghave i Danmark (två produkter, Smygehuk och Skanör/Falsterbo, samt en inspirationsartikel). Söderslätt går in med respektive kronor i de två kampanjerna. Två s k produktblad från Söderslätt har kommit med i Tourism in Skånes produktkatalog. Produktbladen har tema Söderslätt respektive vikingar. Trelleborgskalendern kommer att göras om under 2015, maj månad blir sista månaden då det ges ut en månadskalender. Efter det kommer det att ges ut fyra kalendrar per år där sommarnumret även översätts till engelska. Med start den 23 mars kommer en ambassadörsutbildning vid tre tillfällen att genomföras med Taxi Trelleborgs chaufförer. Syftet är att stärka taxichaufförernas kunskap om Trelleborg och Söderslätt samt att från turistbyråns sida etablera närmare kontakt med chaufförerna och få ta del av deras kunskap och erfarenheter om sina kunder. Som ett resultat av samarbetet inom Malmö/Lundregionen finns besöksmål på Söderslätt med i Malmö Turisms nyhetsbrev till turistbussbranschen bl a Hällåkra Vingård, Slättarps Gård och Fotevikens vikingamuseum. Det informerades om genomförda och pågående näringslivsrelaterade aktiviteter: Inspirationsdagen Mitt Företag 2015 går av stapeln på Parken den 25 mars. Förra årets inspirationsdag på samma tema blev stor succé och förväntningarna är stora på årets. Bland föreläsarna märks bland annat Johannes Hansen, en av Sveriges främsta mentala rådgivare och expert inom ledarskap, förändring och prestation. De styrelseledamöter som är intresserade av att delta ombedes anmäla sig till bolaget. Bolaget utgör tillsammans med tjänstemän från ett antal kommunala förvaltningar och bolag s k expertstationer under dagen i syfte att på plats ha dialog med närvarande företagare. Gemensam kommunmonter på Elmia Subcontractor 2015 är bokad. Mässan genomförs november, bolaget deltar tillsammans med 7 Trelleborgsföretag. Fastighetsägarna Syd har för sjätte året tagit tempen på det lokala fastighetsägarklimatet. I undersökningen fastighetsföretagare svara på hur de upplever kontakten med kommunen, hur förutsättningarna för företagandet ser ut samt hur man upplever service, tjänster, avgifter och handläggningstider på sin ort. Glädjande kan det noteras att fastighetsföretagarna i Trelleborg upplever att fastighetsföretagarklimatet har blivit bättre det senaste året. Trelleborg har i årets undersökning ett index på 95 att jämföra med förra årets index på 89. Det är en avsevärd förbättring sedan förra mätningen. 9 Övriga frågor 1. Konsthantverksförsäljningen i Köpmansmagasinet på Smygehuk Skrivelse har inkommit till bolagets styrelse från föreningen Samkultur avseende föreningens framtida delaktighet i bolagets verksamhet i Köpmansmagasinet på Smygehuk. Föreningen har i höstas blivit informerad om bolagets ändrade planer 2

3 avseende konsthantverksförsäljningen. Förändringen innebär att bolagets personal själv hanterar och administrerar försäljningen i magasinet kommande turistsäsong. Föreningen har tidigare bl a fungerat som rådgivare till bolagets personal på plats. Överenskommelser om samarbetet har skett på årlig basis. För att underlätta hanteringen avser bolagets personal att själva ombesörja försäljningen framöver. Föreningen har med anledning av detta ifrågasatt beslutet och varför samarbetet nu upphör. Styrelsen har tagit del av föreningens skrivelse och de argument som framförts från bolagets personal för att göra hanteringen enklare. Styrelsen ser mot bakgrund av detta ingen anledning att inte genomföra föreslagen förändring avseende konsthantverksförsäljningen och kommer att brevledes tacka föreningen för samarbetet under de gångna åren samt informera föreningen Samkultur om bolagets beslut i ärendet. 2. Trafikverkets informationshus Trafikverket har nyligen fattat beslut om att inte längre ha kvar informationshus som inte tillhör någon rastplats. Trafikverket har med anledning av detta ställt fråga huruvida kommunen vill överta i befintliga informationshus belägna vid Smygehuk respektive västra småbåtshamnen (inkl tre flaggstänger). Bolaget har via tekniska förvaltningen fått fråga huruvida bolaget är intresserade av detta. Styrelsen beslutade att acceptera förfrågan från tekniska förvaltningen vilket innebär att bolaget efter överlåtelsen ansvarar för turistinformation i de båda informationshusen samt att dialog ska inledas med tekniska förvaltningen avseende tillsyn och underhåll av husen samt de tre flaggstängerna. 3. Turismekonomisk mätning Bolaget har, liksom övriga skånska kommuner, sedan många år beställt och erhållit en årlig turismekonomisk mätning från företaget Resurs AB. Tourism in Skåne har för regionens och kommunernas räkning handlat upp en ny leverantör avseende år 2014 och framåt. Upphandlingen vanns av HUI Research (Handelns Utredningsinstitut) som med en ny metod kommer att leverera en årlig turismekonomisk mätning på region respektive kommunnivå. Kommunrapporten kommer framöver att innehålla följande: - Befolkning - Försäljningsindex - Bruttoregionprodukt (BRP) - Turismens bidrag till förädlingsvärde - Turismomsättning inklusive moms - Antal sysselsatta, anställda och egna företagare - Turismens andel av BRP - Inkvarteringsstatistik (nationalitetsfördelning) - Inkvarteringsstatistik (utländska gästnätter) - Gästnätter och dagbesök (dagbesök 5 mils gräns) - Reseinformation (huvudsyfte med resan, antal personer, reslängd, utlägg) - Skattning turistkrona - Skattning turismens betydelse för omsättning och sysselsättning i en kommun) Undersökningen baseras på webbaserade intervjuer årligen samt på statistik från SCB, Swedish Tourism Survey, Tillväxtverket samt Handeln i Sverige (HiS). HUI Researchs mätning innebär en bättre överblick över vad turismen genererar i kommunen samt en tydligare bild av omsättningsförändringar såväl i handeln som i den traditionella besöksnäringen. 4. Personalärenden Styrelsen beslutade att från och med den 1 juli 2015 tillsvidareanställa Christian Hemme i bolaget. Christian innehar för närvarande en visstidsanställning som avslutas den 30 juni. 3

4 Styrelsen beslutade även att Maria Pojjesdotters visstidsantällning förlängs från och med den 1 juli till och med den 31 december Visstidsanställningen innebär fortsatt arbete med utveckling av inkubatorprogram, idéutveckling samt i övrigt diverse insatser och aktiviteter relaterat till Trelleborg Green Room. Vid protokollet Ditte Fagerlund Justeras: Bert Ekstrand Kerstin Fredriksson Bilagor Bilaga 1 Årsredovisning 2014 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse

5 ÅRSREDOVISNING FÖR Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB ORG. NR RÄKENSKAPSÅRET

6 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar 7 Upplysningar till resultaträkning 7 Upplysningar till balansräkning 8 Underskrifter 9

7 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsåret 2014 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige i Trelleborg. Kommunen har därmed lagt viss kommunal verksamhet, beskrivet såsom näringslivs- respektive turismfrämjande verksamhet, hos bolaget. Bolaget har under året arbetat med aktiviteter och insatser av olika karaktär relaterat till bolagets verksamhetsområden vilka kan definieras som näringslivsutveckling, destinationsutveckling samt information. Arbetet med näringslivsutveckling har bland annat bestått av generell företagsservice samt möten och dialog med näringslivet. Ett hundratal företagsbesök har genomförts och en inspirationsdag genomfördes under våren. Utöver detta deltar bolaget i ett antal forum och styrelser exempelvis näringslivsråd, Trelleborgs Citysamverkan ek för, Kraftsamling Trelleborg samt en internkommunal etableringsgrupp. Prioriterade områden avseende destinationsutvecklingsarbetet har under året bestått av besöksmål Smygehuk, Söderslättssamarbetet, småbåtshamnarna samt Destination Viking. Bolagets verksamhet med inriktning information utgörs av två turistbyråer bestående av en helårsöppen auktoriserad blå/gul turistbyrå i centralorten samt en säsongsöppen turistbyrå i Köpmansmagasinet på Smygehuk. Till verksamhetsområde information kan även läggas utveckling och drift av ett antal digitala kanaler samt bokningssystem och biljettförsäljning. Kommunens företagsinkubator, Trelleborg Green Room, är inne på sitt andra verksamhetsår. Elva företag finns på plats i inkubatorn. Fem företag har gjort exit sedan inkubator etablerades. Ytterligare tretton företag är på något sätt knutna till inkubatorn i varierande omfattning beroende på verksamhetens inriktning. Flera företag har haft en fantastisk utveckling under sin tid i inkubatorn bl a har två av inkubatorföretagen fått utmärkelsen Årets Nyföretagare 2014 i Trelleborgs respektive Vellinge kommun. Bolaget har under året innehaft ansvaret för kommunens diplomeringsarbete avseende Fairtrade City. Arbetet har bestått av att, tillsammans med näringsliv, föreningar och kommunala förvaltningar, genomföra ett antal informationsinsatser enligt uppställda kriterier för diplomering. Arbetet ledde fram till att Trelleborg på nationaldagen den 6 juni diplomerades som en Fairtrade City som sextiotredje kommun i Sverige. Efter diplomeringsfasen tog arbete med den årliga förnyelsediplomeringen vid. Inom ramen för destinationsutvecklingsarbetet har under året löpande arbete, aktiviteter och enskilda insatser genomförts gällande besöksmål Smygehuk, småbåtshamnarna och Söderslättssamarbetet relaterat till befintlig turismstrategi. Under året har också mycket fokus legat på destinationsutvecklingsarbete relaterat till vårt vikingaarv. Statistik för Trelleborgs kommun enligt vedertagen turismekonomisk modell ger vid handen att rese- och turismindustrin i kommunen de senaste fem åren ökat med 25 procent. Bolaget har sommartid ansvar för turistbyrå och samordning av evenemang och utställningar i Köpmansmagasinet på Smygehuk som under de tre sommarmånader 2014 hade drygt besökare. Fullständig information om verksamheten samt statistik och nyckeltal finns att läsa i bolagets verksamhetsberättelse för Företaget har under året haft elva anställda. Dessa är VD, turism- och marknadsansvarig, näringslivsutvecklare, två projektledare för Trelleborg Green Room, controller, två administratörer samt tre turistinformatörer. Dessutom har det under sommarmånaderna säsongsanställts ytterligare sju personer knutna till turistbyråerna i Trelleborg respektive Smygehuk.

8 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 2(9) Ägarförhållande Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs kommun Styrelsen Utsedd av kommunfullmäktige. Bert Ekstrand (FP),ordförande Sten Björk (S), vice ordförande Jonas Bjunö (M), ledamot Kerstin Fredriksson (S), ledamot Lars-Åke Georgsson (näringslivsrepresentant), ledamot Mats Nilsson (näringslivsrepresentant), ledamot Susanne Westerberg (näringslivsrepresentant), ledamot Bengt Andersson (SD), ersättare Josefin Holmberg (C), ersättare Kenneth Johansson (S), ersättare Thomas Nilsson (KD), ersättare Catherine Persson (S), ersättare Birgitta Sandblom (M), ersättare Ann-Sophie Samnegård (MP), ersättare Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige Arne Björklund Birgitta Nilsson Auktoriserad revisor Baker Tilly Trelleborg AB Tom Arnshed, ordinarie Kenneth Olsson, suppleant Verkställande direktör Ditte Fagerlund Årsstämma Ordinarie ärsstämma hålls fredagen den 24 april 2015.

9 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 3(9) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % 32,7% 44,3% 35,8% 24,9% Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat 713 Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

10 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 4(9) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 6(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital (5000 A-aktier, 7500 B-aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 7(9) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. /År 1 - med jämförelsetal/ Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 1 2 Kvinnor 10 8 Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader kr, fg år kr)

14 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 8(9) Upplysningar till balansräkning Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Avyttringar & utrangeringar Redovisat värde vid årets slut Not 4 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt årsstämman Utdelning Balanserat i ny räkning Årets resultat 713 Belopp vid årets utgång

15 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 9(9) Underskrifter Trelleborg Bert Ekstrand Styrelseordförande Ditte Fagerlund Verkställande direktör Sten Björk Vice styrelseprdförande Jonas Bjunö Kerstin Fredriksson Mats Nilsson Lars Georgsson Susanne Westerberg Vår revisionsberättelse har lämnats den 2015 Baker Tilly Trelleborg AB Tom Arnshed Auktoriserad revisor

16

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB ORG. NR ÅR 2014 sid 1

18 INNEHÅLL Bolaget...sid 3 Styrelse Uppdrag enligt ägardirektiven Servicedeklaration Ekonomi Personal Statistik...sid 6 Näringslivet i siffror Turismen i siffror Näringslivsutveckling...sid 9 Etableringsservice Lokaler Företagsbesök/dialog Nyföretagande Trelleborg Greenroom Projekt Samverkan/samarbete Destinationsutveckling...sid 23 Besöksmål Smygehuk Trelleborgs Turistbyrå Söderslättsamarbetet Samverkan Projekt Information...sid 40 Webbsidor Facebooksidor Nyhetsbrev Trycksaker Biljettförsäljning Konst & konsthantverk sid 2

19 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB Verksamhetsberättelse 2014 BOLAGET Utvecklingsbolaget styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige i Trelleborg. Kommunen har på detta sätt lagt vissa kommunala angelägenheter, beskrivet såsom näringslivs- respektive turismfrämjande insatser och aktiviteter, hos bolaget. Den 30 januari 2012 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv samt ny bolagsordning. I de särskilda direktiv som fastställdes för bolaget anges, utöver direktiv avseende mer generellt näringslivs- och turismfrämjande arbete, att bolaget ska ansvara för kommunens inkubatorverksamhet, utveckling av Smygehuk som besöksmål samt utveckling av turismnäringen i och kring kommunens småbåtshamnar. STYRELSE Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Sju ordinarie ledamöter samt ersättare utses politiskt medan övriga tre ordinarie ledamöter representerar bolagets verksamhetsområden i näringslivet. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige. Bolaget ingår i Trelleborgs kommuns koncernredovisning. På bolagsstämman den 23 april valdes följande styrelse: Ordinarie ledamöter Bert Ekstrand (fp), ordförande Sten Björk (s), vice ordförande Kerstin Fredriksson (s) Jonas Bjunö (m) Mats Nilsson (näringslivsrepr) Susanne Westerberg (näringslivsrepr) Lars Georgsson (näringslivsrepr) Ersättare Josefin Holmberg (c) Kenneth Johansson (s) Kenth Sjövall (kd) Catherine Persson (s) Birgitta Sandblom (m) Bengt Andersson (sd) Lina Wedin Hansson (mp) Adjungerad Ditte Fagerlund, VD Under hösten ersattes Kenth Sjövall av Thomas Nilsson (kd). Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten. I anslutning till september månads styrelsemöte hade styrelsen ett heldagsseminarium som inledning till bolagets arbete med en ny turismstrategi att gälla från och med sid 3

20 UPPDRAG ENLIGT ÄGARDIREKTIVEN Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB:s (TKUAB) uppgift enligt gällande ägardirektiv är att allmänt stödja näringslivet i kommunen genom att bl a skapa en positiv anda och goda förbindelser mellan kommun och företagare för att därigenom skapa ett bra företagsklimat. Tjänstemännen på näringslivskontoret och turistbyrån ska även vara företagen behjälpliga vid företagens behov av kontakter med kommunens olika myndigheter. Utöver detta arbetar TKUAB med att stödja utveckling av befintliga företag, stimulera och stödja nyföretagande genom exempelvis Trelleborg Green Room samt utveckling av besöksnäringen. SERVICEDEKLARATION God service och nöjda kunder och besökare är av största vikt. Bolaget antog under hösten en servicedeklaration med följande lydelse: Efter första kontakt hör vi av oss inom en arbetsdag för överenskommelse om fortsatt handläggning. Om ärendet drar ut på tiden skall besked om handläggningens status göras kontinuerligt. Alla som tar kontakt med oss ska uppleva att tillgängligheten är hög och att man får snabb och korrekt information. Vad kan du som företagare förvänta dig av oss? Rådgivning, information och stöd till befintliga och blivande företag/företagare Information om industrimark och lediga lokaler Lotsning till handläggare inom kommunen, andra myndigheter och offentliga aktörer Kontaktförmedling Efter att du har kontaktat oss hör vi av oss inom en arbetsdag för överenskommelse om fortsatt handläggning. I de fall ärendet drar ut på tiden skall besked om handläggningens status göras kontinuerligt. Du kan alltid förvänta dig att du får ett positivt och respektfullt bemötande och att kvalitetsbrister snabbt åtgärdas. Alla som tar kontakt med oss ska uppleva att tillgängligheten är hög och att man får snabb och korrekt information. Vad förväntar vi oss av dig som företagare? Att du i god tid tar kontakt med oss för information och rådgivning för att göra vår service mer effektiv samt lämna korrekta kontaktuppgifter. Tala om vad du tycker! Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Skicka gärna dina synpunkter till EKONOMI Det kommunala verksamhetsanslaget har under 2014 uppgått till 6,9 miljoner kronor. Ersättning för drift av inkubatorverksamhet uppgår till drygt 1,1 miljoner kronor. Därtill har bolaget erhållit ett särskilt anslag om kronor för arbete relaterat till Fairtrade Citydiplomering samt kronor för aktiviteter inom ramen för Söderslättssamarbetet. Bolagets omsättning för 2014 når drygt 9,3 miljoner kronor. sid 4

21 PERSONAL Personalstyrkan i bolaget omfattar vid årsskiftet totalt 10 anställda varav 7 arbetar heltid. Sex personer innehar tillsvidareanställning, tre personer innehar projekt/visstidsanställning och en person innehar ett föräldraledighetsvikariat. Under turistsäsongen har ytterligare sju personer varit timanställda, tre som turistinformatörer på turistbyrån i Trelleborg och fem personer knutna till turistbyrån i Köpmansmagasinet vid Smygehuk (varav en vaktmästartjänst). DITTE FAGERLUND VD/Näringslivschef Företagsledning, näringslivsfrågor, lokaler och mark PETRA STRANDBERG Turism- & marknadsansvarig Turismutveckling, regional samverkan, grafisk produktion CHRISTIAN HEMME Näringslivsutvecklare Företagsbesök, företagsevent MARIA POJJESDOTTER Projektledare Trelleborg Green Room CECILIA LARSSON Turistinformatör Smygehukansvarig, småbåtshamnar, inköp VERONICA LARSSON Turistinformatör Guidning, statistik, mässor, sommarpersonal/cityvärdar THERESE VORBAU Systemansvarig Webb, bokningssystem (Föräldravikariat) ANNICA BJÖRÖ Controller Redovisning, bokslut, löner MALIN LAGERHOLM Administratör Ekonomi LISELOTTE PERSSON Turistinformatör/ administration Fairtrade City, Skåneleden sid 5

22 STATISTIK NÄRINGSLIVET I SIFFROR I strävandena efter att förbättra företagsklimatet inom kommunen ingår att ha god kännedom om det lokala näringslivets utveckling och struktur. Bolaget bevakar och sammanställer kontinuerligt relevant fakta och statistik både när det gäller näringsliv och turism. Ett antal källor finns att tillgå för ändamålet. Bolaget innehar prenumeration eller möjlighet att utnyttja register från bl a Bolagsverket, UC och Svensk Handelstidning Justitia. Dessutom finns det ett flertal nationella organisationer vilka tillhandahåller information om nyföretagande, konkurser etc på kommunnivå. Rapporten Näringslivsfakta Trelleborgs kommun 2014 bifogas verksamhetsberättelsen i sin helhet. Det finns ett antal olika rankinglistor som bedömer kommuner och företagande utifrån olika tillväxtmått. Rankinglistorna får inte sällan stort genomslag i media som t ex Svenskt Näringslivs ranking avseende lokalt företagsklimat. Även Företagarnas och UC:s ranking avseende Årets Företagarkommun ges förhållandevis stort utrymme i media. SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringslivs ranking avseende lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner och som på senare år fått stort genomslag bygger dels på företagares och vartannat år politikers enkätsvar och omdöme om företagsklimatet, dels på sex statistiska faktorer. Poängsvar läggs samman och kommunerna rankas sedan efter det totala resultatet. Politikernas svar ligger dock inte till grund för rankingen. Enligt Svenskt Näringslivs definition är företagsklimat summan av attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns företagarens närmiljö. I 2014 års ranking (enkätsvar från hösten 2013 återfinns Trelleborg, som dalat 33 placeringar) på plats 253 (plats , plats , plats , plats , plats , plats , plats , plats ). Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen har dalat från plats 241 till 267 (- 16). Övriga faktorer som visat sämre resultat 2014 är (rankingplacering): Service till företag (- 57), tillämpning av lagar och regler (- 13), kommunens konkurrens med företag (- 11), kommunpolitikers attityder (- 29), tillgång till tele- och IT-nät (- 73), kommunala tjänstemäns attityder (- 15), medias attityder till företagande (- 116), vägnät, tåg- och flyg (- 52), skolans attityder till företagande (- 70) samt allmänhetens attityder till företagande (- 39). Positivt är dock att företagen anser att tillgången till kompetens (+ 23) har förbättrats. ÅRETS FÖRETAGARKOMMUN Anger hur företagen utvecklas i respektive kommun där företagens utveckling av omsättning och resultat är tyngsta faktorerna. Förutom utveckling mäts förändringen av antalet företag och företagens kreditvärdighet. Årets Företagarkommun är inte en urvalsundersökning ej heller en undersökning av företagsklimat utan är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad och mäter tillväxten under ett enskilt år. Noteras bör alltså att indexet inte är ett mått på kommunens prestation, utan hur företagen utvecklas i kommunen. Lokal tillväxt kan emellertid vara lättrörlig vilket gör att resultaten i Årets Företagarkommun ofta har stora svängningar från år till år. En kommun med låga tillväxttal får en lägre bas att arbeta från vilket kan göra det enklare för kommunens näringsliv att nå höga tillväxttal året därpå. Årets Företagarkommun går i första hand ut på att belysa dessa svängningar och visa hur kommunernas tillväxt har tillkommit. Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dess är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag i kommunen och dess kreditvärdighet. Trelleborg placerade sig på plats 149 i den totala rankingen av Årets Företagarkommun 2014 ( , , , , , , , ). sid 6

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer