AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN"

Transkript

1 AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Kfm

2 Delårsrapport april 2007 Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet till och med andra tertialen 2007 och en prognos för hela året Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Vi hoppas att du finner årsredovisningen intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Fakta om Vilhelmina 3 Politisk organisation 5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 6 Kommunens kostnader och intäkter 7 Drift och investeringsredovisning 8 Personalredovisning 10 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 11 Kultur- och utbildningsnämden 34 Socialnämnden 69 Miljö- och byggnadsnämnden 78 Finansiering 80 Koncernföretag Delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Vilhelmina Bostäder AB 81 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 82/85 Balansräkning 83/86 Noter 88 Redovisningsprinciper 91 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA tel: e-post: Begreppsförklaringar 93

3 INLEDNING augusti Årets resultat, Mkr 6,6 23,1 12,5 8,5 7,4 För 2007 visas utfall per 31 aug, ej prognos på helår Nämndernas budgetavvikelser, Mkr -18 1,4-16,8-20,7 Nettokostnadernas andel av skatteint., % Nettokostnadernas andel av skatteint., % där nettokostnaderna just fr reavinster/- förluster (se not 8) och nedskrivning aktiekapital Norrheden Torv AB (1 080 tkr) Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvesteringar, Mkr 21,5 11,1 18,7 17,8 9,0 Låneskuld, Mkr 13,7 12,3 11,0 9,9 8,8 Soliditet, % Borgens- och övr ansvarsförbindelser, Mkr 257,4 229,4 227,7 211,6 Kommunala skattesatser 2007 Källa: SCB, Statistikdatabasen/Offentlig ekonomi Genomsnittlig utdebitering Vilhelmina Länet Riket Kommun ,78 Landsting 10,50 10,50 10,78 Skatteunderlag, kr/inv, Skatteunderlag, index,

4 BEFOLKNING Folkmängd Källa: Skatteverket 31 augusti 2007 Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från 31 aug 2006 till 31 aug från 1 jan 2007 till 31 aug aug från 31 aug 2005 till 31 aug från 1 jan 2006 till 31 aug 2006 Befolkningsuppgifterna per 31 augusti är hämtade från den statistik kommunen erhåller från Skatteverket och utgörs således inte av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga uppgifter. I den statistik kommunen erhåller från Skatteverket finns en viss eftersläpning vilket medför att en differens kan uppstå i förhållande till de officiella uppgifterna. Uppgifterna om antal födda, döda, in och utflyttade avser perioden från 1 januari till 31 augusti respektive år. Begreppet utflyttade innefattar även utvandrade. Befolkningsutveckling 1995 augusti Befolkningsstruktur 2006 Källa: SCB Andel (%) av befolkning Ålder Vilhelmina Länet Riket 0-6 7,2 7,1 7, ,2 13,6 13, ,2 10,2 8, ,8 25,4 26, ,1 25,8 26, ,8 12, w 6,7 5,2 5,4 4

5 POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf Leif Ahlmark C Kd Fp M S V Revision Sammankallande Per-Olof Nilsson K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Gunnar Hörnlund Nämnder Bolag Valnämnd Ordf Tore Granberg Vilhelminabostäder 100 % Ordf Lilli-Ann Forsberg VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Jonny Kärkkäinen Socialnämnd Ordf Maria Kristoffersson Miljö och byggnadsnämnd Ordf Lars Eliasson 5

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINANSIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden uppgår till 7,4 mkr, vilket motsvarar 2,9 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Detta skall jämföras med det av fullmäktige uppsatta målet på 1,25 %. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med augusti månad, och pekar mot en negativ förändring av det egna kapitalet med 3,5 mkr, och en negativ avvikelse mot budget med 1,8 mkr. I redovisad förändring ingår realisationsvinster på 0,2 mkr varför balansresultatet uppgår till 7,2 mkr. Totalt visar prognosen på ett underskott mot budget på 3,5 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 7,8 mkr, och kompenseras delvis med överskott kommunalskatt, avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2007 uppgår till totalt 41,3 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 9,0 mkr eller 21,8 % förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte gjorts, utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 7,4 mkr till totalt 393,0 mkr per ,3 364,1 376,6 385,6 393,0 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 30,7 mkr under perioden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr Likvida medel 34,5 59,0 72,4 87,3 76,3 Kortfr plac 51,2 51,3 51,7 56,7 58,6 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån balanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen Aktier 28,6% Räntebärande Värdepapper 69,9% Likvida medel 1,5% Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för perioden uppgår till 2,0 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en ökning med 0,4 mkr i förhållande till motsvarande period

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per fördelar sig enligt nedanstående diagram: Finansiella kostnader; 3% Tjänster; 28% Material; 4% Bidrag; 3% Avskrivningar; 3% Personal; 60% Kommunens intäkter per fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Bidrag; 12% Hyror och arrenden; 2% Taxor och avgifter; 8% Försäljningsmedel; 3% Övrigt; 4% Finansiella intäkter; 4% Skatteintäkter; 39% Generella statsbidrag och utjämning; 27% 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING Driftredovisning, Mkr Nämnd/styrelse Utfall Budget Prognos Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen 113,7 70,3 43,3 66,7 69,2-2,4 70,5 Kultur- och utbildningsnämnd 134,1 17,7 116,4 181,7 186,5-4,9 183,6 Socialnämnden 125,3 27,4 97,9 151,6 152,2-0,6 143,4 Miljö- och byggnadsnämnden 1,9 0,7 1,2 2,1 2,1 0,1 1,7 Totalt 375,0 116,2 258,8 402,1 410,0-7,8 399,2 0,5% 16,7% 37,8% 45,0% Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden INVESTERINGSREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Budget Utfall Bokslut Kommunstyrelsen 28,2 6,0 10,4 Kultur- o utbildningsnämn 10,9 2,1 4,9 Socialnämnd 2,1 0,5 2,5 Totalt 41,3 8,6 17,8 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, Mkr För 2007 anges förbrukade investeringsmedel i förhållande till budget per Pågående investeringsprojekt Tkr Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår. Av den totala investeringsbudgeten om tkr är tkr tilläggsanslag från föregående år, samt tkr utgörs av under året beviljade tilläggsanslag. Underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Ingen av kommunens nämnder och styrelser har tagit med sig ett underskott från 2006 till Pågående större projekt Beräknad Bokslut Utfall Återstår Anvisade Utgift medel Projekt Ombyggnad kök , , Sanering/rivning vattenverk ,6 344,1 247, Konverteringsåtgärder från olja till pellets ,9 249,8 463, ,4 Nya Torget ,1 54,4 842, Ekorrbacka fastighet , , Busstation/järnvägsområde , , Flyget släckbil 2 560, , , ,8 Bollhall , , Konstgräsplan Tjärnvallen ,5 0,8 133, Projektering Museum ,2 10,1 592, Upprustning Kyrkstan , , ,5 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 31 juli 2007 Bevakning av sjukfrånvaro Totalt sett är sjukfrånvaron hittills under 2007 något större än under samma period förra året. I jämförelse med hela året 2006 är sjukfrånvaron totalt sett lika stor. Kvinnornas sjukfrånvaro är mer än dubbelt så stor som männens och uppvisar en svag ökning jämfört med Männens sjukfrånvaro har ökat något i jämförelse med samma period förra året, men är fortfarande lägre än under hela året ,1 9,4 9,3 9 9,3 5 4,2 4,6 Kvinnor Män Totalt Hela 2006 jan-juli 2006 jan-juli 2007 Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt i förhållande till ordinarie arbetstid Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och över. I jämförelse med samma period förra året kan man dessutom se en relativt stor ökning av sjukfrånvaron i den gruppen, 1,4 procentenheter. Jämfört med hela 2006 är ökningen nästan obefintlig. Gruppen 29 år och yngre har betydligt lägre sjukfrånvaro än de andra två åldersgrupperna, men uppvisar en ökning jämfört med samma period förra året samt hela år Den enda åldersgruppen som har en minskande sjukfrånvaro är åldersgruppen år ,7 11,8 10,4 9,2 9,2 8,8 2,9 3,4 2,7-29 år år 50- år Hela 2006 jan-juli 2006 jan-juli 2007 Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförade: Gunnar Hörnlund 1:e vice ordförande: Åke Nilsson 2:e vice ordförande: Rickard Norberg Antal ledamöter: 11 Kommunstyrelsen Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetsbeskrivning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta styrprinciper för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser Den 31/ var befolkningsantalet 7266 vilket utgör en minskning med 14 personer sedan årsskiftet. Röjningsarbeten inom tätorten fortlöper, området runt järnvägen är det som kommer att prioriteras under hösten Ny elleverantör har antagits och förhoppningen är att vi i det nya avtalet skall få större möjligheter till uppföljning och sänkta elkostnader. Byggnation av ett nytt resecentrum påbörjas hösten 2007 och beräknas vara klart 3:e kv Flygets dag genomfördes den 16 juni med ett mycket bra utfall avseende besökare och innehåll. Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Styrgruppen för Stalon 2 projektet har beslutat att förlänga förstudien med ytterliggare tre månader, detta innebär att folkomröstningen genomförs i perioden 4:e kv Under året pågår ombyggnad av Åsbacka och Hembergsskolans kök. Syftet är att åtgärda livsmedelssäkerheten samt de arbetsmiljöproblem som tidigare påpekats. Rationalisering och effektivisering av de båda köken görs med ny teknik och bättre flöden. 11

12 KOMMUNSTYRELSEN Fastigheten Hantverkaren 14 ( Stenmans mm ) har försålts, nuvarande verksamhet planeras fortsätta. Krontjärnsstugan säljs till SA Action adventure. Informationsmöte med fastighetsägare har arrangerats av ett norskt företag som undersöker förutsättningar för rödingsodling i Malgomaj- Lieboda och MKB-utredning är under upprättande. Kommunen har medverkat på mässan TUR 2007 i Göteborg tillsammans med Västerbotten turism. I början av sommaren inlånades ett gammalt ånglok till stationsområdet, vilket skall verka som ett av många historiska inslag i kommunens historieutbud. Beläggningen av Sagavägen är slutförd och invigning kommer att genomföras i slutet av september. Det kommer att gynna den turistiska utvecklingen i området men även näringsutvecklingen i övrigt. Sommarens turistbesökande har enligt preliminära beräkningar varit högre än på många år vilket har varit gynnsamt för Vilhelmina. Räddningskåren i Dikanäs har flyttat verksamheten till egen lokal med lägre hyreskostnad. Arbetet med andra generationens handlingsprogram har påbörjats under augusti Inriktningen i arbetet är att processa och producera underlag för beslut till säkerhetsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor och lagen om extra ordinära händelser. Vattenverket vid Baksjön har nu rivits och ny byggnad för pumpstationen har uppförts och färdigställts. Vilhelmina kommun har ställt sig positiv till en förstudie om förändrade förutsättningar i nuvarande naturreservat på Blaikfjället, förstudien skall utreda förutsättningarna att göra om reservatet till nationalpark. Verksamhetens ekonomiska resultat Enligt den prognos som gjorts för 2007 och som bygger på perioden januari augusti uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med tkr. Trots den negativa avvikelsen utgör det ändå en förbättring med 682 tkr jämfört med den prognos som gjordes i april. Avvikelser mot budget återfinns både inom intäktsoch kostnadssidan. Intäkterna beräknas överstiga budget med drygt 2 mkr. Högre intäkter än budgeterat förväntas bl.a. avseende flyget där det framförallt utgörs av förbättring av statsbidraget i jämförelse med vad som var känt vid budgeteringstillfället, vidare inom IT där dels internetavgifterna väntas bli högre än budgeterat liksom intäkterna inom bredbandsprojekten. Även kostverksamheten visar betydligt högre intäkter än budgeterat vilket förklaras av att förskoleköken fördes över till kostverksamheten från 1 januari I den budget som fastlagts för kostverksamheten fanns inte förskoleköken med. Övertagandet ger även motsvarande ökning vad avser kostnadssidan. Några verksamhetsgrenar beräknas inte nå upp till budgeterade intäkter. Så är fallet för t.ex. GVA där bl.a konsumtionsavgifterna inte beräknas uppgå till budgeterat belopp. Även näringslivsenheten och räddningstjänsten förväntas få lägre intäkter än budgeterat. För näringslivsenheten handlar det framförallt om minskade bidrag inom de olika arbetsmarknadsåtgärderna. För räddningstjänsten kan man säga att det lägre intäkterna är av redovisningsteknisk karaktär som följd av att hela bidraget från Krisberedskapsmyndigheten inte beräknas kunna tas i anspråk under innevarande år och därmed skall överföras till kommande år, vilket också har tagits hänsyn till i prognosen. Överskridandet i förhållande till budget på kostnadssidan beräknas uppgå till drygt 4,4 mkr och berör nästan samtliga verksamhetsgrenar. GVA, näringslivsenheten, personalenheten och räddningstjänsten beräknas ge överskott i förhållande till budget vad avser kostnader. Inom GVA är det bl.a. skatter och andra offentliga avgifter inom va- och renhållningssidan som väntas bli lägre än vad som budgeterats. För näringslivsenheten handlar det om lägre kostnader vad gäller arbetsmarknadsåtgärder, vilket ju som nämnts ovan även återspeglar sig på intäktssidan. Lägre driftkostnader för kommunens växel och något lägre personalkostnader än budgeterat ger personalenheten ett överskott i förhållande till budget. Räddningstjänstens beräknade överskott kan hänföras till lägre driftkostnader, bl.a. lokalkostnader, inom räddningstjänstverksamheten samt att budgeterade medel avseende samhällsskydd bara kommer att nyttjas till en mindre del. Underskott i förhållande till budgeterade kostnader återfinns inom verksamhetsgrenarna fastigheter, flyg, IT, kost och övrig verksamhet. För grenen fastigheter utgörs de större underskotten av högre driftkostnader än beräknat för ej uthyrda lokaler, Kyrkstan, p- hem och p-stugor samt ökade kostnader avseende bussgods där ersättningslokaler hyrts då den gamla lokalen rivs för att skapa nytt resecentrum. Även kostnaden för kommunens försäkringar har ökat mer än vad som kunnat förutses i budget. För flygets del har de ökade satsningarna under året även fört med sig ökade driftkostnader. Inom IT utgörs merparten av budgetavvikelsen av kostnader inom bredbandsprojekten, men dessa uppvägs då av motsvarande intäkter. Beträffande kosten hänförs budgetavvikelsen som redan nämnts ovan till övertagandet av förskoleköken. Inom grenen övrig verksamhet kan budgetavvikelsen i huvudsak hänföras till färdtjänst och kollektivtrafiken. Sammantaget innebär det att de största nettoavvikelserna i förhållande till budget återfinns inom verksamhetsgrenarna fastigheter, personal, räddningstjänst och övrig verksamhet, där personal och räddningstjänst beräknas lämna överskott i förhållande till budget. 12

13 KOMMUNSTYRELSEN Framtiden På Ekorrbacka skapas ett nytt industriområde för bl.a. Bilprovningen. Andra framtida utvecklingsplaner är bl.a. ett nytt torg och den påbörjade utvecklingen av fjälldalarna. Beslut har tagits om en förnyad flygcharterserie våren Kommunstyrelsen har beslutat driva FYRAN-projektet under perioden Arbetet med detta måste börja planeras tillsammans med berörda byaföreningar under förvintern. I byarna planeras för samordnad mathantering gällande skolkök och förskolekök. Samordningen innebär dels besparing av investering gällande köksutrustning, underhåll av kök och personalminskning. Inlamndsmässan ekonomiska förening har planer på att överta huvudansvaret för arrangemangen WWW, Hembygdsdagarna, Mikaeli, 1:a advent och Inlandsmässan, här pågår diskussioner om fortsatt hantering. Räddningstjänsten är katalysatorn i arbetet med lagen om skydd mot olyckor och lagen om extra ordinära händelser för kommuner och landsting. Målsättningen är att i nära samarbete med politiker, förvaltningar och företag/verksamheter processa fram ett underlag till säkerhetsprogram som kan beslutas under första kvartalet Regionalt kommunalt samverkansorgan är beslutat och skall börja verka från 1/1 2008, kommunen kommer att ha två representanter i fullmäktige. Organisationens namn är KSO (kommunalt samverkansorgan) Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras av företaget IGE i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet vid Kullen, Djupdal och Mellanås. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm och en MKB är nu under upprättande. Det är också många vindkraftsföretag som projekterar i kommunen. Kommunstyrelsens ledningsgrupp genomför ledningsmöten två gånger i månaden, varav ett av dessa möten delvis ägnas åt budgetuppföljning, detta är en ny rutin som införts Målsättningen är att kunna ge kommunstyrelsen en säkrare budgetuppföljning för att därmed förbättra möjligheten till verksamhets- och ekonomistyrning. Arbetet med att verka för ett differentierat näringsliv och bevarande av mångfalden i fritidsutbudet fortskrider, allt för att påverka demografin positivt. 13

14 Omfattar verksamhet: 8112 KOMMUNSTYRELSEN Ekonomienheten Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommun-styrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Mål: Enheten skall till varje kommunstyrelsesammanträde presentera en övergripande ekonomisk rapport omfattande perioden fram till och med föregående månad. Måluppfyllelse: En kassarapport redovisas vid varje sammanträde. Ekonomin diskuteras i samband med årsredovisning, delårsrapport och budget. Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamhetsgrenens ekonomiska resultat beräknas till ett överskott på 10 tkr. Överskottet är att hänföra till köp av varor och tjänster, då verksamheten redovisar underskott avseende personal- och övriga verksamhetskostnader. Framtiden Arbetet med elektronisk fakturahantering kommer att fortsätt, bl.a. genom att ta emot fakturor på elektronisk väg. Pilotleverantörer kommer att bli TeliaSonera och Vattenfall. Dessa två leverantörer kommer att testköras under hösten

15 KOMMUNSTYRELSEN Fastigheter Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 141, 162, 163, 5119, 7112, 7113, 712, 713, 714, 732, 741, 742, 743, 746, 747, 7524, 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträcker sig till med möjlighet till förlängning år. 1 januari 2006 övertog kommunen SJ-området med ökade driftkostnader och nya investeringar som följd. Mål och måluppfyllelse Verksamheten skall under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. Viktiga händelser Ett flertal projekt pågår under året, såsom rivning /försäljning av pensionärslägenheter i tätorten, försäljning av Hantverkaren 14, ombyggnad av kök Hembergsskolan och Åsbacka, arbetet med Tillgänglighet 2010, röjningsarbeten och upphandling av elleveranser. Ett nytt resecentrum skall byggas, anbudstiden för totalentreprenaden går ut den 24 september. Under tiden bedrivs bussgods i provisoriska lokaler. Från Arbetsmiljöverket har förelägganden kommit avseende flera fastigheter/verksamheter. Verksamhetens ekonomiska resultat I prognosen har kr i avskrivningskostnader i samband med försäljning av p-stugor medräknats. Hänsyn har inte tagits till försäljning av Hantverkaren 14. Försäkringskostnaderna beräknas överskrida budget med kr, även energikostnaderna har ökat. Framtiden På Ekorrbacka skapas ett nytt industriområde för bl.a. Bilprovningen. Andra framtida utvecklingsplaner är bl.a. ett nytt torg och den påbörjade utvecklingen av fjälldalarna. 15

16 Omfattar verksamhet: 7511 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med Skyways AB med förbindelse till Stockholm/Arlanda via Storumans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med den 25 oktober Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen skall ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Material. Processerna är indelade i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem. Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav (M 3 ). Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen. Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten. Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp. Mål och måluppfyllelse Kommunens flygverksamhet skall genom ökad marknadsföring arbeta för en utveckling mot ett folkflyg. Genom ett ökat samarbete i regionen skall Sagadal flygplats etablera sig som Södra Lapplands Flygplats Jämförelsetal Ant passagerare KOMMUNSTYRELSEN Flyg Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor 16

17 KOMMUNSTYRELSEN Viktiga händelser Under perioden 1 februari t.o.m. 15 april genomfördes en charterserie som utföll mycket väl och som gav flygplatsen ett markant ökat passagerarunderlag. Flygets dag genomfördes den 16 juni. Upphandlingsprocess av flygtrafiken inför 2008 genomförs av Rikstrafiken. En statlig utredning av flygplatssystemet i Sverige genomförs under Verksamhetens kvalitativa resultat Passagerarstatistiken har ökat jämfört med föregående års respektive månad med: 26 % januari 68% februari 42% mars 35% april Framtiden Målsättningen är att även 2008 kunna genomföra en liknande charterserie som den under

18 KOMMUNSTYRELSEN GVA Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 151, 152, 153, 154, 155, 161, 164, 7111, 7522, 762, 763, 8134, 8135, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 8282 samt 829 Verksamhetsbeskrivning GVA-enheten ansvarar för kommunaltekniken i kommunen, innebärande att medborgarna skall betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Kommunens vaktmästeri/transportservice ligger numera i denna enhet. Enheten hanterar även bidrag till enskilda vägar och till pensionärer för snöröjning. Taxorna för vatten och renhållning skall ge en 100 %-ig täckningsgrad. Mål och måluppfyllelse Enheten skall under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Mängden brännbart avfall som transporteras till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall. År Renhållning-brännbart avfall/inv Ingen volymminskning Vatten Täckningsbidr förbättrat Gator-upprustning/underhåll ant m Minimalt underhåll Viktiga händelser Från 1 maj har kommunen övertagit ansvaret för Postgatan och Järnvägsgatan från Vägverket. Förhandlingar om förbränningsavgift avseende sopor förs med Umeå Energi. Ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i syfte att minska volym och kostnad är under politisk behandling. 18

19 KOMMUNSTYRELSEN IT Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 8113 (intern verksamhet och projekt 5310), 1332 (bredbandsprojekten) Verksamhetsbeskrivning IT-enheten samordnar kommunens samtliga IT-förehavanden. IT-enhetens uppdrag är enligt kommunens ITstrategi att tillhandahålla verksamheternas IT-system så säkert som möjligt med lägsta grad av störning till lägsta möjliga kostnad. IT-enheten driftar idag ca 45 verksamhetssystem fördelat på 30 servrar varav infrastruktur, intranät och telefoni förvaltas av enheten själv. Det finns ca 750 datorer i maskinparken som enheten förvaltar och administrerar. IT-enheten driftar även det nät som Vilhelmina kommun genom bredbandsprojekten etablerat i kommunen och äger. Vilhelmina kommun genom IT-enheten står som värd för samverkansprojekten i regionen rörande bibliotekssystem, lönesystem, PA-system, säkerhetslösning för biljettbokningssystem för flygverksamheten samt ärendehanteringssystem. Mål och måluppfyllelse Enheten skall under planeringsperioden arbeta för att minimera antalet störningar i IT-trafiken. Under planeringsperioden ska en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ske med målsättning att ytterligare öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. År Ant rapporterade störningar i: intranätet -10 % -10 % Internet -10 % -10 % Jämförelsetal Ant anslutningspunkter i kommunen Tillgänglighet 07:00 22:00 - Intranätet (mätpunkt IP-monitor 99,97% 99,90% 99,92 % - Internet (mätpunkt brandvägg) 99,98% 99,85% 99,87% Viktiga händelser Under hösten tillkommer en tjänstledighet. Inskolningstiden för en ny tekniker är lång. Tillgängligheten vid problem i infrastrukturen riskeras därför under en övergångstid bli längre. Den uppgradering som förestår avseende kommunens växel kommer att påverka enheten. Fyran-projketet startar upp, enligt beslut i kommunstyrelsen. Framtiden Kommunstyrelsen har beslutat driva FYRAN-projektet under perioden Arbetet med detta måste börja planeras tillsammans med berörda byaföreningar under förvintern. 19

20 KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsfunktion mm Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 091, 8111, 8132 samt 816 Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet och kommunledningsfunktionen omfattar personal som till huvudsaklig del arbetar direkt under kommunens politiker, med sammanträdesadministration och som sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt valnämnd. Vidare svarar verksamhetsgrenen för kommunens centrala post- och kopieringsfunktion, arkiv samt alkohol- och lotteritillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dispensgivning enl TrF. I verksamheten ingår tillika kommunchefen som enligt fastställd ledningsorganisation är kommunens högste ledande tjänsteman. Mål och måluppfyllelse Kommunkansliet och kommunledningsfunktionens övergripande mål är att utföra en effektiv sammanträdesadministration, fullfölja arkivmyndighetens ansvar för att arkiven bevaras, hålls ordnande och vårdas enligt gällande reglementen och lagstiftning. Som central post- och kopieringsfunktion erbjuda kontinuerlig samt god och effektiv service till övriga förvaltningar, politiker m.fl. Att tillståndshandläggningen sker på ett effektivt sätt med korta handläggningstider samt med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen. Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet. Att i övrigt tillgodose allmänhetens rätt till insyn och kontroll av det allmännas angelägenheter i enlighet med offentlighetsprincipen. Viktiga händelser Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Verksamhetens ekonomiska resultat Det prognostiserade resultatet för 2007 som pekar på ett plusresultat mot budget är att hänföra till att 12,5 % av lönen för en assistenttjänst är budgeterad på kontot för alkoholtillstånd, att en assistenttjänst ej varit tillsatt under tre månader samt att återhållsamhet avseende inköp mm kommer att iakttas. Framtiden Att planera och genomföra folkomröstning. Rutiner för arkivhantering kommer att behöva ses över. Behov av program för datorstöd kan bli aktuellt. Utbyte av färgkopiator och kartkopiator kommer att bli aktuellt inom en snar framtid. Maskinerna är gamla, främst kartkopiatorn, och dyra i drift. 20

APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN

APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Enligt den kommunala redovisningslagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Delårsrapport 2006-04-30. Inledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Delårsrapport 2006-04-30. Inledning -04-30 Enligt kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Remissutgåva 2009-06-09

Remissutgåva 2009-06-09 2010 2012 Remissutgåva 2009-06-09 Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN

AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Ks 2008-10-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer