AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN"

Transkript

1 AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Kfm

2 Delårsrapport april 2007 Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet till och med andra tertialen 2007 och en prognos för hela året Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Vi hoppas att du finner årsredovisningen intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Fakta om Vilhelmina 3 Politisk organisation 5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 6 Kommunens kostnader och intäkter 7 Drift och investeringsredovisning 8 Personalredovisning 10 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 11 Kultur- och utbildningsnämden 34 Socialnämnden 69 Miljö- och byggnadsnämnden 78 Finansiering 80 Koncernföretag Delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Vilhelmina Bostäder AB 81 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 82/85 Balansräkning 83/86 Noter 88 Redovisningsprinciper 91 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA tel: e-post: Begreppsförklaringar 93

3 INLEDNING augusti Årets resultat, Mkr 6,6 23,1 12,5 8,5 7,4 För 2007 visas utfall per 31 aug, ej prognos på helår Nämndernas budgetavvikelser, Mkr -18 1,4-16,8-20,7 Nettokostnadernas andel av skatteint., % Nettokostnadernas andel av skatteint., % där nettokostnaderna just fr reavinster/- förluster (se not 8) och nedskrivning aktiekapital Norrheden Torv AB (1 080 tkr) Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvesteringar, Mkr 21,5 11,1 18,7 17,8 9,0 Låneskuld, Mkr 13,7 12,3 11,0 9,9 8,8 Soliditet, % Borgens- och övr ansvarsförbindelser, Mkr 257,4 229,4 227,7 211,6 Kommunala skattesatser 2007 Källa: SCB, Statistikdatabasen/Offentlig ekonomi Genomsnittlig utdebitering Vilhelmina Länet Riket Kommun ,78 Landsting 10,50 10,50 10,78 Skatteunderlag, kr/inv, Skatteunderlag, index,

4 BEFOLKNING Folkmängd Källa: Skatteverket 31 augusti 2007 Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från 31 aug 2006 till 31 aug från 1 jan 2007 till 31 aug aug från 31 aug 2005 till 31 aug från 1 jan 2006 till 31 aug 2006 Befolkningsuppgifterna per 31 augusti är hämtade från den statistik kommunen erhåller från Skatteverket och utgörs således inte av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga uppgifter. I den statistik kommunen erhåller från Skatteverket finns en viss eftersläpning vilket medför att en differens kan uppstå i förhållande till de officiella uppgifterna. Uppgifterna om antal födda, döda, in och utflyttade avser perioden från 1 januari till 31 augusti respektive år. Begreppet utflyttade innefattar även utvandrade. Befolkningsutveckling 1995 augusti Befolkningsstruktur 2006 Källa: SCB Andel (%) av befolkning Ålder Vilhelmina Länet Riket 0-6 7,2 7,1 7, ,2 13,6 13, ,2 10,2 8, ,8 25,4 26, ,1 25,8 26, ,8 12, w 6,7 5,2 5,4 4

5 POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf Leif Ahlmark C Kd Fp M S V Revision Sammankallande Per-Olof Nilsson K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Gunnar Hörnlund Nämnder Bolag Valnämnd Ordf Tore Granberg Vilhelminabostäder 100 % Ordf Lilli-Ann Forsberg VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Jonny Kärkkäinen Socialnämnd Ordf Maria Kristoffersson Miljö och byggnadsnämnd Ordf Lars Eliasson 5

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINANSIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden uppgår till 7,4 mkr, vilket motsvarar 2,9 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Detta skall jämföras med det av fullmäktige uppsatta målet på 1,25 %. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med augusti månad, och pekar mot en negativ förändring av det egna kapitalet med 3,5 mkr, och en negativ avvikelse mot budget med 1,8 mkr. I redovisad förändring ingår realisationsvinster på 0,2 mkr varför balansresultatet uppgår till 7,2 mkr. Totalt visar prognosen på ett underskott mot budget på 3,5 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 7,8 mkr, och kompenseras delvis med överskott kommunalskatt, avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2007 uppgår till totalt 41,3 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 9,0 mkr eller 21,8 % förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte gjorts, utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 7,4 mkr till totalt 393,0 mkr per ,3 364,1 376,6 385,6 393,0 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 30,7 mkr under perioden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr Likvida medel 34,5 59,0 72,4 87,3 76,3 Kortfr plac 51,2 51,3 51,7 56,7 58,6 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån balanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen Aktier 28,6% Räntebärande Värdepapper 69,9% Likvida medel 1,5% Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för perioden uppgår till 2,0 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en ökning med 0,4 mkr i förhållande till motsvarande period

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per fördelar sig enligt nedanstående diagram: Finansiella kostnader; 3% Tjänster; 28% Material; 4% Bidrag; 3% Avskrivningar; 3% Personal; 60% Kommunens intäkter per fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Bidrag; 12% Hyror och arrenden; 2% Taxor och avgifter; 8% Försäljningsmedel; 3% Övrigt; 4% Finansiella intäkter; 4% Skatteintäkter; 39% Generella statsbidrag och utjämning; 27% 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING Driftredovisning, Mkr Nämnd/styrelse Utfall Budget Prognos Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen 113,7 70,3 43,3 66,7 69,2-2,4 70,5 Kultur- och utbildningsnämnd 134,1 17,7 116,4 181,7 186,5-4,9 183,6 Socialnämnden 125,3 27,4 97,9 151,6 152,2-0,6 143,4 Miljö- och byggnadsnämnden 1,9 0,7 1,2 2,1 2,1 0,1 1,7 Totalt 375,0 116,2 258,8 402,1 410,0-7,8 399,2 0,5% 16,7% 37,8% 45,0% Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden INVESTERINGSREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Budget Utfall Bokslut Kommunstyrelsen 28,2 6,0 10,4 Kultur- o utbildningsnämn 10,9 2,1 4,9 Socialnämnd 2,1 0,5 2,5 Totalt 41,3 8,6 17,8 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, Mkr För 2007 anges förbrukade investeringsmedel i förhållande till budget per Pågående investeringsprojekt Tkr Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår. Av den totala investeringsbudgeten om tkr är tkr tilläggsanslag från föregående år, samt tkr utgörs av under året beviljade tilläggsanslag. Underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Ingen av kommunens nämnder och styrelser har tagit med sig ett underskott från 2006 till Pågående större projekt Beräknad Bokslut Utfall Återstår Anvisade Utgift medel Projekt Ombyggnad kök , , Sanering/rivning vattenverk ,6 344,1 247, Konverteringsåtgärder från olja till pellets ,9 249,8 463, ,4 Nya Torget ,1 54,4 842, Ekorrbacka fastighet , , Busstation/järnvägsområde , , Flyget släckbil 2 560, , , ,8 Bollhall , , Konstgräsplan Tjärnvallen ,5 0,8 133, Projektering Museum ,2 10,1 592, Upprustning Kyrkstan , , ,5 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 31 juli 2007 Bevakning av sjukfrånvaro Totalt sett är sjukfrånvaron hittills under 2007 något större än under samma period förra året. I jämförelse med hela året 2006 är sjukfrånvaron totalt sett lika stor. Kvinnornas sjukfrånvaro är mer än dubbelt så stor som männens och uppvisar en svag ökning jämfört med Männens sjukfrånvaro har ökat något i jämförelse med samma period förra året, men är fortfarande lägre än under hela året ,1 9,4 9,3 9 9,3 5 4,2 4,6 Kvinnor Män Totalt Hela 2006 jan-juli 2006 jan-juli 2007 Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt i förhållande till ordinarie arbetstid Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och över. I jämförelse med samma period förra året kan man dessutom se en relativt stor ökning av sjukfrånvaron i den gruppen, 1,4 procentenheter. Jämfört med hela 2006 är ökningen nästan obefintlig. Gruppen 29 år och yngre har betydligt lägre sjukfrånvaro än de andra två åldersgrupperna, men uppvisar en ökning jämfört med samma period förra året samt hela år Den enda åldersgruppen som har en minskande sjukfrånvaro är åldersgruppen år ,7 11,8 10,4 9,2 9,2 8,8 2,9 3,4 2,7-29 år år 50- år Hela 2006 jan-juli 2006 jan-juli 2007 Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförade: Gunnar Hörnlund 1:e vice ordförande: Åke Nilsson 2:e vice ordförande: Rickard Norberg Antal ledamöter: 11 Kommunstyrelsen Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetsbeskrivning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta styrprinciper för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser Den 31/ var befolkningsantalet 7266 vilket utgör en minskning med 14 personer sedan årsskiftet. Röjningsarbeten inom tätorten fortlöper, området runt järnvägen är det som kommer att prioriteras under hösten Ny elleverantör har antagits och förhoppningen är att vi i det nya avtalet skall få större möjligheter till uppföljning och sänkta elkostnader. Byggnation av ett nytt resecentrum påbörjas hösten 2007 och beräknas vara klart 3:e kv Flygets dag genomfördes den 16 juni med ett mycket bra utfall avseende besökare och innehåll. Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Styrgruppen för Stalon 2 projektet har beslutat att förlänga förstudien med ytterliggare tre månader, detta innebär att folkomröstningen genomförs i perioden 4:e kv Under året pågår ombyggnad av Åsbacka och Hembergsskolans kök. Syftet är att åtgärda livsmedelssäkerheten samt de arbetsmiljöproblem som tidigare påpekats. Rationalisering och effektivisering av de båda köken görs med ny teknik och bättre flöden. 11

12 KOMMUNSTYRELSEN Fastigheten Hantverkaren 14 ( Stenmans mm ) har försålts, nuvarande verksamhet planeras fortsätta. Krontjärnsstugan säljs till SA Action adventure. Informationsmöte med fastighetsägare har arrangerats av ett norskt företag som undersöker förutsättningar för rödingsodling i Malgomaj- Lieboda och MKB-utredning är under upprättande. Kommunen har medverkat på mässan TUR 2007 i Göteborg tillsammans med Västerbotten turism. I början av sommaren inlånades ett gammalt ånglok till stationsområdet, vilket skall verka som ett av många historiska inslag i kommunens historieutbud. Beläggningen av Sagavägen är slutförd och invigning kommer att genomföras i slutet av september. Det kommer att gynna den turistiska utvecklingen i området men även näringsutvecklingen i övrigt. Sommarens turistbesökande har enligt preliminära beräkningar varit högre än på många år vilket har varit gynnsamt för Vilhelmina. Räddningskåren i Dikanäs har flyttat verksamheten till egen lokal med lägre hyreskostnad. Arbetet med andra generationens handlingsprogram har påbörjats under augusti Inriktningen i arbetet är att processa och producera underlag för beslut till säkerhetsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor och lagen om extra ordinära händelser. Vattenverket vid Baksjön har nu rivits och ny byggnad för pumpstationen har uppförts och färdigställts. Vilhelmina kommun har ställt sig positiv till en förstudie om förändrade förutsättningar i nuvarande naturreservat på Blaikfjället, förstudien skall utreda förutsättningarna att göra om reservatet till nationalpark. Verksamhetens ekonomiska resultat Enligt den prognos som gjorts för 2007 och som bygger på perioden januari augusti uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med tkr. Trots den negativa avvikelsen utgör det ändå en förbättring med 682 tkr jämfört med den prognos som gjordes i april. Avvikelser mot budget återfinns både inom intäktsoch kostnadssidan. Intäkterna beräknas överstiga budget med drygt 2 mkr. Högre intäkter än budgeterat förväntas bl.a. avseende flyget där det framförallt utgörs av förbättring av statsbidraget i jämförelse med vad som var känt vid budgeteringstillfället, vidare inom IT där dels internetavgifterna väntas bli högre än budgeterat liksom intäkterna inom bredbandsprojekten. Även kostverksamheten visar betydligt högre intäkter än budgeterat vilket förklaras av att förskoleköken fördes över till kostverksamheten från 1 januari I den budget som fastlagts för kostverksamheten fanns inte förskoleköken med. Övertagandet ger även motsvarande ökning vad avser kostnadssidan. Några verksamhetsgrenar beräknas inte nå upp till budgeterade intäkter. Så är fallet för t.ex. GVA där bl.a konsumtionsavgifterna inte beräknas uppgå till budgeterat belopp. Även näringslivsenheten och räddningstjänsten förväntas få lägre intäkter än budgeterat. För näringslivsenheten handlar det framförallt om minskade bidrag inom de olika arbetsmarknadsåtgärderna. För räddningstjänsten kan man säga att det lägre intäkterna är av redovisningsteknisk karaktär som följd av att hela bidraget från Krisberedskapsmyndigheten inte beräknas kunna tas i anspråk under innevarande år och därmed skall överföras till kommande år, vilket också har tagits hänsyn till i prognosen. Överskridandet i förhållande till budget på kostnadssidan beräknas uppgå till drygt 4,4 mkr och berör nästan samtliga verksamhetsgrenar. GVA, näringslivsenheten, personalenheten och räddningstjänsten beräknas ge överskott i förhållande till budget vad avser kostnader. Inom GVA är det bl.a. skatter och andra offentliga avgifter inom va- och renhållningssidan som väntas bli lägre än vad som budgeterats. För näringslivsenheten handlar det om lägre kostnader vad gäller arbetsmarknadsåtgärder, vilket ju som nämnts ovan även återspeglar sig på intäktssidan. Lägre driftkostnader för kommunens växel och något lägre personalkostnader än budgeterat ger personalenheten ett överskott i förhållande till budget. Räddningstjänstens beräknade överskott kan hänföras till lägre driftkostnader, bl.a. lokalkostnader, inom räddningstjänstverksamheten samt att budgeterade medel avseende samhällsskydd bara kommer att nyttjas till en mindre del. Underskott i förhållande till budgeterade kostnader återfinns inom verksamhetsgrenarna fastigheter, flyg, IT, kost och övrig verksamhet. För grenen fastigheter utgörs de större underskotten av högre driftkostnader än beräknat för ej uthyrda lokaler, Kyrkstan, p- hem och p-stugor samt ökade kostnader avseende bussgods där ersättningslokaler hyrts då den gamla lokalen rivs för att skapa nytt resecentrum. Även kostnaden för kommunens försäkringar har ökat mer än vad som kunnat förutses i budget. För flygets del har de ökade satsningarna under året även fört med sig ökade driftkostnader. Inom IT utgörs merparten av budgetavvikelsen av kostnader inom bredbandsprojekten, men dessa uppvägs då av motsvarande intäkter. Beträffande kosten hänförs budgetavvikelsen som redan nämnts ovan till övertagandet av förskoleköken. Inom grenen övrig verksamhet kan budgetavvikelsen i huvudsak hänföras till färdtjänst och kollektivtrafiken. Sammantaget innebär det att de största nettoavvikelserna i förhållande till budget återfinns inom verksamhetsgrenarna fastigheter, personal, räddningstjänst och övrig verksamhet, där personal och räddningstjänst beräknas lämna överskott i förhållande till budget. 12

13 KOMMUNSTYRELSEN Framtiden På Ekorrbacka skapas ett nytt industriområde för bl.a. Bilprovningen. Andra framtida utvecklingsplaner är bl.a. ett nytt torg och den påbörjade utvecklingen av fjälldalarna. Beslut har tagits om en förnyad flygcharterserie våren Kommunstyrelsen har beslutat driva FYRAN-projektet under perioden Arbetet med detta måste börja planeras tillsammans med berörda byaföreningar under förvintern. I byarna planeras för samordnad mathantering gällande skolkök och förskolekök. Samordningen innebär dels besparing av investering gällande köksutrustning, underhåll av kök och personalminskning. Inlamndsmässan ekonomiska förening har planer på att överta huvudansvaret för arrangemangen WWW, Hembygdsdagarna, Mikaeli, 1:a advent och Inlandsmässan, här pågår diskussioner om fortsatt hantering. Räddningstjänsten är katalysatorn i arbetet med lagen om skydd mot olyckor och lagen om extra ordinära händelser för kommuner och landsting. Målsättningen är att i nära samarbete med politiker, förvaltningar och företag/verksamheter processa fram ett underlag till säkerhetsprogram som kan beslutas under första kvartalet Regionalt kommunalt samverkansorgan är beslutat och skall börja verka från 1/1 2008, kommunen kommer att ha två representanter i fullmäktige. Organisationens namn är KSO (kommunalt samverkansorgan) Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras av företaget IGE i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet vid Kullen, Djupdal och Mellanås. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm och en MKB är nu under upprättande. Det är också många vindkraftsföretag som projekterar i kommunen. Kommunstyrelsens ledningsgrupp genomför ledningsmöten två gånger i månaden, varav ett av dessa möten delvis ägnas åt budgetuppföljning, detta är en ny rutin som införts Målsättningen är att kunna ge kommunstyrelsen en säkrare budgetuppföljning för att därmed förbättra möjligheten till verksamhets- och ekonomistyrning. Arbetet med att verka för ett differentierat näringsliv och bevarande av mångfalden i fritidsutbudet fortskrider, allt för att påverka demografin positivt. 13

14 Omfattar verksamhet: 8112 KOMMUNSTYRELSEN Ekonomienheten Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommun-styrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Mål: Enheten skall till varje kommunstyrelsesammanträde presentera en övergripande ekonomisk rapport omfattande perioden fram till och med föregående månad. Måluppfyllelse: En kassarapport redovisas vid varje sammanträde. Ekonomin diskuteras i samband med årsredovisning, delårsrapport och budget. Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamhetsgrenens ekonomiska resultat beräknas till ett överskott på 10 tkr. Överskottet är att hänföra till köp av varor och tjänster, då verksamheten redovisar underskott avseende personal- och övriga verksamhetskostnader. Framtiden Arbetet med elektronisk fakturahantering kommer att fortsätt, bl.a. genom att ta emot fakturor på elektronisk väg. Pilotleverantörer kommer att bli TeliaSonera och Vattenfall. Dessa två leverantörer kommer att testköras under hösten

15 KOMMUNSTYRELSEN Fastigheter Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 141, 162, 163, 5119, 7112, 7113, 712, 713, 714, 732, 741, 742, 743, 746, 747, 7524, 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträcker sig till med möjlighet till förlängning år. 1 januari 2006 övertog kommunen SJ-området med ökade driftkostnader och nya investeringar som följd. Mål och måluppfyllelse Verksamheten skall under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. Viktiga händelser Ett flertal projekt pågår under året, såsom rivning /försäljning av pensionärslägenheter i tätorten, försäljning av Hantverkaren 14, ombyggnad av kök Hembergsskolan och Åsbacka, arbetet med Tillgänglighet 2010, röjningsarbeten och upphandling av elleveranser. Ett nytt resecentrum skall byggas, anbudstiden för totalentreprenaden går ut den 24 september. Under tiden bedrivs bussgods i provisoriska lokaler. Från Arbetsmiljöverket har förelägganden kommit avseende flera fastigheter/verksamheter. Verksamhetens ekonomiska resultat I prognosen har kr i avskrivningskostnader i samband med försäljning av p-stugor medräknats. Hänsyn har inte tagits till försäljning av Hantverkaren 14. Försäkringskostnaderna beräknas överskrida budget med kr, även energikostnaderna har ökat. Framtiden På Ekorrbacka skapas ett nytt industriområde för bl.a. Bilprovningen. Andra framtida utvecklingsplaner är bl.a. ett nytt torg och den påbörjade utvecklingen av fjälldalarna. 15

16 Omfattar verksamhet: 7511 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med Skyways AB med förbindelse till Stockholm/Arlanda via Storumans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med den 25 oktober Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen skall ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Material. Processerna är indelade i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem. Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav (M 3 ). Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen. Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten. Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp. Mål och måluppfyllelse Kommunens flygverksamhet skall genom ökad marknadsföring arbeta för en utveckling mot ett folkflyg. Genom ett ökat samarbete i regionen skall Sagadal flygplats etablera sig som Södra Lapplands Flygplats Jämförelsetal Ant passagerare KOMMUNSTYRELSEN Flyg Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor 16

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer