AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN"

Transkript

1 AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Kfm

2 Delårsrapport april 2007 Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet till och med andra tertialen 2007 och en prognos för hela året Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Vi hoppas att du finner årsredovisningen intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Fakta om Vilhelmina 3 Politisk organisation 5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 6 Kommunens kostnader och intäkter 7 Drift och investeringsredovisning 8 Personalredovisning 10 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 11 Kultur- och utbildningsnämden 34 Socialnämnden 69 Miljö- och byggnadsnämnden 78 Finansiering 80 Koncernföretag Delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Vilhelmina Bostäder AB 81 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 82/85 Balansräkning 83/86 Noter 88 Redovisningsprinciper 91 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA tel: e-post: Begreppsförklaringar 93

3 INLEDNING augusti Årets resultat, Mkr 6,6 23,1 12,5 8,5 7,4 För 2007 visas utfall per 31 aug, ej prognos på helår Nämndernas budgetavvikelser, Mkr -18 1,4-16,8-20,7 Nettokostnadernas andel av skatteint., % Nettokostnadernas andel av skatteint., % där nettokostnaderna just fr reavinster/- förluster (se not 8) och nedskrivning aktiekapital Norrheden Torv AB (1 080 tkr) Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvesteringar, Mkr 21,5 11,1 18,7 17,8 9,0 Låneskuld, Mkr 13,7 12,3 11,0 9,9 8,8 Soliditet, % Borgens- och övr ansvarsförbindelser, Mkr 257,4 229,4 227,7 211,6 Kommunala skattesatser 2007 Källa: SCB, Statistikdatabasen/Offentlig ekonomi Genomsnittlig utdebitering Vilhelmina Länet Riket Kommun ,78 Landsting 10,50 10,50 10,78 Skatteunderlag, kr/inv, Skatteunderlag, index,

4 BEFOLKNING Folkmängd Källa: Skatteverket 31 augusti 2007 Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från 31 aug 2006 till 31 aug från 1 jan 2007 till 31 aug aug från 31 aug 2005 till 31 aug från 1 jan 2006 till 31 aug 2006 Befolkningsuppgifterna per 31 augusti är hämtade från den statistik kommunen erhåller från Skatteverket och utgörs således inte av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga uppgifter. I den statistik kommunen erhåller från Skatteverket finns en viss eftersläpning vilket medför att en differens kan uppstå i förhållande till de officiella uppgifterna. Uppgifterna om antal födda, döda, in och utflyttade avser perioden från 1 januari till 31 augusti respektive år. Begreppet utflyttade innefattar även utvandrade. Befolkningsutveckling 1995 augusti Befolkningsstruktur 2006 Källa: SCB Andel (%) av befolkning Ålder Vilhelmina Länet Riket 0-6 7,2 7,1 7, ,2 13,6 13, ,2 10,2 8, ,8 25,4 26, ,1 25,8 26, ,8 12, w 6,7 5,2 5,4 4

5 POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf Leif Ahlmark C Kd Fp M S V Revision Sammankallande Per-Olof Nilsson K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Gunnar Hörnlund Nämnder Bolag Valnämnd Ordf Tore Granberg Vilhelminabostäder 100 % Ordf Lilli-Ann Forsberg VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Jonny Kärkkäinen Socialnämnd Ordf Maria Kristoffersson Miljö och byggnadsnämnd Ordf Lars Eliasson 5

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINANSIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden uppgår till 7,4 mkr, vilket motsvarar 2,9 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Detta skall jämföras med det av fullmäktige uppsatta målet på 1,25 %. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med augusti månad, och pekar mot en negativ förändring av det egna kapitalet med 3,5 mkr, och en negativ avvikelse mot budget med 1,8 mkr. I redovisad förändring ingår realisationsvinster på 0,2 mkr varför balansresultatet uppgår till 7,2 mkr. Totalt visar prognosen på ett underskott mot budget på 3,5 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 7,8 mkr, och kompenseras delvis med överskott kommunalskatt, avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2007 uppgår till totalt 41,3 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 9,0 mkr eller 21,8 % förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte gjorts, utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 7,4 mkr till totalt 393,0 mkr per ,3 364,1 376,6 385,6 393,0 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 30,7 mkr under perioden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr Likvida medel 34,5 59,0 72,4 87,3 76,3 Kortfr plac 51,2 51,3 51,7 56,7 58,6 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån balanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen Aktier 28,6% Räntebärande Värdepapper 69,9% Likvida medel 1,5% Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för perioden uppgår till 2,0 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en ökning med 0,4 mkr i förhållande till motsvarande period

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per fördelar sig enligt nedanstående diagram: Finansiella kostnader; 3% Tjänster; 28% Material; 4% Bidrag; 3% Avskrivningar; 3% Personal; 60% Kommunens intäkter per fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Bidrag; 12% Hyror och arrenden; 2% Taxor och avgifter; 8% Försäljningsmedel; 3% Övrigt; 4% Finansiella intäkter; 4% Skatteintäkter; 39% Generella statsbidrag och utjämning; 27% 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING Driftredovisning, Mkr Nämnd/styrelse Utfall Budget Prognos Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen 113,7 70,3 43,3 66,7 69,2-2,4 70,5 Kultur- och utbildningsnämnd 134,1 17,7 116,4 181,7 186,5-4,9 183,6 Socialnämnden 125,3 27,4 97,9 151,6 152,2-0,6 143,4 Miljö- och byggnadsnämnden 1,9 0,7 1,2 2,1 2,1 0,1 1,7 Totalt 375,0 116,2 258,8 402,1 410,0-7,8 399,2 0,5% 16,7% 37,8% 45,0% Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden INVESTERINGSREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Budget Utfall Bokslut Kommunstyrelsen 28,2 6,0 10,4 Kultur- o utbildningsnämn 10,9 2,1 4,9 Socialnämnd 2,1 0,5 2,5 Totalt 41,3 8,6 17,8 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, Mkr För 2007 anges förbrukade investeringsmedel i förhållande till budget per Pågående investeringsprojekt Tkr Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår. Av den totala investeringsbudgeten om tkr är tkr tilläggsanslag från föregående år, samt tkr utgörs av under året beviljade tilläggsanslag. Underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Ingen av kommunens nämnder och styrelser har tagit med sig ett underskott från 2006 till Pågående större projekt Beräknad Bokslut Utfall Återstår Anvisade Utgift medel Projekt Ombyggnad kök , , Sanering/rivning vattenverk ,6 344,1 247, Konverteringsåtgärder från olja till pellets ,9 249,8 463, ,4 Nya Torget ,1 54,4 842, Ekorrbacka fastighet , , Busstation/järnvägsområde , , Flyget släckbil 2 560, , , ,8 Bollhall , , Konstgräsplan Tjärnvallen ,5 0,8 133, Projektering Museum ,2 10,1 592, Upprustning Kyrkstan , , ,5 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 31 juli 2007 Bevakning av sjukfrånvaro Totalt sett är sjukfrånvaron hittills under 2007 något större än under samma period förra året. I jämförelse med hela året 2006 är sjukfrånvaron totalt sett lika stor. Kvinnornas sjukfrånvaro är mer än dubbelt så stor som männens och uppvisar en svag ökning jämfört med Männens sjukfrånvaro har ökat något i jämförelse med samma period förra året, men är fortfarande lägre än under hela året ,1 9,4 9,3 9 9,3 5 4,2 4,6 Kvinnor Män Totalt Hela 2006 jan-juli 2006 jan-juli 2007 Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt i förhållande till ordinarie arbetstid Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och över. I jämförelse med samma period förra året kan man dessutom se en relativt stor ökning av sjukfrånvaron i den gruppen, 1,4 procentenheter. Jämfört med hela 2006 är ökningen nästan obefintlig. Gruppen 29 år och yngre har betydligt lägre sjukfrånvaro än de andra två åldersgrupperna, men uppvisar en ökning jämfört med samma period förra året samt hela år Den enda åldersgruppen som har en minskande sjukfrånvaro är åldersgruppen år ,7 11,8 10,4 9,2 9,2 8,8 2,9 3,4 2,7-29 år år 50- år Hela 2006 jan-juli 2006 jan-juli 2007 Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförade: Gunnar Hörnlund 1:e vice ordförande: Åke Nilsson 2:e vice ordförande: Rickard Norberg Antal ledamöter: 11 Kommunstyrelsen Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetsbeskrivning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta styrprinciper för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser Den 31/ var befolkningsantalet 7266 vilket utgör en minskning med 14 personer sedan årsskiftet. Röjningsarbeten inom tätorten fortlöper, området runt järnvägen är det som kommer att prioriteras under hösten Ny elleverantör har antagits och förhoppningen är att vi i det nya avtalet skall få större möjligheter till uppföljning och sänkta elkostnader. Byggnation av ett nytt resecentrum påbörjas hösten 2007 och beräknas vara klart 3:e kv Flygets dag genomfördes den 16 juni med ett mycket bra utfall avseende besökare och innehåll. Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Styrgruppen för Stalon 2 projektet har beslutat att förlänga förstudien med ytterliggare tre månader, detta innebär att folkomröstningen genomförs i perioden 4:e kv Under året pågår ombyggnad av Åsbacka och Hembergsskolans kök. Syftet är att åtgärda livsmedelssäkerheten samt de arbetsmiljöproblem som tidigare påpekats. Rationalisering och effektivisering av de båda köken görs med ny teknik och bättre flöden. 11

12 KOMMUNSTYRELSEN Fastigheten Hantverkaren 14 ( Stenmans mm ) har försålts, nuvarande verksamhet planeras fortsätta. Krontjärnsstugan säljs till SA Action adventure. Informationsmöte med fastighetsägare har arrangerats av ett norskt företag som undersöker förutsättningar för rödingsodling i Malgomaj- Lieboda och MKB-utredning är under upprättande. Kommunen har medverkat på mässan TUR 2007 i Göteborg tillsammans med Västerbotten turism. I början av sommaren inlånades ett gammalt ånglok till stationsområdet, vilket skall verka som ett av många historiska inslag i kommunens historieutbud. Beläggningen av Sagavägen är slutförd och invigning kommer att genomföras i slutet av september. Det kommer att gynna den turistiska utvecklingen i området men även näringsutvecklingen i övrigt. Sommarens turistbesökande har enligt preliminära beräkningar varit högre än på många år vilket har varit gynnsamt för Vilhelmina. Räddningskåren i Dikanäs har flyttat verksamheten till egen lokal med lägre hyreskostnad. Arbetet med andra generationens handlingsprogram har påbörjats under augusti Inriktningen i arbetet är att processa och producera underlag för beslut till säkerhetsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor och lagen om extra ordinära händelser. Vattenverket vid Baksjön har nu rivits och ny byggnad för pumpstationen har uppförts och färdigställts. Vilhelmina kommun har ställt sig positiv till en förstudie om förändrade förutsättningar i nuvarande naturreservat på Blaikfjället, förstudien skall utreda förutsättningarna att göra om reservatet till nationalpark. Verksamhetens ekonomiska resultat Enligt den prognos som gjorts för 2007 och som bygger på perioden januari augusti uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med tkr. Trots den negativa avvikelsen utgör det ändå en förbättring med 682 tkr jämfört med den prognos som gjordes i april. Avvikelser mot budget återfinns både inom intäktsoch kostnadssidan. Intäkterna beräknas överstiga budget med drygt 2 mkr. Högre intäkter än budgeterat förväntas bl.a. avseende flyget där det framförallt utgörs av förbättring av statsbidraget i jämförelse med vad som var känt vid budgeteringstillfället, vidare inom IT där dels internetavgifterna väntas bli högre än budgeterat liksom intäkterna inom bredbandsprojekten. Även kostverksamheten visar betydligt högre intäkter än budgeterat vilket förklaras av att förskoleköken fördes över till kostverksamheten från 1 januari I den budget som fastlagts för kostverksamheten fanns inte förskoleköken med. Övertagandet ger även motsvarande ökning vad avser kostnadssidan. Några verksamhetsgrenar beräknas inte nå upp till budgeterade intäkter. Så är fallet för t.ex. GVA där bl.a konsumtionsavgifterna inte beräknas uppgå till budgeterat belopp. Även näringslivsenheten och räddningstjänsten förväntas få lägre intäkter än budgeterat. För näringslivsenheten handlar det framförallt om minskade bidrag inom de olika arbetsmarknadsåtgärderna. För räddningstjänsten kan man säga att det lägre intäkterna är av redovisningsteknisk karaktär som följd av att hela bidraget från Krisberedskapsmyndigheten inte beräknas kunna tas i anspråk under innevarande år och därmed skall överföras till kommande år, vilket också har tagits hänsyn till i prognosen. Överskridandet i förhållande till budget på kostnadssidan beräknas uppgå till drygt 4,4 mkr och berör nästan samtliga verksamhetsgrenar. GVA, näringslivsenheten, personalenheten och räddningstjänsten beräknas ge överskott i förhållande till budget vad avser kostnader. Inom GVA är det bl.a. skatter och andra offentliga avgifter inom va- och renhållningssidan som väntas bli lägre än vad som budgeterats. För näringslivsenheten handlar det om lägre kostnader vad gäller arbetsmarknadsåtgärder, vilket ju som nämnts ovan även återspeglar sig på intäktssidan. Lägre driftkostnader för kommunens växel och något lägre personalkostnader än budgeterat ger personalenheten ett överskott i förhållande till budget. Räddningstjänstens beräknade överskott kan hänföras till lägre driftkostnader, bl.a. lokalkostnader, inom räddningstjänstverksamheten samt att budgeterade medel avseende samhällsskydd bara kommer att nyttjas till en mindre del. Underskott i förhållande till budgeterade kostnader återfinns inom verksamhetsgrenarna fastigheter, flyg, IT, kost och övrig verksamhet. För grenen fastigheter utgörs de större underskotten av högre driftkostnader än beräknat för ej uthyrda lokaler, Kyrkstan, p- hem och p-stugor samt ökade kostnader avseende bussgods där ersättningslokaler hyrts då den gamla lokalen rivs för att skapa nytt resecentrum. Även kostnaden för kommunens försäkringar har ökat mer än vad som kunnat förutses i budget. För flygets del har de ökade satsningarna under året även fört med sig ökade driftkostnader. Inom IT utgörs merparten av budgetavvikelsen av kostnader inom bredbandsprojekten, men dessa uppvägs då av motsvarande intäkter. Beträffande kosten hänförs budgetavvikelsen som redan nämnts ovan till övertagandet av förskoleköken. Inom grenen övrig verksamhet kan budgetavvikelsen i huvudsak hänföras till färdtjänst och kollektivtrafiken. Sammantaget innebär det att de största nettoavvikelserna i förhållande till budget återfinns inom verksamhetsgrenarna fastigheter, personal, räddningstjänst och övrig verksamhet, där personal och räddningstjänst beräknas lämna överskott i förhållande till budget. 12

13 KOMMUNSTYRELSEN Framtiden På Ekorrbacka skapas ett nytt industriområde för bl.a. Bilprovningen. Andra framtida utvecklingsplaner är bl.a. ett nytt torg och den påbörjade utvecklingen av fjälldalarna. Beslut har tagits om en förnyad flygcharterserie våren Kommunstyrelsen har beslutat driva FYRAN-projektet under perioden Arbetet med detta måste börja planeras tillsammans med berörda byaföreningar under förvintern. I byarna planeras för samordnad mathantering gällande skolkök och förskolekök. Samordningen innebär dels besparing av investering gällande köksutrustning, underhåll av kök och personalminskning. Inlamndsmässan ekonomiska förening har planer på att överta huvudansvaret för arrangemangen WWW, Hembygdsdagarna, Mikaeli, 1:a advent och Inlandsmässan, här pågår diskussioner om fortsatt hantering. Räddningstjänsten är katalysatorn i arbetet med lagen om skydd mot olyckor och lagen om extra ordinära händelser för kommuner och landsting. Målsättningen är att i nära samarbete med politiker, förvaltningar och företag/verksamheter processa fram ett underlag till säkerhetsprogram som kan beslutas under första kvartalet Regionalt kommunalt samverkansorgan är beslutat och skall börja verka från 1/1 2008, kommunen kommer att ha två representanter i fullmäktige. Organisationens namn är KSO (kommunalt samverkansorgan) Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras av företaget IGE i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet vid Kullen, Djupdal och Mellanås. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm och en MKB är nu under upprättande. Det är också många vindkraftsföretag som projekterar i kommunen. Kommunstyrelsens ledningsgrupp genomför ledningsmöten två gånger i månaden, varav ett av dessa möten delvis ägnas åt budgetuppföljning, detta är en ny rutin som införts Målsättningen är att kunna ge kommunstyrelsen en säkrare budgetuppföljning för att därmed förbättra möjligheten till verksamhets- och ekonomistyrning. Arbetet med att verka för ett differentierat näringsliv och bevarande av mångfalden i fritidsutbudet fortskrider, allt för att påverka demografin positivt. 13

14 Omfattar verksamhet: 8112 KOMMUNSTYRELSEN Ekonomienheten Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommun-styrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Mål: Enheten skall till varje kommunstyrelsesammanträde presentera en övergripande ekonomisk rapport omfattande perioden fram till och med föregående månad. Måluppfyllelse: En kassarapport redovisas vid varje sammanträde. Ekonomin diskuteras i samband med årsredovisning, delårsrapport och budget. Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamhetsgrenens ekonomiska resultat beräknas till ett överskott på 10 tkr. Överskottet är att hänföra till köp av varor och tjänster, då verksamheten redovisar underskott avseende personal- och övriga verksamhetskostnader. Framtiden Arbetet med elektronisk fakturahantering kommer att fortsätt, bl.a. genom att ta emot fakturor på elektronisk väg. Pilotleverantörer kommer att bli TeliaSonera och Vattenfall. Dessa två leverantörer kommer att testköras under hösten

15 KOMMUNSTYRELSEN Fastigheter Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 141, 162, 163, 5119, 7112, 7113, 712, 713, 714, 732, 741, 742, 743, 746, 747, 7524, 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträcker sig till med möjlighet till förlängning år. 1 januari 2006 övertog kommunen SJ-området med ökade driftkostnader och nya investeringar som följd. Mål och måluppfyllelse Verksamheten skall under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. Viktiga händelser Ett flertal projekt pågår under året, såsom rivning /försäljning av pensionärslägenheter i tätorten, försäljning av Hantverkaren 14, ombyggnad av kök Hembergsskolan och Åsbacka, arbetet med Tillgänglighet 2010, röjningsarbeten och upphandling av elleveranser. Ett nytt resecentrum skall byggas, anbudstiden för totalentreprenaden går ut den 24 september. Under tiden bedrivs bussgods i provisoriska lokaler. Från Arbetsmiljöverket har förelägganden kommit avseende flera fastigheter/verksamheter. Verksamhetens ekonomiska resultat I prognosen har kr i avskrivningskostnader i samband med försäljning av p-stugor medräknats. Hänsyn har inte tagits till försäljning av Hantverkaren 14. Försäkringskostnaderna beräknas överskrida budget med kr, även energikostnaderna har ökat. Framtiden På Ekorrbacka skapas ett nytt industriområde för bl.a. Bilprovningen. Andra framtida utvecklingsplaner är bl.a. ett nytt torg och den påbörjade utvecklingen av fjälldalarna. 15

16 Omfattar verksamhet: 7511 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med Skyways AB med förbindelse till Stockholm/Arlanda via Storumans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med den 25 oktober Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen skall ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Material. Processerna är indelade i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem. Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav (M 3 ). Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen. Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten. Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp. Mål och måluppfyllelse Kommunens flygverksamhet skall genom ökad marknadsföring arbeta för en utveckling mot ett folkflyg. Genom ett ökat samarbete i regionen skall Sagadal flygplats etablera sig som Södra Lapplands Flygplats Jämförelsetal Ant passagerare KOMMUNSTYRELSEN Flyg Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor 16

17 KOMMUNSTYRELSEN Viktiga händelser Under perioden 1 februari t.o.m. 15 april genomfördes en charterserie som utföll mycket väl och som gav flygplatsen ett markant ökat passagerarunderlag. Flygets dag genomfördes den 16 juni. Upphandlingsprocess av flygtrafiken inför 2008 genomförs av Rikstrafiken. En statlig utredning av flygplatssystemet i Sverige genomförs under Verksamhetens kvalitativa resultat Passagerarstatistiken har ökat jämfört med föregående års respektive månad med: 26 % januari 68% februari 42% mars 35% april Framtiden Målsättningen är att även 2008 kunna genomföra en liknande charterserie som den under

18 KOMMUNSTYRELSEN GVA Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 151, 152, 153, 154, 155, 161, 164, 7111, 7522, 762, 763, 8134, 8135, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 8282 samt 829 Verksamhetsbeskrivning GVA-enheten ansvarar för kommunaltekniken i kommunen, innebärande att medborgarna skall betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Kommunens vaktmästeri/transportservice ligger numera i denna enhet. Enheten hanterar även bidrag till enskilda vägar och till pensionärer för snöröjning. Taxorna för vatten och renhållning skall ge en 100 %-ig täckningsgrad. Mål och måluppfyllelse Enheten skall under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Mängden brännbart avfall som transporteras till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall. År Renhållning-brännbart avfall/inv Ingen volymminskning Vatten Täckningsbidr förbättrat Gator-upprustning/underhåll ant m Minimalt underhåll Viktiga händelser Från 1 maj har kommunen övertagit ansvaret för Postgatan och Järnvägsgatan från Vägverket. Förhandlingar om förbränningsavgift avseende sopor förs med Umeå Energi. Ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i syfte att minska volym och kostnad är under politisk behandling. 18

19 KOMMUNSTYRELSEN IT Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 8113 (intern verksamhet och projekt 5310), 1332 (bredbandsprojekten) Verksamhetsbeskrivning IT-enheten samordnar kommunens samtliga IT-förehavanden. IT-enhetens uppdrag är enligt kommunens ITstrategi att tillhandahålla verksamheternas IT-system så säkert som möjligt med lägsta grad av störning till lägsta möjliga kostnad. IT-enheten driftar idag ca 45 verksamhetssystem fördelat på 30 servrar varav infrastruktur, intranät och telefoni förvaltas av enheten själv. Det finns ca 750 datorer i maskinparken som enheten förvaltar och administrerar. IT-enheten driftar även det nät som Vilhelmina kommun genom bredbandsprojekten etablerat i kommunen och äger. Vilhelmina kommun genom IT-enheten står som värd för samverkansprojekten i regionen rörande bibliotekssystem, lönesystem, PA-system, säkerhetslösning för biljettbokningssystem för flygverksamheten samt ärendehanteringssystem. Mål och måluppfyllelse Enheten skall under planeringsperioden arbeta för att minimera antalet störningar i IT-trafiken. Under planeringsperioden ska en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ske med målsättning att ytterligare öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. År Ant rapporterade störningar i: intranätet -10 % -10 % Internet -10 % -10 % Jämförelsetal Ant anslutningspunkter i kommunen Tillgänglighet 07:00 22:00 - Intranätet (mätpunkt IP-monitor 99,97% 99,90% 99,92 % - Internet (mätpunkt brandvägg) 99,98% 99,85% 99,87% Viktiga händelser Under hösten tillkommer en tjänstledighet. Inskolningstiden för en ny tekniker är lång. Tillgängligheten vid problem i infrastrukturen riskeras därför under en övergångstid bli längre. Den uppgradering som förestår avseende kommunens växel kommer att påverka enheten. Fyran-projketet startar upp, enligt beslut i kommunstyrelsen. Framtiden Kommunstyrelsen har beslutat driva FYRAN-projektet under perioden Arbetet med detta måste börja planeras tillsammans med berörda byaföreningar under förvintern. 19

20 KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsfunktion mm Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2007 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor Omfattar verksamhet: 091, 8111, 8132 samt 816 Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet och kommunledningsfunktionen omfattar personal som till huvudsaklig del arbetar direkt under kommunens politiker, med sammanträdesadministration och som sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt valnämnd. Vidare svarar verksamhetsgrenen för kommunens centrala post- och kopieringsfunktion, arkiv samt alkohol- och lotteritillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dispensgivning enl TrF. I verksamheten ingår tillika kommunchefen som enligt fastställd ledningsorganisation är kommunens högste ledande tjänsteman. Mål och måluppfyllelse Kommunkansliet och kommunledningsfunktionens övergripande mål är att utföra en effektiv sammanträdesadministration, fullfölja arkivmyndighetens ansvar för att arkiven bevaras, hålls ordnande och vårdas enligt gällande reglementen och lagstiftning. Som central post- och kopieringsfunktion erbjuda kontinuerlig samt god och effektiv service till övriga förvaltningar, politiker m.fl. Att tillståndshandläggningen sker på ett effektivt sätt med korta handläggningstider samt med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen. Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet. Att i övrigt tillgodose allmänhetens rätt till insyn och kontroll av det allmännas angelägenheter i enlighet med offentlighetsprincipen. Viktiga händelser Nya rutiner för utskick av sammanträdeshandlingar har införts. Det innebär att handlingarna publiceras på hemsidan och hämtas av de politiker som uppbär datorersättning samt av tjänstemän och media. Detta kommer att medföra minskade kostnader för bl.a. kopiering och porto. Verksamhetens ekonomiska resultat Det prognostiserade resultatet för 2007 som pekar på ett plusresultat mot budget är att hänföra till att 12,5 % av lönen för en assistenttjänst är budgeterad på kontot för alkoholtillstånd, att en assistenttjänst ej varit tillsatt under tre månader samt att återhållsamhet avseende inköp mm kommer att iakttas. Framtiden Att planera och genomföra folkomröstning. Rutiner för arkivhantering kommer att behöva ses över. Behov av program för datorstöd kan bli aktuellt. Utbyte av färgkopiator och kartkopiator kommer att bli aktuellt inom en snar framtid. Maskinerna är gamla, främst kartkopiatorn, och dyra i drift. 20

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN

APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN APRIL 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Enligt den kommunala redovisningslagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Delårsrapport 2006-04-30. Inledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Delårsrapport 2006-04-30. Inledning -04-30 Enligt kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Remissutgåva 2009-06-09

Remissutgåva 2009-06-09 2010 2012 Remissutgåva 2009-06-09 Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer