FÄLTSTUDIER SYDSVERIGE ARBETSRAPPORT 24 JANUARI 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLTSTUDIER SYDSVERIGE ARBETSRAPPORT 24 JANUARI 2011"

Transkript

1 FÄLTSTUDIER SYDSVERIGE ARBETSRAPPORT 24 JANUARI 2011 Forfatter: EJO Sidst gemt: :35:00 Sidst udskrevet: :35:00 https://webdav1.storegate.com/emilia.johansson/molnet/produktion/1034 Tillväxtverket Fältstudier/Möte 7-9 februari/arbetsrapport 7-9 februari/arbetsrapportoxfordresearch.docx Revision: 2 Antal sider: 24

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Fältstudier i Sydsverige... 4 Entreprenörskap och företagande i projekten... 5 Metoder för rekrytering och arbetssätt... 5 Projektens iakttagelser och lärdomar... 6 Finansiering... 8 Strukturfondens begränsningar... 9 Horisontella kriterier... 9 Samspel mellan deltagare, projektorganisation och samverkanspartners Projektens fortlevnad och överförbarhet Regional kontext Fem utvalda projekt Integration genom arbete Kompetensutveckling i mediabranschen ENTRIS Entreprenörskap i skolan Somalier startar företag Hushållsnära tjänster med Entreprenörskap Reflektion

3 Sammanfattning Oxford Research genomförde under vecka intervjuer med samtliga projektledare i de fjorton projekt i Sydsverige med förekomster av entreprenörskap och företagande som har identifierats. Alla projekt är vitt skilda åt i sin natur delvis eftersom de återfinns inom båda programområden men även på grund av deras olika fokus på och definition av entreprenörskap. Rapporten är därför strukturerad efter de olika rubriker vi har använt oss av i intervjuerna. Fem projekt, som erbjuder mer lärdomar om metoder och arbete med entreprenörskap och företagande i ESF-projekt, har beskrivits mer i detalj. Utifrån dessa projekt kan främst följande slutsatser dras: Få projekt har resulterat i egenföretagande: Det är bara i undantagsfall som projekten har resulterat i entreprenörskap i en traditionell bemärkelse på så sätt att projektdeltagarna har startat företag. Detta kan härledas till att målgrupperna i de studerade projekten vanligtvis står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Att starta eget blir ofta ett för stort steg för projektdeltagarna. Det hade varit intressant att se vilka resultat liknande projekt hade gett med projektdeltagare som stod närmre arbetsmarknaden. Förankring i kommunal verksamhet: De projekt inom Programområde 2 som har haft en tydlig kommunal förankring har haft lättare att rekrytera deltagare och generellt en bättre kommunikation med andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen. En annan aspekt som påverkar projektet postitivt är att samverkan med utomstående aktörer har inletts tidigt. Det är tydligt i de projekt som har god kontakt med näringslivets aktörer att längden på relationen spelar roll. Projektledarskapet: Projektledarens roll är i de projekt vi har studerat vital. Så kallade eldsjälar som lägger ner mycket tid på att få förståelse för målgruppen är avgörande framgångsfaktorer. Betydelsen av rekrytering: En rekrytering av projektdeltagare som resulterar i deltagare som står längre ifrån arbetsmarknaden än väntat riskerar att göra projektet metod mindre effektiv, att det krävs mer arbetet per individ samt att projektet har svårare att nå sina mål. Språkets betydelse övervärderat: Det studerade projekt med personer med introduktionsersättning som målgrupp som har resulterat i flest fall av egenföretagande fokuserar inte på språkutveckling utan menar att språkinlärning snarare är en naturlig konsekvens av etablering på arbetsmarknaden. Detta synsätt har visat sig framgångsrikt och står i kontrast till ett annat projekt med liknande metod och inriktning som ser språket som en nödvändighet. Detta projekt har inte uppvisat samma goda resultat. 3

4 Fältstudier i Sydsverige För att fånga upp lärdomar kring hur entreprenörskap och företagande på olika sätt kan användas som metod för att förhindra utslagning från arbetsmarknaden och bidra till ökad sysselsättning för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden har Oxford Research intervjuat representanter för projekt i Skåne och Blekinge. Totalt har 14 intervjuer genomförts. I de flesta fall intervjuades projektledaren och i vissa fall även representanter från projektägaren. Under den 6-10 december 2010 genomfördes tolv personliga semistrukturerade djupintervjuer, en intervju per telefon och en personlig intervju senare i december. Följande personer och projekt har intervjuats: Azad Jonczyk, projektledare för Integration genom Arbete (Åstorp), Margaretha Rolfson, projektledare för Somalier startar företag (Rosengård, Malmö), Thomas Ladö, projektledare för Hushållsnära tjänster med entreprenörskap (Eslöv), Roger Alfh, projektkoordinator, Carina Sandelin, projektledare/utvärdering, och Pär Lindkvist, projektledare för Ambassadörsutveckling (Kävlinge), Ingrid Haraldsson, projektledare för Företagsakademin 2.0 (Malmö), Mari Turesson, projektledare för Burlöv Center ett leende center (Burlöv), Sofia Magnusson, projektledare, och Claes Magnusson, representant för projektägaren, för Kompetensutveckling i mediabranschen (Malmö), Anders Nilsson, projektägare, och Carl-Gustaf Rasmusson, projektledare för Tillväxtskola för mogna företag (Ystad), Ingela Håkansson, projektledare för FKG 09 (Olofström), Nils Phillips, projektledare för Social ekonomi som utvecklingskraft i regionen (Malmö), Tom Magnusson, projektledare för MINE (Malmö), Sara Årestad, projektledare, och Sandra Novén, projektledare för Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling (Malmö), Charlotta Levin, bitr. Projektledare för ENTRIS Entreprenörskap i Skolan (Lund). Michael Abrahamn, representant för projektägaren för Framtidens Bildemontering (Stockholm) I samband med intervjuerna stod det klart att några projekts genomförande skiljt sig från vad som uttryckts i ansökan. Vissa har följt ansökan, medan andra har fått prioritera och justera genomförandet i samråd med ESF. 4

5 Entreprenörskap och företagande i projekten Hur och i vilken utsträckning projekten arbetar med entreprenörskap och företagande skiljer sig mellan projekten. Ett par har en tydlig inriktning mot entreprenörskap medan de flesta har mindre explicit fokus på frågorna. Att definitionen av entreprenörskap och företagande skiljer sig åt mellan projekten är tydligt i både ansökningar och utvärderingsrapporter. Vid intervjuerna framkom att även praktiska definitioner och arbetssätt är olika. Den definition som Tillväxtverket stipulerar är bred. Förutom den förekommer snävare och mer traditionella definitioner av entreprenörskap. Projektledarna Sandra Novén och Sara Årestad, för Entreprenörskap, mångfald, affärsutveckling, beskriver att den definition projektet använder sig av innebär att göra något med de möjligheter man har, vilket liknar Tillväxtverkets definition. I projektet Tillväxtskola för mogna företag utgörs entreprenörskap av utveckling av traditionellt företagande i mogna företag. Ett moget företag definieras som ett företag som existerat i minst tolv månader, även om projektägarrepresentanten Anders Nilsson och projektledaren Carl-Gustaf Rasmusson är eniga om att den övervägande majoriteten av de deltagande företagen har funnits i minst tre-fyra år. Några företag har existerat i flera generationer. Charlotta Levin, biträdande projektledare för ENTRIS - Entreprenörskap i Skolan, menar att projektets arbete kring entreprenörskap sker ur ett brett perspektiv. Dels innefattar det konkret företagande, exempelvis i form av Ung Företagsamhet (UF), vilket innebär att elever startar egna företag, och dels innefattar det ett pedagogiskt förhållningssätt. Hushållsnära tjänster med entreprenörskap använder två definitioner, en bred och en konkret. Thomas Ladö, som är projektledare, beskriver att den breda definitionen innebär att alla tillsammans arbetar för att nå framgång utifrån ett perspektiv som han kallar att använda möjlighetsglasögon. Den konkreta definitionen innebär de delar av projektet som bygger på samarbete med andra aktörer för att främja att individuella möjligheter tas till vara. Metoder för rekrytering och arbetssätt Alla deltagare i projekten utgörs inte av människor i utanförskap, utan tvärtom är dessa i minoritet. Flera av projekten anger att rekrytering skett antingen genom användning av projektägarens kontaktnät eller genom tidigare genomförda projekt. Detsamma gäller underlagen för utbildningsinsatser inom kompetensutvecklingsprojekt. Rekryteringen inför Tillväxtskola för mogna företag gick till så att projektägaren och näringslivscheferna i de berörda kommunerna pekade ut ett antal företag som de menade var aktuella för deltagande. Av dessa 80 företag önskade 50 att delta i projektet. För att binda företagen krävde projektorganisationen signering av ett avtal där krav om att företagen skulle bistå med arbetstid, kontaktpersoner, rapportering etc. stipulerades. I avtalet fanns även ett krav om återbetalningsskyldighet för att minimera risken för bortfall och oseriöst deltagande. Inför projektet FKG 09 utgjorde, enligt projektledaren Ingela Håkansson, medarbetarsamtal i företagen underlaget för vilka kurser som skulle genomföras. Eftersom Volvo var den i särklass största aktören användes deras mall för att undersöka kursefterfrågan även för andra deltagande företag. När det gäller rekrytering av deltagare till Somalier startar företag förklarar projektledaren Margaretha Rolfson att det är handläggare hos Socialtjänsten som 5

6 beslutar om en individ får delta i projektet, vilket hon upplever ha blivit problematiskt för projektets möjlighet att uppfylla målen. Detta dels eftersom antalet deltagare inte blivit så högt som angetts i ansökan och dels eftersom, som hon upplever det, att projektet fått individer som befinner sig längre från arbetsmarknaden än man väntat sig. Även för ENTRIS var det till viss del svårt att rekrytera deltagare, på grund av att skillnader i intresse för kompetensutvecklingsprojektet från skolförvaltningars, skolledningars och skolpersonals sida. Lågkonjunkturens påverkan på rekrytering Flera projekt anger att de har påverkats av den lågkonjunktur som påverkat ekonomin som helhet. Majoriteten av dem menar att det främst varit möjligheterna till rekrytering som försvårats. I exempelvis Företagsakademin 2.0 menar projektledare Ingrid Haraldsson att rekryteringen kom sig ur en tidigare version av projektet som väckt många företags intresse att delta. Dock uppstod problem när projektet väl skulle påbörjas eftersom företagen i samband med lågkonjunkturen inte var lika villiga att delta i kompetensutveckling och att projektet därför hade svårt nå det antal deltagare som angivits i ansökan. Även för Integration Genom Arbete, där Azad Jonczyk är projektledare, försvårades möjligheter att förse deltagarna med praktikplatser under lågkonjunkturen. Projektens iakttagelser och lärdomar Flertalet projekt presenterar resultat som visar att inställningen till entreprenörskap och företagande har förändrats hos deltagarna, även om majoriteten av dem påpekar svårigheter med att mäta förändrade attityder och möjligheter. Det påpekas också att effekter av att delta i kompetensutvecklings- och arbetsmarknadsprojekt kan komma först flera år senare. Kurs- och utbildningsutbud Inom flera projekt, såsom ENTRIS, Kompetensutveckling i mediabranschen, Tillväxtskola för mogna företag, Företagsakademin 2.0 och FKG 09, erbjuds både breda och mer specifika utbildningar. Förutom kompetensutveckling i form av kurser ingår även personlig coaching som moment i flera av projekten. Exempel på det är coaching för ledare i företagen inom Kompetensutveckling i mediabranschen och företagsspecifik coaching i Tillväxtskola för mogna företag. Representanter för Företagsakademin 2.0 och Tillväxtskola för mogna företag nämner att kompetensutveckling kan ha särskilt stor kraft i små företag, eftersom enskilda personer har flera roller och stor betydelse i den typen av organisationer. Att arbeta utifrån individens egna förutsättningar är något som lyfts fram som nödvändigt i flera projekt, bland annat Ambassadörsutveckling, Integration genom arbete, Kompetensutveckling i mediabranschen och Somalier startar företag. Möjligheter till nätverkande Både för Tillväxtskola för mogna företag och Företagsakademin 2.0 nämns att en stor del av utvecklingen hos deltagande företag inte endast skett på grund av kompetensutvecklingen, utan också på att företagen fått en nätverksplattform. Möjligheten att driva nätverk har sedermera resulterat i nya affärsmöjligheter och samarbeten. Från Tillväxtskola för mogna företag ges exempel på att ledarskapsutbildningarna, där ledare för flera företag diskuterat liknande erfarenheter, lett till att företag kunnat samarbeta för att nå en större kund. Företagsakademin 2.0 menar att tidigare estimeringar från projektet visar att en utbildning i nätverkande om 6

7 fyra tillfällen, med 60 deltagare, resulterade i påbörjade affärer värda över tre miljoner SEK. Tidsmässigt glapp Något som också påpekas av flera intervjupersoner, bland annat Sofia Magnusson som är projektledare för Kompetensutveckling i mediabranschen, är ett tidsmässigt glapp mellan inventering av kompetensbehov och genomförande riskerar att göra inventeringen inaktuell. Ambassadörs- och mentorsprojekt Tre av projekten faller inom ramen för ambassadörs- eller mentorskapsprojekt vilket innebär att man arbetar med kompetensutveckling som kan leda till förändring i minst två led. Projektet Ambassadörsutveckling drivs i tätt samarbete med projektet Jobbinvestering. Kombinationen av metoderna syftar, enligt projektrepresentanter Roger Alfh, Carina Sandelin och Pär Lindkvist, till att både underlätta mottagande av praktikanter på arbetsplatser och inträde på arbetsmarknaden för personer som står utanför densamma. ENTRIS fokuserar på att utbilda skolpersonal att vara och utbilda entreprenöriellt och därmed påverka elevers framtida möjligheter att bli entreprenörer. MINE använder mentorskap för att ge arbetsgivare bättre förutsättningar att ta emot mångkulturell kompetens. Olika fokus på språkliga kunskaper Synen på vikten av att kunna svenska skiljer sig åt mellan projekten. Inom vissa projekt fanns redan före projektstart tydliga idéer och uppfattningar om hur projektet skulle struktureras och vilka arbetssätt som skulle vara mest effektiva för att nå målen. I Integration genom arbete menas att språket inte är avgörande för att delta på den svenska arbetsmarknaden. Projektet fokuserar därför snarare på att alla projektdeltagare ska vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen, än att alla ska genomgå SFI-utbildning. Därför arbetar man enligt devisen om du ger mig en fisk har du gett mig en måltid, men om lär mig att fiska har jag mat för livet. I projektet Hushållsnära tjänster med entreprenörskap framhålls kombinationen av språk- och yrkeskunskaper som framgångskoncept för att hindra utanförskap på arbetsmarknaden och i det svenska samhället i stort. Därför erbjuds deltagarna i projektet både undervisning i svenska och yrkesspecifik utbildning. Även i Integration genom arbete genomförs kompetensutveckling utifrån en individuell handlingsplan. Förbättrade betyg Enligt uppskattningar som ENTRIS gjort har de enheter som arbetat aktivt med entreprenöriellt lärande uppvisat höjda betyg hos eleverna, och att eleverna i större utsträckning tenderar att fundera på sin framtid med framtidstro. Hon menar också att det finns rektorer som använder entreprenörskapskompetens som lönepåverkande faktor för skolpersonal. Att satsa på entreprenöriell pedagogik kan därmed påverka skolpersonalens anställningsbarhet. Försörjningsstöd Projekten Integration genom arbete, Somalier startar företag och Hushållsnära tjänster med entreprenörskap syftar alla till att skapa möjligheter för individer med utländsk bakgrund att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I projektet Integration genom arbete har möjlighet getts att behålla visst försörjningsstöd även efter att man registrerat ett företag vilket möjliggjort för fler att komma till stånd praktiskt med företagande. Detta är något som utgjort ett problem i Somalier startar företag. I Integration genom arbete noteras att det varken är de som klarat av sina SFI-studier eller har erfarenhet av företagande sedan tidigare som kommit till arbete eller startat 7

8 företag. Även i de projekt där traditionellt entreprenörskap inte varit huvudmålet har det förekommit att individer har intresserat sig för att starta företag. Mätbarhetssvårigheter Flera projekt uttrycker att det är svårt att mäta om det entreprenöriella förhållningssättet hos deltagarna har stärkts genom projektet. Flertalet projekt har genomfört undersökningar där frågan tagits upp och mottagit positiv respons. Dock påpekas att företag och organisationer kan vara tröga när det gäller att åstadkomma praktisk förändring. Bland annat menar ENTRIS att skolans värld är organisatoriskt trög och att det tar lång tid innan idéer slår rot i själva organisationen. Hon upplever också att det finns olika inställning på olika nivåer av skolvärlden, exempelvis prioriterar Skolverket frågan om entreprenöriellt lärande medan lärarutbildningarna på universitet och högskolor inte fokuserar på frågan. Finansiering En klar majoritet av intervjupersonerna menar att projektet inte hade kunnat genomföras utan de medel som tillskjutits från ESF. Några menar att det hade varit möjligt att genomföra en mindre variant av projektet men ingen upplever att det kunnat ske i samma omfattning som varit möjlig med ESF-medel. Privat finansiering De allra flesta menar också att finansieringen från ESF utgör det enda finansieringen förutom för projekt i programområde två (PO2, ökat arbetsutbud) där medfinansiering står för 40 % av finansieringen. Några påpekar dock att inte all arbetstid som används ersätts från ESF. Exempelvis menar representanterna för Tillväxtskola för mogna företag att den arbetstid som Sparbanken Syd ersätts för inte motsvarar det man egentligen lägger ner på projektet. I projektet FKG 09 står de företag som har fler än 250 anställda (Dynapac och Volvo) för en del av finansieringen själva. Medfinansiering Inom PO2 uppges medfinansiering kunna leda till problem på flera sätt. Flera projekt menar att eftersom medfinansieringen är beroende av den deltagande individens ersättningsnivå riskerar projekt att få finansiella problem om en stor andel av deltagarna har låga ersättningsnivåer. Detta riskerar också att leda till särbehandling och diskriminering. Ett liknande problem uppkommer också genom att deltagare som når mål, det vill säga lyckas med sin etablering på arbetsmarknaden, exkluderas ur projektet, vilket också leder till minskad medfinansiering. Integration genom arbete upplever att systemet innebär en bestraffning för lyckade projekt. Vidare understryks hos Företagsakademin 2.0 att det finns en tendens hos ESF att underskatta vikten av professionalitet hos projektledarna, speciellt när det gäller stora projekt med omfattande upphandling, där det också krävs kunskap om ESF:s regelverk för stödberättigande. Ambassadörsutveckling menar även att uppmaningen att föra samman erfarenheter från projekt inom programområde ett (PO1, kompetensförsörjning) och PO2 måste möjliggöras med hjälp av finansiering. 8

9 Strukturfondens begränsningar Alla intervjupersoner menar att strukturfondens regler begränsar projektets handlingsutrymme på något sätt, även om flertalet också har förståelse för att så måste vara fallet. Majoriteten uttrycker också att det har blivit lättare under de senaste åren, byråkratiskt sett, att driva projekt och upplever ett gott bemötande från ESF:s handläggare. Tidsbrist mellan beslut och genomförande En av de mest omfattande begränsningarna från ESF:s sida, vilken återkommer i flera projekt, är att handläggningstiden är lång och att det tar för lång tid mellan förstudieoch genomförandefas. Flera projekt beskriver att besked om beviljande kommit sent eller i samband med semestrar, vilket gjort det svårt att förbereda genomförandet. Ett av de projekt som noterat upphandlingssvårigheter med detta som bakgrund är Framtidens Bildemontering. ESF gav då möjlighet att skjuta på genomförandefasen, vilket projektledaren Michael Abraham uppskattat. Han menar dock att det ledde till ett chicken race för att hinna färdigt med projektet på kortare tid. För ENTRIS innebar problemet att en intresseanmälan skulle inhämtas från skolförvaltningar under skolornas sommarlov, vilket blev svårt att genomföra på ett tillfredställande sätt. Kompetensutveckling i mediabranschen påpekar att väntetiden försvårar för privata aktörer att driva projekt. Det är svårt att äga projekt om man å ena sidan måste avsätta avlönad personal för projektet och å andra sidan måste vänta på besked. Krasst frågar de sig om det är tänkt att företagen ska säga upp personal i väntan på besked? Andra projekt nämner att väntetiden mellan förprojektering och genomförande utgör problem när det gäller att behålla samverkanspartners under hela projektet. Administrativ börda Något som också återkommer bland flertalet projekt är att statistik över deltagande ska insamlas till SCB och att det utgör en omfattande administrativ börda för projekten. FKG 09 har kunnat avhjälpa problemet med hjälp av en mjukvarulösning som sammankopplar scheman, deltagarlistor och anmälan till kurser med den statistik som ska vidarebefordras till SCB. Flertalet projekt påpekar också att ESF ibland tenderar att vara alltför inflexibla och att det påverkar projekten negativt. Företagsakademin 2.0 menar att ESF:s rigida regelsystem inte tillåter anpassning till vad verkligheten bjuder, såsom lågkonjunktur eller personalomsättning. Andra projekt upplever att ESF varit inflexibla när det gäller anpassning till bortfall bland deltagare. En annan form av inflexibilitet som nämns gäller möjligheten att anpassa kursutbud i kompetensutvecklingsprojekt utifrån hur behov förändras. Från FKG 09:s sida påpekas att behoven hos företag och dess medarbetare kan förändras under projekttiden, efter att ha genomgått andra kurser. Horisontella kriterier Flertalet projekt påpekar att de horisontella kriterierna jämställdhet och tillgänglighet berörts i utbildningar. Vissa har även behandlat andra horisontella aspekter, såsom mångfald. Andra projekt menar att de inte pratat om jämställdhet i explicita termer utan ha försökt ha det med sig i dialogen med deltagare för att integrera det i praktiken istället. Kartläggning av horisontella aspekter I en del projekt har kompetensbehov och situationen i organisationer kartlagts även gällande de horisontella kriterierna. Ett exempel på det kommer från Tillväxtskola för 9

10 mogna företag som lät en konsult analysera horisontella aspekter i förprojekteringen, vilket resulterade i en enskild handlingsplan för varje företag. Det understryks att horisontella perspektiv som tagits upp under projektet har behandlats utifrån ett möjlighetsperspektiv, där företagen tillåts se möjliga vinster och möjligheter med att arbeta med frågor som genus och tillgänglighet. Insatser för kvantitativ och kvalitativ jämställdhet ENTRIS beskriver vikten av att inte bara fokusera på kvantifierbara aspekter av horisontella kriterier och menar att entreprenörskap i sig ofta anses vara ett manligt laddat ord. Eftersom majoriteten av ENTRIS målgrupp är kvinnor utgör en del av deras jämställdhetsarbete att visa att kvinnor i lika stor utsträckning som män kan äga entreprenörskaps- och företagandefrågan. Flera av projektledarna uppmärksammar att det finns svårigheter med att arbeta med horisontella kriterier, vilket härleds till målgruppens intresseområden eller inställning. FKG 09 identifierar exempelvis att det krävdes ett par försök att använda olika ansatser för att åstadkomma arbete som passade deltagarna. Hon menar att jämställdhetsarbetet är svårt i den mansdominerade bransch projektet verkar eftersom antalet potentiella deltagande kvinnor är begränsat. Vidare upplevdes att de tips som var mer praktiskt inriktade än processtödet för jämställdhetsintegrerings fungerade allra bäst. Somalier startar företag noterar vikten av att inte bara arbeta med jämställd representation utan också med strukturpåverkande metoder. Projekten Ambassadörsutveckling och Jobbinvestering sker i tät sammanknytning till varandra. I det sistnämnda genomförs intervjuer med alla deltagare för att undersöka enskilda individers arbetslivsbakgrund utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Företagsakademin 2.0 har använt sig av en referensgrupp för att lyfta goda exempel på andra organisationer som arbetat med jämställdhet och tillgänglighet. Ett annat, kreativt, exempel på hur projektet arbetat med horisontella kriterier är att man använde stand up comedy för att uppmärksamma deltagande företag på mångfaldsfrågor. Samspel mellan deltagare, projektorganisation och samverkanspartners Inget av projekten utrycker några större problem i samspelet mellan deltagare. Majoriteten av projekten har inte heller stött på problem i samverkan med andra involverade aktörer. Några av projekten har upplevt svårigheter när det gäller att samverka med involverade myndigheter eller att få myndigheter att samverka med projektet. Förankring hos samverkanspartners Både projekt som riktar sig till företag, såsom Tillväxtskola för mogna företag, och sådana som riktar sig mot enskilda individer, exempelvis Integration genom arbete, understryker vikten av att ha ett fungerande samspel mellan alla inblandade parter. De menar båda att projektets genomförande och resultat underlättas av att alla aktörer involveras i ett tidigt stadium, gärna i förstudien. Då undviks skepsis och frågetecken kring projektets mening eller metod. Somalier startar företag efterfrågar generellt större intresse för projektet och de metoder som används hos aktörer såsom myndigheter. Hon menar att det skulle öppna för en efterlängtad dialog mellan projektet och andra aktörer. Somalier startar företag är också det projekt som upplevt störst motgång i relation till statliga myndigheter, i detta fall 10

11 Arbetsförmedlingen. Andra projekt påpekar att projektet ska vara ett komplement till myndigheter. Generellt upplevs att märkningen ESF på ett projekt underlättar samverkan med andra aktörer eftersom det garanterar kontroll och utvärdering. Något som påpekas som problematiskt är hur olika myndigheter organiseras över kommungränser. För Ambassadörsutveckling har problemet uppstått att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte är indelade i samma geografiska områden, vilket är problematiskt för samverkan inom projektets breda kommunala upptagningsområde. Vikten av välfungerande projektorganisation Flertalet projekt uppmärksammar betydelsen av att projektorganisationen i sig är välfungerande och att det tar tid att bygga upp en organisation som fungerar. Hushållsnära tjänster med entreprenörskap ställer också detta i relation till kringliggande verksamhets ordinarie anställda och påpekar att det även tar tid att få balans i vilken tid och vikt de ska lägga på projektet. Projektens fortlevnad och överförbarhet Projekten skiljer sig åt för i vilken utsträckning det finns planer på att göra projektets lärdomar permanenta, dock är det något som majoriteten av projekten nämner som essentiellt. Tillväxtskola för mogna företag och Integration genom arbete kommer att göras permanenta utifrån en redan utstakad plan. För Integration genom arbete innebär det att hämta hem projektet till den egna verksamheten genom att själva implementera och genomföra utbildningarna under det sista halvåret av projektet. För Tillväxtskola för mogna företag planeras ett tredje steg av tillväxtskolan som ska kunna drivas av kommunerna utan ESF-stöd. Även ENTRIS och Social ekonomi som utvecklingskraft i regionen, där Nils Phillips är projektledare, planerar att projektets lärdomar ska fortleva genom ett uppföljande projekt. Flera projekt, såsom MINE, menar att dokumentation ska garantera att projektet lever vidare i en befintlig organisation, exempelvis hos projektägaren eller en förening. Andra, exempelvis Burlöv center ett leende center, där Mari Turesson är projektledare, planerar att genomföra återkommande aktiviteter i en befintlig organisation. Några ämnar låta nätverk föra resultaten vidare. För att garantera fortsatt kompetensutveckling efter avslutande av Framtidens Bildemontering har projektägaren Sveriges Bilskrotares Riksförbund ingått avtal med utbildningsleverantörer och utarbetat en plan för vad som borde vara grundlig nivå av kunskap för att arbeta inom branschen. För att bibehålla lärdomar projektet nämns att projektet måste dokumenteras noggrant så att logiken kan överföras även om eldsjälar, exempelvis projektledare, försvinner ur organisationen. Överförbarhet Alla projekt menar att projektens resultat och koncept är direkt eller till viss del överförbara till andra kontexter. Flera har också spridit konceptet vidare. Ambassadörsutveckling har spridit konceptet genom att utbilda andra kommuner. Av ambassadörsutbildningens totalt två heldagar och sju halvdagar beräknas cirka fyra halvdagar genomföras enligt det ursprungliga konceptet och resterande fokusera på den egna kommunens förutsättningar, exempelvis hantering av hög ungdomsarbetslöshet eller integration. Även Integration genom arbete och Hushållsnära tjänster med entreprenörskap menas vara överförbara koncept. Hushållsnära tjänster med entreprenörskap understryker också att det inte nödvändigtvis behöver handla om 11

12 samma bransch, utan att konceptet även kan spridas till andra branscher. Något som flera påpekar är att, även om konceptet som sådant är överförbart, krävs att projektägaren har finansiella muskler eftersom driften av projekt kräver utlägg. Regional kontext Flertalet projekt hävdar att det entreprenöriella klimatet i regionen är gott. Projektledningen upplever att det finns ett politiskt stöd för företagande, speciellt i området kring Malmö. Tillväxtskola för mogna företag poängterar dock att även om det finns ett stöd för entreprenöriellt tänkande och beteende, finns en generell skevhet i uppfattningen om västra och östra Skåne. Västra Skåne kopplas ofta till tillväxt och östra Skåne till rekreation. Några projekt, såsom Hushållsnära tjänster med entreprenörskap och Ambassadörsutveckling, beskrivs drivas i regioner som präglats av förändring i olika skalor, vilket drivit bakgrunden till att behovet för projekt finns. I Eslöv uppfattas att frisökningen till gymnasieskolan som infördes 2008 gjort att elever tenderar att söka sig till de större städerna i regionen. I Kävlinge, som tidigare dominerats av sex tunga industrier som nu avvecklats, domineras kommunen av arbetskraft med låg utbildningsnivå. De projekt som riktar sig till företag i flera branscher menar att rekryteringen av företag speglar det kommunala näringslivet. Detta gäller både de verksamhetsområden som företagen arbetar inom samt antalet företag som rekryterats i varje kommun. Ett exempel på sådant projekt ärtillväxtskola för mogna företag. Projektet beskriver att deltagande kommuner befinner sig på olika nivåer i den näringslivsranking som årligen sammanställs av Svenskt Näringsliv. Av den anledningen har kommunerna bidragit med olika många deltagande företag i projektet, utifrån den näringslivsstruktur som finns i kommunen. Bland de projekt vars målgrupp är enskilda individer krävs i de flesta fall att individerna är geografiskt mobila i sitt arbetssökande. Den generella uppfattningen är att inställningen till EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt är god i regionen, även om många aktörer associerar det med byråkrati och pappersexercis. 12

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer