Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011"

Transkript

1 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys Datum Diarienummer RS Näringsdepartementet Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 Denna rapport är disponerad i fyra huvudavsnitt. De tre första avsnitten behandlar Region Hallands bidrag till den nationella strategins prioriteringar och avsnitt fyra behandlar de särskilda återrapporteringskraven i regleringsbrevet. Särskilda avsnitt finns för gränsöverskridande samarbete och samverkan mellan Region Halland, Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Eftersom samverkan sker inom de flesta utvecklingsområden som Region Halland arbetar med redovisas konkreta exempel på samverkan i respektive kapitel. Frågan om hur jämställdhetsperspektivet har inarbetats redovisas i avsnittet om Innovation och företagsutveckling. 1 Innovation och förnyelse Entreprenörskap och Nyföretagande Under 2011 har arbetets fokus varit på metodutveckling av rådgivningssystemet. Den största delen av arbetet inom området har skett inom EU-projektet Bra Bättre Bäst tillsammans med Hallands kommuner. Under 2011 har följande fyra kommunala pilotprojekt startats: Sprinkler är en mötesplats för nya företagare på Facebook som möjliggör dialog mellan nyföretagare, rådgivningskonsulter och offentliga aktörer. Företagens Hus är en fysisk miljö för nya företagare i Falkenbergs kommun och en plattform och för spridning av Campus Varbergs och Science Park Halmstads verktyg. Under pilotperioden har cirka 60 företag medverkat i olika workshops och seminarier. Nyföretagarchecken 2011 är en värdecheck som ger nyföretagare med rätt drivkraft och en god affärsidé i Halmstads kommun, möjlighet till två timmars rådgivning av sju upphandlade konsulter inom marknadsföring, sälj och ekonomi. Nyföretagarcheckarnas resultat Eftersom Nyföretagarchecken 2011 blev uppskattad, med över 300 utdelade checkar, valde vi att utveckla arbetet och lansera checken i hela regionen under Vi har efter

2 2(13) utvärdering valt att öka erbjudandet till sex timmar kostnadsfri rådgivning och har upphandlat 19 konsulter i Halland för denna rådgivning. Mentorskap Laholm syftar till att utveckla metoder för att rekrytera mentorpar och till att marknadsföra möjligheten att delta i mentorsprogram. Pilotprojektet sker i samarbete med Almi. 18 mentorer och 20 adepter har rekryterats. Utöver arbetet i Bra Bättre Bäst har Region Halland påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra de aktörer som vi samarbetar med. För att utveckla de befintliga aktörernas arbete initierade vi projektet En bra start. Projektet syftar till att förbättra och förtydliga de erbjudanden som ges till nyföretagare från Nyföretagarcentrum i Halland och Coompanion Halland genom ett fördjupat samarbete mellan dessa organisationer. Resultatet förväntas bli en utökad behovsanpassad nyföretagarrådgivning eftersom organisationerna tillsammans kan erbjuda flera olika typer av rådgivning. Innovation och Företagsutveckling Konsultcheckar Inom området Innovation och Företagsutveckling har arbetet främst handlat om ERUFprojektet Konsultcheckar. Konsultcheckarna är ett väl fungerande redskap för att arbeta med företagsutveckling och innovativt företagande Region Halland ämnar nu att göra en stor satsning på att fler företag som drivs av kvinnor ska ta del av konsultcheckarna och på så sätt utveckla sina företag. Projektet är direkt kopplat till det halländska näringslivet, eftersom det utformats utifrån de behov och önskemål som uttryckts till samarbetsorganisationerna och i vårt eget utvecklingsarbete samt i dialog med små och medelstora halländska företag. Utöver ökad tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft samt vidareutveckling av det innovativa företagandet som drivs av kvinnor i Halland räknar vi med att insatserna kommer att bidra till en ökad kunskap om vilka behov de kvinnor som driver företag har. Insatserna bidrar också till att framtida tillväxtinsatser blir mer riktade och effektiva. Konsultcheckarnas resultat: Den ekonomiska utvecklingen i företag som fick konsultcheck i det tidigare konsultchecksprojektet under perioden 2008 till 2010 påverkades stark av finanskrisen Förädlingsvärde, omsättning och antal anställda utvecklades över lag sämre än i näringslivet i genomsnitt. Ekonomisk utveckling i företag som genomfört utvecklingsinsatser Hela med hjälp av konsultcheckar Näringslivet Samtliga Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,4 19,3 Omsättning ,8 4,0 Antal anställda ,4 4,3

3 3(13) Utvärderingar av det tidigare projektet visar att konsultcheckarna stärkt konkurrenskraften och bidragit till utökade marknader samt förbättrade affärsplaner. De har även påvisat positiva resultat avseende nya produkter. För ett antal företag bidrog checkarna också till ökat antal anställda. Mot bakgrund av ovanstående redovisning av företagens ekonomiska utveckling finns det anledning att i det nuvarande projektet fördjupa analysen av konsultcheckarnas effekter på den ekonomiska tillväxten i företagen. Connect Väst Region Halland har även initierat projektet Förstärkning av CONNECT Väst Hallands stödsystem för hållbar utveckling av tillväxtföretag. I Halland har Connectverksamheten uppfattats som bristfällig och genom ett samarbete med Connect Väst stärks verksamheten. CONNECT Väst Halland har förstärkt sitt stödsystem till halländska entreprenörer och SMEföretag. Detta för att dels fortsatt kunna hålla ihop de halländska kommunerna, men också för att öka beröringspunkterna med Västra Götaland, där t ex Varberg och Kungsbacka har många gränsöverskridanden samarbeten. Samgåendet med CONNECT Väst förväntas resultera i en långsiktig effektivisering och ett kraftfullare innehåll till halländska entreprenörer och tillväxtföretag. Främja kvinnors företagande Region Halland lämnade i början av 2011 in en intresseanmälan för att driva programmet Främja kvinnors företagande i Halland Region Halland har valt att använda medlen från programmet till att komplettera och förstärka konsultcheckarna inom affärs- och innovationsutveckling. Detta ska leda till att 60 procent av företagen som tar del av konsultcheckarna inom affärs- och innovationsutveckling ska drivas av kvinnor, jämfört med resultatet på 34 procent under den förra satsningen på konsultcheckar. Genom att öronmärka konsultcheckar till kvinnor för affärs- och innovationsutveckling anser Region Halland att medlen på bästa sätt bidrar till: Att öka det innovativa företagandet bland kvinnor i Halland genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse och på lägre sikt öka företagens omsättning och skapa nya arbetstillfällen. Att fler kvinnor kommer i kontakt med och utnyttjar rådgivningssystemen. Att insatserna bidrar till en ökad kunskap om de behov som finns hos kvinnor som driver förtetag. Region Halland ser programmet som en möjlighet att genom konsultcheckar, stärka utvecklingen i företag som drivs av kvinnor. Samtidigt arbetar vi för att förändra rådande strukturer i det företagsfrämjande stödsystemet till att bättre kunna ta emot och stödja kvinnors företagande. Genom att integrera programmet för att främja kvinnors företagande säkerställer vi att varje krona går till kvinnors företagande, vilket vi inte helt hade kunnat säkra om externa projekt hade bedrivits. Under de fyra första månaderna, hösten 2011, var cirka 40 procent av de beviljade checkarna till företag som drivs av kvinnor. Region Halland jobbar på en ny kommunikationsplan samt en ny informationsfolder för att uppnå det högt uppsatta målet på 60 procent.

4 4(13) Innovationssektor Hälsoteknik Under 2011 har fokus inom området legat på att vidareutveckla verksamheten i Hälsoteknikcentrum Halland för att stärka stödet för innovation och förnyelse inom området. Inom ramen för Hälsoteknikalliansen, där företagen är organiserade i en ideell förening, har ett antal seminarier och träffar genomförts med syfte att öka den innovativa kompetensen bland företag, akademi, vård och omsorg. I september 2011 startade Almi Halland i samverkan med Region Halland ett pilotprojekt som syftar till att främja innovationer och förnyelse i vård- och omsorgssektorerna. Projektet erbjuder utvecklingscheckar till små och medelstora företag som arbetar inom vård, hälsa och omsorg och som vill stärka sin konkurrenskraft och skapa nya innovativa lösningar. Under året har flera strategiska allianser upprättats och förstärkts. Region Halland har bland annat blivit medlem i EU-nätverket CORAL som syftar till att utbyta erfarenheter och bidra till att ta fram metoder för storskalig implementering av stöttande teknik och tjänster riktade mot den åldrande befolkningen. Samverkan med nationella aktörer som Swecare, Tillväxtverket, Invest Sweden och Exportrådet har också intensifierats med sikte på att stärka Hälsoteknikföretagens möjligheter internationellt. Ett ytterligare led i internationaliseringen av Hälsoteknikområdet är den samverkan som sker mellan Invest Halland och Hälsoteknikområdet. Ett exempel på detta är den aktivitet som genomfördes i Newcastle i maj där kontakter knöts mellan ett antal företag i Halland och i England utöver en fördjupad kontakt mellan Hälsoteknikklustren i Halland och Newcastle. Genom Hälsoteknikcentrum har också strategiska allianser knutits med nationella kluster som Hälsans Nya Verktyg, Medtech West och Nova Medtech. Resultat: Hälsoteknikcentrum har under de två åren projektet varit igång arbetat tillsammans med 54 (25 under 2011) olika företag i olika utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten omfattar allt från att ta fram förstudier, behovsanalyser till prototyper och helt nya tjänster. Åtta (4 under 2011) nya företag har startats som ett resultat av arbetet i projektet. Utöver dessa resultat har Hälsoteknikcentrum bidragit till att dra in cirka 30 miljoner i nya forskningsmedel till Högskolan samt 18 vetenskapliga artiklar, vilket stärker forskningsprofilen runt Hälsoteknik i Halland. Innovationssektorn Hälsoteknik har haft en bättre utveckling än näringslivet som helhet vad avser företagens omsättningsutveckling och utveckling av antalet anställda. Däremot utvecklades förädlingsvärdet mindre än i det övriga näringslivet. Detta beror på att de företag som är knutna till arbetet i Hälsoteknikcentrum har stora kostnader för att kommersialisera nya eller utvecklade produkter. Det handlar kostnader för forskningsinsatser, produktutveckling, prototypframtagning, tester, marknadsintroduktion mm.

5 5(13) Utveckling av innovationssektorn Hälsoteknik näringslivet Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,9 19,3 Omsättning ,8 4,0 Antal anställda ,9 4,3 Innovationssektor Livsmedel En viktig del i innovationsområdets arbete har varit att skapa förutsättningar för företag, marknadsaktörer och andra parter att i större utsträckning själva blir mer drivande och hitta långsiktigt hållbara arbetsformer. Flera sådana initiativ har skapats eller är under uppstart. I nätverket Signerat Halland har flera insatser genomförts i samarbete med Region Halland, bland annat utbildningen Mervärdesutbildning för stärkt konkurrenskraft och tillväxt, som förutom kursträffar även innehöll individuell uppföljning för deltagarna samt en förstudie rörande möjligheter till samdistribution av lokalproducerad mat. Flera innovativa samarbeten har utvecklats mellan de 19 deltagande företagen. De två grupper med utlandsfödda som är verksamma inom hälso- respektive livsmedelssektorn som skapades i den tidigare genomförda förstudien Tillväxt i Utlandsföddas Företagande, har jobbat vidare med att identifiera produkter och tjänster som kan skapa tillväxtmöjligheter. Livsmedelsgruppen har identifierat flaskhalsar och kommit med flera förslag på lösningar som ska underlätta för andra utlandsfödda att starta och driva företag. Initiering och understödjande av innovativa projekt har pågått fortlöpande under hela Exempel på insatser är: Viltland Halland det huvudsakliga syftet är att öka produktion och förädling av vildsvinsprodukter baserade på halländska vildsvin. Projektet innefattar hela kedjan från markägare/jägare-vilthanteringsanläggning-förädlare-handel-konsument. Projektet kommer fortsättningsvis att ledas av Hushållningssällskapet Halland. Fiskeområde Halland - det övergripande målet är att stärka lönsamheten, bevara, skapa och utveckla nya arbetstillfällen inom fiskenäringen och övriga närliggande verksamheter med inriktning på fiske. Ytterligare kontakter och samarbete med cirka 30 företag/personer/nätverk med affärsidéer eller projekt/företag under uppstartande. Informationsspridning och erfarenhetsöverföring genom hemsida och elektroniska nyhetsbrev. Omvärldsbevakning och samverkan med nätverk och institutioner utanför Halland. Resultat: Innovationsområdet livsmedel har under 2011 kontinuerligt arbetat med ett 30-tal företag. Exempel på insatser är förstudier för innovationsprojekt, initiering av nya utbildningar, insatser för att vidareutveckla och stärka befintliga nätverk. Inom nätverket Signerat Halland Hela

6 6(13) har flera samarbeten etablerats och vidareutvecklats mellan de 19 deltagande företagen, framför allt inom logistikområdet. Detta har bidragit till nya marknadskanaler, ökade produktionsvolymer och höjd effektivitet. Den ekonomiska utvecklingen i de företag som ingår innovationssektorns olika nätverk och utvecklingsprojekt är bättre än i det halländska näringslivet som helhet vad gäller omsättning och antal anställda. Förädlingsvärdet har däremot utvecklats sämre än i det övriga näringslivet. Tabellen nedan visar dessutom tydligt att finanskrisen 2009 innebar en nedgång för livsmedelsbranschen och vi såg ett trendbrott i en långsiktigt uppåtgående tillväxtutveckling. Utveckling av innovationssektorn Livsmedel näringslivet Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,1 19,3 Omsättning ,6 4,0 Antal anställda ,5 4,3 Innovationssektor Upplevelsenäring Arbetet inom Upplevelsenäringen syftar till att öka Hallands attraktions- och konkurrenskraft. Arbetet handlar därför om att stärka de halländska företagen genom ett utvecklings- och innovationsdrivet arbete, som sker i anslutning till webbportalen halland.se. Under 2011 deltog cirka 120 företag inom privat- och affärsturism i arbetet med tjänsten Ledigt boende. Ledigt boende vidareutvecklades och under året lanserades en applikation för Smartphones. Det gemensamma nätverksarbetet för affärs- och marknadsutveckling skedde framför allt inom nätverken Camping och Möte & Konferens. Ett närmare samarbete inleddes med de halländska kommunerna för att tillsammans stärka Halland som destination. Ett nytt nätverk inom Spa & Hälsa introducerades i slutet av året. För att långsiktigt stärka de halländska företagen genomfördes kompetenshöjande insatser inom framför allt områdena analys och sökmotoroptimering. Parallellt med den kontinuerliga utvecklingen av halland.se har arbetet med att utöka plattformen för fler målgrupper tagit sin början. Resultat: Webbtrafiken till portalen halland.se har haft en fortsatt positiv utveckling och jämfört med 2010 har besöken ökat med drygt 14 procent. Enligt statistiken har framför allt Googles sökmotor ökat i betydelse, vilket visar att arbetet under året med sökmotoroptimeringen varit framgångsrikt. De företag som deltar i det gemensamma arbetet med webportalen halland.se har en klart bättre utveckling än det halländska näringslivet som helhet. Man kan också konstatera att finanskrisen inte påverkade upplevelsenäringens utveckling lika starkt som stora delar av det övriga näringslivet. Hela

7 7(13) Utveckling av innovationssektorn Upplevelsenäring näringslivet Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,0 19,3 Omsättning ,6 4,0 Antal anställda ,2 4,3 Region Halland följer sedan 2003 upplevelsenäringens generella utveckling med data från SCB:s förtetagsregister. Data för denna tidsserie bekräftar dels den kontinuerligt stabila tillväxten i branschen och dels det faktum att de turistrelaterade branscherna inte påverkades av finanskrisen i någon större utsträckning. Hela Omsättning, sysselsättning och antal företag i turistrelaterade branscher Omsättning Mkr Sysselsättning Antal företag Investeringsfrämjande Projektet Invest Halland har till uppgift att bygga en struktur och skapa förutsättningar för ett strategiskt och proaktivt arbete i Halland med att attrahera utländska investeringar och etableringar till regionen. Detta syftar till att skapa: Tillväxt, teknologisk utveckling och sysselsättning Stärkt konkurrenskraft i strategiska sektorer Tillgång till nytt kapital för små och medelstora företag Möjlighet för halländska företag att utvecklas på nya marknader Ökad kompetens genom internationella kontakter Utvecklade regionala nätverk och kompetenser för att attrahera utländska investeringar

8 8(13) Projektet innebär att Region Halland via Invest Halland leder och samordnar arbetet med att identifiera, paketera och erbjuda (matcha) halländska affärsmöjligheter. Projektet bidrar även till kompetensutveckling av relevanta aktörer i frågor som rör investeringsfrämjande och internationalisering. Samverkande intressenter och aktörer är de halländska kommunerna, den statliga myndigheten Invest Sweden, Exportrådet, Business Region Göteborg, Invest in Skåne, Invest in Sjuhärad, Högskolan i Halmstad med flera. I det utåtriktade arbetet har vi valt att i första hand fokusera på England och Norge där vi har upparbetade kontakter och samverkanspartners. Som en särskild pilotbransch har vi valt Hälsoteknik för att upparbeta kunskap och pröva vår arbetsmodell. I arbetet med att identifiera och paketera affärsmöjligheter och erbjudanden har ett pilotprojekt genomförts av Invest Halland tillsammans med Laholms kommun. Syftet har varit att utveckla en kvalitetsäkrad metodik som senare kan användas i arbetet med andra halländska kommuner, relevanta aktörer och samarbetspartners. Kortfattat bygger metodiken på att identifiera affärsmöjligheter baserat på: Existerande företags behov och möjligheter Lokala/regionala förutsättningar Kunder och marknad Vad, vem och på vilket sätt genomförande kan ske Processen i Laholm har med framgång genomförts i samverkan mellan företag, kommun och andra aktörer. Som ett direkt resultat har flera konkreta affärsmöjligheter identifierats och paketerats vilka nu ligger till grund för det framtida operativa arbetet med investeringsfrämjande i Laholms kommun. Dessutom har processen resulterat i indirekta resultat i form av nya samarbetsformer och nya möjligheter inom affärs- och produktutveckling samt lokalt entreprenörskap. Resultat Invest Halland har under året fokuserat på att skapa en arbetsmetodik för långsiktigt etablerings-och investeringsfrämjande i regionen. Arbetet har resulterat i ett intensifierat samarbete och ett gott samverkansklimat med kommunerna. Förfrågningar har slussats i båda riktningar mellan Invest Halland och flera av kommunerna. En sådan förfrågan resulterade under hösten i en företagsetablering i Halmstad. Flera stora etableringsprojekt med längre startsträckor har diskuterats och initierats med privata företag och berörda kommuner. 2 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Under 2011 har det ESF-finansierade arbetsmarknadsprojektet Karriär i Halland genomfört sitt andra och sista år. Totalt har projektet involverat 229 ungdomar som varit arbetslösa i 90 dagar eller mer och matchat dessa mot halländska företag. Vid projektets slut hade 85 procent av de deltagare som lämnat projektet sysselsättning i form av arbete, studier eller eget företagande. Metodutveckling har varit en central del i projektet och deltagare har

9 9(13) marknadsfört sig själva både genom det direktsända timmeslånga inslaget Jobbjakten i Radio Halland och i en skrift där unga deltagare själva stått för intervjuer, skrift, fotografi och layout. Under projektets gång har vi arbetat med lärande utvärdering och i november hade vi en uppskattad spridningskonferens med fokus på hur vi bär med oss erfarenheter och lärdomar i kommande arbete inom kommuner, arbetsförmedling och andra organisationer som sysslar med kompetensförsörjning och matchning av arbetskraft. Kompetensplattformen I arbetet inom ramen för kompetensplattformen har Region Halland Arbetat med omvärldsbevakning, kompetensanalyser och nätverk med utbildningsansvariga i kommunerna. Vi har även arbetat praktiskt inom vissa av de innovationssektorer som prioriteras i Region Hallands näringslivsarbete. Exempelvis har vi inom Hälsoteknik fört en dialog med representanter från näringsliv, Högskolan i Halmstad samt Region Halland för att diskutera framtidens kompetensbehov inom området Hälsa och hur vi kan samverka för att möta de framtida kompetensbehoven. Inom Bioenergi har vi genomfört ett möte mellan Bioenergicentrum och Campus Varberg, som resulterat i att Campus Varberg arbetat vidare med förberedelser för att ta fram en yrkeshögskoleutbildning inom bioenergi. Vårt tidigare arbete med att etablera Teknikcollege har fortsatt och processen med att etablera Vård- och omsorgscollege har tagit fart sedan en processledare anställdes i augusti. Ytterligare en verksamhet inom kompetensplattformen är samverkan med kommunernas vuxenutbildning, vilket sker i form av ett nätverk där Region Halland är sammankallande. Nätverket består av chefer för vuxenutbildningen eller representanter utsedda av dessa och man träffas ca 6 gånger per år. 3 Tillgänglighet Infrastruktur Den regionala infrastrukturplanen fastställdes av regionafullmäktige i maj Under 2011 har genomförandet av planen fortsatt och uppföljningsmöten har hållits med trafikverket. Under året har kommunernas trafikstrateger och samhällsbyggnadschefer deltagit på möten för att diskutera utvecklingsfrågor och koordinering av planering på regional och kommunal nivå. Det mest prioriterade projektet i Halland är utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg. För att projektet ska kunna starta enligt genomförande- och finansieringsavtalet för åren beslutade Regionfullmäktige om en förskottering på 50 Mkr för järnvägsplan och systemhandling. Region Halland är medfinansiär av Västsvenska paketet som innehåller ett brett spektrum av åtgärder för att skapa en förbättrad tillgänglighet till Göteborgsområdet. En mycket viktig åtgärd för Region Halland är Västlänken, en järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg, som ökar tillgängligheten till Göteborgs centrum. Västlänken har stor betydelse för fortsatt regional utveckling och regionförstoring samt för att öka arbetspendling med tåg.

10 10(13) Under 2011 har ett genomförandeavtal undertecknats av samtliga medfinansiärer till Västsvenska paketet. I EU-projektet SCANDRIA har en utredning om Hallands hamnar och kombiterminaler tagits fram. Utredningen har gjorts i samverkan med berörda kommuner. I EU-projektet Baltic Master 2 är rapporten Riskanalys för fartygstrafiken i Kattegatt nu klar och presenterad för Länsstyrelsen och kommunerna vid ett seminarium. SCANDRIA och Baltic Master 2 avslutas under år 2012Regionstyrelsen fattade i september 2011 beslut om deltagande i projektet COINCO North II. I projektet kommer fokus att ligga på utvecklingen av järnvägsförbindelsen på sträckan Oslo-Köpenhamn som en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i Västsverige. Kattegattleden innebär att en i huvudsak bilfri cykelled skapas mellan Helsingborg och Göteborg för att skapa möjlighet för näringslivsutveckling kopplad till turism. Arbetet med Kattegattleden pågår och några etapper har anlagts under Styrgruppen har kompletterats med en beredningsgrupp där tjänstemän från Trafikverket, Region Halland och Region Skåne ingår. Dialog pågår kontinuerligt med kommunerna i projektet. En konsult har upphandlats för att vara projektledare för byggnationen av leden. Kanalisation Region Halland övertog handläggning av kanalisationsstöd från Länsstyrelsen vid årsskiftet 2010/2011. Totalt handlar det om 2,6 miljoner kronor att fördela. Beslut har fattats om sex projekt på totalt kronor. En redovisning och uppföljning har skickats till Länsstyrelsen i Örebro. Resterande medel överförs till 2012 och nya förväntas tillkomma. Kollektivtrafik Den första januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklagstiftning i Sverige. Enligt lagen ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Halland har Region Halland utsetts till detta efter beslut av ägarna av Hallandstrafiken AB i respektive parts fullmäktige under våren Enligt lagstiftningen ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet ska upprättas efter samråd med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet inleddes under I en första fas har en in- och omvärldsanalys utförts. I arbetet med denna besöktes samtliga kommuner för att diskutera utvecklingsfrågor bland annat kopplingen till den kommunala översiktsplaneringen. 4 Strategiskt gränsöverskridande samarbete Region Halland driver eller deltar i ett antal gränsöverskridande projekt, framför allt inom ramen för Interregprogrammen med betoning på Kattegat-Skagerak-programmet. Region Halland är också värdorganisation för sekretariatet i det sistnämnda programmet. I egenskap av värdorganisation har Region Halland under 2011 lett arbetet med att ta fram en ny SWOT-analys för Kattegat-Skarerak-området. Målet har varit att få en uppdaterad

11 11(13) översikt över gemensamma utmaningar, möjligheter och lösningar på gemensamma problem i området. Samtidigt syftar analysen till att öka det regionala engagemanget i programmets genomförande. Östersjöstrategin Region Halland eller andra halländska aktörer deltar i 12 projekt tillsammans med partners från andra delar av Östersjöregionen. Projekten berör 6 av de 15 prioriterade områdena inom EU:s strategi för Östersjöregionen och behandlar gemensamma frågor som att öka beredskapen för att ta hand om utsläpp från maritima transporter, hållbar förvaltning av hav och kuster, öka landsbygdens attraktivitet samt förbättrade transportförbindelser. Som del av genomförandet av Östersjöstrategin har Region Halland analyserat vilka delar av den regionala utvecklingsstrategin som sammanfaller med östersjöstrategin och på vilket sätt Region Halland bäst kan bidra till strategins genomförande. Bedömningen är att maritima transporter, gränsöverskridande transportinfrastruktur, olika aspekter av företagande, bioenergiutveckling samt skolutbyte är speciellt relevanta och Region Halland bevakar kontinuerligt samarbetsmöjligheterna inom dessa områden. 5 Särskilt utpekade återrapporteringskrav Samordning och utveckling av den regionala utvecklingsstrategin Det regionala företrädarskapet är kärnan i det regionala självstyret. Det innebär att Region Halland har det politiska ansvaret att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Viljan att stärka detta demokratiskt förankrade företrädarskap - kopplat till ett utvidgat ansvar för den regionala utvecklingspolitiken - har hela tiden varit centralt i arbetet med att forma ett regionalt självstyre i Halland. I Region Hallands nuvarande politiska organisation finns en kommunberedning som är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Halland och hallandskommunerna i frågor som är av gemensamt intresse. Kommunberedningen är en politisk arena vars sammansättning, uppgifter, arbetsformer mm regleras i en överenskommelse mellan parterna. I Region Hallands strategiska regionala utvecklingsarbete från och med 2011 slås fast att den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen är den övergripande politiska utgångspunkten och att denna ska gälla också för den nya organisationen. Inom ramen för det strategiska ramverk som den regionala utvecklingsstrategin utgör tog regionfullmäktige i maj 2011 nya Mål och strategier för Region Halland Dessa har kortare tidshorisont och betonar de delar som är strategiskt viktiga för Region Halland att genomföra fram till Mål och strategier består av tio prioriterade områden, varav sex har tydlig koppling till den regionala tillväxtpolitiken berör. Med utgångspunkt i Mål och Strategier och i den omvärldsanalys som görs inom ramen för Regionkontorets arbete med det årligen återkommande dokumentet Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland har Region Halland föreslagit prioriteringar avseende den

12 12(13) regionala tillväxtpolitiken och ett inspel till den framtida sammanhållningspolitiken. Detta inspel har rapporterats till regeringskansliet i särskild ordning. Halland deltar i en regional och nationell dialog för forskning och innovation som samordnas av Näringsdepartementet. I detta forum deltar Region Halland i en viktig lärprocess såväl mellan regioner som med organisationer på nationell nivå. Under året har Region Halland också startat en process för att ta fram en halländsk innovationsstrategi. Detta sker i samarbete med halländska kommuner, Högskolan i Halland och Campus Varberg. Samverkan med Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter Länsstyrelsen Halland: Grunden för samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsen Halland är ett ömsesidigt deltagande i strategiska programprocesser. Region Halland deltar i Länsstyrelsens samverkangrupper avseende exempelvis miljömålsarbetet, integrationsfrågorna och landsbygdsprogrammet. På samma sätt deltar länsstyrelsen i flera av de viktiga utvecklingsprocesser och samverkansgrupper som Region Halland ansvarar för. Utöver den samverkan som redovisats i tidigare avsnitt ges nedan ytterligare några konkreta exempel på samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsen Halland: Länsstyrelsen ingår i referensgruppen Regional samverkan Näringsliv. Regelbundna arbetsmöten mellan Länsstyrelsen och Region Halland om frågor som är kopplade till genomförandet av landsbygdsprogrammet och leaderprogrammet. Länsstyrelsen har bistått med kunskap vid överföringen av frågor om kommersiell service från Länsstyrelsen till Region Halland. I MEK-rådet, som är rådgivande för Länsstyrelsens miljö-, energi- och klimatarbete deltar Region Halland i ett brett partnerskap med andra miljö- och utvecklingsorganisationer i Halland. Andra statliga myndigheter Region Halland har en lång tradition av samverkan med nationella myndigheter. På grund av Hallands hittills mycket begränsade statliga utvecklingsanslag har projektverksamheten i länet varit beroende av samfinansiering med exempelvis nationella myndigheter. De nationella myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet varierar dock starkt mellan olika myndigheter. Tillväxtverket är av naturliga skäl den myndighet som bäst svarar upp mot de regionala önskemålen. Halland har haft stor glädje av verkets insatser inom ramen för olika program och metodutvecklingsprojekt. Region Halland har också ett konstruktivt samarbete med Vinnova. Många andra myndigheters deltagande i det regionala tillväxtarbetet kan och bör däremot diskuteras. Störst problem med att genomföra regionalt anpassade utvecklingsinsatser har myndigheter med ett tydligt nationellt uppdrag och starkt styrande regelverk, oavsett om dessa myndigheter har en regional organisation eller inte. Vissa myndigheter har mot denna bakgrund problem med att delta i regionala utvecklingsprojekt och saknar dessutom ofta både intresse och resurser för insatser som inte ligger helt i linje med myndigheternas nationella uppdrag. Utvecklingen mot fler så kallade enmyndigheter tenderar att försvåra det regionala samarbetet. Exempel på detta är

13 13(13) samarbetet med Arbetsförmedlingen som i vissa avseenden har minskat när funktioner har centraliserats. Miljödriven affärsutveckling Region Hallands arbete med miljödriven affärsutveckling har under 2011 koncentrerats till utveckling av Bioenergicentrum Halland. Målet är att utveckla samverkansformer mellan leverantörer, producenter och konsumenter med utgångspunkt i den anläggning för biogasproduktion som finns vid Region Hallands naturbruksgymnasium Plönninge. Bioenergicentrum har skapat en plattform som är attraktiv nationellt och internationellt. FoUinstitutioner och näringslivet uttrycker stort intresse och ser stora möjligheter att genom samverkansmodeller kunna använda den innovativa miljön och biogasanläggningen på Plönninge för forskning, kompetensutveckling, affärsutveckling mm. Planering finns för en KY-utbildning inom bioenergi i samarbete med Campus Varberg. I arbetet deltar ett 80-tal företag och cirka 100 lantbrukare har utbildats i biogasproduktion. En inventering och kartläggning av aktörer inom olika energibranscher i Halland har genomfört i samarbete med Länsstyrelsen. Kommersiell service Under 2011 tog Region Halland över ansvaret för stöd till kommersiell service. Under året har det handlagts cirka 15 ärenden i form av investeringsbidrag och servicebidrag. Eftersom inte Region Halland ansåg sig ha fullständig bild av nuläget i Halland så gjordes det under sommaren en intervjuundersökning på plats med alla aktuella handlare som kan vara föremål för stöd. Ett litet antal drivmedelshandlare intervjuades också. Resultatet sammanställdes i en rapport som underlag för vårt fortsatta arbete. Resultatet visade på ett stort behov av affärsutveckling på olika sätt. Under hösten utarbetades ett affärsutvecklingsprojekt med delfinansiering från landsbygdsprogrammet och projektet beviljades i december. Projektet kommer att drivas under Under året har Region Halland haft direktkontakt med kommunala företrädare i enskilda beslutsärenden och i generella sammanhang för information. Tjänstemannagruppen består av kommunernas landsbygdsutvecklare. Region Halland Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen 2015-05-13

Anteckningar Kommunberedningen 2015-05-13 Kommunberedningen 2015-05-13 Lokal: Borgsalen, Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Tid: 13.30 16.30 1 2 3 Regional utveckling Regional samverkan, 7 partners Kommunal samverkan, 6 partners NÄRVARANDE

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer