Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011"

Transkript

1 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys Datum Diarienummer RS Näringsdepartementet Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 Denna rapport är disponerad i fyra huvudavsnitt. De tre första avsnitten behandlar Region Hallands bidrag till den nationella strategins prioriteringar och avsnitt fyra behandlar de särskilda återrapporteringskraven i regleringsbrevet. Särskilda avsnitt finns för gränsöverskridande samarbete och samverkan mellan Region Halland, Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Eftersom samverkan sker inom de flesta utvecklingsområden som Region Halland arbetar med redovisas konkreta exempel på samverkan i respektive kapitel. Frågan om hur jämställdhetsperspektivet har inarbetats redovisas i avsnittet om Innovation och företagsutveckling. 1 Innovation och förnyelse Entreprenörskap och Nyföretagande Under 2011 har arbetets fokus varit på metodutveckling av rådgivningssystemet. Den största delen av arbetet inom området har skett inom EU-projektet Bra Bättre Bäst tillsammans med Hallands kommuner. Under 2011 har följande fyra kommunala pilotprojekt startats: Sprinkler är en mötesplats för nya företagare på Facebook som möjliggör dialog mellan nyföretagare, rådgivningskonsulter och offentliga aktörer. Företagens Hus är en fysisk miljö för nya företagare i Falkenbergs kommun och en plattform och för spridning av Campus Varbergs och Science Park Halmstads verktyg. Under pilotperioden har cirka 60 företag medverkat i olika workshops och seminarier. Nyföretagarchecken 2011 är en värdecheck som ger nyföretagare med rätt drivkraft och en god affärsidé i Halmstads kommun, möjlighet till två timmars rådgivning av sju upphandlade konsulter inom marknadsföring, sälj och ekonomi. Nyföretagarcheckarnas resultat Eftersom Nyföretagarchecken 2011 blev uppskattad, med över 300 utdelade checkar, valde vi att utveckla arbetet och lansera checken i hela regionen under Vi har efter

2 2(13) utvärdering valt att öka erbjudandet till sex timmar kostnadsfri rådgivning och har upphandlat 19 konsulter i Halland för denna rådgivning. Mentorskap Laholm syftar till att utveckla metoder för att rekrytera mentorpar och till att marknadsföra möjligheten att delta i mentorsprogram. Pilotprojektet sker i samarbete med Almi. 18 mentorer och 20 adepter har rekryterats. Utöver arbetet i Bra Bättre Bäst har Region Halland påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra de aktörer som vi samarbetar med. För att utveckla de befintliga aktörernas arbete initierade vi projektet En bra start. Projektet syftar till att förbättra och förtydliga de erbjudanden som ges till nyföretagare från Nyföretagarcentrum i Halland och Coompanion Halland genom ett fördjupat samarbete mellan dessa organisationer. Resultatet förväntas bli en utökad behovsanpassad nyföretagarrådgivning eftersom organisationerna tillsammans kan erbjuda flera olika typer av rådgivning. Innovation och Företagsutveckling Konsultcheckar Inom området Innovation och Företagsutveckling har arbetet främst handlat om ERUFprojektet Konsultcheckar. Konsultcheckarna är ett väl fungerande redskap för att arbeta med företagsutveckling och innovativt företagande Region Halland ämnar nu att göra en stor satsning på att fler företag som drivs av kvinnor ska ta del av konsultcheckarna och på så sätt utveckla sina företag. Projektet är direkt kopplat till det halländska näringslivet, eftersom det utformats utifrån de behov och önskemål som uttryckts till samarbetsorganisationerna och i vårt eget utvecklingsarbete samt i dialog med små och medelstora halländska företag. Utöver ökad tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft samt vidareutveckling av det innovativa företagandet som drivs av kvinnor i Halland räknar vi med att insatserna kommer att bidra till en ökad kunskap om vilka behov de kvinnor som driver företag har. Insatserna bidrar också till att framtida tillväxtinsatser blir mer riktade och effektiva. Konsultcheckarnas resultat: Den ekonomiska utvecklingen i företag som fick konsultcheck i det tidigare konsultchecksprojektet under perioden 2008 till 2010 påverkades stark av finanskrisen Förädlingsvärde, omsättning och antal anställda utvecklades över lag sämre än i näringslivet i genomsnitt. Ekonomisk utveckling i företag som genomfört utvecklingsinsatser Hela med hjälp av konsultcheckar Näringslivet Samtliga Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,4 19,3 Omsättning ,8 4,0 Antal anställda ,4 4,3

3 3(13) Utvärderingar av det tidigare projektet visar att konsultcheckarna stärkt konkurrenskraften och bidragit till utökade marknader samt förbättrade affärsplaner. De har även påvisat positiva resultat avseende nya produkter. För ett antal företag bidrog checkarna också till ökat antal anställda. Mot bakgrund av ovanstående redovisning av företagens ekonomiska utveckling finns det anledning att i det nuvarande projektet fördjupa analysen av konsultcheckarnas effekter på den ekonomiska tillväxten i företagen. Connect Väst Region Halland har även initierat projektet Förstärkning av CONNECT Väst Hallands stödsystem för hållbar utveckling av tillväxtföretag. I Halland har Connectverksamheten uppfattats som bristfällig och genom ett samarbete med Connect Väst stärks verksamheten. CONNECT Väst Halland har förstärkt sitt stödsystem till halländska entreprenörer och SMEföretag. Detta för att dels fortsatt kunna hålla ihop de halländska kommunerna, men också för att öka beröringspunkterna med Västra Götaland, där t ex Varberg och Kungsbacka har många gränsöverskridanden samarbeten. Samgåendet med CONNECT Väst förväntas resultera i en långsiktig effektivisering och ett kraftfullare innehåll till halländska entreprenörer och tillväxtföretag. Främja kvinnors företagande Region Halland lämnade i början av 2011 in en intresseanmälan för att driva programmet Främja kvinnors företagande i Halland Region Halland har valt att använda medlen från programmet till att komplettera och förstärka konsultcheckarna inom affärs- och innovationsutveckling. Detta ska leda till att 60 procent av företagen som tar del av konsultcheckarna inom affärs- och innovationsutveckling ska drivas av kvinnor, jämfört med resultatet på 34 procent under den förra satsningen på konsultcheckar. Genom att öronmärka konsultcheckar till kvinnor för affärs- och innovationsutveckling anser Region Halland att medlen på bästa sätt bidrar till: Att öka det innovativa företagandet bland kvinnor i Halland genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse och på lägre sikt öka företagens omsättning och skapa nya arbetstillfällen. Att fler kvinnor kommer i kontakt med och utnyttjar rådgivningssystemen. Att insatserna bidrar till en ökad kunskap om de behov som finns hos kvinnor som driver förtetag. Region Halland ser programmet som en möjlighet att genom konsultcheckar, stärka utvecklingen i företag som drivs av kvinnor. Samtidigt arbetar vi för att förändra rådande strukturer i det företagsfrämjande stödsystemet till att bättre kunna ta emot och stödja kvinnors företagande. Genom att integrera programmet för att främja kvinnors företagande säkerställer vi att varje krona går till kvinnors företagande, vilket vi inte helt hade kunnat säkra om externa projekt hade bedrivits. Under de fyra första månaderna, hösten 2011, var cirka 40 procent av de beviljade checkarna till företag som drivs av kvinnor. Region Halland jobbar på en ny kommunikationsplan samt en ny informationsfolder för att uppnå det högt uppsatta målet på 60 procent.

4 4(13) Innovationssektor Hälsoteknik Under 2011 har fokus inom området legat på att vidareutveckla verksamheten i Hälsoteknikcentrum Halland för att stärka stödet för innovation och förnyelse inom området. Inom ramen för Hälsoteknikalliansen, där företagen är organiserade i en ideell förening, har ett antal seminarier och träffar genomförts med syfte att öka den innovativa kompetensen bland företag, akademi, vård och omsorg. I september 2011 startade Almi Halland i samverkan med Region Halland ett pilotprojekt som syftar till att främja innovationer och förnyelse i vård- och omsorgssektorerna. Projektet erbjuder utvecklingscheckar till små och medelstora företag som arbetar inom vård, hälsa och omsorg och som vill stärka sin konkurrenskraft och skapa nya innovativa lösningar. Under året har flera strategiska allianser upprättats och förstärkts. Region Halland har bland annat blivit medlem i EU-nätverket CORAL som syftar till att utbyta erfarenheter och bidra till att ta fram metoder för storskalig implementering av stöttande teknik och tjänster riktade mot den åldrande befolkningen. Samverkan med nationella aktörer som Swecare, Tillväxtverket, Invest Sweden och Exportrådet har också intensifierats med sikte på att stärka Hälsoteknikföretagens möjligheter internationellt. Ett ytterligare led i internationaliseringen av Hälsoteknikområdet är den samverkan som sker mellan Invest Halland och Hälsoteknikområdet. Ett exempel på detta är den aktivitet som genomfördes i Newcastle i maj där kontakter knöts mellan ett antal företag i Halland och i England utöver en fördjupad kontakt mellan Hälsoteknikklustren i Halland och Newcastle. Genom Hälsoteknikcentrum har också strategiska allianser knutits med nationella kluster som Hälsans Nya Verktyg, Medtech West och Nova Medtech. Resultat: Hälsoteknikcentrum har under de två åren projektet varit igång arbetat tillsammans med 54 (25 under 2011) olika företag i olika utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten omfattar allt från att ta fram förstudier, behovsanalyser till prototyper och helt nya tjänster. Åtta (4 under 2011) nya företag har startats som ett resultat av arbetet i projektet. Utöver dessa resultat har Hälsoteknikcentrum bidragit till att dra in cirka 30 miljoner i nya forskningsmedel till Högskolan samt 18 vetenskapliga artiklar, vilket stärker forskningsprofilen runt Hälsoteknik i Halland. Innovationssektorn Hälsoteknik har haft en bättre utveckling än näringslivet som helhet vad avser företagens omsättningsutveckling och utveckling av antalet anställda. Däremot utvecklades förädlingsvärdet mindre än i det övriga näringslivet. Detta beror på att de företag som är knutna till arbetet i Hälsoteknikcentrum har stora kostnader för att kommersialisera nya eller utvecklade produkter. Det handlar kostnader för forskningsinsatser, produktutveckling, prototypframtagning, tester, marknadsintroduktion mm.

5 5(13) Utveckling av innovationssektorn Hälsoteknik näringslivet Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,9 19,3 Omsättning ,8 4,0 Antal anställda ,9 4,3 Innovationssektor Livsmedel En viktig del i innovationsområdets arbete har varit att skapa förutsättningar för företag, marknadsaktörer och andra parter att i större utsträckning själva blir mer drivande och hitta långsiktigt hållbara arbetsformer. Flera sådana initiativ har skapats eller är under uppstart. I nätverket Signerat Halland har flera insatser genomförts i samarbete med Region Halland, bland annat utbildningen Mervärdesutbildning för stärkt konkurrenskraft och tillväxt, som förutom kursträffar även innehöll individuell uppföljning för deltagarna samt en förstudie rörande möjligheter till samdistribution av lokalproducerad mat. Flera innovativa samarbeten har utvecklats mellan de 19 deltagande företagen. De två grupper med utlandsfödda som är verksamma inom hälso- respektive livsmedelssektorn som skapades i den tidigare genomförda förstudien Tillväxt i Utlandsföddas Företagande, har jobbat vidare med att identifiera produkter och tjänster som kan skapa tillväxtmöjligheter. Livsmedelsgruppen har identifierat flaskhalsar och kommit med flera förslag på lösningar som ska underlätta för andra utlandsfödda att starta och driva företag. Initiering och understödjande av innovativa projekt har pågått fortlöpande under hela Exempel på insatser är: Viltland Halland det huvudsakliga syftet är att öka produktion och förädling av vildsvinsprodukter baserade på halländska vildsvin. Projektet innefattar hela kedjan från markägare/jägare-vilthanteringsanläggning-förädlare-handel-konsument. Projektet kommer fortsättningsvis att ledas av Hushållningssällskapet Halland. Fiskeområde Halland - det övergripande målet är att stärka lönsamheten, bevara, skapa och utveckla nya arbetstillfällen inom fiskenäringen och övriga närliggande verksamheter med inriktning på fiske. Ytterligare kontakter och samarbete med cirka 30 företag/personer/nätverk med affärsidéer eller projekt/företag under uppstartande. Informationsspridning och erfarenhetsöverföring genom hemsida och elektroniska nyhetsbrev. Omvärldsbevakning och samverkan med nätverk och institutioner utanför Halland. Resultat: Innovationsområdet livsmedel har under 2011 kontinuerligt arbetat med ett 30-tal företag. Exempel på insatser är förstudier för innovationsprojekt, initiering av nya utbildningar, insatser för att vidareutveckla och stärka befintliga nätverk. Inom nätverket Signerat Halland Hela

6 6(13) har flera samarbeten etablerats och vidareutvecklats mellan de 19 deltagande företagen, framför allt inom logistikområdet. Detta har bidragit till nya marknadskanaler, ökade produktionsvolymer och höjd effektivitet. Den ekonomiska utvecklingen i de företag som ingår innovationssektorns olika nätverk och utvecklingsprojekt är bättre än i det halländska näringslivet som helhet vad gäller omsättning och antal anställda. Förädlingsvärdet har däremot utvecklats sämre än i det övriga näringslivet. Tabellen nedan visar dessutom tydligt att finanskrisen 2009 innebar en nedgång för livsmedelsbranschen och vi såg ett trendbrott i en långsiktigt uppåtgående tillväxtutveckling. Utveckling av innovationssektorn Livsmedel näringslivet Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,1 19,3 Omsättning ,6 4,0 Antal anställda ,5 4,3 Innovationssektor Upplevelsenäring Arbetet inom Upplevelsenäringen syftar till att öka Hallands attraktions- och konkurrenskraft. Arbetet handlar därför om att stärka de halländska företagen genom ett utvecklings- och innovationsdrivet arbete, som sker i anslutning till webbportalen halland.se. Under 2011 deltog cirka 120 företag inom privat- och affärsturism i arbetet med tjänsten Ledigt boende. Ledigt boende vidareutvecklades och under året lanserades en applikation för Smartphones. Det gemensamma nätverksarbetet för affärs- och marknadsutveckling skedde framför allt inom nätverken Camping och Möte & Konferens. Ett närmare samarbete inleddes med de halländska kommunerna för att tillsammans stärka Halland som destination. Ett nytt nätverk inom Spa & Hälsa introducerades i slutet av året. För att långsiktigt stärka de halländska företagen genomfördes kompetenshöjande insatser inom framför allt områdena analys och sökmotoroptimering. Parallellt med den kontinuerliga utvecklingen av halland.se har arbetet med att utöka plattformen för fler målgrupper tagit sin början. Resultat: Webbtrafiken till portalen halland.se har haft en fortsatt positiv utveckling och jämfört med 2010 har besöken ökat med drygt 14 procent. Enligt statistiken har framför allt Googles sökmotor ökat i betydelse, vilket visar att arbetet under året med sökmotoroptimeringen varit framgångsrikt. De företag som deltar i det gemensamma arbetet med webportalen halland.se har en klart bättre utveckling än det halländska näringslivet som helhet. Man kan också konstatera att finanskrisen inte påverkade upplevelsenäringens utveckling lika starkt som stora delar av det övriga näringslivet. Hela

7 7(13) Utveckling av innovationssektorn Upplevelsenäring näringslivet Differens Procent Procent Förädlingsvärde ,0 19,3 Omsättning ,6 4,0 Antal anställda ,2 4,3 Region Halland följer sedan 2003 upplevelsenäringens generella utveckling med data från SCB:s förtetagsregister. Data för denna tidsserie bekräftar dels den kontinuerligt stabila tillväxten i branschen och dels det faktum att de turistrelaterade branscherna inte påverkades av finanskrisen i någon större utsträckning. Hela Omsättning, sysselsättning och antal företag i turistrelaterade branscher Omsättning Mkr Sysselsättning Antal företag Investeringsfrämjande Projektet Invest Halland har till uppgift att bygga en struktur och skapa förutsättningar för ett strategiskt och proaktivt arbete i Halland med att attrahera utländska investeringar och etableringar till regionen. Detta syftar till att skapa: Tillväxt, teknologisk utveckling och sysselsättning Stärkt konkurrenskraft i strategiska sektorer Tillgång till nytt kapital för små och medelstora företag Möjlighet för halländska företag att utvecklas på nya marknader Ökad kompetens genom internationella kontakter Utvecklade regionala nätverk och kompetenser för att attrahera utländska investeringar

8 8(13) Projektet innebär att Region Halland via Invest Halland leder och samordnar arbetet med att identifiera, paketera och erbjuda (matcha) halländska affärsmöjligheter. Projektet bidrar även till kompetensutveckling av relevanta aktörer i frågor som rör investeringsfrämjande och internationalisering. Samverkande intressenter och aktörer är de halländska kommunerna, den statliga myndigheten Invest Sweden, Exportrådet, Business Region Göteborg, Invest in Skåne, Invest in Sjuhärad, Högskolan i Halmstad med flera. I det utåtriktade arbetet har vi valt att i första hand fokusera på England och Norge där vi har upparbetade kontakter och samverkanspartners. Som en särskild pilotbransch har vi valt Hälsoteknik för att upparbeta kunskap och pröva vår arbetsmodell. I arbetet med att identifiera och paketera affärsmöjligheter och erbjudanden har ett pilotprojekt genomförts av Invest Halland tillsammans med Laholms kommun. Syftet har varit att utveckla en kvalitetsäkrad metodik som senare kan användas i arbetet med andra halländska kommuner, relevanta aktörer och samarbetspartners. Kortfattat bygger metodiken på att identifiera affärsmöjligheter baserat på: Existerande företags behov och möjligheter Lokala/regionala förutsättningar Kunder och marknad Vad, vem och på vilket sätt genomförande kan ske Processen i Laholm har med framgång genomförts i samverkan mellan företag, kommun och andra aktörer. Som ett direkt resultat har flera konkreta affärsmöjligheter identifierats och paketerats vilka nu ligger till grund för det framtida operativa arbetet med investeringsfrämjande i Laholms kommun. Dessutom har processen resulterat i indirekta resultat i form av nya samarbetsformer och nya möjligheter inom affärs- och produktutveckling samt lokalt entreprenörskap. Resultat Invest Halland har under året fokuserat på att skapa en arbetsmetodik för långsiktigt etablerings-och investeringsfrämjande i regionen. Arbetet har resulterat i ett intensifierat samarbete och ett gott samverkansklimat med kommunerna. Förfrågningar har slussats i båda riktningar mellan Invest Halland och flera av kommunerna. En sådan förfrågan resulterade under hösten i en företagsetablering i Halmstad. Flera stora etableringsprojekt med längre startsträckor har diskuterats och initierats med privata företag och berörda kommuner. 2 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Under 2011 har det ESF-finansierade arbetsmarknadsprojektet Karriär i Halland genomfört sitt andra och sista år. Totalt har projektet involverat 229 ungdomar som varit arbetslösa i 90 dagar eller mer och matchat dessa mot halländska företag. Vid projektets slut hade 85 procent av de deltagare som lämnat projektet sysselsättning i form av arbete, studier eller eget företagande. Metodutveckling har varit en central del i projektet och deltagare har

9 9(13) marknadsfört sig själva både genom det direktsända timmeslånga inslaget Jobbjakten i Radio Halland och i en skrift där unga deltagare själva stått för intervjuer, skrift, fotografi och layout. Under projektets gång har vi arbetat med lärande utvärdering och i november hade vi en uppskattad spridningskonferens med fokus på hur vi bär med oss erfarenheter och lärdomar i kommande arbete inom kommuner, arbetsförmedling och andra organisationer som sysslar med kompetensförsörjning och matchning av arbetskraft. Kompetensplattformen I arbetet inom ramen för kompetensplattformen har Region Halland Arbetat med omvärldsbevakning, kompetensanalyser och nätverk med utbildningsansvariga i kommunerna. Vi har även arbetat praktiskt inom vissa av de innovationssektorer som prioriteras i Region Hallands näringslivsarbete. Exempelvis har vi inom Hälsoteknik fört en dialog med representanter från näringsliv, Högskolan i Halmstad samt Region Halland för att diskutera framtidens kompetensbehov inom området Hälsa och hur vi kan samverka för att möta de framtida kompetensbehoven. Inom Bioenergi har vi genomfört ett möte mellan Bioenergicentrum och Campus Varberg, som resulterat i att Campus Varberg arbetat vidare med förberedelser för att ta fram en yrkeshögskoleutbildning inom bioenergi. Vårt tidigare arbete med att etablera Teknikcollege har fortsatt och processen med att etablera Vård- och omsorgscollege har tagit fart sedan en processledare anställdes i augusti. Ytterligare en verksamhet inom kompetensplattformen är samverkan med kommunernas vuxenutbildning, vilket sker i form av ett nätverk där Region Halland är sammankallande. Nätverket består av chefer för vuxenutbildningen eller representanter utsedda av dessa och man träffas ca 6 gånger per år. 3 Tillgänglighet Infrastruktur Den regionala infrastrukturplanen fastställdes av regionafullmäktige i maj Under 2011 har genomförandet av planen fortsatt och uppföljningsmöten har hållits med trafikverket. Under året har kommunernas trafikstrateger och samhällsbyggnadschefer deltagit på möten för att diskutera utvecklingsfrågor och koordinering av planering på regional och kommunal nivå. Det mest prioriterade projektet i Halland är utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg. För att projektet ska kunna starta enligt genomförande- och finansieringsavtalet för åren beslutade Regionfullmäktige om en förskottering på 50 Mkr för järnvägsplan och systemhandling. Region Halland är medfinansiär av Västsvenska paketet som innehåller ett brett spektrum av åtgärder för att skapa en förbättrad tillgänglighet till Göteborgsområdet. En mycket viktig åtgärd för Region Halland är Västlänken, en järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg, som ökar tillgängligheten till Göteborgs centrum. Västlänken har stor betydelse för fortsatt regional utveckling och regionförstoring samt för att öka arbetspendling med tåg.

10 10(13) Under 2011 har ett genomförandeavtal undertecknats av samtliga medfinansiärer till Västsvenska paketet. I EU-projektet SCANDRIA har en utredning om Hallands hamnar och kombiterminaler tagits fram. Utredningen har gjorts i samverkan med berörda kommuner. I EU-projektet Baltic Master 2 är rapporten Riskanalys för fartygstrafiken i Kattegatt nu klar och presenterad för Länsstyrelsen och kommunerna vid ett seminarium. SCANDRIA och Baltic Master 2 avslutas under år 2012Regionstyrelsen fattade i september 2011 beslut om deltagande i projektet COINCO North II. I projektet kommer fokus att ligga på utvecklingen av järnvägsförbindelsen på sträckan Oslo-Köpenhamn som en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i Västsverige. Kattegattleden innebär att en i huvudsak bilfri cykelled skapas mellan Helsingborg och Göteborg för att skapa möjlighet för näringslivsutveckling kopplad till turism. Arbetet med Kattegattleden pågår och några etapper har anlagts under Styrgruppen har kompletterats med en beredningsgrupp där tjänstemän från Trafikverket, Region Halland och Region Skåne ingår. Dialog pågår kontinuerligt med kommunerna i projektet. En konsult har upphandlats för att vara projektledare för byggnationen av leden. Kanalisation Region Halland övertog handläggning av kanalisationsstöd från Länsstyrelsen vid årsskiftet 2010/2011. Totalt handlar det om 2,6 miljoner kronor att fördela. Beslut har fattats om sex projekt på totalt kronor. En redovisning och uppföljning har skickats till Länsstyrelsen i Örebro. Resterande medel överförs till 2012 och nya förväntas tillkomma. Kollektivtrafik Den första januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklagstiftning i Sverige. Enligt lagen ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Halland har Region Halland utsetts till detta efter beslut av ägarna av Hallandstrafiken AB i respektive parts fullmäktige under våren Enligt lagstiftningen ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet ska upprättas efter samråd med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet inleddes under I en första fas har en in- och omvärldsanalys utförts. I arbetet med denna besöktes samtliga kommuner för att diskutera utvecklingsfrågor bland annat kopplingen till den kommunala översiktsplaneringen. 4 Strategiskt gränsöverskridande samarbete Region Halland driver eller deltar i ett antal gränsöverskridande projekt, framför allt inom ramen för Interregprogrammen med betoning på Kattegat-Skagerak-programmet. Region Halland är också värdorganisation för sekretariatet i det sistnämnda programmet. I egenskap av värdorganisation har Region Halland under 2011 lett arbetet med att ta fram en ny SWOT-analys för Kattegat-Skarerak-området. Målet har varit att få en uppdaterad

11 11(13) översikt över gemensamma utmaningar, möjligheter och lösningar på gemensamma problem i området. Samtidigt syftar analysen till att öka det regionala engagemanget i programmets genomförande. Östersjöstrategin Region Halland eller andra halländska aktörer deltar i 12 projekt tillsammans med partners från andra delar av Östersjöregionen. Projekten berör 6 av de 15 prioriterade områdena inom EU:s strategi för Östersjöregionen och behandlar gemensamma frågor som att öka beredskapen för att ta hand om utsläpp från maritima transporter, hållbar förvaltning av hav och kuster, öka landsbygdens attraktivitet samt förbättrade transportförbindelser. Som del av genomförandet av Östersjöstrategin har Region Halland analyserat vilka delar av den regionala utvecklingsstrategin som sammanfaller med östersjöstrategin och på vilket sätt Region Halland bäst kan bidra till strategins genomförande. Bedömningen är att maritima transporter, gränsöverskridande transportinfrastruktur, olika aspekter av företagande, bioenergiutveckling samt skolutbyte är speciellt relevanta och Region Halland bevakar kontinuerligt samarbetsmöjligheterna inom dessa områden. 5 Särskilt utpekade återrapporteringskrav Samordning och utveckling av den regionala utvecklingsstrategin Det regionala företrädarskapet är kärnan i det regionala självstyret. Det innebär att Region Halland har det politiska ansvaret att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Viljan att stärka detta demokratiskt förankrade företrädarskap - kopplat till ett utvidgat ansvar för den regionala utvecklingspolitiken - har hela tiden varit centralt i arbetet med att forma ett regionalt självstyre i Halland. I Region Hallands nuvarande politiska organisation finns en kommunberedning som är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Halland och hallandskommunerna i frågor som är av gemensamt intresse. Kommunberedningen är en politisk arena vars sammansättning, uppgifter, arbetsformer mm regleras i en överenskommelse mellan parterna. I Region Hallands strategiska regionala utvecklingsarbete från och med 2011 slås fast att den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen är den övergripande politiska utgångspunkten och att denna ska gälla också för den nya organisationen. Inom ramen för det strategiska ramverk som den regionala utvecklingsstrategin utgör tog regionfullmäktige i maj 2011 nya Mål och strategier för Region Halland Dessa har kortare tidshorisont och betonar de delar som är strategiskt viktiga för Region Halland att genomföra fram till Mål och strategier består av tio prioriterade områden, varav sex har tydlig koppling till den regionala tillväxtpolitiken berör. Med utgångspunkt i Mål och Strategier och i den omvärldsanalys som görs inom ramen för Regionkontorets arbete med det årligen återkommande dokumentet Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland har Region Halland föreslagit prioriteringar avseende den

12 12(13) regionala tillväxtpolitiken och ett inspel till den framtida sammanhållningspolitiken. Detta inspel har rapporterats till regeringskansliet i särskild ordning. Halland deltar i en regional och nationell dialog för forskning och innovation som samordnas av Näringsdepartementet. I detta forum deltar Region Halland i en viktig lärprocess såväl mellan regioner som med organisationer på nationell nivå. Under året har Region Halland också startat en process för att ta fram en halländsk innovationsstrategi. Detta sker i samarbete med halländska kommuner, Högskolan i Halland och Campus Varberg. Samverkan med Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter Länsstyrelsen Halland: Grunden för samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsen Halland är ett ömsesidigt deltagande i strategiska programprocesser. Region Halland deltar i Länsstyrelsens samverkangrupper avseende exempelvis miljömålsarbetet, integrationsfrågorna och landsbygdsprogrammet. På samma sätt deltar länsstyrelsen i flera av de viktiga utvecklingsprocesser och samverkansgrupper som Region Halland ansvarar för. Utöver den samverkan som redovisats i tidigare avsnitt ges nedan ytterligare några konkreta exempel på samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsen Halland: Länsstyrelsen ingår i referensgruppen Regional samverkan Näringsliv. Regelbundna arbetsmöten mellan Länsstyrelsen och Region Halland om frågor som är kopplade till genomförandet av landsbygdsprogrammet och leaderprogrammet. Länsstyrelsen har bistått med kunskap vid överföringen av frågor om kommersiell service från Länsstyrelsen till Region Halland. I MEK-rådet, som är rådgivande för Länsstyrelsens miljö-, energi- och klimatarbete deltar Region Halland i ett brett partnerskap med andra miljö- och utvecklingsorganisationer i Halland. Andra statliga myndigheter Region Halland har en lång tradition av samverkan med nationella myndigheter. På grund av Hallands hittills mycket begränsade statliga utvecklingsanslag har projektverksamheten i länet varit beroende av samfinansiering med exempelvis nationella myndigheter. De nationella myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet varierar dock starkt mellan olika myndigheter. Tillväxtverket är av naturliga skäl den myndighet som bäst svarar upp mot de regionala önskemålen. Halland har haft stor glädje av verkets insatser inom ramen för olika program och metodutvecklingsprojekt. Region Halland har också ett konstruktivt samarbete med Vinnova. Många andra myndigheters deltagande i det regionala tillväxtarbetet kan och bör däremot diskuteras. Störst problem med att genomföra regionalt anpassade utvecklingsinsatser har myndigheter med ett tydligt nationellt uppdrag och starkt styrande regelverk, oavsett om dessa myndigheter har en regional organisation eller inte. Vissa myndigheter har mot denna bakgrund problem med att delta i regionala utvecklingsprojekt och saknar dessutom ofta både intresse och resurser för insatser som inte ligger helt i linje med myndigheternas nationella uppdrag. Utvecklingen mot fler så kallade enmyndigheter tenderar att försvåra det regionala samarbetet. Exempel på detta är

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer