TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT En översikt över insatser och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat"

Transkript

1 TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat

2 INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan Process för destinationsutveckling SKÅNE I SIFFROR 1. Stark utveckling av gästnätter HÅLLBARHET 1. Vårt hållbarhetsarbete AFFÄRSUTVECKLING 1. Exportmognad MARKNAD & PR 1. Nya marknader och stor crossmarket satsning 2. Swedish Moments 3. Våra marknader 4. Culinary Academy sätter Skåne på matkartan 5. The Bridge hett i media 6. B2B insatser Danmark och Tyskland 7. Mötesindustrin 8. Online & bokningar Ekonomiska nyckeltal 1. Ekonomirapport jan dec Tematiska handlingsplaner 3. Värdskap för framtiden

3 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR Tourism in Skånes uppdrag är att arbeta med insatser som ska leda till fler besökare till Skåne. Arbetet genomförs tillsammans med kommuner och näringsliv och vår roll som kunskapsbärare och kunskapsförmedlare blir allt viktigare. I den här summeringen av 2014 berättar vi om vad vi gjort inom olika områden både vad gäller affärs och destinationsutveckling och marknadsföring. Som exempel kan nämnas de tematiska handlingsplaner som vi tagit fram, satsningen på ökad exportmognad av Skåneleden, de nya marknader vi gått in i, och var vi står i genomförandet av den långsiktiga strategin för besöksnäringen i Skåne. Under det kommande året kommer fler geografiska destinationsutvecklingsprocesser att genomföras. Tourism in Skåne kommer dessutom att verka för att Utvecklingsplattformen för besöksnäringen 2.0 förverkligas. Den ger möjlighet för en rad nya utvecklingsinsatser, genom bland annat extern finansiering och samhandling. Den höga tillväxttakten på utlandsmarknaderna ser vi fram emot att bibehålla, med fortsatt fokuserade satsningar tillsammans med partners. Investeringar i form av till exempel Skånes Djurpark, Vinterarenan på Frostavallen och Malmö Live ger oss fler välbehövliga dragare. Malmö, mars 2015 Pia Jönsson Rajgård, VD

4 COLLABORATIVE TOURISM 2020 För att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besöka destinationer krävs ett annorlunda sätt att arbeta. Mycket handlar om att våga våga tänka nytt och annorlunda!

5 SYSTEMSKIFTET VISAR VÄGEN Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Det är ett ambitiöst mål som kräver att alla berörda parter drar åt samma håll. Med besöksstrategin 2020 arbetar Tourism in Skåne med att samla besöksnäringen mot det visionära tillväxtmålet. Skåne ska vara en attraktiv, samlad, hållbar, tydlig, lönsam och tillgänglig destination och för att lyckas behöver vi enas kring och arbeta för fem viktiga skiften. Det krävs helt enkelt en revolution i sättet att tänka och arbeta! Dessa 5 skiften genomsyrar det strategiska arbetet i alla led. Det revolutionära i den här strategin handlar inte om våghalsiga satsningar på okänd mark, utan om att våga välja och välja bort. Och att våga hålla kursen! Från perifer till professionell näring som tar plats som basindustri Från spretig näring till en stark samlad näringslivsdriven destination. Från spridda skurar till att våga prioritera. Från ett inifrån-och-ut-perspektiv till kunddriven utveckling. Från traditionella vägar till nytänkande

6 STRATEGISK PLAN Strategiska fokusområden visar vägen mot målen 2020 och hjälper oss att välja rätt väg i vårt arbete: Stora, långsiktiga partnerskap Fokusera på exportmognad Förpacka och tillgängliggöra befintliga erbjudanden Utveckla nya säsonger Boosta mötes- och evenemangsindustrin Skapa innovativa marknadsförings- och säljlösningar Utveckla ett excellent värdskap Investeringskapital Attrahera och bygga flaggskepp och upplevelse-ikoner Översyn av varumärkesplattformen Förbättra den digitala infrastrukturen

7 PROCESS FÖR DESTINATIONS UTVECKLING Ett viktigt uppdrag inom ramen för strategin är att öppna upp möjligheterna för att samordna många aktörer och erbjuda ett större utbud utan att vara begränsad av kommungränser. Under 2014 har ett viktigt steg i denna process tagits, genom att erbjuda kommuner och destinationer ett ramavtal för processtöd. Syftet är att ta fram en lokal eller delregional strategisk handlingsplan som ska leda fram till ett strukturerat arbete med produkt och affärsutveckling. I december 2014 stod det klart att Sydöstra Skåne blir det första området i Skåne där fyra kommuner påbörjar ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsarbete för att öka internationaliseringen och locka fler besökare till området.

8 SKÅNE I SIFFROR

9 STARK UTVECKLING AV GÄSTNÄTTERNA Skåne har den största tillväxten i Sverige avseende utländska gästnätter ligger ökningen för Skånes del på 13,4 %! Direktmarknader +10,2% Danmark + 1,3% Norge Potentialmarknader + 8,4% Tyskland +16,6% Nederländerna 18,8% Ryssland +12,1%Storbritannien jan dec 2014 Skåne totalt ,5% Utländska ,4% Svenska ,8% LORUM IBSUM DOLORES Tillväxtmarknader 12% Kina +26%Polen Källa: Tillväxtverket/SCB Preliminär inkvarteringsstatistik HSVCSoL 2014

10 HÅLLBARHET

11 VÅRT HÅLLBARHETS ARBETE Ett första steg i arbetet med att placera Skåne i topp bland hållbara destinationer är att börja inifrån, med sin egen verksamhet. Vi har därför i liten skala inlett en kartläggning av den påverkan våra egna resor medför. Vi har kartlagt vårt fotavtryck i form av koldioxidutsläpp. Nästa steg är att ta fram checklistor för vårt interna arbete avseende både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, samt sätta mål. I kommande steg kommer vi även att planera för hur hållbarhet blir en del i vårt utvecklings och marknadsföringsarbete. Det finns tydliga ambitioner kring att utveckla hållbarhetsarbetet i alla led, och 2014 påbörjades arbetet med en hållbarhetsstrategi för bolaget.

12 AFFÄRSUTVECKLING

13 EXPORTMOGNAD Konkurrensen på utlandsmarknaderna är hård, och det krävs att produkter och affärssystem är anpassade till de krav som utländska kunder och återförsäljare kan tänkas ställa. För företag och destinationer innebär detta att man behöver kunskap inom olika områden för att kunna fatta strategiska beslut avseende internationella marknader. En exportmogen destination per år Familjen Helsingborg var 2013 pilotdestination för utveckling av en exportmogen destinationen. Arbetet har under 2014 resulterat i fem (?) färdiga produkter, samt fem (?) klara researrangörsavtal. Turoperatörer och journalister som besökt destinationen är imponerade av hur utvecklade de internationella produkterna är. Produkterna såldes bland annat in på Swedish Workshop i Stockholm i maj. Exportmognadsguide I februari 2014 lanserade Tourism in Skåne en Exportmognadsguide. Den fungerar som en vägledning för att få en uppfattning om hur exportmogen en produkt är och ger tips på insatser och utveckling. Guiden har ett 60 tal besök varje månad och ses som en god inspiration och hjälp att utveckla sin tjänst eller produkt för en internationell marknad.

14 TEMATISKA HANDLINGSPLANER Att resmål väljs utifrån intresseområde eller tema är något som vi tar fasta på i arbetet med tematiska handlingsplaner. Syftet är att stärka samverkan mellan aktörer och gå från geografiskt indelade destinationer till att ha en tydligare destinationsprofilering med starka tematiska produkter. Under 2014 har arbetet med att utveckla reseanledningar lett till en handlingsplan för mat och dryckesturism. Första steget mot en liknande plan för kulturturismen har också tagits under året. Outdoor turismen har kartlagts i en förstudie, med fokus på östra Skåne. MAT & DRYCK GOLF OUTDOOR FIKTION KULTUR Fiktionsturism är ett annat prioriterat tema, där TV serien Bron är navet, med sitt genomslag i 174 länder. Golf är ett etablerat tema som vi arbetar vidare med, bland annat i samarbete med Svenska Golfförbundet. De tematiska handlingsplanerna ska ligga till grund för framtida initiativ, investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Planen ska stötta och attrahera både entreprenörer, offentliga aktörer och externa finansiärer. Den ska även hjälpa till att definiera kvalitet och på så sätt höja konkurrenskraften.

15 VÄRDSKAP FÖR FRAMTIDEN På vårt uppdrag tog Kairos Future fram en rapport som beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service och värdskap på destinationen. Rapporten ska öka kunskapen kring, och förståelsen för, den framtida besökarens beteende och behov och ska ligga till grund för arbetet med att utveckla och förbättra strukturer för ett innovativt värdskap i världsklass. I december 2014 samlades besöksnäringsintressenter från hela Skåne till en halvdagsworkshop. Efter en presentation av rapporten fick deltagarna resonera kring framgångsfaktorer och nödvändiga skiften för att Skåne ska stå sig i konkurrensen om besökarna. Läs mer och ladda ner rapporten här

16 MARKNAD & PR

17 NYA MARKNADER & STOR CROSSMARKET SATSNING Tourism in Skåne har under året, tillsammans med Visit Sweden och Malmö Turism, storsatsat kring marknadsföring utomlands där de nya marknaderna Ryssland och Kina är två av Skånes sju utvalda marknader. Under 2014 samlade VisitSweden svensk besöksnäring till den största satsningen någonsin på marknadsföring av Sverige i utlandet i ett treårigt affärssamarbete. Marknadsföringen ska rikta in sig på stora volymer av potentiella resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. På de kommande sidorna berättar vi vad vi har gjort på våra sju prioriterade marknader. Direktmarknader Danmark Norge KAMPANJEN SWEDISH MOMENTS SKA ÖKA BESÖKEN TILL SVERIGE MED 3 % PER ÅR! Potentialmarknader Tyskland Nederländerna Ryssland Storbritannien Tillväxtmarknader Kina Polen

18 SWEDISH MOMENTS Swedish moments är en stor cross market satsning med flera destinationer och andra partners, såsom transportörer och stuguthyrare. Kampanjen har aktiverats I Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Målgruppen är Active Family som reser med egen bil och bor I stuga eller på camping. Sverige marknadsförs genom det breda utbudet av aktiviteter som skapar känslan av frihet och avkoppling. Säsonger är vår, sommar och höst. Målgruppen har reagerat positivt på kampanjen, och nyfikenheten på Skåne och Sverige som familje resmål har väckts. Kampanjen har I stor utsträckning varit taktisk, med syfte att generera besök direkt, men insatser kring PR och reklamfilm har även långsiktig effekt. Innehåll i kampanjen: Reklamfilm Kampanjsajt Banners > 2740 foton uppladdade på kampanjsajten > taggar #swedishmoments på Twitter och Instagram PR

19 DANMARK Danmark är Skånes närmaste utlandsmarknad, och vår näst största sett till gästnätter från utlandet. Insatserna fokuseras på Köpenhamnsregionen. Då kännedomen är hög om Skåne gäller det att inspirera till fler och längre besök. Danskarna reser ofta som par, men även med vänner och familj. Hotellboende dominerar, men många hyr även stugor eller bor på camping. Internetmognaden är hög, och det är online danskarna inspireras och bokar sina resor. INSATSER UNDER ÅRET: Golf bearbetning av danska golfare, i samarbete med bl.a. Svenska Golförbundet Swedish Moments cross market insats riktad mot besökare som semestrar i stuga eller på camping PR Pressbesök, pressmeddelanden, nyhetsbrev Travel Trade Deltagande i Bussvognmansmässan KPH s Smukke Baghave Skånekampanj riktad till WHOPS GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: + 10 % ANDEL AV UTL. GN: 15,8 %

20 DANMARK: SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vilde / Smukke Baghave är en kampanj som marknadsför Skåne på Själland, med fokus på stor Köpenhamn var tredje året med samma koncept. Vi framhåller det som är unikt med Skåne och Malmö och fokuserar på att öka antal övernattningar. Närheten och det rika utbudet av aktiviteter som hör till det goda livet står i fokus. Kampanjperioderna är vår och höst. Kampanjsajten förstärks genom TV reklam, banners, annonser, google ads, sociala medier och nyhetsbrev. Partners i kampanjen utöver Tourism in Skåne är Malmö Turism, Skåne Nordväst, Skåne Nordost, Ystad & Österlen, Söderslätt, YSB, Sofiero, Malmö Citysamverkan, Scandlines, Öresundsbron, VisitSweden. KAMPANJSAJT: BESÖK 31% VIA FACEBOOK ADS (HÖST) BOUNCE RATE 67% (VÅR) 51% (HÖST)

21 DANMARK PR PR aktiviteterna syftar till att stödja och förstärka kampanjen och inspirera till resande till Skåne. Aktiviteterna ska leda till publicitet både på lång och kort sikt i print och online medier. Under året har Skåne varit med i sju pressmeddelanden som skickas ut via VisitSwedens pressrum; Nytt för året är att det även skickas ut pressnyhetsbrev med kortare notiser en gång i månaden. Här har Skåne haft med fem inslag. Sammanlagt har pressmeddelanden och pressnyhetsbrev genererat 83 artiklar om Skåne, till ett värde av drygt 8 MSEK. Pressresorna har fördelats på 10 individuella och två grupper med totalt 8 deltagande journalister. Utöver dessa har även två danska journalister varit med på Skånes Culinary Academy som arrangerades i september. Ytterligare en gruppresa inom Swedish Moments har inkluderat tre danska journalister. Vidare har två tävlingar genomförts i samarbete med Femina och Familie Journal. ARTIKLAR: 217st (inkl. FNP) PR VÄRDE: SEK (inkl. FNP) På Twitter har 35 tweets handlat om Skåne och skånska destinationer.

22 TYSKLAND 2014 gick Tyskland om Danmark och blev Skånes största utlandsmarknad. Vi ser dessutom möjligheter till en stor ökning av gästnätterna framöver. Tyskarnas semesterresande sprider sig över året, med en uppgång på våren, en topp under sommaren och avtagande under senhösten. Tyskarna har en stark drivkraft för naturupplevelser. Jämfört med de andra utlandsmarknaderna så är sol, bad och att vandra vanligare bland tyska besökare. I jämförelse med de andra utlandsmarknaderna så bor tyskarna även i högre grad i stugor, hyrda lägenheter eller på camping. INSATSER UNDER ÅRET: 100% Echt Whops kampanj Swedish Moments cross market insats riktad mot besökare som semestrar i stuga eller på camping PR/Social media Pressbesök, pressmeddelanden, nyhetsbrev Event/Mässor ITB fackdagar samt Swedish workshop Online digital guide IKEA Family kampanjsamarbete GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: + 7 % ANDEL AV UTL. GN: 27 % B2B/Travel trade

23 TYSKLAND 100% Echt Kampanjen 100% ECHT fokuserar på Det goda livet (natur, kultur & mat) för målgruppen WHOPs i norra Tyskland. En ny kampanjsajt relanserades i maj, samtidigt som en sex veckor lång kampanj med en av Tysklands största Online travel agenter Opodo, drog igång. Förutom ny design och nytt innehåll, så lanserades ett nytt reseplaneringsverktyg och blev snabbt den mest besökta sidan, efter startsidan. Bannerannonsering och adwords har gett goda resultat. De två Opodokampanjerna genererade mer än 800 flygpassagerare och fördubblade kanalens bokningarna av hotellnätter både för Skåne och Malmö jämfört med året innan. 100prozentecht.de opodo.de BESÖKARE 2,64 SIDOR /BESÖK 1,35 MIN. / BESÖK

24 TYSKLAND PR Under 2014 deltog 26 tyska journalister på pressresor. Skåne och Malmö fanns med i 17 pressnyhetsbrev. Även sociala mediekanaler är mycket framgångsrika i Tyskland och används för att ytterligare förstärka budskapen löpande, även under pressresorna. Under hösten testades en skånsk Social Media Week, vilket blev en succé. Över 70 egna inlägg i 7 olika kanaler fick stor spridning via retweets, reposts och likes. PR insatser har också gjorts på Tour & Natur, en mässa inriktad på vandrare i Tyskland. Pressinformation har också gått ut inför Eurorando, det stora vandringsevenemanget i Skåne ARTIKLAR: 82 PR VÄRDE: SEK

25 NORGE I Norge har vi kört en onlinekampanj med konkreta erbjudanden. Den har tematiserad indelning (Spa, Slott & Herrgård, Gastronomi samt byweekend ). Kampanjen riktar in sig mot WHOPs segmentet och har två kampanjperioder vår och höst. Kampanjen inkluderar PR vinklat mot weekendsegmentet Norge är en av marknaderna inom Swedish Moments satsningen. Liksom i Danmark har Norge även varit med i Golfkampanjen tillsammans med Dansk Golf och Norsk Golf. Mer info om dessa satsningar finns separat. GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: 4% ANDEL AV UTL. GN: 5,6%

26 NORGE PR Pressresorna från Norge har haft teman som Mat & Livsnjutning, Spa, Antik & Cykel samt De hemliga trädgårdarna. En vinkel har varit Skåne: Grønne bydeler, øko paradis som lanserar Skåne som ett hållbart resmål. Pressbesök har också genomförts inom ramen för Swedish Moments och Golfsatsningen. Resorna har kompletterats med pressutskick med tips inför bland annat midsommar, höstlov, julmarknader och matfestivaler. ARTIKLAR: 25 PR VÄRDE: SEK

27 NEDERLÄNDERNA Nederländerna är en av marknaderna inom Swedish Momentssatsningen. Som enda svenska destination har Skåne också marknadsförts inom WHOPs segmentet de senaste åren. Det finns en stor potential hos målgruppen för den typ av produkt som Skåne erbjuder: Det goda livet, hotell av god standard, bra mat och en kombination av aktiviteter med natur och kultur som tema. Skåne börjar redan ta position inom detta erbjudande och denna har stärkts under 2014 då vi lanserade kampanjen Puur Zweden, som är en variant av den framgångsrika 100%ECHT kampanjen i Tyskland. Räckvidden för kampanjen har varit mycket god. Nyhetsbrev har haft hög öppningsfrekvens och Facebook har genererat stort intresse, dock med begränsad spridning. Travel Trade kompletterar alla kampnjer för att säkra ledet till bokningar. Under 2014 inleddes samarbete med Buro Scanbrit som gav Skåne god exponering inom en kampanj tillsammans med Volvo. GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: +12% ANDEL AV UTL. GN: 5,4%

28 NEDERLÄNDERNA PR PR arbetet i Nederländerna har genererat ett stort antal artiklar och höga värden tack vare hur medielandskapet ser ut med ett stort antal regionala tidningar. Dessa är mycket bra kanaler för att nå ut till WHOPsmålgruppen. Intresset hos medierna är stort för våra valda teman. Extra stort intresse finns för pressresor kring TV serien Bron. Den kulinarisk infallsvinkel uppskattas alltmer av både medier och målgrupperna. Bilden av Skåne som skildras genom vårt arbete med press och sociala medier visar en mångsidig destination. Exempel på pressbesök: Parool med tema Weekend/City Pure! Food&Travel Blog + sociala medier med tema Det goda livet ARTIKLAR: 102 PR VÄRDE: SEK VoeksNieuws med tema Weekend/City ZIN Magazine med tema Outdoor + publicering av reseerbjudande

29 STORBRITANNIEN Två Skånekampanjer med syfte att skapa synlighet och ge bokningsmöjligheter genomfördes på de mest använda webbsidorna för den globala resenären. En bannerkampanj på tripadvisor.co.uk drev trafik till en dedikerad Skåne/Malmö landningssida på Expedia.co.uk. Prioriterade teman är the Bridge, mat och dryckesupplevelser samt konst och kultur. Räckvidd för TripAdvisor: 2,100,000 impressions och Expedia: 680,000 impressions. En riktad satsning mot Gay/Lesbian segmentet innehöll PR aktiviteter såsom pressresor och mediesamarbeten. Ett antal event genomfördes också både för konsument, press och travel trade. Konceptet Try Swedish, som använts med framgång på den brittiska marknaden tidigare, utökades 2014 med ett stort samarbete med The Guardian, vars läsekrets stämmer väl överens med den målgrupp vi kan attrahera. Förutom event och medverkan vid Observer Food Monthlygalan visades Skåne upp under hösten både redaktionellt och i bilagor samt i banners och nyhetsbrev via The Guardian. Kampanjen genomfördes i samarbete med Göteborg och Västsverige. GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: +13% ANDEL AV UTL. GN: 5,5%

30 STORBRITANNIEN PR Målet med PR I Storbritannien är att positionera Skåne och Malmö som Sweden s capital of relaxed living med särskilt fokus på dryckerna och matkulturen, men även naturen. Vi bygger också vidare på framgångarna kring Scandi crime och Nordic noir, för att få tillfälle att visa upp den skånska gråväderssensualismen. Pressarbetet har inkluderat pressresor, med bland annat Restaurant Day och kulinariska vandringar. Dessa leder till större artiklar, som sedan stärks med sociala medier. Spridningen i kanaler som Facebook, Twitter och Tumblr är stor på UKmarknaden. I synnerhet bilder är det som får störst spridning. De tre mest populära Facebookinläggen nådde närmare användare. ARTIKLAR: 54 PR VÄRDE: SEK

31 RYSSLAND På ryska marknaden har insatserna inkluderat B2B, PR och webb, i syfte att öka kännedomen och bibehålla antalet gästnätter. VisitSweden i Ryssland jobbar med de fem största bolagen DSBW, Jazz Tour, TourTrans Voyage, Pac Group och Russian Express. Fyra av dem har börjat jobba med Skåne och har skapat produkter i regionen. 24 nya produkter med både övernattningar och guidningar i Skåne skapades under För att bygga kännedom har insatser även gjorts online, med trafikdrivande adwords kampanjer. En app med en matguide till Skåne togs fram i samarbete med en av Rysslands största matmagasin. Även PR har varit ett prioriterat område för att lansera Skåne på ryska marknaden. GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: 20% ANDEL AV UTL. GN: 1,8%

32 RYSSLAND PR PR arbetet på ryska marknaden handlar om att bygga kännedom då Skåne är ett relativt okänt resmål. Insatserna fokuseras kring Moskva och St Petersburg., och vänder sig till DINKs och Active Family. Under året har Skåne haft tre pressmeddelanden som genererat 27 artiklar till ett värde av drygt 2,5 MSEK. Fem pressresor har genomförts med teman såsom det kulinariska Skåne, kultur/historia med fokus på vikingar samt city life/malmö. Ett TV team producerade tre program om Skåne för en av de större TVkanalerna. Två ryska journalister deltog i Culinary Academy och en digital guide med matfokus har också tagits fram. I juni ordnades ett PR event på restaurangkedjan Coffemania i Moskva med en Skånekaka, tävling och fotoutställning. Media bjöds in till pressfrukost med skånska råvaror. Fotoutställningen flyttade sedan till St Petersburg i oktober. Skånske kocken Martin Hansen gästspelade på restaurangen i samband med festivalen Taste of Moscow. Festivalen lockade besökare. Martin höll två master classes med totalt 150 deltagare. Martin deltog även i en gastronomisk middag för 50 inbjudna gäster på restaurang Metropol i Moskva. ARTIKLAR: 76 PR VÄRDE: SEK (exkl. december)

33 KINA I Kina, som är en ny marknad för Skåne 2014, har insatserna främst syftat till att bygga kännedom om destinationen. Det har gjorts tillsammans med andra destinationer i Sverige, genom bland annat utbildningar för researrangörer, där 800 researrangörer har certifierats. Vidare har Skåne deltagit i Swedish Workshop i Peking och Shanghai. Vi har också varit med i en kampanj tillsammans med IKEA Family. Konceptet self drive har marknadsfört Sverige tillsammans med partners som SAS och Volvo. Skåne ses som en mycket bra plats för besökare som vill köra runt på egen hand. Kampanjen omfattade både on lineaktiviteter och besök på plats i Skåne. Sociala medier används flitigt, och framgångsrikt, på den kinesiska marknaden. GÄSTNÄTTER 2014: JÄMFÖRT 2013: 12% ANDEL AV UTL. GN: 0,7%

34 KINA PR PR arbetet I Kina handlar till stor del om att bygga kännedom om Skåne tillsammans med andra destinationer. Värden som lyfts fram är hållbarhet, naturen, lugnet och det familjevänliga. Målgruppen är främst DINKs men även till viss del familjesegmentet. PR insatserna har varit pressmeddelanden, nyhetsbrev och inlägg i sociala medier som Weibo och Wechat. Journalister från magasin som Conde Nast Traveler, National Geographic Traveler samt Voyage magazine har besökt Skåne, samt även bloggare med stor läsekrets. Skåne har även varit med i ett mediesamarbete med Sohu.com tillsammans med en rad andra destinationer och även reseföretag och transportörer, bland annat SAS och Volvo. I upplägget ordnades en gruppresa för 10 personer, som fick pröva det mycket uppskattade konceptet self drive det vill säga köra bil på egen hand, i detta fall Volvo. ARTIKLAR: 103 PR VÄRDE: SEK En annan kännedomshöjande insats är onlinekampanjen som lanserar Skåne som en ny spännande destination.

35 CULINARY ACADEMY SÄTTER SKÅNE PÅ MATKARTAN I september 2014 arrangerades Skånes Culinary Academy, med nio utvalda journalister från sex olika marknader. Under fyra dagar lärde de känna skånsk matkultur och livsstil och mötte en rad underbara eldsjälar. Journalister från bland annat brittiska Rocket & Squash och danska Copenhagen Food fick stoppa korv på Ängavallen, baka spettekaka hos Buhres i Kivik, provsmaka vin på Hällåkra vingård, uppleva maten på restaurang Daniel Berlin, Ängavallen och Bastard samt besöka den internationella matscenen med Matkaravan på Möllevångstorget. På Bjäre var det matvandring med Lindegrens och i Torekov väntade potatisoch vodkaprovning. Resan avslutades med en äkta kräftskiva hemma hos skånska matvärdar från A Slice of Swedish Hospitality. Resan har resulterat i flertalet fina artiklar, och enkäten som skickades ut till deltagarna visade på toppresultat. Detta var den sjunde Culinary Academy Visit Sweden genomfört, varav den andra i Skåne.

36 THE BRIDGE HETT I MEDIA Med anledning av inspelningarna av tredje säsongen av Bron bjöds pressen in till två gruppresor i september respektive oktober. Deltagarna kom från Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, och representerade media som bland annat Mail on Sunday, Rhein Zeitung och Parool. Journalisterna fick exklusiva intervjuer med regissör, manusförfattare och skådespelare. Vidare fick de åka på den guidade broturen, äta på restauranger och bo på hotell som syns i serien, samt besöka kallbadhuset där en viktig scen ur säsong två utspelar sig. Resorna inkluderade också Wallander med besök på Cineteket och Ystad studios.

37 B2B INSATSER I TYSKLAND OCH NEDERLÄNDERNA För den tyska marknaden ökade antalet bokningar via vårt arbete med turoperatörer med 20% under Ökningen ligger framför allt hos stora arrangörer som tex Dertour, Kontiki, Behringer och Berge& Meer. Geografiskt har ökningarna hamnat framför allt i Malmö men också på Söderslätt samt i Helsingborgs stad. Skåne är nu andra största region inom B2B om man slår samman Smålands regionerna, Jönköping och Kronoberg. Specifika insatser som gjorts under 2014 var en boost på en Adventsresa via Behringer Touristik (gruppresegrossist) samt hos Berge & Meer. Dessutom gjordes en visningsresa med fokus på beslutsfattarna hos de viktigaste och största arrangörerna. När det gäller Nederländerna ökade Skåne med 5% jämfört med Skånes bästa år var Därefter har vi fått en kraftig nedgång dels beroende på att vi stod utanför B2B arbetet under 2013 men också att en av de största arrangörerna gick i konkurs. ÖKNING AV GÄSTNÄTTER INOM B2B 2014: TYSKLAND +20% NL + 5% LORUM IBSUM DOLORES

38 MÖTESINDUSTRIN På den danska marknaden har insatserna inom M&I genererat gästnätter, bland annat inkluderande en stor billansering och en kongress var motsvarande siffra Exempel på insatser för danska marknaden: 5 visningsresor 34 deltagare på utbildningsarrangemang om Danska mötesmarknaden 70 deltagare på midsommarevent 49 deltagare på workshop på Sveriges Ambassad i Köpenhamn Mötes och eventmässan med Skånemonter + partners Exempel på insatser för tyska marknaden: 2 visningsresor 32 deltagare på utbildningsarrangemang om Tyska mötesmarknaden i oktober Källa Kursuslex Mødebarometer 2013,2014

39 ONLINE & BOKNINGAR Under året som gått har det tagits fram en digital handlingsplan och vi har påbörjat arbetet med att verkställa de åtgärdspunkter som togs fram. Fokus har legat på sökmotoroptimering vilket har varit en starkt bidragande orsak till att trafiken till visitskane.com ökat med 63 %. Vår facebook sida Upplev Skåne är nu uppe i över engagerade följare och kom med på top10 listan över turismsveriges mest populära facebooksidor. Vårt innehåll nådde under 2014 ut till ca 1,7 miljoner människor resenärer använde sig av Skånes Arrivalguide som distribueras genom deras nätverk av 330 kanaler. Visitskane.com i siffror unika besökare 1,6 msek omsättning på bokningar (9 msek i hela den regionala bokningsplattformen) Ca 400 artiklar om Skåne varav 150 översatta till danska, engelska och tyska

40 EKONOMISKA NYCKELTAL

41 EKONOMIRAPPORT JAN DEC 2014 Antal anställda i genomsnitt 2014: 18 varav 12 kvinnor Resultaträkning Utfall jan-dec Budget jan-dec Avvikelse Utfall/budget Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter Personalkostnader Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter och kostnader Årets skatt Resultat efter skatt

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2015. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2015. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2015 ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR SKÅNE I SIFFROR Stark utveckling av gästnätter HÅLLBARHET Vårt hållbarhetsarbete DIGITALISERING Digital strategi

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE VISIONEN NULÄGET & OMVÄRLD VÄGEN TILL FRAMGÅNG. Krinova Incubator & Science Park

TOURISM IN SKÅNE VISIONEN NULÄGET & OMVÄRLD VÄGEN TILL FRAMGÅNG. Krinova Incubator & Science Park Krinova Incubator & Science Park TOURISM IN SKÅNE - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag VERKSAMHETSIDÉ Vi ska öka antalet besökare till Skåne genom att utveckla och marknadsföra destinationen.

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Birger Lallo Martin Pålsson Perry Nordeng Anders Tukler Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Sven Persson Birger Lallo BAKGRUND & SYFTE Anders Tukler Den redaktionella

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne

Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne Norge 5,2 miljoner invånare 2 Norge i siffror 3,2 miljoner +23% NORGE +15%* UTLAND -4% 2008-2014 +/-0% NORGE +8% * +7%* +1% * UTLAND 2013-2014 -17% norska

Läs mer

Danmark. Exportdag för besöksnäringen, Växjö den 28 april Anne Schöldtz Bjerregaard

Danmark. Exportdag för besöksnäringen, Växjö den 28 april Anne Schöldtz Bjerregaard Danmark Exportdag för besöksnäringen, Växjö den 28 april Anne Schöldtz Bjerregaard Danmark i siffror 1,1 miljoner danska gästnätter i Sverige 2013 4-17% DANMARK +8%* UTLAND -4% 2008-2013 -8% DANMARK +8%

Läs mer

SKÅNE. Resultat 2012 Plan 2013

SKÅNE. Resultat 2012 Plan 2013 SKÅNE Resultat 2012 Plan 2013 SVERIGE 2012 STOCKHOLM CENTRALSTATION Syftet med eventet var att skapa relationer, locka till action, presentera erbjudanden, få folk att tävla på kampanjsajten. Mål: Att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Kunskapsstaden Lund Heaven to space

Kunskapsstaden Lund Heaven to space Välkomna! 08.00 Frukost och mingel 08.30 Kunskapsstaden Lund Heaven to space 08.40 Visionsgruppens framdrift 08.50 Framdrift i arbetsgrupp Möten & Kongresser 09.00 Genomgång och utfall av aktiviteter 2016

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Kommersiell uthyrning stugor och lägenheter

Kommersiell uthyrning stugor och lägenheter Kommersiell uthyrning stugor och lägenheter Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground Det engagerade arbetet, som dagligen levereras från ägare och personal på uthyrnings- och förmedlingsverksamheter

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Hans Geijer/Johnér/VisitSweden. Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se. Niclas Ström/imagebank.sweden.se

Hans Geijer/Johnér/VisitSweden. Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se. Niclas Ström/imagebank.sweden.se Hans Geijer/Johnér/VisitSweden Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se Niclas Ström/imagebank.sweden.se Urban Nature Urban Experiences in Sweden Swedish Lifestyle Cultural Experiences in Sweden Natural

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Smaka på Skåne stora events

Smaka på Skåne stora events Smaka på Skåne stora events Hållbara Gastronomiska Regioner Linköping 2-3 september 2013 Jannie S. Vestergaard verksamhetsledare Smaka på Skåne tel. 0727-348544 e-mail: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2016 ETT ÅR MED HÖGT TEMPO COLLABORATIVE TOURISM 2020 Systemskiften & Delstrategier SKÅNE I SIFFROR Stark utveckling av gästnätterna HÅLLBARHET

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Uppsala län, 3 november 2015 28 miljoner vill komma till Sverige Hur många

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer