1 (22) Årsredovisning Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11"

Transkript

1 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse

2 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra Götaland ska Turistrådet genom utveckling och marknadsföring bidra till att attrahera gäster som genererar intäkter och arbetstillfällen. Verksamheten styrs utifrån ett besökar- och intressentperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter (besökare). Här har sidan även kallad den Virtuella Turistbyrån, en central roll. För kommuner och besöksnäringen fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Verksamhetsperspektivet Bra Kommentar: Framgångar för besöksnäringen ökar resandet till och inom Västra Götaland, men förutsätter en tydlig marknadskommunikation och ett kvalitetssäkrat utbud för att klara konkurrensen. Strategiska mål för Västsvenska Turistrådet är att vara ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling, ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen samt en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling och destinationsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och utveckling. Medarbetarperspektivet Bra Kommentar: Verksamheten utgår från målen i affärsplanen med särskild tyngdpunkt på kunskap och kompetens som stöd för näringens utveckling. Under året har alla medarbetare haft utvecklingssamtal inkluderande frågor kring kompetensutveckling. Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 140 Tkr för Balansomslutningen uppgår per till 10,7 Mkr. Omsättningen uppgick till 65,5 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 54 %. Likviditeten har varit god under 2010.

3 3 (22) Sammanfattning Verksamheten i stort under året under året har affärsplanen för Naturturism samt affärsplanen för Mötesindustrin processats och antagits av styrelsen. uppgradering av Virtuella Turistbyrån som kommunikations- och säljkanal för näringen. Lanseringen av version 4 gjordes under januari 2010 och en fortsatt utveckling pågår ständigt. omfattar Västra Götalands 49 kommuner, ca företag, tusentals produkter, tjänster och evenemang. Vi har också utvecklat möjlighet att marknadsföra utbudet via de sociala medierna, såsom Facebook, Twitter, YouTube, m fl. fortsatt utveckling av samverkansplattformen för näringen inom Virtuella Turistbyrån och utveckling av processer för turistisk affärsutveckling genom EU-projektet MetU (metodutveckling för besöksnäringen) som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). pilotstudier har genomförts inom projektet Hållbar Besöksnäring, som ska utveckla ett system för kvalitets- och hållbarhetssäkring av det turistiska utbudet i samverkan med bl.a. Tillväxtverket. fortsatt arbete med Destinationsutveckling Skaraborg, bl.a. tillsammans med politiska företrädare för kommunalförbundet, som ska utveckla besöksnäringen i Skaraborgsområdet och resultera i en fördubbling av turismomsättningen t.o.m liknande samarbeten har initierats och planeras inför 2011 för Bohuslän tillsammans med Fyrbodal och södra Bohuslän inom Göteborgsregionen samt även för Sjuhärads kommunalförbund. fortsatt arbete inom och utveckling av Nätverket för Regional Turism. medverkan i framtagandet av Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring. medverkan och projektledning av internationell konferens för Necstour i Göteborg utveckling av exportmognadsprocess Sverige-Norden-Världen för företag satsning på evenemangsutveckling med fokus på nya arenor i länet samt profilskapande evenemang. arbete i enlighet med den maritima strategin och affärsutveckling i Bohuslän, delvis tillsammans med leaderprojekten Norra Bohusläns Besöksråd och Terra et Mare. medverkan i den nationella satsningen Sverige, det nya Matlandet. fortsatt arbete med mötesindustrin genom medfinansiering från kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg/Skövde kommun och Sjuhärad. fortsatt arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD) i samverkan med Avdelningen funktionshinder och delaktighet samt i en utvecklad projektform med stöd från Arvsfonden. Beslut är fattat om att Västra Götalandsregionen övertar huvudmannaskapet för TD:n Forts. nästa sida

4 4 (22) fortsatt kunskapsuppbyggnad i form av undersökningar/studier och statistikproduktion genom Turismens Utredningsinstitut, Kairos Future och Ramböll Management. fortsatt medverkan i Centrum för Turism i samverkan med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg & Co och intressenter från näringen. översättning av Boken om Måltidsturism i Västra Götaland till engelska. marknadskommunikation genom Virtuella Turistbyrån och speciell bearbetning av de utländska marknaderna i samråd med researrangörer, transportörer och via media. fortsatt internationell marknadsbearbetning genom konceptet GöteborgPlus i samverkan med bl.a. Göteborg & Co, transportbolag för tåg och flyg samt reseoperatörer på prioriterade marknader. i samarbete med Hälsan & arbetslivet genomfördes en enkätundersökning bland medarbetarna under våren Resultatet av denna undersökning har sedan legat till grund för åtgärder kring ökat samarbete mellan olika avdelningar och arbete med att förtydliga roller inom företaget. under året har Västsvenska Turistrådet avyttrat sitt aktieinnehav i Turismens Utredningsinstitut AB.

5 5 (22) Turismen i Västra Götaland 2010 Turistekonomisk omsättning och sysselsättning Västra Götaland är Skandinaviens näst största turistregion efter Stockholms län. Länet har en marknadsandel motsvarande cirka 16 procent av Sverigeturismen. En länsjämförelse av kommersiella gästnätter visar att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är landets främsta motorer att generera besökare. Exempelvis har Stockholm tio gånger, Göteborg fem gånger och Malmö dubbelt så många kommersiella gästnätter som hela Åre. Storstäderna har heller inte samma säsongproblematik som de flesta traditionella turistdestinationer. Senast uppmätta turistomsättningen för Västra Götalands län 2009 uppgick till nästan 34 miljarder kronor. Regional shopping står för knappt hälften av omsättningen och kommersiellt boende (hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och gästhamnar) för en knapp femtedel. Besök till släkt och vänner genererar 8 procent, dagsbesök 7 procent medan aktiviteter, t.ex. museibesök osv., motsvarar ett par procent inom kategoring Övrigt. Besöksnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor betydelse för sysselsättningen i Västsverige. Turismen i Västra Götalands län sysselsätter ca (helårsverken), vilket motsvarar en ökning på ca 24 procent från decenniets början. Få eller inga andra branscher kan uppvisa denna tillväxt i sysselsättning. Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 6 procent. Västra Götaland konkurrerar i första hand med Stockholms län om att vara den mest besökta turismregionen. Stockholm har sedan 2004 innehaft tätpositionen då stora investeringar i möteslokaler, arenor och hotell bidragit till en mycket stark utveckling inom främst hotelloch restaurangnäringen samt handel. Den tredje största svenska destinationen är Skåne län. Under 2010 övernattade nästan 9 miljoner besökare (jan - nov) i länet på hotell, vandrarhem, stugbyar, campingplatser och gästhamnar. Västra Götalands län har ca 20 procent av Sveriges camping samt 47 procent av alla övernattningar i gästhamnar. Båda segmenten är väldigt väderberoende samt har jämförelsevis låga dygnsutlägg. Stugbyar och vandrarhem utgör en låg andel av de totala gästnätterna. Ungefär 40 procent av gästnätterna sker i Göteborg som har drygt 30 procent av boendeanläggningarna i länet. Göteborgsregionen har av naturliga skäl merparten av länets internationella gästnätter, men en positivt utveckling visar på ökad regional spridning av internationella besökare. Kapacitetsutnyttjandet (per rum) är 54 procent (genomsnitt 50 procent i Sverige). Privatresandet uppgår till ca 60 procent och affärsresandet till 40 procent. Marknadsutveckling 2010 Västra Götaland är av tradition en stark sommardestination. Affärsresandet har också alltsedan halvårsskiftet 2008 påverkats av lågkonjunkturen men visar nu på viss återhämtning. Inledningen på 2010 var svag men ökat privatresande och fler utländska gäster har resulterat i fortsatt tillväxt och det lutar mot ett nytt rekordår. Antalet gästnätter under juni och juli gjorde att ett i övrigt svagt första halvår kom att visa en positiv utveckling. Även under augusti hade länet en mycket stark utveckling. Hösten fortsatte starkt och länet hade landets starkaste tillväxt både i oktober och i november månad med 8,4 respektive 14,7 procent. Länet hade under perioden januari t.o.m. november 2010 ca 4,8 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar, och totala tillväxten i segmentet (jan-nov) uppgår till 4,3 procent.

6 6 (22) T.o.m. november månad svarade den svenska marknaden för 73 procent av volymen på hotell, stugbyar och vandrarhem motsvarande 3,5 miljoner gästnätter (+7 %). Av de större utlandsmarknaderna har positiva ökningar under samma period noterats för Norge (+6 %), Tyskland (+9%), Frankrike (+18 %) samt Spanien (+25 %). Den danska marknaden visade efter fjolårets mycket starka ökning en svag minskning (-7 %), Nederländerna ökade knappt 1 procent medan den brittiska marknaden minskade med 12 %. En långväga marknad som ökar under 2010 är USA med plus 11 procent. Norge, den största utlandsmarknaden, svarade för gästnätter fram till november månad. De volymmässigt största därefter var Tyskland , Danmark , Storbritannien och USA

7 7 (22) Mål och uppdrag Västsvenska Turistrådet AB är regionens helägda bolag för utveckling och marknadskommunikation av besöksnäringen. Politisk företrädare och uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen. Bolaget ingår under verksamhetsområdet Regional utveckling och omfattas av de övergripande mål som fullmäktige formulerat för näringslivsutveckling. Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Västsvenska Turistrådet AB omformuleras årligen. I visionen Det goda livet är utmaningen för turismen att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Regionutvecklingsnämnden har i sitt preciserade uppdrag markerat turismen som tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Inriktning och övergripande mål Västsvenska Turistrådet ska verka för besöksnäringens utveckling och vara en ledande part vid marknadskommunikationen av Västra Götaland som destination. Verksamheten ska grundas på Vision Västra Götaland och dess övergripande inriktning om hållbar ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling. Västsvenska Turistrådet ska vara en kompetensresurs i det regionala utvecklingsarbetet och i samverkan med kommuner, näringsliv och samhället i övrigt verka för att Västra Götaland ska bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Det är en utmaning som endast kan nås genom en livskraftig och utvecklingsinriktad näring, där hög kvalité i utbudet bidrar till ett ökat antal gäster och ekonomiskt inflöde. De övergripande målen är att Västra Götaland ska vara och uppfattas som en turistregion med hög attraktionskraft och tillgänglighet fokusering på hållbarhet och kvalitet starka och identitetsskapande varumärken en långsiktigt internationellt konkurrenskraftig och lönsam näring Besöksnäringens och Västsvenska Turistrådets bidrag till regional utveckling Turismens koppling till det regionala fokusområdet för ett livskraftigt näringsliv är en tydlig och viktig markering. Västsvenska Turistrådet ska verka för att stärka näringens förutsättningar för utveckling inom statlig, regional och kommunal planering, i första hand näringslivs- och fysisk planering, men även genom utvecklingsprojekt inom tillväxt- och EUprogram. Vidare ska Turistrådet med sin samlade kunskap inom turism kunna vara en resurs för visionens övriga fokusområden och vid marknadsföring av regionen nationellt och internationellt. För att bidra till måluppfyllelsen har Turistrådets verksamhet under året drivits utifrån affärsidén att med strategisk inriktning och genom operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar utveckling inom besöksnäringen i Västra Götaland.

8 8 (22) Medborgarperspektivet Ur medborgarperspektiv för boende i Västra Götaland - ska Turistrådet genom utveckling och marknadsföring bidra till att attrahera gäster som genererar intäkter och arbetstillfällen. Verksamheten styrs utifrån ett besökar- och intressentperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter (besökare). Här har sidan även kallad den Virtuella Turistbyrån, en central roll. För kommuner och besöksnäringen fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Portalen är mycket välbesökt och använd. Under år 2010 har arbetet även omfattat marknadsföring via sociala medier. I början av året lanserades den nya versionen Virtuella Turistbyrån 4 som omfattar Västra Götalands 49 kommuner, ca företag, tusentals produkter, tjänster och evenemang. Hemsidornas dynamiska egenskaper har utvecklats. Den nya sajten har ett attraktivt och inspirerande formspråk; större bilder, filmer, bildspel och en rad förbättringar och nya funktioner, bland annat bättre sökfunktion, kartfunktion, sökmotoroptimering, väderpresentation samt möjlighet att marknadsföra utbudet via de sociala medierna, såsom Facebook, Twitter, YouTube, m fl. Besökaren navigerar enkelt och sajtens tydliga struktur förenklar bokning av boende, aktiviteter, paket och erbjudanden. I utvecklingen av sidan har även tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning beaktats. Jämställdhet Att turismbranschen är kvinnodominerad märks inte minst vid rekrytering av nya medarbetare till turistrådet. En klar majoritet av de sökande är kvinnor. Av de totalt 27 anställda är 5 män. Många av de turismföretag som ingår i Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsnätverk drivs av kvinnor. Här är fördelningen mellan företag som ägs av män och företag som ägs av kvinnor relativt jämn. VT arbetar aktivt för att stödja dessa företagare så att de får möjlighet att utveckla sina verksamheter. I vissa projekt har Turistrådet särskilt verkat för ökat kvinnligt företagsledande. Inom marknadsföringen strävar turistrådet efter att marknadsföra alla företag med såväl kvinnliga som manliga företagare. Även när det gäller bilder som publiceras på strävar VT efter jämn könsfördelning. Funktionshinder Västsvenska Turistrådet har sedan 2002 bedrivit ett aktivt arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att ta del av det turistiska utbudet. Tillsammans med Avdelningen funktionshinder och delaktighet har Tillgänglighetsdatabasen (TD) tagits fram och utvecklats. Databasen utökades snabbt till att omfatta annat än turismföretag och används idag av de flesta typer av verksamheter som vänder sig till allmänheten. Bland medlemmarna i databasen kan nämnas kommunerna i Västra Götaland, Region Skåne, Region Blekinge, flera kranskommuner till Stockholm och Rörelsefolkhögskolorna. TD:s funktionalitet har utvecklats under året och används nu av SKL för att göra jämförelser mellan kommuner i Sverige i syfte att undersöka hur långt man har kommit i sitt arbete med

9 9 (22) att förbättra tillgängligheten. Även inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter är jämförelsemöjligheten ett uppskattat verktyg för att göra uppföljningar. I samarbete med Chalmers har användartester genomförts under året. Brukare med olika typer av funktionsnedsättningar har testat databasens funktionalitet och kommit med synpunkter på förbättringar. Denna studie kommer att ligga till grund för en mera omfattande ombyggnad av databasen under år Huvudansvaret för Tillgänglighetsdatabasen kommer att flyttas över till Västra Götalandsregionen under år 2011 men Västsvenska Turistrådet kommer även fortsättningsvis att ha ett stort engagemang i databasen och medverka i styrgruppen. Turistrådets arbete med att få så många turismföretag som möjligt att använda databasen fortsätter. Inventeringsutbildningar genomförs löpande. Västsvenska Turistrådets Internetsida har under året granskats ur tillgänglighetssynpunkt. Baserat på denna granskning har flera förbättringsåtgärder genomförts.

10 10 (22) Verksamhetsperspektivet Besöksnäringen är internationellt en snabbt expanderande näring med stor betydelse för ekonomisk utveckling, tillväxt och sysselsättning. Även i Sverige och Västra Götaland är besöksnäringen ett starkt tillväxtområde. En tydlig inriktning på hållbar utveckling kan långsiktigt bidra till att ytterligare stärka marknadspositionen. Framgångar för besöksnäringen ökar resandet till och inom Västra Götaland, vilket bidrar till, men också ställer krav på infrastrukturen för persontransporter och goda allmänna kommunikationer. Allt fler internationella direktförbindelser mellan Göteborg och destinationer i Europa har skapat förutsättningar att nå nya marknader, men ställer samtidigt krav på en tydlig marknadskommunikation och ett kvalitetssäkrat utbud för att klara konkurrensen. Med på sikt utbyggd infrastruktur skapas förutsättningar för ökad tillgänglighet och alternativa transportlösningar. Västsvenska Turistrådet ska arbeta med kompetensutveckling och marknadskommunikation samt vara en plattform för samverkan avseende bl.a. Affärsutveckling och Destinationsutveckling. Strategiska mål för Västsvenska Turistrådet: ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling. ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen och offentliga aktörer. en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling, destinationsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och utveckling. Kommunerna och kommunalförbunden i Västra Götaland, Länsstyrelsen och Visit Sweden (det nationella turistrådet) är viktiga samarbetspartners. Västsvenska Turistrådet har ansvar att aktivt bidra till en utvecklande och effektiv dialog och samverkan med turismens intressenter. Affärsutveckling För att besöksnäringen skall lyckas attrahera internationella kunder ställs krav på att produktoch affärsutveckling samt kvalitets- och hållbarhetssäkring utvecklas och intensifieras. Huvuduppdraget för Västsvenska Turistrådets affärsutveckling är att göra näringen exportmogen och att hjälpa företagen att utveckla produkter utanför högsäsong. Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsverksamhet handlar mycket om medvetandegörande via ett tålmodigt förankringsarbete som grundar sig på lyhördhet för det lokala kunnandet och turismföretagens vilja och förmåga att satsa på turism. Detta kräver IT-stöd men också mänskliga möten och kunskapspåfyllnad för att utvecklingsprocesserna ska fungera och målen nås.

11 11 (22) Västsvenska Turistrådet har under året koncentrerat sin affärsutveckling till några strategiska huvudområden: Mötesindustrin Måltidsturism Maritim Turism Naturturism Kulturturism Evenemang Kraven på att också besöksnäringen skall vara långsiktigt hållbar ökar. Utvecklingsarbetet har med hög prioritet inriktats på att skapa förutsättningar för hållbar produktutveckling och tjänsteproduktion. Arbetet har bestått i kunskapsöverföring till företagen avseende vad som krävs för att de ska kunna leverera en, ur alla perspektiv, hållbar produkt. Arbetet har också inneburit att medvetandegöra företagen om vilken kunskap de själva behöver förvärva. För att den samverksanskedja som behövs för att leverera en hållbar produkt ska fungera finns Västsvenska Turistrådet med som ett stöd i produktutvecklingen. Riktade Utvecklingsinsatser Turistrådet genomför också riktade utvecklingsinsatser, t.ex. projekt inom ett tematiskt avgränsat område som Västsvenska Turistrådet driver på eget initiativ eller på uppdrag av extern part och som ofta innefattar både produkt-/affärsutveckling och destinationsutveckling. För besöksnäringen kommer hållbar utveckling att vara en avgörande framtidsfråga. Tillsammans med Tillväxtverket bedriver Västsvenska Turistrådet ett nationellt pilotprojekt, Hållbar Besöksnäring. Syftet med Hållbar Besöksnäring är att arbeta fram ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssäkringssystem för besöksnäringen. Systemet ska omfatta såväl kvalitet som hållbarhet och kommer att bli det första systemet i världen som omfattar båda dessa aspekter. Arbetet avser alla delar av besöksnäringen och bedrivs ur tre perspektiv; kundnöjdhet, ökad affärsnytta samt ökad samhällsnytta. Riktade utvecklingsinsatser omfattar även de geografiskt avgränsade destinationsutvecklingssatsningar som Turistrådet bedriver inom regionens olika kommunalförbundsområden. I Skaraborg, bl.a. tillsammans med politiska företrädare för kommunalförbundet har ett modellarbete pågått sedan 2009 i syfte att utveckla besöksnäringen. Liknande samarbeten har initieras och planeras inför 2011 för Bohuslän tillsammans med Fyrbodal och södra Bohuslän inom Göteborgsregionen samt även för Sjuhärads kommunalförbund. Riktade utvecklingsinsatser i enlighet med den maritima strategin och affärsutveckling i Bohuslän har genomförts, delvis tillsammans med leaderprojekten Norra Bohusläns Besöksråd, Ranrike och Terra et Mare. Inom varje geografiskt delområde erbjuds en verktygslåda för framgångsrik destinationsutveckling.

12 12 (22) Marknadskommunikation Det viktigaste verktyget för Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete är, den tidigare nämnda, sajten som omfattar övergripande turistinformation, information om enskilda turismföretag samt möjligheter att boka produkter online. Det är via denna sajt som marknadsföringen på både den inhemska och de utländska marknaderna bedrivs. Exportmarknaden utgör det huvudsakliga uppdraget inom Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete. Det krävs en sammanhållande, central aktör för att nå ut på de utländska marknaderna. Det är inte ett uppdrag som kan utföras av lokala organisationer eller enskilda företag. För att bli synliga på de utländska marknaderna, där kännedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs kraftfulla satsningar och en kontinuerlig närvaro. Vid valet av vilka marknader som ska prioriteras är tillgängligheten en avgörande faktor. Goda transportförbindelser är en förutsättning för att kunna arbeta upp volymer från utomnordiska länder. Nyckeln till ett framgångsrikt marknadsföringsarbete på utlandsmarknaderna ligger i att jobba med reseledet, transportörer och media. Det är via dessa kanaler man på ett kostnadseffektivt sätt har möjlighet att nå ut till slutkonsumenten. Arbetet med sociala medier har intensifierats och ställer krav på ny kunskap och skapar möjligheter för nya kostnadseffektiva affärsmodeller. Inom affärsutvecklingsområdet Mötesindustrin bedrivs riktad marknadsföring och bearbetning av internationella företag, organisationer och nyckelpersoner för att dessa skall förlägga fler möten och kongresser till länet. Att agera på marknaden ger kunskapspåfyllnad tillbaka till regionen. Det är genom responsen från de arrangörer och journalister som besöker regionen som det tydliggörs vilka krav en viss marknad ställer och vilken utveckling som behövs för att företagen ska kunna leva upp till dessa krav. Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete på utlandsmarknaderna bedrivs i nära samarbete med Visit Sweden. Analys, utveckling och kunskapsuppbyggnad Västsvenska Turistrådet strategiska roll omfattar ett samarbete med främst den akademiska världen, vars forskning bidrar till att bilda den kunskapsbas som krävs för att fatta rätt strategiska beslut. Turistrådet ska även besitta förmågan att omsätta denna kunskap och erfarenhet till den västsvenska turismens regionala och lokala behov. Genom den gemensamma samverkansplattformen inom den Virtuella Turistbyrån finns möjlighet för företag och andra aktörer att få tillgång till kunskap och information om bl.a. marknader, försäljning samt olika verktyg. Eftersom turismen är starkt beroende av tillgången på samfärdsmedel, flyg och i ökande grad tåg/järnväg, vägar, boendeanläggningar, attraktiva stadsmiljöer liksom natur- och kulturmiljöer samarbetar Turistrådet också tvärvetenskapligt och branschöverskridande i frågor som berör samhällsutvecklingen i stort.

13 13 (22) Miljöarbete Västsvenska Turistrådet har under 2010 arbetat aktivt med miljöförbättrande åtgärder inom den egna verksamheten. En översyn av miljöarbetet på kontoret genomfördes under våren och denna översyn ledde till ett omfattande åtgärdsprogram. För att minska energiförbrukningen har ljussensorer installerats i alla gemensamma lokaler. Kontorsrum som inte används under dagen släcks, datorskärmar står inte i standbyläge efter arbetsdagens slut och skrivbordslampor släcks vid dagens slut. Diskmaskinen har bytts ut till en energisparande modell och ett kylskåp har tagits bort. Ett nytt städbolag har upphandlats. Städbolaget har skrivit en miljöplan och nu används endast miljömärkta städprodukter. Turistrådet deltar även i det så kallade Klimatinitiativet och har som första åtgärder infört en vegetarisk dag/vecka samt förbundit sig att endast hyra miljöbilar. Ett särskilt avtal har upprättats med Hertz. En internutbildning anordnades för samtliga anställda då turistrådets miljösamordnare gick igenom olika miljöfrågor och förändringar som kan göras på kontoret. I samband med detta genomfördes också ett studiebesök på Ekocentrum. Även i den externa verksamheten arbetar Västsvenska Turistrådet aktivt med miljöförbättrande åtgärder. Flera ekoturismutbildningar har anordnats under året, bland annat för företag i Bohuslän och för de företag som ingår i Biosfärområde Kinnekulle. Västsvenska Turistrådet initierade 2009 projektet Hållbar besöksnäring, som tidigare har nämnts, och driver det nu i samverkan med bl. a. Tillväxtverket, Visit Sweden och andra utvalda regionala turistorganisationer. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem för Sverige som hjälper företag att verifiera hur bra de är och hjälper dem att bli bättre. Vår utmaning är att besöksnäringen ska växa på rätt sätt. Detta innebär att vi måste eftersträva en god lönsamhet i branschen, att våra besökare är nöjda och vill återkomma och stanna längre samt att vi använder våra gemensamma resurser ansvarsfullt. Tanken är att systemet ska leda till en rad miljöförbättrande åtgärder genom att det uppmuntrar företagen till minskad el- och vattenkonsumtion, minimering av avfall, minskad kemikalieanvändning samt ökade inköp av lokala produkter och tjänster.

14 14 (22) Medarbetarperspektivet Personalförhållanden Personaldata Kvinnor Män Totalt Antal anställda tills vidare Antal anställda visstid (projekt) Summa anställda Årsarbetare Sjukfrånvaro % 2,86 0,94 2,43 Medellön (kr/år) Sjukfrånvaro Västsvenska Turistrådet har genom åren haft en mycket låg sjukfrånvaro. Målet för 2010 var en sjukfrånvaro på 0,6 %. Under 2010 ökade sjukfrånvaron något jämfört med tidigare år genom att två medarbetare drabbades av långvariga sjukskrivningar. Västsvenska Turistrådet fortsätter sitt aktiva friskvårdsarbete för att försöka hålla sjukfrånvaron på en låg nivå framöver. Bland åtgärder kan nämnas friskvårds-/motionsbidrag, tillgång till massage, årliga hälsokontroller samt en ergonomiskt utformad arbetsmiljö. Kompetensutveckling/individuell utvecklingsplan Under året har alla medarbetare haft utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet har frågor kring kompetensutveckling behandlats. Alla medarbetare har fått någon form av kompetensutveckling under året ofta i form av kurser och utbildningsdagar. Några medarbetare har genomgått mera omfattande utbildningar. Arbete med att ta fram individuella utvecklingsplaner har inletts under året och några medarbetare har också personliga mentorer. Löneskillnader Västsvenska Turistrådet har genom alla år arbetat aktivt för att undvika löneskillnader mellan män och kvinnor. Det finns i dagsläget inga löneskillnader som kan hänföras till kön. Att statistiken trots detta visare en skillnad mellan män och kvinnor beror på att genomsnittlig anställningstid och medelåldern bland manliga anställda är högre än bland kvinnliga anställda. Det, för år 2010, uppsatta målet om 94 % har uppnåtts. Ofrivilliga deltidsanställningar Västsvenska Turistrådet har inga ofrivilliga deltidsanställningar. Tillfälliga anställningar Verksamhetens karaktär är sådan att det krävs tillfälliga anställningar. En stor del av finansieringen kommer från projektmedel vilket förutsätter anställningar som knyts till tidsbegränsade projekt. För att kunna minska antalet tillfälliga anställningar krävs en större andel grundfinansiering.

15 15 (22) Bemanningsföretag Västsvenska Turistrådet anlitar bemanningsföretag i väldigt låg utsträckning. Övrigt Under år 2010 har Västsvenska Turistrådet haft som mål att genomföra en medarbetarenkät för att få en bättre bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation ur olika aspekter. I samarbete med Hälsan & arbetslivet genomfördes en enkätundersökning under våren Resultatet av denna undersökning har sedan legat till grund för åtgärder kring ökat samarbete mellan olika avdelningar och arbete med att förtydliga roller inom företaget. Hela personalen har under året genomgått en HLR-utbildning och en grundläggande miljöutbildning.

16 16 (22) EKONOMIPERSPEKTIVET Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med uppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Verksamheten under 2010 som beskrivits ovan har i allt väsentligt följt den ekonomiska planeringen. Verksamhetens huvudområden har varit Affärs-/Produkt- & Kompetensutveckling inom Tillväxtprogrammen och inom enskilda projekt samt Marknadskommunikation med webbutveckling. Den kraftfulla IT-satsningen mot den Virtuella Turistbyrån har fortsatt och präglar alla verksamhetsområden. Stödfunktioner finns även för marknadsanalys och för ekonomi & administration. Bokslut och Årsredovisning är upprättade enligt givna instruktioner och i enlighet med för bolaget gällande lagar. Både vad gäller rapportering mot Västra Götalandsregionen samt som aktiebolag gentemot Bolagsverket. Omsättningen för 2010 uppgick till 65,524 (f.år 60,742) Tkr för Västsvenska Turistrådet, vilket är högre än budget. Avvikelsen beror på att fler projekt har startats upp under året än vad som var känt vid budgeteringen hösten Projektkostnaderna har ökat i motsvarande grad och således påverkas inte resultatet av den ökade omsättningen. Av årets omsättning representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 49,5 (f.år 51,6) Mkr. Personalkostnaderna uppgår till 18,098 (f.år 14,826) Tkr. Årets resultat uppgår till 140 (f.år. 215) Tkr. Budget för helår var ett nollresultat. Västsvenska Turistrådet AB har under året avyttrat sin andel om 35 % i Turismens Utredningsinstitut AB. Bolagets Egna Kapital uppgår, inkl. ökningen med årets resultat, till 5,771 (f.år. 5,631) Tkr. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per till 10,651 (f.år. 14,102) Tkr. Soliditeten har tack vare den minskade balansomslutningen ökat till 54 % (i bokslutet var den 40 %). Inför 2011 ser vi ett fortsatt högt tryck i verksamheten med flera tillkommande för besöksnäringen spännande projekt. Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer