1 (22) Årsredovisning Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11"

Transkript

1 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse

2 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra Götaland ska Turistrådet genom utveckling och marknadsföring bidra till att attrahera gäster som genererar intäkter och arbetstillfällen. Verksamheten styrs utifrån ett besökar- och intressentperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter (besökare). Här har sidan även kallad den Virtuella Turistbyrån, en central roll. För kommuner och besöksnäringen fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Verksamhetsperspektivet Bra Kommentar: Framgångar för besöksnäringen ökar resandet till och inom Västra Götaland, men förutsätter en tydlig marknadskommunikation och ett kvalitetssäkrat utbud för att klara konkurrensen. Strategiska mål för Västsvenska Turistrådet är att vara ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling, ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen samt en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling och destinationsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och utveckling. Medarbetarperspektivet Bra Kommentar: Verksamheten utgår från målen i affärsplanen med särskild tyngdpunkt på kunskap och kompetens som stöd för näringens utveckling. Under året har alla medarbetare haft utvecklingssamtal inkluderande frågor kring kompetensutveckling. Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 140 Tkr för Balansomslutningen uppgår per till 10,7 Mkr. Omsättningen uppgick till 65,5 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 54 %. Likviditeten har varit god under 2010.

3 3 (22) Sammanfattning Verksamheten i stort under året under året har affärsplanen för Naturturism samt affärsplanen för Mötesindustrin processats och antagits av styrelsen. uppgradering av Virtuella Turistbyrån som kommunikations- och säljkanal för näringen. Lanseringen av version 4 gjordes under januari 2010 och en fortsatt utveckling pågår ständigt. omfattar Västra Götalands 49 kommuner, ca företag, tusentals produkter, tjänster och evenemang. Vi har också utvecklat möjlighet att marknadsföra utbudet via de sociala medierna, såsom Facebook, Twitter, YouTube, m fl. fortsatt utveckling av samverkansplattformen för näringen inom Virtuella Turistbyrån och utveckling av processer för turistisk affärsutveckling genom EU-projektet MetU (metodutveckling för besöksnäringen) som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). pilotstudier har genomförts inom projektet Hållbar Besöksnäring, som ska utveckla ett system för kvalitets- och hållbarhetssäkring av det turistiska utbudet i samverkan med bl.a. Tillväxtverket. fortsatt arbete med Destinationsutveckling Skaraborg, bl.a. tillsammans med politiska företrädare för kommunalförbundet, som ska utveckla besöksnäringen i Skaraborgsområdet och resultera i en fördubbling av turismomsättningen t.o.m liknande samarbeten har initierats och planeras inför 2011 för Bohuslän tillsammans med Fyrbodal och södra Bohuslän inom Göteborgsregionen samt även för Sjuhärads kommunalförbund. fortsatt arbete inom och utveckling av Nätverket för Regional Turism. medverkan i framtagandet av Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring. medverkan och projektledning av internationell konferens för Necstour i Göteborg utveckling av exportmognadsprocess Sverige-Norden-Världen för företag satsning på evenemangsutveckling med fokus på nya arenor i länet samt profilskapande evenemang. arbete i enlighet med den maritima strategin och affärsutveckling i Bohuslän, delvis tillsammans med leaderprojekten Norra Bohusläns Besöksråd och Terra et Mare. medverkan i den nationella satsningen Sverige, det nya Matlandet. fortsatt arbete med mötesindustrin genom medfinansiering från kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg/Skövde kommun och Sjuhärad. fortsatt arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD) i samverkan med Avdelningen funktionshinder och delaktighet samt i en utvecklad projektform med stöd från Arvsfonden. Beslut är fattat om att Västra Götalandsregionen övertar huvudmannaskapet för TD:n Forts. nästa sida

4 4 (22) fortsatt kunskapsuppbyggnad i form av undersökningar/studier och statistikproduktion genom Turismens Utredningsinstitut, Kairos Future och Ramböll Management. fortsatt medverkan i Centrum för Turism i samverkan med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg & Co och intressenter från näringen. översättning av Boken om Måltidsturism i Västra Götaland till engelska. marknadskommunikation genom Virtuella Turistbyrån och speciell bearbetning av de utländska marknaderna i samråd med researrangörer, transportörer och via media. fortsatt internationell marknadsbearbetning genom konceptet GöteborgPlus i samverkan med bl.a. Göteborg & Co, transportbolag för tåg och flyg samt reseoperatörer på prioriterade marknader. i samarbete med Hälsan & arbetslivet genomfördes en enkätundersökning bland medarbetarna under våren Resultatet av denna undersökning har sedan legat till grund för åtgärder kring ökat samarbete mellan olika avdelningar och arbete med att förtydliga roller inom företaget. under året har Västsvenska Turistrådet avyttrat sitt aktieinnehav i Turismens Utredningsinstitut AB.

5 5 (22) Turismen i Västra Götaland 2010 Turistekonomisk omsättning och sysselsättning Västra Götaland är Skandinaviens näst största turistregion efter Stockholms län. Länet har en marknadsandel motsvarande cirka 16 procent av Sverigeturismen. En länsjämförelse av kommersiella gästnätter visar att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är landets främsta motorer att generera besökare. Exempelvis har Stockholm tio gånger, Göteborg fem gånger och Malmö dubbelt så många kommersiella gästnätter som hela Åre. Storstäderna har heller inte samma säsongproblematik som de flesta traditionella turistdestinationer. Senast uppmätta turistomsättningen för Västra Götalands län 2009 uppgick till nästan 34 miljarder kronor. Regional shopping står för knappt hälften av omsättningen och kommersiellt boende (hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och gästhamnar) för en knapp femtedel. Besök till släkt och vänner genererar 8 procent, dagsbesök 7 procent medan aktiviteter, t.ex. museibesök osv., motsvarar ett par procent inom kategoring Övrigt. Besöksnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor betydelse för sysselsättningen i Västsverige. Turismen i Västra Götalands län sysselsätter ca (helårsverken), vilket motsvarar en ökning på ca 24 procent från decenniets början. Få eller inga andra branscher kan uppvisa denna tillväxt i sysselsättning. Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 6 procent. Västra Götaland konkurrerar i första hand med Stockholms län om att vara den mest besökta turismregionen. Stockholm har sedan 2004 innehaft tätpositionen då stora investeringar i möteslokaler, arenor och hotell bidragit till en mycket stark utveckling inom främst hotelloch restaurangnäringen samt handel. Den tredje största svenska destinationen är Skåne län. Under 2010 övernattade nästan 9 miljoner besökare (jan - nov) i länet på hotell, vandrarhem, stugbyar, campingplatser och gästhamnar. Västra Götalands län har ca 20 procent av Sveriges camping samt 47 procent av alla övernattningar i gästhamnar. Båda segmenten är väldigt väderberoende samt har jämförelsevis låga dygnsutlägg. Stugbyar och vandrarhem utgör en låg andel av de totala gästnätterna. Ungefär 40 procent av gästnätterna sker i Göteborg som har drygt 30 procent av boendeanläggningarna i länet. Göteborgsregionen har av naturliga skäl merparten av länets internationella gästnätter, men en positivt utveckling visar på ökad regional spridning av internationella besökare. Kapacitetsutnyttjandet (per rum) är 54 procent (genomsnitt 50 procent i Sverige). Privatresandet uppgår till ca 60 procent och affärsresandet till 40 procent. Marknadsutveckling 2010 Västra Götaland är av tradition en stark sommardestination. Affärsresandet har också alltsedan halvårsskiftet 2008 påverkats av lågkonjunkturen men visar nu på viss återhämtning. Inledningen på 2010 var svag men ökat privatresande och fler utländska gäster har resulterat i fortsatt tillväxt och det lutar mot ett nytt rekordår. Antalet gästnätter under juni och juli gjorde att ett i övrigt svagt första halvår kom att visa en positiv utveckling. Även under augusti hade länet en mycket stark utveckling. Hösten fortsatte starkt och länet hade landets starkaste tillväxt både i oktober och i november månad med 8,4 respektive 14,7 procent. Länet hade under perioden januari t.o.m. november 2010 ca 4,8 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar, och totala tillväxten i segmentet (jan-nov) uppgår till 4,3 procent.

6 6 (22) T.o.m. november månad svarade den svenska marknaden för 73 procent av volymen på hotell, stugbyar och vandrarhem motsvarande 3,5 miljoner gästnätter (+7 %). Av de större utlandsmarknaderna har positiva ökningar under samma period noterats för Norge (+6 %), Tyskland (+9%), Frankrike (+18 %) samt Spanien (+25 %). Den danska marknaden visade efter fjolårets mycket starka ökning en svag minskning (-7 %), Nederländerna ökade knappt 1 procent medan den brittiska marknaden minskade med 12 %. En långväga marknad som ökar under 2010 är USA med plus 11 procent. Norge, den största utlandsmarknaden, svarade för gästnätter fram till november månad. De volymmässigt största därefter var Tyskland , Danmark , Storbritannien och USA

7 7 (22) Mål och uppdrag Västsvenska Turistrådet AB är regionens helägda bolag för utveckling och marknadskommunikation av besöksnäringen. Politisk företrädare och uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen. Bolaget ingår under verksamhetsområdet Regional utveckling och omfattas av de övergripande mål som fullmäktige formulerat för näringslivsutveckling. Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Västsvenska Turistrådet AB omformuleras årligen. I visionen Det goda livet är utmaningen för turismen att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Regionutvecklingsnämnden har i sitt preciserade uppdrag markerat turismen som tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Inriktning och övergripande mål Västsvenska Turistrådet ska verka för besöksnäringens utveckling och vara en ledande part vid marknadskommunikationen av Västra Götaland som destination. Verksamheten ska grundas på Vision Västra Götaland och dess övergripande inriktning om hållbar ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling. Västsvenska Turistrådet ska vara en kompetensresurs i det regionala utvecklingsarbetet och i samverkan med kommuner, näringsliv och samhället i övrigt verka för att Västra Götaland ska bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Det är en utmaning som endast kan nås genom en livskraftig och utvecklingsinriktad näring, där hög kvalité i utbudet bidrar till ett ökat antal gäster och ekonomiskt inflöde. De övergripande målen är att Västra Götaland ska vara och uppfattas som en turistregion med hög attraktionskraft och tillgänglighet fokusering på hållbarhet och kvalitet starka och identitetsskapande varumärken en långsiktigt internationellt konkurrenskraftig och lönsam näring Besöksnäringens och Västsvenska Turistrådets bidrag till regional utveckling Turismens koppling till det regionala fokusområdet för ett livskraftigt näringsliv är en tydlig och viktig markering. Västsvenska Turistrådet ska verka för att stärka näringens förutsättningar för utveckling inom statlig, regional och kommunal planering, i första hand näringslivs- och fysisk planering, men även genom utvecklingsprojekt inom tillväxt- och EUprogram. Vidare ska Turistrådet med sin samlade kunskap inom turism kunna vara en resurs för visionens övriga fokusområden och vid marknadsföring av regionen nationellt och internationellt. För att bidra till måluppfyllelsen har Turistrådets verksamhet under året drivits utifrån affärsidén att med strategisk inriktning och genom operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar utveckling inom besöksnäringen i Västra Götaland.

8 8 (22) Medborgarperspektivet Ur medborgarperspektiv för boende i Västra Götaland - ska Turistrådet genom utveckling och marknadsföring bidra till att attrahera gäster som genererar intäkter och arbetstillfällen. Verksamheten styrs utifrån ett besökar- och intressentperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter (besökare). Här har sidan även kallad den Virtuella Turistbyrån, en central roll. För kommuner och besöksnäringen fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Portalen är mycket välbesökt och använd. Under år 2010 har arbetet även omfattat marknadsföring via sociala medier. I början av året lanserades den nya versionen Virtuella Turistbyrån 4 som omfattar Västra Götalands 49 kommuner, ca företag, tusentals produkter, tjänster och evenemang. Hemsidornas dynamiska egenskaper har utvecklats. Den nya sajten har ett attraktivt och inspirerande formspråk; större bilder, filmer, bildspel och en rad förbättringar och nya funktioner, bland annat bättre sökfunktion, kartfunktion, sökmotoroptimering, väderpresentation samt möjlighet att marknadsföra utbudet via de sociala medierna, såsom Facebook, Twitter, YouTube, m fl. Besökaren navigerar enkelt och sajtens tydliga struktur förenklar bokning av boende, aktiviteter, paket och erbjudanden. I utvecklingen av sidan har även tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning beaktats. Jämställdhet Att turismbranschen är kvinnodominerad märks inte minst vid rekrytering av nya medarbetare till turistrådet. En klar majoritet av de sökande är kvinnor. Av de totalt 27 anställda är 5 män. Många av de turismföretag som ingår i Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsnätverk drivs av kvinnor. Här är fördelningen mellan företag som ägs av män och företag som ägs av kvinnor relativt jämn. VT arbetar aktivt för att stödja dessa företagare så att de får möjlighet att utveckla sina verksamheter. I vissa projekt har Turistrådet särskilt verkat för ökat kvinnligt företagsledande. Inom marknadsföringen strävar turistrådet efter att marknadsföra alla företag med såväl kvinnliga som manliga företagare. Även när det gäller bilder som publiceras på strävar VT efter jämn könsfördelning. Funktionshinder Västsvenska Turistrådet har sedan 2002 bedrivit ett aktivt arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att ta del av det turistiska utbudet. Tillsammans med Avdelningen funktionshinder och delaktighet har Tillgänglighetsdatabasen (TD) tagits fram och utvecklats. Databasen utökades snabbt till att omfatta annat än turismföretag och används idag av de flesta typer av verksamheter som vänder sig till allmänheten. Bland medlemmarna i databasen kan nämnas kommunerna i Västra Götaland, Region Skåne, Region Blekinge, flera kranskommuner till Stockholm och Rörelsefolkhögskolorna. TD:s funktionalitet har utvecklats under året och används nu av SKL för att göra jämförelser mellan kommuner i Sverige i syfte att undersöka hur långt man har kommit i sitt arbete med

9 9 (22) att förbättra tillgängligheten. Även inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter är jämförelsemöjligheten ett uppskattat verktyg för att göra uppföljningar. I samarbete med Chalmers har användartester genomförts under året. Brukare med olika typer av funktionsnedsättningar har testat databasens funktionalitet och kommit med synpunkter på förbättringar. Denna studie kommer att ligga till grund för en mera omfattande ombyggnad av databasen under år Huvudansvaret för Tillgänglighetsdatabasen kommer att flyttas över till Västra Götalandsregionen under år 2011 men Västsvenska Turistrådet kommer även fortsättningsvis att ha ett stort engagemang i databasen och medverka i styrgruppen. Turistrådets arbete med att få så många turismföretag som möjligt att använda databasen fortsätter. Inventeringsutbildningar genomförs löpande. Västsvenska Turistrådets Internetsida har under året granskats ur tillgänglighetssynpunkt. Baserat på denna granskning har flera förbättringsåtgärder genomförts.

10 10 (22) Verksamhetsperspektivet Besöksnäringen är internationellt en snabbt expanderande näring med stor betydelse för ekonomisk utveckling, tillväxt och sysselsättning. Även i Sverige och Västra Götaland är besöksnäringen ett starkt tillväxtområde. En tydlig inriktning på hållbar utveckling kan långsiktigt bidra till att ytterligare stärka marknadspositionen. Framgångar för besöksnäringen ökar resandet till och inom Västra Götaland, vilket bidrar till, men också ställer krav på infrastrukturen för persontransporter och goda allmänna kommunikationer. Allt fler internationella direktförbindelser mellan Göteborg och destinationer i Europa har skapat förutsättningar att nå nya marknader, men ställer samtidigt krav på en tydlig marknadskommunikation och ett kvalitetssäkrat utbud för att klara konkurrensen. Med på sikt utbyggd infrastruktur skapas förutsättningar för ökad tillgänglighet och alternativa transportlösningar. Västsvenska Turistrådet ska arbeta med kompetensutveckling och marknadskommunikation samt vara en plattform för samverkan avseende bl.a. Affärsutveckling och Destinationsutveckling. Strategiska mål för Västsvenska Turistrådet: ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling. ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen och offentliga aktörer. en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling, destinationsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och utveckling. Kommunerna och kommunalförbunden i Västra Götaland, Länsstyrelsen och Visit Sweden (det nationella turistrådet) är viktiga samarbetspartners. Västsvenska Turistrådet har ansvar att aktivt bidra till en utvecklande och effektiv dialog och samverkan med turismens intressenter. Affärsutveckling För att besöksnäringen skall lyckas attrahera internationella kunder ställs krav på att produktoch affärsutveckling samt kvalitets- och hållbarhetssäkring utvecklas och intensifieras. Huvuduppdraget för Västsvenska Turistrådets affärsutveckling är att göra näringen exportmogen och att hjälpa företagen att utveckla produkter utanför högsäsong. Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsverksamhet handlar mycket om medvetandegörande via ett tålmodigt förankringsarbete som grundar sig på lyhördhet för det lokala kunnandet och turismföretagens vilja och förmåga att satsa på turism. Detta kräver IT-stöd men också mänskliga möten och kunskapspåfyllnad för att utvecklingsprocesserna ska fungera och målen nås.

11 11 (22) Västsvenska Turistrådet har under året koncentrerat sin affärsutveckling till några strategiska huvudområden: Mötesindustrin Måltidsturism Maritim Turism Naturturism Kulturturism Evenemang Kraven på att också besöksnäringen skall vara långsiktigt hållbar ökar. Utvecklingsarbetet har med hög prioritet inriktats på att skapa förutsättningar för hållbar produktutveckling och tjänsteproduktion. Arbetet har bestått i kunskapsöverföring till företagen avseende vad som krävs för att de ska kunna leverera en, ur alla perspektiv, hållbar produkt. Arbetet har också inneburit att medvetandegöra företagen om vilken kunskap de själva behöver förvärva. För att den samverksanskedja som behövs för att leverera en hållbar produkt ska fungera finns Västsvenska Turistrådet med som ett stöd i produktutvecklingen. Riktade Utvecklingsinsatser Turistrådet genomför också riktade utvecklingsinsatser, t.ex. projekt inom ett tematiskt avgränsat område som Västsvenska Turistrådet driver på eget initiativ eller på uppdrag av extern part och som ofta innefattar både produkt-/affärsutveckling och destinationsutveckling. För besöksnäringen kommer hållbar utveckling att vara en avgörande framtidsfråga. Tillsammans med Tillväxtverket bedriver Västsvenska Turistrådet ett nationellt pilotprojekt, Hållbar Besöksnäring. Syftet med Hållbar Besöksnäring är att arbeta fram ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssäkringssystem för besöksnäringen. Systemet ska omfatta såväl kvalitet som hållbarhet och kommer att bli det första systemet i världen som omfattar båda dessa aspekter. Arbetet avser alla delar av besöksnäringen och bedrivs ur tre perspektiv; kundnöjdhet, ökad affärsnytta samt ökad samhällsnytta. Riktade utvecklingsinsatser omfattar även de geografiskt avgränsade destinationsutvecklingssatsningar som Turistrådet bedriver inom regionens olika kommunalförbundsområden. I Skaraborg, bl.a. tillsammans med politiska företrädare för kommunalförbundet har ett modellarbete pågått sedan 2009 i syfte att utveckla besöksnäringen. Liknande samarbeten har initieras och planeras inför 2011 för Bohuslän tillsammans med Fyrbodal och södra Bohuslän inom Göteborgsregionen samt även för Sjuhärads kommunalförbund. Riktade utvecklingsinsatser i enlighet med den maritima strategin och affärsutveckling i Bohuslän har genomförts, delvis tillsammans med leaderprojekten Norra Bohusläns Besöksråd, Ranrike och Terra et Mare. Inom varje geografiskt delområde erbjuds en verktygslåda för framgångsrik destinationsutveckling.

12 12 (22) Marknadskommunikation Det viktigaste verktyget för Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete är, den tidigare nämnda, sajten som omfattar övergripande turistinformation, information om enskilda turismföretag samt möjligheter att boka produkter online. Det är via denna sajt som marknadsföringen på både den inhemska och de utländska marknaderna bedrivs. Exportmarknaden utgör det huvudsakliga uppdraget inom Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete. Det krävs en sammanhållande, central aktör för att nå ut på de utländska marknaderna. Det är inte ett uppdrag som kan utföras av lokala organisationer eller enskilda företag. För att bli synliga på de utländska marknaderna, där kännedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs kraftfulla satsningar och en kontinuerlig närvaro. Vid valet av vilka marknader som ska prioriteras är tillgängligheten en avgörande faktor. Goda transportförbindelser är en förutsättning för att kunna arbeta upp volymer från utomnordiska länder. Nyckeln till ett framgångsrikt marknadsföringsarbete på utlandsmarknaderna ligger i att jobba med reseledet, transportörer och media. Det är via dessa kanaler man på ett kostnadseffektivt sätt har möjlighet att nå ut till slutkonsumenten. Arbetet med sociala medier har intensifierats och ställer krav på ny kunskap och skapar möjligheter för nya kostnadseffektiva affärsmodeller. Inom affärsutvecklingsområdet Mötesindustrin bedrivs riktad marknadsföring och bearbetning av internationella företag, organisationer och nyckelpersoner för att dessa skall förlägga fler möten och kongresser till länet. Att agera på marknaden ger kunskapspåfyllnad tillbaka till regionen. Det är genom responsen från de arrangörer och journalister som besöker regionen som det tydliggörs vilka krav en viss marknad ställer och vilken utveckling som behövs för att företagen ska kunna leva upp till dessa krav. Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete på utlandsmarknaderna bedrivs i nära samarbete med Visit Sweden. Analys, utveckling och kunskapsuppbyggnad Västsvenska Turistrådet strategiska roll omfattar ett samarbete med främst den akademiska världen, vars forskning bidrar till att bilda den kunskapsbas som krävs för att fatta rätt strategiska beslut. Turistrådet ska även besitta förmågan att omsätta denna kunskap och erfarenhet till den västsvenska turismens regionala och lokala behov. Genom den gemensamma samverkansplattformen inom den Virtuella Turistbyrån finns möjlighet för företag och andra aktörer att få tillgång till kunskap och information om bl.a. marknader, försäljning samt olika verktyg. Eftersom turismen är starkt beroende av tillgången på samfärdsmedel, flyg och i ökande grad tåg/järnväg, vägar, boendeanläggningar, attraktiva stadsmiljöer liksom natur- och kulturmiljöer samarbetar Turistrådet också tvärvetenskapligt och branschöverskridande i frågor som berör samhällsutvecklingen i stort.

13 13 (22) Miljöarbete Västsvenska Turistrådet har under 2010 arbetat aktivt med miljöförbättrande åtgärder inom den egna verksamheten. En översyn av miljöarbetet på kontoret genomfördes under våren och denna översyn ledde till ett omfattande åtgärdsprogram. För att minska energiförbrukningen har ljussensorer installerats i alla gemensamma lokaler. Kontorsrum som inte används under dagen släcks, datorskärmar står inte i standbyläge efter arbetsdagens slut och skrivbordslampor släcks vid dagens slut. Diskmaskinen har bytts ut till en energisparande modell och ett kylskåp har tagits bort. Ett nytt städbolag har upphandlats. Städbolaget har skrivit en miljöplan och nu används endast miljömärkta städprodukter. Turistrådet deltar även i det så kallade Klimatinitiativet och har som första åtgärder infört en vegetarisk dag/vecka samt förbundit sig att endast hyra miljöbilar. Ett särskilt avtal har upprättats med Hertz. En internutbildning anordnades för samtliga anställda då turistrådets miljösamordnare gick igenom olika miljöfrågor och förändringar som kan göras på kontoret. I samband med detta genomfördes också ett studiebesök på Ekocentrum. Även i den externa verksamheten arbetar Västsvenska Turistrådet aktivt med miljöförbättrande åtgärder. Flera ekoturismutbildningar har anordnats under året, bland annat för företag i Bohuslän och för de företag som ingår i Biosfärområde Kinnekulle. Västsvenska Turistrådet initierade 2009 projektet Hållbar besöksnäring, som tidigare har nämnts, och driver det nu i samverkan med bl. a. Tillväxtverket, Visit Sweden och andra utvalda regionala turistorganisationer. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem för Sverige som hjälper företag att verifiera hur bra de är och hjälper dem att bli bättre. Vår utmaning är att besöksnäringen ska växa på rätt sätt. Detta innebär att vi måste eftersträva en god lönsamhet i branschen, att våra besökare är nöjda och vill återkomma och stanna längre samt att vi använder våra gemensamma resurser ansvarsfullt. Tanken är att systemet ska leda till en rad miljöförbättrande åtgärder genom att det uppmuntrar företagen till minskad el- och vattenkonsumtion, minimering av avfall, minskad kemikalieanvändning samt ökade inköp av lokala produkter och tjänster.

14 14 (22) Medarbetarperspektivet Personalförhållanden Personaldata Kvinnor Män Totalt Antal anställda tills vidare Antal anställda visstid (projekt) Summa anställda Årsarbetare Sjukfrånvaro % 2,86 0,94 2,43 Medellön (kr/år) Sjukfrånvaro Västsvenska Turistrådet har genom åren haft en mycket låg sjukfrånvaro. Målet för 2010 var en sjukfrånvaro på 0,6 %. Under 2010 ökade sjukfrånvaron något jämfört med tidigare år genom att två medarbetare drabbades av långvariga sjukskrivningar. Västsvenska Turistrådet fortsätter sitt aktiva friskvårdsarbete för att försöka hålla sjukfrånvaron på en låg nivå framöver. Bland åtgärder kan nämnas friskvårds-/motionsbidrag, tillgång till massage, årliga hälsokontroller samt en ergonomiskt utformad arbetsmiljö. Kompetensutveckling/individuell utvecklingsplan Under året har alla medarbetare haft utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet har frågor kring kompetensutveckling behandlats. Alla medarbetare har fått någon form av kompetensutveckling under året ofta i form av kurser och utbildningsdagar. Några medarbetare har genomgått mera omfattande utbildningar. Arbete med att ta fram individuella utvecklingsplaner har inletts under året och några medarbetare har också personliga mentorer. Löneskillnader Västsvenska Turistrådet har genom alla år arbetat aktivt för att undvika löneskillnader mellan män och kvinnor. Det finns i dagsläget inga löneskillnader som kan hänföras till kön. Att statistiken trots detta visare en skillnad mellan män och kvinnor beror på att genomsnittlig anställningstid och medelåldern bland manliga anställda är högre än bland kvinnliga anställda. Det, för år 2010, uppsatta målet om 94 % har uppnåtts. Ofrivilliga deltidsanställningar Västsvenska Turistrådet har inga ofrivilliga deltidsanställningar. Tillfälliga anställningar Verksamhetens karaktär är sådan att det krävs tillfälliga anställningar. En stor del av finansieringen kommer från projektmedel vilket förutsätter anställningar som knyts till tidsbegränsade projekt. För att kunna minska antalet tillfälliga anställningar krävs en större andel grundfinansiering.

15 15 (22) Bemanningsföretag Västsvenska Turistrådet anlitar bemanningsföretag i väldigt låg utsträckning. Övrigt Under år 2010 har Västsvenska Turistrådet haft som mål att genomföra en medarbetarenkät för att få en bättre bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation ur olika aspekter. I samarbete med Hälsan & arbetslivet genomfördes en enkätundersökning under våren Resultatet av denna undersökning har sedan legat till grund för åtgärder kring ökat samarbete mellan olika avdelningar och arbete med att förtydliga roller inom företaget. Hela personalen har under året genomgått en HLR-utbildning och en grundläggande miljöutbildning.

16 16 (22) EKONOMIPERSPEKTIVET Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med uppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Verksamheten under 2010 som beskrivits ovan har i allt väsentligt följt den ekonomiska planeringen. Verksamhetens huvudområden har varit Affärs-/Produkt- & Kompetensutveckling inom Tillväxtprogrammen och inom enskilda projekt samt Marknadskommunikation med webbutveckling. Den kraftfulla IT-satsningen mot den Virtuella Turistbyrån har fortsatt och präglar alla verksamhetsområden. Stödfunktioner finns även för marknadsanalys och för ekonomi & administration. Bokslut och Årsredovisning är upprättade enligt givna instruktioner och i enlighet med för bolaget gällande lagar. Både vad gäller rapportering mot Västra Götalandsregionen samt som aktiebolag gentemot Bolagsverket. Omsättningen för 2010 uppgick till 65,524 (f.år 60,742) Tkr för Västsvenska Turistrådet, vilket är högre än budget. Avvikelsen beror på att fler projekt har startats upp under året än vad som var känt vid budgeteringen hösten Projektkostnaderna har ökat i motsvarande grad och således påverkas inte resultatet av den ökade omsättningen. Av årets omsättning representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 49,5 (f.år 51,6) Mkr. Personalkostnaderna uppgår till 18,098 (f.år 14,826) Tkr. Årets resultat uppgår till 140 (f.år. 215) Tkr. Budget för helår var ett nollresultat. Västsvenska Turistrådet AB har under året avyttrat sin andel om 35 % i Turismens Utredningsinstitut AB. Bolagets Egna Kapital uppgår, inkl. ökningen med årets resultat, till 5,771 (f.år. 5,631) Tkr. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per till 10,651 (f.år. 14,102) Tkr. Soliditeten har tack vare den minskade balansomslutningen ökat till 54 % (i bokslutet var den 40 %). Inför 2011 ser vi ett fortsatt högt tryck i verksamheten med flera tillkommande för besöksnäringen spännande projekt. Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

1 (9) Årsredovisning 2009. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19

1 (9) Årsredovisning 2009. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19 1 (9) Årsredovisning 2009 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19 2 (9) Årsredovisning 2009 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: Med målet Skandinaviens

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9) Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9) 2 (9) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2012 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2015 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010

AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010 AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010 2009-02-27 Lönsam turism ett bidrag till visionen om det goda livet i Västra Götaland Västsvenska Turistrådet har ett regionalt uppdrag och ska verka för

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer