HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN"

Transkript

1 Kallelse Utskriftsdatum: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars :00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V), vice ordförande Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande Michael Sjöö (S) Christina Bertilfelt (S) Magnus Carlberg (S) Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Ricardo Salsamendi (S) Annelise Hed (MP) Ove Löfqvist (M) Thomas Ragnarsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Maria Sitomaniemi (SD) Ersättare Stefan Marusic (S) Gert Andersson (S) Ulla-Britt Storck (S) Britt Bergström (V) Marianne Nilsson (M) Denice Sigvardsson (M) Marianne Eckerbom (C) Thomas Haraldsson (C) Övriga kallade Ingrid Sivermo, Sekreterare Per-Henrik Nilsson Dan Petersson Ingeborg Franzén Utskriftsdatum:

2 Kallelse Utskriftsdatum: Val av justerare och förslag till justeringsdatum Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet Godkännande av föredragningslista Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd Information- Rättspsykiatriska kliniken Anita Åkesson, verksamhetschef Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet Utskriftsdatum:

3 Kallelse Utskriftsdatum: Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan LTK1381 Dan Petersson, ekonomichef Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen Sammanfattning I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ska senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och budgetförslag överlämnas till regionstyrelsen dock är förutsättningarna vad gäller specialdestinerade statsbidrag alltjämt oklara. Ställningstagande till omfattning av verksamheter som finansieras av dessa bidrag kan tas först när förutsättningarna blivit kända och konsekvenserna av eventuella förändringar har utretts. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och förslag på budget 2016 med flerårsplan Budget 2016 med flerårsplan HSN v10(20281)_tmp Utskriftsdatum:

4 Kallelse Utskriftsdatum: Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 (Dnr 14/6942) 15RK358 Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att implementera standardiserade vårdförlopp inom cancervården i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL att uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att införa standardiserade vårdförlopp för de fem pilotdiagnoserna under 2015 inom hälso-och sjukvården Region Kronoberg Sammanfattning Regeringen har avsatt två miljarder under för satsningen att utveckla standardiserade vårdförlopp inom cancervården. I överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 2015 (dnr 14/6942) har 500 miljoner kronor avsatts med fokus på att korta väntetiderna och minska skillnaderna i cancervården. Den viktigaste åtgärden är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserat vårdförlopp, som börjar med beslut om remiss för välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och start av behandling. Målet för 2015 är att insatser enligt överenskommelsen ska bli en integrerad del i landstingens ordinarie verksamhet, där resultat av arbetet ska bli tydliga för landsting och invånare. Förutom kortare väntetider och en mer jämlik vård ska införandet av vårdförloppen även skapa ökad kvalitet och mer nöjda patienter genom bättre information och delaktighet. Grundkrav enligt överenskommelsen är att landsting och regioner tar beslut om att införa standardiserat vårdförlopp i cancervård enligt den nationella strukturen samt att besluta om en handlingsplan för genomförandet för år Utskriftsdatum:

5 Kallelse Utskriftsdatum: Beslutsunderlag Standardiserade vårdförlopp inom cancervården Standardiserade vårdförlopp inom cancervården Kortare väntetider i cancervården. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Handlingsplan_standardiserade_vårdförlopp_cancer_bilaga2_ Utskriftsdatum:

6 Kallelse Utskriftsdatum: Remissyttrande angående Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag. Remissversion 15RK86 Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget svar till Socialstyrelsen Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. I rapporten Screening för livmoderhalscancer ger Socialstyrelsen rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer Beslutsunderlag Missiv remissyttrande livmoderhalscancer Remissyttrande livmoderhalscancer Remiss - rekommendation screening för livmoderhalscancer. Rekommendation screening för livmoderhalscancer. Remiss. Förlängd remissperiod rekommendation screening för livmoderhalscancer till och med den 13 mars Utskriftsdatum:

7 Kallelse Utskriftsdatum: Barnahus i Kronobergs län 15 RK225 15RK225 Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att utifrån den utredning om tillskapande av ett Barnahus i Kronoberg som föreligger medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg. Sammanfattning Mot bakgrund till att en motion om inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län inkom till Regionförbundet 2014 beslöt fullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till utredningsuppdrag förutsatt att övriga intressenter dvs. länets kommuner, landstinget, polismyndigheten samt Åklagarkammaren i Växjö ställde sig bakom och var beredda att delfinansiera en sådan utredning. Samtliga huvudmän ställde sig bakom att utreda förslaget. En styrgrupp med representation från samtliga myndigheter har under hösten 2014 utrett frågan och nu föreligger ett förslag till samverkansavtal. Utredningens förslag är att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg från och med den förste januari Ett Barnahus ska säkerställa att barn och ungdomar som utsätts för olika typer av brott och misshandel ges ett professionellt omhändertagande. Utredningen föreslår att Barnahuset förläggs centralt i Växjö då närhet till sjukvård, polismyndighet och åklagare är av stor vikt. Växjö kommun föreslås vara arbetsgivare för den fasta personalen i Barnahuset. Ett förslag till samverkansavtal föreligger och innebär att ett Barnahus innehåller de funktioner som anges av de nationella riktlinjerna för ett Barnahus. För Region Kronoberg innebär detta kostnader för 50 % av lokalhyra samt iordningsställande av ett undersökningsrum med inredning samt adekvat utrustning. Städning och underhåll av lokalerna ska till 50 % täckas av Region Kronoberg. Regionen ska vidare tillhandahålla specialistkompetens för medicinsk och barnpsykiatrisk undersökning av barnen. Region Kronoberg ska utse representant till styrgruppen för Barnahuset. Styrgruppen har att följa upp verksamheten och tar årligen fram en verksamhetsplan för Barnahuset. Fast kostnad för Region Kronoberg bedöms bli ca 300tkr/år. Utskriftsdatum:

8 Kallelse Utskriftsdatum: Beslutsunderlag Barnahus i Kronobergs län 15 RK225 Barnahus i Kronobergs län - Utredning, följebrev till utredning och förslag på samverkansavtal Utskriftsdatum:

9 Kallelse Utskriftsdatum: Informationsärende- Patientsäkerhetsberättelse RK333 Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse 2014 Årsrapport för Strama Kronoberg 2014 samt handlingsplan för 2015 slutlig Årssammanställning Patientsäkerhetsarbetet 2015 Utskriftsdatum:

10 Kallelse Utskriftsdatum: Kurser och konferenser Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet Sammanfattning Information från studiebesök- Rolf Andersson och Ricardo Salsamendi 10. Anmälningsärenden hälso-och sjukvårdsnämnden Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet Sammanfattning Följande ärenden anmäls till hälso-och sjukvårdsnämnden för kännedom: - Information om statliga stimulansmedel för Kronobergs län-socialtjänst - Regionala chefssamråd i Södra sjukvårdsregionen - Överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning - Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården - Redovisning Idé och KunskapCentrum 15RK194 - Hälsoekonomisk bedömning av Regional cancerplan syd 15RK Regionala priser och ersättningar Södra Sjukvårdsregionen 15RK-1 - Regiondirektörsbeslut, fördelning av bidrag till handikapporganisationer 2015, 14LTK 1105 Utskriftsdatum:

11 4 Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan LTK1381

12 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1381 Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavd Datum: Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen Sammanfattning I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ska senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och budgetförslag överlämnas till regionstyrelsen dock är förutsättningarna vad gäller specialdestinerade statsbidrag alltjämt oklara. Ställningstagande till omfattning av verksamheter som finansieras av dessa bidrag kan tas först när förutsättningarna blivit kända och konsekvenserna av eventuella förändringar har utretts. Per-Henrik Nilsson Hälso- och sjukvårdsdirektör Dan Petersson Ekonomichef Bilaga: Förslag till budget 2016 med flerårsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden Sida 1 av 1

13 Förslag till Budget 2016 Datum: Förslag till Budget 2016 med flerårsplan Hälso- och sjukvårdsnämnden Sida 1 av 22

14 REGION KRONOBERG Budget 2016 med flerårsplan I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ska senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och budgetförslag överlämnas till regionstyrelsen dock är förutsättningarna vad gäller specialdestinerade statsbidrag alltjämt oklara. Ställningstagande till omfattning av verksamheter som finansieras av dessa bidrag kan tas först när förutsättningarna blivit kända och konsekvenserna av eventuella förändringar har utretts. Budgeten är inte bara en ekonomisk plan, utan beskriver även mål för hälso- och sjukvården ur olika perspektiv med syfte att ge en tydlig koppling till regionens vision. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används ett fåtal nyckelfaktorer. Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta befolkningens behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få en sammanhållen hälso- och sjukvård med högsta kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Verksamhetsplaner ska tas fram på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Budget 2016 med tillhörande verksamhetsplaner: ger en strategisk inriktning i hela verksamheten ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som krävs för att nå uppsatta mål översätter våra mål i konkreta handlingsplaner styr så att vi använder våra resurser rätt styr så att vi följer upp våra strategier. Sida 2 av 22

15 REGION KRONOBERG Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål Invånare Nuläge 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Plats 6 i Sverige (27,2 dagar) Plats 3 Plats 1-3 Plats 1 Självskattad hälsa i vuxna befolkningen 73 % har en bra självskattad hälsa >75 % >75 % >78 % Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård Förtroende för vår hälso- och sjukvård 71 % av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende >72 % >73 % >75 % Kronobergarna väljer vård i Kronoberg Fler väljer vård i Kronoberg +/ (jmf 2014) (jmf 2014) Vård i rätt tid Telefontillgänglighet 0 dagar 95 % (okt 2014) 99 % 99 % 99 % Läkarbesök inom primärvård 7 dagar 91 % 95 % 96 % 97 % Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar 70 % 85 % 86 % 90 % Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar 80 % 85 % 86 % 90 % Patienter och närstående delaktiga i vården Tillgång till journal via nätet Vårdkonto i E-tjänster på 1177 Påbörjat 17 % har ett vårdkonto (nuvarande Mina vårdkontakter) Införandet påbörjas 20 % Infört 30 % Alla patienter har tillgång till journal via nätet 40 % Hög patientsäkerhet Sida 3 av 22

16 REGION KRONOBERG Vårdrelaterade infektioner Mätmetod infördvalidering pågår (verktyget) Minska 10 % (jmf 2014) Minska 15 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) Medarbetare Nuläge 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Attraktiv arbetsgivare Vakanser Fåtal tillfälliga vakanser Antal ST-tjänster Utifrån kompetensförsörjningsplan Utifrån kompetensförsörjningsplan Andel specialistsjuksköterskor 41 % 43 % 44 % 45 % Delaktighet skapar en god arbetsmiljö Delaktighet enligt medarbetarenkät 73,2 (2013) Sjukfrånvaro 4,5 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % Vårdtyngdsmätning saknas upphandlas testas I drift Verksamhetsutveckling Nuläge 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling Ledningssystem Pågående införande testas Infört Fortsatt utveckling Målkvalitet enligt medarbetarenkät 56,1 (2013) Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet Genomgångna och implementerade patientprocesser 1 >3 >10 >15 Akutläkarsatsning 1 specialist 1 specialist 2 specialister+st 2 spec+4 ST Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet Sida 4 av 22

17 REGION KRONOBERG Andel av verksamheternas verksamhetsplaner som baseras på en produktionsoch kapacitetsplanering 0 % 20 % 80 % 100 % Hälso- och sjukvård med hög kvalitet Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Plats 6 i Sverige Plats< 2 Plats< 2 Plats< 2 Ekonomi Nuläge 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Resultat för centrum/ Hälso- och sjukvård -76 mkr -65 mkr Sida 5 av 22

18 REGION KRONOBERG 1 Invånare Nöjda invånare med stort förtroende 1.1 Omvärldsanalys Befolkningsutveckling i länet är positiv och nya prognoser visar att denna utveckling fortsätter hade Kronobergs län invånare, om 20 år förväntas regionen ha invånare. Medellivslängden i länet fortsätter öka och är för kvinnor 84,3 år och för män 80,6 år. Antalet förlossningar fortsätter att öka och under 2014 har vi haft förlossningar och födda barn, vilket innebär ökningar med ca 2 % jämfört med Om vi jämför med 2011 har antalet förlossningar respektive födda barn ökat med ca 11 %. Äldre och yngre utgör en allt större andel av befolkningen. Detta innebär framtida utmaningar för hälso- och sjukvården och för länets arbetsmarknad. Fler barn i Kronoberg är inskrivna i förskolan än i de flesta län och andelen ungdomar som slutför gymnasiet är relativt hög. Detta är en viktig skyddsfaktor för ohälsa. Länet har dock en oroande stor grupp av ungdomar och unga vuxna som varken studerar eller kommer in i arbetslivet. Resultat från regionens folkhälsoundersökningar visar att de flesta kronobergare skattar sin hälsa som god eller mycket god. Det gäller för såväl barn och unga som vuxna. Andelen som anger att de har en god eller mycket god hälsa minskar dock med stigande ålder. Skillnaderna i hälsa ökar stadigt mellan olika grupper i befolkningen. Hälsan påverkas av många olika faktorer i samhället, allt från delaktighet och inflytande till miljö och levnadsvanor. Ohälsotalet har ökat. Bland orsakerna märks psykisk ohälsa och smärtproblematik. En ny patientlag gäller från och med Denna ställer ökade krav på information och patientdelaktighet men ger också patienterna ett fritt vårdsökande till offentligt finansierad öppenvård i hela Sverige Konsekvenser och påverkan Psykisk ohälsa ökar hos de yngre och vuxna Kronobergarna vilket kommer att ställa stora krav på våra verksamheter främst inom primärvården, barn och ungdomshälsan samt psykiatrisk specialistvård för barn och vuxna. För den allt äldre befolkningen kan man förvänta att man kommer att leva friskare i högre ålder men att behoven av vård för kronisk sjukdom t ex cancer samt behoven av åtgärder mot åldersrelaterade sjukdomar såsom hörselnedsättning, grå starr, artros, depressioner, tandvård mm kommer att fortsätta att öka Utmaningar och möjligheter Ett förebyggande hälsoarbete är en viktig hörnsten i vårt arbete för att skapa en god hälsa för våra medborgare. Patientlagen kommer att ställa press på Region Kronoberg att med beslutsamhet jobba för att vara det naturliga valet för våra patienter men också för att attrahera nya patienter till oss från våra vårdgrannar. Genom att möta kronobergaren med en god tillgänglighet och kvalitet tack vare en bättre produktionsoch kapacitetsplanering samt processarbete kan vi rusta oss för att möta framtiden krav. Moderna e-hälsotjänster kommer att utvecklas för att stödja egenvård och samtidigt förbättra tillgängligheten. Med en förbättrad patientsäkerhet och hög medicinsk kvalitet Sida 6 av 22

19 REGION KRONOBERG kommer ohälsan samt belastningen på vården att minska. Rätt från början är god hushållning. 1.2 Nuläge Tillgängligheten är god inom flertalet verksamheter men det är ansträngt inom t ex förlossningsvården, barn- och ungdomspsykiatrin, ortopedin, akutsjukvården, hörselvården, viss medicinsk diagnostik mm. Oftast beror tillgänglighetsproblematiken på personalförsörjningsproblem men i vissa fall på obalans mellan behov och resurser. Ett arbete med produktions och kapacitetsplanering pågår för att optimera effektiviteten samt få en bättre bild av de bakomliggande orsakerna. Att rekrytera och behålla och fortbilda våra medarbetare blir allt viktigare för att klara vår kvalitet och tillgänglighet. Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka 10 procent av patienter i sluten vård och en stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner (VRI) varav många är undvikbara. Olika mätningar visar att mellan 10 och 20 procent av patienter i slutenvård drabbas av VRI. Förebyggande arbete innefattar följsamhet till hygienrutiner, minskad användning av urinvägskatetrar, prevention av lunginflammationer, val av rätt antibiotika och arbete med verksamhetens säkerhetskultur. Mål Invånare Nuläge 2014 Nuläge 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Ohälsotal Självskattad hälsa i vuxna befolkningen Plats 6 i Sverige (27,2 dagar) 73 % har en bra självskattad hälsa Plats 3 >75 % Plats 1-3 >75 % Plats 1 >78 % Förtroende för vår hälso- och sjukvård 71 % av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende (Öppna jämförelse 2014) >72 % >73 % >75 % Fler väljer vård i Kronoberg +/ (jmf 2014) (jmf 2014) Telefontillgänglighet 0 dagar 95 % (okt 2014) 99 % 99 % 99 % Läkarbesök inom primärvård 7 dagar 91 % (dec 2014) 95 % 96 % 97 % Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar 70 % (dec 2014) 85 % 86 % 90 % Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar 80 % (dec 2014) 85 % 86 % 90 % Tillgång till journal via nätet Påbörjat i Sverige Införandeprocess påbörjad i Kronoberg Infört Alla patienter har tillgång till journal via nätet Sida 7 av 22

20 REGION KRONOBERG Vårdkonto i E-tjänster på % har ett vårdkonto (nuvarande Mina vårdkontakter) 20 % 30 % 40 % Vårdrelaterade infektioner Mätmetod infördvalidering pågår (verktyget) Minska 10 % (jmf 2014) Minska 15 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) 1.3 Strategi Under 2016 fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten med hjälp av Produktions- och Kapacitetsplanering (se perspektiven Medarbetare och Verksamhetsutveckling). Uppföljning och arbete med att implementera patientlagen och säkerställa goda rutiner i tillgänglighetsarbetet. Hälsoutvecklingen i Kronoberg ska följas, analyseras och vara ett underlag för kommande prioriteringar, riktade insatser och beslut. Region Kronoberg ska vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Fortsatt implementering ska ske av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vi ska införa e-journal för att möta medborgarnas möjlighet att bli mer delaktiga i sin vård. Vi ska införa, utveckla och informera om e-hälsotjänster. Vi ska samverka med Linnéuniversitetet (LNU) och kommunerna i e-hälsoutvecklingen. Arbetet med infektionsverktyget analys och återkoppling av resultat ska tillsammans med arbete med basala hygienrutiner, bättre städning minska VRI. Patientsäkerhetskultur och avvikelsehantering ska förbättras genom utbildning, förbättrad statistik och orsaksanalys av avvikelser. Patientsäkerhetsnätverket ska stödja och arbeta med avvikelsehantering i varje centrum. Patientmedverkan eftersträvas vid händelseanalys och riskanalys. Sida 8 av 22

21 REGION KRONOBERG 2 Medarbetare - Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god arbetsmiljö 2.1 Omvärldsanalys Det kommer sannolikt fortsatt att vara viss brist på ett antal av de nyckelkompetenser som hälso- och sjukvården har behov av att rekrytera. Bland dessa bör nämnas sjuksköterskor, audionomer och specialistläkare. Konsekvenser och påverkan Om bristen som nu fortsätter att vara nationell är det svårt att på kort sikt balansera upp underskottet på personal. Det är också viktigt att arbeta för att behålla befintlig personal då rekryteringsförsök av dessa från andra organisationer/företag sannolikt kommer att öka. Utmaningar och möjligheter Den fysiska närheten till och redan befintliga samarbeten med universitet, och andra utbildningsorganisationer gör att vi redan har upparbetade kontaktytor med studenter/framtida medarbetare. Att erbjuda praktikplatser är ett viktigt sätt att rekrytera medarbetare oavsett om det sker på högstadienivå eller universitetsnivå. Att alltid under en persons uppväxt/utbildningsaktiva år vara ett närvarande alternativ vid karriär/utbildningsval är oerhört viktigt. Patienterna ska möta den yrkesgrupp som bäst tillgodoser deras behov. Genom att arbeta tillsammans i team skapas ett mervärde för patienten. Innovativ teknik och nytänkande krävs för att förändra såväl roller och arbetssätt som systemen för att leda och fördela bemanningsresurser. 2.2 Nuläge Vi har en brist av sjuksköterskor, specialistläkare och vissa andra befattningar. Det upplevs som svårare att rekrytera till Ljungby lasarett (LL) än Centrallasarettet i Växjö (CLV). Vi ser att vi har en stor andel av nyfärdiga sjuksköterskor från LNU som söker och får arbete inom regionen. Vi är ett starkt varumärke bland studerande och får ofta positiv feedback från våra studerandepraktikanter. En utvärdering av 2014 års sommarvikarierande undersköterska/skötare visar på att man trivs inom vår verksamhet. Mål Vi ska vara ett självklart arbetsgivarval för personer som inom regionen eller i dess direkta närhet utbildar sig inom ett för oss relevant område. Vi ska också vara ett alternativ för personer som är beredda att flytta från andra delar av landet till en organisation som rankas som en mycket attraktiv arbetsgivare. Sida 9 av 22

22 REGION KRONOBERG Medarbetare Nuläge 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Vakanser Fåtal tillfälliga vakanser Antal ST-tjänster Andel specialistsjuksköterskor 41 % 43 % 44 % 45 % Delaktighet enligt medarbetarenkät 73,2 (2013) Sjukfrånvaro 4,5 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % Vårdtyngdsmätning saknas upphandlas testas I drift 2.3 Strategi Att vara en tillgänglig arbetsplats för studenter och erbjuda praktik inom olika yrken och former ska ses som ett av verksamhetens huvuduppdrag En väl genomförd introduktion såväl i det specifika yrket som i regionens helhetsuppdrag för att verka för en samsyn om organisationens mål och mening. Erbjuda medarbetare en hög grad av delaktighet och tydliggöra vad detta innebär. Tydlig strategi för att satsa på ledare för att på så sätt i förlängningen få ett ledarskap som kan föra organisation mot verksamhetens uppdrag och mål samtidigt som arbetsplatserna har en väl fungerande arbetsmiljö Sträva efter att en långsiktigt god arbetsmiljö uppnås. Prova verktyg för vårdtyngdsmätning på några vårdavdelningar för att därmed kunna styra bemanningen efter omvårdnadsbehov. 3 Verksamhetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling, effektiva processer för bättre kvalitet och lägre kostnader, forskning och utveckling för bättre kvalitet Sida 10 av 22

23 REGION KRONOBERG 3.1 Omvärldsanalys Allt mer tid används för vårddokumentation och administration. Detta har uppmärksammats nationellt. Region Kronoberg har liksom omvärlden inlett ett förbättringsarbete i syfte att effektivisera vårdadministrationen. Sjukvårdssystem nationellt men även internationellt t ex Intermountain i Utah, USA har vunnit stora framgångar med ett processorienterat arbetssätt. I Sverige finns goda exempel t ex i Borås. Lean-konceptet används med framgång inom delar av sjukvården lokalt- nationellt och internationellt men behöver spridas och implementeras ytterligare. Processorienterat arbetssätt samt produktions och kapacitetsstyrning är viktiga delar i en sådan utveckling. Värdeskapande sjukvård dvs. fokus på det värdeskapande resultatet för den individuella patienten har visat sig ge bättre hushållning och nöjdare patienter. Därför bör detta tankesätt utvecklas och genomsyra vår regions hälso- och sjukvård. Statens styrning genom olika bidrag och satsningar av sjukvården inför 2016 är svårvärderat. Flera angelägna satsningar har gjorts och avslutats t ex inom äldreområdet, patientsäkerhet och missbruksvården. Inför 2016 finns osäkerhet avseende de medel som ställts till regionens förfogande beträffande försäkringsmedicin, multimodal rehabilitering och kognitiv beteendeterapi. Inom området psykisk ohälsa är vidare pågående satsningar med stöd av statsbidrag osäkra inför Avseende tillgänglighet är bilden likadan dvs. statliga stimulansmedel kommer att försvinna Konsekvenser och påverkan Osäkerhet råder beträffande statsbidragens inriktning och storlek inför 2016 gör att viss verksamhet behöver finansieras för att inte förlora de förbättringar som gjorts inom t ex rehabgarantin och sjukförsäkringsmiljarden. Tidigare utsiktsställda medel för att stödja förlossningsvården drogs tillbaka i samband med budgetbeslutet december Tillgänglighetsmedel har finansierat delar av kirurgisk tillgänglighet inom kirurgi-ortopedi och ögonsjukvård. Äldremedel har bekostat läkemedelsgenomgångar osv. Dessa satsningar är angelägna och ej enkla att trappa ned eller avsluta. Omvärldsanalys ger impulser till ett nytänk kring processarbete, produktion och kapacitetsplanering samt värdeskapande sjukvård. Samarbete, den tekniska och medicinska utvecklingen samt en ökad patientdelaktighet och fokus på expertpatienter ger oss redskap för att genom ständig förbättring klara framtidens krav och behov Utmaningar och möjligheter Vi behöver utveckla en styrning som inte är alltför detaljerad. Organisationen ska känna att samarbete lönar sig. Onödiga revir behöver rivas ned. Uppföljningen bör fokuseras på relevant resultat/värde för patienten. Låt patienten direkt få möta den yrkesgrupp som bäst tillgodoser deras behov. Genom att arbeta tillsammans i rätt team får vården tid att ta bättre hand om de som är resurssvaga och som verkligen behöver hjälp hela vägen. Vi bör fortsätta att utveckla arbetssätt så nära patienten som möjligt. Att kunna sköta vård på distans eller i hemmet innebär inte att behovet av kontakter med vårdens Sida 11 av 22

24 REGION KRONOBERG företrädare försvinner. Inte heller att alla klarar sig själva. Vi ska fortsätta att möta svårt sjuka och äldre multisjuka med hembesök såväl från primärvården som från specialiserade team från sjukhusen t ex hjärtsviktsteam och palliativa rådgivningsteamet. Tillgängligheten ska inte bara gälla förstagångsbesök eller behandling utan även omhändertagandet av patienter med kronisk sjukdom. Den specialiserade vården är i hög grad byggd och anpassad för sjukdomar och besvär som kan hanteras inom en enhet. I dessa fall fungerar vården som regel bra, men det blir problem när behoven är mer komplexa och kräver samverkan. Rätt mix av kunskap, kompetens och information måste kunna kopplas till rätt patient. Vi får inte missa att utnyttja den kanske viktigaste kunskapen dvs. patienten själv. För att få mer tid för detta krävs att vi är nyfikna på och tar vara på de nya möjligheter som tekniken erbjuder. Vi har idag en välutbyggd ambulanssjukvård och en mycket välfungerande kommunal hemsjukvård samt primärvård som med rätt stöd och verksamhetsutveckling skulle kunna innebära ett mindre behov av sjukhusvård. E- hälsoutvecklingen kommer att ge helt annan möjlighet till vård i det egna hemmet och stöd till egenvård. Akutsjukvården är i stark utveckling. Akutläkarspecialitet har funnits sedan lång tid utomlands och blir en bas specialitet i Sverige Att satsa på akutläkare ligger i tiden och ger en generalistkompetens i akutsjukvård samt en delvis fast läkarbemanning på akutmottagningen. En akutläkare kan initialt handlägga samtliga patienter på en akutmottagning. Akutläkare ersätter inte behovet av organspecifika specialister men tillhandahåller specialistsjukvård inom den verksamhet som bedrivs på enheten dvs. akutsjukvård. Utöver detta förstärks handledningen till underläkare och AT-läkare samt teamutvecklingen och verksamhetsutvecklingen på akutmottagningen. Åratals arbete med att försöka styra patienterna till rätt vårdnivå under jourtid har inte varit tillräckligt framgångsrikt. Genom att införa ett system med en ingång in kan patienterna direkt hjälpas till rätt vårdnivå dvs. antingen jourläkarcentral eller specialistsjukvård. Detta är en förlängd utveckling av 1177 vårdguiden via webben eller telefon. Kommer man till sjukvården ska man mötas av en lots och inte av pekpinnar. Hemsjukvården och ambulanssjukvården ska kunna få det läkarstöd som behövs via telefon för att klara av att sköta en större del av patienterna hemma. Vårdplatsbehoven på våra sjukhus ska ses över. Inför generalplanearbetet med stora ombyggnationer av våra vårdavdelningar för fler enkelrum med egna hygienutrymmen får vi ut färre vårdplatser på en traditionell avdelningsyta. Ombyggnadsbehovet är uppenbart med dagens krav på hygien, minskad smittspridning. Förändringar i sjukdomspanorama, nya behandlingsmetoder men också demografin med allt fler äldre är en utmaning. Det blir därför allt viktigare med en korrekt dimensionering och fördelning av slutenvårdsplatser. För att bibehålla och utveckla en god diabetesvård finns nu möjligheter att på ett enklare sätt än tidigare erbjuda patienterna kontinuerlig blodsockermätning. I Region Skåne och Västra Götaland erbjuds detta i allt större omfattning och erfarenheterna därifrån är redan goda. I Region Kronoberg är patienterna i nuläget hänvisade till att bekosta denna terapi själva vilket leder till ojämlik vård. Kostnaden är i nuläget hög men vinsten av en förbättrad livskvalitet och färre långtidskomplikationer kan ej överskattas. Sida 12 av 22

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-03-11 09:00 13:30 Plats Konserhuset, Växjö Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-04-06 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lokal Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-09-02 09:00-13:55 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-01-28 09:00 15:00 Plats Oden Emil Lindells v 15 Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö Pensionärsrådet Tid 2016-05-09 09:00-12:00 Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Framtidens bästa primärvård Utmaningar för Östergötlands primärvård Alla har inte välfungerande vårdcentral nära Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter Låg patientnöjdhet 60 tillsvidareanställda

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Sammanfattning Medborgare/patient Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Ekonomiska förutsättn. Innehåll 2 Landstinget Kronoberg Budget 2015 med plan 2016-2017 Sammanfattning

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Tid: kl. 09:00-12:00. Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet. Ordförande Christer Siwertsson (M)

Tid: kl. 09:00-12:00. Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet. Ordförande Christer Siwertsson (M) Kallelse/föredragningslista Utskottet för hälso- och sjukvård 2016-11-28 Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet Ordförande Christer Siwertsson (M) Ledamöter Jenny

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer