Trygghet, rättvisa och utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet, rättvisa och utveckling"

Transkript

1 Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box Uppsala Besök: Slottsgränd T:

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 3 Hälso- och sjukvård... 4 Vård efter behov kräver resurser efter behov... 4 Utveckla en stark och sammanhållen vård... 4 Tillgänglighet, bemötande och respekt i vården... 6 Äldre... 7 Barn och unga... 8 Kollektivtrafik... 9 Kultur Medarbetare och ledarskap (11)

3 Inledning Här presenteras socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget för Vi anser att det krävs högre ambitioner för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen i Uppsala län. Vi vill arbeta för att patientens behov står i fokus, det förebyggande hälsoarbetet är starkt, tillgängligheten och bemötandet i vården är god samt att kollektivtrafiken och miljöarbetet ska utvecklas. Vi vill prioritera kvalitet och trygghet i vården genom att erbjuda en god vård till våra länsbor och vara en mönstergill arbetsgivare till våra medarbetare. Vårt alternativa förslag till Preliminär plan och budget är ett inriktningsdokument där vi markerar ett antal frågor där vi har andra förslag till lösningar än landstingsmajoriteten. De ekonomiska konsekvenserna av dessa avser vi att presentera i vårt förslag till Landstingsplan och budget som behandlas och fastställs i november. Samma sak gäller anslag till olika verksamheter och förvaltningar, avsättning till eget kapital mm. Ekonomi Det är oerhört viktigt att vi beslutsfattare i landstinget vågar investera i framtiden och tänka långsiktigt. Detta är ofta en självklarhet när vi investerar i vägar och fastigheter men investeringar måste även gälla människors liv och hälsa. Landstingets alla verksamheter står inför stora utmaningar. Det gäller ekonomi och organisation men även kompetensförsörjning och rekrytering i takt med kommande pensionsavgångar. Det ekonomiskt ansträngda läget sätter press på beslutsfattare, chefer och medarbetare, eftersom svåra beslut måste genomdrivas. Det finns en uppgivenhet hos medarbetare och oro hos patienter, eftersom man ständigt konfronteras med budskapet om besparingar. I tuffa tider krävs också att beslutsfattarna har mod att våga tänka långsiktigt. Mod att investera i ökad kvalitet och patientsäkerhet. Socialdemokraternas politiska linje för landstinget kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje skattekrona i arbetet med att möta de utmaningar som landstinget står inför. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand. Vi vill styra resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många av länet medborgare samtidigt som det ger ekonomisk avkastning. Att förebygga är god ekonomisk hushållning. 3(11)

4 Hälso- och sjukvård Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som vårdar och behandlar enligt välgrundade beslut, vetenskapliga metoder och patientsäker, medicinsk teknik av högsta kvalitet. För att upprätthålla och utveckla en sjukvård som bygger på vård efter behov och allas lika värde krävs att sjukvården utformas utifrån ett medborgar- och patientperspektiv i kombination med hög kvalitet och tillgänglighet. För oss socialdemokrater står folkhälsofrågorna i fokus. Vi menar att det krävs ett ändrat synsätt där helhetssynen på människan genomsyrar vården. Att förebygga ohälsa är lika viktigt som att lindra och bota den. Vi vill därför att landstinget medverkar i utveckling av ett beteendemedicinskt centrum för utveckling av prevention mot folkhälsoproblem som övervikt och fetma, stressjukdomar, sömnproblem med mera i nära samarbete med universitetet. Vård efter behov kräver resurser efter behov I Uppsala län skiljer sig vårdbehoven och hälsoläget åt mellan olika geografiska områden. För att vården ska bli mer jämlik i länet krävs att vi fördelar våra ekonomiska resurser rättvist. Det är i områden där hälsan är som sämst som insatser behövs mest. Detta kräver tydligare styrning av resurserna. Inte bara för att det är rättvist, inte bara för att det är ett krav enligt hälso- och sjukvårdslagen, utan för att det innebär en investering i bättre hälsa och välmående. För att möta dessa utmaningar krävs att landstinget ser över hela ersättningssystemet. Den demografiska utvecklingen i länet kommer att resultera i en drastisk ökning av behovet av cancersjukvård, strokevård med mera. Vi och fler med oss är medvetna om denna utmaning och det är nu dags att landstinget tar detta på allvar. Vi anser därför att en utredning om hur framtiden kommer att gestalta sig ska genomföras. Det avkastningskrav på 5 % som lagts på de landstingsdrivna vårdcentralerna innebär att ingen konkurrensneutralitet råder mellan egenregin och de privata vårdgivarna. För att återskapa konkurrensneutralitet mellan egenregi och privata vårdgivare och för att klara vårdgarantin och mer förebyggande arbete skall avkastningskravet avvecklas. Utveckla en stark och sammanhållen vård Socialdemokraterna vill utveckla ett starkt och sammanhållet Akademiska sjukhus. Vi vill också utveckla Lasarettet i Enköping genom en utökning av uppdraget när det gäller dagkirurgi samt att lägga stor vikt vid samordningen med närvårdsprojektet i de södra länsdelarna. För oss är det självklart att Akademiska sjukhuset och Enköpings 4(11)

5 lasarett ska ägas gemensamt. Våra sjukhus har en avgörande betydelse för att ge högkvalitativ och jämlik vård i länet. Samarbetet mellan sjukhusen är också viktig för hela vårdorganisationen. Att bryta ut delar av vården riskerar att slå sönder vårdkedjor för patienter och försämra samverkan mellan olika delar i vården. Det finns många faror med fri etablering inom den specialiserade vården. En stor risk är att det motverkar sammanhållna vårdkedjor och medför orimliga krav på den enskilde patienten att själv samordna sin vård. Det är visat att fri etablering av vårdgivare lockar fram en efterfrågan på vård som inte är baserad på medborgarnas hälsostatus och kan bidra till att en redan ojämlik hälso- och sjukvård blir ännu med ojämlik. Personer med stora vårdbehov och svag ställning kommer att missgynnas i en vård styrd av efterfrågan. Vi ser inte att fri etablering inom den specialiserade vården stärker patienten eller ökar kvalitén. Tvärt om leder det till en splittrad och kostnadsdrivande vård. Det borgerliga förslaget kan till och med vara början till slutet för våra två sjukhus, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping eftersom stora pengar kommer att tas från sjukhusen för att finansiera privata specialister. Med fri etablering inom den specialiserade vården kan också på sikt motiven för landstingen inom sjukvårdsregionen att teckna avtal med Akademiska sjukhuset undergrävas. Vi är övertygade om att utförsäljning och privatisering är fel väg att gå. Vi vill istället stärka och utveckla landstingets verksamheter. För att klara av investeringar i en vård av världsklass krävs att vi håller ihop vårdkedjor och patientflöden. Den socialdemokratiska vägen bygger istället på samverkan mellan kommun och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen. Bröstcentrum Bröstcancervården i länet är ett tydligt exempel på vad som kan hända om man bryter loss vissa delar av vården. Bröstcancervården innehåller flera delar såsom radiologi (mammografi), onkologi, kirurgi och patologi. Alla dessa specialiteter måste finnas på plats och fungera i takt och ha ett nära samarbete med varandra för att vården ska fungera optimalt. Tyvärr har den borgerliga majoriteten valt att bryta loss och privatisera en av dessa delar, mammografin, vilket har skapat ett geografiskt och organisatoriskt avstånd mellan olika delar i vårdkedjan. Vi vill istället bilda ett Bröstcentrum där alla specialiteter finns samlade under ett tak för att stärka samverkan och ett optimalt utnyttjande av resurser. Så stärker vi tillgängligheten och möjliggör att patienterna får alla undersökningar gjorda på en och samma dag. Vi vill också stärka förutsättningarna för en stark och innovativ forskning inom bröstcancervården. Vi anser att en samlad verksamhet ger ökade möjligheter till forskning och kvalitetssäkring som kommer patienterna tillgodo. Specialistsjuksköterskorna på Bröstcentrum kan följa patienterna genom hela 5(11)

6 vårdkedjan. Det ger både större trygghet för patienten och förhöjd kvalitetssäkring inför eftervården. Vård i tid och akut omhändertagande En handlingsplan måste till när det gäller vårdgarantin för att öka tillgängligheten till mottagning och operation. Men vård i tid är inte bara en fråga om att uppfylla den nuvarande Vårdgarantins olika delar. Landstinget i Uppsala län måste nu likt många andra landsting följa, analysera och åtgärda väntetider inom länets akutmottagningar. Detta måste ske på ett kvalitativt sätt med patienten i fokus och får inte resultera i enkla lösningar som att stänga akutmottagningarna i Tierp och Östhammar. Ett annat mycket viktigt område som inkluderar alla typer av patienter, planerade såväl som akuta, är återbesöken. Det finns en uppenbar risk att satsningar på nybesök och behandling/operation för att uppfylla Vårdgarantin går ut över möjligheten för patienterna att få sitt återbesök inom planerad tid. Detta måste följas upp noggrant. Våld i nära relationer Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem. Det är angeläget att arbeta förebyggande och att söka förhindra alla former våld i nära relationer. Kvinnor och barn är mest utsatta. Landstinget är en av huvudmännen för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som dels har en patientmottagning vid Akademiska sjukhuset dels en nationell stödtelefon. I NCK:s uppdrag ingår även att arbeta med metodutveckling, information, forskning och utbildning. Det är viktigt att NCK:s spetskompetens kan tas tillvara inom vårt landsting och att det skapas möjlighet för vårdgivare att arbeta med insikt i frågan och enligt rekommenderade metoder. Det innebär att vårdgivare kontinuerligt bör få utbildning och information samt möjlighet att utveckla sitt samarbete med NCK. Mat God och näringsrik mat måste tillagas i nära anslutning till där patienterna vistas. För att kunna erbjuda mat av hög kvalitet ska patient- och personalmaten tillagas på Akademiska sjukhuset eller i dess nära omgivning. Vi vill också öppna tillagningsköket i Enköpings lasarett. Tillgänglighet, bemötande och respekt i vården Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är avgörande för att medborgarna ska känna förtroende för hälso- och sjukvården. Patienter och anhöriga ska bemötas med respekt. Vården ska organiseras så att varje person får den vård som han/hon behöver när de behöver den och varje patient ska känna sig trygg och veta att de får en god och kvalitativ vård. God vård innefattar att patienten upplever ett gott 6(11)

7 bemötande och respekt. Att vara patient och vårdsökande innebär en utsatthet och sårbarhet som, förutom de problem man söker hjälp för, ytterligare förstärker vikten av ett gott bemötande. För att kunna möta patienterna med respekt och medmänsklighet måste landstinget genom kompetensutveckling arbeta med att värdegrunds- och bemötandefrågor inom hälso- och sjukvården alltid hållas aktuella. Barn, äldre, personer med funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund är några grupper som kan upplevas vara i en särskilt utsatt situation när de söker vård. Även kvinnor behandlas och bemöts annorlunda än män. För oss socialdemokrater är det tydligt att för att uppnå jämlikhet och likabehandling i vården, krävs det särskilda insatser för vissa för att inkludera alla. Vi vill se ett intensifierat arbete med implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill även att utbildning i patientbemötande ska vara ett kontinuerligt inslag hos alla personalgrupper som möter patienter. För personer med funktionsnedsättning krävs en utvecklad möjlighet till adekvat habilitering/rehabilitering, detta oavsett om det gäller inom eller utom länet. Äldre En stor del av dem som utnyttjar och behöver sjukvården är äldre. Det är fullt naturligt. I takt med att vi åldras följer normalt nedsättning av funktioner i kroppen. För många sker denna förändring till en början långsamt för att så småningom övergå till en period med allt snabbare funktionsförsämring. För de flesta kompliceras denna fas i livet också av sjukdom och behovet av både omsorg och vård ökar. Vi vet samtidigt att sjukvården inte är organiserad att möta detta på bästa sätt. För patienter med återkommande problem, vid exempelvis kronisk sjukdom, ska det inte vara nödvändigt att söka vård via akutmottagningarna. De ska snabbt få vård genom en direktkontakt med primärvården eller genom direktinläggning på sjukhusens vårdavdelningar. Landstinget behöver också utöka verksamheten med mobila vårdteam så att hembesök för de gamla och multisjuka som har det svårt att ta sig hemifrån blir en självklar del i vården. Det är också viktigt både för individen och för sjukvården att försöka optimera möjligheterna att utnyttja nya primär - och sekundärpreventiva metoder i syfte att minska sjukligheten hos de äldre. En viktig väg kan vara undersöka potentialen av en ny sjuksköterskebaserad verksamhet vid vad vi kan kalla äldrevårdscentraler. En verksamhet som är till för invånare över 75 år och som i stora drag bygger på långvariga gynnsamma erfarenheter från mödravårds- och barnavårdscentraler. Dessa verksamheter har mycket bred acceptans och en hög renommé hos allmänheten och verksamheten kräver inte någon ny infrastuktur utan kan integreras i den befintliga 7(11)

8 hälsofrämjande verksamheten vid länets vårdcentraler. I länet finns närmare invånare över 75 år. En försöksverksamhet där cirka 3000 av dessa, i geografiska områden av olika karaktär (storstad, tätort, glesbygd), inbjuds till en årlig hälsokontroll hos distriktssköterska tror vi skulle få positiva effekter för länets äldre medborgare samt för landstingets ekonomi på längre sikt. Barn och unga Barn- och ungas ställning inom hälso- och sjukvården måste stärkas, barnsjukvårdens status måste uppgraderas och barnperspektivet måste tas på större allvar. Det är hög tid att lyfta hela Akademiska Barnsjukhuset och det arbetet som sker där. Idag finns det ett stort behov av intensivvårdsplatser för de svårast sjuka barnen. Sjukvården måste möta varje patient utifrån dennes förutsättningar och behov. Barn har särskilda behov som sjukhuset måste tillgodose. Därför är det viktigt att utveckla och bygga upp en intensivvård på Akademiska sjukhuset som möter barnens behov av vård. För att kunna erbjuda god vård måste även lokaler och den fysiska miljön på barnsjukhuset vara anpassad till barns särskilda behov och med beaktande av familjens medverkande vid barnets tillfrisknande. Många minns när läkaren eller distriktssköterskan kom hem och ställde diagnos eller hjälpte till om barnen hade halsont, öronvärk eller var magsjuk. Dessa barn hamnar idag i stor utsträckning på i bästa fall Närakuten men i sämsta fall på Barnakuten. För att avlasta den hårt ansträngda barnakuten och minska köerna där bör det utredas om möjligheterna att inrätta mobila vårdteam som kan göra hembesök och hjälpa de sjuka barnen med behov av lindrig karaktär men där barnet insjuknat vid tidpunkter då inte primärvården är tillgänglig. Detta skulle också underlätta för familjer med flera barn som då slipper väcka upp alla syskon om ett av barnen har behov av lättare akutvård. Landstinget har genom Barnhälsovården en viktig funktion i att ge stöd i föräldrarskapet. Ett led i detta är att lära känna familjen i sin vardag genom ett hembesök inom 30 dagar efter förlossning. I Uppsala län görs detta ytterst sporadiskt idag. Var du bor och vilken vårdcentral du har valt innebär mycket olika chanser för att få ett hembesök. Den som har valt Östhammars vårdcentral och är nyförlöst får högst troligt ett hembesök medan de som valt Nyby vårdcentral inte kan räkna med något stöd då endast 5% av de nyförlösta som får ett hembesök inom 30 dagar. Detta ojämlika system utan barnperspektiv måste landstinget ändra på omedelbart. En viktig verksamhet för ungdomar är Ungdomsmottagningarna och den rådgivning och behandling som ges där av specialutbildade barnmorskor, läkare och psykologer. STI, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditete, kan effektivt förebyggas genom väl utbyggda och tillgängliga ungdomsmottagningar. 8(11)

9 Många ungdomar mår psykiskt dåligt och är i behov av psykiatrisk kontakt, vård och behandling. En fortsatt utveckling av BUP och den specialistvård, verksamhetsutveckling och samverkan med kommunen som pågår där är nödvändig. Att investera kraftfullt för barn och ungas rätt till förebyggande insatser, vård och behandling på bästa sätt är etiskt riktigt och ekonomiskt effektivt. Barnens hälsa ska stå i centrum och därför måste de orättvisa patientavgifterna för barn och ungdomar avskaffas omedelbart. Föräldrarnas ekonomiska situation ska inte få avgöra vilken vård barnet får och som förälder ska man aldrig behöva fråga sig om man har råd att uppsöka läkare med sitt sjuka barn. Kollektivtrafik En bekväm och prisvärd kollektivtrafik, tillgänglig för alla, är avgörande för ett hållbart samhälle och för att fler ska kunna studera och få ett jobb. Det är en motor för tillväxt och regional utveckling och ett viktigt verktyg i arbetet för en minskad trängsel, färre trafikolyckor och en minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken. Svensk kollektivtrafik driver tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting ett projekt med syfte att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020 och på sikt även andelen som reser med kollektivtrafiken. Landstinget och länets kommuner har gett UL samma uppdrag. Socialdemokraterna delar denna ambition och ser det som en självklar del i arbetet för en hållbar utveckling. För att nå målet krävs investeringar i stomlinjer med god turtäthet och ett effektivt nät av kompletterande trafik. Byten mellan olika trafikslag eller turer måste vara smidiga och snabba för resenärerna. Vi socialdemokrater vill även intensifiera landstingets ansträngningar att utveckla länets framtida kollektivtrafik med fokus på spårbunden trafik. Stora taxehöjningar slår hårt, inte minst mot ungdomar, kvinnor och låginkomsttagare, vilka är de tre samhällsgrupper som åker mest kollektivt. Taxorna bör utformas för att underlätta en hög grad av flexibilitet, exempelvis ska ett månadskort innebära obegränsade resor inom hela länet på såväl buss som tåg. Från och med 2012 gäller en ny lag för kollektivtrafik som kraftigt förändrar arbetet och styrningen av kollektivtrafiken. Ansvaret för den regionala och lokala kollektivtrafiken övergår till en regional kollektivtrafikmyndighet, som i Uppsala län blir en del i landstingets organisation. Detta är en fråga som vi socialdemokrater i landstinget har drivit länge, då vi anser att detta kommer att underlätta en mer kraftfull styrning av kollektivtrafiken. 9(11)

10 Den gångna vinterns buss- och tågkaos ska inte upprepas. Landstinget måste göra sitt för att sätta stopp för överfulla bussar, inställda tåg och förseningar. Ett sätt är att sätta fokus på investeringar i nya tåg och fler bussavgångar. Men en utbyggd kollektivtrafik ställer också krav på en förbättrad infrastruktur. Därför måste landstinget aktivt utmana den moderata regeringen att bygga ut järnvägen och satsa på säkrare vägar. Kultur Ett starkt och fritt kulturliv är en viktig del av välfärden. Alla medborgare i Uppsala län skall ha samma tillgång och möjlighet till ett brett kulturutbud. Ett kulturlöst samhälle är ett historielöst samhälle. Kulturarvet måste hela tiden bevaras, vårdas, visas och tillgängliggöras för alla. Alla länsbor ska ha möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att ta del av och delta i olika former av kulturyttringar. Särskild vikt ska läggas vid att nå nya grupper och att ge barn och ungdomar förutsättningar att delta i kulturlivet. En mer jämlik och jämställd kulturkonsumtion bidrar också till en förbättrad folkhälsa. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att långsiktigt behålla den egna orkestern Uppsala Kammarorkester och att Upplandsmuséet måste få förutsättningar att såväl bevara som att visa vårt kulturarv. Kulturen bidrar också till tillväxten. Dels genom att locka turister och besökare till länet, men även genom företagandet inom de kulturella och kreativa näringarna. Detta måste landstinget utveckla och stödja. Medarbetare och ledarskap För Socialdemokraterna är det avgörande att Landstinget i Uppsala län är och betraktas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är delaktiga och erbjuds intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Landstinget ska ha ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, lyhördhet, jämställdhet, inflytande över organisation och ekonomi samt möjlighet att påverka budgetprocessen och ekonomin på den egna arbetsplatsen. Trycket är idag hårt inom många av landstingets verksamheter. Överbeläggningar på vårdavdelningar, förändringar av verksamheten som ibland inte är förankrade bland personalen, arbetstidsmodeller som, enligt många, förändras till det sämre och allt fler upplever att de blir kränkta i arbetet. Landstingets anseende som arbetsgivare riskerar att kraftigt försämras om inte åtgärder vidtas. Vi står, liksom andra 10(11)

11 kommuner och landsting, inför stora pensionsavgångar och medföljande rekryteringsbehov. Det ska vara attraktivt att jobba inom landstinget i Uppsala län. Delaktigheten och inflytandet måste öka och ett systematiserat sätt att arbeta med utveckling av det egna arbetet måste etableras. Heltid är en avgörande fråga för den anställde. Det ofrivilliga deltidsarbetet i landstinget innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal. Ändå har mer än var tionde av landstingets anställda endast en deltidstjänst. Bland primärvårdens anställda kvinnor är det 27% som arbetar deltid. Det är inte en god personalpolitik och det gör inte landstinget till en attraktiv arbetsgivare. Vi socialdemokrater vill minska antalet osäkra anställningar, ersätta de ofrivilliga deltiderna med heltidstjänster och göra heltid till utgångspunkt vid alla nyanställningar. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för de som behöver gå ned i arbetstid. Det skulle göra landstinget till en bättre arbetsgivare och det skulle förbättra de enskilda medarbetarnas ekonomiska situation. Man ska kunna leva och åldras på sin lön. Genom att vara ett föredöme som arbetsgivare kan landstinget ha ett positivt inflytande på arbetsmarknaden i stort. Men landstinget har inte bara många anställda i sin egen organisation. Allt fler verksamheter bedrivs i dag av privata utförare. För att upprätthålla goda arbetsvillkor för anställda, oavsett vilken entreprenör det är som driver verksamheten, är det viktigt att landstinget ställer villkor om bland annat rätt till heltid, meddelarfrihet, kollektivavtal/motsvarande med mera vid sina upphandlingar och i sina regelböcker. Risken är annars att vi får en snedvriden konkurrens mellan landstingets utförare och de privata. I slutändan är det arbetstagarna som är förlorare. Arbetstidens förläggning är en viktig arbetsmiljöfråga. Dels hur den läggs så att den innehåller rimliga återhämtningstider och är sammanhållen och inte delad. Dels hur den enskilde kan påverka arbetstidens förläggning så att den bäst passar både individ och verksamhet. 11(11)

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-08-24 Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Möjligheternas Västra Götaland 2 (16) Innehållsförteckning Möjligheternas Västra Götaland... 3 Närsjukvård... 5

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer