INNEHÅLL VERKSAMHETSPLAN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 UNGA MUSIK I SYD 3 Målgrupper 3 Mål och visioner 3 UNGA MUSIK I SYD UTVECKLINGSCENTRUM 4 Fokusområden 4 Kompetensutveckling 4 VIKTIGA HÄNDELSER SÅ HÄR ARBETAR VI 5 Verksamhetschefen för UNGA 6 Projektledare för Utvecklingscentrum 7 Producent 6 Samordnare Skapande Skola 7 Producent/Projektledare 7 UNGA-teamets nycklar Utbudskatalogen Utbudsdagar Uppföljning och utvärdering UNGA-TEAMET

3 INLEDNING Verksamhetsplanen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att i en verksamhetsplan nedteckna vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå höjer vi kvaliteten i det vi gör. UNGA MUSIK I SYD Verksamheten för barn och unga är en omfattande och prioriterad del inom Musik i Syd. Varje år presenterar vi ett brett och kvalitativt programutbud för Skåne och Kronobergs alla förskolor och skolor, bibliotek, kulturhus och andra arrangörer av offentliga familjekonserter samt inom vård och omsorg. Vi arbetar även inom ramen för Skapande skola, där vi erbjuder ett tjugotal färdiga program för årskurs F 9 med professionella musiker och andra kulturutövare. Här kan man också använda oss som resurs, bollplank och stöd för att utveckla och genomföra egna Skapande skola-finansierade temadagar, workshops och andra fördjupande musikprojekt. MÅLGRUPPER Vår verksamhet riktar sig till barn och unga 0 19 år i Skåne och Kronoberg och till alla de vuxna som ansvarar för och arbetar med barn och unga, eller som har inflytande över deras kulturutbud. Våra målgrupper består således av barn och föräldrar, förskole- och skolpersonal, rektorer, skolchefer, kulturchefer, kultursamordnare och kan, som inom vårt fokusområde Musik och hälsa, även inkludera vårdpersonal. Som mellanhand mellan barnens värld och det fria och institutionella musiklivet står vi även i daglig kontakt med frilansmusiker, artister och andra professionella kulturutövare. MÅL OCH VISIONER Vi vill verka för att alla barn i Skåne och Kronoberg regelbundet får uppleva levande musik i form av väl genomtänkta, professionellt utförda och varierade musikföreställningar. Vi vill främja ett rikt och inkluderande musik- och kulturliv för barn och unga och aktivt arbeta för fler musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet. Vi vill öka barn och ungas delaktighet i vår verksamhet och vårt utbud. Vi vill genom utbildning och fortbildning, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt skapa fler högkvalitativa musikproduktioner för barnoch unga. Vi vill lyfta fram, stödja och främja engagerade och kompetenta musiker som brinner för att spela för barn och unga. Vi vill med musiken i centrum och genom gränsöverskridande samarbeten med det fria musiklivet och andra kulturinstitutioner kontinuerligt utveckla och förnya vårt utbud. 3

4 UNGA MUSIK I SYD UTVECKLINGSCENTRUM En viktig del av UNGA-verksamheten sker inom ramen för vårt Utvecklingscentrum. Här pågår en rad program och utvecklingsprojekt i samarbete med kommuner i södra Sverige och övriga delar av landet med stöd av bl a Kristianstads kommun, Region Skåne och Kulturrådet. Verksamheten startade 2010 med projektet Vi slår på trummor inte på varann! Idag driver vi ett tiotal fortbildningsprogram, utvecklings- och samarbetsprojekt, ofta med stark koppling till forskningsvärlden. Syftet är att närmare undersöka och fördjupa vår verksamhet och, tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika och stärka barns och ungas möten med den levande musiken. Vi tar fram argument och sprider kunskap som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg. FOKUSOMRÅDEN 2015 Mångfald och jämställdhet: Vi ser att strävan efter ökad jämställdhet, jämlikhet och mångfald är en nyckel till ett rikare kulturliv för var och en, särskilt i verksamheten med barn och unga. År 2014 började man från Utvecklingscentrum arbeta mer aktivt med genus i syfte att öka medvetenheten och kunna erbjuda mer jämställda musikupplevelse. År 2015 inleds ett fördjupat arbete, i vilket även ökad mångfald och inkludering ingår. Exempel på projekt vi genomför inom detta fokusområde 2015: Forskare berättar tema genus: Fanny Ambjörnsson, Normkritik och musik en konferens om jämställdhet och mångfald i det institutionella musiklivet, Världens vaggvisor och Trumattack två utvecklingsprojekt som bl a går ut på att uppsöka nya frilansare, målgrupper och spelplatser. Delaktighet och digitalisering: Virtuella Rum heter UNGA-satsningen inom Musik i Syds treåriga utvecklingsprojekt Digitala Scener som avslutas Omfattande delprojekt har under 2013 och 2014 drivits i samarbete med Staffanstorps kommun (Flygande toner och tankar, Naturens symfoni och Samtidigt här och där) samt Kristianstads kommun (Väggarna vaknar). År 2015 fortsätter satsningen med apputveckling för förskolan och ett kompositions-hack under Riksfestivalen i Musik Direkt/Imagine. Allt ska under året dokumenteras och sammanställas i en popupbok som anknyter och hänvisar till mer information på webben. Under 2015 görs även en större satsning på film inom ramen för Musik i Syd Channel, bl a under utbudsdagarna samt produktionerna Hur länge ska hon vara död och Solisten! Musik och hälsa är sedan 2014 ett nytt fokusområde inom Utvecklingscentrum där man driver projekt i syfte att utveckla musikutbudet inom vård och omsorg. Våren 2015 står UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum värd för årets Riksterapikonferens och som arrangör för en Forskare berättar-föreläsning med musikterapeuten och forskaren David Aldridge. Vi arrangerar en första utbudsdag för äldreomsorgen som presenterar nya musikprogram och -paket för äldre och personal. KOMPETENSUTVECKLING Fortbildningsprogram som vi utvecklat och driver vidare genom Utvecklingscentrum: Förskolepersonalkör: Ett antal tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen körledaren Katarina Nilsson Bremer för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård; kunskaper som därefter förs vidare till förskolebarnen. Varje vårtermin avslutas med en konsert för alla förskolor som deltar, med alla barnen på scen och deras föräldrar och andra anhöriga i publiken. Under 2015 utvecklar vi konceptet vidare även inom äldreomsorgen under namnet Seniorkör. 4

5 Forskare berättar är en föreläsningsserie som vänder sig till en intresserad allmänhet och ska presentera den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige idag. Serien utgör även en kontaktyta mellan utvecklingscentrum och forskningsvärlden som möjliggör möten, kunskapsöverföring och samarbeten. Livsviktigt är en regional inspirations- och fortbildningsdag som är riktad till förskolepersonal, förskolechefer, personer från vårdinstitutioner, kyrkornas förskoleverksamhet, förskolelärarutbildningen, barnbibliotekarier, kulturförvaltningar samt politiker inom dessa områden. Dagen arrangeras i samarbete med UKNO Ung Kultur Nord Ost som utöver Musik i Syd består av Riksteatern Skåne, kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Osby och Östra Göinge. Musik i framtidens förskola är en fristående kurs som ges på Musikhögskolan i Malmö i nära samarbete med UNGA Musik i Syd. Syftet med kursen är att stötta frilansare som spelar eller vill spela för barn samt skapa fler högkvalitativa musikprogram för de yngsta barnen i UNGA Musik i Syds utbud VIKTIGA HÄNDELSER 2015 Lanseringen av Musik i Syd Channel, en ny digital kanal för kommunikation och dokumentation av Musik i Syds verksamhet samt Appsläpp inom förskolan för att tillgängliggöra UNGA Musik i Syds utbud mm via Ipads och Smart Phones. Folk och världsmusikgalan, 2015 har galan ett särskilt barntema som Musik i Syd medverkar i bl a genom produktionen Django Barnkulturellt Symposium 2015, Centrum för barnkulturcentrum, Stockholms universitet, Utvecklingscentrum närvarar representerat av projektledare och skribent. Musik Direkt/Imagine, UNGA Musik i Syd är huvudarrangör för årets Riksfinal som sker under Kristihimmelfärdshelgen på Kulturkvarteret Kristianstad. ISPA International Society for the Performing Arts, internationell samverkan under en vecka, där UNGA Musik i Syd presenterar programpunkter i samarbete med Kunststyrelsen i Köpenhamn och på nyinvigda Malmö Live. Jeunesses Musicales Internationals årliga YAMA (Young Musician Awards) äger i år rum i Zagreb, Kroatien, representanter för UNGA Musik i Syd deltar. Det stora konsertkalaset i Växjö och Kristianstad är sedan 2014 under utveckling och kan 2016 även komma att äga rum i Malmö. Normkritik och musik, en heldagskonferens om jämställdhet och mångfald i det institutionella musiklivet och ev starten på ett treårigt fördjupningsprojekt i ämnet. 5

6 SÅ HÄR ARBETAR VI Vi initierar och ansvarar för samarbeten över de kommunala, regionala och nationella gränserna, mellan institutioner, organisationer och andra aktörer i syfte att främja barns och ungas musik- och kulturupplevelser. Samma målsättning finns inom vårt utvecklingsarbete där vi knyter forskning till våra produktioner och projekt, anordnar fortbildningar, föreläsningar och samarbetar med bland andra förskolor, skolor, vård och omsorg. Ett väl beprövat färdigproducerat program kan tas in i vårt utbud liksom ett egenproducerat utifrån en idé. Vi kan också vara en resurs i processen, t ex genom att koppla på en regissör. Vår kärna består av ett producent-team som träffas ca tio gånger per år för planering, uppföljning och utvärdering. Teamet arbetar tillsammans, men varje producent driver sina produktioner och samarbeten. Vår verksamhet bygger på ett stort engagemang och ska upplevas som lustfylld och viktig. Vår målgrupp ska veta att Musik i Syd gagnar barns utveckling, se oss som en resurs och känna att våra produktioner bidrar till lustfyllt lärande. Verksamhetschef för UNGA sammankallar till alla möten under året, varav det första tillfället efter sommaruppehållet är ett större uppstartsseminarium för utvärdering av årets verksamhet så långt samt utveckling och visionsarbete. Under seminariet ger VD för Musik i Syd sina direktiv och visioner för UNGA-arbetet och informerar om hela verksamheten Musik i Syd. Även andra verksamhetschefer från ledningsgruppen kan delta för att ge input i arbetet. Vi bjuder ibland in gäster för att t.ex. tillföra ny kunskap inom ett speciellt område. Inom Utvecklingscentrum arbetar vi två producenter i varje projekt. Sedan 2015 har vi även en deltidsanställd skribent som dokumenterar och skriver om verksamheten. Utvecklingsprojekten har ofta flera samarbetsparter och ibland anlitas en projektledare utifrån. För helhetssynen över allt som görs inom Utvecklingscentrum står projektledaren för Utvecklingscentrum och verksamhetschef för UNGA i nära samarbete med skribent. VERKSAMHETSCHEFEN FÖR UNGA utgör länken till Musik i Syds ledningsgrupp för information och samarbeten inom hela Musik i Syd AB med styrelse. bjuder in till ett medarbetarsamtal minst en gång per år samlar vid sista mötet på våren och hösten in alla UNGA-producents sammanfattningar av sina respektive verksamheter, vilka bildar underlag till hela Musik i Syds verksamhetsberättelse 6

7 PROJEKTLEDARE FÖR UTVECKLINGSCENTRUM Utvecklar, fördjupar och står för helhetssynen över det som görs inom Utvecklingscentrum i nära samarbete med verksamhetschef för UNGA och skribent för Utvecklingscentrum. PRODUCENT skola/förskola med olika inriktningar SAMORDNARE SKAPANDE SKOLA resurs för skolorna genom våra skräddarsydda program, möten inför ansökningar m.m. PRODUCENT/PROJEKTLEDARE IMAGINE (f d Musik Direkt), VIRTUELLA RUM etc UNGA-TEAMETS NYCKLAR Ser sammanhangen i det regionala arbetet Samordnar och stimulerar andras kreativitet Tar ekonomiskt, organisatoriskt och konstnärligt ansvar Har en känsla för vad som är rätt för publiken, tiden och platsen Demokrati är ett viktigt ord för att kulturupplevelser ska kunna tillförsäkras varje barn utan åtskillnad genom t ex kön, språk, religion och andra socioekonomiska faktorer. Det är långt ifrån självklart för alla att möta livemusik, men det mötet kan bli starkt och ge barnen nya idéer. Närvaro och koncentration hos barn och personal kan ge både en stunds vila från den vardagliga ljudvärlden och nya insikter. Den glädje som en musikupplevelse kan erbjuda är så viktig! Vi vill ge barnen ett lustfyllt lärande! Barnperspektivet är a och o i vårt arbete. UTBUDSKATALOGEN Varje år producerar vi en katalog med ett genrebrett och högkvalitativt utbud av levande musik för barn och unga i alla åldrar. Katalogen utkommer på våren, då även delar av årets utbud presenteras på en eller två utbudsdagar. På ett tvådagarsmöte under hösten beslutar vi om den nya färgrika palett som ska bli följande års utbud. Varje producent presenterar då sina programförslag. Vägen dit är en lång process som pågår hela året med bevakning av konserter och möten med nya artister. Stor vikt läggs vid ålder, genre, genus, tillgänglighet, mångfald m.m. (Se Musik i Syds planer för Tillgänglighet respektive Mångfald.) Katalogen produceras under januari och februari och ska använda en journalistisk disposition. Den ska inte beskriva våra produktioner med många superlativ, utan ge läsaren svar på frågan: Vad händer med barnen? 7

8 UTBUDSDAGAR Varje år arrangerar vi minst en utbudsdag i samband med utbudskatalogen. År 2013 testade vi för första gången att arrangera en särskild utbudsdag för Skapande skola-program, men återgick 2014 till en utbudsdag för hela utbudet på Palladium i Malmö. Våren 2015 testar vi två utbudsdagar på nytt, med uppdelningen: en för musik i skolan i Malmö och en för musik i förskolan i Kristianstad. Inom ramen för Utvecklingscentrum arrangerar vi 2015 därtill en första utbudsdag för äldreomsorgen, bl a i syfte att för flera kommuner i Skåne visa upp ett koncept vi varit med och utvecklat i Osby kommun, där förskolebarn och äldre möts i gemensamma sångstunder ute på kommunens äldreboenden. Våra utbudsdagar utgör en kulmen i verksamheten och handlar inte bara om att visa upp våra produktioner utan också om att berätta om vår verksamhet i stort. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Utvärderingsseminariet efter sommaruppehållet ska inte bara präglas av visionsarbete utan också innehålla en årlig utvärdering med utgångspunkt i detta dokument. Detta för att säkra kvaliteten och förbereda nästa steg i utvecklingen. Utvärdering från externa aktörer sker löpande under året. Tidigare har vi bjudit in våra kultursamordnare från kommunerna till ett årligt utvärderingsmöte, men då de visat sig ha ont om tid, ska vi hädanefter i stället samla in idéer och synpunkter i samband med våra utbudsdagar, seminarier och andra arrangemang. UNGA-TEAMET 2015 Annika Johansson, verksamhetschef (heltid) Anna-Carin Fogelqvist, projektledare Utvecklingscentrum (80 %) Camilla Jonasson, Samordnare Skapande skola, projektledare (50 %, tjänstledig för musikpedagogisk forskning kring genus och musikskapande med digitala verktyg) Alice Samoilova, producent och projektledare Musik Direkt/Imagine (heltid) Gunilla Feinberg, producent (heltid) Karin Holmström, producent (70 %) Laif Carr, producent och musiker (heltid) Lotta Karin Hansson, projektassistent Musik Direkt (t o m juni 2015) Marika Yamoun, Skribent Utvecklingscentrum (ca 40 %) Anna Karlsson, administrationsavdelningen (heltid) Ida Fredriksson, kommunikationsavdelningen (heltid) 8

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014

KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014 Minnesanteckningar & dokumentation KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014 Större musikutbud för äldre genom omvandling av Skapande skola-program? Innehåll Dagens program Introduktion 2 3 Erfarenhetsutbyten

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer