ställer stora krav på vården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ställer stora krav på vården"

Transkript

1 FÖRÄNDRINGAR I LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER MiX Fablernas Värld Finns bevis för att D-vitaminbehandling verkligen gör nytta? Sid 5 MEDICIN I X-LÄN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN NR NR 13 FEBRUARI OKTOBER Ny Nya föreskrift viktiga förändringar om läkemedel i rekommendationerna ställer stora krav på vården Socialstyrelsens nya föreskrift om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, som gäller från den 1 september, innehåller bindande regler om: obligatoriska läkemedelsgenomgångar för äldre med flera läkemedel och patienter med läkemedelsrelaterade problem uppföljning av läkemedelsgenomgångar och att utse ansvarig läkare för dessa läkemedelsberättelse vid utskrivning från sluten vård. Sid 2 3, 8 Landets äldre har i Socialstyrelsens nya föreskrift om läkemedelshantering fått en högvinst. INSIDA Läkemedelskommittén (LK) reviderar sina rekommendationer vartannat år. Ett tjugotal terapigrupper har gått igenom sina avsnitt och lämnat förslag till LK som fastställt de slutliga versionerna. LK:s fullständiga rekommendationer är publicerade på internet, En kort, sammanfattande version ges ut i form av en liten bok. I detta nummer av MiX presenteras viktiga ändringar i rekommendationerna. Sidorna 2 6 INSIDA APOTEKSTJÄNSTER FÖR SJUKVÅRDEN NYTT AVTAL Läkemedelsförsörjning till länets sjukhus och övriga vårdinrättningar har upphandlats. Ska en bra svensk modell försvinna? En utredning har föreslagit att lagen om Läkemedelskommittéer ska avskaffas. Sidan 7 I en ledarkommentar i Läkartidningen framhålls att förslaget är dåligt. Sid 2 3 LÄKEMEDEL UTAN FÖRSÄKRING 2012 års Forum fick höga betyg av deltagarna. MiX presenterar innehållet i 2013 års Forum. Boka redan nu! Sid 4 Förra året uppmärksammades att flera läkemedelsföretag hade Användning av läkemedel på icke-godkänd indikation valt var att går ställa gränsen sig utanför för patientsäkerheten? Läkemedelsförsäkringen. Då Sid MiX 6 Fel i läkemedelslistorna är mycket vanligt men är felen sammanställde vanligare i sjukvårdens vilka läkemedel eller apotekens detta gäller listor? gjordes en överraskande Sid 6 Nya belopp i högkostnadsskyddet för läkemedel. upptäckt! Sid 7 Söktjänst. Apotek har inte alltid läkemedel i lager. En kedja har infört en söktjänst som Sidan underlättar 7 för patienterna. Ortopedkliniken i Uppsala byter ut oxykodon och diklofenak. MELLANSVENSKT LÄKEMEDELSFORUM Sid 7 Sid 7 Backsidan. Ba(c)ksidan Sid 8

2 LK:s rekommendationer Förändringar i LK:s rekommendationer för Här presenteras viktiga ändringar i LK:s rekommendationer för Texten är indelad i kapitel enligt ATC-systemet, ett internationellt system för klassificering av läkemedel. D står exenpelvis för Dermatologicals, det vill säga hudläkemedel. ATC-grupp Ä för Äldre och läkemedel är dock LK:s egen uppfinning. Ä Äldre och läkemedel Det är vanligt med läkemedelsproblem hos äldre. Rekommendationstexten är till stora delar omgjord. Förutom grundprinciperna för god läkemedelsbehandling hos äldre finns tre avsnitt som utgår från symtomen konfusion, fall och viktnedgång och som tar upp vilka riskläkemedel som kan ligga bakom dessa. Som en sammanfattning finns en lista över olämpliga läkemedel för äldre -Obra läkemedel. (Ordet obra finns inte i SAOL, men lär vara halländska) Läkemedelsenheten har också tryckt upp ett kort med Riskläkemedel för äldre. Kortet finns i olika format som passar i fickan respktive på skrivbordet. Vidare finns i texten om äldre och läkemedel rekommendationer för behandling av vanliga diagnoser och symtom asymtomatisk bakteruri, smärta, depression, ångest och oro, vanföreställningar, hallucinos och paranoiska symtom, konfusion, sömnstörningar, demenssjukdomar samt beteendemässiga problem vid demens. A Tand Pc-dos Vid infektioner i munhålan rekommenderas högre dos av PcV, nu 1,6 2 g x 3. Antibiotikaprofylax Mer restriktiv användning av antibiotikaprofylax vid planerade tandingrepp rekommenderas. Det ska göras en individuell bedömning av den sammantagna risken och det är ytterst få patienter som behöver sådan profylax. VIKTIGT BUDSKAP FRÅN EXPERTMÖTE Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Ett gott munhålestatus (god egenvård och regelbundna professionella tandrengöringar) är av avgörande betydelse för att minska risken för lokala och hematogent spridda infektioner hos riskpatienter. Infektionssanering i munhålan ska utföras inför medicinska ingrepp och behandlingar som medför kraftigt ökad risk för lokala och hematogent spridda infektioner. Antibiotikaprofylax rekommenderas endast för definierade riskpatienter och vid ett fåtal odontologiska ingrepp. Det är den sammanvägda bedömningen av patientens odontologiska och medicinska riskfaktorer som är avgörande för om antibiotikaprofylax är nödvändig. Ett gott munhålestatus minskar risken för infektioner. 2

3 A Mage-tarm Vid behandling av Helicobacter Pylori rekommenderas högre dos klaritromycin 500 mg x 2, mot tidigare 250 mg x 2 (tillsammans med protonpumpshämmare och amoxicillin eller metronidazol). Vid interaktion mellan klopidogrel och omeprazol/esomeprazol kan pantoprazol användas istället. A Diabetes Maxdos metformin är sänkt till 2500 mg/dygn. Vid nedsatt njurfunktion egfr = ml/minut ska dosen sänkas. Vid egfr <45 ska metformin sättas ut. Det är viktigt att instruera patienterna att göra uppehåll med metformin vid kräkningar, diarré och andra tillstånd då det finns risk för intorkning. Repaglinid (NovoNorm) är ett kortverkande diabetesmedel med SUliknande egenskaper. Det har nu i Socialstyrelsens nationella riktlinjer fått högre prioritet än tidigare. Nu har det prioritet 4, samma som SUpreparat. Tidigare hade det lägre prioritet, i nivå med pioglitazon med flera. Övriga medel (akarbos, pioglitazon, DPP4-hämmare och GLP-1-analoger) är inte förstahandsval. Dessa kan användas i särskilda fall, till exempel om hypoglykemirisk utgör hinder för yrkesutövande. Insuliner Snabbverkande: Apidra är prissänkt till samma nivå som Humalog och införs på rekommendationslistan. NovoRapid är dyrare men kvarstår tills vidare på rek-listan. Medellångverkande: Sedan tidigare har Insulatard strukits på grund av högre pris. I stället rekommenderas Insuman Basal eller Humulin NPH. Långverkande insuliner (Lantus, Levemir) rekommenderas vid typ 1-diabetes. Kan också användas vid typ2-diabetes med hypoglykemier och för hemsjukvårdspatienter som behöver insulinhjälp två gånger per dygn. Flergångspennor med utbytbara ampuller är billigare än engångspennor och borde användas av fler patienter. Insulinpump är ett bra alternativ för många med typ1-diabetes. Insulinpriser 5 x 3 ml (januari 2013) Förfylld penna Cylinderampull Snabbverkande Apidra Humalog NovoRapid Medellång Insuman Basal Humulin NPH Insulatard Långverkande Lantus Levemir Teststickor Länets användning av teststickor är fortfarande bland de högsta i landet. A Vitaminer Betabion som innehöll vitamin B1 (tiamin) är avregistrerat. I stället rekommenderas Neurobion: 1 ampull (3 ml) innehåller tiamin 100 mg och dessutom pyridoxin (B6) och kobalamin (B12). Viktigaste användningsområdet är vid alkoholism. Se kapitel N - Psykiatri. B Blod Nya antikoagulantia Warfarin är fortfarande förstahandsmedel för emboliprofylax vid förmaksflimmer. Nya perorala antikoagulantia kan vara alternativ till warfarin vid: mycket svårinställd waranbehandling trots dokumenterat god compliance överkänslighet mot eller svåra biverkningar av Waran interaktionsproblem praktiska svårigheter med täta PK-INR-kontroller. Parenteralt järn Ny rekommendation: MonoFer MonoFer kan ges som en engångsdos intravenös infusion (upp till en viss mängd). Kan ges även på hälsocentral. För att beräkna dosen används en kalkylator; länk via FASS. Man för in vikt, aktuellt och önskat Hb-värde. Vid förskrivning på recept kostar MonoFer kr i vanliga doser. Venofer är billigare men behöver delas upp på flera injektionstillfällen, receptpris för en behandlingsomgång är kr. Mono-Fer och Venofer är upphandlat fr o m Om sjukvården rekvirerar läkemedlet blir priset ungefär hälften. Folacin Initialdos vid folsyrabrist är 5 mg. Underhållsdos är 1 mg. C Hjärta-kärl Hjärtsvikt Som angiotensinreceptorblockerare (ARB) vid hjärtsvikt rekommenderas kandesartan. Atacand ingår inte i förmånen och byts ej. Förskriv generiskt kandesartan. Som ARB vid hypertoni rekommenderas losartan eller kandesartan. Vid hjärtsvikt: bör ACE-hämmare ges i tvådos, ex ramipril 5 mg x 2 eller enalapril 10 mg x 2. Informera patienterna om att göra uppehåll med ACE-hämmare vid kräkningar, diarré och andra tillstånd då det finns risk för intorkning. Följande medel är ej rekommenderade för rutinsjukvård men nämns som information i rekommendationslistans text: Epleronon (Inspra) mineralkortikoidantagonist, alternativ till spirnolakton. Mindre risk för gynekomasti hos män. Ivabradin (Procoralan) vid hjärtsvikt med sinusrytm. Sänker hjärtfrekvensen. Kranskärlssjukdom Nitroglycerin: Produktionssvårigheter med resoribletter och tablett under läppen (Suscard). Nitroglycerinspray finns att tillgå. Ett alternativ är tablett Sorbangil 5 mg som tuggas sönder och kvarhålles i munnen. Vid akut koronart syndrom (hjärtinfarkt eller instabil angina) ges ASA + tikagrelor (Brilique). Behandlingen ska pågå i tolv månader. Efter PCI vid stabil angina pectoris ges ASA + klopidogrel (Plavix) i tolv månader. 3

4 LK:s rekommendationer Förmaksflimmer Effekten av ASA (Trombyl) som emboliprofylax vid förmaksflimmer är ifrågasatt. Vid 0 1 poäng på CHADS 2 -skalan rekommenderas att beräkning görs med det utökade bedömningsschemat CHA 2 DS 2 VASc. I det schemat ges 2 poäng för ålder >75 år och 2 poäng för TIA/stroke/ tromboembolism, ASA kan övervägas i vissa fall, men Ingen behandling vid låg risk eller warfarin vid något högre risk, rekommenderas i första hand. Lipider Patentet har gått ut för Lipitor (atorvastatin). Generiskt atorvastatin kan nu fås till låg kostnad. Ingen förmånsbegränsning längre för vanliga tabletter. Atorvastin kan användas om 40 mg simvastatin inte är tillräckligt. Önskvärd nivå vid sekundärprevention (koronarsjukdom): Kolesterol <4,5 och LDL <1,8, alternativt minst 50 procent reduktion av utgångsvärdet. Postinfarkt: Atorvastain 80 mg i tre månader. Därefter simvastatin eller atorvastatin 40 mg. D Hud Ny rekommendation: Alternativ vid atopiskt eksem är takrolimus (Protoptic), en topikal immunmodulator. Takrolimus bör handhas av läkare med särskild kompetens att behandla eksem. Medlet kan ges till barn över 2 år. Ny rekommendation vid Rosacea: Azelainsyra (Finacea) Metronidazol (Rozex) Akne med lätt inflammation i ansiktet: Monoterapi med lokalt antibiotikum (klindamycin, Dalacin kräm) ska undvikas. Ny rekommendation: Bensoylperoxid + klindamycin (Duac) Bensoylperoxid + adapalen (Epiduo). G Gynekologi P-piller I första hand rekommenderas kombinerade monofasiska p-piller med levonorgestrel + etinylöstradiol (Prionelle, Abelonelle) (Neovletta ingår inte i läkemedelsförmånen). I andra hand drospirenon + etinylöstradiol (Yaz, ingår dock inte i läkemedelsförmånen) Många p-piller ingår inte i läkemedelsförmånen och då ges inte heller subvention från landstinget till yngre kvinnor. (Kvinnor i Gävleborgs län, t o m 19 år, behöver bara betala 100 kr/år för p-piller.) Vid menstruationsrelaterade besvär kan kombinerade monofasiska p- piller användas kontinuerligt, utan uppehåll. Om blödning uppstår kan 3 7 dagars uppehåll göras (med bibehållen preventiv effekt). För mer information, se Janusinfo, Stockholms Läns Landsting, UVI och graviditet Vid symtom på cystit hos gravid skall urinodling utföras. Förstahandsmedel är pivmecillinam, nitrofurantoin eller cefadroxil. Nitrofurantoin ges ej i nära anslutning till beräknad förlossning, cirka tio dagar. Amoxicillin är endast förstahandsval vid streptokocker eller enterokocker. Cervicit/PID-Salpingit Doxycyklin+metronidazol. Alternativ klindamycin. Trimetoprim-sulfa struket. Genital herpes Priset på valaciklovir är sänkt. Valaciklovir har enklare dosering än aciklovir, 1 x 2 jämfört med 1 x 5. Effekten likvärdig. I Infektioner En aktuell sammanställning över resistensläget i länet för vanliga patogener finns i LK:s rekommendationer på internet. I odlingar vid Gävlelaboratoriet 2012 var resistensläget hos E Coli i urin för trimetoprim 18 procent, ciprofloxacin 8 9 procent, pivmecillinam 3 procent och för nitrofurantoin drygt 1 procent Akut bakteriell meningit Förutom cefotaxim och betametason bör ampicillin i injektionsform ges snarast vid ankomst till sjukhus. Akut mediaotit (När antibiotika är indicerat) Primär behandling Vuxna och barn: PcV i 5 dagar. Terapisvikt = Oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande akut mediaotit trots minst tre dygns antibiotikabehandling. Vuxna och barn: amoxicillin i 10 dagar. Betalaktamasproducerande Haemofilus influenzae (Förekommer hos cirka en procent av de behandlingskrävande otiterna) Vuxna: doxycyklin. Barn: amoxicillin/klavulansyra (ex Spektramox) 10 dagar. Recidiv = ny akut mediaotit inom en månad med symtomfritt intervall. Vuxna och barn: PcV eller amoxicillin i 10 dagar. Tonsillit Skilj mellan möjlig tonsillit och virusorsakad faryngit eller ÖLI. Halsont med samtidig snuva, hosta eller heshet är sannolikt virus-öli. Snabbtest för streptokocker är inte indicerat. Erbjud inte antibiotika. Halsont utan samtidig snuva, hosta eller heshet är möjlig bakteriell tonsillit. Utred enligt de fyra Centorkriterierna för bedömning av antibiotikabehov. Centorkriterierna gäller vuxna och barn över tre år. Barn som är yngre än tre år har sällan en tonsillitbild vid streptokockfaryngit. 0 2 kriterier = trolig viros, avstå från provtagning och antibiotika. 3 4 Centorkriterier = snabbtest för streptokocker kan utföras. Centorkriterier för vuxna och barn > 3 år feber > Belagda tonsiller (eller rodnade svullna tonsiller hos barn 3 6 år) Käkvinkeladeniter Avsaknad av hosta Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet anordnade i september 2012 ett expertmöte där uppdaterade rekommendationer för handläggning av faryngotonsilliter utarbetades. De finns publicerade i Information från Läkemedelsverket nr 6/2012. Beträffande barn och faryngotonsilliter skriver man följande: Barn under 3 år: Hos barn under tre års ålder beror inflammation i svalg och/eller tonsiller i de allra flesta fall på en virusinfektion. Grupp A Streptokocker (GAS) som orsak till patientens symtom förekommer bara i några enstaka procent av fallen. Samtidig förekomst av snuva, nästäppa, hosta, ögoninflammation och/eller mun-svalgblåsor talar starkt för virusorsakad sjukdom. Vid verifierad streptokockinfektion i familjen är det motiverat att testa även små barn med feber och luftvägssymtom för GAS. Matningssvårigheter är vanligt hos små barn med luftvägsinfektioner. Detta kan vara ett uttryck för nedsatt aptit på grund av feber och allmänpåverkan, men också för smärta vid sväljning, ofta orsakat av en virusfaryngit. 4

5 Barn 3 6 år Liksom hos vuxna saknas specifika symtom eller undersökningsfynd som är klart utslagsgivande för diagnosen streptokockorsakad faryngotonsillit. Beläggningar av tonsillerna orsakade av GAS förekommer ytterst sällan i denna åldersgrupp. Precis som för yngre barn talar andra samtidigt debuterande luftvägssymtom såsom snuva, hosta, heshet och/ eller mun-svalgblåsor starkt för virusorsakad sjukdom. Akut exacerbation vid kronisk bronkit och KOL (AECB) Indikation för antibiotikabehandling kan finnas vid allvarlig AECB. Detta gäller särskilt vid nedsatt lungfunktion. Tecken på allvarlig AECB är minst två av följande kriterier: Ökad hosta och sputummängd Ökad sputumpurulens Ökad dyspné Allmän sjukdomskänsla. Behandlingsförslag: Amoxicillin 500mg x 3 i 5 7 dagar. Divertikulit Det finns ingen dokumentation för nyttan av antibiotikabehandling vid lindrig divertikulit. Lindriga fall som kan hanteras i öppenvård skall därför inte behandlas med antibiotika. Urinvägsinfektioner Kvinnor febril UVI Till kvinnor över 18 år med pyelonefrit och som inte är gravida ges i första hand: Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dagar. Andrahandsalternativ är ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 i 10 dagar (NYTT) eller trimetoprim/ sulfa 160/800 mg x 2 i dagar. Män afebril UVI Förstahandsalternativ är nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dagar (NYTT) eller pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dagar (NYTT). Andrahandsalternativ efter odlingssvar är cefadroxil, ceftibuten (Cedax) eller trimetoprim. Dock är förekomsten av behandlingsstudier få för afebril UVI hos män. Rekommendationerna bygger på erfarenhet och odlingsresultat Män febril UVI Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar. Efter odlingssvar eventuellt trimetoprim 160 mg x 2 eller trimetoprim/sulfa 160/800 mg x 2. L Tumörbehandling Översikten för medicinsk behandling av tumörsjukdomar har uppdaterats. (Enbart på Internet.) M Rörelseapparaten Vid akut giktattack kan en peroral kortisonkur vara ett alternativ till NSAID eller intraartikulär kortisoninjektion. N Neurologi Antiepileptika Nu finns generiskt levetiracetam. Det sker dock inget automatiskt utbyte av Keppra på apoteken. Pris 500 mg 200 st: (januari 2013) Keppra 2505 kr Levetiracetam STADA 942 kr N Smärta Morfin och oxikodon Generiskt oxikodon införs på reklistan som ett alternativ till morfin. Används när morfin inte fungerar eller är olämpligt. Morfin är dock förstahandspreparat. OxyContin (och Oxycodone Lannacher) byts inte ut mot de billigare generika. Prisexempel ( st) Dolcontin 30 mg 258 kr Oxycodone Sandoz 20 mg 375 kr OxyContin 20 mg 534 kr Dolcontin 60 mg 450 kr Oxycodone Teva 40 mg 804 kr OxyContin 40 mg 1008 kr Opioidorsakad förstoppning Obstipation följer regelmässigt av opioider, varför profylax alltid skall ges. Laktulos kan ibland behöva ges 2 ggr/dygn. Som alternativ kan makrogol (ex Movicol) provas. Bulklaxativ och fiberrik kost skall undvikas i terminalvård. Pga förlångsammad tarmpassage skall ett motorikstimulerande laxantium (natriumpikosulfat) som tillägg övervägas. Oxikodon+naloxon (Targiniq) är ett kombinationspreparat. Med opioidantagonisten naloxon motverkas opioidinducerad förstoppning genom att oxikodons lokala effekt i tarmen blockeras. Begränsning av subvention: Begränsas till patienter som redan behandlas med oxikodon och trots pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning. (Ej rekommenderad för rutinsjukvård av LK Gävleborg.) Metylnaltrexon (Relistor, injektionspreparat) är en opioidantagonist, med indikationen opioidframkallad förstoppning hos patienter med avancerad sjukdom (palliativ behandling), då effekten av vanliga laxermedel är otillräcklig. Neuropatisk smärta Tryptizol bytes mot Saroten. Amitriptylin är en rekommenderad substans. Tryptizol har avregistrerats men Saroten finns kvar. Saroten finns i styrkorna 10 och 25 mg. Då styrkorna beräknats på olika sätt är dosen 13 procent högre för samma mg Saroten jämfört med Tryptizol. 25 mg Saroten = 28 mg Tryptizol. Nya möjligheter vid svårbehandlade neuropatiska smärtor (Dessa läkemedel är inte rekommenderade av LK Gävleborg för rutinsjukvård.) Lidokain plåster (Versatis). Godkänd indikation är postherpetisk neuralgi. Lidokainet i Versatis plåstret diffunderar kontinuerligt in i huden och ger en lokal analgesisk effekt. Tapentadol (Palexia depot) är en stark opioid som har en dubbel verkningsmekanism. Molekylen aktiverar my-opioidreceptorn samt hämmar återupptaget av noradrenalin. Även tramadol aktiverar myopiodreceptorn och hämmar återupptaget av noradrenalin. Skillnaden mot tapentadol är att tramadol har ett takvärde på opioideffekten. Capsaicin (Qutenza) är ett nytt preparat i form av ett plåster. Användes för perifer, lokaliserad nervsmärta. Verkningsmekanismen består bland annat av påverkan och tillbakabildning av c-fibrer. Plåstret ska appliceras av sjukvårdspersonal enligt särskild instruktion. Capsaicin kan ge lokal irritation, både hos patienter och vårdpersonal. Lokalanestetika Samma ampull ska inte användas till flera patienter pga risk för smitta. Carbocain rekommenderas i första hand. Medlet finns bara i 20 ml glasflaskor. Vid mindre mängder bedövningsmedel rekommenderas Xylocain utan konserveringsmedel i 10 ml plastampuller. 5

6 LK:s rekommendationer N Psykiatri Ångest Atarax och Theralene har bättre effekt vid ångest om det tas regelbundet än om det bara tas vid behov då effekten är långsamt insättande. Graviditet och depression En egentlig depression under graviditet påverkar inte bara kvinnans egen hälsa, utan kan också medföra risker för fostret. Det är viktigt att behandla depressionen. Psykologisk behandling eller läkemedelsbehandling kan väljas, där psykologisk behandling har högre prioritet. SSRI-preparat har en omfattande dokumentation när det gäller risker för användning under graviditet. Behandling med antidepressiva under graviditet orsakar sannolikt inga fosterskador, men barn födda av kvinnor som använt SSRI i sen graviditet har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Paniksyndrom Vid paniksyndrom rekommenderas läkemedel i följande rangordning: 1. SSRI 2. Venlafaxin 3. Klomipramin. Tvångssyndrom Klomipramin har bäst effekt men med uttalad risk för biverkningar i form av muntorrhet. SSRI kan i dessa fall vara ett alternativ. Dessa patienter är dock inte lika biverkningskänsliga som de med panikångest. Psykos De modernare preparaten (risperidon/risperdal, olanzapin /Zyprexa) har bättre effekt än de äldre. De har andra typer av biverkningar, som metabola effekter (viktuppgång) och ökad risk för stroke. Trilafon var ett bra preparat, men har avregistrerats (dock finns injektionsformen Trilafon dekanoat kvar). Därför återinförs Cisordinol på reklistan. Sömn Melatonin i depåberedning, kan vara ett alternativ hos patienter 55 år och äldre med diagnosen primär insomnia. Effekten bedöms i studier som modest med måttligt förbättrad sömnkvalitet och funktion under dagen samt förkortad sömnlatens. Medlet ingår ej i läkemedelsförmånen. Alkoholabstinens Tiamin (Neurobion) 100 mg/3 ml, 3-6 ml i.m. i 4 6 dagar Läkemedel vid rökavvänjning Första hand: Nikotin. NYTT: Andrahandsmedel: Bupropion (Zyban) och vareniklin (Champix) Bupropion verkar på dopamin- och noradrenalinomsättningen i hjärnans belöningssystem. Bupropion är ett antidepressivum (Voxra), vilket kan vara fördelaktigt för patienter som får depressionssymtom vid nikotinabstinens. Vareniklin är en nikotinreceptorantagonist, men den har också en viss agonisteffekt. Den minskar den lust och tillfredställelse som nikotin vanligen ger rökaren och minskar också abstinensen. R Lunga Budesonid NYTT: Novopulmon Novolizer (budesonid). Billigare än Pulmicort Turbuhaler som stryks från listan. Prisexempel cirka ett års behandling Budesonid 200 mikrogram x 2 Pulmicort Turbuhaler 1588 kr (4 x 397 kr) Novopulmon Novolizer 1204 kr (1 x 433 kr + 3 x 257 kr) Pulverinhalatorn (Novolizer) till Novopulmon är av flergångstyp. Den laddas med kasetter innehållande 200 doser. Det rekommenderas att inhalatorn byts en gång per år. En fördel med Novolizer är att man får ett klickljud och ett färgomslag i ett kontrollfönster när inhalationen skett på korrekt sätt. En annan fördel är att man i siffror kan se hur många doser som återstår. NYTT: Ventilastin Novolizer (salbutamol), (Ventoline vissa beredningsformer kvarstår). Bricanyl Turbuhaler ej längre rekommenderat. NYTT: Formatris Novolizer (formoterol). Oxis Turbuhaler stryks. KOL Alla patienter har inte nytta av farmakologisk underhållsbehandling. Syfte med KOL-behandling: symptomlindring, bromsa lungfunktionsnedsättning och förebygga exacerbationer. Hjärt-kärlsjukdomar är överrepresenterade hos KOL-patienter. Glöm inte att behandla dessa. Inte på reklistan, men nämns som information: Indakaterol (Onbrez) B2-stimulerare med mycket lång halveringstid, tim. Godkänd dosering 1 gång per dygn. (Formoterol: halveringstid 17 tim. Godkänd dosering: 1 2 gånger per dygn.) S Öron Torr extern otit behandlas med rent steroidpreparat (Locoid, Diproderm). Vid behandling av infektiös extern otit, där trumhinnan inte säkert kan ses, är Terracortril med polymyxin B förstahandsval. S Ögon Pulverinhalatorn Novolizer är ny på reklistan. Tårsubstitut Enbart då det föreligger en ögonsjukdom, som Sjögrens syndrom, skrivs dessa medel ut på recept. Övriga patienter rekommenderas att köpa dem receptfritt. Konjunktivit För rengöring används vatten eller koksaltlösning. Tänk på god allmänhygien. Om inte förbättring inträtt efter en vecka ges engångspipetter fusidinsyra x 2 alternativt ögondroppar kloramfenikol x 3 4. Observera att de flesta konjunktiviter är virala och ej skall behandlas med antibiotika. Överkänslighetsreaktioner Antihistamin i dubbel normaldos ges samtidigt som kortison (adrenalin intramuskulärt ges alltid först). Lägre doser av Betapred 0,5 mg ger lika bra effekt som tidigare rek. Vuxna och barn över sex år: 10 tabletter. Barn under sex år: 6 tabletter. 6

7 I korthet Nya apoteksnummer I rekboken finns telefonnummer direkt till apoteken i länet. Dessa ändras dock ibland. Boken hann inte mer än tryckas förrän en apotekskedja hade ändrat telefonnumren till alla sina apotek. Här är de nya telefonnumren till apoteken inom Kronans Droghandel Gävleborg: Delsbo Fjällbacken, Gävle Färila Guldsmeden, Hudiksvall Hedesunda Hudiksvall Jansasparken, Sandviken Ljusdal Ockelbo Sandviken Södertull, Gävle Valbo Nytt avtal med Apoteket AB Från 1 februari gäller nytt avtal mellan Landstinget Gävleborg och Apoteket AB om läkemedelsförsörjning och farmaceutiska tjänster. Enligt avtalet ansvarar Apoteket för nedanstående uppdrag: Läkemedelsleveranser till alla landstingets vårdenheter, samt till läkemedelsförråd på kommunala särskilda boenden Beredning av cytostatika Beredning av steril extempore Beställnings- och uppackningsservice (sjukhusens vårdenheter) Vätskevagnsservice (sjukhusens vårdenheter) Farmaceutiskt kvalitetsansvar för dialysverksamhet, radiofarmaka, medicinska gaser och antidot- och katastrofförråd. Jessica Eriksson apotekare Läkemedelsenheten Mer utförlig information om förutsättningarna i avtalet, inklusive rutiner för läkemedelsbeställning, läkemedelsavfall, reklamationer, returer vid felbeställningar, beställning av cytostatika och extempore med mera finns på: under rubriken läkemedelsbeställning Läkemedel utan försäkring Förra året uppmärksammades att några läkemedelsbolag hade valt att inte ansluta sig till Läkemedelsförsäkringen. Det innebar sämre villkor för patienter som hade fått allvarliga biverkningar av något läkemedel från dessa företag. Ibland kunde det vara ett eller två generiska preparat som inte ingick i försäkringen medan många andra preparat med samma substans omfattades. Flera av dessa bolag har nu valt att ansluta sig till Läkemedelsförsäkringen, troligen på grund av den uppmärksamhet som riktades mot dem. Detta gäller de två generikaföretagen KRKA och Ranbaxy vilka säljer många av de vanligaste generiska preparaten (KRKA har 35 preparat). Även tre andra bolag, med färre läkemedel, har anslutit sig. Problemet har alltså (i all tysthet) minskat betydligt Dock finns fortfarande några läkemedelsbolag som inte deltar i Läkemedelsförsäkringen. De flesta av dem har bara något enstaka läkemedel. Undantagen är Amdipharm som har sju ganska vanliga medel, och Pharma Hus som bland annat säljer glukosamin. Läkemedelsbolaget Amdipharm: Abbotticin/Abbotticin Novum Apresolin Hytrinex Locacorten-Vioform Ludiomil Orstanorm Sinalfa Läkemedelsbolaget Pharma Hus: BioBiloba Dormiplant Glukosamin Pharma Nord Vitango Övriga läkemedel som inte omfattas av försäkringen: Firdapse Naglazyme Dygratyl Rapydan Esbriet InductOs Zonnic Mint Hibiscrub Ismo/Ismo Retard 7

8 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I GÄVLEBORG BA(C)KSIDAN / Stefan Back, ordförande Mellansvenskt Läkemedelsforum För femte gången arrangerade Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer gemensamt en två-dagars fortbildning för läkare i olika läkemedelsfrågor i form av Mellansvenskt Läkemedelsforum. Denna gång i Örebro den 6 7 februari. Ämnesvalet är brett och varierande, så att så många som möjligt kan få bättre kunskap och beslutsunderlag vid diagnostik och förskrivning Gävleborg var väl representerat med bland annat en hel busslast. Totalt närvarade mer än 430 personer, vilket nu gör att vi kanske närmar oss övre gränsen för vad lokalerna klarar av. Som vanligt är arrangemanget helt fritt från läkemedelsindustrin och finansieras enbart via anmälningsavgifter och de egna läkemedelskommittéerna. Ämnesvalet är brett och varierande mellan åren, så att så många som möjligt får bättre kunskap och beslutsunderlag vid diagnostik och förskrivning. Bland ämnen denna gång märktes bland annat en genomgång av TLV s beräkningsgrunder då läkemedel söker och eventuellt beviljas subvention. Karl Arnberg, hälsoekonom från TLV, redogjorde för gällande regler, vilka ofta är mindre kända för de flesta av oss. Det är inte alla läkemedel som beviljas förmån trots ansökan och det är inte heller alla företag som bryr sig om att söka i de fall de från början inser att det är lönlöst. Det senare gäller särskilt de extremt dyra läkemedel som lanseras för allvarliga och sällsynta tillstånd. Ett avsnitt om äldre berörde denna gång bland annat hjärtsviktsbehandling ur äldreperspektivet och smärtbehandling till samma känsliga grupp. Mycket uppskattat var också en genomgång av utlandsförvärvade infektioner av Anja Rosdahl, specialistläkare, infektionskliniken,örebro. Utgångspunkten var de frågor man som vanlig läkare ställs inför från patienter och allmänhet inför utlandsresor. Den moderna HIV-behandlingen och genomgång av HIV-infektionens olika yttringar gjordes av Per Josefsson, specialistläkare, infektionskliniken, Örebro. Inte många av oss träffar dessa patienter, men kunskapen är viktig att ha med sig i det vardagliga arbetet. De nya diabetesläkemedlen belystes av Björn Eliasson, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Det regionala samarbetet om diabetesvården i DIAREGgruppen, vilket på sikt syftar till gemensamt synsätt och riktlinjer inom regionen, föredrogs av Vibeke Bergmark, överläkare, Medicinkliniken, Nyköpings lasarett. IBS-problematiken, vår omfattande förskrivning av PPI, blödande ulcus, behandling och diagnostik av ångest och depression var några av övriga ämnen denna gång. På hemsidan presenteras program och de presentationer som visats. Ett bra tips för den som inte kunde vara med är att surfa in på: Boka redan nu in läkemedelsforum nästa år, som är den 5-6 februari 2014 i Västerås! MiX Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Gävleborg Redaktionen Peter Rosenberg, familjeläkare, redaktör Minicall: Stefan Back, överläkare, ordförande Tel: Per-Henrik Back, apotekare, sekreterare Tel: Simon Gunnarsson, info-apotekare, Tel: Extern post Läkemedelsenheten Landstinget Gävleborg GÄVLE Intern post Budstation -67- Gävle Sjukhus MiX på nätet Produktion Grafisk profil och form: TETHA Tryck: Gefle Offset; ex.

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK-lista 2012 - nyheter ticagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient) nya trombocythämmare

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter 2010-10-04 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis lokalt smittskydds-och antibiotikaansvarig

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013 Frågor och svar om läkemedel Nr 1, mars 2013 Ny rek-lista för barn 2013/2014 Rekommenderade läkemedel för barn 2013-2014 kommer snart att ges ut av Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting i samarbete

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

ställer stora krav på vården

ställer stora krav på vården MiX Fablernas Värld Finns bevis för att D-vitaminbehandling verkligen gör nytta? Sid 5 MEDICIN Medicin I X-LÄN i X-län NYHETSBREV Nyhetsbrev FRÅN från LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Läkemedelskommittén NR Nr 32 OKTOBER

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne 2017 1 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård www.skane.se/skanelistan 2 INNEHÅLL Streptokocktonsillit...

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Snabbkursen! Antibiotika Vanlig bakterie Antibiotika resistent Antibiotikaresistens

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50. 1 (5) 2011-06-09 Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol DIABETES RIKTVÄRDEN HbAc Diabetes typ P-glukos Före måltid Efter måltid Kolesterol LDL-kolesterol Blodtryck mmol/mol - mmol/mol mmol/l mmol/l

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker.

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker. Farmakologi Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 17 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 18 november 2016 Tid: 3 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal

Läs mer

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Eva distriktsläkare ordf. terapigrupp Hud Ny Regional Medicinsk Riktlinjer Akne Arbetsgrupp Håkan Mobacken, dermatolog Kirsten Kussner, dermatolog Anna

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se februari mars 2013 Innehåll Nya antikoagulantia rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och dabigatran

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Dokument om kommunal hemsjukvård

Dokument om kommunal hemsjukvård Läkemedel 2013 Dokument om kommunal hemsjukvård Som tidigare innehåller Läkemedel 2013 dokument som rör kommunal hemsjukvård. NYTT! Finns som särtryck Generella behandlingsanvisningar för sjuksköterskor

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Oktober November 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya riktlinjer för behandling av KOL. Nytt läkemedel mot opioidinducerad

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

REKlistan 2012. E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se. www.vgregion.se/vardgivarstod. Beställning: adress.distributionscentrum@vgregion.

REKlistan 2012. E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se. www.vgregion.se/vardgivarstod. Beställning: adress.distributionscentrum@vgregion. , Västra Götalandsregionen Ytterligare exemplar beställs hos Adress- och distributionscentrum E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se www.vgregion.se/vardgivarstod Medicinska riktlinjer Listas

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Fältstudie Läkemedelsgenomgång

Fältstudie Läkemedelsgenomgång Fältstudie Läkemedelsgenomgång Utförs under VFU åldrandet eller invärtesmedicin geriatrisk patient med minst 10 ordinerade läkemedel Instruktioner se separat blad Redovisning med OH/powerpoint under kursveckan

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17 Nationella riktlinjer för diabetesvård Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 Att förebygga typ 2-diabetes Strukturerade program för att påverka levnadsvanor vid ökad risk för typ 2- diabetes Hälso-

Läs mer

Information. Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016

Information. Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016 Information från Läkemedelskommittén Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016 Läkemedelskommittén 2015 Björn Ericsson Cecilia Eklund Peo Hermansson Simon Gunnarsson Helena Gustafsson Johanna Carlsson

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

STRAMA SKÅNE APP ÖPPENVÅRD

STRAMA SKÅNE APP ÖPPENVÅRD STRAMA SKÅNE APP ÖPPENVÅRD INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION ANTIBIOTIKAREAKTIONER ANTIBIOTIKADOSERING (BARN) HERPESINFEKTIONER HUD/MJUKDELSINFEKTIONER LUFTVÄGSINFEKTIONER TARMINFEKTIONER URINVÄGSINFEKTIONER

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Antibiotikaprofylax i tandvården

Antibiotikaprofylax i tandvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) MEDICINSK INDIKATION Instruktionen är avsedd att ge riktlinjer för när det är motiverat med en profylaktisk antibiotikabehandling och i förekommande fall även ge rekommendationer

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes

Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes Vårddokument Kunskapsunderlag Sida 1 (6 Handläggningsråd för behandling av hyperglykemi vid Typ 2 diabetes Målvärde: HbA1c < 52 mmol/mol Målvärde sätts upp individuellt. Ingen känd hjärt-kärlsjukdom: INTENSIV

Läs mer