ställer stora krav på vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ställer stora krav på vården"

Transkript

1 FÖRÄNDRINGAR I LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER MiX Fablernas Värld Finns bevis för att D-vitaminbehandling verkligen gör nytta? Sid 5 MEDICIN I X-LÄN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN NR NR 13 FEBRUARI OKTOBER Ny Nya föreskrift viktiga förändringar om läkemedel i rekommendationerna ställer stora krav på vården Socialstyrelsens nya föreskrift om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, som gäller från den 1 september, innehåller bindande regler om: obligatoriska läkemedelsgenomgångar för äldre med flera läkemedel och patienter med läkemedelsrelaterade problem uppföljning av läkemedelsgenomgångar och att utse ansvarig läkare för dessa läkemedelsberättelse vid utskrivning från sluten vård. Sid 2 3, 8 Landets äldre har i Socialstyrelsens nya föreskrift om läkemedelshantering fått en högvinst. INSIDA Läkemedelskommittén (LK) reviderar sina rekommendationer vartannat år. Ett tjugotal terapigrupper har gått igenom sina avsnitt och lämnat förslag till LK som fastställt de slutliga versionerna. LK:s fullständiga rekommendationer är publicerade på internet, En kort, sammanfattande version ges ut i form av en liten bok. I detta nummer av MiX presenteras viktiga ändringar i rekommendationerna. Sidorna 2 6 INSIDA APOTEKSTJÄNSTER FÖR SJUKVÅRDEN NYTT AVTAL Läkemedelsförsörjning till länets sjukhus och övriga vårdinrättningar har upphandlats. Ska en bra svensk modell försvinna? En utredning har föreslagit att lagen om Läkemedelskommittéer ska avskaffas. Sidan 7 I en ledarkommentar i Läkartidningen framhålls att förslaget är dåligt. Sid 2 3 LÄKEMEDEL UTAN FÖRSÄKRING 2012 års Forum fick höga betyg av deltagarna. MiX presenterar innehållet i 2013 års Forum. Boka redan nu! Sid 4 Förra året uppmärksammades att flera läkemedelsföretag hade Användning av läkemedel på icke-godkänd indikation valt var att går ställa gränsen sig utanför för patientsäkerheten? Läkemedelsförsäkringen. Då Sid MiX 6 Fel i läkemedelslistorna är mycket vanligt men är felen sammanställde vanligare i sjukvårdens vilka läkemedel eller apotekens detta gäller listor? gjordes en överraskande Sid 6 Nya belopp i högkostnadsskyddet för läkemedel. upptäckt! Sid 7 Söktjänst. Apotek har inte alltid läkemedel i lager. En kedja har infört en söktjänst som Sidan underlättar 7 för patienterna. Ortopedkliniken i Uppsala byter ut oxykodon och diklofenak. MELLANSVENSKT LÄKEMEDELSFORUM Sid 7 Sid 7 Backsidan. Ba(c)ksidan Sid 8

2 LK:s rekommendationer Förändringar i LK:s rekommendationer för Här presenteras viktiga ändringar i LK:s rekommendationer för Texten är indelad i kapitel enligt ATC-systemet, ett internationellt system för klassificering av läkemedel. D står exenpelvis för Dermatologicals, det vill säga hudläkemedel. ATC-grupp Ä för Äldre och läkemedel är dock LK:s egen uppfinning. Ä Äldre och läkemedel Det är vanligt med läkemedelsproblem hos äldre. Rekommendationstexten är till stora delar omgjord. Förutom grundprinciperna för god läkemedelsbehandling hos äldre finns tre avsnitt som utgår från symtomen konfusion, fall och viktnedgång och som tar upp vilka riskläkemedel som kan ligga bakom dessa. Som en sammanfattning finns en lista över olämpliga läkemedel för äldre -Obra läkemedel. (Ordet obra finns inte i SAOL, men lär vara halländska) Läkemedelsenheten har också tryckt upp ett kort med Riskläkemedel för äldre. Kortet finns i olika format som passar i fickan respktive på skrivbordet. Vidare finns i texten om äldre och läkemedel rekommendationer för behandling av vanliga diagnoser och symtom asymtomatisk bakteruri, smärta, depression, ångest och oro, vanföreställningar, hallucinos och paranoiska symtom, konfusion, sömnstörningar, demenssjukdomar samt beteendemässiga problem vid demens. A Tand Pc-dos Vid infektioner i munhålan rekommenderas högre dos av PcV, nu 1,6 2 g x 3. Antibiotikaprofylax Mer restriktiv användning av antibiotikaprofylax vid planerade tandingrepp rekommenderas. Det ska göras en individuell bedömning av den sammantagna risken och det är ytterst få patienter som behöver sådan profylax. VIKTIGT BUDSKAP FRÅN EXPERTMÖTE Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Ett gott munhålestatus (god egenvård och regelbundna professionella tandrengöringar) är av avgörande betydelse för att minska risken för lokala och hematogent spridda infektioner hos riskpatienter. Infektionssanering i munhålan ska utföras inför medicinska ingrepp och behandlingar som medför kraftigt ökad risk för lokala och hematogent spridda infektioner. Antibiotikaprofylax rekommenderas endast för definierade riskpatienter och vid ett fåtal odontologiska ingrepp. Det är den sammanvägda bedömningen av patientens odontologiska och medicinska riskfaktorer som är avgörande för om antibiotikaprofylax är nödvändig. Ett gott munhålestatus minskar risken för infektioner. 2

3 A Mage-tarm Vid behandling av Helicobacter Pylori rekommenderas högre dos klaritromycin 500 mg x 2, mot tidigare 250 mg x 2 (tillsammans med protonpumpshämmare och amoxicillin eller metronidazol). Vid interaktion mellan klopidogrel och omeprazol/esomeprazol kan pantoprazol användas istället. A Diabetes Maxdos metformin är sänkt till 2500 mg/dygn. Vid nedsatt njurfunktion egfr = ml/minut ska dosen sänkas. Vid egfr <45 ska metformin sättas ut. Det är viktigt att instruera patienterna att göra uppehåll med metformin vid kräkningar, diarré och andra tillstånd då det finns risk för intorkning. Repaglinid (NovoNorm) är ett kortverkande diabetesmedel med SUliknande egenskaper. Det har nu i Socialstyrelsens nationella riktlinjer fått högre prioritet än tidigare. Nu har det prioritet 4, samma som SUpreparat. Tidigare hade det lägre prioritet, i nivå med pioglitazon med flera. Övriga medel (akarbos, pioglitazon, DPP4-hämmare och GLP-1-analoger) är inte förstahandsval. Dessa kan användas i särskilda fall, till exempel om hypoglykemirisk utgör hinder för yrkesutövande. Insuliner Snabbverkande: Apidra är prissänkt till samma nivå som Humalog och införs på rekommendationslistan. NovoRapid är dyrare men kvarstår tills vidare på rek-listan. Medellångverkande: Sedan tidigare har Insulatard strukits på grund av högre pris. I stället rekommenderas Insuman Basal eller Humulin NPH. Långverkande insuliner (Lantus, Levemir) rekommenderas vid typ 1-diabetes. Kan också användas vid typ2-diabetes med hypoglykemier och för hemsjukvårdspatienter som behöver insulinhjälp två gånger per dygn. Flergångspennor med utbytbara ampuller är billigare än engångspennor och borde användas av fler patienter. Insulinpump är ett bra alternativ för många med typ1-diabetes. Insulinpriser 5 x 3 ml (januari 2013) Förfylld penna Cylinderampull Snabbverkande Apidra Humalog NovoRapid Medellång Insuman Basal Humulin NPH Insulatard Långverkande Lantus Levemir Teststickor Länets användning av teststickor är fortfarande bland de högsta i landet. A Vitaminer Betabion som innehöll vitamin B1 (tiamin) är avregistrerat. I stället rekommenderas Neurobion: 1 ampull (3 ml) innehåller tiamin 100 mg och dessutom pyridoxin (B6) och kobalamin (B12). Viktigaste användningsområdet är vid alkoholism. Se kapitel N - Psykiatri. B Blod Nya antikoagulantia Warfarin är fortfarande förstahandsmedel för emboliprofylax vid förmaksflimmer. Nya perorala antikoagulantia kan vara alternativ till warfarin vid: mycket svårinställd waranbehandling trots dokumenterat god compliance överkänslighet mot eller svåra biverkningar av Waran interaktionsproblem praktiska svårigheter med täta PK-INR-kontroller. Parenteralt järn Ny rekommendation: MonoFer MonoFer kan ges som en engångsdos intravenös infusion (upp till en viss mängd). Kan ges även på hälsocentral. För att beräkna dosen används en kalkylator; länk via FASS. Man för in vikt, aktuellt och önskat Hb-värde. Vid förskrivning på recept kostar MonoFer kr i vanliga doser. Venofer är billigare men behöver delas upp på flera injektionstillfällen, receptpris för en behandlingsomgång är kr. Mono-Fer och Venofer är upphandlat fr o m Om sjukvården rekvirerar läkemedlet blir priset ungefär hälften. Folacin Initialdos vid folsyrabrist är 5 mg. Underhållsdos är 1 mg. C Hjärta-kärl Hjärtsvikt Som angiotensinreceptorblockerare (ARB) vid hjärtsvikt rekommenderas kandesartan. Atacand ingår inte i förmånen och byts ej. Förskriv generiskt kandesartan. Som ARB vid hypertoni rekommenderas losartan eller kandesartan. Vid hjärtsvikt: bör ACE-hämmare ges i tvådos, ex ramipril 5 mg x 2 eller enalapril 10 mg x 2. Informera patienterna om att göra uppehåll med ACE-hämmare vid kräkningar, diarré och andra tillstånd då det finns risk för intorkning. Följande medel är ej rekommenderade för rutinsjukvård men nämns som information i rekommendationslistans text: Epleronon (Inspra) mineralkortikoidantagonist, alternativ till spirnolakton. Mindre risk för gynekomasti hos män. Ivabradin (Procoralan) vid hjärtsvikt med sinusrytm. Sänker hjärtfrekvensen. Kranskärlssjukdom Nitroglycerin: Produktionssvårigheter med resoribletter och tablett under läppen (Suscard). Nitroglycerinspray finns att tillgå. Ett alternativ är tablett Sorbangil 5 mg som tuggas sönder och kvarhålles i munnen. Vid akut koronart syndrom (hjärtinfarkt eller instabil angina) ges ASA + tikagrelor (Brilique). Behandlingen ska pågå i tolv månader. Efter PCI vid stabil angina pectoris ges ASA + klopidogrel (Plavix) i tolv månader. 3

4 LK:s rekommendationer Förmaksflimmer Effekten av ASA (Trombyl) som emboliprofylax vid förmaksflimmer är ifrågasatt. Vid 0 1 poäng på CHADS 2 -skalan rekommenderas att beräkning görs med det utökade bedömningsschemat CHA 2 DS 2 VASc. I det schemat ges 2 poäng för ålder >75 år och 2 poäng för TIA/stroke/ tromboembolism, ASA kan övervägas i vissa fall, men Ingen behandling vid låg risk eller warfarin vid något högre risk, rekommenderas i första hand. Lipider Patentet har gått ut för Lipitor (atorvastatin). Generiskt atorvastatin kan nu fås till låg kostnad. Ingen förmånsbegränsning längre för vanliga tabletter. Atorvastin kan användas om 40 mg simvastatin inte är tillräckligt. Önskvärd nivå vid sekundärprevention (koronarsjukdom): Kolesterol <4,5 och LDL <1,8, alternativt minst 50 procent reduktion av utgångsvärdet. Postinfarkt: Atorvastain 80 mg i tre månader. Därefter simvastatin eller atorvastatin 40 mg. D Hud Ny rekommendation: Alternativ vid atopiskt eksem är takrolimus (Protoptic), en topikal immunmodulator. Takrolimus bör handhas av läkare med särskild kompetens att behandla eksem. Medlet kan ges till barn över 2 år. Ny rekommendation vid Rosacea: Azelainsyra (Finacea) Metronidazol (Rozex) Akne med lätt inflammation i ansiktet: Monoterapi med lokalt antibiotikum (klindamycin, Dalacin kräm) ska undvikas. Ny rekommendation: Bensoylperoxid + klindamycin (Duac) Bensoylperoxid + adapalen (Epiduo). G Gynekologi P-piller I första hand rekommenderas kombinerade monofasiska p-piller med levonorgestrel + etinylöstradiol (Prionelle, Abelonelle) (Neovletta ingår inte i läkemedelsförmånen). I andra hand drospirenon + etinylöstradiol (Yaz, ingår dock inte i läkemedelsförmånen) Många p-piller ingår inte i läkemedelsförmånen och då ges inte heller subvention från landstinget till yngre kvinnor. (Kvinnor i Gävleborgs län, t o m 19 år, behöver bara betala 100 kr/år för p-piller.) Vid menstruationsrelaterade besvär kan kombinerade monofasiska p- piller användas kontinuerligt, utan uppehåll. Om blödning uppstår kan 3 7 dagars uppehåll göras (med bibehållen preventiv effekt). För mer information, se Janusinfo, Stockholms Läns Landsting, UVI och graviditet Vid symtom på cystit hos gravid skall urinodling utföras. Förstahandsmedel är pivmecillinam, nitrofurantoin eller cefadroxil. Nitrofurantoin ges ej i nära anslutning till beräknad förlossning, cirka tio dagar. Amoxicillin är endast förstahandsval vid streptokocker eller enterokocker. Cervicit/PID-Salpingit Doxycyklin+metronidazol. Alternativ klindamycin. Trimetoprim-sulfa struket. Genital herpes Priset på valaciklovir är sänkt. Valaciklovir har enklare dosering än aciklovir, 1 x 2 jämfört med 1 x 5. Effekten likvärdig. I Infektioner En aktuell sammanställning över resistensläget i länet för vanliga patogener finns i LK:s rekommendationer på internet. I odlingar vid Gävlelaboratoriet 2012 var resistensläget hos E Coli i urin för trimetoprim 18 procent, ciprofloxacin 8 9 procent, pivmecillinam 3 procent och för nitrofurantoin drygt 1 procent Akut bakteriell meningit Förutom cefotaxim och betametason bör ampicillin i injektionsform ges snarast vid ankomst till sjukhus. Akut mediaotit (När antibiotika är indicerat) Primär behandling Vuxna och barn: PcV i 5 dagar. Terapisvikt = Oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande akut mediaotit trots minst tre dygns antibiotikabehandling. Vuxna och barn: amoxicillin i 10 dagar. Betalaktamasproducerande Haemofilus influenzae (Förekommer hos cirka en procent av de behandlingskrävande otiterna) Vuxna: doxycyklin. Barn: amoxicillin/klavulansyra (ex Spektramox) 10 dagar. Recidiv = ny akut mediaotit inom en månad med symtomfritt intervall. Vuxna och barn: PcV eller amoxicillin i 10 dagar. Tonsillit Skilj mellan möjlig tonsillit och virusorsakad faryngit eller ÖLI. Halsont med samtidig snuva, hosta eller heshet är sannolikt virus-öli. Snabbtest för streptokocker är inte indicerat. Erbjud inte antibiotika. Halsont utan samtidig snuva, hosta eller heshet är möjlig bakteriell tonsillit. Utred enligt de fyra Centorkriterierna för bedömning av antibiotikabehov. Centorkriterierna gäller vuxna och barn över tre år. Barn som är yngre än tre år har sällan en tonsillitbild vid streptokockfaryngit. 0 2 kriterier = trolig viros, avstå från provtagning och antibiotika. 3 4 Centorkriterier = snabbtest för streptokocker kan utföras. Centorkriterier för vuxna och barn > 3 år feber > Belagda tonsiller (eller rodnade svullna tonsiller hos barn 3 6 år) Käkvinkeladeniter Avsaknad av hosta Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet anordnade i september 2012 ett expertmöte där uppdaterade rekommendationer för handläggning av faryngotonsilliter utarbetades. De finns publicerade i Information från Läkemedelsverket nr 6/2012. Beträffande barn och faryngotonsilliter skriver man följande: Barn under 3 år: Hos barn under tre års ålder beror inflammation i svalg och/eller tonsiller i de allra flesta fall på en virusinfektion. Grupp A Streptokocker (GAS) som orsak till patientens symtom förekommer bara i några enstaka procent av fallen. Samtidig förekomst av snuva, nästäppa, hosta, ögoninflammation och/eller mun-svalgblåsor talar starkt för virusorsakad sjukdom. Vid verifierad streptokockinfektion i familjen är det motiverat att testa även små barn med feber och luftvägssymtom för GAS. Matningssvårigheter är vanligt hos små barn med luftvägsinfektioner. Detta kan vara ett uttryck för nedsatt aptit på grund av feber och allmänpåverkan, men också för smärta vid sväljning, ofta orsakat av en virusfaryngit. 4

5 Barn 3 6 år Liksom hos vuxna saknas specifika symtom eller undersökningsfynd som är klart utslagsgivande för diagnosen streptokockorsakad faryngotonsillit. Beläggningar av tonsillerna orsakade av GAS förekommer ytterst sällan i denna åldersgrupp. Precis som för yngre barn talar andra samtidigt debuterande luftvägssymtom såsom snuva, hosta, heshet och/ eller mun-svalgblåsor starkt för virusorsakad sjukdom. Akut exacerbation vid kronisk bronkit och KOL (AECB) Indikation för antibiotikabehandling kan finnas vid allvarlig AECB. Detta gäller särskilt vid nedsatt lungfunktion. Tecken på allvarlig AECB är minst två av följande kriterier: Ökad hosta och sputummängd Ökad sputumpurulens Ökad dyspné Allmän sjukdomskänsla. Behandlingsförslag: Amoxicillin 500mg x 3 i 5 7 dagar. Divertikulit Det finns ingen dokumentation för nyttan av antibiotikabehandling vid lindrig divertikulit. Lindriga fall som kan hanteras i öppenvård skall därför inte behandlas med antibiotika. Urinvägsinfektioner Kvinnor febril UVI Till kvinnor över 18 år med pyelonefrit och som inte är gravida ges i första hand: Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dagar. Andrahandsalternativ är ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 i 10 dagar (NYTT) eller trimetoprim/ sulfa 160/800 mg x 2 i dagar. Män afebril UVI Förstahandsalternativ är nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dagar (NYTT) eller pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dagar (NYTT). Andrahandsalternativ efter odlingssvar är cefadroxil, ceftibuten (Cedax) eller trimetoprim. Dock är förekomsten av behandlingsstudier få för afebril UVI hos män. Rekommendationerna bygger på erfarenhet och odlingsresultat Män febril UVI Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar. Efter odlingssvar eventuellt trimetoprim 160 mg x 2 eller trimetoprim/sulfa 160/800 mg x 2. L Tumörbehandling Översikten för medicinsk behandling av tumörsjukdomar har uppdaterats. (Enbart på Internet.) M Rörelseapparaten Vid akut giktattack kan en peroral kortisonkur vara ett alternativ till NSAID eller intraartikulär kortisoninjektion. N Neurologi Antiepileptika Nu finns generiskt levetiracetam. Det sker dock inget automatiskt utbyte av Keppra på apoteken. Pris 500 mg 200 st: (januari 2013) Keppra 2505 kr Levetiracetam STADA 942 kr N Smärta Morfin och oxikodon Generiskt oxikodon införs på reklistan som ett alternativ till morfin. Används när morfin inte fungerar eller är olämpligt. Morfin är dock förstahandspreparat. OxyContin (och Oxycodone Lannacher) byts inte ut mot de billigare generika. Prisexempel ( st) Dolcontin 30 mg 258 kr Oxycodone Sandoz 20 mg 375 kr OxyContin 20 mg 534 kr Dolcontin 60 mg 450 kr Oxycodone Teva 40 mg 804 kr OxyContin 40 mg 1008 kr Opioidorsakad förstoppning Obstipation följer regelmässigt av opioider, varför profylax alltid skall ges. Laktulos kan ibland behöva ges 2 ggr/dygn. Som alternativ kan makrogol (ex Movicol) provas. Bulklaxativ och fiberrik kost skall undvikas i terminalvård. Pga förlångsammad tarmpassage skall ett motorikstimulerande laxantium (natriumpikosulfat) som tillägg övervägas. Oxikodon+naloxon (Targiniq) är ett kombinationspreparat. Med opioidantagonisten naloxon motverkas opioidinducerad förstoppning genom att oxikodons lokala effekt i tarmen blockeras. Begränsning av subvention: Begränsas till patienter som redan behandlas med oxikodon och trots pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning. (Ej rekommenderad för rutinsjukvård av LK Gävleborg.) Metylnaltrexon (Relistor, injektionspreparat) är en opioidantagonist, med indikationen opioidframkallad förstoppning hos patienter med avancerad sjukdom (palliativ behandling), då effekten av vanliga laxermedel är otillräcklig. Neuropatisk smärta Tryptizol bytes mot Saroten. Amitriptylin är en rekommenderad substans. Tryptizol har avregistrerats men Saroten finns kvar. Saroten finns i styrkorna 10 och 25 mg. Då styrkorna beräknats på olika sätt är dosen 13 procent högre för samma mg Saroten jämfört med Tryptizol. 25 mg Saroten = 28 mg Tryptizol. Nya möjligheter vid svårbehandlade neuropatiska smärtor (Dessa läkemedel är inte rekommenderade av LK Gävleborg för rutinsjukvård.) Lidokain plåster (Versatis). Godkänd indikation är postherpetisk neuralgi. Lidokainet i Versatis plåstret diffunderar kontinuerligt in i huden och ger en lokal analgesisk effekt. Tapentadol (Palexia depot) är en stark opioid som har en dubbel verkningsmekanism. Molekylen aktiverar my-opioidreceptorn samt hämmar återupptaget av noradrenalin. Även tramadol aktiverar myopiodreceptorn och hämmar återupptaget av noradrenalin. Skillnaden mot tapentadol är att tramadol har ett takvärde på opioideffekten. Capsaicin (Qutenza) är ett nytt preparat i form av ett plåster. Användes för perifer, lokaliserad nervsmärta. Verkningsmekanismen består bland annat av påverkan och tillbakabildning av c-fibrer. Plåstret ska appliceras av sjukvårdspersonal enligt särskild instruktion. Capsaicin kan ge lokal irritation, både hos patienter och vårdpersonal. Lokalanestetika Samma ampull ska inte användas till flera patienter pga risk för smitta. Carbocain rekommenderas i första hand. Medlet finns bara i 20 ml glasflaskor. Vid mindre mängder bedövningsmedel rekommenderas Xylocain utan konserveringsmedel i 10 ml plastampuller. 5

6 LK:s rekommendationer N Psykiatri Ångest Atarax och Theralene har bättre effekt vid ångest om det tas regelbundet än om det bara tas vid behov då effekten är långsamt insättande. Graviditet och depression En egentlig depression under graviditet påverkar inte bara kvinnans egen hälsa, utan kan också medföra risker för fostret. Det är viktigt att behandla depressionen. Psykologisk behandling eller läkemedelsbehandling kan väljas, där psykologisk behandling har högre prioritet. SSRI-preparat har en omfattande dokumentation när det gäller risker för användning under graviditet. Behandling med antidepressiva under graviditet orsakar sannolikt inga fosterskador, men barn födda av kvinnor som använt SSRI i sen graviditet har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Paniksyndrom Vid paniksyndrom rekommenderas läkemedel i följande rangordning: 1. SSRI 2. Venlafaxin 3. Klomipramin. Tvångssyndrom Klomipramin har bäst effekt men med uttalad risk för biverkningar i form av muntorrhet. SSRI kan i dessa fall vara ett alternativ. Dessa patienter är dock inte lika biverkningskänsliga som de med panikångest. Psykos De modernare preparaten (risperidon/risperdal, olanzapin /Zyprexa) har bättre effekt än de äldre. De har andra typer av biverkningar, som metabola effekter (viktuppgång) och ökad risk för stroke. Trilafon var ett bra preparat, men har avregistrerats (dock finns injektionsformen Trilafon dekanoat kvar). Därför återinförs Cisordinol på reklistan. Sömn Melatonin i depåberedning, kan vara ett alternativ hos patienter 55 år och äldre med diagnosen primär insomnia. Effekten bedöms i studier som modest med måttligt förbättrad sömnkvalitet och funktion under dagen samt förkortad sömnlatens. Medlet ingår ej i läkemedelsförmånen. Alkoholabstinens Tiamin (Neurobion) 100 mg/3 ml, 3-6 ml i.m. i 4 6 dagar Läkemedel vid rökavvänjning Första hand: Nikotin. NYTT: Andrahandsmedel: Bupropion (Zyban) och vareniklin (Champix) Bupropion verkar på dopamin- och noradrenalinomsättningen i hjärnans belöningssystem. Bupropion är ett antidepressivum (Voxra), vilket kan vara fördelaktigt för patienter som får depressionssymtom vid nikotinabstinens. Vareniklin är en nikotinreceptorantagonist, men den har också en viss agonisteffekt. Den minskar den lust och tillfredställelse som nikotin vanligen ger rökaren och minskar också abstinensen. R Lunga Budesonid NYTT: Novopulmon Novolizer (budesonid). Billigare än Pulmicort Turbuhaler som stryks från listan. Prisexempel cirka ett års behandling Budesonid 200 mikrogram x 2 Pulmicort Turbuhaler 1588 kr (4 x 397 kr) Novopulmon Novolizer 1204 kr (1 x 433 kr + 3 x 257 kr) Pulverinhalatorn (Novolizer) till Novopulmon är av flergångstyp. Den laddas med kasetter innehållande 200 doser. Det rekommenderas att inhalatorn byts en gång per år. En fördel med Novolizer är att man får ett klickljud och ett färgomslag i ett kontrollfönster när inhalationen skett på korrekt sätt. En annan fördel är att man i siffror kan se hur många doser som återstår. NYTT: Ventilastin Novolizer (salbutamol), (Ventoline vissa beredningsformer kvarstår). Bricanyl Turbuhaler ej längre rekommenderat. NYTT: Formatris Novolizer (formoterol). Oxis Turbuhaler stryks. KOL Alla patienter har inte nytta av farmakologisk underhållsbehandling. Syfte med KOL-behandling: symptomlindring, bromsa lungfunktionsnedsättning och förebygga exacerbationer. Hjärt-kärlsjukdomar är överrepresenterade hos KOL-patienter. Glöm inte att behandla dessa. Inte på reklistan, men nämns som information: Indakaterol (Onbrez) B2-stimulerare med mycket lång halveringstid, tim. Godkänd dosering 1 gång per dygn. (Formoterol: halveringstid 17 tim. Godkänd dosering: 1 2 gånger per dygn.) S Öron Torr extern otit behandlas med rent steroidpreparat (Locoid, Diproderm). Vid behandling av infektiös extern otit, där trumhinnan inte säkert kan ses, är Terracortril med polymyxin B förstahandsval. S Ögon Pulverinhalatorn Novolizer är ny på reklistan. Tårsubstitut Enbart då det föreligger en ögonsjukdom, som Sjögrens syndrom, skrivs dessa medel ut på recept. Övriga patienter rekommenderas att köpa dem receptfritt. Konjunktivit För rengöring används vatten eller koksaltlösning. Tänk på god allmänhygien. Om inte förbättring inträtt efter en vecka ges engångspipetter fusidinsyra x 2 alternativt ögondroppar kloramfenikol x 3 4. Observera att de flesta konjunktiviter är virala och ej skall behandlas med antibiotika. Överkänslighetsreaktioner Antihistamin i dubbel normaldos ges samtidigt som kortison (adrenalin intramuskulärt ges alltid först). Lägre doser av Betapred 0,5 mg ger lika bra effekt som tidigare rek. Vuxna och barn över sex år: 10 tabletter. Barn under sex år: 6 tabletter. 6

7 I korthet Nya apoteksnummer I rekboken finns telefonnummer direkt till apoteken i länet. Dessa ändras dock ibland. Boken hann inte mer än tryckas förrän en apotekskedja hade ändrat telefonnumren till alla sina apotek. Här är de nya telefonnumren till apoteken inom Kronans Droghandel Gävleborg: Delsbo Fjällbacken, Gävle Färila Guldsmeden, Hudiksvall Hedesunda Hudiksvall Jansasparken, Sandviken Ljusdal Ockelbo Sandviken Södertull, Gävle Valbo Nytt avtal med Apoteket AB Från 1 februari gäller nytt avtal mellan Landstinget Gävleborg och Apoteket AB om läkemedelsförsörjning och farmaceutiska tjänster. Enligt avtalet ansvarar Apoteket för nedanstående uppdrag: Läkemedelsleveranser till alla landstingets vårdenheter, samt till läkemedelsförråd på kommunala särskilda boenden Beredning av cytostatika Beredning av steril extempore Beställnings- och uppackningsservice (sjukhusens vårdenheter) Vätskevagnsservice (sjukhusens vårdenheter) Farmaceutiskt kvalitetsansvar för dialysverksamhet, radiofarmaka, medicinska gaser och antidot- och katastrofförråd. Jessica Eriksson apotekare Läkemedelsenheten Mer utförlig information om förutsättningarna i avtalet, inklusive rutiner för läkemedelsbeställning, läkemedelsavfall, reklamationer, returer vid felbeställningar, beställning av cytostatika och extempore med mera finns på: under rubriken läkemedelsbeställning Läkemedel utan försäkring Förra året uppmärksammades att några läkemedelsbolag hade valt att inte ansluta sig till Läkemedelsförsäkringen. Det innebar sämre villkor för patienter som hade fått allvarliga biverkningar av något läkemedel från dessa företag. Ibland kunde det vara ett eller två generiska preparat som inte ingick i försäkringen medan många andra preparat med samma substans omfattades. Flera av dessa bolag har nu valt att ansluta sig till Läkemedelsförsäkringen, troligen på grund av den uppmärksamhet som riktades mot dem. Detta gäller de två generikaföretagen KRKA och Ranbaxy vilka säljer många av de vanligaste generiska preparaten (KRKA har 35 preparat). Även tre andra bolag, med färre läkemedel, har anslutit sig. Problemet har alltså (i all tysthet) minskat betydligt Dock finns fortfarande några läkemedelsbolag som inte deltar i Läkemedelsförsäkringen. De flesta av dem har bara något enstaka läkemedel. Undantagen är Amdipharm som har sju ganska vanliga medel, och Pharma Hus som bland annat säljer glukosamin. Läkemedelsbolaget Amdipharm: Abbotticin/Abbotticin Novum Apresolin Hytrinex Locacorten-Vioform Ludiomil Orstanorm Sinalfa Läkemedelsbolaget Pharma Hus: BioBiloba Dormiplant Glukosamin Pharma Nord Vitango Övriga läkemedel som inte omfattas av försäkringen: Firdapse Naglazyme Dygratyl Rapydan Esbriet InductOs Zonnic Mint Hibiscrub Ismo/Ismo Retard 7

8 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I GÄVLEBORG BA(C)KSIDAN / Stefan Back, ordförande Mellansvenskt Läkemedelsforum För femte gången arrangerade Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer gemensamt en två-dagars fortbildning för läkare i olika läkemedelsfrågor i form av Mellansvenskt Läkemedelsforum. Denna gång i Örebro den 6 7 februari. Ämnesvalet är brett och varierande, så att så många som möjligt kan få bättre kunskap och beslutsunderlag vid diagnostik och förskrivning Gävleborg var väl representerat med bland annat en hel busslast. Totalt närvarade mer än 430 personer, vilket nu gör att vi kanske närmar oss övre gränsen för vad lokalerna klarar av. Som vanligt är arrangemanget helt fritt från läkemedelsindustrin och finansieras enbart via anmälningsavgifter och de egna läkemedelskommittéerna. Ämnesvalet är brett och varierande mellan åren, så att så många som möjligt får bättre kunskap och beslutsunderlag vid diagnostik och förskrivning. Bland ämnen denna gång märktes bland annat en genomgång av TLV s beräkningsgrunder då läkemedel söker och eventuellt beviljas subvention. Karl Arnberg, hälsoekonom från TLV, redogjorde för gällande regler, vilka ofta är mindre kända för de flesta av oss. Det är inte alla läkemedel som beviljas förmån trots ansökan och det är inte heller alla företag som bryr sig om att söka i de fall de från början inser att det är lönlöst. Det senare gäller särskilt de extremt dyra läkemedel som lanseras för allvarliga och sällsynta tillstånd. Ett avsnitt om äldre berörde denna gång bland annat hjärtsviktsbehandling ur äldreperspektivet och smärtbehandling till samma känsliga grupp. Mycket uppskattat var också en genomgång av utlandsförvärvade infektioner av Anja Rosdahl, specialistläkare, infektionskliniken,örebro. Utgångspunkten var de frågor man som vanlig läkare ställs inför från patienter och allmänhet inför utlandsresor. Den moderna HIV-behandlingen och genomgång av HIV-infektionens olika yttringar gjordes av Per Josefsson, specialistläkare, infektionskliniken, Örebro. Inte många av oss träffar dessa patienter, men kunskapen är viktig att ha med sig i det vardagliga arbetet. De nya diabetesläkemedlen belystes av Björn Eliasson, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Det regionala samarbetet om diabetesvården i DIAREGgruppen, vilket på sikt syftar till gemensamt synsätt och riktlinjer inom regionen, föredrogs av Vibeke Bergmark, överläkare, Medicinkliniken, Nyköpings lasarett. IBS-problematiken, vår omfattande förskrivning av PPI, blödande ulcus, behandling och diagnostik av ångest och depression var några av övriga ämnen denna gång. På hemsidan presenteras program och de presentationer som visats. Ett bra tips för den som inte kunde vara med är att surfa in på: Boka redan nu in läkemedelsforum nästa år, som är den 5-6 februari 2014 i Västerås! MiX Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Gävleborg Redaktionen Peter Rosenberg, familjeläkare, redaktör Minicall: Stefan Back, överläkare, ordförande Tel: Per-Henrik Back, apotekare, sekreterare Tel: Simon Gunnarsson, info-apotekare, Tel: Extern post Läkemedelsenheten Landstinget Gävleborg GÄVLE Intern post Budstation -67- Gävle Sjukhus MiX på nätet Produktion Grafisk profil och form: TETHA Tryck: Gefle Offset; ex.

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

ställer stora krav på vården

ställer stora krav på vården MiX Fablernas Värld Finns bevis för att D-vitaminbehandling verkligen gör nytta? Sid 5 MEDICIN Medicin I X-LÄN i X-län NYHETSBREV Nyhetsbrev FRÅN från LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Läkemedelskommittén NR Nr 32 OKTOBER

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

REKlistan 2012. E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se. www.vgregion.se/vardgivarstod. Beställning: adress.distributionscentrum@vgregion.

REKlistan 2012. E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se. www.vgregion.se/vardgivarstod. Beställning: adress.distributionscentrum@vgregion. , Västra Götalandsregionen Ytterligare exemplar beställs hos Adress- och distributionscentrum E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se www.vgregion.se/vardgivarstod Medicinska riktlinjer Listas

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-27

BESLUT. Datum 2015-03-27 BESLUT 1 (5) Datum 2015-03-27 Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Smärta. Analgetika och antipyretika. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10)

Smärta. Analgetika och antipyretika. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Smärta Smärta är en subjektiv upplevelse och definieras av IASP (International Association for the Study of Pain) som en obehaglig sensorisk och känslomässig

Läs mer

Sid 2-3. För att underlätta för förskrivare och sjuksköterskor har Läkemedelskommittén

Sid 2-3. För att underlätta för förskrivare och sjuksköterskor har Läkemedelskommittén TEMA DE MEST SJUKA ÄLDRE MiX INSIDA Oxikodon har utvärderats av TLV Trots sänkt pris är morfin förstahandsvalet. Sid 6 Nya Reklistan Sid 8 Ba(c)ksidan Sid 8 MEDICIN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER 2013. Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn

Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER 2013. Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk VÅR NUMMER 2013 Seminarier Boka in nu Se sidan 10 Läkemedel 2012 Se sidan 6-7 Mellansvenskt Läkemedelsforum 2013 Se sidan

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Constella vid colon irritabile med förstoppning. Dymista

Läs mer

Gåtfull triangel. MiX kommer ut med tre nummer i höst! Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén NR 2 SEPTEMBER 2011 INNEHÅLL

Gåtfull triangel. MiX kommer ut med tre nummer i höst! Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén NR 2 SEPTEMBER 2011 INNEHÅLL NR 2 SEPTEMBER 2011 MiX Fablernas värld Ska vi vara generösa med antibiotika till ledprotesopererade? Sid 7 Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén Gåtfull triangel eller? Gåta: Vad har triangeln

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! Nr 1 2013 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Diabetes. Falldiskussion. Distriktsläkare, Informationsläkare

Diabetes. Falldiskussion. Distriktsläkare, Informationsläkare Falldiskussion Vibeke Bergmark Överläkare Medicinkliniken Nyköping Björn Lundahl Distriktsläkare, Informationsläkare Läkemedelskommittén Eskilstuna Mellansvenskt läkemedelsforum, 4 februari 2015 Fall I,

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén TerapiTips NR 3 JUNI 2015 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från SID 2 Överenskommelse om samverkansregler SID 3 Dospatienter på sjukhus - pausa!

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: City Tryck i Karlstad AB 2013 2 förord

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer