För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: Gäller till:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01"

Transkript

1 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: Gäller till:

2 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp 4 4. Kartläggning av verksamheten i dagsläget 5 5. Mål för läsåret 12/ Övergripande ansvarsfördelning/förväntansdokument 5 7. Arbetet mot kränkande behandling och mobbning 6 8. Att upptäcka diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling 9 9. Rutiner, dokumentation, åtgärder och uppföljning 10 vid upptäckt av diskriminering, trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling 10. Arbetsgång vid misstanke/upptäckt Arbetet med likabehandlingsplanen Uppföljning och Utvärdering Utvärdering av likabehandlingsplanen 13 2

3 Vision Björkenässkolan är en skola där alla ska behandlas lika med aktning för den egna personen. I vår skola ska alla känna sig trygga och visa respekt för varandra. Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt. Alla, både vuxna och elever ska aktivt arbeta för att kränkningar, trakasserier, mobbning och diskriminering aldrig ska förekomma - nolltolerans. Varje incident av ska resultera i en reaktion från vuxna. Varje incident dokumenteras. 1. Inledning Likabehandlingsarbete handlar om människors mänskliga rättigheter och om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en trygg skola som är fri från diskriminering, trakasserier, mobbning och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen är ett dokument som talar om hur vi arbetar mot olika former av kränkningar - mellan elever - mellan vuxna och elever - mellan vuxna Likabehandlingsplanen är ett kraftfullt verktyg för att skapa en trivsam skola där alla, både elever och vuxna, känner sig respekterade. Intentionerna i Likabehandlingsplanen ska förverkligas varje dag i mötena mellan vuxna och elever i klassrum, korridorer och på raster. Likabehandlingsgruppen Björkenässkolan har en likabehandlingsgrupp som består av; Helen Nilsson, Sandi Bodenhall Sofia Persson Daniella Nilsson Gruppen träffas varje termin. Vid akuta incidenter träffas gruppen omedelbart. 2. Lagarna Diskrimineringslag 1: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Skollagen 1kap. 5: Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen 6 kap. 6: Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skollagen 6 kap. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 3

4 3. Definitioner av begrepp Här nedan följer en del definitioner kring de uttryck som Likabehandlingsplanen rör sig med. Dessa bygger på aktuella lagtexter. Diskriminering är när personal/elever på osakliga grunder behandlar en personal/elev sämre än annan personal och andra elever. Direkt diskriminering är när någon personal/elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en personal/elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrund kön Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Exempel på trakasserier kan vara: utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom att - inte missgynna någon personal/elev på grund av hans eller hennes religion - att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm Diskrimineringsgrund funktionshinder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av - fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos. Diskrimineringsgrund sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot homofobi och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas - homosexualitet - bisexualitet - heterosexualitet - transsexualitet Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 4

5 Diskrimineringsgrund ålder Ålder, dvs uppnådd levnadslängd. Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnsomsorg, utbildning i förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 4. Kartläggning av verksamheten i dagsläget Eftersom skolan är nystartad HT-13 har vi ingen kartläggning gjord från förra läsåret Analys av tillbudsrapporterna 2011/2012 Av samma anledning som ovan finns inga incidentrapporter. Nulägesanalys HT 2013 Vi ska göra den första trivselenkäten inom de närmsta veckorna. LBP ska lyftas på föräldraråden för att få synpunkter. Den ska även lyftas på elevråden efter det. 5. Mål för läsåret 13/14 Målen för kommande läsår är - Förankra rutinerna kring dokumentation och arbetsgång vid mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. - Förbättra samsynen kring skolans gemensamma regler. - Speciellt uppmärksamma eventuella riskområden. - Upprätta ordningsregler i alla klasser för hur vi ska arbeta med trygghet och trivsel tillsammans med eleverna. - Utvärdera ordningsreglerna minst en gång/läsår. I arbetet med likabehandlingsplanen på Björkenässkolan har beslut tagits om att prioritera följande mål: - att alla ska känna glädje, trygghet och lust att gå till Björkenässkolan - garantera alla elevers trygghet - ingen, varken elev eller personal ska utsättas för mobbning, diskriminering eller andra former av kränkande behandling/trakasserier - nolltolerans - Alla ska i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, vilket också innefattar att främja likabehandling samt på ett aktivt sätt motverka diskriminering av såväl enskilda individer som grupper - alla ska våga se, våga säga ifrån och våga bry sig - alla pratar med varandra inte om varandra 6. Övergripande ansvarsfördelning/förväntansdokument All personal på Björkenässkolan har skyldighet att både förebygga och att ingripa vid misstänkt mobbning, diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Ansvariga pedagoger ska kontinuerligt arbeta med de demokratiska värderingarna, för elevers inflytande, för att skapa en god och trygg miljö och för att förebygga kränkningar. Personalen arbetar för att höja kunskapen om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla åtgärder dokumenteras. Rektor har ett särskilt ansvar för: att en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling upprättas varje läsår att arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling är känt och förankrat hos alla; elever, personal och föräldrar att det förebyggande arbetet sker fortlöpande och systematiskt att utredning sker vid upptäckt eller misstanke att verksamheten har ett gemensamt system för hur man dokumenterar, utreder och åtgärdar anmäld/upptäckt diskriminering/trakasserier/mobbning och annan kränkande behandling. att anmäla till huvudmannen 5

6 Personalen ansvarar för: att eleverna får ta del av och förstår innebörden av likabehandlingsplanen att informera vårdnadshavare om likabehandlingsplanen på föräldramöten att arbeta förebyggande att snarast ingripa vid upptäckt eller misstanke om diskriminering/trakasserier/mobbning eller annan kränkande behandling att, i förekommande fall, göra anmälan till andra myndigheter såsom socialtjänst, polis och arbetsmiljöverket avseende det inträffade att informera skolledningen att kontakta vårdnadshavare att utreda, dokumentera och följa upp det inträffade att arbeta för att elever uppmärksammar diskriminering/trakasserier/mobbning och annan kränkande behandling, och att de berättar för personalen när något sker Elevens ansvar Att ta del av och följa planen och verka för att alla på Björkenässkolan får en bra skolgång Påtala diskriminering/trakasserier/mobbning och annan kränkande behandling som förekommer på skolan. Att följa ordningsreglerna Föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar prata med din son/ dotter om hur han/ hon upplever skolan. Om du misstänker att din son/ dotter inte trivs eller känner sig illa behandlad bör du ta kontakt med mentorn. närvara vid föräldramöten och utvecklingssamtal, därmed även bidrar till upprättandet av likabehandlingsplanen. ha kunskap om skolans ordningsregler och likabehandlingsplanen 7. Arbetet mot kränkande behandling och mobbning Kränkande behandling Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. - Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck - Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera - En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande - Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna Kränkningarna kan ske mellan: - barn/barn, vuxen/barn, vuxen/vuxen. En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Annan kränkande behandling Med annan kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker en elevs/personals värdighet. Det är den drabbades upplevelser som definierar vad som utgör kränkande behandling. Kränkningar kan vara: - Fysiska utsatt för slag och knuffar - Verbala att t.ex. bli hotad eller kallad för fula eller nedsättande ord 6

7 - Psykosociala bli utsatt för ryktesspridning utfrysning och skitsnack, vilket leder till att man blir socialt utstött. - Text- och bildburna klotter, brev, lappar, mail, sms, mms, msn och chattrum Mobbing är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Det råder också ojämlikhet i styrkeförhållandet. Repressalier En elev får inte utsättas för bestraffning om eleven gjort en anmälan eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid mot diskrimineringslagen eller skollagen 14 a kap Trakasserier Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna. Elevers rätt till stöd Det är den utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är diskriminerande eller kränkande. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig diskriminerad eller kränkt. Elevers upplevelser av diskrimineringar och andra kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att man i skolan skall kunna göra något, måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna skall i möjligaste mån ske i samråd med eleven. All personal har alltid ett vuxenansvar att skydda eleverna från alla former av diskriminering och annan kränkande behandling. Förebyggande och främjande åtgärder för motverkan av diskriminering och annan kränkande behandling Det allra viktigaste är att de vuxna delar helhetssynen på skolans uppdrag och har ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten. All personal skall arbeta förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling och agera mot diskriminering och andra kränkningar när de uppstår. Samtal och reflektion är viktiga verktyg för att bearbeta de egna föreställningarna och skapa en positiv atmosfär präglat av omsorg och engagemang. De vuxna skall vara tydliga auktoriteter som sätter klara och kända gränser och som agerar när något händer. Alla både den enskilde och den totala verksamheten skall se över på vilket sätt som de egna strukturerna och arbetssätten gynnar eller försvårar demokratiska och jämlika strukturer. Förebyggande åtgärder Skolans arbete mot kränkande behandling och mobbning bedrivs på flera plan. Det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling tar stort utrymme och hålls ständigt aktuellt, bland annat, i de regelbundet återkommande mentorspassen samt under personalmöten. På Björkenässkolan vill vi på olika sätt förebygga att mobbning uppkommer. Vi gör detta bl a genom att - ha vuxna som ser eleverna i olika situationer, både inne och ute, och som eleverna kan anförtro sig åt Ansvar: All personal - trivsel- och relationsfrågor vid elevråd och klassråd samt vid alla utvecklingssamtal med elever. Ansvar: mentor - uppmärksamma risksituationer vid planering av idrottslektioner Ansvar: Idrottslärarna - ha en väl utbyggd tillsyn, ständigt närvarande vuxna på raster Ansvar: schemalagda rastvakter - personal deltar och har tillsyn vid skolans lunch Ansvar: personal som äter med respektive klass - låta eleverna två gånger per läsår besvara en trivselenkät Ansvar: Rektor och antimobbningsgruppen 7

8 På Björkenässkolan arbetar vi aktivt i vardagen med; Diskriminering på grund av kön Personalen uppmuntrar såväl flickor som pojkar att delta i alla aktiviteter. Personalen samtalar med elever om att pojkar och flickor har lika värde. Alla barn oavsett kön ges samma möjligheter till att delta i aktiviteter. I t.ex. samling/undervisning ser personalen till att alla elever får lika mycket talutrymme. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om att alla oavsett etnisk tillhörighet har lika värde. Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om att alla människor oavsett religion har lika värde. Diskriminering på grund av funktionshinder Alla barn med funktionshinder ska ges möjlighet att delta i skolans verksamheter och aktiviteter och personalen samtal om funktionsnedsättningar med eleverna. Diskriminering på grund av sexuell läggning Personalen samtalar med elever i olika vardagliga situationer om att alla människor oavsett sexuell läggning har lika värde. För fritidshemmet gäller dessutom; På Björkenässkolans fritidshem har barnen möjlighet att föra sina egna förslag på aktiviteter vidare till personalen. Barnen har fått vara med och planera samt genomföra dessa aktiviteter. På fritidshemmet arbetar vi med följande aktiviteter för att förebygga kränkande behandling, diskriminering och öka trygghet och trivsel; Lek i olika grupper där pedagoger finns med och iakttar leken. Pyssel, rita och andra aktiviteter där eleverna samtalar och fritt bestämmer. Ständig dialog med eleverna om varför och på vilket sätt man kan agera när man är en bra kompis. Utelek med mycket rörelse och lagidrott där fritidspedagog finns med i leken. Under den fria leken inomhus/utomhus observeras barnen av personalen så att ensamma barn uppmärksammas och kommer med i gemenskapen. Varje vecka går personalen igenom barngruppens och enskilda barns behov. Främjande åtgärder Elevhälsoteam (EHT) - Elevhälsoteamet består av specialpedagoger, en skolsköterska och skolpsykolog och rektor (kurator, SYV bjuds in efter behov och vissa tillfällen). När någon i EHT får känner oro för någon elev lyfts detta på EHT s möten för åtgärder. Ordningsregler - På Björkenässkolan har elever och personal, bl.a. genom klass- och elevråd, tillsammans arbetat fram gemensamma regler. Dessa regler diskuteras regelbundet med eleverna och skickas hem vid varje läsårsstart. Bilaga Frånvaro Björkenässkolan arbetar med närvaroprogram i Schoolsoft. Mentor agerar vid hög frånvaro genom att kalla till möte med elev och vårdnadshavare. Framkommer det att frånvaron beror på något som ingår i likabehandlingsarbetet lyfts det till likabehandlingsgruppen. Hälsosamtal - Alla föräldrar som har barn på Björkenässkolan får ett hälsobesök. Barnen som kommer i förskoleklassen blir inbjudna till ett första hälsobesök. Denna inledande kontakt med föräldrar och barn bidrar till en relation mellan skolan och hemmet. Det erbjuds även uppföljande hälsosamtal till elever i åk 2, 4 samt 7. Detta ansvarar skolsköterskan för. 8

9 Föräldrasamverkan - Kontinuerlig kontakt mellan skolan och hemmet sker via telefon, e-post eller personliga möten. Föräldra- och klassmöten kan ha som syfte att ge och få information, men också utformas som tematräffar vid avslutade skolprojekt med varierande innehåll såsom kultur, mat, matematik, jul. Träffarna kan rikta sig enbart till föräldrar eller till familjerna och omfatta en eller flera klasser och ibland hela skolan. Rådsverksamhet - Alla på skolan arbetar kontinuerligt med eleverna kring värdegrundsfrågor. Mentorspass hålls i elevgrupperna en gång i veckan. Vid dessa råd diskuteras bland annat värdegrundsfrågor utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Vi jobbar aktivt med klassråd och elevråd för att ge eleverna möjlighet att kontinuerligt påverka och utvärdera sin vardag och verksamhet. Eleverna får på sina mentorspass möjlighet att ventilera sina idéer och tankar om hur de kan förbättra sin skoldag. Elevrådet är elevernas representanter på skolan och de har möjlighet att påverka olika beslut som tas på skolan och i LBP. Gemensamma Traditioner - För att elever från olika åldrar och klasser ska få möjlighet att lära känna varandra har Björkenässkolan flera gemensamma traditionsdagar under läsåret. Vi har en gemensam försommarfest på skolan och aktivitetsdagar som kan vara åldersblandade. Uppstart Två eller tre dagar i maj där alla barn som kommer börja på Björkenässkolan kommande läsår får en introduktion i arbetet på skolan med värdegrund, regler och hur en skoldag kan se ut. Trivselenkät Genomförs två gånger per läsår för alla elever. I samband med enkäten får eleverna markera på en karta över skolan och skolgården var de upplever att mobbning, kränkningar eller hotfulla situationer kan uppstå. Mentorerna sammanställer enkäterna för sin klass och skickar sammanställningen till skolsköterskan. Resultaten från enkäterna analyseras och diskuteras på EHT, arbetsplatsträffar, pedagogernas verksamhetsmöten, klassernas föräldramöten, klassråden och elevråden. Klasskonferenser på konferensen diskuterar vi hur barnen trivs och om vi i skolan och på fritidshemmet kan göra något bättre för dem 8. Att upptäcka diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling För att motverka kränkningar krävs att man som personal på skolan och elev är uppmärksam på eventuella signaler som kan påvisa att personen i fråga är kränkt. Följande är exempel på hur dessa signaler kan te sig: Andra gör sig lustiga på personens bekostnad Personen tyr sig till vuxna under såväl lektioner som raster Personen har ofta åkommor som halsont, magont och huvudvärk Personen har utbredd frånvaro Personen spenderar rasterna för sig själv Personen verkar uttråkad, orkeslös och okoncentrerad Redan misstanke om att diskriminering och/eller andra kränkningar förekommer ska uppmärksammas. Personalen uppmanar barnen att berätta för någon vuxen om de själva eller om någon annan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling. Vuxna är ute då eleverna har fri lek utomhus. Vuxna har gula västar på sig så att de är synliga. Vuxna cirkulerar runt på skolgården så att de har uppsikt över verksamheten. All personal är observant så att ingen är utanför eller känner sig ensam. Hälsosamtal med skolsköterska. Mentorspass varje vecka och personalmöte varje vecka där vi diskuterar värdegrund, likabehandling mm Klasskonferenser på konferensen diskuterar vi hur barnen trivs och om vi i skolan och på fritidshemmet kan göra något bättre för dem. 9

10 Trivselenkät genomförs två gånger per år för alla elever. Resultatet sammanställer mentorn och meddelar rektor. Oro anmäls direkt till EHT som skyndsamt utreder ev åtgärder och skapar ett elevärende. Vårdnadshavare informeras. Rektor återkopplar till mentor och följer upp ärendet beroende på dignitet. Dock inte längre intervall än 6-8 veckor. Personal kan anmälan till EHT om oro finns för att barn far illa. Barn/elever kan kontakta skolsköterska, rektor, mentor eller annan personal som arbetar på Björkenässkolan om de upplever att de utsatts för kränkande behandlingar/trakasserier/mobbning/diskriminering i någon form. 9. Rutiner, dokumentation, åtgärder och uppföljning vid upptäckt av diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling Om de åtgärder som i förebyggande syfte upprättats inte förhindrar en kränkning av något slag så gäller nedan stående rutiner. Åtgärder vid misstanke om/upptäckt av mobbning/diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling När gruppen får reda på att något hänt, samlas information från alla tillgängliga källor, utom från mobbarna själva. Så här gör vi om misstanke/upptäckt kommer till vår kännedom: 1. samtalar omgående med den utsatte 2. ta reda på vad som hänt, hur man blivit utsatt, vem som utsatt, vem som varit ledare samt var det skett 3. samtalar med ledaren, om en sådan har identifierats 4. samtalar med medhjälparen/medhjälparna 5. kontaktar berörda föräldrar 6. berörd personal informeras kring händelsen och vi ökar tillsynen runt berörda elever. Anteckningar/dokumentation till ärendet tillförs. Bilaga 1 7. har uppföljningssamtal/utvärdering av det som hänt med alla inblandade och följer upp och kontrollerar att överenskomna avtal följs 8. Dokumenteras under hela ärendets gång på blankett mot kränkande behandling. Bilaga 1 9. Ärendet följs upp i likabehandlingsgruppen och vidare insatser beslutas om inte kränkningarna upphör. Den som utsätts för, upptäcker eller misstänker diskriminering, trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling skall: kontakta ansvarig personal för berörda elever kontakta ledningen, om det är en vuxen som kränkt en elev Ansvarig personal för berörda elever skall: informera skolledningen inleda utredning av händelsen i förekommande fall kontakta EHT eller nyckelpersoner för likabehandlingsgruppen kontakta vårdnadshavare Ärendet/händelsen dokumenteras på avsedd blankett. Dokumentationen skall omfatta vad som har hänt, åtgärder och uppföljning av ärendet. All dokumentation i ärendet skall dateras och signeras av den i personalen som upptäcker/utreder/åtgärdar/följer upp ärendet. Logganteckningar ska skrivas från det att ärendet är anmält för att tillföra viktig information kring den som blivit utsatt och de som utsatt eleven för något. 10

11 Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt. Utredningen ska analysera orsakerna till den uppkomna situationen. Vid varje enskilt fall skall en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till huvudman och andra myndigheter skall göras. Skolan ska ha rutiner för hur varje enskilt fall av kränkning ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör göras inom rimlig tid, och innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen: Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på skolan. I sådana fall måste skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Det kan också leda till att likabehandlingsplanen behöver revideras. Stäm av med de inblandade när de önskar att återkoppling ska ske. Vilka förväntningar finns och vad är lämpligt? Avstämning bör ske löpande och anpassas till kränkningens omfattning, oavsett om kränkningen varit stor eller liten och situationen börjar lägga sig och åtgärderna kan avta. Varje gång något inträffat ska åtgärderna ha ett tydligt avslut så att alla parter är införstådda. När man har haft en uppföljning och åtgärderna avslutas är det viktigt att den utsatte känner sig så trygg att personen vet vart den ska vända sig om något händer igen. Skolan ska ha rutiner för hur utredning om kränkningar och uppföljningar ska dokumenteras: Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras. Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljningen av varje fall ska dokumenteras. 10.Arbetsgång vid misstanke/upptäckt Utredning Utredningen ska syfta till att få reda på kränkningens karaktär för att sedan ligga till grund för bestämmandet av vilka åtgärder som ska vidtas. Under denna dokumentation ska alltid datum, inblandade personer, beskrivning av händelseförlopp, genomförda åtgärder, tidpunkt för uppföljning och ansvarig för utredningen anges. LBG har ansvar för utredningen när det gäller elever som är förövare, när det är personal som är förövare är rektor ansvarig. Under utredningar ska skolan: ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt. vara goda lyssnare och inta information, men förhålla sig neutrala. inte lova saker som senare inte kan uppfyllas. aldrig inta en medlarroll. En kränkning är inte en konflikt. Medling görs endast på begäran av den kränkte. ELEV ELEV ANSVAR 1. Visa att du ser situationen och tala om att du inte accepterar /Den som upptäcker det det du ser. 2. Ta hand om eleven och lyssna på den som tar kontakt /Den som upptäcker det 3. Om det är en annan elev, än den som tagit första kontakten, /Den som upptäcker det som är utsatt ska den berörda eleven kontaktas. 4. Man fyller i en incidentrapport och någon av LBG s /Den som upptäcker det medlemmar kontaktas (bilaga 1) 5. Teamet beslutar vilka medlemmar i teamet som ska utreda /Någon i likabeh.gr. händelsen/händelserna eller den aktuella situationen. 6. Kontakt tas med uppgiftslämnaren och med den utsatte/ de /De utvalda i likabeh.gr. utsatta för insamling av information. 11

12 7. Enskilda samtal med den eller de som misstänks ha utsatt /De utvalda i likabeh.gr. någon för mobbning, trakasserier eller kränkning. Åtgärdsrapport fylls i. (Bilaga 2) 8. Föräldrar till berörda elever kontaktas skyndsamt, helst /De utvalda i likabeh.gr. samma dag som samtalen enligt punkt 4. Här kan göras en enskild bedömning. 9. Observationer av de aktuella eleverna. Kontakt med /Undervisande lärare den/de som utsatts för kränkningar eller mobbning. 10. Enskilda uppföljningssamtal med de inblandade efter ca /De utvalda i likabeh.gr. en-två veckor. Tiden och antal uppföljningssamtal kan variera beroende på hur situationen sett ut och hur samtalen med de inblandade har gått. 11. Vårdnadshavare informeras om samtalens resultat /De utvalda i likabeh.gr. senast nästföljande arbetsdag, enskild bedömning kan göras 12. Polisanmälan/anmälan till sociala myndigheterna kan göras /Rektor/bitr.rektor av rektor om det inträffade är av brottslig karaktär. 13. Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte givit önskat /Likabeh.gr. och någon från resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt efter ledningen uppföljningssamtalen. Åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. skriftlig varning och avstängning. Avsteg från ovanstående punkter kan göras vid fall då detta bedöms vara lämpligt. Bedömning görs då av likabehandlingsgruppen kontaktpersoner. Alternativa åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. klassamtal. Beslut om alternativt tillvägagångssätt tas efter insamlande av information (se punkt tre ovan). Arbetet dokumenteras fortlöpande på upprättad anmälan. PERSONAL - ELEV 1. Ta hand om eleven. Läraren eller annan skolpersonal som får kännedom om en kränkning ska lyssna på den elev som tar kontakt. 2. Om det är en annan elev än den som tagit första kontakten som är utsatt ska den berörda eleven kontaktas. 3. Rektor kontaktas. 4. Kontakt tas av rektor med uppgiftslämnaren och med den utsatte eller de utsatta för insamling av information. Om kränkande behandling misstänks ha förekommit kontaktas skyndsamt föräldrar. 5. Enskilda samtal hålls av rektor med den eller de i personalen som misstänks ha utsatt någon för kränkning/diskriminering eller trakasserier. 6. Enskilda uppföljningssamtal hålls av rektor med de inblandade efter ca en vecka. Tiden kan variera beroende på hur situationen sett ut och hur samtalen med de inblandade har gått. 7. Föräldrar informeras av rektor om samtalens resultat. 8. Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte givit önskat resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt av rektor efter uppföljningssamtalen. Repressalier mot elev som anmält någon personal på skolan eller medverkat i utredning om kränkande behandling är förbjudet enligt lagen 2006: Arbetet dokumenteras fortlöpande. ELEV - PERSONAL 1. Visa att du ser situationen och tala om att du inte accepterar det du ser. 2. Om någon i personalen upplever sig kränkt av en elev ska rektor informeras. 3. Läraren eller annan skolpersonal som fått kännedom om kränkningen ska dessutom kontakta likabehandlingsgruppen som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning. 4. Rektorn talar därefter med både inblandad elev och lärare för att höra bådas versioner 5. Kränkningen tas därefter upp med eleven och elevens vårdnadshavare 6. Ärendet dokumenteras och åtgärdsprogram upprättas och följs upp av rektor 7. Om alla möjliga lösningar tagit slut innan lösning uppnåtts ska ytterligare möten hållas för att reda ut problemet. 12

13 8. Rektor är ytterst ansvarig för elevvård och arbetsmiljöfrågor och anmäler allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöinspektionen. 11. Arbetet med likabehandlingsplanen - Planen utvärderas vid pedagogernas verksamhetsmöten, klassernas föräldramöten, klassråden och elevråden. - Ett nytt förslag skapas av likabehandlingsgruppen i början av varje läsår. - Planen fastställs på ett Arbetsplatsmöte och på Elevrådet. - Likabehandlingsplanen kommuniceras via skolans lärplattform till elever och föräldrar, samt vid föräldramöte och föräldraråd. 12. Uppföljning och utvärdering Uppföljning av mål Mål ska följas upp genom: utvecklingssamtal mellan elev/vårdnadshavare och mentor (2 ggr/läsår) enkät som besvaras av alla elever (2 ggr/läsår) och sammanställs av skolsköterskan medarbetarsamtal mellan anställd och skolledare (1 ggr/ läsår) uppföljning av alla ärenden i likabehandlingsgruppen 13. Utvärdering av likabehandlingsplanen(kontrollfrågor) Denna del utgör några exempel på kontrollfrågor som syftar till att fungera som underlag vid utvärdering av likabehandlingsplanen. Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför? Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga? Hur lyckades vi nå målet? Beror det på åtgärderna eller var det något annat som påverkade? Vad kostade åtgärderna? Finns det alternativ som leder till samma mål men som är mindre kostsamma? Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa likabehandlingsplan? Vad gjorde vi som fick effekt? Vad fungerade inte? Bör vi ändra taktik i nästa plan? Hur ser det ut idag jämfört med tidigare? Går det åt rätt håll? Har åtgärderna gett positiv effekt? Skolledningen har ansvar för att årets arbete enligt denna plan följs upp och utvärderas vid läsårets slut. Målen i planen utvärderas årligen av eleverna och personalen på skolan. Planen uppdateras en gång per läsår och måluppfyllelsen bifogas till skolans kvalitetsredovisning. Planen revideras och implementeras årligen vid läsårsstart av pedagoger och rektor. Avstämning görs årligen mot de ovan uppsatta målen. Utifrån resultatet vidtas nya åtgärder. Till grund för revideringen ligger förra läsårets utvärderingar, resultat från trivselenkäter och dokumentation från klassråden kring likabehandlingsfrågor 13

14 Bilaga 1 Datum Anmälan gjord av Ansvarig utredare Namn på den utsatte Klass Namn på övriga inblandade Den utsattes subjektiva upplevelser av det inträffade Var inträffade händelsen? När inträffade händelsen? Vårdnadshavare kontaktades Datum Sign Samtal med den som upplever sig vara trakasserad Samtal med den/dem som påstås trakassera Beslutande åtgärder med tidplan för uppföljning 14

15 Uppföljningssamtal med den utsatte Datum Sign Uppföljningssamtal med övriga inblandade Bedöm om ärendet ska anmälas till annan myndighet. Eventuell anmälan gjord till: Socialtjänsten Om skolans personal misstänker att ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd är man skyldig att anmäla detta till socialtjänsten Datum Sign Polisen Om den kränkande handlingen kan rubriceras som en brottslig handling bör man anmäla till polisen. Ex: hets mot folkgrupp, misshandel, olaga tvång, sexuellt ofredande mm Arbetsmiljöverket Händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa 15

16 Ordningsregler Björkenässkolan På Björkenässkolan arbetar vi med ledorden TRIVSEL, ARBETSRO och KUNSKAP. För att uppnå detta krävs det att vi alla lever upp till våra trivsel- och ordningsregler. All personal och alla elever följer därför punkterna nedan: Tar avstånd från all form av trakasserier, mobbing och våld. (se vår Likabehandlingsplan) Bemöter alla med respekt och behandlar varandra lika och rättvist. Använder ett vårdat språk. Kommer i tid till lektionerna och har rätt material med oss. Tar av oss keps och ytterkläder när vi är på skolan. Eleverna har sina mobiltelefoner på ljudlöst och undantagna på lektioner och i matsalen. Är rädda om vår skola och skolans material. Har ett trevligt bordsskick. Elever i åk F-6 lämnar inte skolans område under skoltid utan lärarens tillåtelse. Kastar snöboll endast på anvisad plats. Röker eller snusar inte på skoltid. Äter inte godis, chips eller dricker läsk på skoltid. Använder ipad endast till skolarbete under lektionstid. Använder inneskor inomhus. Tänk på att Inte ta med värdesaker till skolan. Du ansvarar själv för medhavda värdesaker. Om du förstör något får du ersätta det. F-5 är ute på rasterna. Inte spela pingis eller spela gitarr under lunchserveringen. Konsekvensbeskrivning om ordningsreglerna bryts: Samtal lärare-elev. Vårdnadshavare involveras. Skolledning och elevhälsa kopplas in. Vårdnadshavare kallas till skolan. Vid missbruk av ipad beslagtages den och återlämnas efter samtal med vårdnadshavare. Vi har tagit del av ovanstående regler och konsekvenser Datum/Elev Datum/Vårdnadshavare

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer