Dokumenthanteringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A NSA bet. 58 Fastställd av styrelsen , 7. p2 lanens regler gäller oavsett om handlingarna har analog eller digital form. Handlingar som enligt planen ska bevaras ska antingen skrivas ut på åldrings eller arkivbeständigt papper (d.v.s. vanligt 80grams standardpapper) och arkiveras på angivet sätt eller arkiveras digitalt för bevarande när arkivmyndigheten så medger. Handlingar som enligt planen ska gallras behöver inte överhuvudtaget skrivas ut på papper, om de i digital form fullt ut kan administreras enligt det offentligrättsliga regelverkets krav samt hållas såväl fysiskt som logiskt tillgängliga under gallringsfristen.

2 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Administrativa handlingar rotokoll Styrelse Original ärm Digitalt Ldisk Kassaskåp, Arkiv Lindövägen 5 VDassistent VDassistent evaras Kopia i pärm i VDs tjänsterum A Mötesant. ledningens genomgång Digitalt Ldisk Mötesanteckningar ledn.grupp Digitalt Ldisk Mötesanteckningar samrådsmöte/uppföljningsmöte Digitalt Ldisk Förslagsverksamhet belönade Digitalt Ldisk förslag Förslagsverksamhet ej belönade Digitalt Ldisk förslag Utgående, inkommande och upprättade handlingar, brev, offerter, antagna anbud, avtal, försäkringsbrev diarieförda Ärendeakt Diarieskåp Arkiv Lindövägen 5 Digitalt Ldisk registrerade ej diarieförda Digitalt Ldisk anbud/offerter ej antagna ärm ersonlig epost Digitalt VDassistent 10 A VDassistent 10 A VDassistent 10 A VDassistent 10 A VDassistent 10 A VDassistent VDassistent Aktuell handläggare eställare evaras laceras i befintlig ärendestruktur ersonligt ansvar Gia Ebrev som tillför ärende sakuppgift ska skrivas ut, diarieföras och arkiveras i ärendeakten A A

3 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Rutinhandlingar Resp. handläggare Gia/senast efter 2 år Nyckelutlämningslistor Digitalt på VDassistents hårddisk Digitalt Ldisk Server hos systemansvarig Verksamhetssystemets dokument Registrering olagsverket Ärendeakt Kassaskåp Arkiv Lindövägen 5 rogramvarulicenser Skåp lanhandlingar/remisser, inkomna ärm, områdes för yttrande vis, årsvis Grävremisser, inkomna för yttrande Administrativa handlingar, drift och anläggningar Driftinstruktioner, manualer och tekniska beskrivningar ärm, årsvis ärm och digitalt Tjänsterum och diarieskåp Arkiv Lindöväg 5 Myndighetsärenden rening ärm/ärendeakt Tjänsterum och diarieskåp Arkiv Lindöväg 5 Rutinkorrespondens, minnesanteckningar, cirkulär, kurs och konferensinbjudningar, handlingar för information/kännedom och annat arbets eller informationsmaterial, som inkommer eller upprättas och är av endast tillfällig eller ringa betydelse, eller helt saknar samband med verksamheten. I VDassistent Gia Efter kontroll och återlämnande A Dokumentägare 5 Gallringsfrist gäller när handlingen A ersatts eller utgått VDassistent evaras 10 A VDassistent Gia A Remisshandläggare 10 ärm med register ärm för innevarande år förvaras hos remisshandläggare Remisshandläggare 2 ärmar med register ärmar för innevarande år förvaras hos remisshandläggare Driftansv./rojektansv Gia N Miljöingenjör evaras Med ärendeakten Anmälan, tillstånd etc A, D, T, M, L, A A A

4 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras eriodiska besiktningsrapporter Digitalt Ldisk Miljörapporter, årsrapporter Ärendeakt Diarieskåp Arkiv Lindöväg 5 Digitalt Ldisk Kvartalsrapporter rening Ärendeakt Diarieskåp Arkiv Lindöväg 5 Digitalt Ldisk Kontrollprogram Digitalt Ldisk Slamrevisionöstgötaslam ärm Tjänsterum miljöingenjör Industriärenden, utsläpp till ärm / ärendeakt Tjänsterum och avlopp diarieskåp Arkiv Fettavskiljarärende Vattenskyddsområden inkl skyddsföreskrifter Interna och externa revisioner, ISO 17025, 9001, 14001, REVAQ ärm / ärendeakt Ärendeakt Digitalt Ldisk Digitalt Ldisk apperoriginal Lindöväg 5 Tjänsterum och diarieskåp Arkiv Lindöväg 5 Diarieskåp Arkiv Lindöväg 5 Diarieskåp Arkiv Lindövägen 5 roblem/insatser Nät VAbanken rotokoll från filmning av nät VAbanken Miljöingenjör 10 A Miljöingenjör evaras Gia Miljöingenjör 10 Gia 5 Ska registreras i diariet. A Kopia Referensbibliotek A Miljöingenjör Gia Scannas A Miljöingenjör evaras 5 A Miljöingenjör Gia Yttranden etc A Miljöingenjör evaras Med ärendeakten Miljöingenjör Miljöingenjör 5 Driftingenjör nät, enhet Drift Underhållsingenjör, enhet Nät evaras Gia evaras 5 Med ärendeakten Krav på installation, dispenser Diarieförs Ansökningshandlingar, beslut, ärenden inom fastställda områden Gia D Gia D A A A

5 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Filmer från filmning av nät Ärendeakt Arkiv Lindövägen 5 Checklistor reningsverk ärm, kronologiskt Underhållsingenjör, enhet Nät Driftingenjör nät, enhet Drift Gia D Tjänsterum Driftingenjör 2 Visar vår skötsel av reningsverk D Administrativa handlingar, ritningar Konstruktionsritningar, vattenverk Konstruktionsritningar, reningsverk Konstruktionsritningar, pumpstationer/tryckstegringar DTA DTA DTA Utredningar Digitalt Ldisk Relationsritningar, nät VAbanken Kommunens tekniska akiv. rojektledare ansvarar för att handlingen kommer till kommunens tekniska arkiv. Kommunens tekniska arkiv. rojektledare ansvarar för att handlingen kommer till kommunens tekniska arkiv. Kommunens tekniska arkiv.. rojektledare ansvarar för att handlingen kommer till kommunens tekniska arkiv. Gia Inskannade fram till 1 juli Ritningar som har tillkommit efter detta datum ligger på Ldisken (IDUS länk) i avvaktan på nytt system. Gia Inskannade fram till 1 juli Ritningar som har tillkommit efter detta datum ligger på Ldisken (IDUS länk) i avvaktan på nytt system. Gia Inskannade fram till 1 juli Ritningar som har tillkommit efter detta datum ligger på Ldisken (IDUS länk) i avvaktan på nytt system. Utförare Gia Sparas i Rapportarkivet T Kommunens GISenhet Gia rojektledare ansvarar för att handlingen kommer till kommunens GISenhet. N, T T T N appersutskrift Stadsarkivet Driftingenjör vanät evaras Direkt efter Utskrift vart 5:e år med början år utskrift 2008 Översiktskarta, nät Vabas Karta Kommunens GISenhet Gia D, N

6 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras appersutskrift Stadsarkivet Driftingenjör vanät evaras Direkt efter Utskrift vart 5:e år med början år utskrift 2008 Administrativa handlingar, Gallringsfristen rojektakter Från gallringen ska undantas pro rojekt och löpande underhåll räk som ska bejektakter som nas från varas levereras innehåller arkitekttävling året för 10 år efter avser kulturhistoriskt värdefullt slutbesiktning slutbesiktning objekt samt av NoVa särskilt bedöms värda att bevara. Checklistor pumpstationer ärm, kronologiskt Tjänsterum Driftingenjör 2 Visar vår skötsel av SU D Checklistor Vattenverk ärm, kronologiskt Tjänsterum Driftingenjör org 2 Visar vår skötsel av VV D Förstudie Digitalt Ldisk eställare 10 Rapportarkiv N, T rojekteringsmötesprotokoll Digitalt Ldisk rojektledare 10 rojektpärm (N) N, T eslutsunderlag investering och ärm/ärendeakt, Diarieskåp arkiv rojektledare 10 rojektpärm (N) N, T underhåll digitalt Ldisk Lindövägen 5, server kommunens eställning ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens eställare 10 N, T yggmötesprotokoll Digitalt Ldisk, rojektledare 10 N, T ärm Tidplaner Digitalt Ldisk, rojektledaqre 10 N, T ärm esiktningsprotokoll Digitalt Ldisk, rojektledare 10 N, T

7 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras ärm Digital projektinformation nät Digitalt Ldisk rojektpärmar Enligt märkning Kompaktarkiv arkiv projektpärmar i Lindövägen 5 Economanummerordning rojektledare nät 10 N rojektledare 10 Möten, korrespondens, utredningar/förstudier Ledningsrättsavtal Lantmäteriet Lantmäteriet rojektledare evaras Inskrivet på fastighet. Levereras till NSA från Lantmäteriet enligt dokumenthanteringsplan. Avtal med fastighetsägare (gäller ej avtal om anslutning och brukning) ygglovhandlingar ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens rovningsprotokoll rojektpärm rev till kund som innebär någon Digitalt Ldisk, Diarieskåp arkiv form av förbindelse pärm/ärendeakt, Lindövägen 5, NoVa/kund projektpärm server kommunens orgs VV och rojektledare 10 Avser avtal med giltighet endast under pågående projekt rojektledare 10 N, T rojektledare 10 N, T rojektledare 10 Avser förbindelser med giltighet endast under pågående projekt Underhållbeställning material och tjänster Kronologiskt i pärm Resp. UHansvarig 10 Avser uppdrag enligt gällande delegationsordning. Finns även i underhållsystemet IDUS T utan påskrift Digitalt Ldisk eställningar avseende ledningsnäten Digitalt Ldisk Driftingenjör vanät 10 Avser uppdrag enligt gällande dele T gationsordning. Tidrapport från entreprenörer Kronologiskt i orgs VV och Resp.underhållsansvarig 2 T N, T N, T N, T N, T

8 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras pärm Slutrapporter Digitalt Ldisk Upphandling Upphandlingar som utförs av Digitalt Kommunens E kommunens upphandlingscenter avrop, databas Avtal med entreprenörer ärm ärm/ärendeakt Digitalt Ldisk Digitalt Diarieskåp Upphandlingscenter Diarieskåp arkiv Lindövägen 5 Kommunens avtalsdatabas rojektledare Gia Rapportarkivet T Kommunens Upphandlingsenhet Upphandlare Inköpsansvarig NoVa Inköpsansvarig NoVa Kommunens Upphandlingsenhet Gallras enligt regler E avrop evaras Gia 5 I ärendeakten kan ingå följande dokumentslag: förfrågningsunderlag, anbudshandlingar (se sid 1), utvärderingsrapport, beslutsprotokoll inför tilldelning, tilldelningsbeslut, kontrakt. Efter tilldelningsbeslut eller överklagandetidens utgång ska dokumentationen levereras till NoVa som därefter bevakar leveransfristen. Diarieförd handling U U Förfrågan Anbud antaget ej antaget apperoriginal ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk ärm Diarieskåp Arkiv Lindövägen 5 Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens Inköpsansvarig NoVa evaras Med ärendeakten eställare 10 Även Upphandlingscenter U eställare eställare 10 2 Anbud som inte antas ska förvaras åtskilda från det antagna U

9 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Antagande av entreprenör (beslutsprotokoll inför tilldelning) Tilldelningsbeslut Administrativa handlingar, Lab dricksvatten rovtagningsprotokoll ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk ärm/ärendeakt, digitalt Ldisk ärm, kronologiskt Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens Diarieskåp arkiv Lindövägen 5, server kommunens eställare, VDassistent 10 Även Upphandlingscenter U Upphandlare 10 Digitalt från Upphandlingscenter U Arkiv org Kvalitetsansv, Lab org 10 L eställningsunderlag, följesedlar, ärm, kronolo Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L fraktsedlar orgs lab giskt Körlistor, Lab org ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Analysrapporter, fortlöpande ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org evaras 10 Analyser enligt myndighetskrav L och årssammanställning Mötesprotokoll LabDrift ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 5 L Kalibreringsbevis ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Ventilationskontroll ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Analysmetoder Original ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Labspecifika analysmetoder ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Inventarieförteckning Digitalt Ldisk Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Serviceprotokoll ärm, kronolo Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L

10 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Kalibreringspärm Turbiditet, färg, konduktivitet Kalibreringsbevis Ackreditering Kontrollpärm för pipetter, växelenheter Kontrollpärm för termometrar Kontrollblad rovningsjämförelser Historik, provningsjämförelser giskt ärm, kronologiskt ärm, kronologiskt ärm, kronologiskt ärm, kronologiskt ärm, kronologiskt ärm, kronologiskt ärm, kronologiskt Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 turbiditet=grumlighet konduktivitet=el. ledningsförmåga L Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org evaras 5 L Utvärdering av kontrollprov Internrevision Lab org edömningsrapport från SWEDAC eslut från SWEDAC Digitalt Ldisk ärm, kronologiskt ärm samt digitalt Ldisk Digitalt Ldisk apper original Kopia pärm Kvalitetsansvarig, Lab org Gia Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Arkiv org samt server kommunens Diarieskåp Lindöväg 5 Arkiv org Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Kvalitetsansvarig, Lab org 10 L Kvalitetsansvarig, Lab org Administrativa handlingar, Lab reningsverk Dokumentation om introduktion Kopia i pärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab. 10 Gia L evaras 10 Med ärendeakten L

11 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras av personal Original Aarkivet evaras Med personalakten Dokumentation om kompetensbevis för labpersonal Kopia i pärm Original Lab. Aarkivet Kvalitetsansvarig Lab. Interna labbmöten, minnesanteckningar ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab. 10 L Interna följesedlar ärm Lab. / Kvalitetsansvarig Lab. 10 L labbets närarkiv eställningsunderlag, följesedlar, ärm Lab. / Kvalitetsansvarig Lab. 10 L fraktsedlar Lab. labbets närarkiv Mötesanteckningar DriftLab. ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab 10 L Kalibreringsbevis ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab år efter kasserad utrustning L Ventilationsprotokoll ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab 10 L Kalibreringsschema ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab Gia Sparas max 10 år L Standardmetoder ej aktuella, ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab evaras evaras och används som facklitteratur L del 1,2,3 SIS mm Labspecifika analysbeskrivningar ärm, digitalt L Lab., server kom Kvalitetsansvarig Lab 10 L disk munens Aktuella analysmetoder från ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab evaras evaras och används som facklitteratur L bl.a. SIS och Lange Rådata analyser ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab 10 L Servicejournaler arkiv ärm Lab. Kvalitetsansvarig Lab 10 Avklarade servicekontroller gällande L labinstrument rovningsjämförelser ärm Lab. /labbets Kvalitetsansvarig Lab 10 L närarkiv 10 evaras Gia Med personalakten L

12 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Instrument och utrustning i s laboratorium ärm Lab. /labbets närarkiv Kontrolldiagram för kontrollprov ärm Lab. /labbets närarkiv Historik provningsjämförelser Digitalt Ldisk ärm Lab. /labbets närarkiv Veckoprov ärm Lab. /labbets närarkiv Följesedlar ytterverk ärm Lab. /labbets närarkiv Uppföljning av rapportering ärm Lab. /labbets och ytterverk närarkiv Externa tjänster och lathundar ärm Lab. /labbets del 1 o 2 närarkiv Externa tjänster Rapporter efter ärm Lab. /labbets uppdragsgivare del 1 o 2 närarkiv edömningsrapport från Digitalt Ldisk SWEDAC eslut från SWEDAC apper original Diarieskåp Lindöväg 5 Kopia pärm Lab. /labbets närarkiv Administrativa handlingar, ekonomi Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig Lab Kvalitetsansvarig, Lab Kvalitetsansvarig, Lab Kvalitetsansvarig, Lab Gia Manualer och kalibreringsprotokoll L Sparas max 10 år 10 L Gia evaras 5 10 L 10 L 10 L 10 L 10 Kommer inget nytt. Kvarstår tills L gallring klar. 10 L evaras 10 Med ärendeakten Enligt dokumenthanteringsplan NSA bet 04. Avvikelser finns och redovisas nedan. Redovisningen som följer är främst till för att specificera arkivläggning/placering, förvaringsplats samt ansvarig. Fakturor original ( ) ärm Ekonom 10 E L L

13 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Fakturor original (2006 som scannas Kommunens ITenhet Fakturor original ärm Fakturor och verifikationer, ärm Tjänsterum, arkiv original Lindövägen 5 Verifikationer ärm Tjänsterum, arkiv Lindövägen 5 Leveransbevis fakturor Ärendeakt och digitalt på Ldisk Diarieskåp Lindöväg 5 och server kommunens ITenhet Attestförteckning ärm Dokumentskåp, Slamsedlar, underlag till fakturor eställningar, följesedlar för kontorsmaterial eställningar, följesedlar för tågresor, hotell som inte blir verifikationsbilagor. eställningar, följesedlar av mobiltelefoner som inte blir verifikationsbilagor. Ekonom 3 på kommunens E enl. Skatteverkets medgivande Ekonom 10 Fakturor som ej skannas E VDassistent 10 Verifikationer som attesteras av orförande enlig delegationsordning. Tjänsterum år 1 därefter arkiv. E Ekonom 10 okföringsorder med bilagor, rättelseverifikat. E Tjänsterum år 1 därefter arkiv. VDassistent 10 Mottagningsbevis från NSA E Ekonom 10 E ärm VDassistent 10 E ärm Tjänsterum, arkiv VDassistent Gia Efter fakturakontroll E Lindövägen 5 ärm Tjänsterum VDassistent Gia Normalt efter fakturakontroll E ärm Tjänsterum VDassistent Gia Normalt efter fakturakontroll E Kvittenslistor registreringar ärm Ekonom 10 E Skattedeklaration, arbetsmaterial ärm Tjänsterum, arkiv Ekonom 5 Tjänsterum år 1 därefter arkiv. E Lindövägen 5

14 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Fskattsedel, registreringsbevis samt övrig korrespondens med Skatteverket ärm Tjänsterum, arkiv Lindövägen 5 Årsbokslut med bilagor ärm Årsredovisning ärm Dokumentskåp, arkiv Lindövägen 5 Ekonom 5 Tjänsterum år 1 därefter arkiv. E Ekonom evaras 5 E Controller evaras 5 E okslutsunderlag ärm Ekonom 5 E Avstämningsrapport, etalningsspecifikation ärm Tjänsterum, arkiv Ekonom 10 Tjänsterum år 1 därefter arkiv. E G Lindövägen 5 eordrade betalningsuppdrag ärm Tjänsterum, arkiv Ekonom 10 Tjänsterum år 1 därefter arkiv. E Lindövägen 5 Kontoutdrag SE, G, G ärm Tjänsterum, arkiv Ekonom 10 Tjänsterum år 1 därefter arkiv. E Lindövägen 5 rojektansökningar ärm Tjänsterum Ekonom 10 E Integrationsposter anläggningsreskontra ärm Tjänsterum Ekonom 5 E Avstämningslistor anläggningsreskontra ärm Tjänsterum Ekonom 5 E Fellista, anläggningsreskontra ärm Tjänsterum Ekonom 5 E Kontotabell Digitalt Ldisk, pärm, arkiv Ekonom 10 E okföringshistorik SA ( CDskivor, digitalt Ldisk Lindövägen 5 Dokumentskåp, server kommunens Controller 10 E Likviditetsprognoser ärm Tjänsterum Ekonom Gia Rapport till kommunens internbank. E Inbetalningar G OCR ärm, datumordning Arkiv, Lindövägen 5 Kundreskontra 10 E Inbetalningar G Manuella ärm, datum Arkiv, Lindövägen 5 Kundreskontra 10 E

15 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras ordning Listor G ärm, datumordning Arkiv, Lindövägen 5 Kundreskontra 10 E Kontoutdrag G Manuella ärm, datumordning Arkiv, Lindövägen 5 Kundreskontra 10 E Listor G OCR ärm, datumordning Arkiv, Lindövägen 5 Kundreskontra 10 E Fakturaunderlag ärm, datumordning Arkiv, Lindövägen 5 Kundreskontra 10 För externfakturering E Fakturaregister Digitalt Server IT enhet Kundreskontra 3 Kundfakturor E Administrativa handlingar, kundärenden Arbetsorder mätare Arkivkartonger Kalibreringsbevis, mätare Arkivkartonger Servisanmälan Arbetsorder LTAhölje Mottagningsbevis LTAhölje/LTApump Checklista LTA Arbetsorder LTApump Gröna kort ärm, kronologiskt Från 1 jan 2013 i Future. ärm med servisanmälan ärm med servisanmälan ärm med servisanmälan ärm med servisanmälan Lösa, efter fastighet skåp Kundkoordinator 10 M Kundkoordinator 10 Swedac M Kundingenjör evaras eställning av ny vaanslutning. Skall inte levereras till NSA annat än efter särskild överenskommelse. Kundingenjör Gia M Kundingenjör Gia M Kundingenjör Gia Skall i framtiden lagras i Future eller N VAbanken. Kundingenjör Gia M Kundingenjör evaras Uppgifter om abonnentens servisanslutning. Kartotek över journalnummer. Fram till 2003? Skall inte levere M M

16 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Servisdatabas Digitalt Ldisk Excelark Servisanmälan Digitalt Ldisk Debiteringsunderlag anläggningsavgifgiskt ärm, kronolo Debiteringsunderlag alla typer ärm, kronologiskt utom anläggningsavgift Arbetsorder enskilda serviser ärm, kronologiskt Skadeärende Diarie Skadeärenden utredningar Digitalt Ldisk Avtal anslutning utanför VO, Diarie anslutning GA, sprinkler, kund äger/driftar egen pump ras till NSA annat än efter särskild överenskommelse. Kundingenjör Gia Innehåller samma uppgifter som de M gröna korten Kundingenjör Gia M Kundingenjör evaras Skall inte levereras till NSA annat än efter särskild överenskommelse. M Debiteringsansvarig evaras Skall inte levereras till NSA annat än M efter särskild överenskommelse. Kundingenjör evaras 10 N Marknadskoordinator evaras 10 Skadeanmälan, besut, kompletteringar M Marknadskoordinator evaras 10 M Kundingenjör evaras 10 M Avtal antennplatser, utbyggnad Diarie Marknadskoordinator evaras 10 M VAföreningar Avtal sponsring Diarie Informatör evaras 10 M Vanämndsärenden Diarie Marknadskoordinator evaras 10 M Avtal anslutning bredband Diarie rojektledare bredband evaras 10 M Avtal hyra svartfiber Diarie rojektledare bredband Gia 10 M Ledningsrättsavtal fiber Diarie rojektledare bredband evaras 10 M Offert mot kund bredband Digitalt Ldisk rojektledare bredband Gia M

17 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Fiberanläggning Tekla Xopto Kundbrev Diarie Mötesanteckningar redband: styrgrupp Digitalt Ldisk redband: samverkan Digitalt Ldisk redband: utskott Digitalt Ldisk Nätprocessmöten Digitalt Ldisk Kundprojektmöten Digitalt Ldisk Entreprenörsmöten Digitalt Ldisk MEXmöte Digitalt Ldisk Administrativa handlingar, personal Nyanställning Anställningsansökan från den som får tjänsten ersonalakt A arkiv Lindövägen 5 rojektledare bredband Gia M Enheten evaras 10 Alla kundbrev utom de som ingår i skadeärenden och sponsringsavtal. rojektledare bredband 10 M rojektledare bredband 10 M rojektledare bredband 10 M Driftchef 10 D, N Marknadschef Gia Samverkansmöte NätMarknad M Underhållsingenjör 10 N rojektledare 10 N ersonalansvarig, VDassistent evaras x) Gallras ur personalakten innan akten levereras till NSA Med personalakten Enligt dokumenthanteringsplan NSA bet 03. Redovisningen som följer är till för att specificera arkivlägning/placering, förvaringsplats samt ansvarig. Sekretess kan gälla, eller gäller, enligt OSL 39:1 3, 5 och 5 a Ska diarieföras i rekryteringsärendet M

18 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras övriga Ärendeakt Diariet Lindövägen 5 ersonalansvarig, VDassistent 2 Återsändes eller gallras 2 år efter tillsättningsbeslutet Anställningsbevis ersonalakt A arkiv Lindövägen ersonalansvarig, evaras Med personal Kopia till Lönecenter. 5 VDassistent akten Skattsedel Lönecenter 2 Jämkningsbeslut Lönecenter 2 Fasta tillägg och avdrag ersonalakt A arkiv Lindövägen VDassistent Gia x) Kopia till Lönecenter 5 Sparas max 2 år Fast fördelning Lönecenter Gia Sparas max 2 år Arbetstidsschema Heroma alt. personalsystesprungsschemat VD Assistent Gia Finns kvar I Heroma, ev kan ur sparas I A arkivet Konsultkontrakt Konsultkontrakt original VD Assistent evaras 10 Ärendeakt (diarie) Diarieskåp Lindöväg 5 ågående anställning rotokoll löneöversyn ärm Tjänsterum Lindöväg 5 rotokoll övrig löneförhandling ersonalakt A arkiv Lindövägen 5 ilavtal egen bil i tjänsten ersonalakt A arkiv Lindövägen 5 Leasingbil/förmånsbil avtal ersonalakt A arkiv Lindövägen 5 ersonalansvarig evaras ersonalansvarig evaras När anställningen upphör ersonalansvarig evaras Med personalakten ersonalansvarig evaras Med personalakten Ska diarieföras men arkiveras i personalakten. Kopia skickas till Lönecenter. Grundavtalet ska diareföras leasingavtal original Ärendeakt Diarieskåp Arkiv Lindövägen 5 VD Assistent leasingavtal kopia Lönecenter Gia Gia Mellan betalande enhet och leasingföretaget. Ska diarieföras. Sparas max 10 år.

19 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Individuellt pensionsavtal ersonalakt A arkiv Lindövägen 5 ersonalvårdshandlingar (t ex ersonalakt A arkiv Lindövägen rehabilitering) ang. den anställde 5 Förändring av anställning (förlängning, ersonalakt A arkiv Lindövä ändringar) gen 5 Komplettering av tid för minnesgåvgen ersonalakt A arkiv Lindövä 5 Underlag för personuppgifter ersonalakt A arkiv Lindövägen 5 Tillägg/avdrag ersonalansvarig evaras Med personalakten ersonalansvarig evaras Med personalakten Ska diarieföras men arkiveras i personalakten. Sekretess gäller enligt SL 7:11 Dokumenteras i anställningsbevis ersonalansvarig evaras Med personalakten ersonalansvarig evaras Med personalakten Korrigeras i Heroma ersonalansvarig Gia x) Ex adressändring, telefon Tjänstgöringsrapport Tjänsterum Lindövägen 5 VDassistent 2 Gäller både månads och timavlönade Ledighetsansökan < 1,5 år ersonalakt A arkiv Lindövägen VDassistent 2 x) 5 Ledighetsansökan > 1,5 år ersonalakt A arkiv Lindövägen VDassistent evaras Med personal 5 akten Sjukanmälan Heroma Kommunens ITenhet Närmaste chef Muntlig anmälan Friskanmälan Heroma Kommunens ITenhet Närmaste chef Muntlig anmälan. Försäkran för sjuklön ersonalakt A arkiv Lindövägen ersonalansvarig 2 x) 5 Läkarintyg ersonalakt A arkiv Lindövägen ersonalansvarig 2 x) 5 Friskvårdersättning Lönecenter 10 Avdrag för plats, telefon mm Lönecenter 2 Redovisning av egna utlägg i ärm Ekonom 10 tjänsten Körjournal för hållande med egen bil i tjänsten Lönecenter Löneassistent 10

20 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Körjournal för hållande med Lönecenter Löneassistent 10 förmånsbil i tjänsten Reseräkning inkl kvitton Lönecenter VDassistent 10 Underlag för löneavdrag ersonalakt A arkiv Lindövägen VDassistent 2 x) strejk/lockout 5 Avslutad anställning Egen uppsägning (avgångsanmälangen ersonalakt A arkiv Lindövä VDassistent evaras Med personal 5 akten ensionsansökan ersonalakt A arkiv Lindövägen VDassistent evaras Med personal Meddela pensionshandläggare på 5 akten ersonalkontoret eslut om uppsägning från ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras Med personalaktesonalakten Ska diarieföras men arkiveras i per arbetsgivaren LAS ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras Med personalakten Ny blankett ersätter gammal. Den sista bevaras esked till anställd om att anställning ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras Med personalakten Återkommen anmälan om företrädes för begränsad tid kommer att upphöra, med talong för anmälan om företrädesrätt rätt gallras med 2 års frist Varsel till personalorganisation VDassistent Skickas till personalorganisationen om att medlems anställning för begräsad tid kommer att upphöra. Erbjudan om anställning ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras Med personalakten Sparas om svar nej Ansökan om avgångsvederlag ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras Med personalaktesonalakten Ska diarieföras men arkiveras i per Överenskommelse om av ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras Med personal Ska diarieföras men arkiveras i per gångsvederlag, original Individuellt pensionsavtal ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 akten VDassistent evaras Med personalakten sonalakten Ska diarieföras men arkiveras i personalakten. Meddela pensionshandläggare på Lönecenter.

21 Dokumenthanteringsplan Norrköping Vatten A (20) lacering eller evaras Utdata Utanordninsglista ärm Tjänsterum Lindövägen 5 Grundlista, löner ärm Tjänsterum Lindöväg 5 Utdata ur LASmodul Heroma Tjänsterum Lindöväg 5 Övriga löner Tjänstgöringsintyg, betyg, kopia ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 Arbetsgivarintyg, AMS kopia ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent 2 Ska attesteras på papper VDassistent 2 Ska attesteras på papper VDassistent Gia Ex minnesgåva, turordning, bevakning av vikariat VDassistent evaras Med personalakten VDassistent evaras Med personalakten ersonalakt pågående anställning ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras x) Avställs vid upphörd anställning avslutad anställning ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 VDassistent evaras 2 x) Innan akten levereras till NSA ska alla handlingar som markerats med Arbetsinfo och infomaterial av tillfällig betydelse ersonalakt A arkiv Lindöväg 5 x) i denna plan utgallras ur akten. VDassistent Gia x)

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080311 Dokumenthanteringsplan för Norrköping Vatten AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 58 Fastställd av styrelsen den 11 mars 2008, 7. Enligt arkivlagen ska alla kommunens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20051115 Dokumenthanteringsplan för SBK, Lokalförsörjningsenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 C Diarienummer SPN 2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 15

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för WINBÄRsystemet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 115 Handlingsnummer KS 2008.1134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20040325 Dokumenthanteringsplan för NKF AB med dotterbolag, Norrköpings stadsarkivs beteckning 112 Fastställd av NKF AB styrelsen den 25 mars 2004, 52. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2005-03-01 Dokumenthanteringsplan för SBK, Mark- och exploatering, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 B Diarienummer SPN 75/2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20050301 Dokumenthanteringsplan för SBK, Geografisk Information, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 D Diarienummer SPN 75/2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 1

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20160812 Dokumenthanteringsplan för förskolan Dnr UN 2016/2518 Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 32. Fastställd av utbildningsnämnden den 17 juni 2015 71. Ändrad

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20130107 Dokumenthanteringsplan för ITenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, 23. Enligt arkivlagen

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2015-08-25 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman RS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för tekniska kontoret Norrköpings stadsarkivs beteckning 64 Diarienummer TN 2014/0546 Fastställd av Tekniska nämnden 2014-09-25, 103. Samtidigt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB Allmän administration Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan förvaras hos bolaget så länge de behövs för verksamheten Ledningsgruppsprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan hanteringsplan 2004-03-24 hanteringsplan för Heroma-systemet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 03 Diarienummer KS 71/2004 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 24 mars 2004, 17. Enligt arkivlagen ska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten

Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Fastställd 2015-03-09, Dnr TSN 2015/15 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för teknik och

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer